Överklagan av kontrollavgift på buss

2017-04-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag pendlar till Uppsala då jag bor i Stockholm och har då ett SL/UL kort. Men eftersom de kortet gick ut igår så har jag inte fyllt på det än. Så då använde jag mig av UL appen som en kompis sagt att jag skulle göra för att komma till Uppsala och även samma sak på hemvägen. Dock var det kontrollanter och då blev jag stoppad för att jag köpt fel biljett. Hade köpt ungdoms biljett för jag trodde det var samma som student biljett. Men tydligen var det inte så och jag fick en tilläggsavgift på 1200.. hur ska jag kunna slippa betala? Hade ingen aning om att UL inte har student biljetter på sin app.
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! UL är en del av en myndighet vilket bekräftas av deras information på sin hemsida. De beskriver sig själva på sin hemsida med: "vi är en förvaltning inom Region Uppsala. Region Uppsala är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets regionala kollektivtrafik. UL handlägger Region Uppsalas myndighetsuppgifter och svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken i Uppsala län." Eftersom att UL är en myndighet kan du överklaga ett beslut från dem. I detta fallet blir det ett beslut om att pålägga dig en straffavgift för att du har köpt fel biljett. Det står vidare på deras hemsida att "det är du som kund som ansvarar för att du har rätt biljett för din resa. För att resa i UL trafiken måste du alltid ha en giltig biljett. Särskilda biljettkontroller görs regelbundet och saknar du giltig biljett får du betala tilläggsavgift, 1200 kr, plus biljett för din resa".Detta innebär att risken står på dig att bevisa att du hade rätt biljett och att de således gjort fel som gett dig en straffavgift. Vad jag kan utläsa av informationen i ding råga hade du köpt fel biljett. I detta fall kommer ett överklagande inte att gå igenom, då du inte kan frambringa bevis som talar för att myndigheten gjort fel. Jag förstår självfallet att detta är olägligt men dessvärre ligger risken på dig. Det faktum att du i god tro råkade köpa fel biljett kan inte heller påverka utgången.Jag hopasp att jag med detta har besvarat din fråga!Vänliga hälsningar,

Registrering av äktenskap

2017-04-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min fru har ansökt om uppehållstillstånd för min fru 2016-05-17 Hon har varit på intervju 2017-02-03 vi har skickat in passtämplar flygbiljetter och många bilder till Migrationsverket , vi har inte behövt komplettera ansökan, väntar fortfarande på att vi ska få nån handläggare. Min fråga är, är det viktigt att man registrerar äktenskapet även här Sverige? Jag har blivit dömd till böter och samhällstjänst kan det påverka vårt ärende på nåt sätt, tacksam för svar.
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 1 kap. 7 § Lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap) (IÄL)erkänns äktenskap som är giltiga i den stat där de ingicks även i Sverige. Förutsatt att ert äktenskap är giltigt i hemlandet är det alltså även giltigt i Sverige och det saknas därför anledning att registrera det här. Att du blivit dömd till böter och samhällstjänst påverkar inte denna fråga, Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Lokala föreskrifter om kopplingstvång för hundar

2017-04-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hur ser egentligen den rättsliga grunden ut för att Stockholm har utfärdat kopplingstvång för hundar eftersom det inte har stöd i allmän lag (såvida inte Stockholm betraktas som renbetesområde)? Åsidosättande av svensk lag är väl endast möjligt vid utfärdande av undantagstillstånd?Vänligen förklara, tack på förhand!
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om allmän ordning och säkerhet finns i ordningslagen (1993:1617) (OL) som innehåller bland annat bestämmelser som reglerar kommuners möjlighet att besluta om lokala föreskrifter i olika sammanhang (3 kap. 8-13 § OL). Lokala ordningsföreskrifter om koppeltvång på vissa platserDet har inte tagits in någon bestämmelse i OL om generellt koppeltvång för hundar. Kommunen får dock meddela föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (se 3 kap. 8 § OL och 1 § första stycket förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)). Hundhållning går in under kommunens rätt att upprätthålla den allmänna ordningen, trots att hundtillsyn dessutom regleras i andra föreskrifter (se t.ex. lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Din kommun får alltså i sin lokala ordningsstadga reglera tvång att hålla hundar kopplade, tvång att plocka upp efter hundar m.m. Däremot får sådana regler inte omfatta samtliga offentliga platser inom en kommun eftersom det skulle uppfattas som ett onödigt tvång på allmänheten eller annars utgöra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (se 3 kap. 12 § OL). De platser som omfattas måste alltså vara särskilt motiverade från en ordningssynpunkt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad undantas från behovsprövningen för försörjningsstöd?

2017-04-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Jag är på väg att bli tillförordnad förvaltare för en ung man (fyller 18 i april 2017). Han har flera diagnoser, bl a ADHD och autism. Som en följd av detta har han fått utbetalt invaliditetsersättning från Folksam, en summa som föräldrarna betraktat som en buffert i framtiden. Han har inget arbete utan är hänvisad till samhällets stöd, ev aktivitetsersättning samt ytterst försörjningsstöd.Invaliditetsersättningen är utbetald som ett engångsbelopp och ska rimligen i mina ögon ses utslagen över hans livstid. Hur har lagstiftaren sett på detta i förarbetena i förhållande till rätten till försörjningsstöd? Tvingas han förbruka hela sin invaliditetsersättning innan han har rätt till försörjningsstöd?
Erica Leufstedt |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap Socialtjänstlagen, den hittar du här. Försörjningsstöd ges till den som inte själv eller på något annat sätt kan klara sin försörjning eller tillgodose sin livsföring i övrigt. Det sker en individuell behovsprövning av den enskildes ekonomiska situation eller övriga besvärsbild och målet med försörjningsstödet är att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I lagen anges vissa tillgångar som ska undantas vid bedömningen av den enskildes behov. Inkomster och tillgångar som inte ska beaktas vid behovsprövningen är inkomster av hemmavarande barn/skolungdom. I förarbetena anges inget närmre om förhållandet mellan invaliditetsersättning och försörjningsstöd och jag hittar inget annat stöd för att sådan ersättning inte ska beaktas vid behovsprövningen. Försörjningsstödet ska agera ett yttersta skyddsnät för människor i behov av hjälp, vilket bidrar till att behovsprövningen beaktar i princip all egendom den enskilde äger eller har att tillgå. Jag kan dock inte närmre uttala mig i ert ärende då samlad ekonomisk förmåga samt behov i övrigt styr hur den enskildes behov bedöms. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan ett tillfälligt uppehållstillstånd på anknytning återkallas?

2017-04-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej.Jag har fått tillfälligt upphållstillstånd på grund av samboförhållande . Det är giltigt tills 31/12/2018.Nu är jag skild och jag bor inte längre med min svensk man.Får jag stanna kvar i Sverige till 31/12/2018?Min man hotar mig med att han kan få mitt upphållstillstånd att upphöra innan det tar slut eftersom vi är skilda . Kan han göra det ?Min fråga gäller inte förlängning när mitt tillfälligt upphållstillstånd går ut ,utan jag vill veta om jag får stanna kvar i Sverige två år tills mitt tillfälligt upphållstillstånd går ut eller om jag ska lämna Sverige omedelbart?Tack
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga beror lite på omständigheterna i ditt specifika fall.Så länge du har ett giltigt uppehållstillstånd så behöver du inte lämna Sverige. Bara för att förhållandet upphör så upphör inte ditt tillstånd att gälla automatiskt. Du behöver alltså inte omedelbart lämna Sverige. Ditt uppehållstillstånd upphör att gälla antingen den 31/12/18, eller genom att Migrationsverket beslutar att dessförinnan återkalla ditt uppehållstillstånd.Migrationsverket kan som utgångspunkt besluta att återkalla ditt uppehållstillstånd, eftersom förhållandet som tillståndet grundade sig på har upphört. (7 kap 3 § andra stycket, utlänningslagen)Om du vistats här i landet i mer än 3 år med giltiga uppehållstillstånd när migrationsverket prövar om de ska återkalla tillståndet så kan de inte återkalla tillståndet. (7 kap. 3 § tredje stycket utlänningslagen)När migrationsverket gör sin prövning om de ska återkalla tillståndet så ska migrationsverket ta hänsyn till vilken anknytning du har till det svenska samhället, eller om det finns några övriga skäl till att tillståndet inte ska dras in. (7 kap. 4 § första stycket utlänningslagen)Vid bedömningen av din anknytning till det svenska samhället så ska migrationsverket särskilt se till fyra olika saker:1. Dina levnadsförhållanden. Med levnadsförhållanden menar man t ex om du har ett arbete, hur du bor, din sociala anpassning och om du har lärt dig svenska. 2. Om du har barn här i Sverige. Man ser då till hur kontakten med barnet är och hur den skulle förändras om ditt uppehållstillstånd skulle återkallas.3. Om du har övrig familj i Sverige.4. Hur lång tid du har vistats i Sverige. Om du t ex vistats i Sverige något år så kan det tala för att din anknytning till samhället är starkare än om du kom hit för någon månad sedan.Enligt ett rättsfall från 2013 så spelar det också roll för migrationsverkets bedömning om förhållandet till din man upphörde för att du utsattes för våld eller andra kränkningar av honom. Då talar det också för att ditt tillstånd inte ska återkallas. (MIG 2013:5)Som du förstår så kan jag inte göra en bedömning av hur migrationsverket kommer att bedöma ditt särskilda fall utan att har mer information om det. Jag hoppas att vad jag redogjort för kan hjälpa dig att veta ungefär vad migrationsverket tar ställning till om de gör en prövning av frågan om ditt tillstånd ska återkallas eller inte.Tyvärr är det så att migrationsverket kommer att pröva frågan om de får reda på att ert förhållande upphört. Detta innebär att din före detta sambo kan meddela migrationsverket som då eventuellt kommer att pröva frågan. Om ingen meddelar migrationsverket att förhållandet upphört så kommer frågan inte att prövas. Att din sambo kan meddela migrationsverket att ert förhållande upphört går tyvärr inte att göra någonting åt. Om din sambo däremot försöker tvinga dig att göra någonting genom att hota dig med att meddela migrationsverket att ert förhållande upphört eller liknande, så begår han eventuellt ett brott. Du bör i så fall anmäla detta till polisen. Det finns även kvinnojourer(om du är kvinna) och liknande där man kan få råd och stöd kring sådana frågor.Sammanfattning:- Du behöver inte lämna Sverige omedelbart, eftersom du har ett giltigt tillstånd. - Migrationsverket kan, om de får uppgift om att förhållandet upphört, pröva frågan om de ska återkalla ditt tillstånd eller inte. De prövar frågan utifrån din anknytning till Sverige, och då tittar de specifikt på de 4 faktorer jag angett ovan. Om förhållandet upphört på grund av att du utsatts för våld eller kränkningar av din sambo så kan det tala för att de inte ska återkalla tillståndet.- Om du vistats i Sverige i tre år när de prövar frågan så får de dock inte återkalla det.- Att din man kan lämna uppgifter till migrationsverket är en sak. Vad han gör mot dig är en annan sak. Kontakta polisen om hans beteende övergår till någon form av tvång eller hot om våld el liknande. Eftersom den frågan kan vara komplex kan man ta hjälp av kvinnojourer och andra organisationer för att få råd och stöd.Jag hoppas att du tycker dig ha fått svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.Vänligen,

Felbehandling i vården - LÖF

2017-04-29 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, jag har opererat mitt knä pga korsbandsskada och det har uppstått komplikationer efter operationen i form av att jag fått en blodpropp i vaden. Innan operationen bad jag läkaren muntligen om att jag ville få blodförtunnande för att undvika just detta. Detta pga att jag har haft vänner som tidigare gjort lika typ av operation och påpekade att det var av stor vikt. Läkaren sa innan operationen att "operationen inte är tillräckligt omfattande för att det borde behövas". I vilket fall upptäcktes blodpropp ett par veckor efter operationen. Detta leder i sin tur till att jag måste äta medicin mot detta närmsta halvåret, istället för att jag fått det från början som jag bad om och ta det i ett par veckor och sedan ha det ur världen. Detta leder till att jag inte kan äta andra mediciner samtidigt för att underlätta min rehabilitering då dessa inte får kombineras. Slutligen leder detta till att jag måste äta starka smärtstillande med otrevliga bieffekter och med största sannolikhet till längre rehabiliteringstid och även missar jag resor och dylikt pga blodproppen. Vilka anspråk kan jag rikta och vart? Samt har jag rätt till någon ersättning? Har sneglat lite på patientskadelagen 6§ 1p. Med vänlig hälsning, Hampus
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Om man drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan man ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen, precis som du är inne på! Om det gäller vård som du fått via offentliga vården så finns LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Du bör därför rikta ditt anspråk dit. Innan man gör en anmälan till LÖF bör man undersöka om ens skada lever upp till de grundläggande krav som krävs för att ersättas enligt patientskadelagen. Jag håller med om att 6 § 1p Patientskadelagen är den paragraf som bör kunna tillämpas i ditt fall. På LÖF:s hemsida kan du fylla i ett frågeformulär för att undersöka om din skada lever upp till dessa grundläggande krav som krävs för att ersättas enligt patientskadelagen,länk.Resultatet som du får av frågeformuläret är en enkel vägledning till om du rekommenderas att göra en skadeanmälan till LÖF eller inte. Om du sedan gör en skadeanmälan kommer LÖF göra en utredning för att klargöra om din skada omfattas av försäkringen och kan ersättas. Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol. Om din skada är ersättningsbar får du information om vilka ersättningar som kan bli aktuella i ditt fall. Du behöver därför inte oroa dig i nuläget över om hur vilket ersättningsanspråk du bör sätta. Det finns mycket bra och lättläst information på LÖF:s hemsida. Gå gärna in där och kika! Se här. Bara så att du vet är det mer än hälften av alla LÖF ärenden där det inte betalas ut någon ersättning, men det kan ju vara värt att undersöka!Önskar dig lycka till! Med vänliga hälsningar,

Återkallat körkort efter överklagan av dom till hovrätt

2017-04-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejUndrar om det är rätt att transportstyrelsen återkallar körkortet trots att en överklagan mot tingsrättsdom ligger i hovrättenMVH Conny
Emma Persson |Hej!Tack för din fråga.Transportstyrelsen kan återkalla och sätta spärrtid för ditt körkort i detta fall eftersom du är dömd i tingsrätten (om jag förstått dig rätt) för någonting som påverkar din lämplighet som innehavare av körkort. Om du är misstänkt för exempelvis rattfylleri (och alltså inte dömd) kan du vända dig till Transportstyrelsen och ansöka om att få alkolås på bilen i stället för spärrtid på körkortet.Hoppas detta gav svar på din fråga,Vänligen

Vassa föremål på flygplan

2017-04-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Får man ta med en machete på flyget från Zambia till Sverige?
Emma Persson |Hej!Du får inte ha en machetekniv i handbagaget ombord på ett flygplan. Olika regler gäller i olika länder och olika flygbolag för vilka typer av knivar som är tillåtet att ha med i incheckat bagage. Knivar som har blad över 6 cm får enligt Transportstyrelsens föreskrifter tas med i incheckat bagage. Jag kan emellertid inte med säkerhet säga vad som gäller i ditt fall, utan jag rekommenderar dig att kontakta Transportstyrelsen samt ditt flygbolag.Vänligen