Fel i vara vid bilköp - konsumentköp

2015-04-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Om man tittat på en bil hos en bilhandlare, återkommit till dem via email om att man vill köpa den och de har gjort en kreditkoll för avbetalning hos kreditgivare där man blivit godkänd och därför emailat över lånepapper samt en faktura på 20% kontantinsats som ska sättas in på bilhandlarens konto. Säg sedan att man även fört över dessa 20%.Inget har skrivits på av varken säljare, förmedlare eller köpare.Info har efter kontantinsatsen betalats kommit fram vilket kommer medföra ca 10000Kr i kostnader för "kamrems byte" på bilen vilket vi inte tycker är ok och gör bilen dyr.Kan man häva köpet?Tack på förhand.
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt de ovannämnda omständigheterna så har ett bindande avtal redan kommit tillstånd trots att '' Inget har skrivits på av varken säljare, förmedlare eller köpare''. Enligt den allmänna principen om avtalsingående, dvs. anbud och accept modellen, anses mejlväxlingar mellan köparen och bilhandlaren som innehåller ett anbud från säljarsidan och ett accept från köparsidan kunna utgöra underlag för att konstatera att ett avtal har ingåtts. Den omständigheten att köparen betalat kontantinsatsen till säljaren utgör ytterligare ett starkt skäl som talar för att ett avtal har slutits mellan köparen och säljaren. Inget nämnts i frågan om köparen är en privatperson men omständigheterna i frågan tyder på att så är fallet. Av förarbetena (prop.1989/90:89) till Konsumentköplagen (KKL) framgår att en bil är att betrakta som en lös sak. Det förhållandet att köparen som är en privat person har köpt en lös sak av en näringsidkare (bilhandlaren) medför att KKL blir tillämpligt i detta fall.Inget nämnts i frågan om varför ett kamremsbyte ska utföras. Ett behov av kamremsbyte kan uppstå t.ex. när bilen ska servas eller vid fel i kamremmen. Oavsett hur detta behov har uppstått kan det konstateras att kamremsbytet är att betrakta som ett fel i KKL:s mening då detta framförts av säljaren först efter att köparen har betalat en del av köpeskillingen.Det är även oklart i fallet om bilen redan har avlämnats till köparen (bilnycklarna har överlämnats till köparen) eller om den fortfarande finns kvar i säljarens besittning. Enligt 6 och 8 §§ KKL står säljaren risken för varan tills den avlämnats. Fel som uppstått innan varans avlämnade har således säljaren ansvar för. Om köparen fullgjort sin betalningsskyldighet enligt köpeavtalet och fått nycklarna i handen torde det då innebära att köparen har fått besittning till bilen. Bilen anses därmed vara avlämnad enligt KKL:s mening. Av 20a § KKL framgår att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. I praktiken innebär detta att det är säljaren som måste bevisa att felet inte fanns innan avlämnandet. 21 § KKL stadgar att fel ska anses föreligga om säljaren har genom garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller en egenskap hos varan och att varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar. Detta innebär att köparen har rätt att åberopa garanti som säljaren har lämnat avseende felet, om sådan finns och felet omfattas av garantin. För att hävning av bilköpet ska kunna göras krävs att bilen är behäftad med ett fel som inte kan åtgärdas genom reparation eller omleverans inom skälig tid efter reklamationen eller de nämnda åtgärderna inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (28§ KKL). Köparen får även häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom (29§ KKL). Den typen av fel som nämnts i frågan d.v.s. kamremsbyte kan ofta åtgärdas inom ramen för reparation av bilen. Under förutsättning att säljaren accepterar att han är ansvarig för felet och att han erbjudit sig att reparera bilen inom en skälig tid efter köparens reklamation och att reparationen kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, är utrymmet för att häva köpet väldigt lite. När det gäller möjligheten att häva genom att åberopa ’’ felet är av väsentlig betydelse för honom’’ så får man göra en väsentlighetsbedömning i det enskilda fallet. Om det t.ex. rör sig om en ny bil som inte fungerat trots upprepade försök att reparera felet, torde köparens rätt att kräva hävning därmed föreligga.

Presumtionsregeln i konsumentköplagen

2015-04-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har läst lite i era 'vanliga frågor' och däri sökt specifikt efter information gällande reklamation. Men en sak som jag tycker är av stor vikt kan jag inte hitta, nämligen om en vara fungerar över 6 månader tex 2,5år och sen går sönder, då kan man inte anta att felet var ursprungligt men hurvida kan man då reklamera varan och få den reparerad/utbytt? Känns inte som det är mening med lag om reklamation upp till 3år om felet måste anses vara ursprungligt och det inte går att bevisa/anta efter 6månader!!?(Varan är köpt ny i butik av mig som privatperson)MVH
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Den tidsmässiga begränsningen av presumtionsregeln i 20 a § konsumentköplagen motiveras av ifrågavarande regels karaktär av undantag från den huvudregel som annars gäller då någon haft ett visst föremål i sin vård; närmare bestämt att bevisbördan åligger innehavaren; samt det faktum att felets ursprunglighet blir mindre sannolik med tiden. Motivet till huvudregeln är att den som utövar kontroll över något i allmänhet har betydligt större möjligheter att påverka dess skick än den som sålt detta och därför även en bättre insikt i den behandling saken fått. Regeln är således inte ämnad att ge köparen obegränsade möjligheter att reklamera något, utan syftar till att genom positiv särbehandling ge konsumenter en bättre utgångsposition än näringsidkare vid eventuell tvist. Konsumentköplagen finner du här. Vänligen,

Inget krav på kvitto vid reklamation

2015-04-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejHar köpt ett strykjärn från obh nordica på Ica Maxi som nu är trasig i sladden. Jag vände mig direkt till obh nordica då jag inte har kvar mitt kvitto. Skickade ett mail med bilder till dom och talade om felet. Till svar får jag att "det var ju tråkigt men så länge du inte har kvitto så går det inte att reklamera varan". Visst har jag rätt att reklamera en söndrig vara utan ett kvitto?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din rätt till reklamation regleras i konsumentköplagen https://lagen.nu/1990:932#P1S2Av 23§ framgår att du som huvudregel ska reklamera den felaktiga varan till säljaren, alltså i ditt fall till Ica Maxi. Har någon annan, exempelvis tillverkaren åtagit sig att svara för fel i varan kan du också reklamera varan till tillverkaren.Det finns inget krav på att man ska kunna uppvisa kvitto vid reklamation utan säljaren har en ovillkorlig skyldighet att ta emot din reklamation. Du har alltså mycket riktigt rätt att reklamera din vara utan att kunna uppvisa ett kvitto.Däremot har du en skyldighet att visa att du har köpt den aktuella varan av säljaren för att säljaren ska bli ansvarig för de fel som har uppkommit. Detta görs med fördel med ett kvitto men även andra sätt kan vara godtagbara. Du kan exempelvis genom kontoutdrag från din bank eller det företag som tillhandahåller ditt kreditkort visa på att varan är köpt i den aktuella butiken. Om butiken inte accepterar detta så blir det vid en eventuell tvist upp till en domstol att avgöra vilket bevisvärde som ska tillmätas ditt alternativ till ett kvitto.Mitt råd är att du vänder dig till butiken där du köpt varan och reklamerar varan där. Till stöd kan du då ha med dig ett kontoutdrag eller liknande som visar vart du köpt varan.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Fel i tjänst - avhjälpande, prisavdrag och hävning

2015-04-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag har anlitat hantverkare hemma för att göra om mitt badrum som i princip gjort nästan allting fel. För det första använde de fel färg till fogmassan för kaklet på väggarna, vilket vi kom överens om ett prisavdrag för (efter mycket bråk och tjat). Därefter har de bland annat missfärgat fogen på golvet i och med att det kommit jättemycket betongdamm i fogen som fastnat, de har också satt upp den hyllmodul vi ska ha över tvättmaskinen helt fel efter flera försök med tydliga instruktioner om mått som inte följts. de har också inte satt upp takduschen och hävdar att vi själva måste ansvara för att leta reda på delar som krävs för att de ska sätta upp den, trots att det stod med i offerten att de ska sätta upp duschen. Deras lösningar på de flesta problem har varit fusklösningar och bland annat har de "åtgärdat" den missfärgade fogen med att lägga ett tunt lager ny fog på denna, vilket vi vet inte kommer hålla sig utan försvinna efter ett tag då detta inte fäster (har frågat andra hantverkare). Arbetet har också dragit ut väldigt mycket på tiden på grund av alla dessa fel.Hur många gånger är det rimligt att man ska behöva be dem göra om och hur många fel är det rimligt att en hantverkare får göra innan man kan bryta kontraktet? (vi har inte betalat än).
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!När du som privatperson anlitar en näringsidkare för att få en tjänst utförd är du konsument och skyddas således av konsumenttjänstlagen, vilket framgår av lagens 1 §. Enligt lagens 4 § ska näringsidkaren, i ert fall hantverkaren, utföra tjänsten fackmässigt. Att en tjänst ska utföras fackmässigt innebär att tjänsten ska utföras på ett sätt som kan krävas av en normalt skicklig fackman på området. I många branscher finns branschstandarder som hantverkarna ska följa för att arbetet ska anses vara fackmässigt utfört. Om hantverkaren i ert fall har använt sig av lösningar som strider mot sådana branschstandarder talar det för att tjänsten inte har utförts på ett fackmässigt sätt, varför den i så fall kan anses vara felaktig enligt 9 §. Om en tjänst är felaktig har man som konsument rätt att hålla inne betalningen enligt 16 och 19 §§. Dessutom får man enligt 20 § kräva att felet avhjälps om det inte innebär kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Även näringsidkaren har i princip rätt att i första hand välja att försöka avhjälpa felet, trots att konsumenten motsätter sig det. Däremot har näringsidkaren inte ett obegränsat antal gånger på sig att försöka rätta till felet. Näringsidkare anses generellt ha ungefär två gånger på sig att rätta till ett fel, men rör det sig om flera fel kan denne ha några fler tillfällen på sig. Hur lång tid näringsidkaren har på sig beror på vilken sorts fel det rör sig om och storleken på felet. Är badrummet i ert fall sådant skick att det inte går att använda, bör felen således rättas till mer skyndsamt än om de är av utseendemässig karaktär. Ett fel anses åtgärdat när arbetet kan klassas som fackmässigt utfört och överensstämmer med vad som avtalats.Enligt 21 § har man som konsument rätt till prisavdrag om näringsidkaren inte avhjälper felet inom tidsramen. Är syftet med tjänsten huvudsakligen förfelat kan konsumenten i stället helt eller delvis häva avtalet. En sådan situation föreligger exempelvis om föremålet för tjänsten är helt oanvändbart eller om näringsidkaren upprepade gånger försökt avhjälpa felet men misslyckats.Sammanfattningsvis har alltså hantverkaren i ert fall visst utrymme att försöka åtgärda felen i badrummet, men mycket mer än två försök bör ni inte behöva tåla. Rättar hantverkaren inte till felen bör ni således kunna utnyttja er hävningsrätt. I annat fall bör ni åtminstone kunna kräva ytterligare prisavdrag.Om ni inte kommer överens kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Hoppas att svaret kan vara till någon hjälp!Vänligen,

Konsumenttjänstlagen

2015-04-25 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag anlitade rörmockare vilka renoverade vårt badrum i december, de utförde jobbet, men skickade in ansökan om rot för sent (efter sista jan året efter, och därav avslogs ansökan av skattemyndigheten).Nu vill rörmockarna fakturera mig för delen som var rot, trotts att det är deras fel att de inte erhållit beloppet. När jag anlitade dem erhöll jag ett email med uppskattad tid och material samt rot beloppet står med, men det står ingenting om att de skall få efterdebitera mig någonting.Fråga 1Har de rätt att kräva mig på detta i efterhand trotts att det är deras fel att de inte skickat in rot-ansökan i tid?Fråga 2Ifall att ovan är ja, har jag möjlighet att kräva dem på skadestånd enligt 32 § (Skadeståndsskyldighet i övrigt) "Näringsidkaren är i övrigt skyldig att ersätta skada som tillfogas konsumenten, om skadan har vållats genom försummelse på näringsidkarens sida."
Emil Forssell |Hej och tack för din fråga.Eftersom du köpt en tjänst av en näringsidkare, är konsumentjänstlagen (KtjL) tillämplig lag , se 1 § https://lagen.nu/1985:716. KtjL är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att avtalsvillkor som är sämre än vad KtjL föreskriver, är utan verkan (se 3 § KtjL).Att näringsidkaren skickar in ansökan om rot för sent är ingenting som kan belasta dig, om ni inte har avtalat om det. Det följer också av den bestämmelse som du nämner, 32 § KtjL, att "näringsidkaren är i övrigt skyldig att ersätta skada som tillfogas konsumenten, om skadan har vållats genom försummelse på näringsidkarens sida."Som jag förstår det har rörmokaren i fakturan nämnt rotavdraget. Du måste ha utgått ifrån att du inte ska betala rotavdraget. När ett avtalsvillkor är oklart, ska avtalet tolkas till konsumentens fördel. Se 10 § AvlK här.Du behöver inte betala rotavdraget mot bakgrund av ovan nämnda bestämmelser.Har du ytterligare frågor kan du kontakta mig påtelefon 0766444976mail emil.forssell@gmail.comVänligen

Säljares underlåtelse att upplysa köpare om omlackering

2015-04-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har följande problem med bilen jag har köpt för nästan två veckor sedan. Det gäller en SAAB 9-3X från 2010. Jag har köpt bilen åt min kollega som bor i Tyskland. Han upptäck att bilen var omlackerad (säljaren sa ingenting om detta) och nu vill han lämna tillbaka bilen eller få nån ersättning p.g.a. dold fel. Jag har kontaktat säljaren och han erkänt att bilen var omlackerad. Har jag rättighet att kräva ersättning p.g.a. detta felet? Enligt köplagen (1990:931)Med vänlig hälsning,Mikael Lenart
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Jag antar att bilen är köpt av en privatperson och att köplagen (KöpL) därmed är tillämplig.Av 17 § KöpL framgår det att om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, anses varan som felaktig. Av 19 § KöpL framgår att en vara även ska anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Det är troligt att detta är uppfyllt och att bilen är behäftad med fel enligt KöpL:s mening. Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Huruvida detta är uppfyllt eller ej är svårt att besvara endast utifrån uppgifterna i din fråga. Om hävning inte blir aktuellt har köparen istället rätt att kräva prisavdrag (37 § KöpL).Med vänliga hälsningar,

Avbeställning av vara innan avlämning

2015-04-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag var inne i en butik för 2 månader sen för att beställa en bröllopsklänning, jag betalade en handpenning och varan skulle leverar i slutet av maj, början av juni. Det handlar om en bröllopsklänning, tyvärr ställs mitt bröllop in och jag har kontaktat butiken om att avbeställa. Vi har inget kontrakt eller liknande på att jag "måste" köpa ut den, nu vill inte butiken avbeställa klänningen.Har jag rätt att inte köpa klänningen? Vad ska jag säga till dem, kan de skicka en faktura t.ex. även om de varken har pnr eller liknande om jag inte tar ut klänningen?
Matilda Hellström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.I det här fallet har du köpt en vara vara från en näringsidkare. Varan är ännu inte avlämnad och frågan är om avbeställning är möjlig. Konsumentköplagen (1990:932, KKL) tillämplig eftersom det är du som privatperson som är kund. Enligt 37§ KKL har du rätt att avbeställa varan ända fram tills varan är avlämnad. Säljaren har i det fallet inte möjlighet att kräva att köpet fullgörs eller att betalning ska ske. Dck har säljaren vid de tillfällena rätt till skadestånd enligt 41§ KKL.I 41§ 1st KKL står följande:"Häver säljaren köpet eller avbeställer köparen varan enligt har säljaren rätt till ersättning för1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt."De kostnader som kan komma ifråga är alltså kostnader som är direkt hänförliga till varan samt utebliven vinst. Det kan vara kostnader för vård och förvaring av varan, kostnad att upprätta en offert eller om försäljaren tvingats sälja varan till ett lägre pris kan mellanskillnaden krävas. Det är dock sällan som säljaren kan få ersättning för alla sina kostnader eftersom det ska uppgå till ett skäligt belopp. Det är dessutom säljaren som ska bevisa att de olika kostnadsposterna föreligger.Du bör alltså meddela säljaren att du enligt konsumentköplagen har rätt att avbeställa varan. Nämn inte möjligheterna till skadestånd för säljaren, men det är möjligt att du inte får tillbaka handpenningen eftersom det troligen kan räknas som ett skäligt skadestånd.

Tillämplig lag och ångerrätt avseende köp från Tyskland

2015-04-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej Min kusin beställde sprit från Tyskland via nätet i januari och det har fortfarande ej levererats hem till honom utan är i tullen. Har han rätt att häva köpet och i så fall kommer det tillkomma några extra utgifter och kommer han få tillbaka sina pengar? Han beställde från scanbolaget!
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Först ska jag behandla frågan om huruvida svenska eller tyska lagar är tillämpliga och sedan ska jag gå igenom de regler som är aktuella.Enligt artikel 6 första stycket Rom I-förordningen ska konsumentköpavtal vara underkastade lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort. Detta innebär att om din kusin är bosatt i Sverige är svenska lagar tillämpliga. Vidare framgår i artikelns andra stycke att även om det står skrivet i köpavtalet att tysk rätt ska tillämpas, ska ändå svenska s.k. tvingande regler tillämpas. En lag som är tvingande till konsumentens fördel är just lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, kallad distans och hemförsäljningslagen. Detta framgår av lagens 1 kap. 4 §. Alltså ska denna lag tillämpas oavsett vad som står i avtalet.När det gäller själva sakfrågan är distans- och hemförsäljningslagen tillämplig eftersom det rör sig om ett distansköp (se lagens 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 §). Vidare framgår i 2 kap. 10 och §§ att en konsument har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande till säljaren inom 14 dagar från att han eller hon har mottagit varan. Det är även möjligt att utnyttja denna ångerrätt innan konsumenten har mottagit varan. Alltså kan din kusin utnyttja denna ångerrätt.Om din kusin skickar tillbaka varorna (eller begär att transportören eller säljaren ska ombesörja detta) är det han som är skyldig att betala transportkostnaden, såvida inte säljaren frivilligt har åtagit sig att stå för denna kostnad, enligt 2 kap. 13 § distans- och hemförsäljningslagen. Slutligen framgår i 2 kap. 14 § att säljaren är skyldig att återbetala det som din kusin har betalat.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,