Fraktkostnad vid avhjälpande

2014-09-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en soffa av ett företag. Soffan har gått sönder efter ca ett halvår. De har lovat att reparera den hos en möbeltapetserare och sa först att de skulle hämta soffan från mig. Dock bor jag 20 mil från affären och då ändrade de sig och sa att jag själv är ansvarig för att få dit soffan. Dock har jag själv inget släp. Måste jag själv stå för frakten dit och hem eller vad gäller? När vi köpte soffan tog vi själv och körde hem den då vi hade ett hyrsläp.
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga! Du har i egenskap av konsument införskaffat en soffa av en näringsidkare, varför konsumentköplagen blir tillämplig. Vid fel i vara har du i första hand rätt till avhjälpande (reparation) eller omleverans om inte detta medför en oskälig kostnad för näringsidkaren (26 § första stycket konsumentköplagen). Huruvida något är en oskälig kostnad bedöms utifrån felets betydelse, varans värde i felfritt skick och om en annan åtgärd kan utföras med väsentligt lägre pris för säljaren och utan väsentlig olägenhet för köparen (26 § andra stycket konsumentköplagen). Om det exempelvis skulle vara betydligt billigare för säljaren och inte vara väsentligt olägligt för köparen att företa omleverans istället för reparation, har säljaren rätt att göra detta. I ditt fall är reparation en lämplig åtgärd som säljaren ska utföra utan kostnad för dig och inom skälig tid (26 § tredje stycket konsumentköplagen). Att åtgärden ska vara utan kostnad betyder att du som köparen inte ska stå för fraktkostnaderna (jfr art. 3.4 konsumentköpsdirektivet). Vänliga hälsningar,

Rätt att hålla inne betalning vid avhjälpande av fel i vara

2014-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Vi beställde en speldator från en butik via nätet spelklar med Op System installerad av butiken Leveransen tog längre tid än väntat och butiken rekommenderade att jag skulle ringa klarna faktura för att förlänga förfallodatumet. Tyvärr visade det sig att datorn när den väl kom fungerade mindre än en timma innan den slocknade. Enbart kontakt med support o kundtjänst kan ske via email där de svarar inom 48 h (i mitt fall efter 48 h). De rekommenderade en ominstallation av operativsystemet men problemet är att den skivan skickar de 1 v efter datorn ( erhöll den inte vid lev av datorn). Så en vecka efter kontakt kom så skivan. Problemet kvarstod. Då jag inte fick svar på en del mail så ville jag häva köpet då hjälpen från dem var bristfällig( med stöd av konsumentkontakt). Samtidigt ringde jag klarna och förklarade läget så de frös fakturan. Nu företaget äntligen bett mig skapa en retur för service på datorn (det tog dem 2 v att informera mig) De påstår att de tidigt skickat automatmail om det men det är inte sant) Enligt deras policy får man inte skapa retur innan support uppmanar till det. Nu har jag skickat datorn tillbaka för service då jag tydligen inte har rätt att häva eller ångra köpet på pga ursprungsfel. Min fråga är: Har jag jag rätt att hålla inne på betalningen av fakturan tills de åtgärdat felet/ tills jag får den dator jag beställt dvs en fungerande dator för 10000 kr?
Benjamin Svensson |Hej och tack för din fråga!Vid köp där en näringsidkare säljer en vara till en privatperson är konsumentköplagen tillämplig. Enligt 25 § KKöpL, som du hittar här, har du rätt att hålla inne en del av betalningen som motsvarar det krav du har på köparen med anledning av felet. Kraven är en hänvisning till de påföljder som du kan göra gällande på grund av felet som finns i 26-31 §§. Avhjälpande eller omleverans är de primära påföljderna och innebär att säljaren antingen ska åtgärda felet eller leverera en ny vara. Det ska ske inom utan oskäligt dröjsmål vilket i normalfallet anses vara ett par dagar. Om säljaren inte gör något av ovanstående har köparen rätt till prisavdrag med så mycket som varan i felaktigt tillstånd är värd, eller om felet är av väsentlig betydelse, häva köpet. Den innehållna betalningen ska alltså avse ett belopp som motsvarar prisavdraget, eller hela beloppet om köparen vill häva köpet. Vid omleverans och avhjälpande är ska innehållandet av betalningen motsvara den sekundära påföljden som aktualiseras i det fall säljaren inte avhjälper felet.I ditt fall innebär detta att du kan ha varit berättigad att häva köpet på grund av den tid det mellan reklamation och avhjälpandet. I motiven till lagen anges dock att om köparen accepterar en angiven tid för avhjälpandet kan denne inte under tiden göra gällande ny påföljd. När du skickade in datorn för avhjälpande kommer förmodligen ses som ett accepterande av "normal" reparationstid. Men du kan ha rätt att innehålla betalningen fram till dess att felet är avhjälp, eftersom du om avhjälpning inte sker inom rimlig tid kommer du att kunna begära prisavdrag eller häva köpet. Det som krävs för att häva köpet är att felet ska vara av väsentlig betydelse, vilket anses betyda att syftet med köpet är förfelat, vilket borde vara uppfyllt med en dator som inte kan startas. I så fall har du rätt att hålla inne hela betalningen. Om du i stället vill behålla datorn i sitt felaktiga tillstånd kan du begära prisavdrag vilket ska skillnaden mellan avtalad betalning och datorns värde eller reparationskostnader som du själv lagt ner. I det fallet ska den innehållna summan motsvara prisavdraget.Men jag vill råda dig att vara försiktig med innehållande av betalningen eftersom du själv står för risken att felbedömt rätten att hålla inne betalningen eller för en felvärdering av beloppet du har rätt att hålla inne, vilket innebär att om du håller inne på mer av köpsumman än du har rätt till kommer säljaren att ha rätt att ta till påföljder mot dig t.ex. hävning och skadestånd, se 39-41 §§ KKöpL.Vänligen,

Avtal om hästköp mellan privatpersoner

2014-09-11 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag ska sälja min häst, vi är båda privatpersoner, men köparen har inte råd att betala förrän om 2 månader. Om vi skriver in i kontraktet att hästen återtas om dom inte betalar i tid, har jag då rätt att återta hästen? Om dom lämnar handpenning och vi skriver in i kontraktet att den inte lämnas tillbaka om hästen återtas, gäller det då? Om dom ångrar sig och vill lämna tillbaka hästen innan dom betalt, har jag rätt att kräva pengarna ändå?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. När två privatpersoner ingår avtal med varandra, blir köplagen tillämplig. Köplagen är en dispositiv lag, vilket innebär att om ni avtalat om annat, är det det som äger företräder framför lagen (3 § köplagen). Om ni exempelvis avtalat om att du som säljare har rätt att återta hästen om köparen inte betalar inom viss tid, är det det som gäller. Det finns ingen lagstadgad ångerrätt i köplagen, varför köparen inte har rätt att ångra sig och måste därmed betala för sitt köp. Emellertid kan ni alltid avtala om någon slags ångerrätt.Vill du ha hjälp med att upprätta ett korrekt köpavtal, rekommenderar jag dig att använda vår avtalstjänst.Med vänliga hälsningar,

Moped lagad med silikon - bindande avtal och påföljd vid fel

2014-09-10 i Köplagen
FRÅGA |Sonen köpte en moped för 4500 säljaren i sin tur vill köpa hans moped så han lägger 500 emellan. Sonen provkör moppen som utgetts för att gå hårt. Han kör den hem ca 1 km. Där undersöker han den och upptäcker att den läcker olja. Det visar sig att blocket silikonerats ihop. Nyligt av silikonet att döma. Vi åker direkt dit för att häva köpet. Då det aldrig skrevs något kvitto samt att ägarbytespappren aldrig är inskickade tyckte vi det var enkelt att bara byta tillbaka då det framkommit så pass stort fel som ägaren aldrig upplyst om, säger att han inte visste nåt. Undrar nu om ägarbytet verkligen gäller när inget kvitto finns och inga ägarbytespappren är inskickade.
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel gäller enligt avtalslagen 1 § att avtal sluts genom att den ena parten lämnar ett anbud som den andre accepterar men så behöver inte vara fallet. Det väsentliga är att det finns en gemensam partsvilja att ingå avtal med ett visst innehåll. För vissa avtalstyper finns krav uppställda för hur avtalet ska vara utformat. Så är dock inte fallet vad gäller mopeder vilket betyder att avtal kan ingås på flera olika sätt, exempelvis muntligen. Kvitto eller liknande är alltså inte nödvändigt för att avtalet ska vara bindande. Det förefaller därför som att ni har ett bindande avtal.Vad jag förstår är säljaren privatperson vilket i sådant fall innebär att köplagen är tillämplig. Enligt 17 § ska varan överensstämma med vad som följer av avtalet, annars föreligger fel i varan. Fel i varan föreligger även då varan inte överensstämmer med uppgifter som köparen har lämnat om dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet vilket följer av 18 §. Med sådan uppgift avses inte allmänt hållna värdeomdömen, mer precisa uppgifter krävs för att grunda ansvar för säljaren. ”Det är en kanonmoppe” eller liknande kan alltså inte grunda ansvar medan ett uttalande som ”all genomförd service är av högsta kvalitet” skulle kunna göra det. Var i denna skala utlåtandet om att mopeden ”går hårt” ska placeras vågar jag inte med säkerhet svara på utan att närmare känna till vad säljaren har sagt. Vidare sägs i 19 § 1 st. 3 p. att fel i varan också föreligger om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till i första hand varans pris men också till övriga omständigheter kunnat förutsätta, även om varan sålts i ”befintligt skick” eller med liknande förbehåll. Med hänsyn till priset har jag svårt att se att varan skulle bedömas vara i väsentligt sämre skick än vad som objektivt kunnat förutsättas. Helt säker är jag dock inte då jag inte har tillräcklig kunskap om mopedmarknaden.Föreligger fel i varan kan du som köpare enligt 30 § använda dig av någon av påföljderna som återfinns i 31-40 §§. Enligt 33 § måste du dock reklamera felet inom skälig tid. I reklamationen måste du ange varuti felet ligger. Genom att direkt åka tillbaka och påpeka felet har ni uppfyllt er reklamationsplikt. Det är därför, förutsatt att fel föreligger förstås, möjligt att kräva avhjälpande av felet enligt 34 § förutsatt att du lämnat meddelande om kravet i samband med reklamationen eller inom skälig tid därefter. Enligt 37 § kan du kräva att köpet hävs. Det gäller dock enbart om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga. Omleverans torde inte kunna komma på fråga då du köper av en privatperson som bara äger ett exemplar. Avhjälpande av felet förefaller däremot som en rimlighet. Hävning av köpet är därför troligen inte möjligt.Detta är endast vad lagtexten säger. Kom ihåg att köplagen är dispositiv vilket innebär att det är fullt möjligt för er att förhandla fram en annan lösning som passar er.Vänliga hälsningar,

Köprättsligt fel i bil

2014-09-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en bil som var drygt 15 år gammal (för 17 500:- ). Anledningen att jag valde just denna bil var att den hade få ägare och enlig säljaren inte var något fel på bilen. Redan när jag provkörde bilen reagerade jag att det immade ovanligt mycket i bilen, och jag fick köra på AC:n för att få bort imman. När jag testade ändra knappen för luftcirkulation, lös inte lampan. Jag påpekade det för säljaren som tryckte flera gånger på knappen och till sist fick den igång (själva lampan på knappen tändes). Han menade sedan att nu fungerar det och han har aldrig haft problem med det. Direkt efter köpet när jag körde hem märkte jag att värmen inte fungerade i bilen. När jag ringe säljaren, sa han bara att han aldrig testat, men förmodar att det fungerade innan.Dagen efter demonterade jag kåpan under instrumentpanelen för att kolla varför inte värmen fungerar (endast i första 20 minuterna). Då ser jag att de har borrat och dragit en kabel genom luftintaget samt att de satt en skruv i spjällhuset. Detta gör att spjällen kan inte röra sig och man kan inte styra hur luften kommer in i bilen. Där av de immiga rutorna. Eftersom jag tycker att de har känt till problemet och orsaken erbjöd jag de att reparera bilen (jag erbjöd till och med att vi kan dela på kostnaden). Det enda han erbjöd var 500:- som inte täcker reparationen av värmesystemet. Nu vill jag häva köpet men han tycker att undersökningsplikten gäller. Stämmer det? Har jag någon chans om jag drar det till tingsrätten?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Det framkommer inte i din beskrivning om bilen är köpt av en privatperson eller näringsidkare, men jag kommer i mitt svar i huvudsak utgå från att köpet gjordes mellan två privatpersoner. Ditt fall har flera likheter med ett annat fall som avgjordes förra året i Göta hovrätt (målnummer T 3550-12). Fallet rörde köp mellan två privatpersoner. I detta fall hade en man införskaffat en begagnat bil och provkört den innan köpet. Köparen uppmärksammade under provkörningen att bilen kändes slö. Säljarens son försäkrade om att felet var något obetydligt och enkelt att åtgärda. Det visade sig emellertid att bilens växellåda var trasig och att bakaxeln var skev. En kort tid innan köpet hade säljaren lämnat bilen på verkstad utan att detta fel upptäcktes. Hovrätten fastslog att köparen hade rätt till nedsättning av köpeskillingen motsvarande kostnaderna för att åtgärda felen. Som köpare har du en undersökningsplikt och du kan inte åberopa fel som du borde känt till vid köpet (20 § köplagen). Generellt när du som köpare misstänker att något är oriktigt, utvidgas din undersökningsplikt. Du borde sålunda låtit en utomstående sakkunnig undersöka bilen innan genomförde köpet. Dock mildras din undersökningsplikt om säljaren ger dig ett lugnande besked om det eventuella felet. I ditt fall bedyrade säljaren att allt var i sin ordning och att han inte visste om felen. Detta är ett visst lugnande besked. En köpare har rätt att häva köpet på grund av fel om avtalsbrottet var av väsentligt betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde insett detta (39 § köplagen). I lagförarbetena uttalas att kravet på väsentlig betydelse för köparen betyder att felet berövar köparen den huvudsakliga nyttan av vad köparen hade anledning att förvänta sig av avtalet. Det kan handla om ett en grundläggande egenskap saknas i varan. I ditt fall fungerar inte värmesystemet som det ska och som jag uppfattar det är detta en stor brist. För att hävning ska aktualiseras bör säljaren ges tillfälle att avhjälpa felet, det vill säga reparera bilen (34 § köplagen). I ditt fall vägrar säljaren reparera bilen. Slutsatsen blir att du undersökt bilen genom att bland annat provköra den. Du misstänkte att något var fel och lät säljaren yttra sig om det. Till nackdel för dig är att du inte genomförde en noggrannare undersökning av bilen, trots dina misstankar. Å andra sidan försäkrade säljaren att inget var fel. Jag skulle säga att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett detta. Du har chans att nå framgång med att få någon slags rimlig kompensation. Ingicks ditt köp med en näringsidkare, gäller konsumentköplagen. Här finns ingen uttalad undersökningsplikt för köparen. Dock måste du reklamera ett fel i tid (23 § konsumentköplagen). Vänliga hälsningar,

Krav på fullgörelse vid köp av häst

2014-09-12 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan! Jag skulle åka och hämta samt betala en häst idag. Nu har säljaren ångrat sig. Jag har flera meddelanden från henne, från msn, där det står att hon accepterar mitt bud på 20 000kr samt att jag skulle hämta hästen idag kl 17.00. Nu håller hon på och lägger ut nya annonser samt vill ha mer pengar för hästen. Kan hon göra det när hon först har accepterat mitt bud? Med vänlig hälsning Sofia
Sofia Linder |Hej, och tack för din fråga. Då jag besvarat denna fråga har jag utgått från att säljaren agerar som privatperson. Då säljaren accepterade ditt anbud uppstod mellan er ett bindande avtal, och köparen förband sig att sälja hästen till dig för det överenskomna priset, se avtalslagen 1§. Då köparen inte fullgör sin del av avtalet begår hon kontraktsbrott. Det du som köpare kan göra i detta läge är att begära att säljaren fullgör köpet, dvs. överlämnar hästen till dig, se köplagen 23§. Detta krav bör framställas skriftligen och du bör inte vänta för länge med att framställa det. Du kan även kräva skadestånd för den skada du lidit på grund av säljarens dröjsmål.

Hävning och skadestånd vid kontraktsbrott

2014-09-11 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag tog kontakt med en tjej via kurslitteratur.se för att köpa en kursbok. Hon verkade seriös på mailen och jag swichade över pengar till hennes konto via hennes telefonnummer. Som jag kontrollerade mot eniro. Både namn och nummer stämde. Hon hade även mailen kopplad till facebook så jag hade tillgång till både bild och vilket universitet hon gick på. Men det kom aldrig någon bok. Vi mailade mycket fram och tillbaka, jag reklamerade och gjorde även en förlustanmälan hos posten. Men fick till slut ett meddelande från posten att de sökt efter boken men ej funnit den. Så här i efterhand kan jag konstatera lite misstänksamheter i det hon skrev i mailen, bla hur och vart hon postade boken. Den är bl.a. för stor för att lägga på en vanlig brevlåda vilket hon sa att hon gjort. Jag försökte medla och bad henne betala tillbaka hälften tills det att boken dykt upp men det ville hon inte gå med på. Till slut så gjorde jag en polisanmälan. Jag gav dem hela mailkonversationen, namn, telefonnummer, bild, kontoutdrag, transaktionsnummer osv. Nu har jag fått besked om att förundersökningen läggs ner med hänvisning till att åtal inte skulle komma att ske till följd av bestämmelse om åtalsunderlåtelse. Motivering är att brottet inte förväntas leda till ett strängare straff än böter. Det var ingen stor summa så, ~600kr. Men för en student är det ändå en ansenlig summa speciellt eftersom jag fick köpa en ny bok istället.Jag måste säga att jag är lite besviken över detta. Jag tycker inte att det kan bli mer självklart vad som skett. Hon har lurat mig på pengar men som jag förstår det så kommer hon inte att få någon påföljd av det? Kan jag göra något för att få tillbaka mina pengar ändå?
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst, vad tråkigt att du inte fick din bok, men även om åklagaren bedömt att det inte finns bevis nog för en fällande dom vid ett straffrättsligt åtal har du möjlighet att stämma säljaren på civilrättslig grund. I och med avtalet om köpet av boken har hon åtagit sig att ge boken till dig, och då hon inte har gjort det har hon begått kontraktsbrott. Enligt 22§ Köplagen har du i detta fall rätt att häva köpet samt begära skadestånd.Att köpet hävs innebär att alla prestationer ska återgå, dvs. säljaren ska återlämna dina pengar. Skadestånd kan du kräva för den extra kostnad som det innebar för dig att köpa boken i nyskick jämfört med om du hade fått köpa den för det överenskomna priset. En förutsättning för detta är att du lämnar ett hävningsmeddelande enligt 29§ Köplagen.För att inleda en process måste du stämma säljaren vid domstol. Du kan kontakta en tingsrätt för att få mer information om hur du ska gå till väga.

Barnvagn med undermålig sittdel

2014-09-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag sålde en barnvagn på blocket i maj månad. Köparen undersökte vagnen och nu 2,5 månad senare menar köparen att det inte går att sätta på sittdelen på vagnen/att den inte är säker. Det skulle enligt köparen kosta 1700kr att åtgärda felet. Vi sålde vagnen för 1200 kr! Detta var inget fel som jag noterat när jag sålde vagnen. Nu vill köparen antingen lämna tillbaka vagnen, alternativt att vi betalar halva summan var för att åtgärda felet. Köparen uppger att hon känner sig lurad och att hon lagt ut 150kr i bara bensin för att köpa vagnen. Hur ska jag hantera detta? Har det inte gått väl lång tid innan köparen vill häva köpet dessutom?Tacksam för svar!
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Då inget annat anges presumeras (här) barnvagnen ha sålts av dig i egenskap av privatperson till en annan privatperson, vilket innebär att köplagen är tillämplig (se 1, 3 och 4 §§ köplagen). Framställningen är av nödvändighet aningen förenklad.För att en brist hos såld vara skall anses utgöra ett i juridiskt avseende relevant fel krävs att denna förelegat vid köpet och då varit dold, alternativt är en följd av avtalsbrott från din sida (se 17-21 §§ köplagen). Den skall således vare sig ha upptäckts eller kunnat upptäckas av en person i köparens ställning vid företagen undersökning samt, även om den uppenbarat sig först senare, i någon form existerat redan vid riskens övergång (vanligen synonymt med avlämnandet) eller därefter ha vållats av dig.Utöver det sagda krävs, för att det alls skall bli tal någon påföljd, att reklamation företas ”inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet”, dock senast två år efter det att barnvagnen överlämnats till köparen förutsatt att säljaren ej ”handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder” (se 32 och 33 §§ köplagen).De påföljder som kan följa efter företagen reklamation är i första hand avhjälpande eller omleverans (se 34-36 §§ köplagen). Först om något av nämnda alternativ inte sker inom rimlig tid eller skulle innebära en ”väsentlig olägenhet för köparen [samt medföra] risk [...] att [denne] inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren” kan avhjälpande eller prisavdrag krävas mot säljarens vilja (se 36 § köplagen).Vad beträffar det föreslagna avhjälpandet är en kostnad uppgående till mer än halva barnvagnens anskaffningsvärde förhållandevis hög, men kan troligen ändå vara att anse som skälig om felet är av stor betydelse, varför denna påföljd inte med säkerhet kan uteslutas. Dock bör tilläggas att Du har rätt att på egen hand försöka avhjälpa felet, vilket kan vara att föredra om en reparation utförd av tredje man är onödigt dyr. Omleverans bör i vilket fall inte komma ifråga då en sådan synes svår att realisera.Är kostnaden för avhjälpande att anse som oskälig, vilket är svårt att avgöra utan mer ingående kunskap om omständigheterna i det specifika fallet, ter sig endera hävning eller prisavdrag lämpligast (se 37 § köplagen). För att hävning skall komma ifråga fordras utöver det tidigare sagda att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen samt att Du antingen insett eller bort ha insett detta inom skälig tid före hävningsförklaringen (ex. vid företagen reklamation) (se 39 § köplagen). Att felet är av väsentlig betydelse tycks det inte råda några tvivel om, förutsatt att köparens beskrivning är korrekt, varför din insikt är avgörande.Slutligen bör tilläggas att köparen kan ha rätt till skadestånd om någon skada som omfattas av 40 § köplagen uppkommit till följd av felet. Eftersom någon sådan ej har yrkats förefaller det dock onödigt att här i detalj redogöra för bestämmelsens tillämpningsområde.Vad Du bör göra är att förvissa dig om vem som ansvarar för felet (om bristen alls är att anse som ett rättslig relevant sådant) samt därefter, om bedömningen utfaller till din nackdel, tillse att en rimlig påföljd väljs enligt vad som ovan anförts. Av stor betydelse i fall som det förevarande är förstås att köparen har bevisbördan för felets ursprunglighet (existens vid riskens övergång), vilket Du bör utnyttja till egen fördel. Emellertid bör Du tillse att en samförståndslösning nås då det kan riskera blir kostsamt att förlora en rättsprocess.Köplagens i dess helhet finner Du här.Vänligen,