Uppehållstillstånd p.g.a. anknytning

2014-09-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag har träffa en kille som är paperslös i sverige,han brukar vara här hos mig men vi vill gifta oss och bygga en framtid tillsammans. Jag undrar vad vi kan göra?
Zozan Akay |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln är att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan till Sverige, enligt 5:18 Utlänningslagen. Vidare får en ansökan om uppehållstillstånd inte bifallas efter inresan. Detta gäller oavsett om ni har för avsikt att ingå äktenskap.Dock finns det ett antal undantag till denna bestämmelse. Några exempel på undantag är om utlänningen har rätt till uppehållstillstånd som flykting här i landet, eller om utlänningen har stark anknytning till en person i Sverige och det skäligen inte kan krävas att den sökande åker tillbaka för att göra en ansökan. Så kan vara fallet om utlänningen till exempel har eller väntar barn med någon som är bosatt i Sverige, om det skulle vara svårt att få pass eller utresetillstånd vid ett återvändande osv.Det är svårt att säga huruvida din pojkvän skulle undantas från kravet på att ansöka om uppehållstillstånd från utlandet då det inte finns tillräcklig bakgrundsinformation. Jag hoppas ändå att detta var till hjälp.Hälsningar,

Ansökan om uppehållstillstånd efter inresa i Sverige

2014-09-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. jag har irakiskt och svenskt medborgarskap. Jag har träffat en (irakisk) tjej som jag vill gifta mig med. Hon är asylsökande här i Sverige. Måste hon åka tillbaka och ansöka om ett uppehållstillstånd eller kan hon få det medan hon är kvar här? Hela hennes familj bor i Sverige och hon har ingen att åka tillbaka till och situationen i Irak gör det omöjligt för en 22-årig tjej att bo ensam där nere. Tar Migrationsverket hänsyn till sådant?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!I 5 kap 18§ utlänningslagen sägs att uppehållstillstånd ska sökas innan inresa i landet och det får inte beviljas efter inresa. Det radas dock upp ett antal undantag till denna huvudregel där personen i fråga kan ansöka om uppehållstillstånd efter inresa i Sverige. Om personen har rätt till uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande kan man beviljas det efter inresa. Enligt 5 kap 3a§ i utlänningslagen reglerar att uppehållstillstånd får ges till en utlänning som har för avsikt att gifta sig eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar emot det. Även detta är en anledning till att uppehållstillstånd kan beviljas efter inresa till landet.Svaret på frågan är alltså att Migrationsverket tar hänsyn till sådana omständigheter eftersom det i många fall hade varit orimligt för en person att åka tillbaka till sitt hemland för att ansöka om uppehållstillstånd därifrån.Hoppas du fått svar!

Ingen hjälp av socialtjänsten

2014-09-30 i Myndigheter
FRÅGA |Kan jag stämma socialen för att dom vägrar hjälpa mig även om jag har gjort allt dom har bet mig om. jag är ensamstående mamma med 2 barn utan inkoms och dom vägrar hjälpa mig vad ska jag göra?
Delpak Sandy |Hej och tack för din fråga! Som jag förstår det så har du inte kommit bra överens med socialtjänsten och anser att du inte har fått hjälp av dem. Jag antar att du har fått något sorts beslut av socialtjänsten och det du kan göra är att överklaga det beslutet hos allmän förvaltningsdomstol enligt 16 kap. 3 § socialtjänstlagen, se här. Jag önskar dig lycka till!Med vänliga hälsningar 

Indragande av körkortstillstånd

2014-09-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag blev stoppad av civilpoliser och fick lämna urinprov på plats och jag erkände att jag rökt cannabis. Jag håller på och ta mitt körkort just nu och undrar om det kommer att påverkas, jag körde inte påverkad, har inte dömts för brott förut.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Din fråga behandlas i körkortslagen som du hittar https://lagen.nu/1998:488. När man håller på att ta körkort och övningskör behöver man ett körkortstillstånd, Körkortslagen 4:1. Ett körkortstillstånd kan återkallas på samma grunder som ett körkort kan, Körkortslagen 6:2a. I 6:3 anges vid vilka tillfällen ett körkort eller körkortstillstånd kan återkallas. För att körkortstillstånd ska kunna återkallas för ett brott som inte är ett trafikbrott krävs att det” kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon”, KörkL 6:3 6 punkten. För att körkortet ska kunna återkallas på grund av brott krävs också att det finns en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse som visar att brottet faktiskt har begåtts, KörkL 6:1 2 st. Enligt KörkL 6:3 5p kan ett körkortstillstånd även återkallas om man anser att du inte är pålitlig i nykterhetshänseende och därför inte bör ha körkortstillstånd. Om ditt körkortstillstånd skulle bli återkallat får inte ett nytt körkortstillstånd utfärdas under viss tid, så kallad spärrtid. Denna är lägst en månad och högst tre år, KörkL 6:6. Sammanfattningsvis är mitt svar till dig att ja, det finns en viss risk att dina möjligheter att fortsätta övningsköra och så småningom ta körkort påverkas. Det krävs dock att ett beslut om det fattas enligt ovanstående grunder, och det är långt ifrån säkert att så kommer att ske. Jag kan alltså inte svara på om ditt körkortstillstånd kommer att återkallas, utan endast konstatera att det finns en viss risk för det.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Varning eller indraget körkort vid rattfylleri?

2014-09-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, Jag är 57 år och har aldrig i livet haft en enda kontakt med rättsväsendet. Nu har jag varit dum nog att köra på morgonen efter en fest. Blåste 0,22 promille. Strafföreläggandet blev 20 000. Undrar om jag bör få en varning eller indraget körkort? Egentligen fattar jag inte varför det står på körkortsportalen att man kan få varning upp till 0,25. Jag är yrkesverksam med ett prickfritt förflutet? Drar man in mitt körkort förlorar jag jobbet och vem anställer sedan en 57 årig? Tackar på förhand
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås, se 5 kap. 1 § körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488#K7P2S1 ).Enligt 5 kap. 3 § körkortslagen kan Transportstyrelsen besluta att återkalla ditt körkort av dessa anledningar: 1. Du har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.2. Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i. Det gäller även om du inte har haft någon skuld i trafikolyckan.3. Du har gjort dig skyldig till flera trafikförseelser, till exempel mindre hastighetsöverträdelser.4. Du har brutit mot en viktig trafikregel (grövre trafikförseelse), exempelvis att du har kört mycket över tillåten hastighet eller kört mot rött ljus. 5. Du är opålitlig ur nykterhetssynpunkt, till exempel om polisen har tagit hand om dig för berusning vid ett antal tillfällen.6. Du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott som inte behöver vara ett trafikbrott eller ha samband med bilkörning, till exempel grov misshandel eller narkotikabrott.7. Du har en sjukdom som gör att du inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort.8. Du lämnar inte in ett läkarintyg eller ett bevis om godkänt förarprov trots att Transportstyrelsen kräver det.9. Körkortet har utfärdats på felaktiga grunderOm ditt körkort återkallas enligt punkterna 1-6 beslutar Transportstyrelsen om en spärrtid, alltså så lång tid körkortet ska vara återkallat. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år.Om du är dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri kan du istället för att få en spärrtid ansöka om körkort med villkor om alkolås. Ett sådant villkor gäller i ett eller två år och börjar räknas från den dag man tar del av en godkänd ansökan.I vissa fall kan du istället för att få körkortet återkallat få en varning, om varningen av särskilda skäl ska anses vara en tillräcklig åtgärd. En varning kan utfärdas i de fall som avses i punktera 2-6 ovan, men även om man gjort sig skyldig till rattfylleri och alkoholkoncentrationen är under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften. I ditt fall hamnade du under den gränsen, och en varning kan vara för handen. Men som sagt så måste det av särskilda skäl anses vara en tillräcklig åtgärd. Se 5 kap. 9 § körkortslagen. Praxis för vad som ska föranleda att endast varning utfärdas får anses vara restriktiv, se exempelvis RÅ 1976 ref. 72. Att personen är skötsam och behöver bilen för sitt arbete har inte ansetts tillräckligt. I ett senare fall, RÅ 1995 ref. 3, har följande däremot ansetts utgöra särskilda skäl:"Överträdelsen skedde under ett spaningsuppdrag, då Toivo P. befann sig i en pressad situation, som innebar mycket stora krav på honom som bilförare. Denna omständighet i förening med att Toivo P. kört prickfritt under lång tid och är i stort behov av körkort i sin tjänsteutövning utgör sådana särskilda skäl som vid en samlad bedömning föranleder att varning skall meddelas i stället för återkallelse."Således är det svårt att säga hur det kommer bli i ditt fall, om det kommer stanna vid en varning eller om Transportstyrelsen kommer återkalla sitt körkort. Skulle ditt körkort återkallas kan du ansöka om att körkortsinnehavet under viss tid (villkorstid) ska vara förenat med villkor om alkolås, och du skulle på så sätt kunna fortsätta köra bil och arbeta, se 5 kap. 17 § körkortslagen. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Offentlighetsprincipen och arbetsanteckningar

2014-09-30 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej Har fått reda på att våra chefer i vår kommun för arbetsanteckningar på sin personal. Då jag ville ha ut det som var antecknat om mig sjäv, så fick jag inte detta med motiveringen att det är arbetsanteckningar. Detta kan likställas med att de har ett block liggandes i sin skrivbordslåda och är i då i den bemärkelsen att man inte kan begära ut denna.Jag är ansälld av kommunen och undrar nu om det verkligen får gå till på detta sätt får man dokumentera anställda utan att dessa har rätt att få se vad som skrivs om dem? Får man överhuvudtaget dokumentera och spara anteckningar på detta sätt ( de ligger i datan)?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Frågan om handlingars offentlighet regleras framför allt i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (https://lagen.nu/1949:105). Generellt sett är, som du antyder, alla de handlingar som upprättats vid myndighet offentliga och kan begäras ut av vem som helst. En handling behöver inte vara "fysisk", utan kan mycket väl utgöras av ett dokument på en dator. Däremot måste en allmän handling givetvis ha någon form av samband med myndighetsverksamheten. Rent privata anteckningar eller dylikt, som någon befattningshavare har med sig, är självklart inte allmänna handlingar. Detta kan exempelvis vara just en anteckningsbok som ligger i en låda. Vad det rör sig om i ditt fall är, om jag förstår dig rätt, uppgifter som har med arbetet att göra och är skrivna på en dator "på jobbet". Därmed rör det sig om en handling som förvaras av myndigheten. Dock krävs det även att handlingen kan anses vara "upprättad" för att offentlighetsprincipen skall gälla. Om en handling anses upprättad eller regleras olika för olika typer av handlingar. Aktuellt i detta fall skulle kunna vara att påstå att handlingen föll under 2 kap. 7 § 2 st. 1p Tryckfrihetsförordningen (det vill säga utgör "diarium, journal eller sådant register eller annan förteckning..."). I så fall skulle handlingen vara offentlig i och med att den färdigställts för anteckning eller införing. Om anteckningarna har journalkaraktär och förs löpande skulle alltså detta kunna vara aktuellt.Om handlingarna inte har sådan karaktär, krävs för att de skall vara upprättade att de är "färdigställda". Eftersom det här i så fall rör sig om pågående anteckningar kan det tyvärr sägas att de inte är färdigställda, och din chef kan neka dig att få tillgång till anteckningarna så länge detta är fallet. Förmodligen är det detta din chef menar med att anteckningarna är arbetsmaterial. När anteckningarna av en eller annan anledning kan anses färdigställda är de dock en allmän handling. Det är inte i alla fall helt klart vad som menas med "färdigställda", men att anteckningarna har fått något slags slutlig form, exempelvis om din chef slutar att föra dem eller du slutar arbetet, torde uppfylla kravet. Det är även möjligt att handlingen är färdigställd om din chef exempelvis skulle skriva ut anteckningarna på papper eller påbörja ett nytt dokument.Sammanfattningsvis beror svaret lite på vilken karaktär arbetsanteckningarna har. Om de är av journalkaraktär eller dylikt, är de en offentlig handling redan från det ögonblick då de "färdigställts för anteckning eller införing". I så fall är de helt offentliga åtminstone sedan den första anteckningen. Om de inte har en sådan karaktär, krävs dock att de är "färdigställda" och därmed har fått sin slutliga form. I så fall är de sannolikt inte offentliga än.Hälsningar,

Tilldelning av serveringstillstånd från hyresvärd?

2014-09-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Min mamma startade ett café för ungefär ett år sedan. Vår hyresvärd lovade då muntligt mamma att hon skulle få alkoholtillstånd, men det var inte riktigt så. Resturangen bredvid oss hotade vår hyresvärd, att om du ger alkoholtillstånd till min mamma så kommer jag att mörda din familj. Hyresvärden är för rädd för att anmäla, mamma har inte råd att ha cafét i rullning, finns det något kryphål? Vi har gjort allt men inget går! Snälla hjälp oss!
Johan Olsson |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Alkoholtillstånd, som vanligen kallas för serveringstillstånd eller utskänkningstillstånd, regleras i Alkohollagen. Av 8:1 (se https://lagen.nu/2010:1622#K8P1S1) så framgår det att servering av alkoholhaltiga drycker kräver tillstånd från kommunen. En ansökan om serveringstillstånd ska ske skriftligen till kommunen (10§) och tillståndet ges endast om ett antal förutsättningar är uppfyllda, såsom att den som söker om tillståndet anses som lämplig att hantera alkoholservering, att denne ska klara av ett prov om lagens bestämmelser samt att det ställs ett antal olika krav på menyns utbud samt restaurangens utrustning (15§). Ett serveringstillstånd är alltså ingenting som er hyresvärd kan lova er eller som denne har någon möjlighet att råda över, förutom att möjligtvis ansöka om det åt er hos kommunen.Som du nämner så har den närliggande restaurangens ägare eller personal hotat er hyresvärd att inte ansöka om serveringstillstånd, antagligen i ett försök att se till att deras egen verksamhet inte minskar i lönsamhet om din mammas café skulle tilldelas severingstillstånd och locka över kunder från restaurangen. Att hota en annan person eller dennes närstående till döden är inget mindre än ett allvarligt brott i form av olaga hot enligt 4:5 BrB (se https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1) då det sker ett hot om en brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos er hyresvärd. Olaga hot av normalgraden har ett straffvärde på upp till ett års fängelse, och är givetvis ingenting som kan accepteras av varken er eller er hyresvärd.Som en lösning på er situation så råder jag er därför att se till att ni har de förutsättningar som krävs för att kunna tilldelas ett serveringstillstånd från kommunen, att sedan ansöka om det och självfallet att polisanmäla den person från den närliggande restaurangen som står bakom de olaga hoten mot er hyresvärd. De krav som lagen ställer för att ni ska kunna tilldelas serveringstillstånd finns alla i 8 kap i lagen som jag har hänvisat till. Förutom lagtexten så verkar det finnas ett flertal företag som arrangerar förberedande kurser för de som ämnar ansöka om serveringstillstånd, som kan hittas genom en enkel sökning på exempelvis google. Hoppas att detta var till hjälp, och lycka till! 

Ändring av ett gynnande förvaltningsbeslut?

2014-09-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har fått 2 beslut av Försäkringskassan ang. bostadsbidrag. Några dagar efter att jag tagit del av första beslutet (skulle få 500:-/ månad), så fick jag ett nytt beslut från Försäkringskassan där det står att jag skulle få 200:-/månad istället. Enda skillnaden jag såg nu mellan besluten var att i det nya beslutet, så hade de lagt till möbelhyra som avdrag i min bidragsgrundande bostadskostnad, vilket de hade glömt att göra i det första beslutet. Får de göra så? Är inte det en nackdel för mig och enbart slarv från deras sida, och på så sätt ska det tidigare beslutet gälla?
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Försäkringskassan är en förvaltningsmyndighet som regleras under förvaltningslagen (FL) https://lagen.nu/1986:223. Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft vilket innebär att de inte kan ändras. En myndighet får lov att ändra ett positivt beslut om det finns ett återkallelseförbehåll, om den ansökande har lämnat oriktiga/vilseledande uppgifter eller av säkerhetsskäl. Det är alltså en allmän förvaltningsrättslig princip att positiva beslut inte kan tas tillbaka. Ditt beslut har ändrats inte tagits tillbaka. Det är Försäkringskassan som har gjort fel vid hanteringen av ditt ärende. De anser att det första beslutet har innehållit en uppenbar oriktighet p.g.a. något de missat d.v.s. avdraget för möbelhyran. Vid sådana incidenter får en myndighet lov att ändra sitt beslut enligt 26 § FL genom att göra en rättelse.