Rätt att ångra köp

2014-10-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar om jag säljer något på blocket tex en jacka. Jag får betalt av köparen och skickar jackan, hon bekräftar att hon fått jackan men är inte nöjd med den och kräver att hon ska ha sina pengar tillbaka. Kan hon göra det? Mvh Sara
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för din fråga!Beroende på om ni båda är privatpersoner eller om du är en näringsidkare och köparen en privatperson tillämpas antingen köplagen eller konsumentköplagen. Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kan vara tillämplig. Endast distansavtalslagen reglerar ångerrätt, medan köplagen och konsumentköplagen reglerar rätt till att häva köpet. Rätten att häva köpet beror på om det finns fel på varan. Ångerrätten kan regleras i avtalet mellan er och då gäller avtalets villkor före köplagen och konsumentköplagen (undantag: villkor till nackdel för konsumenten gäller inte enligt konsumentköplagen, 3 § KköpL). Se 3 § KöpL och 3 § KköpL, https://lagen.nu/1990:931#P3 och https://lagen.nu/1990:932#P3Köplagen (1990:931)Om ni inte har reglerat ångerrätten i ert avtal, kan köparen inte ångra sitt köp efter att avtalet har ingåtts. Köparen kan dock hävda att det är fel på varan enligt 17,18 eller 19 §§ KöpL. Dessa fel kan inte åberopas om köparen inte uppfyller sin undersökningsplikt enligt 20 § KöpL.  Även här kan ert avtal gå före KöpL, t.ex. om ni har avtalat om jackans kvalité.Se KöpL, https://lagen.nu/1990:931Konsumentköplagen (1990:932)Enligt konsumentköplagen föreligger fel på varan enligt bestämmelserna 16-21 §§. Påföljderna vid fel på varan är: skyldighet att avhjälpa felet, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får köparen kräva skadestånd, enligt 30-32 §§ KköpL. Eventuellt avtal går före konsumentköplagens regler, om inte villkoren är till nackdel för köparen.Se KköpL, https://lagen.nu/1990:932Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen)Enligt denna lag har konsumenten 14 dagars ångerrätt (2 kap. 10 §). Frågan om lagen är tillämplig beror på om avtalet har ingåtts inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och att kommunikationen uteslutande skett på distans fram till det att avtalet träffas, enligt 1 kap. 2 § distansavtalslagen. Jag har inte tillräckligt med information för att kunna ge ett klart svar på den frågan.Se distansavtalslagen, https://lagen.nu/2005:59För att sammanfatta kan rätten att ångra köpet utnyttjas om det regleras i avtalet eller om distansavtalslagen blir tillämplig, annars kan det föreligga rätt att häva köpet beroende på vad som har avtalats eller om det är fel på varan enligt köplagen eller konsumentköplagen.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Konsumentköplagen eller Köplagen?

2014-10-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller om man köper ett fordon som står hos ett företag men säljs av en privatperson? I det här fallet så står det en massa salubilar i företagets bilhall och även en motorcykel, motorcykeln sägs säljas privat av en anställd på firman. Jag köpte fordonet och har nu fått problem med det (oljan innehåller vatten, något man inte kan kontrollera med annat än att byta olja i växellådan, något jag inte tycker kan krävas vid köp), vilken lag har jag rätt att använda/hänvisa till?
Caroline Orava |Hej! Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga.Om personen som sålde motorcykeln till dig gjorde detta i egenskap av privatperson är det Köplagen som blir tillämplig. I vissa fall har domstolen ändå ansett att Konsumentköplagen ska tillämpas när en sak säljs av en privatperson i nära samband med personens näringsverksamhet. Konsumentköplagen används även när köpet förmedlas av en näringsidkare. Denna bestämmelse har till syfte att förhindra ett kringgående av Konsumentköplagen vid försäljning till konsument genom att försäljaren väljer att inta en förmedlingsposition i stället för att formellt uppträda som säljare. För att avgöra om köpet förmedlats av näringsidkaren i syfte att kringgå Konsumentköplagen brukar man titta på omständigheter som att saken såldes i företagets lokaler, att företagets formulär användes för att skriva köpekontraktet, att den som påstås vara säljare är anställd på företaget och att köparen betalade till företaget. Alla dessa omständigheter måste inte alltid vara uppfyllda, det beror på hur det ser ut i den enskilda fallet. Av din beskrivning kan jag tyvärr inte avgöra om försäljningen ska falla under Köplagen eller Konsumentköplagen i just ditt fall.Om det är Köplagen som gäller för köpet innebär detta att du inte får åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet eller, om du undersökte varan innan köpet, fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § Köplagen). Vilka fel som borde ha upptäckts avgörs av vad en "normal" person i köparens ställe skulle ha upptäckt. S.k. "dolda fel" har du rätt att åberopa. Det är fel som inte kunnat upptäckas vid en sedvanlig undersökning. Om felet är ett sådant fel som du får lov att åberopa enligt Köplagen så har du rätt att kräva vissa påföljder enligt 30 § Köplagen. Du kan i första hand begära att säljaren avhjälper felet (34 § Köplagen). Om säljaren inte gör detta kan du själv avhjälpa felet och kräva ersättning för kostnaden eller så kan du begära prisavdrag (37 § Köplagen). Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta har du rätt att häva köpet (39 § Köplagen).Om det i stället är Konsumentköplagen som gäller hamnar du i en bättre position eftersom Konsumentköplagen inte innehåller någon regel som motsvarar 20 § Köplagen. Enligt 22 § Konsumentköplagen har du rätt till samma påföljder på grund av felet som enligt Köplagen.Vänliga hälsningar,

Betalt vara har inte hämtats - sälja vidare?

2014-10-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min far har sålt en flygel för ca 250 000 kr som blev betalt på plats med kontakter. Det har nu gått 4 år och mannen som köpte flygeln har inte gjort någonting för att hämta ut den. Min far har nu varit tvungen att betala ca 50 000 kr för att bevara den köpta flygeln. I köplagen § 76 står det "Om varan är utsatt för snabb förstörelse eller försämring eller om den fordrar alltför kostsam vård, skall den säljas om det kan ske." Samtidigt vill en annan kund köpa flygeln. Hur skall han göra?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Precis som du själv nämner är 76 § Köplagen en intressant paragraf i det här läget. Eftersom din far har fått full betalning finns naturligtvis inget intresse av att häva köpet utan istället är det just vårdplikten som är det centrala.76 § Köplagen reglerar både de fall då säljaren, din far, får sälja flygeln vidare och dessutom de fall då han skall sälja den vidare - dvs är skyldig att göra så.I det här fallet är det, enligt min uppfattning, tydligt att din far får sälja flygeln vidare eftersom köparen inte hämtat varan på 4 år, något som måste ses som en oskäligt lång tid. Vidare får den säljas på den grunden att köparen inte ersatt din far för dessa 50 000 kr i utlägg som han haft för att uppfylla sin vårdplikt. Det är köparen nämligen skyldig att göra enligt 75 § Köplagen. Om din far därför vill sälja flygeln vidare är det min uppfattning att han kan göra så. Han kan då tillgodogöra sig ersättning för de försvarliga kostnader han haft för vården av varan och resten ska redovisas mot köparen, 78 § Köplagen. Vad gäller en eventuell skyldighet att sälja varan vidare föreligger en sådan bland annat när vårdkostnaderna blir alltför stora. Det hade ju varit orimligt att betala låt oss säga 300 000 kronor i vårdkostnader för en flygel som inte är värd mer än 250 000 kronor. Det är svårt att säga exakt var gränsen går. Det bästa är naturligtvis att föra en dialog med köparen för att få en uppfattning om hur mycket han eller hon är villig att lägga ut på att vårda varan.Sammanfattningsvis har din far en rätt att sälja varan men inte säkert en skyldighet att göra så. När en sådan skyldighet inträder beror mycket på det enskilda fallet.Hoppas att du är nöjd med ditt svar. Annars får du gärna kommentera nedan så att vi kan förtydliga.Vänliga hälsningar,

Hävning av köp på Blocket

2014-10-12 i Köplagen
FRÅGA |Säljare vill häva köp av båtAnger namn för att det skall vara lättare att hålla reda på inblandade.Ringde på en båt på blocket annonserad av Patrik för 6000kr eller bud. Bjöd 7000kr men Patrik hade kommit överens med Jens som var snabbare på annonsen och bjudit 6000kr. Patrik ringer Jens för att säga att han fått bud på 7000kr och att han hellre vill sälja till mig som bjudit mer, men Jens trycker stenhårt på att de har en överrenskommelse och att Patrik måste sälja båten till Jens för 6000 kr vilket så sker.Två dagar senare ser jag samma båt på blocket annonserad av Jens för 9000kr. Denna gång är jag snabb och ger anbud 6000kr vilket Jens ej godtar. Ger då anbud 7000kr vilket Jens accepterar och vi kommer överens om att båt skulle hämtas hos Jens tre dagar efter. Dagen efter ringer Jens mig och hävdar att hans fru inte vill sälja båten, jag förklarar att vi har en överenskommelse som ej kan hävas. Jens lovar att övertala fru och att det inte är några problem. Dagen efter det ringer Jens igen och säger att han fru ej samtycker och att köpet skall hävas. Jag säger att jag ej accepterar.Har Jens rätt att häva på grund av att han ångrat sig efter att han gjort upp affär med mig? Har ej betalat båten än. Jens nekar nu per sms till att vi någonsin haft avtal, att han accepterat bud, eller ens kommit överrens om något. Båten är borttagen från blocket men finns i historik på mitt blocketkonto och jag har sparat annonsbilder. Båten borde vara värd betydligt mer än de 7000kr vi gjort upp om, snarare 25000kr. Det är omoraliskt och ohederligt att att Jens i första affären trycker på att överenskommelse gäller, men nu i andra affären gäller det ej.
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att ni båda är privatpersoner vilket medför att Köplagen (KöpL) blir tillämplig. Huvudregeln är att avtal ska hållas men KöpL föreskriver rätt för säljaren att häva köpet i vissa fall. Enligt KöpL 51 § har säljaren rätt att häva köpet om köparen inte betalar eller på annat sätt inte medverkar till köpet. Denna bestämmelse är alltså inte tillämplig i ditt fall vilket innebär att säljaren saknar juridisk rätt att häva köpet. Det innebär däremot inte att ni två inte kan enas om att han häver köpet. Muntliga avtal är bindande mellan parterna, det framgår av Avtalslagen 1 kap 1 § https://lagen.nu/1915:218. Ett problem i ditt fall är att du saknar bevis på att avtalet har ingåtts. Detta medför naturligtvis att det kan bli svårt för dig att, om ärendet skulle gå vidare till domstol eller liknande, hävda din rätt. Att du kan visa på att annonsen har legat uppe är tyvärr inget starkt bevis för att avtal har ingåtts. Eftersom du skriver att båten säljs till ett mycket fördelaktigt pris bör du se upp för att det kan vara fråga om stöldgods. Det går inte att hävda sin rätt till något som är stulet, även om båten är såld i flera led är det den rättmätige ägaren som har rätt till egendomen. Om en sådan ägare skulle stiga fram kan du förvisso kräva ersättning från din säljare men då krävs dels att du får tag i personen och dels att personen kan betala. Detta framgår av godtrosförvärvslagen 2 -3 §§ https://lagen.nu/1986:796#P2S2. När det gäller köp av stöldgods kan man aldrig hävda att man inte var medveten om att det var stöldgods, egendomen kommer ändå att återgå till ägaren. Tidsgränsen på detta är enligt 4 § 10 år och när den rättliga ägaren får reda på omständigheterna har han eller hon sex månader på sig att agera, annars tillfaller äganderätten personen som innehar egendomen. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du vill ha hjälp med juridiken kring detta vänligen återkom till mig så återkommer vi med ett prisförslag för vidare arbete eller förmedling av en juristkontakt. Köplagen hittar du https://lagen.nu/1990:931. Vänligen,

Döv hundvalp, prisavdrag för fel i vara eller hävning?

2014-10-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |HejJag vet inte riktigt hur ni jobbar men jag skriver lite kortfattat om ett problem jag har så får vi se:)Jag har sålt en valp som vid vet.besiktningen var ua. En månad efter hon var såld hörde köparen av sig och sa att hon misstänkte dövhet på valpen.Det konstaterades att valpen är döv på båda öron. Köparen krävde av mig ersättning, halva köpeskillingen el. återköp 100%. Jag sa då att jag skulle kolla upp mina rättigheter/skyldigheter. Då valpen var helt frisk förövrigt och kunde leva ett normalt liv gick det inte på doldafel försäkringen. Och eftersom jag inte hittat någonstans vad som "gäller" vid ett sånt här fall och köparen inte varit så trevlig i mail konversationerna så sa jag att jag köper tillb. hunden för 8000kr. 100%.Men nu vill köparen behålla hunden och få 4000 i ersättning. Min fråga: Kan köparen välja om Jag säljaren skall köpa tillbaks hunden eller betala ersättning?Vore så himla tacksam för svarMVH 
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Svaret beror lite på om du är att se som näringsidkare eller privatperson vid själva försäljningen. Föder du upp hundar och har registrerat kennelnamn hos SKK eller liknande är du troligen att betrakta som näringsidkare. Om du däremot har tagit en kull hundvalpar på din hund som hobby är räknas du troligen som privatperson.Om du är näringsidkare och den som köpt en privatperson så gäller Konsumentköplagen (KKöpL). Du ansvarar för fel i varan som fanns vid köpet även om felen visar sig senare, dock inte senare än tre år efter köpet (23 §). De första sex månaderna antas felet automatiskt ha förelegat vid köpet, efter det måste köparen bevisa att felet fanns vid köpet (20a §). Ett exempel på vad som anses som fel i varan är att den inte uppfyller det som avtalats om (16 §) eller avviker vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st.). Att den köpta valpen är döv är utan tvekan ett fel som förelåg vid köpet, och att en valp ska höra får anses vara något en valpköpare kan förutsätta.Enligt Konsumentköplagen kan köparen kräva att du åtgärdar felet eller vidtar omleverans i första hand, och i andra hand kan prisavdrag eller hävning komma i fråga (22 §). Köparen får även häva köpet om felet var av väsentlig betydelse för denne(29 §). Av din fråga framgår att köparna inte i slutänden vill häva köpet, utan de vill ha prisavdrag. Att avhjälpa felet är inte möjligt i ert fall då det inte går att göra valpen hörande. Omleverans skulle kunna komma ifråga om du kan ta tillbaka den döva valpen och leverera en likvärdig valp som inte är döv. Det framgår inte av din fråga om du har möjlighet till det, men om du inte kan det är det prisavdrag eller hävning kvar som alternativ. Du har erbjudit dig att ta tillbaka valpen (att köpet hävs), men säljarna vill hellre ha prisavdrag. Om du är privatperson och de som köpt valpen är en privatperson så är det Köplagen (KöpL) som är tillämplig. Även enligt KöpL ska varan överensstämma med avtalet (17 §), men köparen får inte som fel åberopa sådant som han märkt om han undersökt varan innan köpet (20 §). För en lekman är det svårt att undersöka om en valp är döv, och i ert fall så var valpen veterinärbesiktigad utan anmärkning (det kan vara svårt även för en veterinär att märka att en liten valp är döv) så min bedömning är att om köparen är en privatperson så är dövheten fel i varan även enligt KöpL. Köparen har då rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller att häva köpet (30 §). I KöpL har säljaren ett ansvar för fel i varan som fanns vid köpet men visar sig senare under en period av 2 år (32 §). Således blir det i slutänden samma resonemang som ovan kring de olika alternativen.Oavsett om KKöpL eller KöpL är tillämplig så gäller att köparen måste reklamera felet inom skälig tid efter att det upptäckts, och det har din köpare gjort då det skett inom 1 månad efter köpet. Sammanfattningsvis så oavsett om du är näringsidkare eller privatperson så har du ett ansvar för fel i varan som fanns vid leveransen, och ett sådant bedömer jag att dövheten hos valpen är. Kan ni kommer överens om ett prisavdrag så är det en väg, men kan ni inte komma överens finns bara hävning kvar som alternativ. Du kan dock vid en hävning pga fel i varan även behöva betala för de utgifter köparna har haft bl.a. för att fastställa dövheten(felet) (KKöpL 32 §, KöpL 40 §).Det allra bästa är alltså om ni kan komma överens om en lösning som ni båda är nöjda med, och utefter det du skrivit tycks ett prisavdrag vara det rimligaste. Ett prisavdrag ska enligt både KöpL och KKöpL motsvara vad priset skulle varit om köparen redan från början köpt en felaktig vara, dvs i ert fall så vad valpen skulle ha kostat om man visste att den var döv. Är "normalpris" för en döv valp 50% av det normala valppriset så är ett prisavdrag på 50% det rätta. Om däremot en dövhet hos en valp generellt gör att priset sätts ner med 25% jmf med normalt, då ska prisavdraget vara 25%. Möjligen kan Svenska Kennelklubben vara behjälplig med hur mycket priset bör minska om en valp är döv men i övrigt frisk? Allmänna reklamationsnämnden har i en tvist om döv valp bedömt att ett prisavdrag på just 50% var skäligt.Lycka till och jag hoppas ni kommer överens!Vänligen, 

Säljares ansvar för lämnade uppgifter

2014-10-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Jag köpte en begagnad bil från en återförsäljare. när jag köper bilen har gjort tjänsten 120000 km efter servicebok måste bytas kamrem, jag undrar om detta är gjort, kan han inte svara på, men kommer att få det undersökt, han återvänder och säger att det har förändrats och jag köper bilen. Nu visar det sig att det inte var sant och bilen är med en skadad motor efter 47000 km, har jag möjlighet att hålla återförsäljaren ansvarig?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du köpt bilen i egenskap av privatperson. Det är då konsumentköplagen (KKL) som ska tillämpas på köpet. För att du ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren i det aktuella läget krävs att fel föreligger. Vad som avses med fel står att finna i 16-21a§§ KKL. Frågan om en vara är felaktig ska enligt 20§ KKL bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Enligt 19§ KKL föreligger fel i varan om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet. Som jag tolkar din fråga har säljaren sagt till dig att kamremmen har bytts varpå du beslutat att köpa bilen. Bilen du köpt är därför enligt mig troligen att anse som felaktig enligt denna bestämmelse. Förmodligen kan bilen även anses felaktig enligt 16§ KKL då den avviker från vad du avtalat om med säljaren (även muntliga uppgifter kan bli avtalsinnehåll).Om varan är felaktig har du rätt att göra påföljder gällande enligt 22§ KKL. Det som i första hand borde bli aktuellt här är avhjälpande (reparation) enligt 26§ KKL. Detta ska ske utan kostnad för dig som köpare. Du kan naturligtvis även yrka på andra påföljder såsom prisavdrag eller hävning men säljaren har då enligt 27§ KKL rätt att istället välja att försöka avhjälpa felet eller företa omleverans.Konsumentköplagen hittar du här.Vänligen,

Kan jag häva köpet?

2014-10-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej !Har varit till en bilhandlare för att titta samt provkört en bil och kommit fram till saker som skall åtgärdas innan leverans / köp .Bilen prel bokades samt kontrakt skrevs den 15/9 med löfte om att bilen skulle vara klar senast 1 vecka senare .Ett problem som skulle åtgärdas visade sig vara ett större ingrepp än vad man först trodde .Det drog ut ytterligare 1 vecka och nu var bilen klar , var till bilhandlaren hämtade bilen och körde 3km sedan totalt stopp på bilen då visade det sig att ovanstående problem inte alls var löst !!!Självklart börjar man ju undra om det här verkligen står rätt till och kan man då häva köpet även om bilhandlaren såklart erbjuder sig att avhjälpa felet känns det inte förtroendeingivande .Undrar även om man nu har varudeklarerat bilen och ändå inte kunnat hitta dessa fel vilket är otroligt konstigt får man då säga att en bil är i fullgott skick enl varudeklarationen ?Bilen var totalt obrukbar samt även rent trafikfarlig ( Fel på bromsar ) Bilen skulle inköpas för 99.900:- vilka rättigheter har jag i detta fall? kan man häva köpet ? eller vad är en rimlig ersättning ?Hoppas ni kan hjälpa mig med detta .
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Som jag uppfattar det har ett avtal ingåtts mellan en konsument (du) och en näringsidkare (bilhandlaren). I sådant fall är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen). Det råder ingen tvekan om att det är ett fel på bilen. Bilen är inte i det skick som avtalats (16 § konsumentköplagen) och är enligt din mening en trafikfara. Vilka påföljder är aktuella i ditt fall? I första hand bör köparen kräva avhjälpande eller omleverans. I andra hand kan prisavdrag eller hävning komma i fråga (22 § konsumentköplagen). Hävning är en ingripande åtgärd som innebär att gjorda prestationer ska återgå. Detta betyder att du lämnar tillbaka bilen och säljaren betalar tillbaka pengarna du gav för bilen. För att hävning ska aktualiseras ställs krav på att avhjälpande eller omleverans inte kommer på tal eller inte sker inom skälig tid efter att köparen reklamerat till säljaren, eller att avhjälpande eller omleverans inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (28 § konsumentköplagen). Dessutom måste felet vara av väsentlig betydelse för konsumenten (29 § konsumentköplagen). Vad som är av väsentlig betydelse ska värderas utifrån konsumentens synvinkel. Det är du som konsument som har bevisbördan för att felet är av väsentlig betydelse. Villkoret av väsentlig betydelse finns inte för prisavdrag.Således har du som konsument givetvis rätt att få felet i varan åtgärdat (avhjälpande). I ditt fall skulle säljaren innan leveransen av bilen laga bilen så att den var i avtalsenligt skick. Att bilen senare visade sig obrukbar, talar enligt mig för att ett väsentligt fel föreligger. För att åberopa ett fel är det avgörande att köparen lämnar en reklamation till säljaren inom en skälig tid efter att felet upptäckts eller borde upptäckts. I annat fall får inte felet göras gällande. En reklamation som lämnas inom två månader efter att köparen märkt felet ska alltid anses vara lämnad i tid (23 § konsumentköplagen).Vänliga hälsningar,

Säljarens hävningsrätt enligt köplagen

2014-10-09 i Köplagen
FRÅGA |Jag annonserade ut en avställd beg bil som en spekulant kom och tittade på, lade en handpenning och kort därefter betalade fullt ut för via banköverföring. Men han kunde inte hämta den förrän ca en månad efter betalningen vilket alltså inte ha skett än utan bilen står kvar hos mig vilket i och för sig var överenskommet vid besöket. Jag har under denna tiden ändrat mig och vill nu behålla bilen och häva köpet och givetvis betala tillbaka hela köpesumman. Bilen är ej heller över registererad än utan står kvar på mig. Min fråga är ifall jag som säljare kan häva köpet som jag önskar göra?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga framgår att du har träffat ett avtal om försäljning av bilen. En grundläggande princip inom svensk rätt är att avtal ska hållas vilket gör att det vanligtvis är svårt att häva ett ingånget avtal. Jag utgår från att ni båda ingått avtalet i egenskap av privatpersoner vilket gör att köplagen (KöpL) blir tillämplig. Förutsättningarna för att du som säljare ska kunna häva ett avtal enligt denna lag står att finna i 54-55§§ KöpL. Att du ändrat dig och nu vill behålla bilen är dessvärre inte någonting som ger dig rätt att häva avtalet. Som säljare kan du ha rätt att häva köpet om köparen dröjer med betalningen (vilket inte är fallet här) eller om köparen inte medverkar till köpet (i det här fallet genom att hämta bilen). Ni har avtalat om att du ska behålla bilen och det verkar inte som att köparen inte kommer att kunna hämta den inom den avtalade tiden. Av detta följer att du tyvärr inte har någon rätt enligt köplagen att häva det ingågna avtalet.Att du inte har någon juridisk rätt att häva avtalet utesluter dock naturligtvis inte att du kan kontakta köparen och fråga om denne kan tänka sig att frånträda avtalet.Hoppas att det löser sig!