Häva köp pga. felaktig bil?

2015-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har för drygt tre veckor sedan köpt en bil hos en bilhandlare. Bilen var 5 år gamma, har gått 15000 mil och kostade 230 000 kr. I annonsen på Blocket har säljaren uppgett att bilen är välvårdad, med full servicehistorik osv. I telefonkontakt med en av firmans försäljare har han vid flera tillfällen påstått att det är inget fel med bilen att den går jättefint osv.Vid köptillfället har jag sett en varningstriangel som lyste och det var text: "Check Active Stabisiser Suspension System". Säljaren och försäljningschef på firman har påstått att detta berodde på att de har dagen innan köpet bytt däcken på bilen. De tog av vinterdäck och satte på sommardäck som var slitna och enligt de kommer varningen att försvinna med nya däck. På en auktoriserad verkstad har man konstaterat att felet beror på trasiga databoxrar och att säljare måste ha vetat om detta (felet hade inget att göra med däcken!) De har helt enkelt ljugit för mig. Senare har jag också upptäckt flera dolda fel (dåligt batteri, slitna bromsar, bilen drog åt vänster sida under körning, gasen höjdes av sig själv, osv).Jag känner mig lurad i den här affären. Vilka möjligheter har jag nu? Helst skulle jag vilja annullera köpet och få pengarna tillbaka. MVHA.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du har alltså köpt en bil, som enligt dig är så bristfällig att du vill häva köpet. Eftersom ni är två privatperson som ingått ett köpavtal är det köplagens regler som gäller. Detta gäller såvida inget annat avtalats (3 § köplagen). Som köpare har du en undersökningsplikt och du kan inte åberopa fel som du borde känt till vid köpet (20 §). Generellt när du som köpare misstänker att något är oriktigt, utvidgas din undersökningsplikt. Om du anade att bilen var bristfällig skulle du, för säkerhets skull, låta en utomstående sakkunnig undersöka bilen innan du genomförde köpet. Hur långt din undersökningsplikt sträcker sig går inte klart att svara på, dock bör du genomföra en ordentlig kontroll. Det går inte att säga vilka delar som du måste undersöka, eftersom det inte finns någon bestämmelse om detta. Din undersökningsplikt står i avvägning med säljarens upplysningsplikt. Skulle fallet vara så att du frågat om något specifikt om bilen och att säljaren gett ett slags lugnande besked om det eventuella felet, skulle säljaren normalt ansvara för om bilen är mer felaktig än vad han angett. I ditt fall har säljaren hävdat att triangeln lyste eftersom de nyss bytt däck och att det sålunda inte var några allvarliga brister med bilen. Detta kan ses som ett lugnande besked och detta borde leda till att din undersökningsplikt anses fullgjord för denna del. Vid ett bilköp bör det krävas av köparen att denne provkör bilen. Det framkommer inte om du provkört bilen, men har du inte gjort det, kan det betyda att du inte kan åberopa vissa fel som exempelvis inte är kopplade till varningslampan. Om fallet skulle vara så att säljaren uppmanat dig att undersöka anledningen till att varningslampan lyste, och du nonchalerat hans uppmaning, skulle du få ansvara för felet om felet skulle upptäckts vid en undersökning.En köpare har rätt att häva köpet på grund av fel om avtalsbrottet var av väsentligt betydelse för köparen och att säljaren insåg eller borde insett detta (39 §). I lagförarbetena uttalas att kravet på väsentlig betydelse för köparen betyder att felet berövar köparen den huvudsakliga nyttan av vad köparen hade anledning att förvänta sig av avtalet. Det kan handla om ett en grundläggande egenskap saknas i varan. I ditt fall fanns det en mängd brister med bilen. För att hävning ska aktualiseras bör säljaren ges tillfälle att avhjälpa felet, det vill säga reparera bilen (34 §). För att sammanfatta så är det en bedömningsfråga om du har rätt att åberopa felet. Vad gäller begagnade bilar måste köparen räkna med att bilen har några brister. Det är klart att säljaren agerat oärligt och att enligt min bedömning bör du kunna åberopa fel som är kopplade till varningslampan. Du bör i första hand ge säljaren möjlighet att reparera bilen. I andra hand kan du kräva prisavdrag och i tredje hand får du häva köpet. Tänk dock på att ha tillräckligt med underlag innan du bestämmer dig för att häva köpet, eftersom det är du som måste påvisa att felet är av väsentlig betydelse.Vänliga hälsningar,

Batteri och telefon: samma "vara"?

2015-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en iPhone för 1.5 år sedan ifrån en operatör i Sverige. Efter att lite över ett år hade passerat (och därmed Apples garanti) fick jag reda på via ett test hos Apple att mitt batteri var defekt. Jag har reklamerat telefonen via operatören. När jag sedan fick återkoppling svarade de att "batteriet är en förbrukningsvara och går inte att reklamera". Min fråga till er är således, står det någonting i konsumentköplagen om förbrukningsvaror? Som jag har förstått det så trumfar ju konsumentköplagen avtal som tillverkaren/säljaren hittar på. Operatören har valt att kalla batteriet för ett tillbehör och likställer det med ett par hörlurar. Hur kan en säljare hävda att någonting är ett tillbehör när det dels sitter fastmonterat inuti telefonen, dels får jag inte byta det själv utan det måste ske hos en auktoriserad Apple-verkstad. Som jag ser det är ett batteri telefonens motor och utan det fungerar inte telefonen. Det låter för mig som om det är någonting som ligger kvar ifrån tiden när man hade flera olika batterier till sina telefoner på tidiga 2000-talet.Jag förstår att det är jag som har bevisbördan för att det är ett ursprungsfel. Men jag är mest förundrad över hur tillverkaren får tillåtas att neka alla ärenden som gäller batterier. Det finns en intressant artikel i Metro som belyser detta som menar på att säljare bryter mot konsumentköplagen när det gäller batterier. Varför tillåts det hålla på såhär? Bryter inte operatören mot konsumentköplagen i detta fall?
Mattias Vilhelmsson |Hej Adam, vad kul att du vänder dig till oss på lawline. Du ställer en väldigt intressant och svår fråga. Operatören återkopplade alltså och ansåg att själva batteriet var en produkt i sig och inte en del av ursprungsprodukten (telefonen). Jag vill påstå att det är en mycket vågad tolkning från leverantören/operatörens sida, det är ganska lätt att, precis som du skriver, invända: utan batteriet fungerar inte telefonen. Angående förbrukningsvaror: det står inget specifikt om förbrukningsvaror i konsumentköplagen. Dock kan det konstateras att dessa också omfattas. Vad operatören menar med invändningen att batteriet är en förbrukningsvara är att man kan räkna med att sådana "tar slut" efter en tid varför det inte är fråga om "fel i vara" och därigenom kan inga påföljder göra sig gällande. Du har helt rätt i att du har bevisbördan för att det är ett ursprungligt fel.Efter denna korta bakgrund kan jag ändå konstatera att själva knäckfrågan i det här fallet är om operatörens invändning, att det är fråga om en förbrukningsvara och att batteriet är skilt från telefonen, håller. Jag ställer mig tveksam till det. Mig veterligen har inte detta prövats av allmän domstol. Det du kan göra är att vända dig till ARN (det är en speciell nämnd som prövar konsumentärenden, nämndens beslut är inte bindande men de allra flesta företagen brukar ändå följa nämndens beslut) och få saken prövad mot en mindre kostnad. Angående dina sista två frågor om varför detta tillåts och om detta förfarande strider mot konsumentköplagen lämnar jag ett kort svar: en stor del av de villkor och sedvänjor som finns inom handeln har inte blivit rättsligt prövade varför man inte kan säkert fastslå huruvida de är helt lagliga, detta kan såklart upplevas som frustrerande. Men när en lag innehåller tolkningsutrymme och förarbeten och praxis inte ger tillräcklig ledning kan man tyvärr inte, utan en domstolsprövning, komma fram till helt säkert vad som är gällande rätt.

Avseende ansvar för fel på båt och möjliga påföljder

2015-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en båt av en privatperson via Blocket men motorfel uppstod direkt efter köpet. Jag träffade säljaren och vi åkte en liten tur med båten, inga konstigheter kunde jag erfara då. Jag betalade handpenningen, vi skrev på köpekontraktet och kom överens om att jag skulle hämta båten en vecka senare, vilket hände i enlighet med det vi avtalat. Jag betalade resten av beloppet och fick nycklarna. Cirka 5 minuter senare, på våg till min hamn fick jag problem med motorn och jag fick bogseras av en förbipasserande båt. Jag informerade säljaren efter jag kommit hem. Två dagar senare konstaterade säljaren felet när han kom till min hamn och vi lyckades få igång motorn men efter ett tag tappade den kraft och dog, precis samma beteende som direkt efter jag hämtade båten.Jag undrar vad säljaren har för skyldigheter i detta fall. Har jag köparen rätt att kräva att säljaren åtgärdar felet eller rätt att häva köpet?Tacksam för svar!
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Vilka möjligheter du har att kräva påföljd beror främst på hur den brist som omtalas skall bedömas eftersom en brist endast är av relevans i de fall den utgör ett fel för vilket säljaren ansvarar. För att säljaren skall kunna hållas ansvarig krävs att bristen innebär någon form av avvikelse från vad som direkt eller indirekt avtalats (konkret respektive abstrakt fel) och att den i någon form existerat vid varans avlämnande (se 12-21 §§ köplagen). Därutöver fordras som huvudregel att bristen visat sig inom två år från köpet samt att reklamation företas inom skälig tid från det att bristen noterats eller bort ha noterats (se 31-32 §§ ovannämnda lag). I förevarande fall tycks bristen ej ha varit känd vid köpets ingående och ej heller bort ha noterats därvid varför avtal får antas ha ingåtts om överlåtelse av en felfri båt. Avgörande blir således om bristen förelegat vid avlämnandet eller uppkommit först därefter samt om reklamation företagits i rätt tid. Vad gäller frågan om reklamation synes det råda föga tvivel om att sådan gjorts mer eller mindre omedelbart samt att det därvid angivits vilken avvikelse som uppkommit, varför någon vidare utredning ej behöver företas. Huruvida bristen existerat vid avlämnandet är dock svårare att avgöra och blir ytterst en bevisfråga. Slutligen gäller ifråga om påföljder att du må yrka avhjälpande, omleverans, hävning eller prisavdrag efter eget tycke, men att säljaren har rätt att mot din vilja avhjälpa felet eller företa omleverans om detta kan ske inom skälig tid och ej innebär någon väsentlig olägenhet för dig (se 30-39 §§ ovannämnda lag). Inalles gäller följaktligen att du har rätt att yrka någon av nämnda påföljder om du kan visa att felet förelegat vid besittningsövergången.Köplagen finner du här.Vänligen,

Vem bär ansvaret för varan under leveransen?

2015-06-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en vara från en butik på nätet och valde till expresspaket med Posten. Varan är alltså skickad spårbar. Jag har inte fått varan men har betalat fakturan. Det har gått snart två månader och en reklamation är gjord men Posten påstår att varan är utlämnad till mottagaren, vilket den inte är. Vem är det som bär ansvaret? Ska jag kräva återbetalning från Posten, E-butiken eller fakturaföretaget?
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga.Utifrån sättet du har formulerat din fråga utgår jag från att du köpt varan i egenskap av privatperson, och då är konsumentköplagen tillämplig. Den som bär risken för varan ansvarar för om varan förstörs eller kommer bort. Detta regleras i 8 § konsumentköplagen, som även anger att risken för varan går över på köparen när varan avlämnas. Enligt 6 § konsumentköplagen är varan avlämnad när den kommit i köparens besittning. Detta betyder att varan är avlämnad när köparen har tagit hand om den, t.ex. genom att hämta den på Postens utlämningsställe.Eftersom du inte hämtat ut varan är det säljaren, alltså e-butiken, som bär risken för varan. Du bör därför kräva återbetalning från e-butiken. E-butiken i sin tur får sedan kräva betalning från Posten om den anser att det är Posten som är ansvarig för att varan försvunnit.Enligt 3 § första stycket konsumentköplagen är avtalsvillkor som är till nackdel för köparen i jämförelse med bestämmelserna i konsumentköplagen ogiltiga. Detta innebär att säljaren inte får ha avtalsvillkor som gör att du ska bära ansvaret för att varan försvann under leveransen.Hoppas att mitt svar är till hjälp för dig.Vänlig hälsning,

Skada till följd av städhjälp

2015-06-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Vi har anlitat en städfirma där städaren förstört köksgolvet pga att man dragit ut spisen. Vi är tämligen överens med företaget att detta skett pga vårdslöshet. Den stora frågan är dock: kan man kräva kontant ersättning motsvarande kostnaden för att återställa golvet i ursprungligt skick eller måste man acceptera företagets erbjudande om att anlita en firma som byter golvet. Frågan är alltså kontant ersättning vs. reparation.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Städarna ska som utgångspunkt utföra tjänsten fackmannamässigt, 4 § konsumenttjänstlagen (1985:716). Städningen ska således leva upp till de krav som normalt ställs på sådan städning som ni har beställt. Du anger att ni har reklamerat tjänsten till följd av skada och att företaget accepterat att avhjälpa felet. Städfirman har rätt att avhjälpa felet i första hand och ni har tyvärr ingen möjlighet att begära kontant ersättning, 20 § och jfr 21 § konsumenttjänstlagen. Ni kan dock framföra er önskan om kontant ersättning eller prisavdrag, men de har ingen skyldighet att rätta sig efter det.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Konsumenttjänstlagen.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Felaktig årsmodell, fel i vara?

2015-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Köpte en motorcrosscykel av en privatperson. Säljarn hävdade att det va årsmodell 2008. Det har nu visats sig att det är en 2004. I kontraktet står inget annat än modellen och då årsmodellen 2008. Inget "befintligt skick" står med. Utan endast detta och våra underskrifter. Säljare har givetvis lagt locket på och enda svaret jag fick va att sälja denna vidare. Ska tilläggas att crossarna ser helt lika ut i årsmodell 2001-2008. Vilket gjorde att jag inte upptäckte det hela. Finns det nått man kan göra?
Mattias Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om en försäljning av lös egendom mellan två privatpersoner är Köplagen tillämplig lag. Den avgörande frågan för din rätt till någon form av kompensation är ifall detta kan anses utgöra ett fel i köprättsligt mening. I 17 § anges att varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, annars är den felaktig. I 18 § anges vidare även att fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Eftersom åldern på ett fordon har stor inverkan på köpet, och priset, så får det anses föreligga ett fel i varan. För att du ska ha rätt att åberopa detta fel krävs dock att du, enligt 20 §, inte bort upptäcka detta felet vid en noggrann undersökning av varan. Ifall det inte framgick av några papper, på själva motorcykeln eller i något register, så får det anses vara ett fel du inte bort upptäcka. Säljarens utfästelse innebär även att din undersökningsplikt minskar något.Då detta är ett fel som knappast kan avhjälpas, har du rätt att begära prisavdrag, hävning eller skadestånd enligt 37-40 §§. Du bör därför återigen försöka kontakta säljaren. Med vänlig hälsning,

Säljarens rättigheter vid fuktskadad husvagn

2015-06-30 i Köplagen
FRÅGA |har sålt en husvagn på blocket för 2mån sen privat.Han som köpte den hade ett krav att vi skulle fukttesta den på firma som vi ordnade och fick resultat ua.Sedan så ordnade vi med besiktning och han var med under denna tiden som den gjordes och även det ua.och över mail så på pekade jag att han fick kolla vagnen själv men han var bara intresserad av fukttest,bucklor och gasol.men nu 2 månader efter så har han hittat mycket fukt under toalett.han sa från början att det skulle gå på 5000 att laga som jag självklart sa att jag betalar men fick tillbaka att det var inte vårat fel utan det är firman som fukttestade den som gjort fel.men nu en tid efter så vill han vi skall betala hälften av 40000 eftersom det var mer en vad han befarat.han även anmält firman till reklamationsnämnden men det skulle ta ca 8 mån innan det avgörs.han hotar nu med domstolså hur skall jag göra jag vill inte betala ut 20000 utan att fallet avgjort med firman.och jag har gjort allting rätt som köparen sagt att vi gjort.Hjälp vad skall vi göra vad har jag som säljare för rättighetermv
Mattias Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner och det är fråga om lös egendom är Köplagen tillämplig lag, under förutsättning att ni inte avtalat om något annat. Eftersom det rör sig om fukt, och det endast har gått två månader sedan köpetillfället så har troligen fukten funnits där redan då husvagnen övergick på köparen. Då köparen, trots uppmaning från din sida, underlåtit att undersöka husvagnen får han endast åberopa sådana fel som han inte bort märka enligt 20 §. Eftersom inte ens en "fuktfirma" upptäckt detta får fukten dock anses utgöra ett dolt fel, just fukt i husvagn har också av domstolen ansetts utgöra dolt fel. Det finns därför en överhängande risk att du som säljare får svara för detta, varpå du sedan får rikta anspråk mot fuktfirman. Som säljare har du dock rätt att själv företa ett avhjälpande av felet enligt 36 §. Med vänlig hälsning,

Fråga om ångerrätt eller fel i vara för öppnad förpackning av beställda "färglinser"

2015-06-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag beställde två par färglinser på nätet & öppnade ena förpackningen där själva "mönstret" på linserna inte alls såg ut som bilderna på hemsidan. Jag bestämde mig för att öppna linserna & testade det ena paret. Det andra paret öppnade jag dess förpackning för att se hur de såg ut i färgen. Jag skickade tillbaka den andra förpackningen & fick höra att linsförpackningen har blivit öppnad & därför kan inte företaget återbetala för linsförpackningen & att jag blir erbjuden 20 % rabattkod för nästa order hos de. Har jag ingen rätt att få pengarna tillbaka för den andra förpackningen, där linserna inte är öppnade & att linserna å andra sidan har ett annat "mönster" än det som visas på bilderna på företagets hemsida?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du har köpt dessa färglinser som en privatperson, vilket då innebär att du omfattas av bestämmelserna i Konsumentköplagen. Då du även har beställt linserna från en nätbutik, så blir dessutom lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (som tidigare hette distans- och hemförsäljningslagen) tillämplig. Det innebär att båda dessa lagar är intressanta i ditt fall. Först och främst är det viktigt att skilja på två begrepp i form av ångerrätt och fel i vara. Dessa kan nämligen lätt förväxlas, men har inte samma innebörd. Ångerrätten innebär att en konsument inom en viss tid kan lämna tillbaka en vara, utan att behöva någon särskild anledning eller motivering till detta. Detta skiljer sig således mot fel i vara, som innebär att en vara återlämnas av konsumenten till försäljaren på grund av att den är felaktig. Ångerrätten vid t.ex. köp på internet framgår av 2:10 i lag om distansavtal om avtal utanför affärslokaler (se https://lagen.nu/2005:59#K2P10S1). I paragrafen så framgår det att konsumenten har ångerrätt i 14 dagar från det att konsumenten har mottagit varan, och att konsumenten endast behöver meddela näringsidkaren inom denna tid för att använda sin ångerrätt. Det finns dock en regel som ställer till det i ditt fall, vilket är den efterföljande paragrafen 2:11, som anger vissa undantag från ångerrätten. Ett sådant undantag är, enligt 5p, en sådan vara med bruten försegling (som brutits av konsumenten) som inte lämpligen kan återlämnas p.g.a. hälso- eller hygienskäl. Detta gäller otvivelaktigt för de första paret linser. De andra paret där endast förpackningen öppnades är lite mer svårbedömt, men beroende på hur linserna påverkats av att förpackningen öppnats så skulle även de kunna riskera att omfattas av bestämmelsen, vilket då skulle innebära att ångerrätten inte heller gäller för dessa. Trots att ångerrätten enligt lag om distansavtal om avtal utanför affärslokaler kanske inte kan bli aktuell, så finns fortfarande reglerna om fel i vara i Konsumentköplagen. Konsumentköplagen innehåller många skyddande regler för konsumenter, och gäller även för internetköp. I 16§ (se https://lagen.nu/1990:932#P16S1) finns reglerna om fel i vara. Dessa anger att en vara i fråga om art, mängd, kvalitet, förpackning och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Med andra ord så ska varans kvalitet och utseende stämma överens med vad som har avtalats om. En vara ska anses felaktig om den avviker från detta, och även om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Med andra ord, så är en vara att anse som felaktig om den inte fungerar eller ser ut så som det är avtalat att den ska göra. En väldigt missvisande bild i produktbeskrivningen skulle t.ex. kunna utgöra en sådan omständighet som innebär att varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Om en vara skulle anses vara felaktig enligt 16§ i konsumentköplagen, så följer sedan av 22§ att konsumenten har rätt att kräva ett antal påföljder från säljarens sida, vilket först och främst innebär antingen avhjälpande eller omleverans, och i slutändan även en hävning av köpet. Sammanfattningsvis, så är min bedömning följande. Eftersom att du har öppnat och använt den ena förpackningen med linser, så är det inte möjligt att hävda att du har ångerrätt för dessa linser. Vad som gäller för de andra paret linser är mer osäkert, men det är inte omöjligt att även de anses omfattas av undantaget i ångerrätten. Med anledning av detta anser jag att det finns en risk för att näringsidkaren har rätt i sin bedömning om att ingen ångerrätt finns för linserna. Däremot, så finns det en möjlighet för dig att hävda att det föreligger ett fel i vara enligt 16§ Konsumentköplagen då de leverade linserna inte stämmer överens med den produktbeskrivning och de bilder på produkten som presenteras på hemsidan. Att vinna framgång med en sådan argumentation finner jag mer sannolikt. Hoppas att detta var ett förtydligande svar på din fråga, och lycka till!Med vänliga hälsningar,