Fel vid köp av lös egendom

2014-07-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en båtmotor av äldre modell -89 av en privatperson. Provkörde den på plats och kunde inte upptäcka några fel, mer än att tomgång var högt ställd. Motorn gick för övrigt jättebra enligt säljaren. När den var monterad och klar på min båt, visade det sig att den inte hade någon kraft och det gick över huvud taget inte att få upp varvtalet på den under gång. Efter kompressionsprov visade det sig att den hade skurit! Alltså att den förlorat kompression och därmed kraft på en cylinder. Felet går inte att reparera och motorn är därmed skrot. Kan jag i detta läge häva köpet?Tacksam för svar!
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Tillämplig lag i aktuellt fall är köplagen, se 1 § KöpL. Vad som ska anses utgöra fel framgår av 17-19 §§ KöpL. För att överhuvud kunna göra några påföljder gällande (t.ex. hävning) krävs att ett fel föreligger.Det finns ett antal förutsättningar för att du ska kunna göra säljaren ansvarig för fel i varan - det räcker inte bara med att ett fel anses föreligga. För att kunna avgöra om dessa förutsättningar är uppfyllda i ditt fall, krävs mer utförliga och konkreta uppgifter än de du lämnat hit till oss. Det svar jag kan ge dig kommer följaktligen att bli något otillräckligt. Nedan ska snarast ses som tips och upplysningar kring vad som är viktigt.Fel?Eftersom köplagen, till skillnad från konsumentköplagen, inte är tvingande så kan du och säljaren komma överens om andra regler än dem som står i lagen(3§). Avgörande för bedömningen av, huruvida den överlåtna egendomen varit behäftad med fel, är alltså i första hand vad som avtalats mellan parterna.Vad som anses konstituera ett fel enligt köplagen framgår av 17-19 §§ KöpL. Med faktiska fel i köprättslig mening förstås i första hand att varan i något fysiskt avseende är felaktig.Eftersom motorn inte kan brukas för sitt ändamål - den går överhuvud inte att använda - torde med beaktande av de uppgifter du lämnat hit ett fel föreligga.När felet måste ha förelegat?Vid bedömningen av om motorcykeln ska anses felaktigt skall enligt 21 § hänsyn tas till dess beskaffenhet vid den tid då faran för motorns förstörelse övergick på köparen, dvs som regel när du hämtade motorn. Felet behöver inte redan då ha kommit till synligt uttryck men måste ha förefunnits åtminstone i form av ett frö till fel (fel in nuce). Av de uppgifter du lämnat hit är det oerhört svårt för mig att svara på om felet (eller ett frö till felet) förelåg när du avhämtade motorn eller uppkom först därefter. I princip torde teknisk expertis krävas för att kunna avgöra detta spörsmål. UndersökningspliktÄven om ett fel föreligger och även om det fanns vid avhämtningen får du inte åberopa detta om du inte uppfyllt din undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Utifrån de uppgifter du lämnat är det omöjligt för mig att avgöra om du uppfyllt dessa skyldigheter. Eftersom du de facto tycks ha undersökt motorn innan köpet får du inte såsom fel åberopa vad du borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. (se § andra stycke). Här ligger ytterligare en utav knivfrågorna i ditt fall.  Jag kan tycka att det föreligger ganska stor risk för att du bort upptäcka felen redan vid provkörningen, men jag kan som sagt inte ge dig ett säkert svar. Var felet dolt har du inte bort upptäcka det.ReklamationÄven om ett fel föreligger och även om det fanns vid avhämtningen och även om du uppfyllt din undersökningsplikt får du inte åberopa felet om du inte reklamerat i tid. Enligt köplagen ska en reklamation göras inom skälig tid från det att du märkte felet (som längst inom två år, om inget annat avtalats mellan er), 32§). Du har inte angett hur lång tid som gått från köpet. Har det gått mer än en månad finns viss risk för att du inte kommer att kunna göra gällande felet trots att ovanstående krav är uppfyllda. PåföljderKöparen har ett antal alternativ när det gäller vilka påföljder denne vill göra gällande vid fel, se 30-40 §§ KöpL. Omleverans och avhjälpande tycks i aktuellt fall bli omöjigt. Du kan därför häva köpet direkt, förutsatt att förutsättningarna för hävning är uppfyllda. Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta, se 39 § KöpL. Att avgöra vad som kan vara av så väsentlig betydelse för köparen att han skall ha rätt att häva köpet går inte att precisera utan måste bedömas från fall till fall och med hänsyn till vad som för den enskilda köparen framstår som ett väsentligt avtalsbrott. I lagförarbetena uttalas härvidlag att ”ett avtalsbrott torde generellt sägas vara av väsentlig betydelse för köparen, om det berövar honom den huvudsakliga nyttan av vad han hade anledning att vänta sig av avtalet”. I ditt fall torde det stå tämligen klart att förutsättningarna för hävning är uppfyllda. För att få häva måste emellertid - vilket inte kan betonas tillräckligt - förutsättningarna enligt ovan som reklamation m.m. vara uppfyllda.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att skriva ett brev till motparten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

När pris inte avtalats vid köp av tjänst

2014-07-25 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Får ett företag skicka faktura på utfört arbete utan att ha avtal eller överenskommelse om priser? Vi har fått en sådan faktura med orimlig summa. Vi har sagt de att det är orimligt och frågat om specifikation på material och upparbetad tid, men vi har inte fått det. Nu hotar de oss med inkasso. Vad kan vi göra?Tack på förhand
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Svaret på din fråga är delvis avhängigt huruvida du köpt den aktuella tjänsten som privatperson eller som företagare samt vilken typ av arbete det rör sig om. I det följande antas att du agerat i egenskap av privatperson samt att det rör sig om en sådan typ av tjänst att konsumenttjänstlagen blir tillämplig. Lagen gäller a)arbete på lösa saker. t.ex. exempel reparation av bil eller tv. b) arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten. c)Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt. Se 1 § Konsumenttjänstlagen.Allmänt om lagen Konsumenttjänstlagen är till stor del tvingande. Det innebär att näringsidkaren inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen. Se 3 §.PrisetI den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.Se 36 §. Näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats. Se 40 §.Slutsats. Du ska betala vad som är skäligt eller det pris ni har avtalat om. Då ni inte avtalat om något pris ska du betala vad som är skäligt med hänsyn till de i 36 § uppräknade omständigheterna. Det är inte näringsidkaren som bestämmer vad som är skäligt, utan ytterst en domstol. Klart är att ni kan vägra betala "orimligt höga priser" utan några som helst risker, förutsatt att ni är säkra på att priset är orimligt högt. Du har rätt att få en specificerad räkning som gör det möjligt att bedöma arbetets art och omfattning. Om priset inte är fast ska det framgå hur priset har räknats fram.Avslutningsvis tänkte jag kort berätta om vad som kommer att hända om näringsidkaren inte ger sig utan faktiskt står på sig (felaktikgt, förstås.) Om näringsidkaren inte följer ovangivna regler och låter det hela gå till inkasso kan ni vägra att betala inkassot. Går näringsidkaren vidare till kronofogdemyndigheten kan ni vägra betala där också genom att bestrida ett papper som kommer att skickas hem till er. Därefter är det upp till näringsidkaren att gå med saken till domstol. Är det som ni säger kommer han att förlora i domstolen, och förmodligen kommer han inte att väcka någon talan överhuvudtaget. De olika konsumentlagar som finns i Sverige tillförsäkrar konsumenten långtgående rättigheter, och ofta vet varken konsumenten själv eller näringsidkaren om hur långt dessa sträcker sig.Hoppas ni fått svar på er fråga.

Fel i vara enligt Konsumentköplagen

2014-07-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte precis en Dji Phantom 2 (radiostyrd "helikopter"för filmning) med ett kamerafäste (Zenmuse H3-3D). När jag hade packat upp och gjort lite enklare installations arbete märkte jag vid flygning att kamera fästet inte funkade som det skulle, ska gå att tilta upp&ner med en spak på handkontrollen. Efter mail kontakt med försäljaren blev jag rekommenderad att ta ner den senaste programvaran med felet kvarstår ändå. Så jag ringde dom och berätta om läget och undra om jag kunde få en ny i utbytes men han svarade att dom inte jobbade så. Hade dom gjort det så hade dom inte tjänat något och hade fått slå igen. Dom sa även att tillverkaren har haft lite problem med just detta felet och att dom hade haft en tidigare kund med samma fel. Det dom vill att jag ska göra är att skicka tillbaka den till dom för felsökning, kan inte dom fixa det skall varan skickas till Kina för felsökning/lagning. Efter lite efterforskning på lite olika forum fick jag svar att vända mig till konsumentköplagen, för uppenbarligen var det fel på varan vid köpet. Dom menar att jag kan kräva att få en ny i utbytes eller kräva pengarna tillbaka. Vilken rätt har jag? Jag hade ju helst fått en ny eller pengarna tillbaks, gav ju ändå 8595kr för det paketet. Mvh
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för din fråga!Det stämmer att Konsumentköplagen här är av intresse, förutsatt att du köpt helikoptern för privat bruk, vilket jag förmodar att du gjort. Detta gör nämligen att konsumentköplagen enligt dess 1 § är tillämplig.Konsumentköplagen utgör enligt 3 § Konsumentköplagen så kallad tvingande lagstiftning till fördel för konsumenten, vilket innebär att lagens bestämmelser inte kan avtalas bort till nackdel för konsumenten.För att du ska kunna kräva säljaren på någonting så krävs enligt 20 § Konsumentköplagen att kamerahelikoptern var felaktig när den avlämnades till dig av säljaren.Om felet visade sig inom sex månader från att kamerahelikoptern avlämnades hos dig så ska felet som huvudregel anses ha funnits vid avlämnandet, det vill säga säljaren har bevisbördan för att tiltfunktionen på kameran slutade att fungera efter att kamerahelikoptern avlämnades till dig.Vad som enligt Konsumentköplagen ska anses som ett fel i en vara framgår av 16 - 19 §§ Konsumentköplagen. Av främsta intresse är här 16 § Konsumentköplagen som säger att en vara är felaktig enligt Konsumentköplagen om1. varan i förhållande till vad som avtalats inte stämmer överens i fråga om art, mängd, kvalitet, förpackning eller andra egenskaper2. Att varan inte är ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,3. Att varan inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat eller att varan inte har de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell,4. Att säljaren inte upplyst köparen om ett sådant förhållande som säljaren kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller,5.om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsättaHär bör punkterna 4 och 5 vara av intresse för dig.Att säljaren vetat om att det varit problem med tiltfunktionen men inte upplyst dig om detta bör kunna ses som ett fel, då du förmodligen inte skulle ha köpt kamerahelikoptern om du vetat om att det varit problem med den typen av kamerahelikoptrar. Även om säljaren inte skulle anses ha varit skyldig att upplysa dig om detta så bör du iallafall, förutsatt att tiltfunktionen på kameran marknadsförts som en viktig funktion hos kameran, ha anses haft fog för att förutsätta att kameran skulle gå att tilta.Om kamerahelikoptern enligt Konsumentköplagen anses ha varit felaktig då den avlämnades till dig så kan du, förutsatt att du enligt 23 § Konsumentköplagen hört av dig till säljaren om felet inom skälig tid, vilket aldrig är kortare än två månader, göra gällande påföljder.Om felet är av väsentlig betydelse för dig kan du enligt 29 § Konsumentköplagen häva köpet på en gång, det vill säga få pengarna tillbaka mot att du lämnar tillbaka kamerahelikoptern. Bedömningen av om felet är av väsentlig betydelse för dig ska göras objektivt, men utifrån din speciella situation, med andra ord är det inte din personliga uppfattning om felets väsentlighet som är avgörande. Kravet på att felet ska vara av väsentlig betydelse är ett högt krav som kan vara svårt att uppfylla.Om felet inte är av väsentlig betydelse för dig kan du först och främst enligt 26 § Konsumentköplagen kräva att säljaren avhjälper, det vill säga reparerar, kamerahelikoptern eller levererar dig en ny, det vill säga en så kallad omleverans av varan, förutsatt att det inte blir oskäligt dyrt för säljaren. Bedömningen för om en reparation eller en omleverans skulle bli oskäligt dyr för säljaren ska göras efter de kriterier som ställs upp i 26 § 2 stycket Konsumentköplagen.Om en reparation eller omleverans inte görs eller inte görs inom skälig tid från det att du hörde av dig till säljaren om felet så har du enligt 28 § Konsumentköplagen rätt att häva köpet eller att få prisavdrag på kamerahelikoptern. Om du nu väljer att häva så krävs inte längre att felet är av väsentlig betydelse för dig, eftersom du har gett säljaren en chans att få reparera kamerahelikoptern eller att få leverera en ny. Om du givit säljaren en chans att få reparera eller omleverera kan du därmed, om säljaren ej tar chansen, alltid häva köpet.Hoppas att detta ger dig någon klarhet!Med vänlig hälsning

Fel i vara vid köp

2014-07-18 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en båt som jag hämtade med all utrustning i båten enligt säljaren, så även ett hamnkapell. När jag kom hem så såg jag att det saknades hamnkapell samt båtbatteriet som skulle finnas i båten.Båten hämtades hos marina där säljaren haft båten liggandes i över 3 år. Säljaren svarar när jag säger att hamnkapellet saknas att Marinan borde veta var det finns. jag pratar med Marinan som inte vet var det finns, de vet heller inte var batteriet tagit vägen. Jag återkommer till säljaren och ber dem kontrollera att hamnkapellet inte ligger hemma hos dem. De gör det men hittar det inte.Utöver båtkontrakt har jag sms som bekräftar våra kontakter och där säljaren påstår att hamnkapellet borde ligga i båten eller hos Marinan, men att de skall även kolla hemma om det kan finnas där.Jag försökte att få dem att betala för ett gammalt kapell som jag hittade på blocket som kompensation för det saknade, men har inte lyckats.Nu vill inte säljaren ersätta mig för hamnkapellet som saknas. vad kan jag göra?Känner mig lurad och vill ha rätt.
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Som jag har förstått din fråga köpte du båten av en privatperson, och då blir köplagen tillämplig i ditt fall. Om en vara avviker från vad som bestämts i avtalet eller från uppgifter som säljaren lämnat innan köpet är den att anses som felaktig, (KöpL 17-18 §, här). Det innebär att om säljaren innan köpet har sagt att båten såldes med ett hamnkapell så är den felaktig i köplagens mening. En köpare får inte enligt 20 § KöpL åberopa fel som denne kände till innan köpet. Om säljaren uppmanar köparen att undersöka varan får köparen inte heller åberopa fel som denne borde ha upptäckt vid undersökningen. En uppmaning att undersöka anses kunna framgå av omständigheterna, t.ex om varan hålls tillgänglig vid köpet.Om avsaknaden av hamnkapellet är ett fel som du har rätt att åberopa kan du göra gällande att antal påföljder: omleverans, avhjälpning, prisavdrag, hävning och skadestånd, 30 § KöpL (här). Omleverans (34 KöpL) borde inte komma i fråga då det rör sig om en begagnad båt, förutsatt att säljaren inte har en identisk båt. Inte heller avhjälpning, då du redan införskaffat ett nytt hamnkapell. Prisavdrag (37 § KöpL) innebär att du får tillbaka en så stor del av köpesumman som motsvara skillnaden i varans värde utan respektive med felet, dvs. du ska endast betala för båtens marknadsvärde utan hamnkapell, det du betalat som går utöver detta ska du få tillbaka. Det finns inga andra förutsättningar för prisavdrag än att omleverans och avhjälpning inte ska vara möjliga. Om du lidit andra skador på grund av att båten saknat hamnkapell kan du ha rätt till skadestånd beroende på vad vilken skada det är. Ersättningsberättigade skador anges i 67 § KöpL (här).Om det i stället var en näringsidkare du köpte båten av blir i stället konsumentköplagen tillämplig, den har i nu berörda delar en liknande reglering 16-31 §§ KKöpL, som du hittar här.Vilket som är det bästa sättet för dig att på rättslig väg nå framgång med dina krav kan jag inte svara på. Behöver du ha vidare rådgivning för att ha stämma din motpart rekommnderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka, alt.genom att klicka här.Vänligen

Friskrivningsklausuler - innebörd och verkan. Både fast och lös egendom

2014-07-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag undrar om begreppet "Fastigheten säljs med friskrivning för dolda fel" är giltigt? Vad innebär det för köparen (och säljaren)? Kan man skriva så även om lösöre, tex vid bilförsäljning? Tackar på förhand!
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Vi börjar med fast egendom! Allmänt vid kontraktsbrott vid försäljning av fast egendom står det om i 4 kap. Jordabalken (se här.) Reglerna om felansvar vid fastighetsförsäljning är dispositiva vilket innebär att de endast gäller om säljare och köpare inte har kommit överens om något annat. Är säljaren näringsidkare gäller dock reglerna alltid till konsumentens förmån, 4:19d§ JB. Eftersom reglerna är dispositiva är det alltså möjligt för privatpersoner att göra olika friskrivningar. Friskrivningar vid försäljning av fast egendom förekommer i två olika former. En egenskapsfriskrivning innebär att säljaren avsäger sig ansvar för fastighetens skick i något visst hänseende, dvs. köparen kan inte förvänta sig en viss angiven egenskap hos fastigheten. En egenskapsfriskrivning kan sägas vara en motsats till en garanti, eftersom den innebär att köparen inte kan förvänta sig en viss angiven egenskap hos fastigheten.En påföljdsfriskrivning utesluter köparens möjlighet att åberopa en eller flera möjliga påföljder vid fel i fastigheten. Med en sådan friskrivning kan du som säljare t.ex. se till att köparen inte som påföljd kan kräva prisavdrag pga dolt fel. Det är möjligt att göra en generell påföljdsfriskrivning, dvs. friskriva sig från alla påföljder så länge själva friskrivningsklausulen är klart och tydligt formulerad. Exempel på en godtagen friskrivning finns i rättsfallet NJA 1976 s. 217 ("köparen avstår från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten"). Exempel på alltför allmänt hållen friskrivning finns i rättsfallet NJA 1983 s. 808 ("överlåts sådan den av köparen besiktigats") En generell påföljdsfriskrivning för dolda fel gäller dock inte om du som säljare känt till felet vilket innebär att du som säljare har en upplysningsplikt i detta avseende. Man kan alltså säga att en generell påföljdsfriskrivning befriar säljaren från ansvar för dolda fel som denne inte vet om. Dessutom torde lämnade uppgifter i viss utsträckning neutraliseras genom friskrivning. En allmän friskrivning, gällande allt ansvar för fel, anses dock inte ha någon verkan mot positiva uppgifter. I vart fall gäller detta vid köp av lös egendom, se nedan.I undantagsfall kan en säljare trots en generell påföljdsfriskrivning hållas ansvarig för fel som denne inte visste om. Detta t.ex. ifall friskrivningsklausulen anses oskälig enl. 36§ Avtalslagen (se här)Lös egendomIfråga om lös egendom (vilket inte är exakt detsamma som lösöre, då lös egendom är ett bredare begrepp) finns vid köp två olika lagar beroende på vilka som är parter i avtalet - jämför ovan med köp av fastighet. Konsumentköplagen gäller då en näringsidkare är säljare och en privatperson köpare och här gäller samma princip som vid fast egendom : reglerna är tvingande till konsumentens förmån. Vid tillämpningen av köplagen däremot blir vad som ovan sagts tillämplig på ett i princip samma sätt. I 19 § KöpL finns särskilda regler för det fall säljaren gör en allmän friskrivning (se också vad som ovan sades vid köp av lös egendom). Denna § ger uttryck för tanken att även en köpare, som köpt varan i befintligt skick, kan ha haft förväntningar beträffande varans beskaffenhet som senare inte visar sig motsvara verkligheten. Detta gäller i synnerhet om han grundat sitt köpbeslut på oriktig eller ofullständig information. § återges här och sammanfattar i princip vad som hittills sagts. "Även om varan har sålts i ”befintligt skick” eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, omvaran inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta."

Felansvar enligt köplagen

2014-07-19 i Köplagen
FRÅGA |Jag har sålt ett 10-årigt svenskt halvblod som jag ägt i 2 år. Köparen fick provrida hästen 3 ggr och jag uppgav innan första provridningen bokades att hästen var något tittig. Köparen fick rida både i paddock och utomhus för att känna efter hur tittig hästen var och jag har försökt att berätta och förklara hur hästen reagerar med sin tittighet i olika situationer för att köparen skulle kunna göra sig en så klar bild som möjligt av hästen och känna sig säker på om hon ville köpa. Köparen var med under besiktningen som hästen gick igenom utan anmärkning. 5 dagar efter köpet (kontrakt är skrivet och hela köpeskillingen är betald) kontaktar köparen mig och vill häva köpet då hennes dotter ridit hästen och den visat sig vara mer tittig än hon hade tänkt sig och dottern trillat av hästen. Jag kontaktar ägaren och säger att jag vill komma ut och se hur hästen är i sin nya miljö och prata om vad som har hänt samt att jag inte ser några rimliga skäl till att häva köpet. Väl på plats ber jag ägaren att ge hästen mer tid att acklimatisera sig och jag erbjuder min hjälp under första tiden i den nya miljön för att de ska få en så bra start som möjligt. Kanske ska tilläggas att jag arbetar professionellt med att hålla träningar för hästar och ryttare. Hästen har sålts privat och jag anser att köparen har fått goda förutsättningar att pröva hästen. jag anser dock inte att köparen kan häva köpet pga att hästen är mer tittig än hon har beräknat eftersom hon ändå visste om detta och det kan väl knappast vara mitt ansvar hur hästen reagerar i en ny miljö? jag har hänvisat till köplagen, jag har erbjudit min hjälp, jag har personligen åkt hem till nya ägaren för att lugnt diskutera igenom saken, men köparen kommer med "tomma" hot om att ord kommer att stå mot ord samt att hon ska återlämna hästen i mitt stall och att hon visst har rimliga skäl att häva köpet. Jag påpekade också att jag hade uppgett innan köp att hästen var känslig för vilken ryttare den hade på ryggen och att det var av stor vikt för mig att "rätt" ryttare köpte hästen, därför kunde jag heller inte svara för vad som hade hänt när köparens dotter hade ridit eftersom det inte var henne jag hade sålt hästen till. Köparen anser att hästen inte kan användas till det kontraktet avser, dvs träning och tävling i dressyr. jag har tävlat hästen i dressyr och det finns publicerade resultat på det. Finns det rimliga skäl för att häva köpet? Riskerar jag att hamna i rättsprocess? Har jag något ansvar överhuvudtaget med tanke på att kontrakt skrivits och jag inte äger hästen längre? Är det lämpligt att kontakta advokat eller kan jag lugnt vänta ut köparens nästa steg? Tacksam för hjälp!
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Nedan sker en uppdelning i vissa delfrågor som ditt ärende aktualiserar.Tillämplig lagKöplagen (se här) är tillämplig, då du utifrån de uppgifter du lämnat får anses ha sålt hästen som privatperson.¨Fel?Vad som anses konstituera ett fel framgår av 17-19 §§ KöpL. Eftersom lagen är dispositiv (se 3 §) gäller inte lagens bestämmelser för det fall ni avtalat annat. Kvaliteten bedöms i första hand utifrån vad som avtalats mellan parterna. KöpL är tillämplig när inte avtalet reglerar det fel i varan som uppkommit eller om regler saknas helt.Säljaren kan friskriva sitt ansvar genom att ange visst specificerat fel på varan eller genom att ange att den säljs i befintligt skick. 19e § anger vad som ändå ska anses vara ett fel i varan trots att den sålts med en nu aktuell friskrivning. Detta gäller om:1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.I ditt fall har du före köpet upplyst köparen om att hästen är tittig, och köparen har sålunda köpt hästen med denna vetskap. Avgörande för att köparen ska kunna åberopa tittigheten som fel är därför att någon av punkterna i 19e § är uppfyllda. Enligt min mening är så inte fallet. Detta stöds också av rättsfallet NJA 1964 s. 239. Där såldes en bil i befintligt skick och med villkoret att säljaren inte ansvarade för att bilen körts längre än vägmätaren visade. Trots att säljaren i annons uppgivit att bilen körts 7 800 mil och den i verkligheten körts 10 000 mil längre, befanns fel i varan inte föreligga. Ett skäl härtill var att köparen före köpet upplysts om att någon garanti för antalet mil inte kunde lämnas. I ditt fall har du som sagt upplyst om tittigheten och uttryckligen upplyst köparen om att du inte kan garantera hästens tittighet hos en ny ryttare i ny miljö. UndersökningspliktEn köpare har inte enligt köplagen någon allmän skyldighet att undersöka den köpta varan med avseende på eventuella fel. Har köparen faktiskt undersökt varan, får han däremot enligt 20 § 2 st köplagen inte som fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen. Bedömningen av vad köparen enligt detta lagrum borde ha märkt måste göras med beaktande av hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft att vid sin undersökning upptäcka felet i fråga. Köparen har i ditt fall som redan konstaterats vetat om felet vid undersökningen. Den undersökning köparen gjort får därför närmast betydelse för frågan i vilken omfattning köparen hade anledning att förvänta sig att tittighet förelåg. Då köparen enligt dina uppgifter tycks åberopa tittigheten i förhållande till sin dotter som ryttare framstår den som osannolikt att denne kan vinna framgång med en talan.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. För tillfället tycker jag att du kan avvakta tills - och om - köparen vidtar några rättsliga åtgärder.

Köplagen och felansvaret

2014-07-19 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag var å byta de motorcykel med en annan person i andra sidan sverige . Jag hade pratat med köparen å han hade bara pratat gott om motorcykeln så jag tar å åker upp vi kollar på dom jag startar den jag ska byta till mig å det verkar bra men sen när jag kommer hem så är där mer å mer fel som dyker upp å allt sitter löst å e ut slitet vad ska jag göra
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!Den lag som är tillämplig i ditt fall är köplagen. Utifrån din beskrivning av vad som hänt tycks det som om du vill göra påföljder gällande mot säljaren på grund av fel på motorcykeln, så som prisavdrag, skadestånd eller hävning.Det finns ett antal förutsättningar för att du ska kunna göra säljaren ansvarig för fel i varan. För att kunna avgöra om dessa förutsättningar är uppfyllda i ditt fall, krävs mer utförliga och konkreta uppgifter än de du lämnat hit till oss. Det svar jag kan ge dig kommer följaktligen att bli otillräckligt och därför av ringa värde. Jag ber dig därför att mer utförligt berätta om det genomförda bytet, om ni upprättade skriftligt avtal vid köpet och i övrigt vad som sades vid köpet samt om du på något sätt kan bevisa de uppgifter du lämnar hit. Nedan lämnas vissa tips och upplysningar kring vad som är viktigt.Eftersom köplagen, till skillnad från konsumentköplagen, inte är tvingande så kan du och säljaren komma överens om andra regler än dem som står i lagen(3§). Jag utgår från att ni inte har ett från lagen avvikande avtal utan redogör för vad köplagen säger.Fel?För att du ska kunna göra några påföljder gällande mot säljaren krävs inledningsvis att det föreligger ett fel. Vad som anses konstituera ett fel framgår av 17-19 §§ KöpL. Med faktiska fel i köprättslig mening förstås i första hand att varan i något fysiskt avseende är felaktig.När det gäller den aktuella formen av egendom (begagnd motorcykel) så köps den som utgångspunkt i "befintligt skick" vilket är det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Trots detta så är det fel på egendomen enligt 18§, om1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Av det du beskriver så är det sannolikt ett köprättsligt fel eftersom köparen inte ska behöva förvänta sig att "allt sitter löst och är utelslutet". Dock kan jag inte ge ett definitivt svar då exempelvis motorcykelsn skick och ålder spelar in när man avgör vad köparen har rätt att förvänta sig.När felet måste ha förelegat. Vid bedömningen av om motorcykeln ska anses felaktigt skall enligt 21 § hänsyn tas till dess beskaffenhet vid den tid då faran för motorcykelns förstörelse övergick på köparen, dvs som regel när du hämtade motorcykeln. Felet behöver inte redan då ha kommit till synligt uttryck men måste ha förefunnits åtminstone i form av ett frö till fel (fel in nuce). I ditt fall så tycks felen ha förelegat redan innan du hämtade cykeln.Undersökningsplikt Även om ett fel föreligger får du inte åberopa detta om du inte uppfyllt din undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Utifrån de uppgifter du lämnat är det omöjligt för mig att avgöra om du uppfyllt dessa skyldigheter. Eftersom du de facto tycks ha undersökt motorcyklen innan köpet får du inte såsom fel åberopa vad du borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. (se § andra stycke). Det är främst här en utav knivfrågorna i ditt fall ligger. Felen tycks i ditt fall knappast ha varit dolda och det föreligger ganska stor risk för att du bort upptäcka felen redan vid provkörningen, men jag kan som sagt inte ge dig ett säkert svar. Reklamation Enligt köplagen ska en reklamation göras inom skälig tid från det att du märkte felet (som längst inom två år, om inget annat avtalats mellan er), 32§). Du har inte angett hur lång tid som gått från köpet. Har det gått mer än en månad finns viss risk för att du inte kommer att kunna göra gällande felet trots att ovanstående krav är uppfyllda. Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att skriva ett brev till motparten rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Felansvar och undersökningsplikt för bostadsrätt

2014-07-18 i Köplagen
FRÅGA |Sålt min bostadsrätt (hus byggt 1970) och nu när köparen börjar riva tapeter så hittar hen mögel på väggen. Detta är inte en vägg som angränsar till våtutrymme. Jag som säljare rev själv inga tapeter när jag flyttade in så detta kan vara en gammal fuktskada.Köparen gjorde ingen besiktning av bostaden innan överlåtelsen.Vad är mitt ansvar och vilka juridiska påföljder finns när lägenheten är såld och tillträde redan gjorts?
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En bostadsrätt är lös egendom och regleringen hittar vi i Köplagen, se https://lagen.nu/1990:931.AvtalEftersom köplagen, till skillnad från konsumentköplagen, inte är tvingande så kan du och säljaren komma överens om andra regler än dem som står i lagen(3§). Jag utgår från att ni inte har ett från lagen avvikande avtal utan redogör för vad köplagen säger.Fel på bostadsrätten Det föreligger ett köprättsligt fel om lägenheten inte överensstämmer med vad ni avtalat om eller om den avviker från vad köparen kunnat förvänta sig(17§).När det gäller denna form av egendom så köps den som utgångspunkt i "befintligt skick" vilket är det skick den befinner sig i på kontraktsdagen. Trots detta så är det fel på egendomen enligt 18§, om 1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,             2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Av det du beskriver så är det sannolikt ett köprättsligt fel eftersom köparen inte ska behöva förvänta sig mögelskador. Dock kan jag inte ge ett definitivt svar då exempelvis lägenhetens skick och ålder spelar in när man avgör vad köparen har rätt att förvänta sig.Risken Risken för egendomen går över på köparen när han tar över egendomen men du svarar för fel som funnits innan dess, även om bristerna visar sig först senare(13, 21§). I ditt fall så fanns möglet redan innan köparen tog över lägenheten. Undersökningsplikt De flesta kontrakt innehåller en klausul som uppmanar köparen att noggrant undersöka lägenheten och att fastigheten säljs i befintligt skick. Detta medför att köparen har en undersökningsplikt i princip motsvarande den som en köpare har vid köp av fastighet. Även om ni inte har en sådan klausul så finns en ganska långtgående undersökningsplikt just vad gäller bostadsrätter(20§).Köparen kan inte göra gällande fel som han borde upptäckt eller hade anledning att misstänka med hänsyn till lägenhetens ålder och skick. Det är alltså endast dolda fel som kan påtalas. Man utgår från vad en hypotetiskt normalkunnig och noggrann person skulle hittat och man tar inte hänsyn till vad just denna köparen har för kunskaper och förmågor. Om det vid en lekmans undersökning funnits indikationer på fel(exempelvis fuktfläckar eller dålig lukt)så utökas kraven på köparens undersökningsplikt. Köparen är då skyldig att utreda den bakomliggande orsaken till felet och omfattningen på felet. Om man som köpare inte kan dra några säkra slutsatser och det finns skäl till oro så anses man normalt skyldig att anlita expertis. Fel som köparen skulle ha kunnat upptäcka vid en noggrant genomförd undersökning, får han inte åberopa. Du som säljare ansvarar för dolda fel, det är fel som inte hade kunnat upptäckas av köparen och detta oavsett om du som säljare känt till felen eller inte.ReklamationDu har inte angett hur lång tid som gått från köpet till att köparen hörde av sig om felet. Enligt köplagen ska reklamationen göras inom skälig tid från han märkte felet men som längst inom två år, om inget annat avtalats mellan er(32§).Påföljd Om man kommer fram till att du som säljare ansvarar för felet så har du skyldighet att avhjälpa felet eller ge prisavdrag och eventuellt också utge skadestånd(30,34,37 och 40§).SammanfattningDu som säljare ansvarar för fel som köparen inte ska ha kunnat förvänta sig eller som avviker från vad ni avtalat. Det krävs också att han genomförde en noggrann undersökning, utifrån vad en normalkunnig lekman borde upptäckt. Detta är så kallade dolda fel och köparen har en två år lång reklamationsfrist. Jag kan inte ge dig ett klart svar på vad köparen hade rätt att förvänta sig eller om han fullgjorde sin undersökningsplikt utifrån den information jag har.Om du vill ha hjälp att utreda och bedöma saken vidare så rekommenderar jag att du vänder dig till någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning