Gäller preskriptionstid på byggnad av kulturhistoriskt värde?

2018-03-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Ovetande, köpte jag ett radhus 2006 som har "kulturhistoriskt värde". Ytterdörren var vitmålad, som jag nu fått information om att det inte är tillåtet. Den ska vara svartbrun. Det var dock originaldörren.Jag bytte dörr 2016. Också vit men aningen annorlunda utseende. Gjorde bytet i samband med ändring av fasad, utan bygglov. Har nu blivit anmäld och sökt bygglov i efterhand. Bygglovet kommer gå igenom om jag ändrar dörren till den ursprungliga, med ursprunglig färg. Detta är omöjligt. Även om jag hade haft dörren kvar, är färgen fel sedan 2005 då den målades om av förre ägaren. Färgen är tydligen viktig i detta kulturhistoriska område.Min fråga är; gäller preskriptionstiden på 10 år även i detta fallet?Mycket mycket tacksam för svar.
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det du funderar på regleras framförallt i plan och bygglagen (PBL). Eftersom byggnadsnämnden har krävt att du måste återställa dörren för att få bygglov så är det med största sannolikt så att byggnadens kulturhistoriska värde regleras i en detaljplan. En detaljplan kan inte preskriberas, utan den gäller tills kommunen väljer att upphäva eller ändra den). Detta är en del av vad som juridiskt kallas för det kommunala planmonopolet. En första åtgärd här är att du kan börja med att se huruvida det verkligen finns stöd i detaljplanen för kommunens beslut om att villkora bygglovet med dörren. Är så fallet så är det enda du kan göra att höra av dig till kommunen och berättar att du vill att de ska ändra detaljplanen. Vill kommunen inte göra det så finns det i ditt fall inte så mycket att göra (det finns vissa möjligheter att pröva lagligheten av kommunens beslut om de väljer att inte ändra den men det är inte aktuellt här). Kommunen har bara en skyldighet att anta detaljplaner, det finns ingenting som berättar när kommunen behöver anta detaljplan, eller ändra dem. Alltså: preskriptionstid gäller inte om det är så att det kulturhistoriska värdet regleras i en detaljplan, vilket den förmodligen gör. Observera dock att det inte är säkert att byggnaden skyddas av detaljplan, den kan också vara skyddad som ett enskilt byggnadsminne eller kulturreservat – med detta är mer sällsynt. Jag hoppas att jag har svarat på din fråga och har du ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Många vänliga hälsningar,

Finns det ett misstankeregister?

2018-03-22 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag undrar om Polisen har ett misstankeregister då gång på gång jag blir stoppad och får uppvisa legitimation blir jag uppmanad att lämna urinprov. Detta sker trots att jag själv inte har någon anmärkning i brottsregistret, dvs jag har aldrig blivit varken åtalad eller dömd.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ett misstankeregister. I misstankeregistret finns uppgifter om den som enligt förundersökningsledares bedömning har varit skäligen misstänkt för ett brott (3 § lagen om misstankeregister). Det krävs alltså att en förundersökning har startats för att utreda ett misstänkt brott och att det funnits konkreta omständigheter som pekar på att personen ifråga kan ha begått det. Är man skäligen misstänkt, ska man underrättas om detta av förundersökningsledaren (23 kap. 18 § rättegångsbalken). Har man inte fått något besked om att man är misstänkt, ska man alltså inte heller finnas i misstankeregistret. Du bör alltså inte finnas i misstankeregistret om du inte blivit delgiven misstanke.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Vem fattar formellt beslut om uppehållstillstånd för anhöriginvandring?

2018-03-22 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,jag undrar vem som formellt fattar beslutet om uppehållstillstånd för anhöriginvandring? Gör handläggaren själv det eller är det någon annan?Tacksam för svarMed vänlig hälsning
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ärenden om uppehållstillstånd hanteras av Migrationsverket formellt settReglerna som bestämmer vem som tar beslut i frågor om uppehållstillstånd hittar du i utlänningslagen. Det är Migrationsverket som beslutar om uppehållstillstånd enligt lag (5 kap. 5 §). I praktiken är det självklart alltid en handläggare som hanterar ärenden som handlar om uppehållstillstånd. Handläggaren gör utredningar, olika bedömningar och tar till sist ett beslut. Man skulle dock kunna säga att handläggaren inte tar det här beslutet i egenskap av sig själv. Hen har genom sin anställning fått befogenhet att agera för Migrationsverket. Det är alltså formellt Migrationsverket som fattar beslut, även om det i praktiken är en person som hanterar ärendet. Tycker du att ett beslut eller hantering av ett ärende är fel kan du klaga på Myndigheten och handläggarenAtt det är Migrationsverket som tar beslutet formellt betyder att om du till exempel får avslag på en ansökan om uppehållstillstånd som du tycker är felaktigt och överklagar, så kommer du hamna i en process mot Migrationsverket. Motparten i processen är alltså inte den specifika handläggaren som tog beslutet. En överklagan kan leda till att beslutet ändras.Skulle du tycka att en handläggare har behandlat dig fel när hen har hanterat ett ärende om uppehållstillstånd kan du JO-anmäla den specifika handläggaren. Du kan i så fall också anmäla Migrationsverket. JO granskar hela myndigheter och de som är anställda hos myndigheterna. Detta kan du göra om du tycker att en myndighet eller handläggare inte har hanterat ett ärende som de ska enligt lag, om du har blivit diskriminerad eller fått dina rättigheter kränkta på ett annat sätt. Detta kan resultera i att myndigheten och/eller handläggaren får kritik, men beslutet i din process ändras inte. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om inte är du välkommen att höra av dig till oss igen!Vänliga hälsningar,

Har kontrollant skyldighet att visa resenär sin legitimation?

2018-03-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Har SL-kontrollant skyldighet att visa, mig som resenär, legitimation om jag begär det innan jag besvarar frågan om jag har giltigt färdbevis?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som reglerar kontrollanter är lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (här). I denna lag stadgas inga krav att uppge namn, personnummer eller att uppvisa någon som helst legitimation för kontrollanterna.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Får en löneadministratör lämna ut mitt anställningsavtal till min kollega?

2018-03-23 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Får en löneadministratör lämna ut mitt anställningsavtal till min kollega?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beträffande anställningsavtal inom stat, landsting och kommun – myndigheter – gäller tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar. Bestämmelserna om offentlighetsprincipen regleras i första hand i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. I offentlighets- och sekretesslagen finns undantag från denna förordning.En allmän handling är en handling som finns hos stat, landsting eller kommun. Den ska antingen ha inlämnats dit eller ha upprättats där för att vara en offentlig handling. En allmän handling som får lämnas ut ska på begäran lämnas ut så snart som möjligt, utan avgift och de får inte fråga om sökandens namn eller varför denne vill ha ut uppgifterna. I varje fall allmän handling begärs ut, ska myndigheten göra en sekretessbedömning enligt offentlighets- och sekretesslagen.I ditt fallOvannämnda innebär, att om avtalet är upprättat av arbetsgivare som är att betrakta som ett offentligt organ, är anställningsavtalet, som huvudregel, att betrakta som en offentlig handling och vem som helst kan begära att få ut det utan att behöva ange skäl för detta eller uppge sin egen identitet. Tvärtom gäller, att om avtalet är mellan en person och ett icke-offentligt organ, alltså ett privat företag, så är anställningsavtalet inte att betrakta som en offentlig handling. Sålunda får inte administratören lämna ut anställningsavtalet till din kollega.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Vad gäller enligt engelsk lag i frågan besittningrätt?

2018-03-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad gäller enligt engelsk lag i frågan besittningrätt? Detta gäller en avliden moster som haft en inneboende hyresgäst i många år. Fastigheten som mannen säger sig ha besittningsrätt till ligger i England, min moster är död och huvudarvtagarna bor i Sverige.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dessvärre är vi på Lawline inte insatta i engelsk rätt. Jag rekommenderar att du istället kontaktar en jurist i England, svenska ambassaden i England, eller en jurist i Sverige som är bekant med engelsk rätt.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur beräknas hemvisttiden vid bosättning utomlands?

2018-03-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hur räknas hemvistid för att ansöka om svensk medborgarskap?Jag är EU Medborgare och har bott och jobbad i Sverige från 06/16 till 08/17. Jag var i Kanada för att avsluta mia studier från 08/17 till 02/18 (skrivit exjobb där). Under den tiden har jag haft särskild flyttadress i Kanada och inte jobbad eller nånting i Sverige. Nu börja jag jobba igen i Sverige. Migrationsverket skriver att om man flytta utomlands "bryts hemvist". Men betyder det att jag har nu 0 dagar hemvistid och måste vara här igen för fem år tills jag kan ansöka för medborgarskap eller har jag fortfarande redan 14 månader hemvistid om jag ansöka i framtiden? Tack och MvH
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hemvisttiden ska vara sammanhängande och under den tiden ska du ha varit bosatt i Sverige. Vid resor utomlands som är kortare än sex veckor så påverkas inte hemvisttiden alls. Vid resor längre än sex veckor (under ett år) utomlands ska man räkna av den tiden och dra bort från sin hemvisttid.Vid bosättning utomlands så gäller inte detta. Bosätter man sig utomlands så bryts hemvisttiden och nollställs. Du börjar då räkna om från 0 den dagen du flyttar tillbaka till Sverige igen.På denna länk kan du läsa mer om hemvisttiden på Migrationsverkets hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Försörjningskrav för anknytningspersonen vid anhörigmigration

2018-03-22 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag har en fråga ang min mans uppehållstillstånd, som blev avslaget. Deras svar var för att jag bor med min mor är inte det ett acceptabelt försörjningskrav. Är det så att jag måste hitta en lägenhet själv eller finns det någon annan lösning? Jag betalar hyra till min mamma för att hjälpa till med den höga hyran och det är en lägenhet på 90 kvadratmeter.Tacksam för svar! Mvh Paula
Ikram Asry |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagMigrationsrättsliga bestämmelser återfinns i utlänningslagen (UtlL). Men sedan mitten på 2016 trädde en tillfällig lag ikraft som har företräde framför UtlL:s bestämmelser, nämligen lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (TL). FörsörjningskravEn utlänning som ansöker om uppehållstillstånd med anknytning till sin maka har rätt att få UT. Denna rätt är dock begränsad av bl.a. det så kallade försörjningskravet. Ett uppehållstillstånd får endast beviljas om anknytningspersonen, alltså du i detta fall, kan försörja både dig och den sökande (9 § TL). Kravet är numera förstärkt till att du måste ha en tillräcklig inkomst eller annars kapital/andra tillgångar så att du inte bara klarar att försörja dig själv utan även din man. Jag har inga uppgifter om dina inkomster, förutom att du uppger att du upplever hyran som hög, vilket förmodligen tyder på svårigheter att försörja ytterligare en vuxen person.BostadskravDet ställs även krav på att anknytningspersonen har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig själv och utlänningen (9 § TL). Det innebär att du måste inneha en bostad av det slaget. Eftersom att lägenheten inte är din utan tillhör din mammas och du bor inneboende där presumeras du inte uppfylla det villkoret. Faktumet att ni är gifta bör dessutom föranleda att en egen bostad är nödvändig för att kravet ska anses uppfyllt. Bedömningen gällande eget/delat boende skulle sannolikt varit annorlunda om det var ett litet barn som ansökte om uppehållstillstånd till en anknytningsperson som bor i en 90 kvm lägenhet med sin förälder.Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig till oss om du har ytterligare funderingar!Vänligen,