Varför ska man göra en polisanmälan och hur säkert är det att göra en polisanmälan?

2017-10-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, Min juridiska fråga handlar om ett övergrepp som inträffat feb 2008. Det finns ingen fysisk bevisning kvar för övergreppet, övergreppet har skett på en plats där enbart gärningsmannen och den utsatte var vittnen. Den enda bevisningen skulle vara tidigare psykologers bekräftande, vänners bekräftande och en anmälan gjord av den utsattes vän. Den polisanmälan vart dock nedlagd efter att polisen kontaktat den utsatte och den utsatte nekat bestämt. Finns säkert en och annan dagboksanteckning också, men i grunden inga fysiska bevis. Den utsatte blir ju ofta uppmuntrade att anmäla, men när statestik på ouppklarade och nedlagda utredningar i just den här typen av brott uppdagas så är det svårt att motivera för en utsatt varför denne skulle sätta sig i den utsatta poritionen som det innebär att anmäla, när anmälan men största sannolikhet skulle läggas ner. Min fråga blir därför; Ur ett juridiskt perspektiv, vad är det för vits med att göra en anmälan? Vad kan rättssystemet egentligen göra i ett fall som detta ovannämnda? Den utsatte vill ju sällan behöva återuppleva sitt trauma, få sina uppgifter offentliga eller på något sett hamna i händerna på sin berövare en gång till, vad finns för säkerhet för den utsatte att detta inte kommer inträffa så fort gärningsmannen får besked om att denne är anmäld?Vänliga hälsningar och tack för svar,
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!När man känner obehag eller rädsla ska man alltid polisanmäla enligt polisens rekommendationer. För att en åklagare ska kunna väcka allmänt åtal mot en misstänkt gärningsman krävs nästan alltid att någon skickar in en polisanmälan. Åklagare kan givetvis också väcka allmänt åtal ex officioutan att en polisanmälan upprättats - det vill säga på eget initiativ. Staten för hennes talan vid allmänt åtal och står för alla kostnader samt yrkar skadestånd för hennes räkning. Alternativet till detta är enskilt åtal. Den som brottet riktats mot kan då fullgöra sin talan i domstol och åberopa all bevismaterial själv. Hon får vid enskilt åtal stå för alla kostnader men kan yrka ersättning för rättegångskostnader i hennes talan mot personen. Dessa är de praktiska fördelarna med att upprätta en polisanmälan.Polisanmälan är en allmän handling först när förundersökningen avslutas. Polisanmälan kan bli sekretessbelagd om syftet är att motverka att utredningen skadas om uppgiften röjs (18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL)). Sekretessen innebär att den misstänkte i ett inledande skede inte blir underrättad om det. Det är först när misstanken når en viss grad - skäligen misstänkt - som personen blir delgiven misstanke. När någon blir delgiven misstanke får personen i egenskap av part i brottsutredningen ta del av uppgifterna i utredningen. Denna rätt begränsas däremot av att ett utlämnande av uppgifterna endast kan ske om det inte medför men i för utredningen (23 kap. 18 § rättegångsbalken och 10 kap. 3 § OSL). Polisen prövar alltid sekretessen innan utlämnande av uppgifter. Om personen som blivit polisanmäld begår ett till brott mot den som upprättat en polisanmälan kan personen häktas och dömas för tillgrepp i rättssak. Detta är säkerheten för ett brottsoffer som vill göra en polisanmälan även om polisanmälan enligt er sannolikt kommer att läggas ned.Preskriptionstiden för ofredande och ringa misshandel är två år, för misshandel av normalgraden fem år, för grov misshandel tio år och för synnerligen grov misshandel femton år (4 kap. 4 och 7 §§ samt 35 kap. 1 § brottsbalken). Så din vän kan ha förlorat sin rätt att föra talan mot personen redan för 4 eller 7 år sedan beroende på brottsformen såvida det inte rör sig om grov eller synnerligen grov misshandel.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Orosanmälan för att inte ha sökt till gymnasiet (gymnasieskyldighet)

2017-10-17 i Skola och utbildning
FRÅGA |hej jag har fått en orosanmälan om min son som är 17 år..orosanmälan gäller att min son ej går i gymnasiet..han ville ej börja på gymnasiet utan vill åka utomlands i några månader..han ansökte ej att komma in på nån gymnasie utbildning..den som har gjort anmälan är kommunens gymnasie handläggare..kam man verkligen göra 4en orosanmälan om detta? jag menar det är ingen skolplikt att gå i gymnasiet..kan detta verkligen vara rätt....mvh
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Socialstyrelsen rekommenderar alla att göra en orosanmälan till socialnämnden vid misstankar om att ett barn far illa. Offentligt anställd, såsom kommunens gymnasiehandläggare, och andra som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Regeringen har föreslagit en skyldighet för alla barn att påbörja gymnasiet, men lagarna ska enligt förslaget börja gälla från och med nästa år (sida 67 och 68 i regeringens förslag om ändring av skolreglerna se här). Det finns alltså ingen skyldighet att studera på gymnasiet idag. Du bör därför kontakta socialnämnden för att reda ut eventuella frågetecken.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Får media hänga ut misstänkta gärningsmän?

2017-10-17 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej,När får medier lov att publicera bilder på misstänkta personer?Och hur ser det ut om exempelvis europol skall publicera bild på misstänkt person?Tacksam för svar!Mvh /Max
Elias Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga om Europol är mycket bred och svårbesvarad i och med att det är ett organ som verkar flera olika länder vilka alla tillämpar olika rättsordningar med säregna förtalsregler. Det svenska rättssystemet behandlar emellertid inte polisen och medier olika ifråga om vad de kan publicera om misstänkta personer. Utgångspunkten är att det råder yttrandefrihet. Det följer b.la. av Artikel 10 Europakonventionen, 2 kap. 1 § regeringsformen, EU:s stadga om mänskliga fri- och rättigheter. I den mån yttrandefriheten inskränks måste så göras genom lag, dvs. genom av riksdagen utfärdade regler. Förtalsbestämmelserna i 5 kap. 1 § brottsbalken respektive 7 kap. 4 § 14 p. tryckfrihetsförordningen är exempel på sådana lagar som delvis urholkar yttrandefriheten. Bestämmelsernas systematik kan delas upp i följande komponenter: (i) Någon ska utpeka annan (ii) såsom brottslig eller i övrigt klandervärd (iii) uppgiften kan medföra andras missaktning (iiii) utpekandet är osant alternativt oförsvarligt. Nästa steg är att tillämpa systematiken på en konkret situation; Tidningen Aftonpressen publicerar en bild på den misstänkta personen Anders Andersson och konstaterar att han är misstänkt för mord och följaktligen har häktats. (i) Det första rekvisitet är uppfyllt. Oavsett om publiceringen bara innehåller en bild från vilken man kan deducera hans identitet, eller om publiceringen också innehåller hans namn -- Anders Andersson, 43 -- har Aftonpressen pekat ut annan. (ii) Det andra rekvisitet är mer svårbedömt. Att utpeka någon som misstänkt är inte nödvändigtvis detsamma som att utpeka denne som brottslig. Samtidigt, får sägas, är de två situationerna tätt sammanbundna och svåra att särskilja. Att utpekas som misstänkt för mord måste under alla omständigheter vara närliggande att utpekas som brottslig eller i vart fall klandervärd i sitt levnadssätt och medföra andras missaktning, även om skuldfrågan inte har avgjorts i domstol. I vissa fall belyses dessutom aspekter av den misstänktes liv som isolerade från gärningsbeskrivningen också kan utsätta denne för andras missaktning. Till exempel Christer Pettersson, när det begav sig, utpekades som alkoholiserad m.m. – nedsättande uppgifter som negativt färgade människors syn på honom. (iii) Jag gick delvis in i frågan om vad som anses ägnat att medföra andras missaktning ovan men jag ska närmare redogöra för innebörden. Det är tillräckligt att lämnandet av uppgiften riskerar att medföra andras missaktning. Bedömningen grundar sig på vilka värderingar den berördes ort, samhällsgrupp eller personkrets när. Bedömningen ska alltså göras utifrån den utpekade och inte utifrån allmänt rådande värderingar. Uppgift om brottslighet, i synnerhet grövre, bör kvalificera som nedsättande i alla tänkbara kretsar. (iiii) Vilka publiceringar som är försvarliga är starkt kopplat till vilket intresse allmänheten har av att ta del av uppgifterna. För att återkoppla till exemplet ovan: Allmänheten hade onekligen ett starkt intresse av att följa utredningen av mordet på Olof Palme. I exempelvis NJA 2006 s. 16 utpekades en polis ansluten till utredningen som skyldig till grovt tjänstefel. Högsta domstolen ansåg att allmänintresset var tillräckligt för att försvara publiceringen. I ett annat fall, NJA 1987 s. 285, befanns ett utpekande av två poliser som brottsliga oförsvarligt, trots att TV-reportaget ifråga föreföll sanningsenligt och belyste brister hos polisdistriktet i allmänhet och hanteringen av ett fall i synnerhet. Huruvida ett utpekande är försvarligt varierar alltså från fall till fall och det är svårt att besvara din fråga i allmängiltiga ordalag. Slutligen måste den lämnade uppgiften vara sann alternativt måste uppgiftslämnaren på god grund kunnat anta att den var sann. Bevisbördan om sanningsenligheten åvilar uppgiftslämnaren. Förtalsfall är sällsynt förekommande, främst på grund av att brottet inte faller under allmänt åtal annat än under mycket särskilda omständigheter. Istället måste den utpekade väcka åtal eller skadeståndstalan och i händelse av förlust själv bekosta rättegångskostnaderna. Dessutom avgörs tryckfrihetsfall av en jury som inte behöver redogöra sina resonemang. Prejudikatbildningen – dvs. vägledande rättsfall – på området är alltså begränsad. Du är välkommen att återkomma om du har följdfrågor eller upplever att du inte fick din fråga besvarad! Vänligen,

Statlig pension från USA och Sverige

2017-10-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag är USA medbörgare och har jobbat i Sverige 35 år och innan dess jobbat 15 år i USA. Kan det vara så att om man ta ut sin USA Social Security pension då förlorar man rätt till sin Svensk folk pension? Leonard Haight
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det är som huvudregel okej att ta ut pension i två länder. Du beskattar din amerikanska pension enbart i USA och din svenska pension enbart i Sverige (artikel 20 punkt 2 och artikel 22 i dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA). På grund av den amerikanska lagen Windfall Elimination Provision (WEP) kan en svensk pension däremot påverka storleken av din Primary Insurance Amount (PIA). Läs mer om det på Social Security Administrations hemsida här.På samma sätt kan den svenska garantipensionens storlek påverkas av vissa utländsk pensionsinkomster (66 kap. 21 - 22 §§ socialförsäkringsbalken). Du kan läsa mer om det på Pensionsmyndighetens sida här eller ringa till dem om du vill.Det är alltså enbart vissa delar av din pension som kan påverkas av en utländsk pensionsinkomst. Huruvida din pension påverkas av den utländska pensionen beror på hur SSA respektive Pensionsmyndigheten bedömer ditt ärende utifrån de pensionsuppgifter som finns i USA och Sverige. Detta är enbart vad som gäller för statliga pensionsavtal. Privata pensioner påverkas normalt inte av andra pensioner.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Jag får inte vara ensam med min 3 månader gamla bebis

2017-10-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Jag får inte vara ensam med min 3 månader gamla bebis efter att jag gjort slut med min sambo som då har gjort en orosanmälan till socialtjänsten och sagt att jag har förlossningsdepression.Under utredningstiden ska barnet bo hos pappa på rekommendation från Socialtjänsten, som varken har träffat mig eller hört min version. Min mjölk har sinat eftersom pappan inte låter mig träffa honom mer än sporadiskt max 3 ggr/vecka. Det har nu gått ca en månad in i utredningstiden som får ta max 4 månader.Jag har försökt nysta i lagarna. Om jag skulle åka och hämta min son mot socialtjänstens vilja, så kan de ju ansöka om LVU och tvångsomhänderta min son om de anser att han är i fara. Därefter kommer det hållas en muntlig förhandling som jag förstått det, och där måste de lyssna till mig och se till mina läkarintyg, inspelningar som visar att sambon ljuger osv. Dvs allt det som socialtjänsten totalt ignorerat hittills. Då har jag en chans att bli hörd, men det är också en risk att socialtjänsten tar min son och LVU-placerar honom, vilket kanske är bättre eftersom jag då har större chans att få träffa honom regelbundet + inte behöver oroa mig för hans pappa ska använda honom som en del i sitt maktspel. Vad tros om detta? Mvh förtvivlad mor
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!OrosanmälanVid misstanke om att ett barn far illa rekommenderas alla att anmäla misstanken till socialnämnden, (se här). Pappan till ditt barn och även du är alltså rekommenderad att upprätta en orosanmälan vid en sådan misstanke. Det föreligger härvid inga förutsättningar att bedöma huruvida misstanken varit rätteligen grundad. Du har som mamma till ett nyfött barn en stark rätt till en nära relation med ditt barn. Alla beslut som gäller barns hälsa ska tas utifrån barnets bästa, denna barnrättsliga princip väger tyngre än din rätt. Det är ett 3 månader gammalt barn och förmodligen har ett akut interimistiskt beslut tagits med anledning av orosanmälan och det kan på grund av denna omständighet vara så att du inte fått tillfälle att höras innan beslutet. LVUEtt så kallat LVU-beslut ska meddelas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att ditt barns hälsa eller utveckling skadas (2 § lagen om vård av unga). Syftet med LVU är alltså inte att få träffa sitt barn. Det framkommer av frågan inga omständigheter som bör föranleda ett beslut om LVU.UtredningenDu måste under utredningen höras i ärendet innan frågan avgörs (17 § förvaltningslagen). Det bästa du kan göra är att finnas tillgänglig för utredningen och reda ut eventuella frågetecken som uppstått i samband med orosanmälan. Jag förstår din oro men försök vara tålmodig. Detta är en av flera statliga ingrepp i den enskildes liv som vidtas vid fara för liv och hälsa för barn. Socialtjänsten, socialnämnden och socialstyrelsen ska finnas tillgängliga för upplysningar och råd så du kan alltid kontakta dem under deras öppettider om du har några frågor eller är orolig över din barns hälsa (se serviceskyldigheten i 4 § förvaltningslagen).Hoppas du fick svar på din fråga och att du får se ditt barn snart igenBästa hälsningar

Begära ut avliden släktings deklaration från Skatteverket

2017-10-17 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Kan man få del av en avliden släktings deklaration bakåt i tiden
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Deklarationer som inkommit till Skatteverket är offentliga handlingar så länge ett beslut tagits i deklarationen (2 kap. 3 - 6 §§ tryckfrihetsförordningen och HD:s rättsfall NJA 2003 s. 447). Om Skatteverket inte gallrat uppgifterna och det inte föreligger sekretess så kan du begära ut handlingarna från Skatteverket enligt offentlighetsprincipen. Du kan alltid kontakta dem och fråga om uppgifterna finns kvar och är tillgängliga att ta ut på 0771–567 567 (mån-tor 8-18 fre 8-16) eller mejla dom på den här sidan.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Rätt till skadestånd pga förlängd handläggningstid hos Försäkringskassan

2017-10-17 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har råkat ut för en olycka i juli i Spanien. Jag hade tyvärr inte någon försäkring eftersom mitt försäkringsbolag var otydliga när jag pratade med dem så den gällde endast i sverige för den akuta sjukvården. Notan hamnade på drygt 3000 euro. Spanien är ett EU land så jag fick skicka in kvitton och papper från sjukhuset till försäkringskassan för att få tillbaka allt överstigande vad det skulle kostat om jag fått vården i sverige. Nu har det gått mer än 3 månader och jag har ringt många gånger. De har tittat varje gång och sagt att de ser att jag skickat in allt. Nu har jag fått ett brev att de måste ha en specificerad slutfaktura. Detta har de kunnat tala om från början. Det kommer att fördröja handläggningstiden med kanske flera månader ytterligare. Jag har lånat en stor del av pengarna av min son och det påverkar mig psykiskt att behöva vara skyldig honom pengar och dessutom har jag flera obetalda räkningar som går till kronofogden om jag inte får pengarna snart. Det jag undrar är om det verkligen är skälig tid att det ska ta flera månader att få pengarna som jag har rätt till från försäkringskassan. Kan jag stämma dem för att de tar för lång tid på sig?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Försäkringskassan har en serviceskyldighet som innebär att de måste vara tydliga i handläggningen av ditt ärende (4 § förvaltningslagen). Ditt ärende ska som huvudregel handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (7 § förvaltningslagen). Artikel 6 och 13 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillförsäkrar den enskilde ett skydd mot oskäliga handläggningstider (För EKMR klicka här och bläddra ner till artikel 6 och 13). Om handläggningen hos myndigheten tar oskäligt lång tid kan detta anses utgöra fel eller försummelse av myndighetens skyldigheter enligt lag.Vad som sagts innebär att om du lider ekonomisk skada på grund av en fel eller försummelse i myndighetsutövning kan du få ersättning för de skadorna (se 2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § skadeståndslagen). Myndigheten kan också bli skadeståndsskyldig om de lämnat felaktiga upplysningar eller råd om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl (3 kap. 3 § skadeståndslagen). Skadeståndets omfattning är alla sådana kostnader som du haft som varit direkt hänförliga till felet från myndighetens sida. Deras fel i myndighetsutövning ska alltså vara skäligen kopplad (adekvat kausalitet) till dina kostnader för att du ska få skadestånd. Du har lagt dina pengar på sjukhusbesöket och har därför hamnat efter med räkningar i Sverige, det är en sådan koppling.Det kan anses vara givet att slutfakturan på en kostnad ska bifogas i en ansökan om ersättning för den kostnaden. Om en sådan inte bifogats så är det rimligt att myndigheten vill få in den uppgiften så snart som möjligt. Av frågan framgår inte detaljerna i hur lång tid det tagit hittills, vilken upplysning du fått av Försäkringskassan i samband med ärendet eller vad du bifogat i din ansökan. En handläggning av ett ärende kan ibland ta flera månader eller upp emot ett år i vissa fall, det beror just helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Om du kan bevisa att dröjsmålet varit oskäligt eller handläggningen felaktig kan Försäkringskassan bli skadeståndsskyldiga.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Skolfrågor besvaras ?

2017-10-17 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej. Varför svarar ni ej på skolfrågor och vart kan man vända sig för att få de frågorna besvarade?Med Vänliga Hälsningar
Mikhail Atayev |Hej och tack för att du har vänt dig oss! Eftersom vi får ett stort antal kostnadsfria frågor månadsvis tyvärr hinner vi inte med att svara på alla dessa. Vad gäller speciellt skolfrågor så svarar vi absolut även på sådana då vi besvarar alla typer av frågor. Däremot vill du få ett snabbt svar på din fråga då får du gärna beställa en betaltjänst hos oss, Lawline-Express och du får din fråga besvarad inom tre dagar. Du har även möjlighet att få telefonrådgivningen då är vi öppen mån-ons kl. 10-16.Du är välkommen att återkomma med din fråga Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp! Med vänliga hälsningar