Vad åklagaren får använda sig av under rättegången (principen om fri bevisföring).

2019-05-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Spelar det någon roll vad man säger till polisen innan förhör och kan åklagaren använda sig av det i rättegången?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt svensk rätt råder fri bevisföring och fri bevisvärdering, 35 kap 1 § rättegångsbalken. Med fri bevisföring menas att det inte finns några regler som förbjuder användningen av bevis som anskaffats på visst sätt. Åklagaren kan således lägga fram alla bevis som stödjer åtalet. Det gäller även bevis har anskaffats på ett sätt som är olagligt. Som exempel kan nämnas det fallet att polisen genomfört en husrannsakan, trots att det saknats laglig grund för det, då kan åklagaren ändå lägga fram bevis som framkommit genom den olagliga husrannsakan i en framtida rättegång. Det är det dock upp till rätten att avgöra vilket värde som ska tillmätas varje enskilt bevis som lagts fram under huvudförhandlingen dvs att värdera bevisningen. Principen om fri bevisföring medför att det kan få betydelse vad du säger till polisen innan du blir förhörd samt att åklagaren, om du t ex erkänner ett brott innan förhöret, kan använda sig av det under rättegången. Detta kan t ex ske genom att åklagaren kallar den polis som du har pratat med innan förhöret som vittne. Vänlig hälsning

När kan man åberopa en skriftlig vittnesutsaga?

2019-05-22 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!Jag har i ett tvistemål velat åberopa i bevisning ett underskrivet intyg av ett vittne kring ett beskrivet händelseförlopp. Nu har jag fått höra av en jurist att det är förbjudet att göra det om vittnet i fråga fortfarande lever, kan det vara sant det?Tack på förhand!
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller principen om fri bevisföring i Sverige. Detta innebär att man får åberopa i princip vad som helst som bevisning (35 kap. 1 § rättegångsbalken). När det gäller skrivna vittnesutsagor finns dock begränsningar i 35 kap. 14 § rättegångsbalken. Det finns tre olika situationer då man får åberopa en skriftlig vittnesutsaga: Om det är särskilt föreskrivet, om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas inför rätten eller om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader och olägenheter som ett förhör inför rätten kan antas medföra.Möjligheten att åberopa skriftliga vittnesutsagor är alltså begränsad, men det finns fler situationer som man kan göra det utöver när vittnet är avlidet.Vänligen,

Finns bevismaterial som inte får räknas i domstol?

2019-05-11 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Finns det bevismaterial som inte får räknas i domstol? Till exempel om någon har snott någon annans mobiltelefon för att leta upp bilder eller meddelanden som kan vara till "nytta". Jag har sett någonstans att bevis tagna på ett olagligt sätt inte för gällas som bevis, är det rätt? Finns det andra fall?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige gäller fri bevisprövning. Detta innebär att vi har en regel om fri bevisföring och fri bevisvärdering. Fri bevisföring innebär att man kan åberopa vilken bevisning man vill – även bevisning som tillkommit olagligt (exempelvis på det sätt som du nämner i din fråga). I princip kan man alltså få föra fram vilka bevis som helst i domstol. Fri bevisvärdering innebär att domstolar själva får välja vilken vikt de väljer att fästa vid olika bevis. I praktiken innebär det ofta att bevis som tillkommit på ett olagligt sätt inte får ett lika högt så kallad bevisvärde. Domstolen kan alltså välja att se dessa bevis som av mindre värde när domstolen dömer i målet. Samtidigt måste också beaktas att bevis som tillkommit på ett olagligt sätt senare kan användas för att ställa den som framtagit bevisen till rätta(!) Detta gör naturligtvis att det inte är särskilt attraktivt att använda sig av bevisning som tillkommit på ett olagligt sätt.UndantagHuvudregeln är alltså att fri bevisföring och fri bevisvärdering föreligger. Från detta finns undantag i lag. Exempelvis kan en domstol avvisa bevisning om den anser att bevisningen inte behövs eller är utan betydelse (35 kap. 7 § rättegångsbalken). Det kan också vara så att personen har tystnadsplikt, vilket kan leda till att personen inte får säga vissa saker när de agerar som vittne (36 kap. 5 § rättegångsbalken). Tystnadsplikten gäller då främst ibland för personer inom vissa yrken som exempelvis advokater, läkare och psykologer. Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vad händer om man nekar en bot?

2019-04-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej Jag och min man satt i bilen körande på en motorväg.( Min man körde)En Motorcyckel polis stoppar oss och ber oss köra till höger.Där säger han utan bevis att min man höll mobiltelefonen i handen och vinglade med bilen. Vi nekade och då sa polismannen att om vi ville ha böter eller ta det vidare till rätten. Vi tog den vidare till rätten? Vad händer nu?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din man inte höll någon mobiltelefon i handen när han körde bil. Jag anser därför att det var helt rätt av er att neka boten!Förundersökning och åklagareDet som kommer hända nu är att en förundersökning kommer att inledas av polisen/åklagaren, där din man och möjligtvis du (som vittne) blir förhörda kring händelsen. Där råder jag er att berätta, som du beskrivit för mig, d.v.s. att din man inte höll i mobilen när han körde, inte vinglade med bilen och att polisen stoppade er med en anledning han inte har bevis för. Både din man och polisen som stoppade er kommer att bli förhörda i förundersökningen.Därefter får åklagaren avgöra om det finns chans för denne att vinna i en eventuell rättegång. Finns inga bevis från polisens/åklagarens sida, kommer troligtvis ingen rättegång att bli av och ni kommer inte att behöva betala boten. Kom ihåg att att det är åklagaren som har den fulla bevisbördan i en rättegång, alltså är det åklagaren som ska bevisa att din man har begått den brottsliga gärningen!Om åklagaren finner skäl till åtalOm åklagaren anser att ärendet behöver tas vidare till en domstol kommer din man innan en rättegång få ett erbjudande om att betala boten (strafföreläggande), för att slippa ta det till rättegång. Min rekommendation är att din man tackar nej till detta och tar det till en rättegång, så att åklagaren blir tvungen att bevisa din mans tänkbara skyldighet.Om åklagaren efter detta fortfarande anser att en rättegång vore behövlig, kommer en rättegång bli av. Jag ser det dock som mycket osannolikt för åklagaren att kunna vinna i rätten, p.g.a. att det inte finns några bevis. Om vi tänker oss att åklagaren av någon anledning skulle vinna i tingsrätten, ska din man självklart överklaga vidare till hovrätten och eventuellt till Högsta domstolen. Överklagan kommer ni få instruktioner om när ärendet väl avgjorts i tingsrätten. Anledningen till att ni ska överklaga är för att hovrätten/högsta domstolen brukar göra olika bedömningar än tingsrätten.Sammanfattningsvis råder jag din man att fortsätta neka boten. Självklart ska din man inte betala boten om han är oskyldig och din man är oskyldig tills motsatsen bevisats. Vid en eventuell rättegång kommer ni inte behöva betala några rättegångskostnader (t.ex. ombudskostnad) då polisen inte har någon sådan. Med andra ord har ni inget att förlora, förutom att bli tvungna att betala boten ifall din man skulle bevisas vara skyldig. Men som sagt ser jag det osannolikt att någon rättegång blir av och din man kommer troligen slippa betala boten.Jag önskar er lycka till!Med vänlig hälsning,

Hur stark bevisning krävs för att dömas för ett brott om man kastar bort olagliga saker innan polisen ingriper?

2019-05-28 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, vad händer ifall man springer från polisen och kastar bort olagliga saker men sedan blir tagen, kan dom bevisa att det var personen som hade den då? För när man blir tagen med olagliga saker på är det en annan sak men att bli tagen efter man har kastat den..
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer är tyvärr svår att ge ett exakt svar på eftersom det i slutändan rör sig om domstolens bevisvärdering. Domstolen ska avgöra varje enskilt mål baserat på de bevis om omständigheter som har framkommit i just det målet (30 kap. 2 § och 35 kap. 1 § RB). Rent allmänt kan dock sägas att det krävs ganska stark bevisning för att någon ska dömas för ett brott eftersom det svenska rättssystemet baserar sig på tankesättet "hellre fria än fälla" för att minska risken för att oskyldiga människor döms för brott de inte har begått. Det måste vara "ställt bortom rimligt tvivel" för att någon ska kunna dömas för ett brott. Det hela beror alltså på hur starkt bevisning åklagaren lyckas presentera för domstolen. Vittnen och DNA som styrker att de olagliga sakerna har slängts iväg är exempel på bevisning som skulle kunna fälla en misstänkt. Det beror således på vad polisen lyckas få fram under förundersökningen och hur åklagaren väljer att använda den bevisningen. Beslutar åklagaren att gå till rättegång kan emellertid sägas att bevisningen brukar vara ganska stark och har målet väl kommit så långt är det vanligt att den misstänkte döms. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Kan man få böter för något man bara sagt i förhör?

2019-05-20 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej. Min brorsa fick ta ett piss och blodprov i fredags. Då polisen misstänkte honom som drogpåverkad. Pisset var rent, nu väntas det på svar från blodprovet. Under förhöret så erkände min bror att han har tagit kokain, men för en månad sedan. Min fråga är. Om det visas sig vara rent i blodet, kan han ändå få böter för att han erkände att han har testat kokain för en månad sedan?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om även blodprovet är negativt kommer det sannolikt inte att gå till åtal. Om så skulle ske kan din bror inte bli dömd endast för vad han sagt i förhöret. Det som räknas när domstolen ska göra sin bedömning om den tilltalades skuld är vad som framkommer under huvudförhandlingen, inte vad som sagts i ett förhör. Det innebär att om din bror inte säger i domstolen att han använt narkotika, och det inte finns någon annan bevisning, kommer han sannolikt inte att dömas.Däremot finns det som sagt en ganska stor chans att det inte ens går till åtal om det inte finns några bevis mer än uppgiften i förhöret.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Husrannsakan och beslag

2019-04-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej!För två veckor sedan blev jag uppringd av min 13 åriga dotter som sa att polisen var i min lägenhet och gjorde husrannsakan. Detta på grund av min bror (som bor i samma trapp) samt barnens pappa som inte bor med oss. Jag åkte från jobbet och blev uppmätt i trappen av en polisen som meddelade att de inte fick svara på frågor och informerade inte varför de var i min lägenhet samt att jag inte fick gå upp i lägenheten och närvara. Efter 2 timmar ringde de och meddelade att de var klara och tackade för gott samarbete. Jag är inte misstänkt för något och har heller inte fått någon beslagsinfo om vad som togs i min lägenhet och har heller inte fått tillbaka min nyckel. Min väninna var hos mig när de kom och slet nyckeln ur hennes hand när hon inte ville ge den.Har de rätt att göra så?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om beslag.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medeln. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga TR dom till HovR, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vad gäller husrannsakan gäller att en husrannsakan kan vidtas i syfte att leta efter bevis eller föremål som har betydelse för utredningen av ett brott som kan ge fängelsestraff (28:1 RB), eller för att leta efter någon som ska frihetsberövas (28:2 RB). Husrannsakan måste dock enligt proportionalitetsprincipen som finns i rättegångsbalken 28 kap. vara proportionerlig och får inte gå utöver vad som krävs för att uppnå ändamålet med medlet. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Får man spela in samtal för att använda som bevis vid en rättstvist?

2019-04-24 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag har laddat ner en app som spelar in alla samtal mellan mig och den jag pratar med. Är det lagligt att använda det inspelade samtalet som bevis i till exempel en rättvist?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är straffbart att spela in samtal om det är ett samtal mellan personer som inte vet om att de blir inspelade. Däremot är det tillåtet att spela in ett samtal om man själv är en del av samtalet. Som du beskriver i din fråga så avser du att spela in samtal som du har med andra personer, dvs. där du är en av samtalsparterna. Det är därför helt tillåtet och omfattas inte av olovlig avlyssning i 4:9a brottsbalken (här).När det gäller frågan om du får använda det inspelade samtalet som bevis vid en rättstvist, gäller i Sverige principerna om fri bevisföring samt fri bevisvärdering. Enligt principen om fri bevisföring gäller som huvudregel att all bevisning får framföras i domstol. Principen om fri bevisvärdering betyder att domstolen ska göra en samvetsgrann prövning av allt som framkommit i målet och sedan avgöra vad som är bevisat och inte, se 35:1 rättegångsbalken (här). Domstolen kan avvisa bevisning om det är uppenbart att beviset skulle blir utan verkan, vilket betyder att beviset inte har någon betydelse, inte behövs m.m., se 35:7 rättegångsbalken (här). Du kommer alltså med största sannolikhet att få använda dina inspelningar som bevis vid en rättstvist. Vänligen,