Parkera 10 meter från korsning

2017-06-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Lokal trafikföreskrift medger att jag parkerar mindre än 10 meter från en korsning. Måste detta vara utmärkt med en skylt och nedåtpil eller kan det ske genom färgmarkering i gatan eller trottoaren????
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är som du skriver förbjudet att parkera mindre än 10 meter från en korsning. Detta förbud förutsätter ingen skylt, vilket innebär att du kan få bot i en sådan situation. Transportstyrelsens hemsida tillhandahåller god information om vidare trafikregler. Ha en fortsatt trevlig dag!

Passkontroller

2017-06-28 i Sekretess
FRÅGA |Hej Jag undrar vad det är man ser vid en passkontroll. Kollar man bara om det är samma person som på fotot och att passet inte är falskt, eller ser man mer än så, som ens register?
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Svaret på frågan utgår från vad det är för typ av passkontroll du syftar på. Vid en vanlig passkontroll på en flygplats görs en ockulär besiktning där tjänstemännen kontrollerar bild och giltighetsdatum. Om passet scannas kan myndigheterna efter sökning se ditt belastningsregister vid inresa till Sverige. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Överklagande av kommunalt beslut.

2017-06-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej Lawline,I Upplands-Bro kommun har majoriteten i KF precis fattat beslut att bygga en idrottshall anpassad för bordtennis för 83 mnkr vilken skall lånefinansieras.Beslutet från KF justerades 2017-06-26.I beslutsunderlaget till KF saknas en skriftlig driftbudget för den nya hallen.Kan jag med hänvisning till, KL 10 kap. 2 § medelst laglighetsprövning överk-laga beslutet till Länsrätten, då jag anser att KF fattat ett felaktigt beslut, som saknar driftbudget, och att skattebetalarna inte fått vet vilka driftkost-nader som framgent skall bäras via kommunalskatten i framtiden?MvhKjell BorgBox 2054196 02 KungsängenTel: 0708 – 55 68 37E-Post: kjell_borg@hotmail.com
Elin Gustavsson |Hej! Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att överklaga ett kommunalbeslutI 10 kap. Kommunallagen så står det om överklaganden av kommunala beslut. Läs kapitlet här. I 2 § i samma lag så beskrivs det vilka typer av beslut du har möjlighet att överklaga. Ett beslut av kommunfullmäktige är överklagbart. LaglighetsprövningKommunala beslut kan endast prövas utifrån hur lagenliga de är. I 8 §, samma kapitel, så finns en lista på de grunder som ett beslut kan upphävas på. Den grund du skulle kunna överklaga på skulle kunna vara p. 1, att beslutet inte tillkommit i laga ordning då det saknar en driftbudget. ÖverklagningenSå länge du är medlem i kommunen så kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och du ska skriva ner de grunder som du vill överklaga på, se 4 §. Brevet ska sedan skickas in till den förvaltningsrätt du tillhör inom tre veckor från det att beslutet anslogs, se 7 §. Lycka till med allt! Vänligen,

Fråga om överklagan av p-bot vid otydlig markering av handikapplats

2017-06-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag var i Haninge centrum för att leverera material ochParkerade i en målad ruta. Det fanns ingen skylt som sade att man inte fick parkera där. Det fanns 4-5 utmarkerade p-platser ingen skylt Före som sa att det var förbjudet att parkera där än mindre att det var reserverat för handikappade. Inte någon märkning i p-rutan att det var handikapplats. Däre mot ca 5-6 meter efter den sista p-rutan, vilket jag inte hade vägarna förbiJag har filmat hur det ser ut på platsen. P-boten vart på 700:- för att det var handikapplats.
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns alltid en möjlighet att bestrida en parkeringsanmärkning. Men även om du gör detta så är det viktigt att du betalar p-boten inom den tid som krävs. Skulle överklagan sen gå igenom så får du tillbaka pengarna för p-boten (se här). Rättelse Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du i första hand ansöka om rättelse hos Polismyndigheten på den ort där du fått parkeringsanmärkningen (se här). Ta med dig anmärkningen till polisstationen och förklara vad som har hänt. Även filmen är bra att ta med sig då den fungerar som ett bevis för hur det faktiskt såg ut på parkeringsplatsen när du parkerade. På polisens hemsida kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga - här. Bestrida p-bot skriftligen Om inte rättelse medges finns det istället en möjlighet att bestrida felparkeringsavgiften skriftligen. Detta bestridande måste göras inom 6 månader från att avgiften betalats. Du bestrider anmärkningen genom att skriva till polisen och meddela varför du anser att avgiften är felaktig. Även här är eventuella bevis av betydelse, i ditt fall filmen. På polisens hemsida finns en blankett att använda för att kunna bestrida - här. Sammanfattning I första hand ansöker du om rättelse hos polisen och i andra hand bestrider du p-boten skriftligen!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Konsulats obligation att hantera skriftliga frågor från medborgare

2017-06-29 i Myndigheter
FRÅGA |Hej. Finns det lag eller rutiner för hur svenska ambassader/konsulat måste hantera förfrågningar som inkommit i skrift? Förfrågningen gäller en begäran på att få veta vad svensk policy är i direkt anknytning till konsulatet i fråga. Tack på förhand. David
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Konsulat är en svensk utrikesrepresentation, om det inte är ett generalkonsulat, vilket är en utrikesmyndighet. Ett konsulats primära uppgifter enligt lag är följande: bevakning och rapportering av situationen i Sverige och det landet de är placerade i, bedriva sverigefrämjande verksamhet, utreda migrationsärenden, passärenden, kris- eller katastrofsituationer, internationellt utvecklingssamarbete, röstmottagning, faderskapsärenden, notarius publicus och bistå vid brott, Förordning (2014:115) med instruktion för utlandsrepresentation, FIU, se https://lagen.nu/2014:115.Utlandsmyndigheten ska vara tillgänglig för kontakt med enskilda, alltså med privatpersoner, 2 kap 15 §, FIU. Den ska hålla öppet minst två timmar om dagen för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar, samt ta emot begäran om att få ta del av allmänna handlingar, 5 § Förvaltningslag (1986:223), se https://lagen.nu/1986:223.Sammanfattningsvis så ska konsulatet vara tillgängligt för kontakt med enskilda och vara öppet minst två timmar om dagen, om det är ett generalkonsulat, och öppettiderna anpassas vanligtvis efter lokala förhållanden. Så ett konsulat har en skyldighet att vara tillgängligt, om det betyder via mail eller om du måste gå dit personligen specificeras inte. Min rekommendation är att du testar att ringa eller tar dig till konsulatet och pratar med personalen på plats för att få svar på din fråga. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Gallring av fingeravtrycksregister och rätt att ta del därav

2017-06-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |I dagarna kom det fram att USA och Sverige ska ge varandra tillgång till varandras fingeravtrycksregister.Hur vet man/tar man reda på om man finns i det svenska registret? Vilka regler gäller för gallring?Jag dömdes för grovt rattfylleri för mer än 10 år sedan (också mer än 10 år sedan straffet (1 månads fängelse) var avtjänat). Jag minns inte om de tog fingeravtryck eller inte.
Björn Gunnarsson |Hej välkommen Lawline och tack för din fråga!Brottsbekämpning är ett sådant område som är undantaget europeisk kontroll, så svensk lagstiftning om behandling av fingeravtryck är det som reglerar svaret på din fråga.Fingeravtrycksregister som hålls av polis regleras specifikt i Polisdatalagen, även om denna också stadgar att Personuppgiftslagen ska vara tillämplig i vissa uttalade punkter 2 kap 1-1 § Polisdatalagen .I Polisdatalagen 4 kap 14§ stadgas att rensning av uppgifter ska ske senast tre månader efter att du inte återfinns i belastningsregistret. I 17 § lag om belastningsregister står att uppgift ska rensas efter 10 år från frigivande om man avtjänat fängelsestraff.Alltså bör dina fingeravtryck gallras senast 10 år och 3 månader från ditt frigivande. Vill du ha uppgift om detta så kan du få uppgift om ditt egna förekommande i belastningsregister enligt 9 §. Eftersom även Personuppgiftslagen är tillämplig så kan du enligt dens 26 § begära ut samtlig information som polismyndigheten har om dig, och vilket syfte denna information har, vilket då skulle kunna inkludera sparade fingeravtryck och andra uppgifter. De har alltså inte någon rätt att ha kvar information, och du har en rätt att få ta del av information de ändå skulle ha sparat. Jag hoppas att jag har kunnat vara till hjälp, skulle jag ha misstolkat något eller har du fler frågor så är du välkommen till lawline igen.Med vänliga hälsningar

Kan man begära ut handlingar från en myndighet på nytt?

2017-06-27 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag begärda ut en allmän handling från Polismyndigheten för drygt ett år sedan. Polismyndigheten nekade mig denna handling med hänvisning till sekretess. Av särskilda anledningar missade jag att överklaga och glömde bort det helt tills nu. Beslutet kunde överklagas till Kammarrätten under 3 veckor, detta gjordes inte. Vad gäller domstolsbeslut förstår jag att dessa vinner laga kraft om överklagan inte inkommer inom bestämd tidsram, gäller detta även beslut av Polismyndigheten? Eller kan jag åter begära ut handlingarna?(Det gäller myndighetsprövning, inte tjänstemannaprövning).
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket riktigt är det tre veckor som gäller för att ett beslut ska kunna överklagas. Ett beslut från polismyndigheten att inte lämna ut en handling ska mycket riktigt överklagas inom tre veckor för att det ska prövas av rätten. Däremot finns det en skillnad mot domstolsbeslut som vinner laga kraft och en myndighets beslut att inte lämna ut en handling. Beslutet att inte lämna ut någon handling är ett beslut som man brukar säga saknar rättskraft eftersom en myndighet aldrig kan vägra att på nytt pröva om handlingarna kan lämnas ut.I ditt fall är det för sent att överklaga beslutet till rätten men polisen får inte neka dig till att begära ut handlingarna igen. Detta är ett led inom det som kallas offentlighetsprincipen som är möjligheten att begära ut handlingar. Däremot är det inte jättevanligt att myndigheten kommer till ett nytt beslut gällande sekretessmarkeringen men du har alltid rätt att få det prövat. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Lämna JO-anmälan.

2017-06-27 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej,Om jag misstänker att en myndighet inte följer lagen och vill anmäla myndigheten till annan myndighet, eller be Jo pröva fallet och jag har hitta lagrum för det. Ffår jag då nämna vad jag misstänker tjänstemannen eller myndigheten gjort sig skyldig till?Kan det bli tal om tex förtalsbrott trots att jag tror mig hitta lagrum som visar att myndigheten blundar för lagen?Tex om jag skriver. Det här måste ju vara tjänstefel, eller att blunda för de här paragraferna måste väl ändå gränsa till korruption.
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du vill lämna en JO anmälan så kan du göra det på JO:s hemsida. I detta formulär så ska du skriva in vad fälten ber om. Det finns inga rättsliga problem med att du nämner vilken tjänsteman det rör sig om eller vad ärendet handlar om. Jag får önska dig lycka till med allting! Vänligen, Elin Gustavsson