Godtrosvärv av lösöre

2015-01-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |2006 sålde jag min häst till min dotter. Hon fick låna kvar sadeln under förutsättning att den togs väl omhand. Min sambo köpte den till mig 2002 för nypris 22000 (tjugotvåtusen kronor) Priset 2006 låg då på ca 14-18 000 sek. Jag lade märke till att sadeln missköttes när jag besökte min dotter i stallet och bad henne vid flera tillfällen att se till att den blev skött såsom den borde!Jag och min sambo separerade 2006 och jag flyttade till en fastighet i närheten av min dotter och hennes familj. Och jag kunde då lättare se efter skötseln av sadeln. Dec 2008 blev jag akut sjuk och blev opererad på ett lasarett. Operationen gick fel pga läkarslarv och jag hamnade på intensiven i flera veckor. Läkarna var övertygade att jag inte skulle överleva. Men jag klarade mig fast det krävdes flera månader på sjukhus. När jag var hemma på permission berättade min dotter att hon hade köpt min sadel av min f.d. sambo!!?? och att hon köpt den för 7000 sek.Min fd sambo erkände detta och berättade att min dotter ringt honom för att berätta att jag låg för döden och undrade om hon fick köpa sadel.!? Han hade ont om pengar så han gick med på detta trots att han visste att den inte var hans . Och han tyckte det var fruktansvärt att hon ville köpa den när jag var så sjuk och med tanke på att hon ville ha den på avbetalning!. Hon skulle ju få låna den av mig , vi hade ett muntligt avtal! Min fd sambo har gett mig tillbaka 2000 kr. Kan jag kräva betalning av min dotter, eller ska jag polisanmäla?
Tova Thuresson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med ditt juridiska spörsmål!I ditt fall är det lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (godtrosförvärvslagen) som är relevant. Enligt 2 § godtrosförvärvslagen kan en person som förvärvat lösöre (i ditt fall en sadel) från någon som inte har äganderätten till lösöret bli ny ägare. Din f.d. sambo äger inte sadeln men har ändå sålt den till din dotter. För att äganderätten ska övergå och för att din dotter ska bli ny ägare till sadeln måste din dotter vara i god tro vid överföringen. Med god tro menas att förvärvaren faktiskt trodde att den som sålde lösöret hade rätt att göra det. Om förvärvaren misstänkte eller borde ha misstänkt att säljaren inte var ägare till lösöret föreligger inte god tro och därmed inget godtrosförvärv.I ditt fall vet din dotter att det är du som är ägaren till sadeln, vilket innebär att hon inte kan göra ett godtrosförvärv. Äganderätten har därmed inte övergått och du är fortfarande sadelns ägare. Du kan kräva tillbaka sadeln av din dotter och om hon vägrar ge tillbaka den kan det vara en idé att vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande.Vänligen,

Köparens undersökningsplikt vid köp mellan privatpersoner

2015-01-28 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan.Jag köpte en bil av en privatperson. Det har kommit fram fel som säljare har upplyst om. Kan jag kräva att bilen lagas eller häva köpet. Det går inte att starta bilen på något sätt.
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.När köp av lös egendom genomförs mellan två privatpersoner tillämpas köplagen (1990:931), 1 § 1 st. köplagen. Enligt 20 § 1 st. köplagen får köparen inte såsom fel åberopa vad han eller hon måste ha antas känt till vid köpet. Vidare gäller enligt 2 st. att om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den får han eller hon inte såsom fel åberopa vad han eller hon borde ha märkt vid undersökningen om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder.I enlighet med vad du anger har säljaren upplyst om de rådande förhållanden som nu föranlett att bilen inte fungerar. Är så fallet, eller att du uppmanats undersöka den men inte gjort det, föreligger tyvärr inte något lagligt stöd för att kräva att bilen repareras eller någon möjlighet att häva köpet då du varit medveten om de felaktigheter och risker som förelegat i samband med köpet.Skulle fallet vara så att du inte upplysts om rådande förhållanden eller att felen inte framkommit i samband med en undersökning gäller har du som köpare rätt att kräva att säljaren avhjälper felet enligt 34 § köplagen eller häva köpet enligt 37 och 37 § § köplagen. Glöm i sådant fall inte bort att reklamation måste göras inom skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt felet. Två år efter mottagande av varan upphör reklamationsfristen, se 32 § köplagen.Köplagen finner du https://lagen.nu/1990:931 . Vänligen,

Reklamation utan kvitto - kontant ersättning vid hävning av köp

2015-01-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en jacka från Zara för ca en månad sedan, 6 dagar senare gick jag tillbaka till butiken för att göra en reklamation på jackan då fickorna redan blivit trasiga och ihåliga. Dock har jag inget kvitto, men jag har ett kontoutdrag. De menar på att jag inte kan få tillbaka mina pengar, utan ett tillgodokort eftersom att kontoutdraget kan inte visa vad jag exakt handlat för den summan. Hur ställer jag mig här? För enligt konsumentverket har jag förstått att man kan använda ett kontoutdrag som ett kvitto.Vore väldigt tacksam för ett svar
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!I detta fall är konsumentköplagen (KKöpL, se https://lagen.nu/1990:932) tillämplig eftersom du som privatperson hat köpt lösöre av en näringsidkare. Du har en reklamationstid på 3 år, och reklamationen ska ske inom skälig tid efter det att köparen har upptäckt felet, se 23 § KKöpL. Bestämmelsen anger att "inom skälig tid" är inom 2 månader från det att köparen märkte felet, vilket du således uppfyller eftersom du har reklamerat omgående efter du upptäckt felet. Det stämmer att KKöpL inte anger något om att ett kvitto krävs för att köparen ska ha rätt att reklamera, däremot fordras någon form för bevis vid reklamation som styrker att köparen faktiskt har köpt varan i just den butiken. Utgångspunkten är nämligen att den som påstår något ska kunna styrka att det finns ett köpeavtal. I ditt fall måste du således styrka att du har köpt jackan i just den butiken. Kvitto är alltså inte enligt lagen uttryckligen nödvändigt, men ofta är det ett sådant bevis eller något liknande, t.ex. kontoutdrag, som krävs. Mycket riktigt anger Konsumentverket att du kan använda ett kontoutdrag där det framgår var du handlat för att bevisa att du köpt varan, i de fall du inte har kvar kvittot. Av ARN 1991-6544 (se https://lagen.nu/arn/1991-6544) framgår det att företags rutiner att överlämna tillgodokvitto vid godkänd reklamation inte är ett förfaringssätt som överensstämmer med gällande lagstiftning (26-29 §§ KKöpL ). Vid hävning ska kontant ersättning lämnas och inte ett tillgodokvitto.Det bör dock nämnas att säljaren vid godkänd reklamation har rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans. Åtgärden skall ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Först om säljaren inte på detta sätt kan fullgöra sina skyldigheter får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet. Hävning kan ske om felet är av väsentlig betydelse för köparen. Se 26-29 §§ KKöpL.Sammanfattat kan du således reklamera jackan med hjälp av ett kontoutdrag, dvs. utan kvitto, och om du har rätt att häva köpet har du rätt att få tillbaka kontant ersättning. Lycka till!Vänligen,

Prisavdrag vid köp av bil från privatperson

2015-01-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej. För tre veckor sen köpte jag en begagnad bil av privatperson. Efter två veckor tänds motorlampa, jag felsöker bilen på auktoriserad verkstad som kommer fram till fel på kamkedja, jag får inte köra bilen förrens felen är lagade, detta kommer kosta 32000:- jag köpte bilen för 50000:-. verkstaden garanterar att jag inte kunnat åstadkomma dessa fel på två veckor. Förra ägaren tar inte ansvar för felen och vägrar betala för detta, jag hävdar att jag har rätt enligt lag. Kan jag ta detta vidare? Mvh Kristin
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Vid köp av lös egendom (såsom en bil) mellan två privatpersoner blir köplagen tillämplig. Av 17 § köplagen framgår det att om en vara avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig. Med tanke på det höga pris du köpt bilen för är det rimligt att anse att du med fog kunnat förutsätta att den inte var behäftad med ett sådant allvarligt fel. Därmed bör bilen anses som felaktig i köplagens mening. Av 21 § köplagen framgår emellertid att frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen (i detta fall när bilen överlämnades till dig). Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Om däremot ett fel uppstått efter riskens övergång är det köparen som får stå för detta. I ditt fall verkar det som att du har bevisning för att felet uppstått innan riskens övergång och att det därmed är säljarens som svarar för felet. Vid fel i vara enligt köplagen blir avhjälpande i första hand aktuellt som påföljd. Du har enligt 34 § rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Eftersom säljaren i detta fall är en privatperson som kanske inte har så stora färdigheter i att reparera bilar, kan det vara orimligt att kräva avhjälpande. Därmed blir istället påföljden prisavdrag aktuell enligt 37 §. Prisavdraget ska enligt 38 § beräknas med utgångspunkt i förhållandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Reklamationsrätt

2015-01-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Min bror var i helgen ute på Jägersro Center i Malmö och blev där inlockad av en säljare från Mobilbutiken till deras lokal. Han har idag (hade :-( ) ett Telia refill kort och en enkel mobiltelefon, en lösning som fungerar för honom och som han är nöjd med. Mobilbutikens säljare var mycket enträgen och ansåg att min bror skulle få en mycket bättre lösning om han tecknade ett abonnemang med 3, trots att min bror sa vid upprepade tillfällen att han inte var intresserad. Det hela slutade i alla fall med att min bror (tyvärr) skrev under ett 24-månaders abonnemang med 3 i Mobilbutikens lokaler och i stort sett ångrade sig genast. Han vill alltså ångra sitt 'köp' men det går inte Mobilbutiken med på.Nu till min fråga - kan man anse (jag gör det i alla fall just för stunden) att det här kan falla under; Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2§ Definitioner – i näringsidkarens affärslokal eller med hjälp av ett medel för distanskommunikation i omedelbar anslutning till att konsumenten kontaktats av näringsidkaren på någon annan plats där de samtidigt varit närvarande...?Han hade inga intentioner att skaffa ett för honom nytt mobilabonnemang utan har blivit kontaktad av en säljare i Gallerian och därefter inlockad i butiken, givit efter för 'trycket' och skrivit på. I enlighet med ovanstående utdrag från distansköpslagen (och min tolkning) så har min bror blivit kontaktad utanför Mobilbutikens lokaler, därefter följt med in i butiken och väl där skrivit under ett avtal. Enligt mig borde han därför ha 14 dagars ångerrätt.Dessutom gäller ju avtalet ett abonnemang med 3 och i deras allmänna villkor står det att; avtal som ingåtts utanför 3s lokaler medför enligt lag att man har ångerrätt. Mobilbutiken agerar ombud och sett ur den här synvinkeln så är det ju också ett distansköp, eller...?Baserat på ovanstående, Kan min bror överhuvud taget vägras ångerrätt?
Emilia Larson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.På din fråga måste jag tyvärr svara nekande. För att distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) ska vara tillämpbar krävs att avtalet har ingåtts på distans. Det innebär att kommunikationen mellan försäljare och konsument måste ske uteslutande på distans. Så verkar det inte vara här, utan din bror och försäljaren har kommunicerat direkt med varandra och lagen är därför inte tillämplig. Han har således inte någon rätt att reklamera köpet enligt 2005 års lag och tyvärr har en konsument inte någon lagstadgad rätt att reklamera, konsumentköplagen (1990:932). Du kan för säkerhets skull kontrollera att det i avtalet inte finns någon reklamationsrätt. I avtalslagens (1915:218) tredje kapitel finns regler som ger möjlighet att ogiltigförklara ett avtal, t.ex. för att man tvingats ingå det (28 §). Det kan inte tillämpas när avtalsparten har tjatat till sig ett avtal, utan man förväntas enligt lagen klara att stå emot sådant tjat. Det krävs alltså tvång eller att försäljaren lurat din bror för att ogiltigförklara avtalet. Därför borde grundprincipen pacta sunt servanda, avtal ska hållas, gälla och det innebär att din bror är bunden av avtalet. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga om det är något som fortfarande är oklart.

Fel i vara och fråga om säljarens rätt att avhjälpa felet

2015-01-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag köpte en jacka från en webbsida som var återförsäljare för en tillverkare. Jackan jag köpte gick upp i sömmen på insidan av jackan redan efter 3 v användande. Jag reklamerade jackan efter 2 mån. Sen fick jag frågan från återförsäljaren om jag ville ha mina pengar tillbaka eller en ny jacka. Jag önskade pengarna tillbaka då jag inte var nöjd med kvaliten. Efter att återförsäljare kontaktat tillverkaren, fick jag till svar att inga pengar återbetalas. Istället har jackan lagats och ska skickas tillbaka. Enligt tillverkaren lagar dem jackan upp till 3 gånger vid reklamation innan hävan av köp eller skadestånd betalas ut. Varför fick jag frågan om jag ville ha pengar tillbaka eller ny jacka från början? Har man rätt att tvinga på någon sin vara/produkt om köparen är missnöjd med kvaliten och ser tydligt sömfel i varan? Kan det stämma att man som säljare har rätt att laga en vara 3 gånger innan man hjälper sin kund på annat vis? Är det inget tydligt produktions/kvalitetsfel då?Tack på förhand,Mvh
Tatjana Johansson |Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline.Din fråga aktualiserar konsumentköplagen, vilken du hittar här.Eftersom jackan har gått sönder i sömmen efter enbart 3 veckors användande föreligger fel i vara (se https://lagen.nu/1990:932#P16S1) och eftersom felet har uppstått inom sex månader från det att du köpte jackan anses felet vara "inneboende" hos jackan, det vill säga att felet fanns redan när du köpte den om inte något annat kan visas (se https://lagen.nu/1990:932#P20aS1). Du har gjort helt rätt när du har reklamerat jackan inom två månader från det att du själv upptäckte felet (se https://lagen.nu/1990:932#P23S1) och du kan då kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (se https://lagen.nu/1990:932#P22S1). Möjligtvis var det på grund av denna möjlighet för dig som konsument att välja påföljd som återförsäljaren ställde frågan om du önskade pengarna tillbaka eller en ny jacka. Att säljaren sedan valde att laga jackan istället för att ge dig pengarna tillbaka kan förklaras genom bestämmelsen som stadgar att även om konsumenten kräver en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans, så har säljaren trots denna begäran, rätt att först företa omleverans eller avhjälpa felet (se https://lagen.nu/1990:932#P27S1). Detta innebär i ditt fall att säljaren har rätt att laga jackan innan du kan kräva pengarna tillbaka. Detta ska dock ske inom skälig tid (du ska oftast inte behöva vänta mer än ett par dagar från det att säljaren har fått jackan) och får inte medföra någon kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare. Angående din fråga om säljaren har rätt att laga jackan tre gånger kan framhållas att det i förarbetena till lagen nämns att en köpare inte ska behöva tåla att säljaren gör upprepade försök att avhjälpa samma fel. Där sägs även att om ett och samma fel återkommer efter två avhjälpningsförsök, bör köparen kunna vägra att gå med på fler försök. Är det alltså samma fel som uppenbarar sig (det vill säga att sömmen gå upp) och säljaren redan har lagat jackan två gånger bör du ha rätt att kräva att köpet hävs istället och att du får pengarna tillbaka. Jag hoppas att jag genom detta har besvarat din fråga. Skulle det vara något mer du undrar över eller funderar på är du alltid välkommen tillbaka till Lawline med dina frågor. Med vänliga hälsningar,

Påföljder vid fel i vara

2015-01-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Vi köpte en stol, som privatpersoner, hos en butik. Efter 5 månader gick stolen sönder, vi har inte brukat något våld eller varit oförsiktiga utan jag såg helt plötsligt att ryggstödet var av på hälften. Vi gick direkt tillbaka till butiken. Eftersom det är inom 5 månader ligger bevisbördan på säljaren, eller hur? De säger att de måste kontakta sin leverantör som måste godkänna att skadan inte åstadkoms av våld av oss. Ligger detta verkligen mellan mig och leverantören och inte mellan mig och butiken? Jag är ju kund hos butiken och inte hos deras leverantör. De har inte en likadan eller liknande vara inne och därför vill jag ha pengarna tillbaka. Hur gör jag? Måste jag vänta på leverantörens bedömning? Och vad har jag att säga i detta då bevisbördan ligger på dem? Det är för mig helt uppenbart att vi inte har skadat stolen. MvhElin
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Tillämplig lag i detta fall är konsumentköplagen. Detta mot bakgrund av att du är en konsument som köpt en vara av en näringsidkare. Detta i enlighet med 1 § KköpL. Frågan om stolen är felaktig ska enligt 20 § konsumentköplagen bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när stolen avlämnades. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Enligt 20 a § konsumentköplagen ska ett fel som visar sig inom sex månader ha funnits vid avlämnandet. I detta fall visade sig felet inom sex månader och ska således anses ha funnits vid avlämnandet. Precis som du skriver är det säljaren som har bevisbördan för att felet inte fanns vid avlämnandet. Mot bakgrund av detta måste därför säljaren beredas tillfälle att undersöka varan för att i förekommande fall ha möjlighet att bevisa att kunden har orsakat felet. Säljaren har således rätt att låta leverantören undersöka varan. Enligt 23 § konsumentköplagen får inte köparen påstå att varan är felaktig om han/hon inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Meddelanden som lämnas inom två månader från det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Av din fråga framgår att du meddelade butiken direkt när du upptäckte felet. Reklamationen har således skett i rätt tid. Föreligger fel i vara?Exempel på vad som avses med fel i vara är att den inte uppfyller det som avtalats om eller att den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Se 16 § konsumentköplagen. Enligt min mening råder det ingen tvekan om att en stol vars ryggstöd går av på hälften är en felaktig stol. Rättsföljden vid fel i vara. Enligt 22 § konsumentköplagen får köparen i första hand kräva att säljaren avhjälper felet eller vidtar omleverans. I andra hand får köparen kräva prisavdrag eller att köpet hävs. Av din fråga framgår att säljaren inte har en likvärdig stol inne. Det ska dock tilläggas att säljaren har en viss tid på sig att företa omleveransen. Detta framgår av 26 § 3 st KköpL. Om säljaren kan beställa hem en likvärdig stol inom rimlig tid torde detta således vara godtagbart. Av din fråga framgår inte om säljaren erbjudit sig att reparera stolen. Om reparation är möjlig ska den likt omleveransen ske inom skälig tid. (se 26 § 3 st KköpL). Av din fråga framgår att du vill att köpet hävs. För att hävning ska bli aktuellt krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig. Detta i enlighet med 29 § KköpL. En stol vars ryggstöd är av på hälften går inte längre att använda. Enligt min mening torde detta uppfylla kravet på väsentlig betydelse. Det ska dock tilläggas att säljaren enligt 27 § KköpL på eget initiativ istället kan välja att företa avhjälpande eller omleverans trots din begäran om hävning om det kan ske utan väsentlig olägenhet för dig och inom skälig tid. Med vänlig hälsning,

Häva avtal om köp av instabil bil?

2015-01-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag köpte en bil för 90000 från en bilhandlare.Jag körde till jobbet som är 40 km från hemmet.Bilen känns mycket ostabilet. Detta är en ny bil.Men små bil. Jag känner mig väldigt osäker i denna bil. Inget fel på bilen direkt men jag kan inte köra bilen på så långt väg.Ringde bilsäljaren och han ska prata med sin chef om det och ev vill sälja en annan bil till mig, vet inte nu.Vad har jag för rättighet om jag ska häva avtalet.
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. För att du ska ha rätt att häva köpavtalet, krävs att det finns ett fel på bilen som är av väsentlig betydelse (29 § konsumentköplagen). I din situation tycks inte ett fel föreligga. Bilen är felaktig om den inte är avtalsenligt skick, vilket innebär att det varan ska hålla den kvalitet som utlovas i avtalet, företagets marknadsförning m.m. (16 §). Det är även ett fel om varan inte kan användas till det den är avsedd till eller inte har de egenskaper som säljaren utlovat. Varan ska vara av sådan beskaffenhet som du som konsument med fog kunnat förutsätta. Har exempelvis säljaren uttryckligen försäkrat om att bilen är mycket stabil, kan det vara ett fel om bilen är påtagligt instabil. Dock verkar så inte vara fallet för dig. Hävning är en ingripande åtgärd som innebär att gjorda prestationer ska återgå. Detta betyder att du lämnar tillbaka bilen och säljaren betalar tillbaka pengarna du gav för bilen. För att hävning ska aktualiseras ställs krav på att avhjälpande (reparation) eller omleverans inte kommer på tal eller inte sker inom skälig tid efter att köparen reklamerat till säljaren, eller att avhjälpande eller omleverans inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (28 §). Dessutom måste felet vara av väsentlig betydelse för konsumenten (29 §). Vad som är av väsentlig betydelse ska värderas utifrån konsumentens synvinkel. Det som är av vikt är bland annat hur mycket den felaktiga varan avviker från en felfri vara. Det är du som konsument som har bevisbördan för att felet är av väsentlig betydelse. Slutligen, det är ett fel om bilen inte stämmer överens den kvalitet m.m. som framgår av avtalet. För att du ska kunna häva avtalet, krävs ett väsentligt fel. Om ett fel föreligger är det i första hand reparation (eller omleverans) som blir aktuellt. Jag skulle rekommendera att du låter en kunnig undersöka bilen, för att kunna konstatera om bilen fungerar som den ska. Alternativt kan du åter prata med bilsäljaren. Vänliga hälsningar,