Bevisbörda för ursprungligt fel

2014-04-19 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde en tvättmaskin via blocket. Jag själv testade den samma dag och den fungerade utan problem. Köparen bad inte att få testa den utan bara tog den och åkte hem. Han ringde senare på kvällen och säger att den inte fungerar. Han vill nu ha pengar tillbaka. Vi hade kopplat ifrån den när de kom, men det är väl upp till dem att begära att få testa den innan, det är väl inget jag måste se till att de gör? När jag sökt på internet så står det att man inte ska lägga en tvättmaskin ner när man transporterar, han lastade den själv liggande ner i bilen och har burit den ner för en trappa hemma.. Hur vet jag att inte den har gått sönder i transporten? Har han rätt att begära pengar tillbaka??
Alfred Petersson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline.Regler om köp mellan två privatpersoner finner du i Köplagen, KöpL (här).Det är personen som står risken för varan vid skadetillfället som får stå för kostnaden, såvida felet inte beror på säljaren (dig), se 12 § KöpL. Risken går över på köparen när varan avlämnats enligt 6 eller 7 §§ KöpL. Eftersom detta rör sig om ett hämtningsköp är 6 §  tillämplig. I 2 st i nämnda paragraf står det att varan är avlämnad när köparen tagit hand om den. Risken gick alltså över när köparen hämtade varan. När man bedömer huruvida en vara är felaktig gör man detta vid riskens övergång. Dock ansvarar säljaren även för fel som funnits vid köpet, men som visar sig senare. Ett s.k "fel i nöten", se 21 § KöpL. Här blir det en ren bevisfråga. Utifrån dina beskrivna omständigheter kan jag inte ge något definitivt svar. För att bli ersättningsskyldig krävs det att det görs sannolikt att tvättmaskinen var trasig redan vid köpet. I sådant fall kan köparen få häva köpet, se 30, 39 §§ KöpL. Det låter dock sannolikt att varan skadats vid transporten, om det är som du säger att en tvättmaskin ej kan transporteras liggande. Även att tvättmaskinen fungerade dagen innan är av väsentligt betydelse. Det kan dock vara svårt att bevisa. I sådant fall är du ej skyldig att häva köpet.Hoppas du fick någorlunda svar på din fråga! Vänligen,

Köparens hävningsrätt - felaktig bil

2014-04-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Sålt en bil på blocket för 20 000kr. Informerat köparen om ett par mindre fel på bilen. Köparen provkört o tittat allmänt på bilen. Därefter båda parter nöjda och det skrivs ägarbyteanmälan samt kvitto. Efter 1.5 dygn ringer köparen och säger att bilen läcker olja. troligtvis från trasig topplockspackning, vilket ska kosta 15 000kr att byta. Detta fel är ej uppmärksammat av säljaren. Fråga: Kan köparen på något sätt häva detta köp. Personen vill lämna tillbaks bilen samt få 20 000 i retur.
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga.Jag utgår från att du har sålt bilen i egenskap av privatperson. Köplagen (KöpL) blir då tillämplig. Enligt 17§ KöpL föreligger fel bland annat om varan i fråga om kvalitet avviker från vad som avtalats eller om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. När man köper en bil för 20 000 kronor på Blocket får man troligtvis räkna med att mindre fel kan föreligga, dock inte fel som kostar 15 000 kronor att avhjälpa. Fel i varan får därför anses föreligga. Enligt 21§ KöpL ska felbedömningen ske med hänsyn till varans beskaffenhet vid riskövergången (alltså när köparen hämtade bilen, se 13§ KöpL). Som säljare svarar du för fel som funnits vid denna tidpunkt även om de visar sig först senare. I det här fallet är det sannolikt så att felet fanns redan vid köpet.Enligt 20§ KöpL får en köpare dock inte som fel åberopa vad denne måste antas ha känt till vid köpet. Köparen har inte någon undersökningsplikt men om denne väljer att undersöka varan före köpet är det inte möjligt att som fel åberopa vad som borde ha upptäckts vid undersökningen. Andra fel än sådana som borde ha upptäckts kan alltså fortfarande göras gällande. Vad köparen borde ha upptäckt får avgöras med hänsyn till den grad av omsorg som kan krävas av en person i köparens ställning d.v.s. vilka praktiska möjligheter köparen haft att upptäcka felet, med hänsyn till dennes kunskap och erfarenheter samt undersökningens omfattning. Frågan blir alltså om personen som köpte bilen borde ha upptäckt felet vid en provkörning och genom att allmänt titta på bilen. Det är enligt mig inte möjligt att ge något säkert svar på den frågan.Vad gäller frågan om hävning ska inledningsvis sägas att du som säljare enligt 36§ KöpL har rätt att avhjälpa felet på egen bekostnad. Väljer du att utnyttja denna möjlighet kan köparen alltså inte begära hävning. Om inte har köparen enligt 39§ KöpL rätt att häva köpet på grund av felet om det är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Eftersom felet är så allvarligt att reparationskostnaderna är nästan lika stora som köpesumman är det här troligen av väsentlig betydelse. Eftersom man inte enbart ser till säljarens insikt vid köpetillfället utan även till vad denne senare fått veta är det troligen svårt för dig att visa att du varken insett eller bort inse felets väsentlighet. Det finns alltså en viss möjlighet för köparen att häva köpet i denna situation men det avgörande blir huruvida denne borde ha upptäckt felet vid undersökningen av bilen. Som sagt är det inte möjligt att ge något säkert svar på hur den frågan ska besvaras.Köplagen hittar du här.Vänligen,

Utebliven reklamation på grund av Köplagspreskriptionen

2014-04-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte en Chanel-väska på Tradera år 2008. När jag nu själv skulle lägga ut den på Tradera, tog företaget bort min auktion med orsaken att det var en kopia (vilket jag var omedveten om). Vad har jag rätt att göra nu när det passerat över 5 år? Eller har jag inga rättigheter längre på grund av tiden? Har kvar personens namn och kontouppgifter som jag köpte den av, men man får känslan att jag inte har rätt att göra något längre. Önskar gärna vägledning.
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att du verkar ha köpt väskan av en privatperson genom Tradera, så är det köplagen som blir tillämplig på din situation, det vill säga när två privatpersoner gör affärer med varandra. Dessvärre stämmer dina farhågor om att det numera är försent för att vidta åtgärder mot säljaren av väskan. Detta framgår av 32§ 2st (se https://lagen.nu/1990:931#P32S1) i köplagen då köparen måste reklamera varan senast inom två år för att inte förlora rätten att göra detta. Undantaget är då säljaren har givit en garanti eller annan utfästelse om att möjligheten att reklamera ska gälla under en längre tid än två år, vilket jag antar inte har skett i detta fall. Då ditt köp av väskan skedde redan 2008 så har denna tidsfrist nu passerat, och det spelar då tyvärr ingen roll att väskan är en kopia. Hoppas att detta svar var till hjälp!Med vänlig hälsning, 

Undersökningsplikt vid köp av brudklänning

2014-03-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej!!!Min fru sålde sin brudklänning på blocket och efter en vecka så hörde köparen av sig och säger att det fanns vissa hål på brudklänningen. Köparen kom hem till oss provade den och inga hål syndes och min fru har inte sett nåra hål på klänningen plus att det har varit några personer som kollat på brudklänningen innan och dom har inte heller sett några hål. Köparen vill höva köpet annars kommer dom att gå vidare med det. Kan dom verkligen göra det kommer tingsrätten att förstå dom. Vad säger lagen köparen har ju undersökningsplikt. Jag sa att vi eventuellt kan reparera skadorna men det känns inte heller nödvändigt för vi vet inget om skador på klänningen. Dom hörde av sig efter en vecka och vill lämna tillbaka klänningen vad vet jag vad dom kan ha gjort med den under den veckan.. Vad har jag för skyldigheter och rättigheter vi har inga kontrakt mellan köpare och säljare plus att vi inte har gett fel information om brudklänningen vi vet inget om skador som sagt. Kan vi förlora på en eventuel rättegång??Tacksam för svar!!
Mattias Liljebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ni har båda handlat för privat bruk, vilket innebär att köplagen blir tillämplig enligt 1§ köplagen (KöpL). En vara är att anse som felaktig om den t.ex. avviker från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta enligt 17§ 3 stycket KöpL. En köpare har normalt sätt fog att förutsätta att en brudklänning inte ska ha hål i sig.En avgörande faktor att ta hänsyn till är även tidpunkten för när en vara är att anse som felaktig. Frågan om en vara är att anse som felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen enligt 21§ 1 stycket KöpL. Brudklänningen har hämtats hos er som säljare och då går risken för varan över på köparen när köparen har tagit hand om den (det s.k. avlämnandet) enligt 6§ KöpL. Om det t.ex. är köparen som bär risken för varan så är det hen som är skyldig att betala för varan även om den har förstörts eller försämrat genom en händelse som inte beror på er som säljare enligt 13 § KöpL. Köparen har inte någon generell undersökningsplikt enligt köplagen i den bemärkelsen att köparen måste ha undersökt varan (brudklänningen) för att kunna hävda att fel föreligger. Dock får inte en köpare göra gällande att fel föreligger i varan om denne faktiskt har undersökt varan och därvid bort upptäcka felet enligt 20§ 2 st. KöpL. Köparen har testat klänningen utifrån din beskrivning och hon har således undersökt varan. Fanns det märkbara hål i klänningen så borde hon ha upptäckt dessa när hon testade klänningen. Under dessa förutsättningar innebär det att köparen inte kan göra gällande fel i varan.Dock svarar ni som säljare även för s.k. dolda fel som kan ha funnits när ni hade klänningen men som visade sig först senare enligt 20§ 2 st. KöpL. Jag har visserligen svårt att se hur hål i en känning skulle kunna ses som dolt fel, eftersom antingen fanns hålen där eller inte när hon testade den. Skulle det vara så att det är dolt fel så är det köparen som måste bevisa att hålen fanns innan ni överlämnade brudklänningen till köparen och det är svårt att bevisa. Det är svårt att säga hur en eventuell utgång i tingsrätten skulle se ut och mycket beror på vad parterna kan bevisa. Oavsett är det hon som måste bevisa att hålen fanns i klänningen innan hon köpte den, om hon vill åberopa att brudklänningen är felaktig. Under förutsättning att det du skriver stämmer så borde hon, som jag ser det, inte ha rätt att häva köpet. Ovan nämnda bestämmelser i köplagen hittar du härHoppas detta var svar på din fråga!Vänligen,

sakrätt - godtrosförvärv

2014-04-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Kan det sakrättsliga traditionskravet uppfyllas till följd av ett rättsstridigt besittningstagande?
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!Din fråga kan besvaras via lagen om godtrosförvärv, se https://lagen.nu/1986:796 .Lagen handlar om när och hur en förvärvare av lösöre i god tro kan åtnjuta sakrättsligt, se 1 och 2 §§ i nu nämnda lag. Det hela handlar om huruvida förvärvaren i fråga varit i god tro vid själva överlåtandet av saken. God tro handlar om att personen i fråga ska vara ovetande om eventuella missförhållande kring den lösa saken.Även om förvärvaren skulle vara i god tro består den rätta ägarens rätt till egendomen i fråga om egendomen frånhänts honom genom t.ex. stöld enligt 3 §. Så fort den rätta ägaren får kännedom om vem som har egendomen i sin besittning krävs det att han kräver tillbaka saken inom 6 månader från detta tillfälle. Annars tappar han rätten till saken och förvärvaren åtnjuter då sakrättsligt skydd.Stöld i sig kan dock inte vinna sakrättsligt skydd för personen som tar saken. Det handlar om att tjuven i sin tur överlåter det stulna objektet och att den förvärvaren åtnjuter skydd. Detta är vad som gäller när lösöre överlåts och som föregåtts av ett rättsstridigt besittningstagande (stöld).Jag hoppas detta svar hjälpte.Med vänlig hälsning,

Köp av felaktig vara från privatperson

2014-04-01 i Köplagen
FRÅGA |HejJag har köpt fälgar på blocket, som enligt säljaren skulle ha ett visst bultmönster och passa på min bil. Det visade sig dock vara ett annat bultmönster och dom går inte att ha på min bil. (Detta hade ju såklart varit en deal breaker för mig eftersom jag inte kan använda dom) Eftersom det fortfarande är ganska kallt och risk för vinterväglag hade jag ingen brådska med att testa dom, så det tog drygt en vecka innan jag upptäckte felet. Jag kontaktade säljaren och sa att han hade gett fel info i annonsen. Efter lite diskussion sa jag att innan vi gör något annat så kan jag testa att sälja dom vidare, eftersom i bor en bit ifrån varandra och det skulle bli lite krångel för oss båda med frakt osv. Om du säljer dom vidare kan du få tillbaks 1/7 av pengarna, sa säljaren då och det fick jag. Summan motsvarande ungefär vad det kostade mig att få hem fälgarna. Nu efter ett par veckors annonsering har jag fortfarande inte fått sålt fälgarna. (Mitt bultmönster, som säljaren angav i annonsen, är mycket vanligare än det som faktiskt är) Har kontakt säljaren igen utan svar. Har jag fortfarande rätt att lämna tillbaks fälgarna eller har jag varit "för snäll"?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.När du köper en vara från en privatperson gäller köplagen som inte ger dig samma skydd som vid köp av en näringsidkare. Köplagen är inte tvingande och ni kan komma överens om annat än det som står i lagen. Till exempel kan säljaren helt friskiva sig från ansvar genom att föra in i köpeavtalet att varan säljs i befintligt skick. Det finns dock situationer då varan kan anses felaktig: Om varan inte är som säljaren uppgett att den är och detta kan anses ha inverkat på köpet. Säljaren har låtit bli att upplysa om väsentliga fel som denna bevisligen känt till och som köparen borde ha upplysts om. Varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Enligt vad du skriver blir punkt 1 aktuellt. Det bör påpekas att du som köpare inte har så lång tid att påtala fel i varan. I privatköpsrelation måste du som köpare påtala ett fel så snart du upptäcker det men senast då du borde upptäcka det. Du skriver att det tog knappt en vecka innan du upptäckte felet och du bör därför upplysa säljaren om 17, 18 §§ köplagen.Om ni inte kan komma överens kan du endast vända dig till tingsrätten då allmänna reklamationsnämnden inte prövar tvister mellan privatpersoner. Med vänlig hälsning,

​Trasig tatueringsborttagningsmaskin

2014-03-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en tatueringsborttagningsmaskin till mitt nybildade bolag i september 2013. Enheten består av en motor, en pump och ett tillhörande handtag. Affärsidén bygger på en ny hälsosam teknik för Sverige där färgen tas bort från kroppen till skillnad från laser där den istället trycks in. Till maskinen använder man sig av en patenterad vätska som hjälper färgen att komma ut ur huden. Allt bygger på ett koncept som saluförs av samma företag. Mitt företag är i sin tur helt uppbyggt kring detta koncept. Mitt problem är det speciella hantaget, som jag inte heller kan köpa någon annanstans ifrån. Det ska gå att reglera och ställa in nåldjupet på det. Färgen kan ligga på lite olika djup i huden beroende på var tatuering sitter på kroppen etc. Detta handtag har nu vid två tillfällen helt slutat fungera dvs. det går inte att ställa nåldjup och det läcker ut vätska. Handtaget har skickats till USA i två omgångar och är för tillfället fortfarande där. När jag fick handtaget i oktober 2013 fungerade det bra en tid, men sedan låste det sig så att det inte längre gick att justera. Efter att jag skrev på avtalen har det framkommit att alla de andra som använder tekniken i Sverige har samma problem. Något som man har talat tyst om. T.ex. så nämnde man inte ens på den obligatoriska utbildningen att handtaget kunde/skulle ställas in på olika nåldjup. Sanningen kom fram efter utbildningen - handtaget som användes vid utbildningen gick inte heller det att justera. Att nåldjupet skulle justeras läste jag mig till själv, i bruksanvisningen som jag fick när min maskin levererades någon månad senare och strax före jag skulle behandla min första kund. Enligt avtalen så är garantin på motorn och pumpen 1 år och på handtaget 6 månader. Denna garantiperiod håller nu på att ta slut. När jag har ställt frågan om hur man tänker ang min garantiperiod, så får jag som svar att ”garantin är vad den är”. Det känns orealistiskt att handtaget är borta i två omgångar och mer än 1/3 av garantitiden på grund av att det inte funkar och att jag i så fall inte skulle ha rätt till en förlängd garantiperiod, någon ekonomisk ersättning, avdrag på priset eller något annat. Tilläggas ska att bara handtaget kostar drygt 60 000 kronor inklusive moms. De tre olika delarna till maskinen kostar tillsammans 210 000 kr inkl moms. I avtalet så står det dessutom att reservdelar ska vara på plats inom 30 dagar, vilket har brutits båda gångerna handtaget har varit iväg. Första gången fick jag flera olika bud om hur det skulle skickas etc, men från det att jag felanmälde det till det att jag hade tillbaka det så hade det gått 36 dagar. Senaste gången felanmälde jag det 23 februari (skickade iväg det 24/2) och det är fortfarande iväg. Vilka val har jag? Jag vill ju trots allt fortsätta med min verksamhet då jag faktiskt får bevis på bevis på att metoden fungerar. Det känns dock som om jag för dyra pengar fått köpa en ännu inte färdigutvecklad produkt (just handtaget då) fast den presenterats så. Eftersom det är en patenterad vätska så kan jag inte köpa den någon annanstans ifrån heller, vilket gör att jag har svårt att vara för tuff i min kommunikation med de inblandade. Tvingas jag lägga ner verksamheten, för att jag inte har en pålitlig produkt att bygga min verksamhet på, har jag i så fall rätt till skadestånd? Jag har ett antal fasta kostnader (ca 7000 kr inkl moms, och exkl avbetalningen av maskinen) som tickar på varje månad (hyra, försäkring, telefon, bokningssystem osv) oavsett om jag drar in några pengar eller inte under tiden. Jag är gärna med och hjälper till att utveckla den här produkten till ett fullt fungerande handtag, men det kan inte vara meningen att jag ska behöva betala dyrt för något som slutar fungera gång på gång, och jag kan heller inte bygga min verksamhet på denna oerhörda ovisshet om handtaget kommer att fungera eller inte och om jag kanske inte ens kommer att ha det på plats. Jag köpte min maskin (och vätskan och kiten) från ett företag, X, distributören i Sverige. Det företaget köper i sin tur maskinerna av ett annat företag, Y, som har agenturen i Sverige (Skandinavien?). Y köper maskinerna, vätskan och de speciella sterila kiten från företaget i USA, Z. Det är således med X som mitt bolag har skrivit avtal med. X och Y uppdelning är jag ointresserad av. X ”skyller på” att hon inte har ansvaret för maskinerna/reservdelar eller garantin, men hur kan då hon och mitt bolag skriva ett avtal i vilket det lämnas garanti osv. Hon måste ju vara min motpart och som sagt vem hon i sin tur har avtal med är ointressant för mig. Kan det vara idé att driva saken vidare eller verkar det lönlöst?
Mattias Karlsson J |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom köpet ifråga har skett mellan två svenska näringsidkare gäller Köplagens regler. Nedan kommer jag gå igenom vad som gäller enligt dessa regler. Lagen är dock dispositiv vilket innebär att den inte tillämpas om parterna avtalat att något annat skall gälla. För en fullständig utredning av era frågor krävs alltså att man har tillgång till ert avtal. För att bedöma ert fall enligt Köplagen är den första frågan man bör ställa sig huruvida det föreligger ett fel i varan. Lite förenklat är en vara felaktig om den (i) inte stämmer överens med vad som avtalats eller (ii) inte är normalt funktionsduglig för dess avsedda ändamål eller (iii) på annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17§ KöpL). I ditt fall verkar maskinen onekligen inte vara normalt funktionsduglig. Det är alltså fråga om en felaktig vara.Den andra frågan man måste ställa sig är när har felet uppkommit? Denna fråga är nämligen avgörande för vem som skall ansvara för felet. Normalt ansvarar säljarens endast för fel som föreligger då varan avlämnas till Köparen (ursprungliga fel ). Tanken är att säljaren endast ska svara för fel som uppstått då säljaren haft varan i sin kontroll (21§ st. 1 KöpL). Ansvaret utsträcks dock till fel som uppstår efter avlämnandet i två undantagssituationer (21§ st. 2 KöpL). Ansvaret utsträcks för det första  om felet uppstår på grund av ett avtalsbrott från säljarens sida. Sådana avtalsbrott kan bero på att säljaren i köpavtalet åtagit sig olika former av tilläggsförpliktelser, t.ex. att installera eller montera varan hos köparen. Ansvaret utsträcks för det andra till fel som uppstår efter avlämnandet om säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller andra egenskaper och felet faller under garantin.Det är inte helt enkelt att bedöma när felet i ditt fall skall anses ha uppkommit. Det är fullt möjligt att argumentera för att det förelåg redan vid avlämnandet. Det är nämligen inte ovanligt att ett fel som föreligger vid avlämnandet visar sig först senare. En sådan argumentation stärks väsentligt om alla andra som använder tekniken upplever samma problem. Å andra sida, skulle man förvisso kunna argumentera att maskinen var felfri då den levererades, eftersom den faktiskt fungerade till en början, och att felet därför uppkommit först senare. I vilket fall, bedömer jag dina chanser som goda eftersom det finns en garanti och felet uppstått inom garantitiden. Garantin omfattning beror på hur den är skriven, men den innebär åtminstone att bevisbördan kommer ligga på bolaget att bevisa att felet inte var ursprungligt (se lagkommentaren till Köplagen).Den tredje frågan man bör ställa sig är hur ni som köpare agerat under processen. I denna del ålägger Köplagen köparen dels en undersökningsplikt före köpet (20 § KöpL) dels reklamationsplikt efter köpet (31-32 §§ KöpL). Jag har i denna del förstått er som att felet har varit dolt vid köpet och visat sig först senare. Ni har då uppmärksammat säljaren på felet (reklamerat) och säljaren har försökt att reparera felet två gånger. Detta talar för att ni inte gjort något fel i denna del.Den fjärde frågan man sedan bör ställa sig är vilka påföljder man kan utkräva på grund av felet. Enligt Köplagen kan köparen av en felaktig vara kräva säljaren på avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet, samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL).I första hand har köparen rätt att kräva avhjälpande eller omleverans (34 § KöpL). I ert fall förstår jag det som att säljaren redan försökt avhjälpa (reparera) felet två gånger, vilket talar för att avhjälpande eller omleverans inte längre är effektiva påföljder. Istället kan man titta på prisavdrag (om du vill behålla varan) eller hävning (37 & 39 §§ KöpL). Du har även rätt till skadestånd (40 § KöpL).Vad gäller skadestånd skall sägas att du har rätt till ersättning för s.k. direkta skador så länge som felet legat inom säljarens kontroll. Med direkta skador menas b.la. direkta utgifter eller kostnader på grund av avtalsbrottet, t.ex. transportkostnader, undersökningskostnader, kostnader för att kommunicera med motparten etc. Även extra kostnader för att åtminstone tillfälligt rädda situationen ingår som kostnader för ersättningsvaror, övertidsarbete m.m. För att få ersättning för s.k. indirekta skador krävs dock att säljaren antingen varit försumlig eller att varan vid köpet avvikit från något som köparen särskilt har utfäst.Med indirekta skador avses skador som förvisso orsakas av felet men som är mer indirekta och svårare att förutse. Det kan vara fråga om minskning eller bortfall av produktion eller omsättning som uppkommer genom att köparen förlorar möjligheterna att arbeta på det sätt som denne tänkt sig. Det kan också vara fråga om fall när köparen har ingått avtal med tredje man och på grund av avtalsbrottet inte kan fullfölja avtalet och ”blir av med” vinsten som skulle intjänats.Att säljaren skall ha ”särskilt utfäst något” har en ganska snäv betydelse. Det anses att den ifrågavarande egenskapen måste särskilt ha framhållits utöver vad som gäller för att rent allmänt beskriva varan.Försumligt agerande från säljaren kan däremot, enligt lagkommentaren till Köplagen, bland annat innefatta oriktig eller underlåten information till köparen eller slarv i samband med leveransen. Det kan också innefatta försummelse efter varans avlämnande, exempelvis vid installation eller i samband med avhjälpande av fel.Vad gäller ditt fall så anser jag att det går att argumentera för att säljaren agerat försumligt. Detta skulle innebära att du även har rätt till ersättning indirekta skador. Det finns egentligen två sätt att beräkna ditt skadestånd. Det normala är att beräkna skadeståndet på ett sådant sätt att du ska försättas i samma situation som om avtalet fullgjorts på riktigt sätt. Detta skulle innebära att man försöker (grovt) uppskatta det bortfall av omsättning (kunder) som du gått miste om p.g.a. felet (positiva kontraktsintresset). Om det inte är möjligt att göra en sådan uppskattning kan man istället välja att ersätta det s.k. negativa kontraktintresset. Detta innebär att man bl.a. ersätter de kostnader som du lagt ned i förlitan på avtalet och på så vis försöker man försätta dig i en position som om inget avtal ö.h.t. hade ingåtts.För att göra en lång historia kort kan jag sammanfattningsvis säga att jag tror det finns möjligheter för dig att gå vidare med det här ärendet. Mycket beror dock på vad som faktiskt står i avtalet och det jag skrivit ovan. Ett första steg för att gå vidare är således att vi tittar på avtalet och ser vad som går att göra. Om det skulle visa sig att det blir aktuellt att ta det vidare brukar man skicka ett brev till motparten. Förhoppningsvis kan man på så sätt hitta en lösning som båda parterna är nöjda med. Till sist skall det sägas att dina funderingar kring garantin och motparten beror mycket på vad som faktiskt står kring garanti/motpart i avtalet och att de enklast besvaras efter att ha tittat på avtalet.Om du vill gå vidare med detta kan du kontakta mig på mobil (0704719117) eller mail (mattias.jernbacker@moretime.se). Du får självklart också kontakta mig om du känner dig osäker och har fler frågor.Med vänlig hälsning

Fel på häst vid leverans?

2014-03-27 i Köplagen
FRÅGA |En ridskola köper en häst av en privatperson. Priset är 50.000Kr. Köparen klinikbesiktigar hästen innan köp men röntgen ingår ej. 7 månader senare är hästen halt och röntgen påvisar då att hästen lider av spatt. Köparen vill häva köpet. Hur långt sträcker sig undersökningsplikten i detta fall? Borde inte ridskolan med sitt kunnande och med tanke på hästens kommande användningsområde, röntgat hästen innan köp för att utesluta denna form av fel? Jag anser att köparens ställning som ridskola samt hästens pris borde föranlett en röntgen. Har jag rätt eller fel?
Simon Adolfsson |Hej! Roligt att du vänder dig till lawline för din fråga.Eftersom att hästar betraktas som egendom och det är en privatperson som sålt hästen är tillämplig lag köplagen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900931.htm)Om ridskolan före köpet undersökt hästen, får ridskolan inte åberopa ett fel som denne borde ha märkt vid undersökningen, 20 § andra stycket KöpL. Bedömningen av vad köparen enligt detta lagrum borde ha märkt måste göras med beaktande av hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter ridskolan med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft att vid sin undersökning upptäcka felet i fråga (se NJA 1996 s. 598). Som jag förstår det var undersökningen relativt omfattande och utförd av fackman, vilket inte i sig utesluter att felet borde ha märkts. Vad som är vanligt i branschen kan också påverka om ridskolan borde ha röntgat hästen. Är det mycket vanligt att röntgen sker av en häst i denna prisklass tycker jag att en sådan borde företagits.Om slutsaten är att hästen skulle röntgats, och hade en sådan röntgen visat att hästen led av spatt, kan ridskolan inte åberopa spattet som fel. Vidare, om spatten uppkommit efter köpet och hästen var i felfritt skick vid köpet, har risken för hästen övergått på köparen vilket innebär att eventuella fel uppkomna efter köpet inte kan belastas säljaren, se 13 §. En väsentlig fråga är med andra om spatten fanns vid köpet eller om det uppkommit senare.Hoppas jag svarade på din fråga,