Ta del av förundersökningsprotokoll för gammalt olöst mordfall

2017-12-16 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej!Min sambos morbror mördades 1985, hon är väldigt nyfiken på att lära sig mer om själva mordet! Nu till problemet, mordet är i dagsläget olöst och tidningarna skrev inte mer än någon mindre artikel om mordet!Hans syskon har inte någon koll heller då han var lite av familjens "svarta får".Därför undrar vi om man kan begära ut ett FUP av polisen eller något annat där man kan få ut mer fakta om själva fallet? Mvh Johan och My
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar, så länge uppgifterna inte är belagda med sekretess. Trots att förundersökningen är nedlagd kan uppgifter tillhörande denna omfattas av förundersökningssekretess enligt 18 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (här). Sekretess kan gälla om det bedöms att förundersökningen kan komma att återupptas och utlämnande av uppgiften skulle försvåra rättsprocessen.Du kan därför vända dig till polismyndigheten och begära ut förundersökingsprotokollet. Eftersom det rör sig om mord torde handlingarna inte ha gallrats från deras arkiv. Du hör enklast av dig via mail eller telefon. Det finns dock ingen skyldighet för myndigheten att skicka handlingarna elektroniskt även om det är vanligt numera. Kostnad för att de ska skicka handlingarna fysiskt är enligt 16 § avgiftsförordningen 9 sidor gratis, 10:e sidan 50 kr, därutöver 2 kr/sida, plus porto. MvhJohan Landström

Vad krävs för "försörjning ordnat på annat sätt", 5 kap. 5 § utlänningslagen?

2017-12-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Lag om ändring i utlänningslagen ( 2005:716 )SFS 2014:777Här kan jag läsa att " Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har sin försörjning ordnad på annat sätt än anställning". Kan då en Amerikansk medborgare som har pension från USA, konto i Sverige med ett större belopp sparade kronor, samordningsnummer, skriven på våran adress, bil, ordnat boende. Personen i fråga bor i ett av våra hus när han är här och kan flytta in direkt om han skulle få uppehållstillstånd i framtiden.Planen var att han skulle flytta hit till sin mammas bostadsrätt när hon flyttade till mindre och ta hand om henne eftersom hon inte har några andra närstående i Sverige. Hon har flyttat tillbaka till Sverige efter att familjen emigrerat till USA.Bostadsrätten var tvungen att säljas när Svenska ambassaden i USA gett honom fel uppgifter om att kunna flytta hit tyvärr.Nu åker han flertalet gånger under året fram och tillbaka eftersom han har antal dagar att tänka på.Men hans önskan är att kunna få uppehållstillstånd då han känner sig mer svensk och hemma i Sverige än USA och inte behöva slippa räkna på dagar och perioder och även bespara sig lite resande.Tacksam för svar på vad lagtexten innebär.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag bara upplysa om att du hänvisar till lagändringen 2014 av utlänningslagen, om du vill titta på själva utlänningslagen så kan du göra det här: https://lagen.nu/2005:716.Det stämmer dock att 5 kap. 5 § utlänningslagen säger att även person som inte har anställning kan få uppehållstillstånd om denne kan försörja sig på annat sätt. Din fråga går alltså ut på vad som krävs för att personen ska räknas som att ha sin försörjning ordnad på annat sätt, och specifikt om det räcker att personen har pension från USA, konto i Sverige med tillgångar, bil och ordnat boende.Huruvida en person ska enligt lagens mening kunna anses ha sin försörjning ordnad är något som måste bedömas från fall till fall och inget som närmare definieras i förarbetena till lagen. Migrationsdomstolen har uttalat att "en sammanvägning av alla omständigheter i det enskilda fallet måste göras" (se MIG 2017:8). Det kan därför vara svårt för mig att uttala något definitivt svar, men jag kan försöka förklara hur oddsen ser ut. Personer som främst avses med formuleringen är fria yrkesutövare och pensionärer som önskar bosätta sig på sin fritidsfastighet. Generellt kan sägas att det måste innebära att personen har tillräckliga medel för att kunna täcka sina kostnader och uppnå en skälig levnadsnivå. Det borde innebära att personens egna medel överstiger vad denne skulle varit berättigad till enligt riksnormen enligt socialtjänstlagen avseende försörjningsstöd. Vidare krävs det att försörjningen är tryggad på sikt, alltså att det inte endast är tillfälligt som personen har sin försörjning ordnad utan denne ska också anses kunna klara sin försörjning själv sett till ett längre perspektiv. Det finns dock inget bestämt belopp eller dylikt som personen måste uppnå, utan det är som sagt en bedömning från fall till fall.Jag kan inte svara direkt på din fråga då jag inte vet närmare hur mycket tillgångar personen har och hur försörjningen ser ut på sikt. Men det faktum att han har en inkomstkälla i form av pension och även ett sparkapital samt ordnat boende talar definitivt för att han bör kunna omfattas av lagens definition.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.Vänligen,

Läkaravgift

2017-12-13 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hello. Jag jobbar i swenden. Jag var närsynt. Jag vill göra ögonoperation på sjukhuset. Fråga mig om jag behöver betala?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida ögonoperation kostar eller inte. Svaret på din fråga är huruvida ditt problem omfattas av den allmänna sjukförsäkringen eller inte. Detta härstammar i huruvida din "närsynhet" är av allvarligt slag. Exempel på allvarligt slag är att t.ex. patienter med gråstarr kan endast få betala läkaravgiften för operationen på ungefär 300-400 kronor. Däremot är inte din närsynthet av allvarligt slag så kan du få betala kostanden själv. Min rekommendation till dig är att kontakta en klinik eller ett ögonsjukhus och höra med dem huruvida ditt problem omfattas av skyddet eller inte. Jag kan tyvärr således inte svara på huruvida hur mycket du får betala men säkert är att du får betala någonting, som minst för själva läkarbesöket. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se. Mvh,

Fråga om arbetsgivare har rätt att begära kopia av intyg vid VAB

2017-12-12 i Försäkringskassan
FRÅGA |Har en arbetsgivare rätt att begära kopia på mitt intyg från läkare,som är avsett för Försökringskassan, när det gäller VAB för barn 12-16 år?Gärna svar via mail!Med vänlig hälsning!
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Svar nej, din arbetsgivare har inte någon rätt att kräva ett intyg från försäkringskassan när det kommer till vård av sjukt barn. Däremot har du en skyldighet att från och med den åttonde dagen av barnets sjufrånvaro, visa upp ett intyg från läkare eller sjuksköterska för Försäkringskassan (se här) Men den rättigheten är alltså enbart riktad mot Försäkringskassan och INTE till din arbetsgivare. Eftersom att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att ersätta dig för din frånvaro så har denne inte heller någon rätt att begära intyg från dig. Arbetsgivaren har enbart rätt att begära läkarintyg när du själv är sjuk, inte när ditt barn är sjukt. Det kan dock finnas bestämmelser i vissa kollektivavtal om att anställda ska visa utdrag från Försäkringskassan över hur många dagar som tagits ut med föräldrapenning. Detta för att ha rätt till föräldralän. Men i annat fall får inte arbetsgivaren begära ut utdrag direkt från försäkringskassan.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vilka situationer avser artikel 6 i Europakonventionen?

2017-12-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej. Min fråga gäller artikel 6 i Europakonventionen. Vilka brott kan komma ifråga enligt denna artikel?
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Artikel 6 i Europeiska Konventionen om de Mänskliga Fri- och Rättigheterna (EKMR) stadgar att alla som vistas i ett land som anslutit sig till konventionen har rätt till en rättvis rättegång. Den typiska situationen som faller under artikel 6 EKMR:s skyddsområde är frågan om oberoende domstolar (se ex. Holm v. Sweden och Campbell and Fell v. UK). Artikeln kan vara svår att skilja från artikel 13 EKMR som stadgar rätten till effektivt rättsmedel. För att avgöra vilken artikel olika situationer faller in under finns vissa vägledande rättsfall från Europadomstolen, exempelvis rättsfallet Kudla v. Polen där Europadomstolen behövde avgöra om rätten till rättegång inom skälig tid faller under artikel 6 eller 13. Artikeln ansågs falla inom artikel 6 enligt principen om Lex Specialis. Vad gäller enskildas brott är detta mindre relevant vid avvägningen om en situation faller inom skyddsområdet för artikel 6 eller inte, eftersom EKMR enbart prövar rättsfall där en enskild stämmer staten/det allmänna för att ha brutit mot konventionen. Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor! Vänligen,

Skyldighet att identifiera sig

2017-12-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Om en person jobbar, och man känner sig ex. felaktigt behandlad av denne person i fråga -- har man rätt att kräva för- samt efternamn av denne?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Det finns inget lagstöd för att en privatperson skall ha en rätt att kräva legitimation (och således personen i frågas riktiga namn). Svaret på din fråga är således nekande. Det finns ej heller något straff för den som vägrar att uppvisa legitimation. Jag hoppas att jag svarat på din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se.Mvh,

Polisens rätt att begära ut sekretessbelagda bankuppgifter

2017-12-13 i Polis
FRÅGA |Hej,När har polisen/åklagaren rätt att kolla ens kontoutdrag?
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I allmänhet råder sekretess inom all bankverksamhet. Det finns dock vissa tillfällen där banken får och till och med är skyldiga att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, ett exempel på när uppgiftsskyldighet föreligger för banken är när en förundersökning inletts och uppgifter begärs ut av undersökningsledaren eller av åklagaren (1 kap. 11 § lag om bank och finansieringsrörelse). Uppgifter som Polisen eller åklagaren har rätt att begära ut kan då vara t.ex. uppgifter om kontoutdrag. Vänligen,

Anmäld till socialtjänsten - få ut anmälan? Beteendeförslag

2017-12-12 i Sekretess
FRÅGA |Hej. Vi har mottagit en orosanmälan från barnens förskola då det kommit in en anonym person som haft misstankar om att barnen blir utsatta för vanvård och kränkningar i hemmet. En av punkterna som socialtjänsten såg väldigt hårt på (med all rätt) är att denna anonyma personen har misstankar om att barnen blir utsatta för sexuella övergrepp. Vi har varit i kontakt med socialtjänsten och förskolan men de vill inte säga vem som kommit med ett sådant allvarligt påstående. Så min fråga är. Hur ska jag göra för att kunna motverka detta förtal? då det är en väldigt grov brottslig anklagelse
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag vill bara börja med att säga att ni inte blivit utsatta för förtal.Vanligtvis är handlingar som inkommer till myndigheter allmänna handlingar. Men vissa handlingar kan ibland vara sekretessbelagda och inte möjliga att få ut trots att de är allmänna. Detta gäller t.ex. med anmälningar till socialtjänsten (se 26 kap. 5 § offentlighet- och sekretesslagen, se den https://lagen.nu/2009:400#K26P5S1). Det är inte upp till er att motbevisa någon anmälan alls utan snarare för socialtjänsten att bevisa att barnen far illa och eventuellt anmäla brott till polis. Då är det dem som ska bevisa saker, ni anses oskyldiga till det är bevisats. Går det inte att bevisa som kommer ni aldrig heller anses vara skyldiga.Jag kan förstå att det känns kränkande att få en sådan här anmälan, och att det är jobbigt att vara misstänkt för brott. Men mitt tips till er är att bara vara så tillmötesgående av socialtjänsten som möjligt. Ställ upp om de vill träffas, prata gärna med dem och visa att ni inte har något att dölja. Då kommer de bli klara fortare och samtidigt visar ni personen som gjort en sån här anmälan att det inte stör er. Så ta det inte så allvarligt. Det är trots allt enbart bara en annan person som sagt något, inte staten som misstänker något, för när det gäller barn har socialtjänsten en utredningsskyldighet så det måste kolla upp anmälan.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,