Är kommunens bokföring allmän handling?

2014-04-21 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag undrar om en kommunförvaltnings bokföring är allmän handling eller inte. När jag häromdagen begärde ut kommunstyrelsens förvaltnings bokföring för 2013 i en sydsvensk kommun lämnade de inte ut den, med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen 2 kap 7 § som enligt dem innebär att endast själva årsredovisningen är allmän handling, eftersom den är upprättad, medan själva bokföringen enligt deras åsikt är att betrakta som bakgrundsmaterial till årsredovisningen, och därför inte upprättad hos myndigheten och således inte allmän handling. Har ännu inte överklagat hos Kammarrätten, men är nyfiken på om ni vet om det finns någon praxis kring detta.
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Regler om utlämnande av allmänna handlingar återfinns huvudsakligen i tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Handlingsoffentligheten, rätten att ta del av allmänna handlingar, regleras i portalparagrafen TF 2:1.Vad en handling är anges i TF 2:3 1 st. I lagrummet stadgas att "med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel." För att det ska vara fråga om en handling måste alltså innehållet finnas på ett medium, exempelvis ett papper, en hårddisk eller en cd-skiva. Den kommunala bokföringen, oavsett om den är utarbetad på papper eller digitalt, är i högsta grad en handling.Vidare framgår av TF 2:3 1 st. att "handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 § eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet." För att en handling ska vara allmän krävs alltså att tre grundläggande förutsättningar är uppfyllda:1. det är fråga om en handling,2. handlingen förvaras hos myndigheten och3. handlingen är antingen inkommen (TF 2:6) eller upprättad (TF 2:7) hos myndigheten.Viktigt att notera är att det finns ett antal undantag till denna regel, som emellertid inte aktualiseras i det här fallet.I det här fallet torde TF 2:7 1 st. bli aktuell, eftersom det är fråga om en handling som tillkommit inom myndigheten (jfr lagen (1997:614) om kommunal redovisning 3:4). Huvudregeln för sådana handlingar är att de blir allmänna när de upprättats. En handling är i regel upprättad hos myndigheten när den expedierats, vilket innebär att den skickats till någon utomstående. Om handlingen ej har expedierats blir den istället allmän när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten. Om inte handlingen hänför sig till ett särskilt ärende blir den allmän när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.Kommunens bokföring hänför sig inte till ett särskilt ärende och är därför en allmän handling så fort den justerats eller färdigställts, vilket verkar vara fallet med hänsyn till dina uppgifter. Eftersom ingen sekretess heller kan komma ifråga om bokföringen är handlingen offentlig och ska i sin helhet lämnas ut på begäran enligt TF 2:12 och OSL 6:4.Beslutet av kommunen att inte lämna ut bokföringen överklagas, precis som du säger, till kammarrätten enligt OSL 6:8 1 st.Jag har inte funnit någon praxis som behandlar något liknande ärende utan ovanstående är min bedömning av situationen. Om något nytt dyker upp återkommer jag!MVH

Sekretess i skolan

2014-04-20 i Sekretess
FRÅGA |Min mamma hade kontakt med en specialpedagog på skolan och sa känsliga saker om mig. Nu efter 5 veckor har specialpedagogen sagt dom sakerna till en klasskompis mamma då hennes barn går till denna specialpedagog. Specialpedagogen hade bland annat sagt att "X (Jag) är ett dåligt inflytande och att din unge (min klasskompis) inte borde umgås med X" Har inte folk på skolan tystnadsplikt?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Sekretess gäller för uppgift om enskildas personliga förhållanden i specialpedagogisk verksamhet i skolan enligt Offentlighets-och sekretesslagen 23 kap 2 §. Uppgifterna får bara röjas om det står klart att den enskilde eller närstående till den enskilde inte lider men av att uppgiften röjs. Det innebär att det är ganska höga krav för att uppgifterna ska få röjas. Huvudregeln är därför att uppgifterna är sekretessbelagda i ditt fall men en bedömning ska göras i varje enskilt fall. Vänligen

Skattedeklaration och sekretess

2014-04-05 i Sekretess
FRÅGA |Hej Kan vem som helst och på vilket sätt kan någon ta del av min skattedeklaration för åren 2012 och bakåt i tiden ?
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!För att besvara din fråga så har jag tittat i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighet och sekretesslagen (OSL), se https://lagen.nu/1949:105 och https://lagen.nu/2009:400 .Som huvudregel får enskilda ta del av allmänna handlingar vilket en skattedeklaration är enligt 2:1,3,7  TF. Det intressanta här är att det går att begränsa rätten att ta del av dessa allmänna handlingar enligt 2:3 TF. Dessa begränsningar återfinns sedan i OSL.Enligt 27:1 OSL råder det absolut sekretess för allmänna handlingar som berör frågor kring skatt för enskilda. Detta innebär att myndigheter ska avslå ansökningar från enskilda som vill ta del av din skattedeklaration. Den här sekretessen sträcker sig 20 år bakåt i tiden enligt 27:1 st. 2 OSL. Svaret på din fråga är att personer inte har rätt att ta del av din skattedeklaration utan ditt samtycke från 2012 och 20 år bakåt i tiden. Jag hoppas det här är svaret på din fråga!Med vänlig hälsning,

Tystnadsplikt för lärare

2014-04-03 i Skola och utbildning
FRÅGA |På min högstadietid för ca 4 till 5 år sedan fick min mamma ett mejl som det stod negativa saker om mig på, Och min lärare då. Hade råkat gjort ett mass utskick till andra föräldrar, alltså runt 30-50 stycken, hur är det med tystnads plikten då?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt 29 kap. 14 § st.1 skollagen får inte din lärare röja personlig information om dig till obehöriga utan att bryta mot tystnadsplikten. Även 23 kap. offentlighets- och sekretesslagen stadgar att personliga förhållanden inte får röjas. Om din lärare bryter mot tystnadsplikten kan han eller hon dömas enligt 20 kap. 3 §§ brottsbalken för brott mot tystnadsplikt. Du skriver dock att detta hände 4-5 år sedan och därmed är brotten preskriberade. Det betyder att de är förfallna och att några rättsliga följder inte kommer att inträffa. Med vänlig hälsning,

Fortkörning och återkallelse av körkort

2014-04-20 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Jag åkte fast för fortkörning för två dagar sedan. Körde 100 km/h på 50-väg vilket var mitt livs största misstag hittills. Jag har ingen prövotid kvar och har inte åkt dit för någon trafikförseelse tidigare. I jobbet är jag beroende av körkortet. Vad kommer jag kunna vänta mig i framtiden? Kan jag bli dömd för vårdslöshet i trafik? Måste jag ta om alla behörigheter om dom klipper kortet?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om återkallelse av körkort regleras i Körkortslagen https://lagen.nu/1998:488. Körkortet kan enligt 5 kap 3 § 4p återkallas om man överskrider högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte är ringa. Gränsen för vad som är ringa eller inte brukar enligt praxis ligga vid ca 25-30 km över hastighetsgränsen. När körkortet återkallas bestämmer Transportstyrelsen en spärrtid inom vilken körkortet ska vara återkallat enligt 5 kap 6 §. Spärrtiden är minst en månad och högst tre år och för din typ av överträdelse skulle spärrtiden kunna landa på mellan tre och fyra månader, men en egen bedömning görs alltid i det enskilda fallet. T.ex. skulle olika faktorer kunna verka förmildrande i ditt fall eller så kan det finnas faktorer som skulle kunna verka försvårande.Detta skulle kunna leda till att din hastighetsöverträdelse ses som vårdslöshet i trafik vilket kan medföra en längre spärrtid. Efter spärrtidens utgång utfärdas ett nytt körkort efter ansökan utan ytterligare prövning enligt 5 kap 14 § 2 st. Det beslut som fattas av Transportstyrelsen kan överklagas till Förvaltningsrätten enligt 8 kap 1 §. Vänligen

Grunder för återkallelse av körkort

2014-04-06 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har fått en ordningsbot 160a som jag godkände, vilket innebar att jag missade en skylt och körde emot trafiken där det var motorförbud mellan 23-04, som sagt jag missade den skylten helt och hållet pga att jag inte kört där innan. Så min fråga är alltså, kan mitt körkort bli indraget pga detta?
Lars Bålman |Hej! Grunderna för återkallelse av körkort finns angivna i 5 kap. 3 § körkortslagen (1998:488). För din del är de grunder som skulle kunna vara aktuell för att återkalla körkortet att du har gjort dig skyldig tillgrov vårdslöshet i trafik eller att du brutit mot någon regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, om överträdelsen inte kan anses som ringa. Huruvida dessa grunder är tillämpliga beror på omständigheterna vid det aktuella tillfället, och vad som kan anses utrett kring angående detta tillfälle. Jag utgår här ifrån att det inte handlar om upprepade händelser och att inte alkohol eller narkotika är inblandat. För att någon ska anses ha gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, så krävs det att denne gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, se 1 § 2 st. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Detta är alltså ett allvarligare brott än vårdslöshet i trafik som inte är grov.

Körkort - synnerliga skäl för nedsättning av spärrtid?

2014-04-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |Har försökt få fram vad synnerligare skäl kan vara vid körkortsåterkallelse. I RÅ 1988 ref 128 skall det bl.a ha ansetts att synnerliga skäl skulle föreligga. Har ni något som kan hjälpa mig i min kamp att få ned återkallelsetiden på 12 mån för min systerson.
Harry Westerman Wood |Hej,Tack för din fråga!Du verkar bekant med körkortslagens 5 kap. och närmare bestämt paragraferna 10-11 (du hittar bestämmelserna här). I dessa regler finns en möjlighet att underlåta körkortsåterkallelse eller sätta ner spärrtid. Precis som du nämner krävs synnerliga skäl. Detta innebär att man sällan tillämpar dessa regler, och att det görs endast i mer speciella fall.Utan att veta mer om din systersons situation är det svårt att veta vilka omständigheter som skulle kunna utgöra synnerliga skäl. Det beror mycket på varför körkortet återkallats från början. Jag ska försöka besvara frågan på ett generellt plan så gott det går.Rättsfallet du nämner, RÅ 1988 ref. 128, gällde en man som tidigare fått sitt körkort återkallat i Tyskland till följd rattfylleri. Mannen fick då en spärrtid i Tyskland som hindrade honom att köra där (men inte i Sverige). När mannen flyttade tillbaka till Sverige bestämdes spärrtid även här för hans svenska körkort. Synnerliga skäl ansågs föreligga att halvera spärrtiden. De synnerliga skälen var då att mannen redan fått spärrtid i Tyskland samt att lång tid gått från rattfylleriet till det svenska beslutet om återkallelse. I lagens förarbeten nämns just osedvanligt lång tid mellan brottet och återkallelsen som exempel på vad som kan tänkas utgöra synnerliga skäl. I vissa fall kan även personliga omständigheter räknas som synnerliga skäl. Det torde i de flesta fall dock inte vara tillräckligt att åberopa exempelvis körkortets vikt i arbetet, även om en sådan omständighet kan spela roll om andra skäl föreligger samtidigt. Så var t.ex. fallet för mannen i ovan diskuterade rättsfall.Jag hoppas att jag svarat någorlunda på din fråga.Vänligen,

Bildbevis och kontrollavgift

2014-04-02 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej Vill fråga om parkeringsvakter fotar bilarna som de ger böter? Och hur jag kan veta om de tagit bild på min bil innan bötern. Kan man se det på boten? (om de har ritat o kryssat i någon ruta?) tacksam för svar
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Det händer att privata parkeringsbolag har som arbetsordning att ta fotografier på bilar man bötfäller. Dessa fotografier tas dock för internt bruk, och man har ingen skyldighet att visa fotografierna för andra. Däremot kan man använda bilderna som bevis vid eventuell rättegång. Med vänlig hälsning,