Försenad leverans

2017-03-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Ja beställde en ny bil 2016/10/27. Nu 21 v senare ha ja inte fått den än! Säljaren sa först att det skulle ta ca 10-12 v för leverans. Nästa bud efter det blev ytterligare ca 7 v. Nu har det alltså gått 21 v...Hur kan jag göra?Vad kan jag kräva?Kan jag häva köpet?Begära nån slags rabatt/ersättning?
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Av den information du ger mig framgår det varken om du beställde bilen i egenskap av konsument eller näringsidkare och om säljaren är en privatperson eller näringsidkare. Detta får nämligen betydelse för vilken lag som är tillämplig på fallet. Köplagen (KöpL) gäller för köp mellan två privatpersoner eller två näringsidkare medan konsumentköplagen (KköpL) gäller för köp mellan en privatperson och en näringsidkare. Båda dessa lagar är dispositiva vilket innebär att avtal som reglerar köpet går före lagen. När det gäller konsumentköplagen är det dock inte möjligt för ett näringsidkare att avtala om SÄMRE avtalsvillkor än vad som framgår av lagen.Jag kommer i detta fall utgå ifrån att du är köper bilen som privatperson/konsument och säljaren är en näringsidkare. KköpL är därmed tillämplig. Påföljder vid säljarens dröjsmålEnligt 9 § KköpL föreligger dröjsmål på säljarens sida om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida. När säljaren är i dröjsmål/försenad med en leverans finns följande alternativ för köparen:1. Hålla inne med betalningen (11 §)2. Kräva att säljaren fullgör köpet (12 §) ELLER häva köpet (13 §)3. Kräva skadestånd (14 §) Köparen kan alltså enligt 11 § hålla inne med så mycket av betalningen som fordras för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av dröjsmålet. Köparen får enligt 12 § hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör köpet. Detta gäller dock inte om det för säljaren föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Om ett förhållande som nyss nämnts upphör inom rimlig tid, får köparen dock kräva att säljaren fullgör köpet. Köparen förlorar rätten att kräva att säljaren fullgör köpet, om han väntar orimligt länge med att framställa kravet. Köparen får häva köpet med stöd av 13 § om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Köparen får också häva köpet, om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan. Om köparen har krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd tillläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort, får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får köparen häva köpet endast om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid. Uttrycket ”väsentlig betydelse” ger inte någon egentlig vägledning. Det som måhända följer av uttrycket är att det för hävning skall krävas att konsumenten i det enskilda fallet objektivt sett har ett såväl påtagligt som befogat hävningsintresse. Vid bedömningen bör hänsyn tas till sådana omständigheter som köpets typ, varans art, dröjsmålets längd och om bestämmelserna i köpavtalet eller omständigheterna vid avtalets ingående visar att konsumenten var beroende av uppfyllelse på avtalad tid eller inom viss kortare tid efter avtalad leveransdag.Köparen har i enlighet med 14 § rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. BedömningMed hänsyn till bland annat att leveransen är försenad med så pass många veckor anser jag att hävning av köpet kan ske. Dessutom kan du kräva ersättning för dröjsmålet under förutsättning att dröjsmålet inte beror på hinder utanför hans kontroll (typiska exempel på hinder som är utanför säljarens kontroll är naturkatastrofer som medfört transporthinder, att ett elavbrott lett till produktionsstopp samt därutöver vissa olyckshändelser såsom eldsvåda och explosion. Även strejk och vissa myndighetsåtgärder, såsom t.ex. export- eller importförbud, nämns som möjliga hinder). Vänlig hälsning,

Ev. fel i vara

2017-03-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |hej! köpte en ny bil för en månad sedan. undrar vad som gäller om man har ont i ryggen av den nya bilen???måste man stå ut med smärtan eller kan man byta bil???
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är varan felaktig har du rätt att få felet avhjälpt (22 § konsumentköplagen). Det innebär alltså att ett fel måste föreligga med sätet för att du ska ha rätt att få detta avhjälpt (såsom ersättning, prisavdrag eller liknande). Även fel som visar sig upp till 6 månader senare svarar säljaren för (20a§ konsumentköplagen). En förutsättning är alltså att det föreligger ett fel som orsakar dina ryggproblem. Vill du reklamera varan måste du göra detta inom två månader efter att du upptäckt felet (23 § konsumentköplagen) och efter 3 år förlorar du rätten att åberopa felet (23 § konsumentköplagen).Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har köpare ångerrätt vid butiksköp?

2017-03-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag har ett problem med en butik, Jag såg en cykel på er hemsida som inte fanns i butik. Butiken beställde då hem denna. Cykel va tänkt som present till min son. När mannen i butiken beställde hem barncyklen hade vi ännu ej sett den utan bara på bild. Jag och min son har nu sett cykel och det var inte alls vad han ville ha. Mannen i butiken menar då att beställningen av cykel är bindande och att jag måste köpa cykel. Jag har inte uppfattat som ett bindande köp utan snarare som att jag måste betala ev frakt på 85:- om jag inte ville ha cykel. Jag undrar följde måste jag nu genomföra ett köp på nästan 3000:- för en cykel min son inte vill ha? Min son är 6 år och har bestämt sig för att cykeln är ful. Cykel var inte heller så kraftig i stommen som jag trodde av bilden. Har jag ingen ångerrätt? en köpare har väll alltid rätt att undersöka varan? Har ännu ej hämtat den från butik och har erbjudit mig stå för frakt? Kan jag tvingas betala detta ??Mvh Frida
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du i egenskap av privatperson har köpt en cykel från en näringsidkare är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen).Som köpare har du mycket riktigt rätt att avbeställa cykeln tills dess att den har avlämnats (37 § konsumentköplagen). Avlämnandet anses ha skett när cykeln har kommit i din besittning, alltså när du har hämtat cykeln från butiken (6 § konsumentköplagen). Eftersom varan finns kvar hos säljaren har avlämning inte skett. Du har därmed rätt att avbeställa cykeln.Säljaren kan dock kräva ersättning för vissa kostnader, t.ex. kostnaden för att frakta cykeln till butiken och vissa andra kostnader som säljaren kan ha haft med anledning av beställningen (se 41 § konsumentköplagen för en uppräkning av vad säljaren kan kräva ersättning för). Det är svårt för mig att uppskatta hur stor ovan nämnda kostnad kan komma att bli. Med hänsyn till att butiker ganska enkelt brukar kunna beställa hem varor från sina centrallager borde det inte ha inneburit några större kostnader för dem. Vissa av kostnaderna förutsätter dessutom att köparen inte kan tillgodogöra sig inköpet på annat sätt, t.ex. genom att sälja cykeln till någon annan.Mitt råd till dig är att bestrida säljarens krav med hänvisning till din avbeställningsrätt enligt konsumentköplagen och stå fast vid ditt erbjudande om att betala fraktavgiften.Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar! Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem här nedan i kommentarsfältet.Hälsningar,

Undersökning av vara

2017-03-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Har köpt en kylmonter från ett svenskt företag som importerar från Kina. Varan togs emot av en praktikant.Senare när varan blev uppackad upptäcktes att glaset är sprucket på insidan. Vid kontakt med säljaren sade han att jag borde ha packad upp varan framför speditören och att undersökningsplikt måste fullgöras vid mottagandet av godset annars kan jag inte åberopa någon ersättning. Men eftersom det var en praktikant som tog emot gods och som inte har någon fullmakt kan jag då upphäva köpet och bestrida fakturan.
JR Umeå |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med ditt ärende!Det framgår inte av er fråga men baserat på att det handlar om ett köp av en kylmonter så utgår jag från att ni agerat som näringsidkare och att det är ni som har haft praktikanten som tagit emot varan. Dessa frågor om köp mellan näringsidkare regleras i köplagen (1990:931) (KöpL). I 3 § KöpL står det att lagen ej tillämpas i den mån annat följer av avtal, partsbruk eller handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande. Denna lagen är alltså helt dispositiv. Det innebär att om ni har ett avtal emellan er som reglerar fel i varan så är det de reglerna som gäller. Även om ni inte har reglerat frågan i ert enskilda avtal kan ett standardavtal (som är rätt vanligt i dessa sammanhang) vara inkorporerat i det enskilda avtalet vilket då gäller.KöpL Då jag inte sett ert avtal kan jag inte uttala mig om det men däremot kan vi hitta viss vägledning i KöpL. 13 § KöpL säger att risken för köpet går över till köparen vid avlämnandet. Vidare står i 20 § att köparen inte får åberopa fel som han borde känt till vid köpet. Andra stycket i samma paragraf säger: ”Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder”Detta innebär att om du har undersökt varan eller om du på säljarens uppmaning avstått från att undersöka varan får du inte åberopa fel som du borde märkt vid en sådan undersökning. Denna paragraf ger dock inget lagstadgat krav på undersökningsplikt innan köpet (men observera att detta kan man avtala om!). Om det faktiskt skett en undersökning och inget fel uppmärksammats kan inte köparen i efterhand åberopa felet. Samma sak gäller om säljaren uppmanat till undersökning men den inte har gjorts utan godtagbar anledning. I 31 § KöpL regleras köparens skyldighet att undersöka varan efter avlämnandet. Det ska ske så snart omständigheterna medger det i enlighet med god affärssed. Sedvänjan har en stor påverkan här och det kan vara väldigt olika från bransch till bransch. Om du packat upp varan direkt när du kommit till din lokal bör det nog kunna anses att du uppfyllt undersökningsplikten. I 32 § regleras reklamationsskyldigheten. Där står det att man måste reklamera felet ”inom skälig tid”. Tiden räknas det från då du märkt felet eller borde märkt felet. I 30 § står det att om varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida får han kräva avhjälpande. Risken för varan går över till köparen vid avlämnandet, se 13 § och 6 § KöpL. Säljaren skulle kunna vägra att avhjälpa felet på grund av att han anser att risken stod på dig och att varan kan blivit felaktig efter avlämnandet. Det blir en svår fråga att bevisa när felet uppkommit och det är mycket svårt att avgöra hur domstolen skulle döma i denna frågan. PraktikantenDu vill häva avtalet på grund av att det var en praktikant som mottog varan. Jag vet inte exakt vilken sorts praktik det utgör, men vanligtvis utgör det av personer som går i skola, som praktiserar under skoltid. I 6 kap 5 § 2 p. skadeståndslagen (1972:207) står det att den som under utbildning vid skola utför arbete som vid sin art liknar sådant som vanligen utgörs av arbetstagare omfattas av lagen. Även om det inte är ett direkt skadeståndskrav kan lagen ge viss vägledning i vilket ansvar som en praktikant kan förväntas ha. Om då praktikanten kan anses som arbetstagare uppstår frågan om ställningsfullmakt. En ställningsfullmakt är sådana fullmakter som arbetstagare genom handelsbruk och sedvänja utarbetats får ingå avtal med andra med bindande verkan för sin arbetsgivare. En arbetstagare får alltså rättshandla åt sin arbetsgivare, utan en given fullmakt. I rättsfallet NJA 1992 s. 782 uttalar sig HD på följande sätt: ”ställningsfullmakt avser de schablonartade och i det dagliga livet upprepade rättshandlingarna, under det att ovanliga och mera omfattande rättshandlingar har fullmaktsdokumentet som sitt naturliga instrument.” Det handlar alltså om mindre ”avtal” och sällan något omfattande. T.ex. får kassörskan på ICA rättshandla åt sin arbetsgivare och en lagerarbetare får ta emot en varulast på lagret. Frågan är dock om praktikanten i ert fall faktiskt har rättshandlat. Det framgår inte om praktikanten bara har tagit emot varan rent fysiskt, eller om han skrivit under på t.ex. ett transportdokument eller liknande. Det framgår inte heller om praktikanten har fått ansvar om att få ta emot varor. Det kan finnas visst utrymme att argumentera för att praktikanten inte hade behörighet här, då tredje man har bevisbördan för att det föreligger sedvana som ger praktikanten fullmakt. Rättsläget är dock oklart och därför kan jag inte ge något säkert svar. Sammanfattning.När en köpare tar emot en vara går risken för varan över på köparen. Säljaren är dock inte fri från ansvar för de fel som visar sig senare men som funnits vid övergången av risken, se 21 § KöpL. I din situation uppstår en fråga om när felet faktiskt inträffat vilket kan vara svårt att bevisa. Går köparen med på att felet funnits vid övergången av risken ska han stå för avhjälpande av felet. Att det var en praktikant som mottog varan har jag svårt att se att det är grund för att du ska kunna häva avtalet. Möjligtvis om praktikanten har gjort någon större rättshandling som han inte var behörig att göra vid mottagandet. Observera att KöpL är helt dispositiv så har ni något avtal eller standardavtal som reglerar dessa frågor är det de som gäller. Är det väldigt långtgående och tyngande klausuler kan de ev. jämkas enligt 36 § AvtL, men domstolen använder sig sällan av denna möjlighet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,Sebastian Uddgren

Köparens underlåtenhet att hämta vara

2017-03-21 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag (min dotter) har sålt pandasaker i höstas och innan jul kom sakerna. En kompis hade handlat och jag fick tjata om betalning vilket till slut kom. Sedan fick jag tjata om att hon skulle hämta sakerna. Jag har även försökt lämna dem hemma hos henne men hon har varken öppnat dörren eller svarat i mobilen. Detta sedan innan jul. Nu har hon mage att hota att polisanmäla mig om hon inte får sakerna. Hur länge är jag egentligen skyldig att hålla sakerna till henne? Och om hon polisanmäler kan hon få rätt i detta då? Jag har aldrig nekat henne sakerna och har tjatat i flera månader. Jag har skrivit till henne i Facebook chatten och hon har läst utan att svara mig.
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den här sortens frågor regleras i köplagen. Först och främst så ska nämnas att köplagen är dispositiv, vilket betyder att den inte tillämpas i den mån annat följer avtalet (3 § KöpL). Om inget har avtalats så gäller som huvudregel att köparen(din kompis) ska hämta varorna hemma hos dig, då jag utgår från att du inte har ett affärsställe (6 § första stycket första meningen KöpL).Om du och din kompis har avtalat om en speciell hämtnings- eller leveranstid av pandasakerna, så är det den tiden som gäller. Om det inte framgår av avtalet när varan ska avlämnas så ska det ske inom skälig tid från köpet (9 § första stycket KöpL). Vad som är skälig tid beror på flera omständigheter, bl.a. varans art och karaktär och därför går det inte att bestämma exakt hur lång tid som är skäligt. Om köpet gjordes i höstas innebär detta att det nu, 21 mars, har gått ca ett halvår sedan köpet gjordes. Därför skulle jag personligen säga att sakerna inte har hämtats inom skälig tid (Notera att det är upp till domstolen att avgöra vad som är ”inom skälig tid”). Att varorna inte hämtats i rätt tid beror i det här fallet dessutom på köparen, din kompis, och du har gjort det du kan för allt fullgöra din del av köpet. Din kompis står således risken för varan enligt 13 § KöpL.Notera att din kompis, i egenskap av köpare, dessutom har en skyldighet att medverka till köpet genom att hämta varan (50 § andra punkten KöpL).Det du dock bör tänka på är att du som säljare har vårdplikt. Om inte varan hämtas i rätt tid och det beror på köparen, så ska du för hennes räkning vidta skäliga åtgärder för vård av varan (72 § KöpL). Återigen är det här en bedömningsfråga angående vad som anses som ”skäliga åtgärder”. Är förvaring av pandasakerna kostsam kan du få ersättning för försvarliga utgifter på grund av vården (75 § KöpL).Mina råd till digDu har redan fått pengarna och du har hållit varorna tillgängliga för din kompis. Det är alltså upp till henne att hämta sina varor. Om hon mot förmodan polisanmäler dig är det bara att förklara hur allt gått till, precis som du gjort nu. Är inte förvaring av varorna till allt för stor belastning för dig skulle jag råda dig att fortsätta bevara varorna för att vara på den säkra sidan och försöka komma överens med din kompis om en tid för hämtning/avlämnadeHoppas du fick svar på dina frågor!

Reklamationsfrist fel i vara

2017-03-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vi har avtal med en leverantör som skulle leverera en digital plattform till oss i november. Vi är fortfarande inte nöjda med den "leverans" vi nu, 4,5 månader för sent har fått. Kan vi avsluta avtalet med dem, med hänvisning till att de inte levererat det vi beställt?Tack på förhand och med vänlig hälsningJannike
Amanda Strömblad Larsson |Hej Jannike!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter vidare i min svar att ni har köpt den digitala plattformen genom ert företag, varpå köplagen blir tillämplig. Denna lags bestämmelser gäller dock inte i mån annat följer av avtalet (3 §), innebärande att det kan vara klokt att se över regleringen i avtalet. Säljaren är skyldig att "fullgöra" sitt arbete genom att avlämna varan i rätt tid och att denna då inte ska innehålla några felaktigheter. Dock förutsätter en reklamation för fel i vara att ni meddelar säljaren om felet inom "skälig tid" efter att ni märkt/borde ha märkt felet (32 §) och reklamerar ni inte inom denna tid förlorar ni rätten till reklamation. Det finns ingen direkt tidsfrist bestämd för vad "skälig tid" innebär, men denna brukar dessvärre inte vara speciellt lång. Jag rekommenderar er därför att så snabbt som möjligt kontakta säljaren och meddela denna om felet i varan (se bland annat NJA 1982 s 301 då reklamation ansågs vara för sen efter 15 dagar).Hoppas att du fick svar på din fråga!Laghänvisning: https://lagen.nu/1990:931https://lagen.nu/dom/nja/1982s301

Rätt att reklamera felaktig vara och häva ett köp?

2017-03-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Förra året startade jag ett företag inom media där jag mestadels filmar och producerar musikvideos. Köpte därför en kamera förra året i september. Enligt försäljarens specifikationer skall kameran ha "ca 90 min" batteritid, men den håller knappt 20-30. Detta är ett stort problem. Kollat runt på nätet och sett att andra personer har samma problem. Kameran håller alltså inte vad den lovar ut. Är inget produktionsfel i sig men man kan väl kalla det falsk reklam? Jag skickade ett mail till företaget för att jag vill reklamera kameran och häva köpet, då reparation inte kommer avhjälpa felet. De svarade att jag inte har någon reklamationsrätt då jag tagit in kameran i mitt företag. Stämmer detta? Läst att jag enligt köplagen 32 § ska ha rätt att reklamera inom 2 år. Då jag bara haft kameran i 8 månader borde jag väl ha rätt att reklamera varan även om jag tagit in den i mitt företag?
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av situationen att döma uppfattar jag det som att du köpte kameran för ändamål som faller inom din näringsverksamhet. Därmed är Köplagen (KöpL) tillämplig på ditt och säljarens köpeavtal. Frågan i din situation är dels om varan du har fått är felaktig, och dels om du i så fall har rätt att häva köpet.Felaktig varaEn vara är felaktig bland annat om varan inte överensstämmer med uppgifter som säljaren före köpet har lämnat om varans egenskaper, förutsatt att dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet (18 § st. 1 KöpL). Min bedömning är att uppgifter om kamerans batteritid är sådana som av naturliga skäl kan antas ha inverkat på ditt köp. Således anser jag att varan i ert köpeavtal kan anses felaktig.Rätt att häva köpet? Reklamationsfrist?Vid fel i vara har en köpare rätt att häva sitt köp (30 § KöpL). Dock begränsas rätten att göra felet gällande av en reklamationsfrist. Detta innebär att köparen måste meddela säljaren om felet inom en viss tidsperiod. För att grunda hävningen på att varan är felaktig, bör du har reklamerat felet inom skälig tid efter det att du som köpare märkte eller borde ha märkt felet (32 § st. 1 KöpL). Reklamationsfristen är max 2 år (32 § st. 2 KöpL), men den kan vara kortare beroende på vad som anses vara skälig tid i varje enskild situation.I din situationAntagligen bör det anses att du borde ha märkt ganska tidigt att varans batteritid inte uppgick till 90 minuter som utlovat, med tanke på att du använder kameran flitigt i din näringsverksamhet. Det finns anledning att förvänta snabbare reklamation vid köp mellan näringsidkare, och särskilt när köparens näringsverksamhet kretsar den varutypen som köpeavtalet gäller (såsom fallet är i din situation), än vid köp mellan privatpersoner.Sammantaget skulle jag i ditt fall bedöma det som att "skälig tid" efter det att du borde ha märkt felet är kortare tid än 8 månader. Därför tror jag att du får antas ha förlorat rätten att göra felet gällande, vilket gör att du förmodligen saknar rätt att häva köpet på grund av att varans batteritid inte överensstämmer med den utlovade. Dock vill jag påpeka att detta endast är min personliga bedömning av situationen och att det inte är säkert att så är fallet.Jag hoppas att mitt svar hjälpte till att klargöra situationen!Vänligen,

Rätt att sälja saker som ej hämtats ut

2017-03-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Mitt namn är XXX YYY, verksamhetschef på ett socialt företag vid namn Bolaget i Örebro. I vår verksamhet har vi bl.a. en cykel- & mopedverkstad. Ibland lämnar kunder in t.ex. en moped för service och/eller reparation. När vi utfört beställt uppdrag aviserar vi kunden att den produkten är klar för avhämtning. Men ibland avhämtas inte produkterna. Vi har produkter stått hos oss i 1 år. Utifrån detta behöver vi ta fram ett kundkvitto som kunden skall få när han/hon lämnar in något till oss för service/reparation. På detta kundkvitto har vi författat följande text: "Till Bolaget cykel- & mopedverkstad inlämnad vara/produkt som ej uthämtats inom 3 månader efter avisering om att varan/produkten är klar för avhämtning tillfaller helt Bolaget. Efter 3 månader äger kund ej rättighet till inlämnad vara/produkt utan kan sålunda av Bolaget bli föremål för försäljning. Vid en eventuell försäljning äger ej kund rätt till försäljnings-beloppet utan det tillfaller helt Bolaget. Kund äger ej heller rätt till kompensation enligt ovan angivna villkor för ej uthämtad vara"Min fråga är nu om denna ovanstående text är juridiskt hållbar d.v.s. att det inte finns någon risk för, att om informationen är utlämnad skriftligen, att vi begår något juridiskt fel om vi efter tre månader säljer en icke uthämtad inlämnad produkt.Med vänliga hälsningar XXX YYY
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I enlighet med Lawlines anonymitetspolicy har jag anonymiserat samtliga person- och bolagsnamn i frågan.Den här frågan regleras genom lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte hämtats ut. Notera att om ditt bolag handlar med konsumenter är lagen tvingande. Det vill säga att avtalsvillkor är ogiltiga om de avviker från vad som sägs i lagen och är till konsumentens nackdel (se 2 §). Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att bolaget främst riktar sig till konsumenter (och inte andra näringsidkare). Skulle ni handla med andra näringsidkare råder det (i princip) avtalsfrihet.Ett avtalsvillkor om att hela försäljningsbeloppet ska tillfalla bolaget är inte giltigt om ni handlar med en konsument. Bolaget har rätt att täcka sin fordran samt kostnader för försäljning (annonskostnader mm) men om försäljningen resulterar i ett överskott ska detta genast betalas tillbaka till kunden (se 10 § första stycket). Näst sista (och kanske även sista) meningen i ditt förslag är således verkningslöst mot konsumenter. Villkoren för att få sälja saker som inte hämtats ut är (se 3 §):1. Uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla2. Kunden har därefter anmanats att hämta saken och i denna anmaning upplysts om att saken kommer att säljas om hen ej hämtar ut saken inom viss tid. Denna tid får inte vara kortare än 3 månader.3. Den tid som har angetts i anmaningen har löpt ut.Tänk dock på att näringsidkaren inte har rätt att sälja en sak om kunden skulle vända sig till näringsidkaren för att få ut saken trots att tidsfristen löpt ut men innan saken har hunnit säljas. Detta eftersom försäljningsrätten endast gäller saker som inte hämtats. För att kunden ska få ut saken kan han emellertid bli skyldig att betala de kostnader som näringsidkaren har haft för anmaningsförfarandet. Andra meningen i ditt förslag är således inte heller helt i linje med vad lagen föreskriver.Mitt förslag är snarare att du hänvisar kunden till denna tillämpliga lag på kundkvittot. Man skulle kunna författa texten i stil med följande:"Om kunden ej hämtar ut varan inom tre månader från den dag avisering om att varan är klar för avhämtning meddelats, har Bolaget, i enlighet med Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats, rätt att sälja den inlämnade varan".Jag ska slutligen påpeka att det aldrig är dumt att vara för tydlig, särskilt när det gäller denna typ av standardavtalsvillkor. Det kan vara klokt att muntligen upplysa kunden i samband med utlämnandet av kundkvittot vad detta avtalsvillkor innebär. Du bör dessutom se till att kunden får samma information när du aviserar om att varan kan hämtas ut. Principen om att upplysa kunden om särskilt betungande villkor i ett standardavtal gäller även om du handlar med en annan näringsidkare.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Om du vill ha ytterligare hjälp med författning av avtalsvillkoret och hur du ska tänka i dessa situationer rekommenderar jag att du bokar ett möte med Lawlines juristbyrå.Hälsningar