Tillåtet att brygga eget vin?

2014-11-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur det ligger till i alkohollagen, får man brygga eget vin om man är över 18 eller hur är det egentligen? Tycker att man läser olika vart man än kollar. Mvh
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns många uppfattningar om vad som är tillåtet och inte tillåtet när det kommer till att brygga egna alkoholhaltiga drycker. För att få reda på vad som faktiskt gäller så får vi granska alkohollagens inledande kapitel. En av anledningarna till att det finns så pass skilda uppfattningar är att det finns olika regler för olika spritdrycker, och i första kapitlet i alkohollagen finner vi ett flertal definitioner. I 1 kap 7§ (se https://lagen.nu/2010:1622#K1P7S1) beskrivs vin som en alkoholdryck framställd genom jäsning av druvor, samt att alkoholhalten inte får överstiga 22% för att det ska kategoriseras som vin. Detta är vanligtvis inte ett problem eftersom att jästsvamparna inte överlever alkoholkoncentrationer över 16%, men starkare vin kan skapas genom att man tillsätter sprit i vinet. Ett sådant vin med tillsatt sprit får alltså som högst ha en alkoholhalt på 22% för att fortfarande i lagens mening kunna kallas för vin.För att få svar på frågan om vad som är tillåtet att tillverka och inte, så får vi gå vidare till andra kapitlet i lagen. I 2 kap 3§ framgår att varken vin, folköl, starköl eller liknande jästa alkoholdrycker som huvudregel  får tillverkas utan givet tillstånd. I andra stycket stadgas dock att detta inte gäller för tillverkning i hemmet för eget behov. Som ett sammanfattande svar på din fråga, så är det alltså tillåtet att i hemmet och för eget bruk tillverka vin som har en lägre alkoholhalt än 22%.Med vänliga hälsningar,

Narkotikabrott/indraget körkort

2014-11-18 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! I juni förra året blev min vän stannad av polisen inne i Malmö. Eftersom han verkade nervös visiterade de honom och hittade mindre än 0.1g amfetamin. Han fick följa med och göra kissprov och blodprov. Han erkände innehavet men förnekade att han skulle ha tagit något i det korta förhör de gjorde med honom. Han skulle några veckor senare få reda på om provsvaren visade positivt eller negativt. han fick reda på att de var positiva men förnekade fortfarande intag. Nu, ett och ett halvt år senare blir det rättegång. Den stora frågan är hur det kommer att gå med körkortet? Han är inte straffad för något liknande förut. Kommer de ta hans körkort i ett år även fast det var så längesedan som han blev tagen? Han behöver även körkortet i sitt arbete. Har haft körkort i över tio år utan ens en fortkörningsbot. Mvh / Love
Mattias Vilhelmsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till lawline.Din vän riskerar att bli dömd för narkotikabrott enligt Narkotikastrafflag (1968:64) (NSL). Hans innehav av amfetamin kommer troligtvis att bedömas som ett narkotikabrott av ringa graden. Generellt brukar man säga att mer en 5 g amfetamin regelmässigt ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden och således bör mindre än 0,1 g konstituera brott av den ringa graden, se 2 § NSL, NJA 2012 s. 650, HD B 3730/11, NJA 2011 s. 357. Vad din fråga rör är dock den förvaltningsrättsliga delen som orsakar frågan om körkortets bestånd. Den regel som är av intresse finns i körkortslag 5 kap 3 § 5 p. och lyder: "Ett körkort ska återkallas, om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort"Man gör här en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. Jag har svårt att se att ett ringa narkotikabrott ensamt skulle kunna utgöra grund för en återkallelse av körkort. Rätten bör i sin helhetsbedömning ta hänsyn till att det är ett ringa brott och att din vän behöver körkortet i sitt arbete och komma fram till att det inte bör bli fråga om någon återkallelse av körkort. Din vän bör även visa att han är medgörlig, ångerfull och villig att genomgå drogtester. I RÅ 1992 ref 1 hade en person haft två lite större innehav av marijuana och dessutom vid enstaka tillfällen brukat marijuana. Man slog fast att han troligtvis inte hade skapat sig ett beroende och således förelåg inte grund för återkallelse av körkort. Beskrivningen av fallet med din vän verkar, enligt de uppgifter du lämnar, mildare än i det refererade rättsfallet ovan.   

Folkomröstningar - nationella? underskrifter?

2014-11-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Kan indentitetsverifiering via BankID/Mobilt BankID användas för att samla underskrifter till ett folkinitiativ? Vad krävs för att få igenom ett folkinitiativ på statlig nivå?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,En folkomröstning i en kommun eller ett landsting (ett folkinitiativ) kan åstadkommas om 10 % av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting vill ha en omröstning. För att fullmäktige ska kunna stoppa en folkomröstning krävs det att en kvalificerad majoritet röstar emot (dvs 2/3 av ledamöterna, se 5:34 a i kommunallagen).Enligt 5:23 i kommunallagen ska initiativet vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.Av lagtext framgår det alltså att en egenhändig namnteckning krävs. Jag har inte kunnat hitta någon lagkommentar eller något rättsfall där det skulle godkännas att skriva under på något annat sätt. Inom EU godkänner man dock "online-underskrifter" så möjligen kommer detta godkännas i Sverige i framtiden. Idag verkar det dock inte vara det. Säkrast är alltså att göra egna anteckningar än så länge. Du kan alltid testa att ringa kommunen/landstinget och höra vad de säger!I Sverige är det inte möjligt att väcka ett nationellt folkinitiativ utan det går bara på kommunal och landstingsnivå.Vänliga hälsningar,

Vad innebär juridisk hjälp?

2014-11-12 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vad innebär juridisk hjälp?
Anes Sabic |Hej,Det innebär att om Du har juridiska frågor av något slag, så kan Du vända dig till oss för att få hjälp/lösning på det Du undrar över. Sådana frågor kan exempelvis röra det avtalsrättsliga området och vad som egentligen är att betrakta som ett avtal. Vidare kanske Du har frågor som relaterar till din anställning, bostad, familj etc. Vi på Lawline bistår med juridisk hjälp inom alla de juridiska områden. Antingen kan Du välja att ställa en gratisfråga eller använda dig av vår Lawline express tjänst där Du garanteras ett svar inom tre dagar. Hoppas Du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning, 

Vad gäller för sambor/gifta angående uppehållstillstånd?

2014-11-21 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min pojkvän har varit tillsammans i lite mer än ett år och nu ska han åka till sitt hemland (i Europa, utanför EU) och ansöka därifrån. Min fråga är om det påverkar Migrationsverkets beslut om vi är gifta eller inte. Har de stöd i Utlänningslagen att göra skillnad på sambo och make? Vi vill ju gärna vänta och ha ett riktigt bröllop, men om det kan öka chanserna att få uppehållstillstånd så kanske vi borde överväga att gifta oss tidigare. Tack på förhand! /Anni
Caroline Orava |Hej, tack för att du vänder dig hit till Lawline med din fråga.Om ni är sambor:Om ni har bott tillsammans utomlands så kan ni räknas som sambor i utlänningslagens mening. Då ska uppehållstillstånd beviljas för din pojkvän enligt 5 kap 3 § 1 punkten utlänningslagen. Ni räknas som sambor enligt svensk lag om ni stadigvarande bott tillsammans i ett parförhållande och haft gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Med detta menas att ni ska ha haft det huvudsakliga boendet i en gemensam bostad och att ni inte bott tillsammans alltför kort tid. Det finns ingen exakt gräns för när det ses som att man "stadigvarande bor tillsammans". Ett riktmärke kan vara att man bott tillsammans i minst sex månader, men kortare tid har accepterats på grund av olika omständigheter (t.ex. att man skrivit testamente mellan sambor till förmån för varandra eller att man tagit lån tillsammans).Om ni inte redan räknas som sambor i utlänningslagens mening gäller istället att din pojkvän får beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap 3 a § 1 punkten utlänningslagen, om ni har för avsikt att gifta er eller bli sambor. Uppehållstillstånd får då beviljas om förhållandet framstår som seriöst och särskilda skäl inte talar emot. Förhållandet ses som seriöst t.ex. om förhållandet varat en tid, om parterna träffats i viss utsträckning och har god kännedom om varandra.Om ni gifter er:Om ni ingår ett giltigt äktenskap i Sverige föreligger det en presumtion för att uppehållstillstånd ska beviljas (5 kap 3 § 1 punkten utlänningslagen). Det innebär att din pojkvän i så fall ska beviljas uppehållstillstånd om inte migrationsverket bevisar att ni inte avser att leva tillsammans.Det blir alltså lättare för din pojkvän att få uppehållstillstånd beviljat om ni gifter er.Med vänlig hälsning,

Serviceskyldighet och krav på samverkan enligt FL

2014-11-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Var regleras kommuners och landstings samarbetskrav?
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga. I Förvaltningslagen (FL) finns regler som gäller för både kommuner och landsting. Jag är inte helt säker på om du menar myndigheters serviceskyldighet (som gäller gentemot enskilda) eller om du menar kraven på samverkan mellan myndigheter. Om du menar seviceskyldigheten finns denna reglerad i 4-5§§ FL. I korthet innebär denna att myndigheter är skyldiga att lämna upplysningar och råd till enskilda om sådant som faller inom myndighetens område (t.ex. att hjälpa till med att fylla i en ansökan). Servicen ska ges i den mån som är lämplig och är alltså inte obegränsad. Förutom detta innebär serviceskyldigheten att allmänheten ska ha god tillgång till myndigheterna och i 5§ FL regleras därför möjligheten till kommunikation med myndigheterna.Vad gäller kraven på samverkan mellan myndigheter finns i 6§ FL en bestämmelse enligt vilken varje myndighet ska lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten. Detta innebär att myndigheter t.ex. ska besvara remisser.Hoppas att detta var svar på din fråga! Vänligen, 

Att svara inom föreskriven tid

2014-11-13 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej jag har varit i SKÄRHOLMEN med lawer, han sa att jag skulle ring. Sista brev. förvaltningsrätten. mål nr / 4753-14. Enhet 12 Måste jag svarar inom EN vecka. Imorgon har jag tid med läkaren kl. 10 jag ring efter.ps jag har Dyslexi med svårighet. Jag hoppas ni förstår son jag har skrivit
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar din fråga så har du fått ett brev från förvaltningsrätten där det står skrivet att du måste svara inom en vecka och din fråga är om du måste svara inom en vecka. Det framgår inte i din fråga vad du ska svara på. Är det frågan om en ansökan, ett överklagande, en anmälan? Den lag som blir tillämplig i ditt fall är Förvaltningsprocesslagen, https://lagen.nu/1971:291. Enligt 5 § FPL står det att om en ansökan eller ett överklagande innehåller en sådan brist att handlingen inte kan läggas till grund för prövning i sak, ska rätten förelägga sökanden eller klaganden att inom viss tid avhjälpa bristen, annars avvisas din talan. Enligt 6 § tas ett mål inte upp till prövning om en ansökan, ett överklagande eller en annan åtgärd som inleder ett mål inte har skett inom föreskriven tid. Du måste alltså svara inom den föreskrivna tiden. Du skriver att du har ett juridiskt ombud, jag skulle råda dig att kontakta honom med dina frågor angående ditt ärende. Jag hoppas jag har uppfattat dig rätt, din frågeställning är lite oklar. Om det skulle vara något mer du undrar över eller om du ytterligare vill förtydliga din fråga är du välkommen att kontakta mig igen så ska jag göra mitt allra bästa för att hjälpa dig.

Överklaga Migrationsöverdomstolens beslut?

2014-11-11 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej ! Jag behöver hjälp med en fråga. Om vi överklaga Migrationsöverdomstolen och ändå inte får den beslut som vi förvänta sig ,vad kan vi göra efter det då ? måste vi göra en ny ansökan om att flytta min flickvän till Sverige ?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Migrationsöverdomstolen är slutinstans för migrationsärenden, så om ni skulle förlora målet finns ingen svensk instans att överklaga beslutet till.  Observera att det för att ett ärende ska tas upp i Migrationsöverdomstolen krävs att de beviljar prövningstillstånd. Om de inte beviljar det och alltså inte tar upp frågan blir resultatet att det tidigare beslutet står fast.Beroende på vad ärendet handlar om och skälen för avslag skulle man åtminstone teoretiskt kunna tänka sig att klaga till Europadomstolen. Det krävs dock att migrationsöverdomstolens beslut skulle kunna anses vara i strid med någon av artiklarna i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). EKMR är dock svensk lag och domstolarna tar hänsyn till den när de avgör ärenden. Så, skulle ni få avslag även i högsta instans är det alternativ som kvarstår nog att göra en ny ansökan. Då bör det ha framkommit andra skäl, annars kommer bedömningen bli likadan som tidigare och ni få avslag igen. Vänligen,