Friskrivningsklausul vid privat köp av lösöre

2015-02-28 i Köplagen
FRÅGA |Jag tänkte sälja en klocka och min fråga är:Kan jag i ett avtal bestämma att om varan skulle gå sönder eller börja fungera fel, så skall köparen kontakta tillverkaren och inte mig? Kortfattat, kan jag skriva mig fri från en garanti i ett avtal och istället be dem kontakta tillverkare eller urmakare?Tack på förhand!
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 1§ 1st ska köplag (1990:931) tillämpas när det gäller köp av lös egendom mellan två privatpersoner. Angående friskrivning från felansvar i ett sådant fall, finns det i 19§ KöpL särskilda regler som tar sikte på det. Det sägs i bestämmelsen att även om varan sålts i befintligt skick eller med ett likande allmänt förbehåll ska den anses felaktig om, 1.varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. 2.säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, 3.varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Sammanfattningsvis kan man konstatera att den som köpt en vara i befintligt skick kan ha haft förväntningar beträffande varans beskaffenhet som senare inte visar sig motsvara det verkliga förhållandet. Dock råder det avtalsfrihet mellan partnerna i ett sådant avtalsförhållande enligt lagens 3§. Detta innebär då att lagens regler inte blir tillämpliga i den mån innehållet i avtalet säger något annat. Avtalsinnehåll går alltså före lagen i detta fall.Slutligen kan man säga att du visserligen har rätt att avtala om en friskrivning från felansvar om klockan men en sådan friskrivning kan ge en indikator på att klockan eventuellt kan ha dolda fel, vilken kommer att påverka försäljningspriset. Jag hoppas rådgivningen har varit behjälplig!

Påföljder vid fel på vara

2015-02-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej har köpt en diskmaskin för en månad sedan, hos Elon i Nybro för en månad sedan, den läkte ut på hela golvet första dagen. Ringde efter en vecka kom en reparatör, med en silikonspruta och tyckte detta skulle räcka. När vi sedan skulle diska, och titta på tv så kom vi ut i köket, var hela köket fullt med skum. Fram med trasor och värmefläkt. Ringde igen han kom en vecka senare, plockade i sönder och provade maskinen, och det blev läckage och ,han gav upp. Frågade honom om det var den enda maskinen i Sverige! Tycker dom kunde byta ut den. Vad gäller sitter med en ny maskin med 5 års garanti och vi betalar för något som ej fungerar. MVH Leif Grimsberg.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fel på en vara som en konsument köpt av en näringsidkare regleras i konsumentköplagen (KKL)Det verkar inte råda något tvivel om att det är fel på diskmaskinen och eftersom säljaren även har försökt reparera den så har du genom att meddela säljaren uppfyllt din reklamationsskyldighet (KKL 23§).Som köpare kan du i första hand ställa krav på antingen reparation eller omleverans (KKL 26§). Det är du som köpare som bestämmer vilket alternativ som passar bäst och säljaren måste visa att det alternativet som du väljer är oproportionerligt om säljaren istället vill företa det andra alternativet. Avhjälpande eller omleverans skall ske inom skälig tid efter det att du framställde ditt krav och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig.Om varken avhjälpande eller omleverans är aktuellt kan du istället kräva prisavdrag som motsvarar felet eller om felet är av väsentlig olägenhet för dig kan du även häva köpet (KKL 29§)Skulle det vara så att du har haft utgifter på grund av felet har du även rätt till skadestånd (KKL 30§). Det är dock upp till dig att visa att du lidit skada på grund av säljarens felaktiga produkt.Eftersom du dessutom har garanti på din tvättmaskin kan det hända att du har rätt till andra saker utöver vad lagen ger dig rätt till. Vad det kan vara beror på hur din garanti ser och du kan läsa mer om garanti på konsumentverkets hemsida Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Hävningsrätt enligt konsumentköplagen

2015-02-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Har just köpt en begagnad Porsche från en auktoriserad Porsche återförsäljare. Efter köpet upptäckte jag att bilens förre ägare, som köpt bilen från samma handlare, bara haft bilen i två månader och sedan återlämnat den pga allvarliga fel som inte handlaren lyckades åtgärda på flera månader. Jag talade med förre ägaren som beskrev turerna. Bl.a. Har motorn lyfts ur flera ggr och särskild expertis tillkallats från annat håll i landet. Nu har jag upptäckt att bilen troligen fortfarande har samma fel( ett särskilt missljud) dvs att man i slutänden inte lyckats åtgärda felet men trots det nu 5 mån senare säljer bilen igen, till mig. Jag fick ingen som helst information om detta av handlaren utan en historia om att förre ägaren kört lite bara till golfbanan osv. Jag fick 6 mån garanti och bilen har ännu inte körts av mig ( vinter) men nu när jag vet om det kan jag tydligt höra det missljud som förre ägaren beskrev. När motorn lyftes ur hittade man enligt förre ägaren även andra allvarliga fel som åtgärdades bl.a. Byte av hela elkablaget till motorn. Jag vill häva köpet och lämna tillbaka bilen med hänvisning till att bilen inte är i det skick jag kunde förvänta mig dvs dels missljudet som handlaren kände till men inte upplyste om, dels den omfattande reparation som bilen genomgått på handlarens verkstad före försäljningen till mig och som man inte heller upplyste om. Vad är utsikterna?Har ägt bilen i sex dagar. Peter
Sara Andersson |Hej och välkommen till Lawline,Eftersom bilen sålts till dig i egenskap av privatperson från en näringsidkare är konsumentköplagen (KkL) tillämplig. Lagen hittar du här. Konsumentköplagen är tillämplig oavsett om varorna som säljs är fabriksnya eller begagnade.Föreligger ett fel?Ett fel i varan föreligger om varan avviker från vad som avtalats mellan dig och säljaren gällande bl.a. kvalitet, art och mängd (16 § KkL). Ett fel föreligger också om varan avviker från vad du med fog kunnat förvänta dig av varans beskaffenhet, eller om säljaren underlåtit att informera dig om något förhållande som du med fog kunnat förvänta dig att bli upplyst om. Vid bedömning av om ett fel föreligger ska en helhetsbedömning göras där flera faktorer kan få betydelse, bl.a. vad som sagts mellan dig och säljaren innan köpet, hur mycket du betalat för bilen, eventuella utlovade garantier, hur säljaren marknadsfört bilen m.m. I ditt fall verkar säljaren uttryckligen ha ljugit om bilens beskaffenhet och om de felaktigheter som bilen haft sedan tidigare. Det sagda talar starkt för att ett fel föreligger enligt KkL:s mening. Som jag förstår dig rör det sig om två olika sorters fel; ett missljud och ett vätskeläckage. Dessa fel i sig borde också vara av sådant slag att bilen avviker från vad du med fog kunnat förvänta dig gällande dess beskaffenhet (16 § st 3 p 2 KkL). Sammantaget föreligger således ett fel enligt KkL:s mening. Påföljder?Det mer intressanta i ditt fall är vilka påföljder som du kan göra gällande. De alternativ som erbjuds i KkL är; avhjälpande av fel, omleverans, prisavdrag, eller hävning (samt eventuellt skadestånd) (se 22 § KkL). Påföljderna är i princip rangordnade i den ordning som de uppräknas vilket innebär att om säljaren vill avhjälpa felet har denne rätt att göra så. Ett undantag gäller för det fall då felet betraktas vara av väsentlig betydelse för dig (se 29 § KkL). Om felet betraktas som ett sådant väsentligt fel kan du alltså göra hävning gällande direkt.Att bestämma vad som är ett väsentligt fel enligt 29 § KkL ska i princip göras utifrån en objektiv bedömning om hur konsumenter i allmänhet skulle uppfatta felet. En viss individuell prövning ska dock göras utifrån personliga omständigheter, d.v.s om felet av någon anledning påverkar dig mer än andra. Utan att veta mer om dig och din situation kan jag inte svara på om felet skulle betraktas som väsentligt i just ditt fall. Vad jag kan göra är att ge dig viss vägledning utifrån vad som i praxis betraktats som ett hävningsgrundande fel.I ARN 2006-8478 ansågs en motorcykel, efter att säljaren tagit in motorcykeln på reparation och inte fått felet åtgärdat inom 18 månader, vara av väsentlig betydelse för köparen. I ett annat rättsfall (ARN 2010-6319) betraktades en bil som väsentligen felaktig när en näringsidkare försäkrat köparen om att bilen var ordentligt servad, trots att bilen inte alls genomgått någon underhållsservice. I ARN 2009-9695 ansågs en båt som väsentligen felaktig när den saknade CE-märkning, vilket näringsidkaren inte informerat köparen om. I ARN 1993/94 ref 25 ansågs ett hävningsgrundande fel föreligga när en begagnad bil redan efter ett par mils körning, visade sig vara behäftad med ett fel. Näringsidkaren försökte 4 gånger under ett par månader att avhjälpa felet och bilen var sammanlagt inlämnad på reparation i 3 veckor.SammanfattningsvisEftersom det är du som har bevisbördan för att ett väsentligt fel föreligger kan det bli svårt för dig att vinna bifall med en talan om omedelbar hävning. Jag skulle därför råda dig att låta säljaren försöka avhjälpa felen. Enligt vad du skrivit till mig har säljaren inte lyckats åtgärda felen tidigare, varför denne troligen inte kommer kunna göra det nu heller. I och med att säljaren inte lyckas avhjälpa felen uppkommer därigenom hävningsrätt.Jag önskar dig lycka till! Om du vill ha ytterligare hjälp eller önskar driva processen vidare är du välkommen att återkomma till oss.Vänligen

Dröjsmål med leverans av gravsten

2015-02-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!För 11 månader sedan så beställde jag och min familj en gravsten till vår bortgångna mor. Leveranstiden utlovades till högst tre månader, efter dessa månader så har vi varit i ständig kontakt med stenhuggeriet som hävdat att stenen är "på gång". De har visat negativ inställning till våran möjlighet att häva beställningen för att välja ett annat företag, då de hävdat att arbetet är "påbörjat". Leveranstiden är snart överskriden med fyra gånger den utlovade tiden, utan relevant förklaring.Besitter vi i denna situation något lagstadgat stöd för att häva beställningen, alternativt kräva kompenserat pris för detta dröjsmål och ouppfyllda löften?Tack på förhand!
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom leveranstiden var avtalad till högst tre månader och stenhuggeriet 8 månader efter leveranstidens utgång ännu inte har levererat gravstenen så är stenhuggeriet i dröjsmål, vilket framgår av Konsumentköplag (1990:932) 9 §. Eftersom stenhuggeriet är i dröjsmål så aktualiseras rätten att häva köpet och att kräva skadestånd (Konsumentköplag 10 §).Eftersom ni efter den avtalade leveranstidens utgång uppenbarligen har framställt krav till stenhuggeriet om att fullgöra leveransen och det sannolikt inte inom skälig tid efter kravets framställande har avlämnat gravstenen så har ni rätt att häva köpet (Konsumentköplag 13 § tredje stycket).Skadestånd omfattar ersättning för utgifter som föranleds av dröjsmålet och prisskillnaden för den gravsten ni eventuellt köper till ett högre pris genom ett täckningsköp inom skälig tid efter att ni häver det ursprungliga köpet (Konsumentköplag 32-33 §§). Ni har rätt att kräva skadestånd för sådana utgifter på grund av dröjsmålet, om stenhuggeriet inte visar att dröjsmålet berodde på ett hinder utanför dess kontroll som det inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars konsekvenser det inte skäligen hade kunnat undvika eller övervinna (Konsumentköplag 14 § första stycket). Sådana hinder avser dock vanligen naturkatastrofer, elavbrott, eldsvådor, explosioner, strejker och myndighetsåtgärder, något som troligen inte är för handen i ert fall, med hänseende till att stenhuggeriet inte har angett någon relevant förklaring till dröjsmålet. Naturligtvis kan ni också komma överens med stenhuggeriet om reducerat pris, men det finns inget lagstadgat stöd eller stöd i rättspraxis för att kräva detta såvida det inte finns en klausul i avtalet som anger det som en möjlighet vid dröjsmål.Med vänlig hälsning

Bilen säljs i befintligt skick, vid fabrikationsfel, vems ansvar?

2015-02-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en begagnad bil för mindre än tre månader sedan av ett företag och har nu upptäckt/hittat ett fel. En märkesverkstad (inte samma som säljaren) har konstaterat felet, och meddelar att felet är ett känt fabrikationsfel och eftersom bilen är mindre än tre år gammal så kan dom reparera bilen om jag står för arbetskostnaden, dom bjuder på materialkostnaden. Eftersom jag anser att felet är ursprungligt (känt fabrikationsfel) så reklamerade jag bilen/felet hos det säljande företaget. Fick avslag då de anser att eftersom de gjort en besiktning av bilen vars protokoll (givetvis utan anmärkning) jag tagit del av innan köp gör att felet uppstått när jag brukat bilen.Jag har brukat bilen mindre än tre månader och kört ca 350 mil sedan köpet under helt normala förhållanden, och menar att reklamationsrätten gäller eftersom felet är ursprungligt, fabrikationsfel, enligt verkstaden, och därför bör säljaren ersätta kostnaden för reparation.
Nicole Cai |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Då du nämnde i frågan om att du köpte en begagnad bil av ett företag, utgår jag därför från att det handlade om ett konsumentköp. Enligt 1 § konsumentköplag (1990:932) gäller lagen för köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även när du köper en begagnad bil av en bilhandlare. Vid en bedömning av vad som kan betraktas som fel på bilen utgår man från hur lagens felregler ser ut och vad som avtalats vid köpet. Det som avtalades när bilen köptes har alltså stor betydelse. Pga konsumentlagens tvingande karaktär så finns det vissa möjligheter att ogiltigförklara avtalsvillkor som avviker från lagen och som är till nackdel för köparen. Om köparen kände till bristen vid köpet, t.ex. genom att säljaren redovisat den i varudeklarationen, får köparen tyvärr inte åberopa att felet. Av omständigheterna i ditt fall har det inte framgått att så var fallet då testprotokollet var utan anmärkning. Vi försäljning av begagnade bilar brukar säljarna ofta skriva att '' Bilen säljs i befintligt skick''. Men sådana klausuler innebär inte att säljaren kan friskriva sig från allt ansvar beträffande skicket. Om bilen visar sig vara i sämre skick än du, med hänsyn till bl.a. pris, ålder och körsträcka, haft anledning att räkna med, anses den också felaktig (17§ KKöpL) I frågan nämnts inget om vad felet består av men att felet är ett känt fabrikationsfel hos just denna bilmodell. Bilen är dessutom mindre än tre år gammal. Under förutsättning att tillverkaren har lämnat tre års nybilsgaranti på bilen och att den fortfarande omfattas av garantin (med tanke på ålder, körsträcka och eventuellt erforderliga service är gjorda enligt serviceplanen), bör du rimligen kunna få felet åtgärdat kostnadsfritt genom att åberopa garantin. Beroende på felets art, blir säljaren i alla fall vara ansvarig för felet, om felet gör att bilen är i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till omständigheterna med fog har kunnat förutsätta. Jag hoppas rådgivningen har varit behjälplig!

Neka folk vatten

2015-02-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Vi är några på jobbet som har haft en diskussion om en gammal lag som säger att man kan inte neka folk vatten. Tex om en resande kom till en by och ville ha vatten så fick man inte neka denna person detta. Eller om jag knackar på dörren till grannen och vill ha ett glas vatten så kan denna inte säga nej.Stämmer detta och finns det någon straffskala på detta brott?
Fredrik Holst |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Såvitt vi på Lawline vet så existerar det inte en sådan lag. Man har alltså rätt att neka folk vatten, men om det är moraliskt riktigt lämnar vi till er själva att bedöma.Vänligen,

Försenad leverans av vara köpt över Internet

2015-02-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga!Det är så att jag beställde en vara från internet (en bikini) den 15/2. Denna vara har dock inte levererats än trots att det på hemsidan (där jag köpte bikinin) står att varor normalt skall levereras inom 1-2 arbetsdagar. Jag har nu läst runt och kollat på internet för att se om det är fler som upplevt sen leverans, vilket är fallet. Vissa personer skriver att de gjorde sin leverans för mer än 1 månad sedan men att de ännu inte fått bikinin levererad. Jag har redan betalat för denna bikini och pengar har dragits från mitt konto. Har jag i dagsläget någon möjlighet att få pengarna tillbaka om bikinin inte dyker upp eller om jag vill ångra mitt köp pga den sena leveransen och ovetskapen om bikinin kommer att levereras eller inte?Tacksam för svar!
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Eftersom avtalet ingåtts på distans (över Internet) har du (i egenskap av konsument) rätt att ångra detta inom fjorton dagar från det att du mottagit varan eller det senare datum då du rätteligen fått den information om ångerrätten som skall ges (se 2 kap. 10-12 §§ lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (f.d. distans- och hemförsäljningslagen)). Verkan av att ångerrätten nyttjas är att varan skall återlämnas (om den hunnit levereras) samt att erlagd betalning skall återgå (se 2 kap. 13-15 §§ ovannämnda lag). Eventuella kostnader för transporten skall som huvudregel betalas av köparen. Utöver anförda möjlighet att ångra köpet gäller konsumentköplagens regler om dröjsmål, vilka ger dig rätt att utkräva leverans, häva köpet eller kräva skadestånd (från möjligheten att innehålla betalningen bortses här då vederlag redan utgivits) (se 10 § närmast ovannämnda lag). Viktigt att notera är att meddelande om hävning måste sändas till säljaren inom skälig tid från det att varan avlämnats (eller dessförinnan). Därtill bör avseende skadeståndsbedömningen nämnas att hänsyn tas till "utgifter, inkomstförlust, [...] prisskillnad [vid täckningsköp] [...] samt annan förlust" samt köparens eventuella medvållande (se 14 och 32-34 §§ närmast ovannämnda lag). Slutligen kan noteras att avkastningsränta uppgående till gällande referensränta med tillägg av två procentenheter skall utgå från det att köpet ingick till dess att återbetalning sker i händelse av att köpet skulle hävas (se 44 § närmast ovannämnda lag samt 2 § 2 st. räntelagen). Inalles gäller således att du har rätt att ångra köpet eller vidta någon av de åtgärder konsumentköplagen föreskriver, varför du inte bör bli alltför skärrad av säljarens påstådda brister.Önskas vidare hjälp i ärendet är du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se.Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finner du här, konsumentköplagen här och räntelagen här.Vänligen,

Skadestånd på grund av försenat byggarbete

2015-02-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Skrev avtal med entreprenör ang. omläggning av tak, tilläggsisolering, montera hängrännor etc. Detta skulle enl. avtal vara klart på 3 månader. Det har nu gått 2,5 år och ej hört av entreprenören på 1 år. Anlitade andra att slutföra arbetet då det verkligen behövdes! Har betalat hela summan för avtalet till entreprenör samt 20000 till de som slutförde arbetet. Har jag rätt att få skadestånd el annan kompensation av entreprenören för detta?
Joel Wickman |Hej,Dessa frågor kan regleras delvis i avtalet mellan dig och entreprenören. Utan att ha tittat på avtalet är det svårt att ge en fullständig bedömning. Jag får därmed utgå ifrån konsumenttjänstlagens regler och förutsätter att du är privatperson och entreprenören är näringsidkare. Om du inom rimlig tid krävt att entreprenören ska fullgöra arbetet har du rätt häva köpet till den delen som denne inte utfört arbetet. Genom hävningen är entreprenören skyldig att återbetala ett belopp som motsvarar arbete och ev. material för den delen som ännu inte utförts. För att rätt till hävning ska föreligga krävs det dock att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig. Här ska både dröjsmålets betydelse för dig personligen och betydelsen av detsamma för en genomsnittskonsument bedömas.Om kostnaden är högre för fullgörandet av arbetet med den andra entreprenören kan du kräva skadestånd för mellanskillnaden.Situationen att utan hävning anlita en annan leverantör och kräva ersättning för dennes arbete långt i efterskott är inte tydligt reglerat i konsumenttjänstlagen. Eventuellt kan det argumenteras för att kostnaden för en annan entreprenör kan krävas som skadestånd om goda skäl finns för att anlitandet var nödvändigt för att få klart arbetet.Om du vill att vi titta på det fullständiga underlaget (bl.a. avtalet och närmare omständigheter) och få hjälp med vidare utredning och upprättande av krav eller hävning till leverantören, är du välkommen att maila mig på info@lawline.se.MVH