Konsumentköplagen eller Köplagen?

2014-10-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag undrar vad som gäller om man köper ett fordon som står hos ett företag men säljs av en privatperson? I det här fallet så står det en massa salubilar i företagets bilhall och även en motorcykel, motorcykeln sägs säljas privat av en anställd på firman. Jag köpte fordonet och har nu fått problem med det (oljan innehåller vatten, något man inte kan kontrollera med annat än att byta olja i växellådan, något jag inte tycker kan krävas vid köp), vilken lag har jag rätt att använda/hänvisa till?
Caroline Orava |Hej! Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga.Om personen som sålde motorcykeln till dig gjorde detta i egenskap av privatperson är det Köplagen som blir tillämplig. I vissa fall har domstolen ändå ansett att Konsumentköplagen ska tillämpas när en sak säljs av en privatperson i nära samband med personens näringsverksamhet. Konsumentköplagen används även när köpet förmedlas av en näringsidkare. Denna bestämmelse har till syfte att förhindra ett kringgående av Konsumentköplagen vid försäljning till konsument genom att försäljaren väljer att inta en förmedlingsposition i stället för att formellt uppträda som säljare. För att avgöra om köpet förmedlats av näringsidkaren i syfte att kringgå Konsumentköplagen brukar man titta på omständigheter som att saken såldes i företagets lokaler, att företagets formulär användes för att skriva köpekontraktet, att den som påstås vara säljare är anställd på företaget och att köparen betalade till företaget. Alla dessa omständigheter måste inte alltid vara uppfyllda, det beror på hur det ser ut i den enskilda fallet. Av din beskrivning kan jag tyvärr inte avgöra om försäljningen ska falla under Köplagen eller Konsumentköplagen i just ditt fall.Om det är Köplagen som gäller för köpet innebär detta att du inte får åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet eller, om du undersökte varan innan köpet, fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § Köplagen). Vilka fel som borde ha upptäckts avgörs av vad en "normal" person i köparens ställe skulle ha upptäckt. S.k. "dolda fel" har du rätt att åberopa. Det är fel som inte kunnat upptäckas vid en sedvanlig undersökning. Om felet är ett sådant fel som du får lov att åberopa enligt Köplagen så har du rätt att kräva vissa påföljder enligt 30 § Köplagen. Du kan i första hand begära att säljaren avhjälper felet (34 § Köplagen). Om säljaren inte gör detta kan du själv avhjälpa felet och kräva ersättning för kostnaden eller så kan du begära prisavdrag (37 § Köplagen). Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta har du rätt att häva köpet (39 § Köplagen).Om det i stället är Konsumentköplagen som gäller hamnar du i en bättre position eftersom Konsumentköplagen inte innehåller någon regel som motsvarar 20 § Köplagen. Enligt 22 § Konsumentköplagen har du rätt till samma påföljder på grund av felet som enligt Köplagen.Vänliga hälsningar,

Betalt vara har inte hämtats - sälja vidare?

2014-10-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Min far har sålt en flygel för ca 250 000 kr som blev betalt på plats med kontakter. Det har nu gått 4 år och mannen som köpte flygeln har inte gjort någonting för att hämta ut den. Min far har nu varit tvungen att betala ca 50 000 kr för att bevara den köpta flygeln. I köplagen § 76 står det "Om varan är utsatt för snabb förstörelse eller försämring eller om den fordrar alltför kostsam vård, skall den säljas om det kan ske." Samtidigt vill en annan kund köpa flygeln. Hur skall han göra?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Precis som du själv nämner är 76 § Köplagen en intressant paragraf i det här läget. Eftersom din far har fått full betalning finns naturligtvis inget intresse av att häva köpet utan istället är det just vårdplikten som är det centrala.76 § Köplagen reglerar både de fall då säljaren, din far, får sälja flygeln vidare och dessutom de fall då han skall sälja den vidare - dvs är skyldig att göra så.I det här fallet är det, enligt min uppfattning, tydligt att din far får sälja flygeln vidare eftersom köparen inte hämtat varan på 4 år, något som måste ses som en oskäligt lång tid. Vidare får den säljas på den grunden att köparen inte ersatt din far för dessa 50 000 kr i utlägg som han haft för att uppfylla sin vårdplikt. Det är köparen nämligen skyldig att göra enligt 75 § Köplagen. Om din far därför vill sälja flygeln vidare är det min uppfattning att han kan göra så. Han kan då tillgodogöra sig ersättning för de försvarliga kostnader han haft för vården av varan och resten ska redovisas mot köparen, 78 § Köplagen. Vad gäller en eventuell skyldighet att sälja varan vidare föreligger en sådan bland annat när vårdkostnaderna blir alltför stora. Det hade ju varit orimligt att betala låt oss säga 300 000 kronor i vårdkostnader för en flygel som inte är värd mer än 250 000 kronor. Det är svårt att säga exakt var gränsen går. Det bästa är naturligtvis att föra en dialog med köparen för att få en uppfattning om hur mycket han eller hon är villig att lägga ut på att vårda varan.Sammanfattningsvis har din far en rätt att sälja varan men inte säkert en skyldighet att göra så. När en sådan skyldighet inträder beror mycket på det enskilda fallet.Hoppas att du är nöjd med ditt svar. Annars får du gärna kommentera nedan så att vi kan förtydliga.Vänliga hälsningar,

Hävning av köp på Blocket

2014-10-12 i Köplagen
FRÅGA |Säljare vill häva köp av båtAnger namn för att det skall vara lättare att hålla reda på inblandade.Ringde på en båt på blocket annonserad av Patrik för 6000kr eller bud. Bjöd 7000kr men Patrik hade kommit överens med Jens som var snabbare på annonsen och bjudit 6000kr. Patrik ringer Jens för att säga att han fått bud på 7000kr och att han hellre vill sälja till mig som bjudit mer, men Jens trycker stenhårt på att de har en överrenskommelse och att Patrik måste sälja båten till Jens för 6000 kr vilket så sker.Två dagar senare ser jag samma båt på blocket annonserad av Jens för 9000kr. Denna gång är jag snabb och ger anbud 6000kr vilket Jens ej godtar. Ger då anbud 7000kr vilket Jens accepterar och vi kommer överens om att båt skulle hämtas hos Jens tre dagar efter. Dagen efter ringer Jens mig och hävdar att hans fru inte vill sälja båten, jag förklarar att vi har en överenskommelse som ej kan hävas. Jens lovar att övertala fru och att det inte är några problem. Dagen efter det ringer Jens igen och säger att han fru ej samtycker och att köpet skall hävas. Jag säger att jag ej accepterar.Har Jens rätt att häva på grund av att han ångrat sig efter att han gjort upp affär med mig? Har ej betalat båten än. Jens nekar nu per sms till att vi någonsin haft avtal, att han accepterat bud, eller ens kommit överrens om något. Båten är borttagen från blocket men finns i historik på mitt blocketkonto och jag har sparat annonsbilder. Båten borde vara värd betydligt mer än de 7000kr vi gjort upp om, snarare 25000kr. Det är omoraliskt och ohederligt att att Jens i första affären trycker på att överenskommelse gäller, men nu i andra affären gäller det ej.
Hedda Gejrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att ni båda är privatpersoner vilket medför att Köplagen (KöpL) blir tillämplig. Huvudregeln är att avtal ska hållas men KöpL föreskriver rätt för säljaren att häva köpet i vissa fall. Enligt KöpL 51 § har säljaren rätt att häva köpet om köparen inte betalar eller på annat sätt inte medverkar till köpet. Denna bestämmelse är alltså inte tillämplig i ditt fall vilket innebär att säljaren saknar juridisk rätt att häva köpet. Det innebär däremot inte att ni två inte kan enas om att han häver köpet. Muntliga avtal är bindande mellan parterna, det framgår av Avtalslagen 1 kap 1 § https://lagen.nu/1915:218. Ett problem i ditt fall är att du saknar bevis på att avtalet har ingåtts. Detta medför naturligtvis att det kan bli svårt för dig att, om ärendet skulle gå vidare till domstol eller liknande, hävda din rätt. Att du kan visa på att annonsen har legat uppe är tyvärr inget starkt bevis för att avtal har ingåtts. Eftersom du skriver att båten säljs till ett mycket fördelaktigt pris bör du se upp för att det kan vara fråga om stöldgods. Det går inte att hävda sin rätt till något som är stulet, även om båten är såld i flera led är det den rättmätige ägaren som har rätt till egendomen. Om en sådan ägare skulle stiga fram kan du förvisso kräva ersättning från din säljare men då krävs dels att du får tag i personen och dels att personen kan betala. Detta framgår av godtrosförvärvslagen 2 -3 §§ https://lagen.nu/1986:796#P2S2. När det gäller köp av stöldgods kan man aldrig hävda att man inte var medveten om att det var stöldgods, egendomen kommer ändå att återgå till ägaren. Tidsgränsen på detta är enligt 4 § 10 år och när den rättliga ägaren får reda på omständigheterna har han eller hon sex månader på sig att agera, annars tillfaller äganderätten personen som innehar egendomen. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du vill ha hjälp med juridiken kring detta vänligen återkom till mig så återkommer vi med ett prisförslag för vidare arbete eller förmedling av en juristkontakt. Köplagen hittar du https://lagen.nu/1990:931. Vänligen,

Konsumentköplagen, viktigt att reklamera innan åtgärd vid fel i vara

2014-10-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi köpte en begagnad husvagn för 26 000 kr av en bilfirma. Vagnen såldes nybesiktigad och hade enligt säljaren nyjusterade bromsar. Vagnen såldes utan garanti.När vi kom hem visade det sig att vagnen var i det närmaste omöjlig att backa. Minsta lilla motstånd fick påskjutsbromsen att slå till direkt. Säljaren kontaktades omgående, men han tyckte bara att vi skulle surra fast en träkloss bakom kulhandsken för att avhjälpa problemet. Tilläggas kan att när vi backade med vagnen utanför bilfirman var det på slät asfalt, svagt lutande nedåt. Alltså inget motstånd som kunde indikera problemet med påskjutsbromsen.Vi blev tvungna att anlita en verkstad för reparation av bromsarna. När vi föreslog säljaren, åberopande Konsumentköplagen, att det vore en fin gest om han var med och delade på kostnaden på 1 973 kr, visade han ett totalt ointresse. Motiveringen var att KKL inte gäller i det här fallet eftersom köpesumman underskrider 30 000 kr. Kan detta stämma?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Konsumentköplagen (KKöpL) innehåller ingen beloppsgräns för när den är tillämplig, så det säljaren påstår är helt felaktigt. Om ni är privatpersoner och köpt husvagnen för privat bruk omfattas köpet av KKöpL. Varan är felaktig om den avviker från vad som avtalats, vara ägnad för det ändamål sådana varot i allmänhet använts eller vad du annars haft fog att förvänta dig om skicket (16 §), och felet förelåg vid köpet (20 §). Om ett fel upptäcks inom 6 månader från köpet antas det förelegat vid köpet och det är säljaren som måste bevisa motsatsen om han vill undgå ansvar (20 a §).Är varan felaktig får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (22 § och i den hänvisade paragrafer). Är varan felaktig ska du inom skälig tid efter att du upptäckt felet reklamera det (23 §) och även göra gällande vilken påföljd du önskar. Reklamation inom 2 månader från att felet upptäcktes anses alltid vara gjord i tid. Säljaren har dock alltid rätt att i första läget avhjälpa felet eller företa omleverans (27 §) om han direkt i samband med reklamationen erbjuder sig det. I ditt fall, så det finns ingen beloppsgräns i Konsumentköplagen så den är tillämplig. Det framgår inte om du reklamerade innan du vände dig till verkstaden för att reparera bromsarna varför det är svårt att bedöma om säljaren inte erbjudit sig avhjälpande. Däremot så om det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att du som köpare skulle avvakta avhjälpande från säljarens sida har du rätt att själv avhjälpa felet och få ersättning för detta av säljaren (27 § 2 st).Om du reklamerat och han inte har erbjudit sig att avhjälpa det, eller det inte skäligen skulle avvakta avhjälpande så har du alltså rätt till full ersättning för vad det kostade att avhjälpa felet, Hur det ligger till i ditt fall framgår tyvärr inte av din fråga. Men om du utan att reklamera lagat bromsarna och i efterhand vänt dig till säljaren för att få ersättning för halva reparationen har han rätt att neka, eftersom han inte fått någon reklamation och möjlighet att på egen bekostnad själv avhjälpa felet. Att reklamera är otroligt viktigt enligt lagen, och det är där det kan ha fallit för er tyvärr. I övrigt är det ett solkklart fall av fel i vara enligt KKöpL som skulle ha avhjälpts på säljarens bekostnad. Men det kräver reklamation innan ni gjort åtgärder (jag bedömer inte det skulle setts som oskäligt att ge säljaren chans att avhjälpa i fallet du beskriver). Vänligen, 

Säljares ansvar för lämnade uppgifter

2014-10-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Jag köpte en begagnad bil från en återförsäljare. när jag köper bilen har gjort tjänsten 120000 km efter servicebok måste bytas kamrem, jag undrar om detta är gjort, kan han inte svara på, men kommer att få det undersökt, han återvänder och säger att det har förändrats och jag köper bilen. Nu visar det sig att det inte var sant och bilen är med en skadad motor efter 47000 km, har jag möjlighet att hålla återförsäljaren ansvarig?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du köpt bilen i egenskap av privatperson. Det är då konsumentköplagen (KKL) som ska tillämpas på köpet. För att du ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren i det aktuella läget krävs att fel föreligger. Vad som avses med fel står att finna i 16-21a§§ KKL. Frågan om en vara är felaktig ska enligt 20§ KKL bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Enligt 19§ KKL föreligger fel i varan om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper som säljaren lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet. Som jag tolkar din fråga har säljaren sagt till dig att kamremmen har bytts varpå du beslutat att köpa bilen. Bilen du köpt är därför enligt mig troligen att anse som felaktig enligt denna bestämmelse. Förmodligen kan bilen även anses felaktig enligt 16§ KKL då den avviker från vad du avtalat om med säljaren (även muntliga uppgifter kan bli avtalsinnehåll).Om varan är felaktig har du rätt att göra påföljder gällande enligt 22§ KKL. Det som i första hand borde bli aktuellt här är avhjälpande (reparation) enligt 26§ KKL. Detta ska ske utan kostnad för dig som köpare. Du kan naturligtvis även yrka på andra påföljder såsom prisavdrag eller hävning men säljaren har då enligt 27§ KKL rätt att istället välja att försöka avhjälpa felet eller företa omleverans.Konsumentköplagen hittar du här.Vänligen,

Kan jag häva köpet?

2014-10-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej !Har varit till en bilhandlare för att titta samt provkört en bil och kommit fram till saker som skall åtgärdas innan leverans / köp .Bilen prel bokades samt kontrakt skrevs den 15/9 med löfte om att bilen skulle vara klar senast 1 vecka senare .Ett problem som skulle åtgärdas visade sig vara ett större ingrepp än vad man först trodde .Det drog ut ytterligare 1 vecka och nu var bilen klar , var till bilhandlaren hämtade bilen och körde 3km sedan totalt stopp på bilen då visade det sig att ovanstående problem inte alls var löst !!!Självklart börjar man ju undra om det här verkligen står rätt till och kan man då häva köpet även om bilhandlaren såklart erbjuder sig att avhjälpa felet känns det inte förtroendeingivande .Undrar även om man nu har varudeklarerat bilen och ändå inte kunnat hitta dessa fel vilket är otroligt konstigt får man då säga att en bil är i fullgott skick enl varudeklarationen ?Bilen var totalt obrukbar samt även rent trafikfarlig ( Fel på bromsar ) Bilen skulle inköpas för 99.900:- vilka rättigheter har jag i detta fall? kan man häva köpet ? eller vad är en rimlig ersättning ?Hoppas ni kan hjälpa mig med detta .
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Som jag uppfattar det har ett avtal ingåtts mellan en konsument (du) och en näringsidkare (bilhandlaren). I sådant fall är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen). Det råder ingen tvekan om att det är ett fel på bilen. Bilen är inte i det skick som avtalats (16 § konsumentköplagen) och är enligt din mening en trafikfara. Vilka påföljder är aktuella i ditt fall? I första hand bör köparen kräva avhjälpande eller omleverans. I andra hand kan prisavdrag eller hävning komma i fråga (22 § konsumentköplagen). Hävning är en ingripande åtgärd som innebär att gjorda prestationer ska återgå. Detta betyder att du lämnar tillbaka bilen och säljaren betalar tillbaka pengarna du gav för bilen. För att hävning ska aktualiseras ställs krav på att avhjälpande eller omleverans inte kommer på tal eller inte sker inom skälig tid efter att köparen reklamerat till säljaren, eller att avhjälpande eller omleverans inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (28 § konsumentköplagen). Dessutom måste felet vara av väsentlig betydelse för konsumenten (29 § konsumentköplagen). Vad som är av väsentlig betydelse ska värderas utifrån konsumentens synvinkel. Det är du som konsument som har bevisbördan för att felet är av väsentlig betydelse. Villkoret av väsentlig betydelse finns inte för prisavdrag.Således har du som konsument givetvis rätt att få felet i varan åtgärdat (avhjälpande). I ditt fall skulle säljaren innan leveransen av bilen laga bilen så att den var i avtalsenligt skick. Att bilen senare visade sig obrukbar, talar enligt mig för att ett väsentligt fel föreligger. För att åberopa ett fel är det avgörande att köparen lämnar en reklamation till säljaren inom en skälig tid efter att felet upptäckts eller borde upptäckts. I annat fall får inte felet göras gällande. En reklamation som lämnas inom två månader efter att köparen märkt felet ska alltid anses vara lämnad i tid (23 § konsumentköplagen).Vänliga hälsningar,

Säljarens hävningsrätt enligt köplagen

2014-10-09 i Köplagen
FRÅGA |Jag annonserade ut en avställd beg bil som en spekulant kom och tittade på, lade en handpenning och kort därefter betalade fullt ut för via banköverföring. Men han kunde inte hämta den förrän ca en månad efter betalningen vilket alltså inte ha skett än utan bilen står kvar hos mig vilket i och för sig var överenskommet vid besöket. Jag har under denna tiden ändrat mig och vill nu behålla bilen och häva köpet och givetvis betala tillbaka hela köpesumman. Bilen är ej heller över registererad än utan står kvar på mig. Min fråga är ifall jag som säljare kan häva köpet som jag önskar göra?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga framgår att du har träffat ett avtal om försäljning av bilen. En grundläggande princip inom svensk rätt är att avtal ska hållas vilket gör att det vanligtvis är svårt att häva ett ingånget avtal. Jag utgår från att ni båda ingått avtalet i egenskap av privatpersoner vilket gör att köplagen (KöpL) blir tillämplig. Förutsättningarna för att du som säljare ska kunna häva ett avtal enligt denna lag står att finna i 54-55§§ KöpL. Att du ändrat dig och nu vill behålla bilen är dessvärre inte någonting som ger dig rätt att häva avtalet. Som säljare kan du ha rätt att häva köpet om köparen dröjer med betalningen (vilket inte är fallet här) eller om köparen inte medverkar till köpet (i det här fallet genom att hämta bilen). Ni har avtalat om att du ska behålla bilen och det verkar inte som att köparen inte kommer att kunna hämta den inom den avtalade tiden. Av detta följer att du tyvärr inte har någon rätt enligt köplagen att häva det ingågna avtalet.Att du inte har någon juridisk rätt att häva avtalet utesluter dock naturligtvis inte att du kan kontakta köparen och fråga om denne kan tänka sig att frånträda avtalet.Hoppas att det löser sig!

Skälig tid för omleverans

2014-10-05 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en kontinentalsäng från ett möbelföretag i okt 2013. I Juli 2014 reklamerade jag den då sängen blivit som en "hängmatta". Efter inskick av bilder och mycket påtryckningar så får jag 22 aug ett mail där det står att det är fel på mitten kärnan är beställd den ska komma om 4-5 veckor. Efter 4,5 vecka (på måndagen) hör jag av mig igen till företaget och undrar när madrassen kommer. Får jag besked att den ska komma innan den här veckan är slut (senast på fredagen). Fredag kommer och ingen madrass. Jag ringer igen och får då besked att madrassen ska komma ännu 1-2 veckor senare. Vad innebär skälig tid? När företaget först säger 4-5 v sen när jag ringer (för andra gången) får jag information 6-7 v. Är det ok eller vad kan jag som konsument kräva?Med vänlig hälsning Jane
Linn Munthe |Hej!Tack för din fråga. Du har rätt att kräva att säljaren lagar din säng eller levererar en ny inom skälig tid (Konsumentköplag (1990:932) (KKL) 26 §). Om ditt anspråk blev preciserat först efter det att du reklamerade sängen, exempelvis när möbelföretaget fick dina bilder, räknas tidsfristen från denna tidpunkt. Vad som utgör ”skälig tid” beror dels på ditt behov av sängen, dels på säljarens möjlighet att leverera en ny säng eller laga din säng. I ditt fall är du i stort behov av sängen, särskilt eftersom du inte har fått någon ersättningsvara under den tid sängen har varit reklamerad. Säljaren ska ta sig an avhjälpandet av sängen omgående. Man får sedan man räkna med en tidsåtgång för avhjälpandet som är normal på marknaden för varan i fråga (Prop. 1989/90:89 s 120-122). Att vänta 6-7 veckor på att få sin säng lagad är troligtvis längre tid än vad som är normalt. Möbelföretaget informerade dig dock den 22a augusti om att det skulle dröja 4-5 veckor innan de skulle leverera sängen. Genom att du tog del av detta meddelandet utan att protestera anses du ha godtagit den planerade tidsfristen. Du kan därför inte i efterhand göra gällande att dessa 4-5 veckor har varit oskäliga. Om möbelföretaget dröjer ytterligare med att leverera sängen har de däremot inte levererat sängen inom ”skälig tid”. Det ger dig rätt att häva köpet (KKL 29 §). Hävningsrätten förutsätter att felet har varit av väsentlig betydelse. Att du inte har fått sängen lagad eller en ny säng tyder på att felet är av väsentlig betydelse (Prop 1989/90:89 s 128). Utöver hävningsrätten har du rätt till skadestånd (KKL 30–31 §§). Om du häver köpet och köper en annan säng täcker skadeståndet prisskillnaden mellan de båda köpen, så länge det nya köpet har gjorts med tillräcklig omsorg (KKL 33 §).Lycka till!