Folkbokföring av utländsk medborgare

2015-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |kan man vara folkbokförd i Sverige om man inte är svensk medborgare?
Ola Silvén |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.Den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras. En person anses bosatt i Sverige om hen kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år. 3 § Folkbokföringslag (FBL), här. En utlänning som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige, får folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt eller om det finns synnerliga skäl för att hen ändå ska folkbokföras 4 § FBL. Man kan alltså vara folkbokförd i Sverige även om man inte är svensk medborgare.Vänliga hälsningar,

Sambos försörjningsskyldighet och egendom

2015-03-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Min situation är såhär att jag och min flickvän flyttade ihop för ca 1 månad sedan. Jag har fast inkomst. Flickvännen har varit arbetslös en längre tid och nyligen ansökte hon om socialbidrag, och de talade då för henne att eftersom vi bor tillsammans så är jag försörjningsskyldig. Socialen där man ansöker om bidraget har en lista på saker som pengarna ska gå till, t.ex vård, hygien osv Ifall man får bidraget. Grejen är att hon drog upp det här med försörjningsskyldighet när hon ville fixa håret som kostar 1000+ (hygien?), men eftersom jag inte var så påläst och trodde blint på det hon sa så fick hon pengarna efter massa motstånd från mig (lite bråk).Jag köper annars hem allt annat vi behöver, mat, toapapper, tvätt o diskmedel osv. Även hon betalar för mat osv ibland när hon kan. Vi delar på hyran.Hon vill såklart mig inget illa utan är helt säker på att hon missförstått vad socialen har sagt, och vad jag har läst på flera andra ställen så är sambos inte försörjningsskyldig för den andra. Men hur ligger det i egentligen till när det kommer till sambolagen, ekonomi? pengar osv? Vi är inte gifta.Och hur blir det ifall jag och tjejen går isär, t.ex med möbler som jag tagit med mig hemifrån och med elektronik prylar o annat som man köpt när man bott ihop?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Fråga om försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd regleras i Socialtjänstlagen, https://lagen.nu/2001:453, och frågor om sambors ekonomiska förhållanden behandlas i Sambolagen, https://lagen.nu/2003:376.Angående din fråga om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) kan sägas att det ska fungera som ett yttersta skyddsnät när en individ inte har några andra möjligheter att försörja sig. Ekonomiskt bistånd betalas därför bara ut till den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, SoL 4:1. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer,här, bör makars och sambors inkomster räknas in när man beräknar om en individ kan beviljas ekonomiskt bistånd. Det är alltså i enlighet med riktlinjerna att inte betala ut ekonomiskt bistånd om det finns en sambo som kan försörja den enskilde. Angående frågan om 1000 kronor för hårvård kan rent generellt sägas att ekonomiskt bistånd ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå, SoL 4:1 3 st, vilket sägas vara tänkt som en slags grundnivå för vad man ska kunna leva på, och 1000 kronor för hårvård kan nog normalt sätt inte sägas inbegripas i begreppet skälig levnadsnivå. Mer om sambor och försörjningsstöd finns att läsa i en tidigare besvarad fråga, här.Angående din andra fråga om sambors egendomsförhållanden, regleras dessa av Sambolagen. När ett samboförhållande upplöses, tex genom att samborna går skilda vägar, ska samboegendomen delas lika mellan samborna, SamboL 14§. Samboegendom är Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning, SamboL 3§. Med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk, SamboL 6§. Möbler som du har tagit med dig hemifrån borde normalt sett inte anses som samboegendom, eftersom den inte har förvärvats för gemensamt bruk. Elektronik med mera som har köpts till det gemensamma hemmet, kan däremot vara samboegendom, och din sambo har rätt att kräva hälften av värdet av denna, även om det var du som betalade. Om ni inte är nöjda med den ordningen, kan man avtala om att viss egendom ska anses vara enskild och inte samboegendom, och därmed inte ingå i en bodelning, SamboL 9§. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett sådant avtal går det bra att boka ett möte med en jurist via Lawlines hemsida, här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Återkallelse av körkort vid ringa narkotikabrott

2015-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hejsan! jag har åkt dit för ringa narkotikabrott- eget bruk. Har aldrig åkt dit för något innan och är helt prickfri. Jag undrar om mitt körkort kan återkallas? jag har stort behov av körkort i mitt jobb. mitt körkort är även under prövotid.
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Till att börja med kan man återkalla ditt körkort med anledning av brottslig gärning om det finns en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande om ordningsbot eller beslut om åtalsunderlåtelse, 5 kap. 1 § körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488#K5P1S1). Du har gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott, vilket kan göra att ditt körkort återkallas för att man anser att du inte bör ha körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende, 5 kap. 3 § 5 punkten körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488#K5P3S1). Möjligtvis även enligt 5 kap. 3 § 6 punkten körkortslagen att du inte bör ha körkort på grund av personliga förhållanden, till exempel narkotikamissbruk. Huruvida ditt körkort kommer att återkallas eller inte är svårt för mig att avgöra. Transportstyrelsen kommer att göra en helhetsbedömning där man ser till risken för fortsatt misskötsamhet. Att du behöver körkortet i ditt jobb kan vara en förmildrande omständighet, alltså att ditt behov av körkort inom arbetet talar emot en återkallelse av körkortet. Tidigare praxis på området ger indikationer på att körkort inte återkallas vid ringa narkotikabrott. Det är dock som sagt svårt för mig att avgöra hur det kommer att bli i ditt fall, jag kan bara berätta riktlinjer och hur bedömningen om återkallelse av körkort går till.Jag hoppas att svaret gav dig vägledning!Vänligen,

Kroppsvisitation av 17 årings väska

2015-03-30 i Polis
FRÅGA |Hejsan!Tack för er otroligt bra och lärorik sida.Jag undrar om jag som en omyndig person på 17 år måste låta polisen söka igenom min väska där jag har starkare alkohol?Dvs. Har de rätten att kolla igenom min väska samt att hälla ut den alkoholmängd som finns där?Förklara och hänvisa gärna till olika lagar som är relevantaTack på förhand
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Jag kommer skriva lite allmänt om kroppsvisitation sen kommer jag svara på din fråga i slutet av min fråga.När en polis genomsöker en väska utför polisen en kroppsvisitation. Kroppsvisitation regleras både i 19 § polislagen (här) samt i rättegångsbalkens 28 kap. (här).Vad gäller polislagens 19 § får kroppsvisitation ske om en polisman i anslutning till att denne med laga stöd griper, omhändertar eller avlägsnar en person samt att det är nödvändigt av a) säkerhetsskäl för att farliga föremål ska kunna tas om hand eller b) för att den omhändertagnas identitet ska kunna fastställas. Vidare får en polisman även kroppsvisitera för att söka efter vapen och andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott om polisen även kan förverka (förstöra) föremålet samt om det finns föremål som är ägnade att användas för att begå brott på egendom.Vad gäller rättegångsbalkens 28 kap. 11 § får en polis kroppsvisitera en person som kan misstänkas för att ha begått ett brott på vilket fängelse kan följa, om polisen söker efter föremål som kan i beslag eller annars för att undersöka omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottetVidare kan även den som inte är skäligen misstänkt för brottet kroppsvisiteras om det finns synnerlig anledning att anta att denna person har föremål som kan tas i beslag, eller för att utreda brott. Vad gäller föremål som kan tas i beslag framgår av 27:1 RB att föremål som kan förverkas på grund av brott kan tas i belag. Då någon i ett tidigare skede begått ett brott när ni som underåriga fick tillgång till alkoholen, ska alkoholen enligt 12:1 alkohollagen förverkas.Eftersom att det inte är olagligt att bära alkohol på sig krävs det "synnerlig anledning" att anta personen har alkohol på sig för att en polis ska få undersöka väskan. Vad gäller synnerlig anledning ska det föreligga en faktisk omständighet som konkret visar att polisen med fog kunnat förväntat sig att anträffa alkoholen. Om det föreligger har alltså polisen rätt att söka igenom väskan och förverka alkoholen.Mvh,

Talerätt/medlemsskap i kommun

2015-03-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Vi har en fastighet i en by i Småland. Vi är inte mantalsskrivna där, utan är skrivna i en annan kommun. Fastigheten i Småland använder vi framför allt under sommarhalvåret. I byn har nu uppstått en tvist om en samfälld väg. Min undran är ifall vi som inte är skrivna i byn har någon juridisk möjlighet att påverka, eller är vi helt utan talan.Jag är tacksam för ett svar från er.mvhAnita Olsson
Elin Gustafsson |Hej och tack för din fråga!I frågan anges att det rör sig om en samfälld väg, men det har stor betydelse för den juridiska bedömningen huruvida vägen är anlagd på privat mark eller på kommunens mark. Det framgår inte heller vad för slags tvist det gäller.Om vägen ligger på privat mark får de som äger marken komma överens om hur den gemensamt ska skötas, och er medverkan beror på om ni ingår i den aktuella samfälligheten eller inte. (Ni kan kontakta Lantmäteriet för att få reda på statusen på vägen.)Om vägen ligger på kommunens mark och de har tagit något slags beslut i frågan: Genom att äga en fastighet i en kommun är man tekniskt sett medlem i den kommunen, detta enligt Kommunallagen 1 kap. 4 §. Ni har alltså talerätt om ni på så sätt är medlemmar i kommunen enligt 10 kap. 1§ Kommunallagen, som säger att "varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten." Det är alltså bara möjligt för en medlem av kommunen att överklaga lagligheten av ett beslut taget av kommunen. Detta innebär att prövningen endast avser om beslutet i sig strider mot lag, och inte om det strider mot andra intressen. Men alla beslut av kommunen kan inte överklagas. En uttömmande uppräkning av vilka beslut som får överklagas finns i Kommunallagen 10 kap. 2§. Ett beslut överklagas skriftligt enligt Kommunallagen 10 kap. 4§, och inom 3 veckor från det att beslutet tillkännagavs hos kommunen, enligt Kommunallagen 10 kap. 6§. Mvh,

Begära ut allmän handling

2015-03-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Vi är missnöjda med kommunens tillvägagångssätt när de har placerat vårt barn på en skola. Har vi rätt att få ut en lista på hur de har mätt avståndet till skolan på de elever som fått plats på den skolan vi också önskat?
Måns Gottfries |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret är i korthet ja, ni kan med största sannolikhet begära ut denna lista. Frågan regleras i Tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF). Av 2:1 TF följer att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, läs gärna paragrafen i sin helhet https://lagen.nu/1949:105#K2P1S1. Listan utgör med all säkerhet vad lagstiftaren avser med handling och den aktuella frågan är ifall denna handling är att betrakta som en allmän handling. Definitionen av allmän handling följer av 2:3 TF, läs https://lagen.nu/1949:105#K2P3S1. En handling är att betrakta som allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till myndigheten eller upprättad där. Det rör sig i detta fallet om en myndighet och kravet på förvaring är även det uppfyllt. Handlingen bör ses som upprättad i enlighet med 2:7 TF när ärendet som handlingen hör till har slutbehandlats. Då ni verkar ha fått beslut i saken lär således ärendet vara slutbehandlat, och handlingen är därigenom allmän. Ni lär således ha rätt att i enlighet med 2:1 TF begära ut den allmänna handlingen. Det kan i sammanhanget nämnas att rätten att begära ut allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), läs lagen i sin helhet https://lagen.nu/2009:400. Jag vet inte vilka uppgifter som kan tänkas finnas med i den aktuella listan, men mest troligt innehåller den ingenting som motiverar sekretess. Jag hoppas att svaret var till din hjälp. Vänliga Hälsningar

Söka uppehållstillstånd innan resa till Sverige

2015-03-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej är tillsammans med en tjej från Kenya , vistas i Portugal(illegalt). Vi skall nu gifta oss i Portugal helt okay enligt portugiska myndigheter hon är ej papperslös. Vi har varit tillsammans i ett och ett halvt år. Det jag undrar över är om hon måste söka uppehållstillstånd efter giftersmålet från Kenya eller kan hon söka från exempelvis Madrid? Vad jag förstår så kan man söka från vilken ambassad som helst bara man sökt innan man kommer till SverigeHälsningar
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Som du påpekar är det ett krav på att den som ansöker om uppehållstillstånd ska göra det innan hon reser till Sverige. Detta framgår av 5:18 utlänningslagen, det sägs dock ingenting om det är ett krav på att det ska vara från det land där hon är medborgare. Jag utgår därför ifrån att det är möjligt att söka uppehållstillstånd i Sverige från t.ex. ambassaden i Madrid om det är där ni är bosatta. Jag föreslår dock att du kontaktar ambassaden i Madrid och ställer din fråga till dem för att vara helt på den säkra sidan.Vänligen,

Polisens befogenheter

2015-03-30 i Polis
FRÅGA |Tjabba tjena hallå! Jag och en kompis till mig var i min faders lokal och skruvade upp gipsskivor. Till lokalen kommer 2 civilpoliser och visar brickan och säger att jag och min kompis ska följa med till polisstationen för drogtest. Vi frågar dem varför dem bara klampat in här och varför dem ställer massor med krav på oss, men får till svar "ni visar tecken på att ni är påverkade". Hur kunde dem veta det innan dem gick in i lokalen menar jag? Får poliserna bara gå in i någons lokal utan tillstånd? Får dem dessutom ta med sig vem som helst in på drogtest bara för att en person "ser påtänd ut"...? Jag har aldrig blivit dömd pga narkotikabrott och aldrig heller tagit några drogtester hos farbror blå.
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Polisen får ta urinprov, göra kroppsbesiktning, på den som skäligen kan misstänkas för ett brott som man kan få fängelse för, och det kan man för narkotikabrott. Misstanken måste grundas på något konkret i det enskilda fallet, att du "ser påtänd ut" kan således vara skäl för att det grunda en misstanke om narkotikabrott. Detta får dock inte användas godtyckligt utan det ska vara antagligt att du är skyldig till det brott som du misstänks för.Du kan alltid vända dig till justitieombudsmannen, JO, om du känner dig felbehandlad av polisen. Hur du gör en anmälan kan du läsa på www.jo.seVänligen,