Säljaren felansvar avseende begagnad bil

2015-08-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen köpt min första bil (begagnad), och fick genast problem med den. Jag köpte bilen från en bilfirma som i sin annons till bilen skrev om allt som fanns i bilen. Jag märkte dagen efter köpet att bilens AC/klimatanläggning inte fungerade som den skulle, trots att det i annonsen, står att bilen är utrustad med det tidigare nämnda. Jag personligen känner att det är ett dolt fel som säljaren misslyckats med att upplysa mig om. Jag kontaktade bilfirman och frågade hur han såg på saken och hur han ville lösa situationen. Säljaren gick då in i ett defensivt läge och ansåg inte att det var hans ansvar. Han påstod att det var mitt ansvar att se till att allt funkade. Till viss del håller jag med, men samtidigt är det väl, (så vitt jag förstått) säljarens plikt att upplysa om de fel som bilen besitter. Det jag vill veta är vad som gäller i denna situation, har jag någon rätt eller är det bara att bita i det sura äpplet och släppa det? Tack på förhand!
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Eftersom du, som konsument, har köpt en vara av en näringsidkare är konsumentköplagen tillämplig, 1 § KköpL. Konsumentköplagen hittar du här.Eftersom det stått i annonsen att bilen är utrustad med AC kan du som konsument med fog förutsätta att denna fungerar som den ska, och att den inte gör det innebär att bilen ska anses felaktig, 16 § KköpL.Säljaren svarar för fel som funnits när bilen avlämnats, även om felet visar sig först senare, och fel som visar sig inom 6 månader från avlämnandet ska alltid anses ha funnits vid överlämnandet om inte säljaren visar det motsatta eller att det av någon anledning är omöjligt att felet skulle ha funnits redan vid överlämnandet, 20-20 a §§ KköpL.Enligt 22 § KköpL har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Hävning kan dock endast komma ifråga om felet är väsentligt för dig (29§), och även om du kräver någon annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren alltid rätt på egen bekostnad vidta sådan åtgärd (27§).Sammanfattningsvis ansvarar alltså i ditt fall säljaren för att AC:n fungerar på bilen du precis köpt. Om säljaren fortsätter vägra avhjälpa felet skulle jag rekommendera dig att anmäla ärendet till allmänna reklamationsnämnden, ARN. Det gör du enklast via deras hemsida som du hittar här.Hoppas du fått svar på dina fråga och lycka till!Mvh

Förtida uppsägning av tjänst som ej omfattas av konsumenttjänstlagen

2015-08-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag är medlem på ett viktminskningscenter, gym. Vill nu gå ur tidigare än när medlemskapet gäller. De pratar då om att jag kanske kan få säga upp det men att en lösenrätt ska räknas ur som jag ska betala. Vad betyder det?Tacksam för svarMvh
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Ett avtal om tillhandahållande av en tjänst avseende friskvård omfattas ej av konsumenttjänstlagen eller för den delen annan tillämplig särreglering (jfr. 1 § konsumenttjänstlagen é contrario). Sagda lag kan dock komma att tillämpas analogt i händelse av oklarheter (jfr. SOU 1979:36 s. 108 f. och 120 f. samt prop. 1984/85:110 s. 142). Innebörden härav är att i första hand bestämmelserna i det avtal som ingåtts blir avgörande, men att konsumenttjänstlagen indirekt kan få betydelse som tolkningshjälpmedel. Vad som avses med ”lösenrätt” får sålunda i första hand bedömas med utgångspunkt i de bestämmelser som återfinns i ingånget avtal. Skulle avtalet av någon anledning ej kunna tillämpas får ledning istället sökas i konsumenttjänstlagen med tillhörande praxis. Att avtalets ordalydelse i förevarande fall är okänd innebär att det ej med säkerhet går att uttala sig om den exakta innebörden av lösenrätten. Något som synes rimligt är dock att säljaren därmed avser en ersättning för sådana utgifter som blir onyttiga i och med en förtida uppsägning, enär sådan beslutats i praxis då det saknats bestämmelser om förtida uppsägning och rent allmänt kan anses skälig (jfr. NJA 2002 s. 644 beträffande en kurs vilken beställaren velat ”hoppa av”). Vad som slutligen kommer behöva erläggas blir dock, som redan påtalats, ytterst beroende av avtalet, vartill hänvisas. Vänligen,

Syskons ansvar för varandras köp

2015-08-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag och min syster äger tillsammans en lägenhet. Då vi är osams och jag inte vill stå som ägare för lägenheten har jag skickat ärendet till tingsrätten som utsett en god man för att ombesörja eventuell försäljning av lägenheten. Under tiden när denna process har pågått har det genomförts en inglasning av balkongen i lägenheten där min syster för övrigt bor. Min syster skrev i samband med detta på en beställning av gardiner och en matta till balkongen. Nu visar det sig att hon inte har betalt denna fakturan. Kan företaget kräva mig på pengarna även om jag inte skrivit på någon beställning och min systers namn står som fakturamottagare?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Av omständigheterna framgår att det är din syster som har ingått köpeavtalet. Det innebär att det är hon som är ansvarig för att betala fakturan. Att du är hennes syskon förändrar inte den saken.En annan sak är att om Kronofogden gör en utmätning i den aktuella lägenheten gäller att du kan bevisa att du äger saker som finns i lägenheten för att Kronofogden inte utmäter dessa saker för din systers skuld. Om du exempelvis har köpt en TV som står i lägenheten och du inte har sparat risken finns risken att Kronofogden tror att TV:n är din systers och därför väljer att mäta ut den för hennes skulder.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Köp av sjuk häst

2015-08-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Köpte en ponny i april 2015 av säljare som uppgav en frisk och sund häst utan sjukdomshistoria. Veterinärbesiktade ponnyn hemma på deras gård. Endast en vargtand kunde påvisas som inte bedömdes utgöra något problem. Ponnyn longerades några varv och man hittade inga avvikelser på andningsvägar och hjärta. Lungorna lyssnade veterinären inte på då. När vi fått hem ponnyn springer han oroligt i hagen första veckan, tar in honom och noterar att hans andhämtning är mycket häftig och den inte står i paritet med ansträngningen. Efter två veckor noterar jag att han börjat hosta men endast vid mycket enstaka tillfällen. Vartefter våren fortskrider tilltar hostan långsamt. Under mitten av juli undersöks han av veterinär som kan konstatera bronkit. När jag då blir uppmärksam på sjukdomen befarar jag att han gränsar till att ha utvecklat kvickdrag. Behandling med ventipulmin sätts in som vi ännu inte vet effekten av då vi nyss avslutat den. Kontaktade säljaren som uppgav att han hade hostat ibland när han fått lite dammigt hö. När de sedan bytt hö försvann hostan. Säljaren uppger att hon ska pratat med sin man och återkomma. Får ett mejl av säljarna som säger att de inte har något att göra med att ponnyn blivit sjuk. Jag ringer upp säljaren som säger att hon "tar tillbaka sina uppgifter ang. hostan och lägger på luren i örat på mig. Vad kan jag göra? Häva köpet? Med vänlig hälsning Maria
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom det verkar som hästen köpts av privatpersoner gäller köplagens regler i ditt fall (se https://lagen.nu/1990:931).En häst betraktas som en ”sak” i lagens mening och reglerna om fel i vara tillämpas som om hästen vore en sak. För att du ska kunna kräva någon form av avhjälpande eller eventuellt häva köpet krävs att sjukdomen hästen har är ett fel enligt köplagen som funnits redan innan köpet gjordes.Vid köpet uppgav säljarna att hästen var frisk och dessutom bör du kunna förutsätta att hästen du köper inte är sjuk. Sjukdomen innebär således ett fel i varan enligt 17 och 18 §§, om det var så att hästen var sjuk redan vid tidpunkten för köpet. Om du i en stämning hävdar att så är fallet har du bevisbördan för detta påstående, du måste alltså bevisa att hästen i fråga var sjuk reda när du köpte den.Det finns dock ytterlgare en regel att ta hänsyn till. Du får inte åberopa fel om de borde ha upptäckts vid en undersökningen av hästen, 20 §. Jag förstår att en undersökning har gjorts av en veterinär som inte hittat några fel på hjärta och andningsvägar. Om en sådan undersökning är att anse som tillräcklig kan du åberopa felet. Eftersom du har tagit en veterinär till hjälp tror jag att så är fallet, då man jämför med vad en ”normal person i köparens ställe skulle ha upptäckt”. Om hästen var sjuk redan vid köpet och det därmed föreligger ett fel i varan du köpt kan du stämma säljaren. Då kan avhjälpande (dvs betalning för veterinärskostnader) enligt 34 alt 36 § aktualiseras eller hävning enligt 39 §. För hävning krävs dock att avtalsbrottet är väsentligt för dig och att säljaren borde ha insett detta. Jag skulle hävda att så är fallet, eftersom du du utgår från att hästen är frisk och låter en veterinär undersöka den så innebär hästens sjukdom ett väsentligt fel. I slutändan handlar det om huruvida du kan bevisa att felet fanns redan när hästen köptes. Om den redan vid den tidpunkten led av sjukdomen så har du enligt min bedömning rätt att häva köpet. Om du har ytterligare frågor, kommentera gärna i fältet nedan. Med vänlig hälsning,

Bil såld i befintligt skick, fråga om felansvar

2015-08-25 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan jag har precis sålt en bil och nu hör köparen av sig och har gjort en verkstad koll: verkstaden talar om att bilens motorfästen är brusten och att Bromsrör plus skivbromsar är brustna! Jag sade till köparen "här har du nycklarna du gör vad du vill" då menade jag att hon skulle genomgå en upplysning av bilen! Jag upplös allt jag visste om bilen och sålde den i "befintligt skick"Nu kräver hon att jag betalar reperationskostnader på den!Behöver jag göra detta?
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Köparen får inte åberopa fel som hon borde ha märkt vid undersökningen av bilen. Det finns två undantag till denna bestämmelse som säger att bilen ändå är att anse som felaktig.1. Om du före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande bilens egenskaper eller användning som du måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om,2. Om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Du får bedöma om bilens upptäckta brister är något som man borde upptäcka vid en undersökning. En undersökning bör rimligtvis bestå i en provkörning och en noggrann undersökning av samtliga utrymmen. Kan köparen ingenting om bilar, kan hon låta någon annan göra det. Du kan argumentera för att köparen kunde ha åkt till verkstaden vid provkörningen och låtit bilen undersökas, alternativt att undersöka bilen i sällskap av någon mer kunnig.Om du måste ha antagits veta om felen som köparen åberopar, faller det under det första undantaget och då bär du ansvar för det. Om bilen var mycket "risigare" än vad köparen förväntade sig med hänsyn till bland annat priset, bär du också ansvar för felen. Ju högre pris desto mer krav ställs på säljaren när varan är i dåligt skick och har sålts i befintligt skick.Du får bedöma situationen mot bakgrund av vad jag har framfört.Vänligen

Undersökningsplikten vid köp av bil

2015-08-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en bil ifrån en privat person genom Blocket för 33000 kr. Min mamma och min bror var med mig när jag köpte den. Det fanns små fel som jag kunde se och som ägaren och jag diskuterade och han visade även lite rost.Men jag provkörde aldrig bilen för jag har hört att om säljaren inte nämner något om dolda fel så får säljaren stå för det i efterhand.Just precis så var det att nu när jag har kört bilen lite i snart en vecka så har jag märkt att det finns två dolda fel som han inte nämnde och som jag omöjligt skulle kunna se vid visning. Det ena är något som låter höger bak, kanske stötdämparen/fjäderbenet, när jag kör på något upphöjt på vägen. Det andra är när jag kör på tvåans, treans eller fyrans växel i till exempel en uppförsbacke eller när det går lite trögt, alltid på nästan exakt 2000 varv per minut, så knastrar det lite en väldigt kort stund tills den inte varvar 2000 mer. Jag är orolig att det just är växellådan.Säljaren skrev varken något om det eller att den säljs i befintligt skick.Han hade ägt bilen i tre år och det var hans enda bil så han kan omöjligt ha missat det.Tack på förhand! detta är väldigt viktigt för mig för jag tog precis studenten och jag la allt jag har på den bilen.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När du som privatperson köper en produkt av en annan privatperson, har du inte lika stora möjligheter att kräver ersättning för fel, i jämförelse med ett konsumentförhållande där säljaren är näringsidkare och du privatperson. Eftersom ni båda är privatpersoner som ingått ett köpavtal gällande en bil är det köplagens regler som gäller. Detta gäller såvida inget annat avtalats (3 § köplagen). Som köpare har du en tämligen vidsträckt undersökningsplikt och du kan inte åberopa fel som du borde känt till vid köpet (20 §). Generellt när du som köpare misstänker att något är oriktigt, utvidgas din undersökningsplikt. Om du anade att bilen var bristfällig skulle du, för säkerhets skull, låta en utomstående sakkunnig undersöka bilen innan du genomförde köpet. Hur långt din undersökningsplikt sträcker sig går inte klart att svara på, dock bör du genomföra en ordentlig kontroll. Din undersökningsplikt står i avvägning med säljarens upplysningsplikt. Skulle fallet vara så att du frågat om något specifikt om bilen och att säljaren gett ett slags lugnande besked om det eventuella felet, skulle säljaren normalt ansvara för om bilen är mer felaktig än vad han angett. Det finns inget i din frågeställning som ger en antydan om att säljaren försökt undgå att berätta om det du ville veta om bilen. Det bör vanligen krävas att en potentiell köpare provkör bilen eller på annat sätt genomgår en omsorgsfull undersökning av bilen, för att undersökningsplikten ska anses fullgjord. Du har inte rätt att åberopa fel som du skulle upptäckt om du iakttagit din undersökningsplikt. Det är slutligen tveksamt om du har rätt att åberopa felen i bilen. Som köpare borde du även vara uppmärksam på att begagnade bilar inte alltid är felfria. Din undersökningsplikt är ganska omfattande och det räcker inte med en snabb okulär undersökning. Om säljaren uppmanat dig att kolla igenom bilen noggrant, men du ignorerat denna uppmaning, så är det köparen som står risken för att ett upptäckbart fel finns. Skulle inte felen ha upptäckts vid en exempelvis provkörning, så är felet dolt och du kan kräva ersättning för reparation. Du måste även kunna bevisa att felet fanns innan köpet genomfördes. Skulle fallet vara så att säljaren farit med osanningar gällande bilen, kan bedömningen bli annorlunda, till förmån för dig. Glöm inte att snarast reklamera till säljaren om du vill göra gällande felen. Det är emellertid, som jag nämnde ovan, inte självklart att du har rätt till ersättning för felen. Vänliga hälsningar,

Rättigheter vid felmärkt vara

2015-08-18 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag köpte en barnstol på en hemsida där den va nersänkt till 1999:- från ordinarie 4999:-. Jag fick orderbekräftelse där jag fick mitt ärendenummer och fakturanummer eftersom jag valde alternativet faktura. Nu påstår butiken att den va felmärkt, har jag fortfarande rätt att få min stol ett rabatterat pris?//Kim
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Den första frågan som måste besvaras i ditt fall är huruvida ett bindande avtal mellan dig som konsument och nätbutiken har ingåtts. Innan ett avtal slutits har nämligen näringsidkaren rätt att ändra priset på varan och konsumenten har då ingen rätt att kräva att få köpa varan till det felaktiga priset. Bindande avtal sluts genom anbud och accept, 1 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen), se (https://lagen.nu/1915:218#P1S1). Bindande avtal i en butik ingås vid kassan och i en nätbutik vid motsvarande. En orderbekräftelse bör innebära att ett bindande avtal har uppkommit och du skulle i sådant fall kunna hävda din rätt mot butiken. I ditt fall såldes stolen i fråga till ett nedsatt pris. Den andra frågan som då måste besvaras är huruvida du som köpare insåg eller borde ha insett att det pris som angavs, till följd av en felskrivning, var ett misstag. Med hjälp av 32§ avtalslagen se (https://lagen.nu/1915:218#P32S1), kan butiken häva köpet om du borde insett att priset var felaktigt och alltså varit i ond tro. Om du däremot var i god tro blir säljaren bunden av sitt misstag och du har rätt att köpa stolen till det nedsatta priset.Frågan om du var i ond tro beror på omständigheterna. Om du hade någon insikt om att priset var nedsatt till följd av ett misstag, eller om priset kan anses vara anmärkningsvärt lågt mot vad som är normalt, kan du anses vara i ond tro. Mitt råd till dig är att, om du inte redan har gjort det, vända dig direkt till företaget i fråga till att börja med. På konsumentverkets hemsida finns en klagoguide du kan ta hjälp av.Lycka till!

Ångerrätt vid s.k. canvasförsäljning

2015-08-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Har ingått ett tv-paket abonnemang med försäljare som stod i ett köpcentrum, alltså utanför affärslokalerna. Nu vill jag ångra detta avtal och de säger att det är en sk Canvasföräljning och därmed gäller inte lagen och ångerrätt, att företaget kan bestämma själva. Jag hävdar att de har helt fel och det är just detta lagen gäller för sedan 2014. Har jag rätt? Har jag ångerrätt när jag tecknat ett sådant avtal med säljare i en monter som en varit inne i butiken?Hur gör man om företaget struntar i detta och fortfarande hävdar att de har andra avtal som gäller?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är korrekt som du säger, att när det gäller avtal utanför affärslokalerna som innefattar bland annat så kallade canvasförsäljningar så är den nya lagen, Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokalerna tillämplig. Försäljning i ett köpcentrum är ett typexempel på när lagen blir tillämplig. Denna lag stadgar att som konsument har man 14 dagars ångerrätt, se 2:10 Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokalerna. Ångerfristen börjar löpa antingen från och med den dag du ingick avtalet om det är en tjänst, om det även är en vara som ingår i tv-paketet (så som en tv-box eller liknande) börjar ångerfristen löpa från och med den dag du får varan, se 2:12 Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokalerna. Du har alltså ångerrätt. Min rekommendation är att du återigen kontaktar företaget och meddelar att du ångrar köpet samt lämna tillbaka eventuell vara. De behöver inte bekräfta att du ångrat köpet för att ångerrätten ska gälla. Om företaget fortfarande ignorerar dig kan du anmäla dem till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), de kan kostnadsfritt pröva er tvist, dock måste beloppet på prenumerationen vara över 1000kr. Gå gärna in på deras hemsida som du hittar här om du vill ha reda på mer. Om du har några vidare frågor är du välkommen att återkomma.Mvh