Rätt att kräva förskottsbetalning/Kredit

2017-04-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har ett hypotetiskt scenario som jag hoppades ni kunde svara på! Två företag (köpare och säljare) har ingått avtal om köp av ett varuparti. Emellertid sägs inget i avtalet om när betalning ska ske. Det blir tvist om detta strax innan det är dags för leverans. Det säljande företaget vill ha förskottsbetalning annars vägrar de att leverera. Det köpande företaget går absolut inte med på detta utan kräver tvärtom att få 30 dagars kredit räknat från leveransen. Vad är den rättsliga lösningen på denna konflikt?
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!10 § st. 1 Köplagen (KöpL) stadgar att om inget har avtalats så är ett köp ett kontantköp.Enligt 49 § KöpL så ska en köpare inte behöva betala innan varan hålls honom förhanda eller i enlighet med avtalet ställs honom till förfogande.Om det säljande företaget av någon anledning förväntar sig att köpare ska ligga i dröjsmål med betalningen har de rätt att använda sig av sin stoppningsrätt. Detta antingen genom 61 § KöpL då köparen fortfarande är ekonomiskt levande, eller genom 63 § st 4 KöpL då gäldenären är insolvent.Det finns i svensk lag ingen bestämmelse som säger att en köpare har rätt till kredit. En kredit gäller endast om den är inkluderad i avtalet. Är er motpart en annan näringsidkare kan ni åberopa 49 § KöpL som stöd för detta.Jag hoppas detta besvarar er fråga, om ni har några ytterligare frågor ber jag er att kontakt oss igen.Vänligen,

Verkstadsägare håller kvar bil

2017-04-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag är dödsbodelägare och testamenterat arvtagare. I boet finns blandt annat en bil som just nu, och när ägaren avled, var på autoverkstad. Vi vil gärna hämta hem bilen till boet. Ägaren av verkstaden nekar detta. Kan han det? Jag bor i Danmark och känner intet till vad lagen säger om dette problem.
Victor Åkerfeldt |Hej!Verkstadsägaren har rätt att behålla bilen tills dess att han har fått betalt för det arbete han utfört på bilen. Detta kan du läsa om i konsumenttjänstlagen 49§. För att få ut bilen krävs det alltså att du betalar det avtalade pris som den avlidne har kommit överens med verkstadsägaren om, därefter har verkstadsägaren ingen rätt att behålla bilen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Köparens undersökningsplikt vid köp av bil (lös egendom)

2017-04-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har sålt min bil till en privat person. Ägarbytet och allt är gjort. Nu är det så att den nya ägaren har kontaktat mig och säger att höger bakdörr inte går att låsa, vilket jag aldrig märkte av när jag hade bilen. Hon undersökte givetvis bilen innan hon köpte den men kollade inte dörrarna mm då. Nu vill hon att jag ska stå för detta. Trots att hon undersökte bilen samt att hon nu står som ägare. Hur ska jag göra?
Johannes Akyol |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att överlåtelsen har skett mellan två privatpersoner, och därför blir (köplagen) tillämplig i frågan.En köpare har i allmänhet inte någon plikt att undersöka om det föreligger eventuella fel på egendomen vid köpet. Men om köparen har undersökt egendomen innan köpet, får han/hon inte åberopa fel som hon borde känt till vid undersökningen (20 § andra stycket köplagen). Detta under förutsättning att säljaren inte handlat i strid mot tro och heder 33 § avtalslagen. Om du som säljare varit medveten om felet har du troligen handlat i strid mot tro och heder. I detta fall då du anser att du inte haft vetskap om felet, torde det vara upp till köparen att upptäcka felet vid undersökningen. I rättsfallet NJA 1996 s. 598 framgår även att "... vad köparen enligt detta lagrum borde ha märkt måste göras med beaktande av hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft att vid sin undersökning upptäcka felet i fråga". Min bedömning är att köparen borde ha känt till felet vid undersökningen, då felet är av sådan karaktär att det borde upptäckas på en normal undersökning. Köparen har därför inte rätt att åberopa fel på bilen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan köpare åberopa fel på undersökt vara?

2017-04-27 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan, jag bytte en skoter och pengar mot en annan skoter. Det var ett antal fel på min skoter men jag skrev de fel som jag ansåg var viktiga. Resten var synliga och den andra kollade igenom skotern och provkörde. Nu 2 dagar efter kräver han nya delar som jag inte talade om som var sne. Får han kräva de saker som jag knte talade om fast han inspekterat skotern och de var synliga fel? Det var endast ägarbyte som gjordes.
Annie Häggblom |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Köplagen gäller för köp av lös egendom, och är också tillämplig på byten. Detta framgår av 1 § i lagen (se här).Typ av felI ditt fall rör det sig om ett så kallat, faktiskt fel, vilket betyder att det rör sig om ett fel som avser varans fysiska skick. Vilken kvalité som köparen kan krävaVad som kan krävas i fråga om varans kvalitet bestäms i första hand av vad som avtalats mellan parterna, detta framgår av 17 § köplagen. I sista stycket framgår även att om varan avviker från vad köparen kunnat förutsätta är varan att anse som felaktig. Vad köparen får antas känt tillKöparen får inte åberopa vad denne måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen måste antas ha känt till felet, har denne inte någon grund för att förvänta sig att varan är bättre än så, (20 §). Uppgift som lämnats från säljarenUppgift från säljaren kan, i de fall då köparen måste antas ha känt till felet, inte antas ha inverkat på köpet. Köparens undersökning av varanOm köparen före köpet har undersökt varan kan köparen inte åberopa vad denne borde märkt vid undersökningen som fel. Så kallade "dolda fel" kan dock fortfarande göras gällande. Det räcker då med att köparen "måste antas känt till" felen, för att du som säljare ska undkomma ansvar för dessa fel. Mest relevant i ditt fall kan man då säga är 20 § i köplagen, om felen som köparen nu vill göra gällande mot dig är sådana som denne borde upptäckt vid undersökningen, kan han inte göra dem gällande.

Får priset för en tjänst höjas på grund av att företaget missat att ta upp en kostnad i offerten?

2017-04-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har fått en offert för tillbyggnad av altan och accepterat den. Även skrivit under ett Hantverkarformulär ochskickat in. I offerten ingår pris för material och kostnader för arbete. Det star "ungefärligt pris 128 204 sek"Nu uppger företaget att dom har glömt material för 18.500 sek I offerten och vill därmed korrigera priset meddessa 18.500 sekGäller fortfarande den offerten som vi skrivit under? måste vi acceptera en höjning av priset?
Johanna Bergvall |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Konsumenttjänstlagen är tillämpligI ert fall blir konsumenttjänstlagen tillämplig, eftersom ni köpt en tjänst i form av tillbyggnad av en altan från ett företag. (se 1 och 1a §§ konsumenttjänstlagen)Prishöjningen ligger inom lagens gränsI och med att priset (128 204 kr) har försetts med en reservation om att det är ungefärligt ska det anses vara en ungefärlig prisuppgift. Detta bör även gälla trots att det är en sådan exakt summa. När ett ungefärligt pris har uppgetts får det som högst bli 15 % dyrare än det angivna priset. Denna gräns gäller så länge ni inte avtalat om någon annan procentsats. I mitt svar utgår jag dock från att det är 15 % som gäller. 18 500 kr är ca 14,4 % av 128 204 kr. Prishöjningen är alltså okej, även fast ni redan accepterat offerten. Efter denna prishöjning kommer företaget dock inte få höja priset särskilt mycket mer, bara med maximalt ca 0,6 %. (se 26 § 2 st konsumenttjänstlagen)De hade inte fått höja priset om priset som angivits inte varit ungefärligt, då hade företaget fått stå sitt kast för att de missat att ta upp material för 18 500 kr. Det är dock vanligt att företag anger ungefärligt pris för att ha utrymme för prisförändringar. Möjlighet till avbeställning Ni har rätt att avbeställa tjänsten, men ni kan då bli skyldiga att betala ersättning till företaget för dess förluster på grund av avbrytandet. Om tillbyggnationen redan har påbörjats måste ni ersätta företaget för de kostnader som företaget hunnit lägga ut. Det kan även bli aktuellt med ersättning till företaget för kostnader för det som är kvar att utföra av tjänsten och även andra förluster som företaget haft på grund av att det till exempel tackat nej till andra arbeten. Det kan vara så att företaget angett en bestämd ersättning vid avbeställning i ert avtal, i så fall gäller den så länge beloppet är rimligt. Viktigt att komma ihåg är att ni inte behöver ange något skäl för avbeställningen. (se 42 § konsumenttjänstlagen) SammanfattningPrishöjningen är acceptabel enligt konsumenttjänstlagen, eftersom det ungefärliga priset inte överskrids med mer än 15 %. Vill ni inte längre ha tjänsten kan ni avbeställa den, dock kan ni då bli skyldiga att betala ersättning till företaget. Hoppas ni har fått svar på er fråga! Med vänliga hälsningar,

Näringsidkarens skyldighet att avråda

2017-04-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Min vän har lämnat in sin Mc på verkstad för att det var fel på MC:n han hämtade den & betalade 9000 kr samma fel kvarstod han åkte till dom igen, nu efter en tid säger de att felet är avhjälpt och att min vän skall betala 22000 inga samtal har förts mellan verkstad & min vän ang info om priser etc. Vi har nu diskuterat detta mellan oss & jag anser att min vän skall betala materialen på sista arbetet för arbetstiden får väl verkstad stå för, tycker att de borde hittat felet första gången, för 9000 kr kan man leta länge, verkar ju som de inte gjort något då utan bara debiterat 9000 kr men som sagt för dessa 9000 + 22000 kunde han bytt till en nyare McPersonligen tycker jag inte verkstaden uppfört sig korrekt mot kund, så jag ställer denna fråga då jag inte hittar svar på nätet.
Alvaro Castro |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dessa situationer behandlas i konsumenttjänstlagen då det rör sig om arbete på lösa saker utförda av en näringsidkare mot konsument, 1 § KtjL.Inledningsvis så kan vi konstatera att det av den 36 § framgår att, om konsumenten och näringsidkaren inte avtalat om något pris så ska konsumenten betala ett skäligt pris för tjänsten. Har ett ungefärligt pris lämnats så får näringsidkaren överskrida det med 15 %, om inte annat avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg, detta utläses ur 36 § 2 st.Vidare så står det i 4 § att näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt, utöver detta ska näringsidkaren ta tillvara på konsumentens intresse och samråda med konsumenten i den mån det behövs och är möjligt.Dessutom så framgår det av den 6 § att näringsidkaren ska avråda konsumenten från tjänsten om det med hänsyn till pris eller andra omständigheter inte vore rimligt att utföra tjänsten. Skulle näringsidkaren redan ha påbörjat tjänsten och det visar sig under utförandet att det kommer bli betydligt dyrare för konsumenten så ska näringsidkaren även då höra av sig. Så som du har beskrivit det så har din vän kunnat köpa en ny motorcykel för samma summa som kostnaderna av reparationen, således kan man argumentera för att kostnaderna inte stått i rimlig proportion till konsumentens nytta och näringsidkaren borde ha kontaktat din vän.Har näringsidkaren inte gjort det som åligger honom i den 6 § och det finns starka skäl att anta att konsumenten (din vän) skulle avstått tjänsten, har näringsidkaren inte rätt till mer ersättning än han skulle ha haft, om konsumenten hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den 7 §. Näringsidkaren har dock rätt till betalt för exempelvis materialet, då det framgår av 7 § 2 st att näringsidkaren har rätt till ersättning i den mån konsumenten annars skulle gynnas på ett oskäligt sätt.Sammanfattningsvis kan man argumentera för att verkstaden i det här fallet har åsidosatt sin plikt att avråda från reparationen (6 §). Det finns även omständigheter som tyder på att din vän hade avstått reparationen om verkstaden hade upplyst om kostnaderna. Med detta i beaktande finns det skäl att anta att kostnaderna skulle sättas ned enligt7 §.Om du känner att du vill gå vidare med ärendet är ett alternativ att vända dig till din kommuns konsumentvägledare för hjälp. Du skulle även kunna anmäla ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och näringsidkare, och utfärdar därefter en rekommendation. ARN har tidigare prövat många fall likt ditt (Se t.ex: ARN 1991-5209). Tänk på att samla ihop all "bevisning" som du kan tänka dig behöva, t.ex. kvitton och avtal innan du vänder dig till ARN för prövning.Ett annat alternativ om du vill ta denna fråga vidare är att vi på Lawline kan hjälpa dig.För att komma i kontakt med en av våra jurister kan du antingen ringa eller mejla oss.Telefonnummer: 08-533 300 04Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00E-post: info@lawline.se Hoppas du fått ett svar på dina funderingar!Vänligen,

Fråga om avbeställning av vara

2017-04-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Om man beställt nya glasögon men ej betalt något, ej heller fått reda på om de har kommit till butiken, har jag rätt att då avbeställa glasögonen?
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du köpt varorna via internet.När man beställer en vara via internet har man som konsument rätt att ångra sig, en så kallad ångerfrist. Ångerfristen börjar gälla den dagen som konsumenten tar emot varan, eller tidigast den dagen konsumenten får information om ångerfristen (se här och här).Mitt förslag är att du ringer till företaget och säger att du vill avbeställa varan. Säger de att varan redan skickats iväg så väntar du tills du glasögonen kommit till butiken, för då har du som sagt 14 dagar på dig att ångra ditt köp!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Handpenning - Går det att ångra och ändå behålla?

2017-04-27 i Köplagen
FRÅGA |Jag har skrivit på en kvittens handpendling som står på 30 000kr men har inte skickat in pengar. Nu ångrar jag och vill inte fortsätta med att köpa salongen. Jag undrar om jag kommer förlora mina pengar( 30 000kr)
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Vi har för närvarande väldigt många som ställer frågor, så därav har det tagit lite tid med vårt svar.I ditt fall innebär det dessvärre att du kommer förlora hela beloppet. Syftet med en handpenning är att den ska fungera som en säkerhet för den som är säljare om inte köparen, dvs. du, fullgör sina förpliktelser och säljaren lider skada. I så fall får säljaren behålla handpenningen. I och med att ni har ett avtal om handpenning, och du tidigare har accepterat detta, så kan du inte frångå/ångra dig eftersom du då begår ett avtalsbrott. I Sverige gäller principen om "pacta sunt servanda" som innebär att avtal ska hållas. Du kommer tyvärr, troligtvis, att förlora dina pengar. Visserligen måste säljaren visa på att denne har lidit skada av att du inte fullgör köpet, dvs. att du inte köper salongen. Det är förutsättningen för att säljaren ska få behålla handpenningen. Handpenningen ska då fungera som ekonomisk ersättning för den skada som säljaren lider av att du inte fullgör köpet.Min rekommendation är att du pratar med säljaren som ska sälja salongen, och försöker komma överens om att du inte ska behöva betala hela summan i syfte om att ni ändå ska kunna behålla en god affärsrelation. Men det är helt upp till säljaren om denne godtar detta eller inte, då hen har rätt att få handpenningen. Hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till med ditt ärende. Med vänliga hälsningar