Fel i begagnad bil, konsumentköplagen

2015-08-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Min dotter köpte en bil för 11000:- .Jag pratade med säljaren på bilfirman och frågade om fel på bilen han nämde några fel som jaggodkände. Vi kom överens om priset och min dotter åkte och köpte bilen då jag var bortrest.När jag skulle titta på bilen dagen efter köpet så upptäckte jag fel som säljaren inte upplyste mej om.Fel på AC, fönsterhissar och hjullager.Vad kan jag göra?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline.Konsumentköplagen (1990:932), KköpL, gäller i det här fallet, se 1 §. Det gäller köp mellan näringsidkare (bilfirman) och konsument (din dotter). Vid köp av begagnad bil får man förutsätta att bilen inte är felfri, ni har också accepterat vissa fel. Enligt 23 § KköpL har säljaren dock ansvar för dolda fel, som förelåg vid köpet, upp till tre år efter köpet. Köparen ska då inom skälig tid, ca 2 månader, från det att felet upptäckts reklamera varan. Om felet upptäckts inom sex månader från köpet har säljaren bevisbördan för att felet har uppstått efter köpet, se 20 a § KköpL.De åtgärder ni kan vidta finns stadgade i 22 § KköpL och är i första hand att begära avhjälpande eller omleverans (om detta inte innebär oskälig kostnad för firman). I andra hand går det att kräva prisavdrag eller häva köpet. Vägrar firman avhjälpa felet bör du således kräva prisavdrag. Hävning kan endast komma i fråga om felet är av väsentlig betydelse för köparen. Hävning innebär att bilen återlämnas och att din dotter får tillbaka pengarna.Det är möjligt att enligt 30 § KköpL kräva skadestånd för den skada man lider p.g.a. att bilen är felaktig, t.ex. kostnad för bärgning eller taxi.Lycka till!Med vänliga hälsningar

Utebliven betalning

2015-07-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej, för cirka ett år sedan överlät jag min dator (som har ett nyvärde på ca 9500kr) till en vän i utbyte mot löfte om betalning på 3000kr. Jag har inte fått någon betalning och personen i fråga har nu börjat undvika mig vilket gör det väldigt svårt för mig att kräva betalning eller återta datorn.Min fråga är då följande: Vad har jag för juridiska möjligheter att få tillbaka min dator? (Alternativt ersättning i det fall min vän har sålt den?) Jag har kvitto på köpet av datorns komponenter, men jag och min vän skrev inget kvitto eller kontrakt på transaktionen mellan oss.
Alfred Brandt |Hejsan! Eftersom det handlar om ett köp mellan två privatpersoner är det köplagen som är den aktuella (https://lagen.nu/1990:931). I detta fall har inte köparen fullgjort sin del i avtalet, det vill säga betalningen. Eftersom tiden för betalning inte tycks framgå av avtalet mellan er två ska betalningen ske då säljaren kräver detta, 49§ köplagen. Köparen ska alltid medverka till att köpet kan fullgöras, 50§ köplagen. I ditt fall tycks dock inte köparen ha någon vilja i att medverka till att köpet kan fullgöras. Det innebär att säljaren (du) antingen kan kräva att köparen betalar eller häva köpet (och då återfå datorn), samt även utkräva skadestånd från köparen för den skada du lider genom köparens dröjsmål med betalningen, 51§ köplagen. Hoppas du känner att din fråga är besvarad och tack för att DU vänder dig till Lawline! Vänligen,

Ångerrätt vid distansköp

2015-07-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag blev lurad av telefonförsäljare och tackade ja till en prenumeration på kosttillskott som är löpande tills den sägs upp. Efter att ha kollat upp företaget insåg jag att det inte var seriöst och att andra varnar för att de medvetet ser till att tidsfristen för ångerrätt löper ut då deras första vara "försvinner i posthanteringen". Kontaktade dem inom en timme efter att de först ringt mig för att annullera ordern både per telefon och mail och fick bekräftat både över telefon och via mail att den blivit annullerad, det står uttryckligen "Vi har nu annullerat din order och du kommer inte att mottaga någon försändelse från oss."Om de nu ändå skulle skicka en vara + faktura till mig, har jag rätt att bestrida fakturan och hänvisa till bekräftelsemailet jag fick? I mailet hänvisar de inte till något ordernummer (något sådant har jag heller inte fått) och de har inte skrivit under mailet med hela företagsnamnet som företaget är registrerat under. I mitt mail till dem finns dock mina kontaktuppgifter och de har svarat från den emailadress de angivit på sin hemsida.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har utnyttjat din ångerrätt helt i enlighet med distansavtalslagen 2:10. Du har därmed gjort det som krävs av dig och eftersom du har fått en bekräftelse kan du med fördel hänvisa till den för det fall att de ändå skulle skicka varor + faktura till dig.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Köp av moped i befintligt skick

2015-07-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Min son (16 år) har köpt en begagnad moped hos en privat person. Alltså han har köpt mopeden för egna pengar. Säljaren har berättat att det finns några små fel som går lätt att åtgärda bl.a fel på elstartare. Min son provkörde och allt verkade vara ok. Två dagar senare gick inte att starta mopeden. En vän som förstår sig mycket på det har kollat på mopeden men har inte hittat felet. Vi har då lämnat mopeden på en verkstad för felgenomsökning. Det har visat sig att det finns ett vesentligt fel som kan kosta från 7-9 tusen kr. Mopeden kostade 4,5 tusen och är 13 år gammal. Just nu går inte att använda mopeden då den inte startar. Vi kontaktade säljaren och krävde att köpet hävs men han vill absolut inte höra om det. Säger att han har sålt mopeden I befintligt skick och inte har skrivit på några kvitto. Vi har läst på köplagen och skickat även till säljaren, men han påstår att vi tolkar den fel och det är han som har rätt. Han har inte förskrivit sig från ansvar för fel och varan har visat sig vara I mycket sämre skick. Han vill inte att vi kontaktar honom mer då han polisanmäler oss. Vad kan vi göra? Finns det någon möjlighet att sonen får tillbaka sina pengar?
Sedja Abed Ali |Hej och tack för din fråga!Mopeden har köpts i befintligt skick. Trots detta ska den anses felaktig enligt 19 § 2 st köplagen (1990:931) (KöpL) om1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Köparen får enligt 20 § KöpL inte som fel åberopa vad han känt till vid köpet. Detta ingår i köparens undersökningsplikt. ''Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder''.Om varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida får köparen kräva prisavdrag beräknat enligt 38 § KöpL eller häva köpet enligt 39 § KöpL.Det är således svårt att bedöma hur lätt/svårt det är att upptäcka felet på mopeden. Om felet är svårupptäckt omfattas det således inte av köparens undersökningsplikt och stämmer därmed inte överens med det skick ni som köpare kunde förutsätta. Om säljaren inte går med på att häva köpet eller göra prisavdrag kan ni vända er till domstolen för att få saken prövad.Lycka till!

Förfallodatum

2015-08-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Finns det någon lag som bestämmer hur många förfallodagar ska man ha?
Alfred Brandt |Hejsan! Det finns ingen lag som avgör hur lång förfallotid en faktura ska ha. Det är säljaren som avgör hur lång tid köparen har på sig att betala fakturan om inga andra avtalsvillkor finns att tillgå. I fråga om ett förhållande mellan konsument och näringsidkare talar konsumentköplagens 36§ dock om för oss att förfallotiden inte får vara utsatt innan varan hålls köparen till handa, https://lagen.nu/1990:932. Gällande köp mellan privatpersoner samt mellan näringsidkare återfinns en snarlik bestämmelse i köplagens 49§, https://lagen.nu/1990:931. Hoppas DU känner att din fråga är besvarad och tack för att du vänder dig till Lawline! Vänligen,

Tandvård och konsumenttjänstlagen

2015-07-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, jag undrar följande: vad säger Konsumenttjänstlagen om en tandvårdsbehandling som gjordes helt fel och som nu måste göras om? En behandling som kostade mellan 130 000 - 140 000. Tror mig läsa någonstans att en felaktigt utfört behandling räknas som inte gjort alls. Tack på förhand.
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga!1 § konsumenttjänstlagen (1985:716) stadgar när lagen tillämpas. Den tillämpas inte på tjänster som utförs på människor eller djur. Exempelvis läkarvård, skönhetsbehandlingar, veterinärvård eller tandvård faller således utanför lagens tillämpningsområde. Tandvårdslagen (1985:125) innehåller bestämmelser om bl.a. innebörden av god tandvård, tandvårdens kvalité och målsättning men saknar exempelvis bestämmelser om när behandlingen utförs fel. Det finns ingen lagstiftning som innehåller bestämmelser om det s.k. obligationsrättsliga förhållandet (frågor om betalning, hävande av avtal, skadeståndsanspråk, fel i tjänst osv.) mellan konsumenten och näringsidkaren vad gäller tandvård. Avtalet, dvs. de överenskommelser som träffats mellan näringsidkaren och konsumenten, är istället det som gäller vid köp av en tjänst likt denna i Din fråga. Grundläggande är att avtal ska hållas. I rättsfallet NJA 2011 s. 600 utfördes en tandvårdsbehandling på ett felaktigt sätt och behövdes göras om. Konsumenten/vårdtagaren vill inte betala förrän behandlingen gjorts om på ett korrekt sätt. Högsta domstolen (HD) sa i fallet att parterna handlat i egenskap av konsument respektive näringsidkare och att reglerna i konsumenttjänstlagen därför skulle ha varit tillämpliga om lagen hade omfattat tandvårdstjänster. Även om lagen rent faktiskt inte är tillämplig så kan den vara till hjälp och visa vägledning när man bedömer frågan om parternas rättigheter och skyldigheter. HD sa, gällande avtal om tjänster där tjänsten tar en viss tid att utför, att:"Huvudregeln vid sådana avtal är att rätt till betalning anses föreligga först när tjänsten har utförts. Enligt 41 § konsumenttjänstlagen är konsumenten, om inget annat avtalats, skyldig att betala vid anfordran sedan näringsidkaren utfört tjänsten. Bestämmelsen ger uttryck för den allmänna princip som gäller vid tjänsteprestationer (jfr prop. 1984/ 85:110 s. 99). Även vid en konsuments köp av tandvårdstjänster bör därför huvudregeln vara att betalningsskyldighet uppkommer först sedan tjänsten i sin helhet har utförts av näringsidkaren."En skyldighet finns självklart för näringsidkaren att utföra tjänsten på ett korrekt sätt. I 16-23 §§ konsumentjänstlagen finns bestämmelser om påföljder vid fel hos tjänsten. Dessa anses alltså, eftersom lagen anses kunna vara vägledande vid sådana här tjänster, kunna vara vägledande även i Din situation.Sammanfattningsvis kan följande sägas: Konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig då dess tillämpningsområde inte omfattar tandvård. Avtalet är istället det som man får se till och förhålla sig till. Grundläggande är att avtal ska hållas och har Ni avtalat om en viss tandvårdsbehandling så är huvudregeln att Du har rätt till en korrekt genomförd sådan. Konsumenttjänstlagen kan, vilket uttrycks i ovan nämnda rättsfall, tjäna till vägledning i situationer likt Din egen under förutsättning att Du genomgått tandvårdsbehandlingen i egenskap av konsument och vårdgivaren utfört den i egenskap av näringsidkare. I 16-23 §§ finns bestämmelser som reglerar just situationen när det har blivit fel hos tjänsten. Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga!Med vänlig hälsning,

Köpares undersökningsplikt

2015-07-29 i Köplagen
FRÅGA |HejSålde en kaffemaskin på Blocket för 250 kr. Maskinen har alltid fungerat som den ska för oss. En person vill köpa maskinen och kommer hem till oss. Vi tar fram bruksanvisningen och tänker börja gå igenom den men personen säger att den kan läsa det där själv sedan. Vi ger med kapslar till maskinen gratis så personen hade kunnat prova den hos oss. Dagen efter säger hon att maskinen inte fungerar som den ska, skummet fungerar inte men annat fungerar. Den har fungerat för oss. Nu skriker personen att den vet vad vi bor vill polisanmäla mm. Vad gäller för oss? Tack på förhand!
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När både köparen och säljaren av lös egendom är privatpersoner regleras köpet av Köplag (1990:931) (KöpL). En köpare har normalt ingen skyldighet att undersöka varan innan köpet. När köparen trots uppmaning från säljaren underlåtit att undersöka varan påverkas emellertid köparens möjlighet att göra gällande felpåföljder, 20 § KöpL. Eftersom ni plockat fram bruksanvisningen och tagit fram kapslar för personen att prova maskinen med kan hävdas att ni uppmanat till undersökning, varpå köparen underlåtit att utföra sådan och därmed inskränkt sina möjligheter att göra gällande fel. Eftersom maskinen fungerat hos er kan även hävdas att risken för varan övergått på köparen i samband med varans överlämnande och att ni inte ansvarar för fel som uppstått sedan risken över , 21 § och 13 § KöpL. Vänligen,

Åberopa känt fel

2015-07-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag har sålt min häst och när den såldes var köparen medveten om att hästen har fått hovledsinflammation. Vid veterinärbesiktningen haltade han på högerbak där han har haft inflammationen (han haltar inte när jag red honom i vanligen fall och det har köparen sett). Veterinären hade då sagt att det kan vara något som är på gång. Men hon köpte hästen ändå även när hon visste detta. Nu efter några dagar har han blivit svullen i benet och börja hälta i ridningen och nu vill hon lämna tillbaka honom kan hon göra så även när köpet är genomfört och att hon har varit medveten om att det kunde komma en skada.
Martin Persson |Tack för din fråga.Då en häst är att betrakta som lös egendom samt att jag härmed antar att ni båda är privatpersoner, då inget annat framgår, är det köplagens bestämmelser som blir tillämpliga i detta fall.Köparen åberopar nu alltså att det är, i lagens mening, fel på hästen i form av en skada på dess ena ben och vill därmed häva köpet.Eftersom det ur dina uppgifter klart framgår att köparen vid tidpunkten för köpet mer än väl hade kännedom om detta ursprungliga fel och den risk det medförde för framtida problem - är det inte något som kan åberopas av köparen i detta läge. Detta framgår ur köplagens 20 § 1 stycke som lyder;Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.Vänligen,