Återkalla ett uppehållstillstånd pga. anknytning

2018-03-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Jag har min man som skulle komma till Sverige och har beviljats uppehållstillstånd för 1år. Jag var hans anknytsningsperson som skulle försörja oss med skällig lön samt bostad.Vi har gjort slut och jag vill inte få hit honom till Sverige. Vi gjorde slut pga han var för religiös och ville tvinga på mig slöja och täckande kläder som jag inte accepterar. Han har inte hunnit komma hit tills sverige ännu . Jag undrar om man kan återkalla hans uppehållstillstånd? Jag är jätteorolig och vill inte få hit honom.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får återkallats om förhållandet upphör, 7 kap. 3§ 2 st Utlänningslagen. Det kan återkallats om uppehållstillståndet bland annat har grundats sig på en anknytning till make, sambo eller för person som ska ingå äktenskap eller inleda samboförhållande, 5 kap. 3 § och 5 kap 3a § Utlänningslagen. Av vad som framgår i din fråga så antar jag att din man faller in här. Det är på så vis möjligt för Migrationsverket att återkalla uppehållstillståndet. Det är en möjlighet för Migrationsverket, men det finns inget krav att de måste göra det. I och med att du inte vill få hit honom så råder jag dig att ta kontakt med Migrationsverket. Då kan du berätta om de nya omständigheterna och att förhållandet har upphört. Då har myndigheten en möjlighet att se över sitt tidigare beslut.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Ändring av vårdnad när föräldrarna är överens

2018-02-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, Jag undrar hur det går till om man vill säga upp vårdnaden om ens barn utan att det pågår en tvist mellan föräldrarna dvs man är överens om den saken?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnad av barn hittas i 6 kap. föräldrabalken. Föräldrar har, förutsatt de är överens, möjlighet att skriva avtal när de vill göra förändringar i vårdnaden om barnet. Om avtalet innebär att en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad ska socialnämnden godkänna det om det är till barnets bästa, 6 kap. 6 § föräldrabalken. För att avtalet ska vara juridiskt bindande krävs att det är skriftligt, att ni har undertecknat det, och att det slutligen blir godkänt av Socialnämnden.Som sagt ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Vid bedömningen ska de särskilt läggas vikt vid barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna. Den generella utgångspunkten är att gemensam vårdnad är mest fördelaktigt för barnet. Dock finns det även många saker som kan tala för att ensam vårdnad är det bästa för barnet i det enskilda fallet. För att få till en ändring är det även möjligt att vända sig till tingsrätten och yrka på en förändring av vårdnaden, 6 kap 5 § föräldrabalken. Det gör man då genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort där barnet bor.Sammanfattningsvis finns det alltså två sätt att få till en ändring av vårdnaden. Det är möjligt genom ett avtal som godkänns av socialnämnden eller genom en process i domstol. Eftersom ni är överens i frågan råder jag er att i första hand vända er till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. De kan hjälpa er med mer specifika frågor som rör avtal om vårdnad. Om du önskar någon vidare hjälp rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Kontrollera om körkortet är återkallat

2018-02-11 i Trafik och körkort
FRÅGA |hejblev anmäld av en privatperson för rattfylla polisen hämta migpå en fest senare. vid rättegången blev jag friad av tingsrättenmen fick sova hos polisen i fyllecell för första och enda gångeni mitt liv. detta var för tre år sen och jobbat i arbetslag och ej harbil privat och inte behövt köra men hur tar jag reda på om det indragettrots friad dom eller vad jag behöver göra
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt körkort kan ha blivit återkallat med stöd av bestämmelsen i 5 kap 3 § 5p körkortslagen. Där framgår att körkort får återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Det kan gälla när någon till exempel omhändertagits för berusning. Prövningen omfattar då en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. Om du är osäker på om ditt körkort är återkallat eller inte bör du kontakta Transportstyrelsen. Det är den myndighet som beslutar om återkallelse av körkort. Kontaktuppgifter till Transportstyrelsen hittar du här.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Förbud mot husdjur i lägenhet

2018-02-02 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag har precis fått en studentlägenhet. När företaget la ut annonsen stod det att djur är förbjudet i boendet. Det står även på kontraktet som jag har fått hem. Jag har en liten hund som behöver flytta med mig. Jag ringde företaget anonymt och frågade om lägenheten är allergiker anpassad. Svaret var nej. Vad händer om jag skriver på kontraktet och flyttar med min hund trots deras bestämmelser i kontraktet? Tack på förhand!
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler angående hyresrätter finns i 12 kap. Jordabalken. Generellt sett har du som hyresgäst rätt att ha husdjur oavsett vad som står i hyreskontraktet. För att ett förbud mot husdjur i lägenheten ska vara giltigt krävs att lägenheten är speciellt anpassad för t.ex. allergiker eller att det finns andra sakliga skäl, 12 kap. 42 § åttonde punkten JB. För skador som djuret orsakar blir du skadeståndsskyldig. Det är givetvis även viktigt att inte hunden stör grannar genom att skälla eller likande.Skulle du skriva under ett kontrakt som stadgar att man inte får ha djur, och det inte är fråga om t.ex. ett allergiboende, så är du inte bunden av det villkoret eftersom det inte är sakligt eller skäligt och saknar stöd i lag. Om en fastighetsägare säger upp en djurägare på grund av kontraktsbrott kan djurägaren vända sig till Hyresnämnden. Hyresnämnden kommer då med största sannolikhet finna att uppsägningen är ogiltig.Sammanfattningsvis bör du alltså kunna ta med dig din hund, så länge boendet inte är anpassat för t.ex. allergiker. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Förenklat tvistemål

2018-03-08 i Domstol
FRÅGA |När sätts rubriceringen från tingsrätterna på en stämningsansökan i ett tvistemål? det vill säga om det är förenklat mål eller allmänt mål? är det vid ansökningsdag eller när motparten (den som mottager stämningsansökan ) kommer in med sitt svar? detta är då ett mål som rör en kapitalistisk och inte ett familjemål.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett dispositivt tvistemål utmärks av att partnerna själva kan komma överens om de som de tvistar om, t.ex. om pengar. De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära och förenklade tvistemål. De mål som rör tvister vars tvisteföremål uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp handläggs som förenklade tvistemål, 1 kap. 3 d § rättegångsbalken. Ett halvt prisbasbelopp för 2018 är 22 750 kr. Detta innebär att tingsrätten ser till värdet av tvisteföremålet så som det anges i stämningsansökan vid ansökningsdagen. Är det uppenbart att det understiger ett halvt prisbasbelopp så handläggs det som ett förenklat tvistemål.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Upprättande av bouppteckning

2018-02-16 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej!När man beställt hjälp av begravningsbyrån med bouppteckning, och lämnat in underlag till dem, hur lång tid efter det kan man komma med kompletteringar eller ändringar? Finns någon fastställd tid när bouppteckningen måste vara klar?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bouppteckning ska upprättas senast tre månader efter dödsfallet. Om det med hänsyn till boets beskaffenhet krävs förlängd tid kan Skatteverket bevilja det, 20 kap. 1 § ärvdabalken. Bouppteckningen ska sedan skickas till Skatteverket senast en månad efter att den upprättats. Det innebär att en bouppteckning ska ha kommit in till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. Som huvudregel ska alltså en bouppteckning vara klar senast tre månader efter dödsfallet. Om du har funderingar kring om du kan komplettera det underlag som du har lämnat in råder jag dig att ta kontakt med den begravningsbyrå som du har beställt hjälp av. De kan svara på hur processen ser ut i ditt specifika fall.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Sambor och försörjningsstöd

2018-02-11 i Alla Frågor
FRÅGA |HejMin son och hans tjej bor inte ihop ännu men funderar på att flytta ihop.Hon går på försörjningsstöd och han har jobb. Han bor fortfarande hemma hos oss men socialen har fått in en anmälan om att han vistas där hos henne för mycketMin fråga blir som följer. Om dom flyttar ihop är han försörjningsskyldig för henne när inte hans ekonomi knappt täcker hans levene utan vi föräldrar måste skjuta till varje månad?Får dom inte träffas och sova hos varandra ?Bestämmer socialen det när dom inte är skrivna på samma adress.Mvh Peter
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller sambor så finns det ingen generell lagstadgad försörjningsskyldighet. Dock ser man annorlunda på samboförhållanden när man ansöker om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Reglerna om försörjningsstöd finns i 4 kap. socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning, 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) framgår att makars inkomster bör räknas som gemensamma vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd. I regel bör detta även gälla för dem som lever i sådana samboförhållanden som avses i sambolagen (2003:376). För sambor bör socialnämnden räkna med båda parters sammanlagda inkomster och tillgångar från sammanflyttningsdagen. Socialnämnden bör endast undantagsvis ge ekonomiskt bistånd enbart till den ena parten, om den som har inkomst inte bidrar till familjens försörjning.Utgångspunkten är på så vis att sambor ska försörja varandra eftersom de enligt socialtjänstlagen ses som ett hushåll med gemensamma inkomster. I undantagsfall kan den ena sambon ha rätt till försörjningsstöd om den som har inkomst inte bidrar till familjens försörjning. Det är i så fall en tillfällig lösning. Huruvida personerna är sambor är en annan bedömning. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § sambolagen. Vid bedömningen görs en helhetsbedömning av alla omständigheter. Hur bedömningen blir i ditt fall är svår att säga utifrån omständigheterna i frågan. Om man enbart träffas och ibland sover med varandra ses det troligen inte som att man är sambor. Sover man hos varandra regelbundet och under längre perioder är det mer troligt att man ses som sambor. Men som sagt är det en helhetsbedömning som görs i varje fall. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Bortfallande av påföljd

2018-01-23 i Alla Frågor
FRÅGA |En fråga om bortfallande av påföljdEn person blivit dömd för Grov misshandel av Tingsrätt, Dom 2013-11-13, Fängelse 1 år 8 månader samt Övergrepp i rättssak, Dom 2014-02-12 till 3 månaders fängelse.Personen befinner sig utomlands och vill veta när påföljden är preskripterad så att personen kan återvända till Sverige.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bortfallande av påföljd regleras i 35 kap brottsbalken. Har fängelse utdömts bortfaller straffet om domen inte har verkställts inom en viss tid från det att domen vann laga kraft, 35 kap 8 § brottsbalken. En dom från tingsrätten vinner laga kraft tre veckor efter det att domen har meddelats. Har fängelse i mindre än ett år utdömts bortfaller påföljden efter 5 år. Har fängelse mellan 1 år och 4 år utdömt bortfaller påföljden efter 10 år. Gällande domen om grov misshandel bortfaller påföljden efter 10 år från det att domen vann laga kraft. Det bör således vara i början av januari 2024. Gällande domen om övergrepp i rättssak bortfaller påföljden efter 5 år från det att domen vann laga kraft. Det bör således vara i början av mars 2019. Hoppas att du har fått svar på din fråga!