Fel i vara vid köp av begagnad bil som rostar?

2018-03-23 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en begagnad bil privat på blocket för 36.000 kr i februari, i annonsen hade ägaren skrivit att bilen är rostfri och utvändigt stämmer det. Idag 21 mars besiktar jag bilen och det framkommer att båda inre sidobalkarna är kraftigt rostskadade och reparation kommer kosta ungefär lika mycket som jag köpt bilen för.. Finns det något jag kan göra?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När två privatpersoner handlar med varandra tillämpas köplagen. Här är det alltså inte någon fråga om konsumentförhållande, utan köpare och säljare anses jämlika. När man handlar begagnat på blocket betyder det alltså att man normalt inte har de rättigheter som man har som konsument. I annonsen framgår att bilen du köpt är rostfri. Enligt 18 § köplagen gäller att varan är felaktig om den inte motsvarar vad som framgått av säljarens marknadsföring. Har säljaren påstått att bilen är rostfri, är det alltså att betrakta som fel i vara om bilen inte är rostfri. Dock ska här påpekas att säljaren inte ansvarar för fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av varan, vilket framgår av 20 § köplagen. Om du som köpare inte borde ha upptäckt rostningen vid köpet av bilen, och om felet inte beror på något du har gjort med bilen, har du rätt till avhjälpande av felet, prisavdrag, omleverans eller hävning enligt 30 § köplagen. Jag skulle i så fall råda dig att kontakta säljaren för att komma överens om något av dessa alternativ. Det smidigaste för er båda, då det rör sig om en begagnad bil, borde vara att du får prisavdrag eller pengar för reparationBlir det strul med att komma överens med säljaren råder jag dig att kontakta en jurist. Vill du läsa mer i lagen klickar du bara på länken till köplagen ovan. Hoppas mitt svar har hjälpt dig!

Oförutsebart fel på en begagnad vara som sålts i befintligt skick

2018-03-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej Jag har sålt en bil i befintligt skick och har skickat ägande pappers. Säljaren hör av sig en timme senare och säger något är trasigt. Inget jag visste om. Vad gäller? Mvh suzanne
Ikram Asry |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att bilen är såld privat då det inte framgår annat. Eftersom att det inte är ett konsumentköp, mellan näringsidkare och privatperson, utan mellan två privatpersoner så är köplagen (KöpL) tillämplig i detta fall. Felaktig varaOm bilen kan anses vara felaktig enligt köplagens mening så blir ett flertal följder tillämpliga. Man börjar dock med att avgöra om det är ett fel som kan åberopas. Eftersom att du sålt bilen i befintligt skick vilket är en friskrivning å finns det särskilt angivna situationer som är att anses som en felaktig vara. Det rör sig om antingen att bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Det kan också vara om bilen är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19§ 1 st KöpL). Det finns ytterligare en situation där säljaren varit medveten om felet men som inte är aktuellt nu eftersom att du säger att du inte visste om felet. Undersökning av varan före köpetKöparen får inte åberopa fel som hen måste ha känt till vid köpet (20 § 1 st KöpL). Om felet visade sig redan efter en timme kan det betyda att detta upptäcktes redan vid köpet men det kan även innebära att köparen inte la märke till felet eftersom att de direkt efter upptäckten hörde av sig till dig. Detta är alltså svårt att bevisa. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa din uppmaning att undersöka den, får hen inte heller åberopa det fel som hen borde ha märkt vid undersökningen (20 § 2 st KöpL). AnsvarstidpunktenOm det är att betraktas som ett fel övergår ansvaret för felet på köparen när bilen överlämnades (13 § 1 st KöpL). Om felet fanns redan innan överlämnandet så är säljaren ansvarig för felet och motsatsvis om felet uppkom efter överlämnandet så är köparen ansvarig (21 § 1 st KöpL). Även detta är en bedömningsfråga. AvhjälpandeOm det är ett fel i lagens mening och du har ansvaret för det så har köparen rätt att kräva att du avhjälper felet utan kostnad för hen (34 § 1 st KöpL). Detta kan dock endast krävas om det kan ske utan oskälig kostnad och olägenhet för dig. Om du inte fullgör din skyldighet att reparera felet så har köparen rätt att själv avhjälpa det och få ersättning för försvarliga kostnader från dig (34 § 3 st KöpL). Andra påföljder såsom prisavdrag blir endast aktuellt om du inte avhjälper felet inom skälig tid.Hävning av avtaletKöparen får häva köpet om det är av väsentlig betydelse för hen och du insåg eller borde ha insett att felet är av väsentlig betydelse för hen (39 § 1 st KöpL). "Väsentlig betydelse" är ett högt ställt krav och eftersom att du inte angett vad som är fel kan jag inte heller hjälpa dig med bedömningen om det kan anses vara av väsentlig betydelse. Det är t.ex. skillnad på ett fel på inredningen i bilen och motorn/bromsarna som påverkar körningen/säkerheten. Framställa sina kravKöparen måste, för att få häva köpet, framställa sitt krav på att hen vill just häva köpet. Det räcker således inte med att endast upplysa säljaren att det är ett fel utan att säga att man vill häva köpet (39 § 2 st KöpL). Detsamma gäller om köparen vill kräva avhjälpande (35 § KöpL). Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig till oss om du har fler funderingar!Vänligen,

Sålt vara på Blocket med fel information, är det bedrägeri?

2018-03-21 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt ett kameraobjektiv på blocket och jag vid försäljningen använde jag mig tydligen av fel information utan att vara medveten om det. Jag har uppsåtligen inte lagt ut annonsen med fel information utan jag gick på informationen jag fick av personen jag köpte det av. Köparen i detta fall har inte använt sig av sin undersökningplikt och det har jag även skriftligt att han erkänner. Jag är då anklagad för bedrägeri.Det jag undrar är ifall det straffar mig? Pengarna det handlar om är 1000kr. Jag har aldrig velat att blåsa honom på pengarna och kan bevisa att jag efter försäljningen fortfarande tror att jag sålt det efter vad jag tror det har varit.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall är det köplagen (KöpL) som reglerar vad som gäller och vad köparen eventuellt kan kräva av säljaren. Fel i vara enligt KöpL?Enligt 18 § KöpL föreligger fel i vara om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföring av varan eller som annars lämnats före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Köparen får enligt 20 § 1 st KöpL inte som fel åberopa något som han måste antas ha känt till vid köpet.Säljare ansvarar för fel som finns i varor när risken går över på köparen enligt 21 § KöpL. Risken för varan övergår när varan avlämnas enligt 13 § KöpL och avlämnande sker när köparen tagit hand om den enligt 6 § 2 st KöpL. I detta fall har säljaren marknadsfört objektivet och lämnat information om det som visat sig vara felaktig. Av allt att döma har informationen om objektivet uppenbart inverkat på köpet och det är definitivt möjligt att anse att varan är felaktig i enlighet med 18 § KöpL. Felet fanns före avlämnandet och riskövergången.Visserligen har köparen en undersökningsplikt, men den denna undersökningsplikt begränsas dock i och med trovärdig och rimlig information som dock visade sig felaktig.Vilka påföljder blir aktuella?För att säljaren ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren krävs att denne reklamerar felet inom skälig tid efter att denne märkt eller borde märkt felet (32 § 1 st KöpL). Av din fråga framgår det att köparen påtalat felet för säljaren och jag antar därför att denne reklamerat i tid. Köparen kan utan kostnad kräva avhjälpande av säljaren enligt 34 § KöpL och om säljaren inte fullgör denna skyldighet, har köparen rätt till ersättning för att avhjälpa problemet själv. För att få rätt till avhjälpande måste köparen lämna meddelande till säljaren om detta inom skälig tid efter reklamationen om du inte gjorde det i samband med reklamationen (35 § KöpL). I detta fall tycks dock inte avhjälpande vara möjligt. Istället har köparen enligt 37 § KöpL rätt till prisavdrag eller hävning av köpet. Prisavdraget ska motsvara skillnaden i pris mellan varan i felaktigt och avtalsenligt skick enligt 38 § KöpL. För att häva köpet enligt 39 § KöpLär kravet att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde insett detta. I detta fall får säljaren anses ha bort märkt felet.Vad gäller beträffande bedrägeri?Säljarens handlande kan anses vara bedrägeri i enlighet med 9 kap. 1 § brottsbalken och det är möjligt för köparen att polisanmäla säljaren. Detta är dock en process som drivs av polis och åklagare, inte av köparen personligen. Jag rekommenderar att säljaren ger köparen pengarna åter.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Telefonförsäljare informerade aldrig om ångerrätten

2018-03-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej,Avtal med Viasat om tv via parabol.Hustrun ville förlänga uppsagt avtal med 1 månad, men blev såld ett 1 årigt abonnemang,på ljudfilen framgår att avtalet löper 1/2-18–1/2-19, med 1 månads uppsägning samt 14 dagars rätt att nyttja distansavtalslagen.Inget pm att detta är regler om ångerrätt eller hur man använder sin ångerrätt eller att det finns särskild blankett för detta och var man får tag på denna blanket.När jag framfört min synpunkt att information som skall ges om ångerrätten enl lag inte har gjorts och att därför ångerfristen löper upp till 1 år, sa deras ansvarige att inte avser ångra något avtal och att dom följt lagen.Vem har rätt?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal finns i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). Förutsatt att din fru handlade för eget bruk är din fru såsom privatperson att anse som konsument och företaget som näringsidkare. Att din fru via telefon har ingått ett avtal är vidare ett sådant distansavtal som gör DAL tillämplig (2 kap. 1 § DAL). Information innan köpetInnan telefonförsäljaren ingick avtal med din fru var denne skyldig att på ett klart och begripligt sätt ge din fru viss information (se 2 kap. 2 och 3 § DAL). Han var bland annat tvungen att informera din fru om och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt.Det verkar in heller som att telefonförsäljaren informerat din fru om hur du ska göra om din fru vill ångra sig, vad som gäller när din fru väl har ångrat sig och att din fru kan använda sig av Konsumentverkets ångerblankett för att ångra sig och hur din fru kan ta del av det (2 kap. 2 § första stycket nionde punkten DAL). Om telefonförsäljaren inte har uppfyllt sin informationsskyldighet kan ångerfristen förlängas från 14 dagar till dess din fru fått fullständig information, dock högst upp till ett år från att din fru ingick avtalet (se 2 kap. 12 § fjärde stycket DAL).ÅngerrättenNi har mycket riktigt en ångerrätt på 14 dagar. Det innebär att ni har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från och med den dagen din fru tar emot varorna (2 kap. 10 och 12 § DAL). Däremot börjar ångerfristen - som ovan nämnt - aldrig löpa förrän fullständig information om ångerrätten har lämnats, dock högst upp till ett år (2 kap. 12 § fjärde stycket DAL). Eftersom ni inte fått fullständig information om ångerrätten har ångerfristen ännu inte börjat löpa. Du har alltså rätt i det du säger.Hur du utövar ångerrättenÅngerrätten kan ni utöva genom att lämna eller sända ett meddelande om det till företaget i fråga (2 kap. 10 § DAL). Det finns inga krav på vilket sätt ni ska framföra detta meddelande.Ni behöver alltså inte kontakta telefonförsäljaren för att utöva ångerrätten, utan det räcker med att ni tar kontakt med företaget. För er del är det dock fördelaktigt ur bevissynpunkt att ni ångrar er skriftligt och sparar en kopia, t.ex. via e-post.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Om rätten att få kvitto vid transaktion

2018-03-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |PostNord vill inte ge mig ett kvitto på betalningen. Bryter dom mot någon lag då?
Isak Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Om köpet har skett över disk Skyldigheten att lämna kvitton gäller när man handlar i en butik och betalar med kort eller kontant. Detta finner vi i 39 kap 7 § skatteförfarandelagen. Om köpet inte skett över disk Det finns dock inte samma regleringar gällande köp via exempelvis hemsidor. Man brukar dock få en orderbekräftelse till sin mejl, och transaktionen går ofta att hitta på sitt konto. Dessa kan i viss utsträckning få samma funktion som ett kvitto. Jag hoppas detta besvarar din fråga! Med vänliga hälsningar,

Bilköp på Blocket, Köplagen

2018-03-21 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående tvist mellan två privatpersoner vid bilförsäljning.Jag annonserade en bil på Blocket.Köparen kommer provkör bilen , och finner den i mycket gott skick. ( Jag hade innan hört ett missljud i motorn , när den blivit riktigt varm. Det visade sig vara kamkedjespännaren som inte höll trycket när motoroljan blivit varm och således tunnare.Citroen tyckte att det räcker att byta till en tjockare olja, och på så sätt avhjälpa problemet.Jag nöjde mig inte med det svaret, så en kamkedjesats med ny spännare inhandlades. (3000:-)Jag valde att sälja bilen innan den hann bytas ut.Jag informerade köparen om problemet, visade upp den inköpta kamkedjesatsen,och berättade att den behöver bytas. Lämnar med satsen vid köpet. Efter tre timmars körning börjar oljetryckslampan lysa. Jag vet inte om han stängde av motorn direkt? Nu är den iallafall havererad, och han vill häva köpet.Vad är rätt i denna fråga?
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Det är svårt att svara på din fråga utan att veta de exakta omständigheterna, vad exakt är fel och vad ni kommit överens om. Till att börja med så är det Köplagen (KöpL) som reglerar vad som gäller mellan er eftersom det rör sig om ett köp (av ett lösöre) mellan två privatpersoner. Köplagen är inte tvingande, vilket innebär att säljaren och köparen själva kan komma överens om andra bestämmelser än vad lagen säger. Med det sagt handlar det därför mycket om vad ni själva har kommit överens om, vad som har sagts och lovats mm. Det är i första hand avtalet mellan er som gäller (3 § KöpL). Om du har varit ärlig med bilens skick, och på vilka villkor köparen köper bilen, så kan man säga lite att köparen "får stå sitt kast" och du har inte gjort något fel. Har bilen blivit köpt med vetskapen om att den har ett fel så är detta en del av villkoren för avtalet mellan er, och alltså inte en juridisk grund för hävning.Detta gäller så länge det är ett fel som köparen borde kunna räkna med vid en undersökning av bilen och att du som säljare inte har handlat mot "tro och heder", dvs. handlat på ett svikligt sätt. Om det föreligger ett fel som köparen inte kunnat förutse, och det inte är ett fel som beror på köparen själv, så är det i första hand avhjälpande eller prisnedsättning som finns som alternativ. Först om dessa alternativ inte går kan köparen under vissa omständigheter häva köpet.Jag utvecklar svaret härunder.När är det fel på försäljningsföremålet?Varan (bilen i det här fallet) kan anses som felaktig om den inte motsvarar vad säljaren har sagt och är i mycket sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta, till exempel utifrån vad bilen kostat om du har låtit bli att berätta om ett mer allvarligt fel som du har känt till. Även om bilen skulle vara såld i "befintligt skick" kan den under vissa omständigheter ändå anses felaktig. (17-19 § KöpL). Har du dock tydligt berättat för köparen om bilens skick så är det ju en del av avtalet och utgör ett villkor som bilen har blivit köpt på, så länge inga kända fel undanhållits köparen och bilens skick inte avviker från vad ni avtalat och från vad köparen har kunnat förutsätta är det inte att beteckna som "fel" i Köplagens mening. Om köparen t.ex. köper en bil som man sedan innan kan anta har ett visst fel som måste åtgärdas så är detta naturligtvis något som man då har att räkna med, och den risken får då reflekteras i att köparen t.ex. får bilen till billigare pris än annars. Köparens undersökningspliktEnligt 20 § KöpL har köparen en undersökningsplikt och kan inte åberopa fel som man måste anta att köparen känt till (eller borde ha känt till). Om köparen före köpet undersökt varan, eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får köparen inte åberopa fel som han eller hon borde ha märkt vid en undersökning. Paragrafen ger uttryck för att köparen inte ska kunna göra felpåföljder gällande för sådana fel som köparen visste om när denne köpte varan. Dessa omständigheter har ju utgjort en del av köparens beslutsunderlag. Särskilt bilar är en "vara" som ofta kräver underhåll, och där krävs att man gör i vart fall en lättare besiktning av bilen. När övergår risken till köparen och vad innebär det?Risken för varan övergår på köparen när varan avlämnats enligt vad ni kommit överens om. Normalt brukar avlämning vara samtidigt som när köparen hämtar den, men det kan se olika ut. Om varan har överlämnats till köparen innebär det att risken för varan också övergår på köparen. Om köparen bär risken för varan är han eller hon skyldig att betala för varan även om den har förstörts, om det beror på en händelse som inte beror på säljaren. (Se 12-13 § KöpL).Vad händer om det är fel på varan?Är varan felaktig, och felet inte beror på köparen själv eller något som köparen har gjort (dvs. indirekt beror felet på säljaren eller något "dolt" fel som funnits sedan innan köpet gjordes) har köparen i första hand rätt till att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (34 § KöpL).Om avhjälpande inte kan komma ifråga är det i andra hand prisavdrag eller hävning av köpet som finns som alternativ. Köparen kan i sådana fall kräva prisavdrag som motsvarar felet. I sista hand får köparen kräva hävning av avtalet, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren borde ha insett detta. (38-39 § KöpL).Har kan du fler frågor eller vill du boka möte med en verksam jurist hos oss kan du mejla oss igen eller ringa till oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16.Allt väl,

Fel i vara eller bedrägeri mellan privatpersoner?

2018-03-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej!En familjemedlem har sålt ett objektiv på blocket med texten, "passar till de flesta sony-kameror", vilket visade inte stämde och att det inte passar till några alls. Säljaren var av denna tro eftersom det stod i den annons han själv köpte av. Vid försäljningen fick köparen titta på objektivet, med egen kamera i andra handen, men testade aldrig om det passade. Nu i efterhand vill köpare häva köp pga fel information i annons/bedrägeri. Är min familjemedlem nu tvungen att ge tillbaka pengarna? Tack för snabbt svar!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall är det köplagen (KöpL) som reglerar vad som gäller och vad köparen eventuellt kan kräva av säljaren. Fel i vara enligt KöpL?Enligt 18 § KöpL föreligger fel i vara om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföring av varan eller som annars lämnats före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Köparen får enligt 20 § 1 st KöpL inte som fel åberopa något som han måste antas ha känt till vid köpet.Säljare ansvarar för fel som finns i varor när risken går över på köparen enligt 21 § KöpL. Risken för varan övergår när varan avlämnas enligt 13 § KöpL och avlämnande sker när köparen tagit hand om den enligt 6 § 2 st KöpL. I detta fall har säljaren marknadsfört objektivet och lämnat information om det som visat sig vara felaktig. Av allt att döma har informationen om objektivet uppenbart inverkat på köpet och det är definitivt möjligt att anse att varan är felaktig i enlighet med 18 § KöpL. Felet fanns före avlämnandet och riskövergången. Vilka påföljder blir aktuella?För att säljaren ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren krävs att denne reklamerar felet inom skälig tid efter att denne märkt eller borde märkt felet (32 § 1 st KöpL). Av din fråga framgår det att köparen påtalat felet för säljaren och jag antar därför att denne reklamerat i tid. Köparen kan utan kostnad kräva avhjälpande av säljaren enligt 34 § KöpL och om säljaren inte fullgör denna skyldighet, har köparen rätt till ersättning för att avhjälpa problemet själv. För att få rätt till avhjälpande måste köparen lämna meddelande till säljaren om detta inom skälig tid efter reklamationen om du inte gjorde det i samband med reklamationen (35 § KöpL). I detta fall tycks dock inte avhjälpande vara möjligt. Istället har köparen enligt 37 § KöpL rätt till prisavdrag eller hävning av köpet. Prisavdraget ska motsvara skillnaden i pris mellan varan i felaktigt och avtalsenligt skick enligt 38 § KöpL. För att häva köpet enligt 39 § KöpL är kravet att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde insett detta. I detta fall får säljaren anses ha bort märkt felet.Vad gäller beträffande bedrägeri?Säljarens handlande kan anses vara bedrägeri i enlighet med 9 kap. 1 § brottsbalken och det är möjligt för köparen att polisanmäla säljaren. Detta är dock en process som drivs av polis och åklagare, inte av köparen personligen. Jag rekommenderar att säljaren ger köparen pengarna åter.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vilka är formkraven vid försäljning och köp av aktier?

2018-03-19 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Vilka är formkraven vid försäljning och köp av aktier mellan sammanboende?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte några gällande formkrav vid köp av aktier. Sådana köp kan även avtalas muntligt. Ni bör dock ha i åtanke att ni måste införas i företagets aktiebok med personuppgifter och antal aktier, efter att ni genomfört affären och tilldelats aktierna på företagets avstämningskonto (5 kap. 13 § aktiebolagslagen).Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen