Felansvar enligt köplagen

2014-07-19 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt ett 10-årigt svenskt halvblod som jag ägt i 2 år. Köparen fick provrida hästen 3 ggr och jag uppgav innan första provridningen bokades att hästen var något tittig. Köparen fick rida både i paddock och utomhus för att känna efter hur tittig hästen var och jag har försökt att berätta och förklara hur hästen reagerar med sin tittighet i olika situationer för att köparen skulle kunna göra sig en så klar bild som möjligt av hästen och känna sig säker på om hon ville köpa. Köparen var med under besiktningen som hästen gick igenom utan anmärkning. 5 dagar efter köpet (kontrakt är skrivet och hela köpeskillingen är betald) kontaktar köparen mig och vill häva köpet då hennes dotter ridit hästen och den visat sig vara mer tittig än hon hade tänkt sig och dottern trillat av hästen. Jag kontaktar ägaren och säger att jag vill komma ut och se hur hästen är i sin nya miljö och prata om vad som har hänt samt att jag inte ser några rimliga skäl till att häva köpet. Väl på plats ber jag ägaren att ge hästen mer tid att acklimatisera sig och jag erbjuder min hjälp under första tiden i den nya miljön för att de ska få en så bra start som möjligt. Kanske ska tilläggas att jag arbetar professionellt med att hålla träningar för hästar och ryttare. Hästen har sålts privat och jag anser att köparen har fått goda förutsättningar att pröva hästen. jag anser dock inte att köparen kan häva köpet pga att hästen är mer tittig än hon har beräknat eftersom hon ändå visste om detta och det kan väl knappast vara mitt ansvar hur hästen reagerar i en ny miljö? jag har hänvisat till köplagen, jag har erbjudit min hjälp, jag har personligen åkt hem till nya ägaren för att lugnt diskutera igenom saken, men köparen kommer med "tomma" hot om att ord kommer att stå mot ord samt att hon ska återlämna hästen i mitt stall och att hon visst har rimliga skäl att häva köpet. Jag påpekade också att jag hade uppgett innan köp att hästen var känslig för vilken ryttare den hade på ryggen och att det var av stor vikt för mig att "rätt" ryttare köpte hästen, därför kunde jag heller inte svara för vad som hade hänt när köparens dotter hade ridit eftersom det inte var henne jag hade sålt hästen till. Köparen anser att hästen inte kan användas till det kontraktet avser, dvs träning och tävling i dressyr. jag har tävlat hästen i dressyr och det finns publicerade resultat på det. Finns det rimliga skäl för att häva köpet? Riskerar jag att hamna i rättsprocess? Har jag något ansvar överhuvudtaget med tanke på att kontrakt skrivits och jag inte äger hästen längre? Är det lämpligt att kontakta advokat eller kan jag lugnt vänta ut köparens nästa steg? Tacksam för hjälp!
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Nedan sker en uppdelning i vissa delfrågor som ditt ärende aktualiserar.Tillämplig lagKöplagen (se här) är tillämplig, då du utifrån de uppgifter du lämnat får anses ha sålt hästen som privatperson.¨Fel?Vad som anses konstituera ett fel framgår av 17-19 §§ KöpL. Eftersom lagen är dispositiv (se 3 §) gäller inte lagens bestämmelser för det fall ni avtalat annat. Kvaliteten bedöms i första hand utifrån vad som avtalats mellan parterna. KöpL är tillämplig när inte avtalet reglerar det fel i varan som uppkommit eller om regler saknas helt.Säljaren kan friskriva sitt ansvar genom att ange visst specificerat fel på varan eller genom att ange att den säljs i befintligt skick. 19e § anger vad som ändå ska anses vara ett fel i varan trots att den sålts med en nu aktuell friskrivning. Detta gäller om:1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.I ditt fall har du före köpet upplyst köparen om att hästen är tittig, och köparen har sålunda köpt hästen med denna vetskap. Avgörande för att köparen ska kunna åberopa tittigheten som fel är därför att någon av punkterna i 19e § är uppfyllda. Enligt min mening är så inte fallet. Detta stöds också av rättsfallet NJA 1964 s. 239. Där såldes en bil i befintligt skick och med villkoret att säljaren inte ansvarade för att bilen körts längre än vägmätaren visade. Trots att säljaren i annons uppgivit att bilen körts 7 800 mil och den i verkligheten körts 10 000 mil längre, befanns fel i varan inte föreligga. Ett skäl härtill var att köparen före köpet upplysts om att någon garanti för antalet mil inte kunde lämnas. I ditt fall har du som sagt upplyst om tittigheten och uttryckligen upplyst köparen om att du inte kan garantera hästens tittighet hos en ny ryttare i ny miljö. UndersökningspliktEn köpare har inte enligt köplagen någon allmän skyldighet att undersöka den köpta varan med avseende på eventuella fel. Har köparen faktiskt undersökt varan, får han däremot enligt 20 § 2 st köplagen inte som fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Bedömningen av vad köparen enligt detta lagrum borde ha märkt måste göras med beaktande av hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft att vid sin undersökning upptäcka felet i fråga. Köparen har i ditt fall som redan konstaterats vetat om felet vid undersökningen. Den undersökning köparen gjort får därför närmast betydelse för frågan i vilken omfattning köparen hade anledning att förvänta sig att tittighet förelåg. Då köparen enligt dina uppgifter tycks åberopa tittigheten i förhållande till sin dotter som ryttare framstår den som osannolikt att denne kan vinna framgång med en talan.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. För tillfället tycker jag att du kan avvakta tills - och om - köparen vidtar några rättsliga åtgärder.

Köplagen och felansvaret

2014-07-19 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag var å byta de motorcykel med en annan person i andra sidan sverige . Jag hade pratat med köparen å han hade bara pratat gott om motorcykeln så jag tar å åker upp vi kollar på dom jag startar den jag ska byta till mig å det verkar bra men sen när jag kommer hem så är där mer å mer fel som dyker upp å allt sitter löst å e ut slitet vad ska jag göra
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Den lag som är tillämplig i ditt fall är köplagen. Utifrån din beskrivning av vad som hänt tycks det som om du vill göra påföljder gällande mot säljaren på grund av fel på motorcykeln, så som prisavdrag, skadestånd eller hävning.Det finns ett antal förutsättningar för att du ska kunna göra säljaren ansvarig för fel i varan. För att kunna avgöra om dessa förutsättningar är uppfyllda i ditt fall, krävs mer utförliga och konkreta uppgifter än de du lämnat hit till oss. Det svar jag kan ge dig kommer följaktligen att bli otillräckligt och därför av ringa värde. Jag ber dig därför att mer utförligt berätta om det genomförda bytet, om ni upprättade skriftligt avtal vid köpet och i övrigt vad som sades vid köpet samt om du på något sätt kan bevisa de uppgifter du lämnar hit. Nedan lämnas vissa tips och upplysningar kring vad som är viktigt.Eftersom köplagen, till skillnad från konsumentköplagen, inte är tvingande så kan du och säljaren komma överens om andra regler än dem som står i lagen(3§). Jag utgår från att ni inte har ett från lagen avvikande avtal utan redogör för vad köplagen säger.Fel?För att du ska kunna göra några påföljder gällande mot säljaren krävs inledningsvis att det föreligger ett fel. Vad som anses konstituera ett fel framgår av 17-19 §§ KöpL. Med faktiska fel i köprättslig mening förstås i första hand att varan i något fysiskt avseende är felaktig.När det gäller den aktuella formen av egendom (begagnd motorcykel) så köps den som utgångspunkt i "befintligt skick" vilket är det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Trots detta så är det fel på egendomen enligt 18§, om1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Av det du beskriver så är det sannolikt ett köprättsligt fel eftersom köparen inte ska behöva förvänta sig att "allt sitter löst och är utelslutet". Dock kan jag inte ge ett definitivt svar då exempelvis motorcykelsn skick och ålder spelar in när man avgör vad köparen har rätt att förvänta sig.När felet måste ha förelegat. Vid bedömningen av om motorcykeln ska anses felaktigt skall enligt 21 § hänsyn tas till dess beskaffenhet vid den tid då faran för motorcykelns förstörelse övergick på köparen, dvs som regel när du hämtade motorcykeln. Felet behöver inte redan då ha kommit till synligt uttryck men måste ha förefunnits åtminstone i form av ett frö till fel (fel in nuce). I ditt fall så tycks felen ha förelegat redan innan du hämtade cykeln.Undersökningsplikt Även om ett fel föreligger får du inte åberopa detta om du inte uppfyllt din undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Utifrån de uppgifter du lämnat är det omöjligt för mig att avgöra om du uppfyllt dessa skyldigheter. Eftersom du de facto tycks ha undersökt motorcyklen innan köpet får du inte såsom fel åberopa vad du borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. (se § andra stycke). Det är främst här en utav knivfrågorna i ditt fall ligger. Felen tycks i ditt fall knappast ha varit dolda och det föreligger ganska stor risk för att du bort upptäcka felen redan vid provkörningen, men jag kan som sagt inte ge dig ett säkert svar. Reklamation Enligt köplagen ska en reklamation göras inom skälig tid från det att du märkte felet (som längst inom två år, om inget annat avtalats mellan er), 32§). Du har inte angett hur lång tid som gått från köpet. Har det gått mer än en månad finns viss risk för att du inte kommer att kunna göra gällande felet trots att ovanstående krav är uppfyllda. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att skriva ett brev till motparten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Felansvar och undersökningsplikt för bostadsrätt

2014-07-18 i Köplagen
FRÅGA |Sålt min bostadsrätt (hus byggt 1970) och nu när köparen börjar riva tapeter så hittar hen mögel på väggen. Detta är inte en vägg som angränsar till våtutrymme. Jag som säljare rev själv inga tapeter när jag flyttade in så detta kan vara en gammal fuktskada.Köparen gjorde ingen besiktning av bostaden innan överlåtelsen.Vad är mitt ansvar och vilka juridiska påföljder finns när lägenheten är såld och tillträde redan gjorts?
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En bostadsrätt är lös egendom och regleringen hittar vi i Köplagen, se https://lagen.nu/1990:931.AvtalEftersom köplagen, till skillnad från konsumentköplagen, inte är tvingande så kan du och säljaren komma överens om andra regler än dem som står i lagen(3§). Jag utgår från att ni inte har ett från lagen avvikande avtal utan redogör för vad köplagen säger.Fel på bostadsrätten Det föreligger ett köprättsligt fel om lägenheten inte överensstämmer med vad ni avtalat om eller om den avviker från vad köparen kunnat förvänta sig(17§).När det gäller denna form av egendom så köps den som utgångspunkt i "befintligt skick" vilket är det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Trots detta så är det fel på egendomen enligt 18§, om 1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,             2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Av det du beskriver så är det sannolikt ett köprättsligt fel eftersom köparen inte ska behöva förvänta sig mögelskador. Dock kan jag inte ge ett definitivt svar då exempelvis lägenhetens skick och ålder spelar in när man avgör vad köparen har rätt att förvänta sig.Risken Risken för egendomen går över på köparen när han tar över egendomen men du svarar för fel som funnits innan dess, även om bristerna visar sig först senare(13, 21§). I ditt fall så fanns möglet redan innan köparen tog över lägenheten. Undersökningsplikt De flesta kontrakt innehåller en klausul som uppmanar köparen att noggrant undersöka lägenheten och att fastigheten säljs i befintligt skick. Detta medför att köparen har en undersökningsplikt i princip motsvarande den som en köpare har vid köp av fastighet. Även om ni inte har en sådan klausul så finns en ganska långtgående undersökningsplikt just vad gäller bostadsrätter(20§).Köparen kan inte göra gällande fel som han borde upptäckt eller hade anledning att misstänka med hänsyn till lägenhetens ålder och skick. Det är alltså endast dolda fel som kan påtalas. Man utgår från vad en hypotetiskt normalkunnig och noggrann person skulle hittat och man tar inte hänsyn till vad just denna köparen har för kunskaper och förmågor. Om det vid en lekmans undersökning funnits indikationer på fel(exempelvis fuktfläckar eller dålig lukt)så utökas kraven på köparens undersökningsplikt. Köparen är då skyldig att utreda den bakomliggande orsaken till felet och omfattningen på felet. Om man som köpare inte kan dra några säkra slutsatser och det finns skäl till oro så anses man normalt skyldig att anlita expertis. Fel som köparen skulle ha kunnat upptäcka vid en noggrant genomförd undersökning, får han inte åberopa. Du som säljare ansvarar för dolda fel, det är fel som inte hade kunnat upptäckas av köparen och detta oavsett om du som säljare känt till felen eller inte.ReklamationDu har inte angett hur lång tid som gått från köpet till att köparen hörde av sig om felet. Enligt köplagen ska reklamationen göras inom skälig tid från han märkte felet men som längst inom två år, om inget annat avtalats mellan er(32§).Påföljd Om man kommer fram till att du som säljare ansvarar för felet så har du skyldighet att avhjälpa felet eller ge prisavdrag och eventuellt också utge skadestånd(30,34,37 och 40§).SammanfattningDu som säljare ansvarar för fel som köparen inte ska ha kunnat förvänta sig eller som avviker från vad ni avtalat. Det krävs också att han genomförde en noggrann undersökning, utifrån vad en normalkunnig lekman borde upptäckt. Detta är så kallade dolda fel och köparen har en två år lång reklamationsfrist. Jag kan inte ge dig ett klart svar på vad köparen hade rätt att förvänta sig eller om han fullgjorde sin undersökningsplikt utifrån den information jag har.Om du vill ha hjälp att utreda och bedöma saken vidare så rekommenderar jag att du vänder dig till någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Fel på bil som köpts av privatperson

2014-07-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag köpte en bil av en privatperson och vi använde blockets köpekontrakt. Nu är de så att jag har hittat fel på bilen som säljaren inte nämnde nått i annonsen om eller på plats. Och då ringde jag till verkstaden som servade bilen 3 månader innan jag köpte bilen. Verkstaden skickade en kopian på fakturan och där står det anmärkning på 2 felen som jag har. Då har ju säljaren undanhållet fakta för mig. Kan man göra nått åt detta ?
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Detta är ett köp mellan privatpersoner av lösa saker och det regleras i Köplagen, den hittar du https://lagen.nu/1990:931.AvtalEftersom köplagen, till skillnad från konsumentköplagen, inte är tvingande så kan du och säljaren komma överens om andra regler än dem som står i lagen(3§). Jag utgår från att ni inte har ett från lagen avvikande avtal.RiskenSom utgångspunkt är det köparen som bär risken för varan efter det att ett avlämnande skett. Att man bär risken betyder att man själv får ersätta skador som uppkommit efter köpet, om dessa inte beror på säljaren(13, 21§). Risken går över på dig som köpare när du tagit hand om bilen(6§)Men säljaren ansvarar för fel som funnits vid avlämnandet och i ditt fall så har du bevis från verkstaden att felen fanns innan du tog hand om bilen och därför är det säljaren som ansvarar för felen.Fel på varanDet är enligt lagen fel på bilen om den avviker från vad ni avtalat om eller vad du med fog kunnat förutsätta(17§). Även om bilen sålts i befintligt skick så är den felaktig dels om den avviker från vad säljaren utlovat men också om säljaren låtit bli att upplysa om allvarliga fel som han kände till vid köpet och som skulle inverkat på försäljningen. Bilen är även felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med ledning av priset och andra omständigheter kunde förutsätta(18§).Av det du anger så har säljaren varit medveten om felen och underlåtit att upplysa dig om detta och det är då sannolikt fel på varan enligt köplagen.Undersökning av bilenDu har ingen generell undersökningsplikt av varan men du har  inte rätt att åberopa fel som du måste antas ha varit medveten om vid köpet och om säljaren uppmanat dig att undersöka bilen innan köpet så har du en viss undersökningsplikt(20§). Man utgår från vad en normalperson borde ha upptäckt vid en undersökning. Men om du kan visa, vilket verkar vara fallet, att säljaren handlat "svikligt" mot dig genom att undanhålla relevant information så är det möjligt att du ändå skulle få rätt att åberopa fel även om du i och för sig kunnat upptäcka dessa vid en undersökning.Jag kan inte ge dig något klart svar i denna del då jag inte vet vilka felen är eller hur omständigheterna vid köpet var.Reklamation Det är viktigt att du reklamerar till säljaren när du upptäcker felet. Enligt köplagen ska du göra det "utan oskäligt uppehåll" från det att du märkte eller borde ha märkt felet(32§).PåföljderPåföljden som kan bli aktuell här är avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt eventuellt även skadestånd(30§). Säljaren har primärt rätt till avhjälpande men om du kan visa att han agerat "svikligt",  så har du rätt att häva köpet även om felet inte är väsentligt. För sådana fel har du dessutom tio år på dig att reklamera. Men det är du som har bevisbördan och som alltså måste visa att bilen var felaktig redan när du köpte den(36-39§). SammanfattningEn kort sammanfattning av mitt svar är att det sannolikt är fel på bilen som säljaren ska ansvara för eftersom felen fanns redan innan du tog hand om den. Du kan också med hjälp av verkstaden bevisa att så är fallet och du bör därför ha rätt till avhjälpande, prisavdrag eller hävning och eventuellt även skadestånd. Men jag kan inte ge dig ett definitivt svar då alla omständigheter inte framgår.Om du och säljaren inte kan komma överens så kan du ansöka om att tvisten ska prövas i domstol. Om du vill ha hjälp att gå vidare så rekommenderar jag att du vänder dig till någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Fel i vara enligt Konsumentköplagen

2014-07-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte precis en Dji Phantom 2 (radiostyrd "helikopter"för filmning) med ett kamerafäste (Zenmuse H3-3D). När jag hade packat upp och gjort lite enklare installations arbete märkte jag vid flygning att kamera fästet inte funkade som det skulle, ska gå att tilta upp&ner med en spak på handkontrollen. Efter mail kontakt med försäljaren blev jag rekommenderad att ta ner den senaste programvaran med felet kvarstår ändå. Så jag ringde dom och berätta om läget och undra om jag kunde få en ny i utbytes men han svarade att dom inte jobbade så. Hade dom gjort det så hade dom inte tjänat något och hade fått slå igen. Dom sa även att tillverkaren har haft lite problem med just detta felet och att dom hade haft en tidigare kund med samma fel. Det dom vill att jag ska göra är att skicka tillbaka den till dom för felsökning, kan inte dom fixa det skall varan skickas till Kina för felsökning/lagning. Efter lite efterforskning på lite olika forum fick jag svar att vända mig till konsumentköplagen, för uppenbarligen var det fel på varan vid köpet. Dom menar att jag kan kräva att få en ny i utbytes eller kräva pengarna tillbaka. Vilken rätt har jag? Jag hade ju helst fått en ny eller pengarna tillbaks, gav ju ändå 8595kr för det paketet. Mvh
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Det stämmer att Konsumentköplagen här är av intresse, förutsatt att du köpt helikoptern för privat bruk, vilket jag förmodar att du gjort. Detta gör nämligen att konsumentköplagen enligt dess 1 § är tillämplig.Konsumentköplagen utgör enligt 3 § Konsumentköplagen så kallad tvingande lagstiftning till fördel för konsumenten, vilket innebär att lagens bestämmelser inte kan avtalas bort till nackdel för konsumenten.För att du ska kunna kräva säljaren på någonting så krävs enligt 20 § Konsumentköplagen att kamerahelikoptern var felaktig när den avlämnades till dig av säljaren.Om felet visade sig inom sex månader från att kamerahelikoptern avlämnades hos dig så ska felet som huvudregel anses ha funnits vid avlämnandet, det vill säga säljaren har bevisbördan för att tiltfunktionen på kameran slutade att fungera efter att kamerahelikoptern avlämnades till dig.Vad som enligt Konsumentköplagen ska anses som ett fel i en vara framgår av 16 - 19 §§ Konsumentköplagen. Av främsta intresse är här 16 § Konsumentköplagen som säger att en vara är felaktig enligt Konsumentköplagen om1. varan i förhållande till vad som avtalats inte stämmer överens i fråga om art, mängd, kvalitet, förpackning eller andra egenskaper2. Att varan inte är ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,3. Att varan inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat eller att varan inte har de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell,4. Att säljaren inte upplyst köparen om ett sådant förhållande som säljaren kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller,5.om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsättaHär bör punkterna 4 och 5 vara av intresse för dig.Att säljaren vetat om att det varit problem med tiltfunktionen men inte upplyst dig om detta bör kunna ses som ett fel, då du förmodligen inte skulle ha köpt kamerahelikoptern om du vetat om att det varit problem med den typen av kamerahelikoptrar. Även om säljaren inte skulle anses ha varit skyldig att upplysa dig om detta så bör du iallafall, förutsatt att tiltfunktionen på kameran marknadsförts som en viktig funktion hos kameran, ha anses haft fog för att förutsätta att kameran skulle gå att tilta.Om kamerahelikoptern enligt Konsumentköplagen anses ha varit felaktig då den avlämnades till dig så kan du, förutsatt att du enligt 23 § Konsumentköplagen hört av dig till säljaren om felet inom skälig tid, vilket aldrig är kortare än två månader, göra gällande påföljder.Om felet är av väsentlig betydelse för dig kan du enligt 29 § Konsumentköplagen häva köpet på en gång, det vill säga få pengarna tillbaka mot att du lämnar tillbaka kamerahelikoptern. Bedömningen av om felet är av väsentlig betydelse för dig ska göras objektivt, men utifrån din speciella situation, med andra ord är det inte din personliga uppfattning om felets väsentlighet som är avgörande. Kravet på att felet ska vara av väsentlig betydelse är ett högt krav som kan vara svårt att uppfylla.Om felet inte är av väsentlig betydelse för dig kan du först och främst enligt 26 § Konsumentköplagen kräva att säljaren avhjälper, det vill säga reparerar, kamerahelikoptern eller levererar dig en ny, det vill säga en så kallad omleverans av varan, förutsatt att det inte blir oskäligt dyrt för säljaren. Bedömningen för om en reparation eller en omleverans skulle bli oskäligt dyr för säljaren ska göras efter de kriterier som ställs upp i 26 § 2 stycket Konsumentköplagen.Om en reparation eller omleverans inte görs eller inte görs inom skälig tid från det att du hörde av dig till säljaren om felet så har du enligt 28 § Konsumentköplagen rätt att häva köpet eller att få prisavdrag på kamerahelikoptern. Om du nu väljer att häva så krävs inte längre att felet är av väsentlig betydelse för dig, eftersom du har gett säljaren en chans att få reparera kamerahelikoptern eller att få leverera en ny. Om du givit säljaren en chans att få reparera eller omleverera kan du därmed, om säljaren ej tar chansen, alltid häva köpet.Hoppas att detta ger dig någon klarhet!Med vänlig hälsning

Fel i vara vid köp

2014-07-18 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en båt som jag hämtade med all utrustning i båten enligt säljaren, så även ett hamnkapell. När jag kom hem så såg jag att det saknades hamnkapell samt båtbatteriet som skulle finnas i båten.Båten hämtades hos marina där säljaren haft båten liggandes i över 3 år. Säljaren svarar när jag säger att hamnkapellet saknas att Marinan borde veta var det finns. jag pratar med Marinan som inte vet var det finns, de vet heller inte var batteriet tagit vägen. Jag återkommer till säljaren och ber dem kontrollera att hamnkapellet inte ligger hemma hos dem. De gör det men hittar det inte.Utöver båtkontrakt har jag sms som bekräftar våra kontakter och där säljaren påstår att hamnkapellet borde ligga i båten eller hos Marinan, men att de skall även kolla hemma om det kan finnas där.Jag försökte att få dem att betala för ett gammalt kapell som jag hittade på blocket som kompensation för det saknade, men har inte lyckats.Nu vill inte säljaren ersätta mig för hamnkapellet som saknas. vad kan jag göra?Känner mig lurad och vill ha rätt.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Som jag har förstått din fråga köpte du båten av en privatperson, och då blir köplagen tillämplig i ditt fall. Om en vara avviker från vad som bestämts i avtalet eller från uppgifter som säljaren lämnat innan köpet är den att anses som felaktig, (KöpL 17-18 §, här). Det innebär att om säljaren innan köpet har sagt att båten såldes med ett hamnkapell så är den felaktig i köplagens mening. En köpare får inte enligt 20 § KöpL åberopa fel som denne kände till innan köpet. Om säljaren uppmanar köparen att undersöka varan får köparen inte heller åberopa fel som denne borde ha upptäckt vid undersökningen. En uppmaning att undersöka anses kunna framgå av omständigheterna, t.ex om varan hålls tillgänglig vid köpet.Om avsaknaden av hamnkapellet är ett fel som du har rätt att åberopa kan du göra gällande att antal påföljder: omleverans, avhjälpning, prisavdrag, hävning och skadestånd, 30 § KöpL (här). Omleverans (34 KöpL) borde inte komma i fråga då det rör sig om en begagnad båt, förutsatt att säljaren inte har en identisk båt. Inte heller avhjälpning, då du redan införskaffat ett nytt hamnkapell. Prisavdrag (37 § KöpL) innebär att du får tillbaka en så stor del av köpesumman som motsvara skillnaden i varans värde utan respektive med felet, dvs. du ska endast betala för båtens marknadsvärde utan hamnkapell, det du betalat som går utöver detta ska du få tillbaka. Det finns inga andra förutsättningar för prisavdrag än att omleverans och avhjälpning inte ska vara möjliga. Om du lidit andra skador på grund av att båten saknat hamnkapell kan du ha rätt till skadestånd beroende på vad vilken skada det är. Ersättningsberättigade skador anges i 67 § KöpL (här).Om det i stället var en näringsidkare du köpte båten av blir i stället konsumentköplagen tillämplig, den har i nu berörda delar en liknande reglering 16-31 §§ KKöpL, som du hittar här.Vilket som är det bästa sättet för dig att på rättslig väg nå framgång med dina krav kan jag inte svara på. Behöver du ha vidare rådgivning för att ha stämma din motpart rekommnderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka, alt.genom att klicka här.Vänligen

Bevisbördan vid fråga om fel i konsumenttjänst

2014-07-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej Lawline! Jag vet ej om ni har möjlighet att svara på denna frågeställning som jag har. Min Ipad råkade ut för en olycka som var förvållad av mig. Av den anledningen låg det på mig att bekosta reparationen av sprucket glas, vilket är helt i sin ordning. Dock en vecka efter att jag betalat reparationen av det spruckna glaset spricker glaset igen. Denna gång tvivlar jag starkt på att jag varit vållande till den uppstådda skadan. Dock hävdar den auktoriserade verkstaden att jag har åsamkat skadan. På vem ligger bevisbördan i ett läge som detta när det endast har gått en vecka sedan jag fick den lagade produkten tillbaka? Tack på förhand och trevlig fortsättning på sommaren.
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline!I mitt svar utgår jag från att du har använt din ipad som privatperson. Detta gör isåfall att Konsumenttjänstlagen enligt 1 § Konsumenttjänstlagen blir tillämplig på reparationen.Frågan om en tjänst är felaktig ska enligt 12 § Konsumenttjänstlagen bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades, det vill säga när du fick tillbaka din ipad.I Konsumentköplagen finns en konsumentvänlig regel i lagens 20a § som säger att fel som visar sig inom sex månader från det att varan avlämnades till konsumenten ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Konsumentköplagen lägger med andra ord som huvudregel bevisbördan på säljaren om felet visat sig inom sex månader.En sådan bevisbörderegel för säljaren finns emellertid inte i Konsumenttjänstlagen. Bevisbördan för att tjänsten varit felaktig ligger då istället på konsumenten.Vid tekniskt komplicerade reparationer har dock Högsta domstolen i rättsfallet NJA  1991 s. 481 sänkt beviskravet för konsumenten något. Istället för att behöva "styrka" att tjänsten varit felaktig behöver konsumenten endast göra "klart mera sannolikt" att så är fallet än att det är konsumenten som har varit vållande till skadan. I 1991 års fall rörde det sig om en reparation av en båtmotor. Möjligen kan reparationen av din ipad ses som en tekniskt komplicerad reparation. I så fall kan du komma i åtnjutande av denna bevislättnadsregel.Någonting som kan tala för att det är klart mer sannolikt att tjänsten varit felaktig än att konsumenten varit vållande, är enligt 1991 års fall att felet uppstått nära inpå att tjänsten avslutades. Detta i sig är dock inte tillräcklig bevisning.Hoppas detta kan vara till någon hjälp!Med vänlig hälsning

Fel vid försäljning av bostadsrätt

2014-07-14 i Köplagen
FRÅGA |Har frågor kring försäljning av bostadsrätt: På vilka grunder kan man som säljare bli ersättningsskyldig till en köpare? Hur pass allvarliga fel måste föreligga för att köparen har rätt att häva ett köp? Låt oss säga att köparen upptäcker en 6 år gammal torktumlare som inte fungerar optimalt. Hur lång tid har köparen på sig att påtala detta?("Skälig tid") Kan man kräva att köparen borde undersökt detta? Regelverket förefaller bättre när det gäller hus och som köpare/säljare av hus verkar man ha ett bättre skydd.
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Inledningsvis ska sägas att det inte är möjligt att ge helt säkra svar på dina frågor. Omständigheterna kring köpet (och även hur väl man argumenterar för sin sak) har nämligen mycket stor betydelse vid felbedömningen. Jag ska dock försöka att kortfattat redogöra för rättsläget. Inom juridiken skiljer man mellan fast och lös egendom. Fast egendom är jord (som är indelad i fastigheter). En bostadsrätt är inte jord utan är en ideell andel i en bostadsrättsförening. En bostadsrätt är alltså lös egendom. Av detta följer att köp av bostadsrätter ska bedömas utifrån köplagen (KöpL). Säljaren kan enligt denna lag bli ersättningsskyldig på grund av dröjsmål och på grund av fel i varan. I den aktuella situationen skulle det röra sig om fel i varan. Vid felbedömningen ska varan enligt 17§ KöpL stämma överens med vad som följer av avtalet. Varan ska inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Vid köp av en bostadsrätt har man troligen vanligtvis anledning att förutsätta att vitvaror fungerar någorlunda felfritt. Detta gäller dock inte t.ex. om köparen och säljaren diskuterat varornas egenskaper och funktionsnedsättningen därigenom framkommit.Av 20§ KöpL följer vidare att köparen inte som fel får åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt bostadsrätten eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den får han inte som fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Köparen bör alltså ta reda på bostadsrättens fysiska beskaffenhet i största möjliga mån och som fel får inte åberopas vad en normalt erfaren köpare skulle ha kunnat upptäcka vid en undersökning. Som jag ser det borde en köpare inte kunna hävda att fel föreligger om en vitvaras funktionsnedsättning går att upptäcka vid en noggrann yttre kontroll medan fel som framgår först genom användning troligen kan åberopas. Om köparen hittar någonting som kan tyda på ett fel ingår det dock i undersökningsplikten att utreda detta närmare. Enligt 32§ KöpL får köparen inte åberopa att varan är felaktig om denne inte reklamerar inom skälig tid från det att han märkt eller borde märkt felet. Vad som räknas som skälig tid får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Bedömningen av vad som är skälig tid är mindre sträng om köparen är en privatperson. Reklamerar inte köparen inom två år från det att han tagit emot varan (tillträtt bostadsrätten) förlorar denne rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. För att en köpare ska ha rätt att häva köpet krävs enligt 39§ KöpL att felet ska innebära ett avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren ska ha insett eller bort inse detta. Vad som kan vara att anses vara av väsentlig betydelse får bedömas från fall till fall men en utgångspunkt kan vara huruvida köparen gått miste om den huvudsakliga nytta som denne hade att vänta sig av avtalet. Mot bakgrund av detta kan en trasig torktumlare enligt mig inte utgöra en grund för hävning av ett köp av en bostadsrätt. Köplagen hittar du här.Hoppas att detta var svar på dina frågor!Vänligen,