Rätten att ta med familjemedlem

2017-08-19 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej,Vet inte om ni kan hjälpa, men ställer en fråga i alla fall.Har en bekant som har arbetstillstånd i Danmark med sin familj.Han kommer från Kosovo där han har sin gamla mor.De önskar att hon kommer o bo med. Än så länge kom hon på besök i 3 månKan hon få bo permanent hos hennes son då de står för allt mat, sjukvård?Vad behöver man göra o vart ska man vända sig?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Detta är en fråga som behandlar en arbetstagares fria rörlighet och rätten att ta med familjemedlemmar. Tyvärr är det så att Kosovo inte är medlemmar i EU och invånare från Kosovo har inte samma rättigheter som EU-medborgare (stat som är medlemmar i Europeiska unionen). Hade de varit från ett land som hade varit medlem i Europeiska Unionen så hade det blivit en EU-rättslig fråga och behandlas av eurättslig lagstiftning. Nu kallas de istället för tredjelandsmedborgare och har inte samma skydd. Om man är medborgare i ett land utanför EU (tredjelandsmedborgare) och är familjemedlem till en person med arbetstillstånd kan man få uppehållstillstånd för samma tid. Dock så räknas familjemedlem som maka, make, sambo, registrerad partner eller ogifta barn under 21 år. Föräldrar omfattas tyvärr inte. Vad behöver man göra o vart ska man vända sig?Det ni kan försöka göra är att vända er till migrationsverket och höra av dem säger. Annars blir det tyvärr svårt om modern själv inte söker arbete för att arbeta i Danmark. Men med tanke på hennes gamla ålder verkar det ej som ett alternativ. Hade hon varit Eu-rättslig medborgare hade hon haft rätt att flytta till Danmark såvida hon inte hade varit en ekonomisk belastning för staten. Du kan läsa mer på migrationsverkets hemsida, se här. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Folkbokföring

2017-08-18 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Jag och min fru är pensionärer och mer eller mindre flyttat ut på landet kan vi skriva oss här och ha kvar våran lägenhet i stan som övernattninslägenhet eller blir det problem på något sätt
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det går alldeles utmärkt att vara ägare till två fastigheter och vara bosatt på två ställen. Det enda ni ska tänka på är vart ni vill vara folkbokförda. Det är viktigt att vara folkbokförd på den adress man är bosatt på, oavsett om man bor på flera adresser. Dubbel bosättning innebär att du har flera bostäder och bor i var och en av dem minst en sjundedel av din tid. Vid dubbel bosättning avgör Skatteverket var du ska vara folkbokförd, beroende på din livssituation. Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av att du är folkbokförd och var du är folkbokförd, till exempel olika bidrag, var du ska betala din skatt och rösta.Vänd dig till Skatteverket och kolla vad dem tycker! Annars ska det inte vara några problem. Hoppas det var svar på din fråga! Med vänliga hälsnignar

Kan jag överklaga ett beslut om sekretess, om uppgiften rör mitt barn eller mig?

2017-08-18 i Sekretess
FRÅGA |Kan jag överklaga ett beslut som socialtjänsten beslutat om sekretess mot mig fast jag är förälder till barnet som sagt saker till socialtjänsten?
Olle Hansen Ölmedal |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga är ja, det går bra att överklaga ett beslut om sekretess oavsett vad det gäller, så länge:- socialtjänsten har beslutat att inte lämna ut en handling till dig, och- det är du som begärt ut handlingen.Detta följer av 6 kap. 7 § första stycket, offentlighets- och sekretesslagen.Din överklagan av beslutet ska då prövas av kammarrätten, men själva överklagan lämnas in till socialnämnden. Socialnämnden prövar först om överklagan kommit in i rätt tid, och skickar sedan över den, tillsammans med övriga handlingar i ärendet, till kammarrätten.Jag hoppas att du tycker att du fått ett svar på din fråga, använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Är kommunen skyldig att följa KPR:s reglemente?

2017-08-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |KPR, kommunala pensionärsrådet, i en kommun, regleras av ett reglemente. Är kommunen skyldig att följa dess bestämmelser?Vänliga hälsningar
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den kommunala självstyrelsenI lagen är den kommunala självstyrelsen fastslagen vilken är en princip som reglerar förhållandet mellan stat och kommun. (1 kap. 1 § RF och 1 kap 1 § KL) Principen är avsedd att ge kommunerna en självständig och inom vissa gränser fri bestämmanderätt. Kommunernas självbestämmanderätt gäller till viss del angående vilka nämnder som ska finnas och hur dessa ska vara sammansatta. En kommuns verksamhet styrs dock till stor del av ett antal lagar, b.l.a Socialtjänstlagen som anger att en kommun på olika sätt ska främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden bland äldre.Är kommunen skyldig att följa Pensionärsrådets reglemente?Idag finns det inte någon lagstiftning om att varje kommun måste ha ett pensionärsråd men flera motioner har lämnats in angående att öka Pensionärsrådets status genom lagstiftning. Pensionärsråd regleras inte heller i Kommunallagen. I lagen anges att reglementen för nämnder ska utfärdas av kommunfullmäktige. (6 kap. 32 § KL) I sådana reglementen brukar anges huruvida kommunstyrelsen/kommunfullmäktige är skyldig att följa föreskrifterna. Däremot är Pensionärsrådet i en kommun just ett råd och inte en nämnd. Pensionärsrådet fungerar ofta som en mellanhand mellan de som brukar samhällets tjänster och kommunen. En kommun kan inte delegera bestämmanderätt hur som helst och Pensionärsrådet kan således inte ha en bestämmandefunktion i kommunen. Förutsatt att kommunfullmäktige/kommunstyrelsen har utfärdat reglementet kan kommunen vara skyldig att följa dess bestämmelser om detta framgår av reglementet. Däremot är kommunen inte skyldig att göra som Pensionärsrådet rådgör kommunen att göra.Hoppas detta svar gav klarhet i rättsläget, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med Vänlig Hälsning

Kan jag få ersättning?

2017-08-19 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej ,Jag har brutit mitt lår ben för några månader sedan och blev opererad av en läkare på ett sjukhus men den operationen var misslyckad alltså foten lutar åt höger och inte rakt det visade röntgen bilderna också . Min fråga och undrar om man har rätt till något ersättning i så fall hur och var kan man söka ?Tacksam för svar
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsynen över bland annat hälso- och sjukvården. Deras rekommendation är att man i första hand ska vända sig till den avdelning eller mottagning där man fick behandling. Denna avdelning eller mottagning på sjukhuset har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat. De ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 3 §).Vårdgivaren har en skyldighet att informera en patient som drabbats av en vårdskada. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 8 §). Vårdgivaren ska informera patienten om:1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §,4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt5. patientnämndernas verksamhet.I andra hand ska man vända sig till verksamhetschefen vid den vårdinrättning där man har blivit behandlad.I lagen definieras vårdskada som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. (Patientsäkerhetslagen 1 kap 5 §).Om du har drabbats av en skada i vården som hade kunnat undvikas så kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting har tecknat patientförsäkring hos Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Det är hos detta försäkringsbolag som man gör en skadeanmälan och begär ersättning för en vårdskada. Det är även detta försäkringsbolag som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte.Om du även vill göra en anmälan om klagomål så kan du göra det hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). (Patientsäkerhetslagen 7 kap 10 §).Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Skyldighet för automat att ta emot kontanter?

2017-08-18 i Parkeringsböter
FRÅGA |HejOm man inte kan betala med Kontanta medel vid en automat kan man då bli erlagd med Kontrollavgift ? och inte har betalkort eller mobiltelefon som dom hänvisar till .
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!En godisautomat, biljettautomat till privat transportbolag eller liknande har ingen skyldighet att ta emot kontanter. Parkeringsautomat eller liknande offentlig automat har dessvärre inte heller någon sådan skyldighet i nuläget. Rättsläget är dock något oklart här. Om du inte kan betala din parkeringsavgift pga kontantlös automat så kan du alltså få en avgift. Jag hänvisar till Prof. Mårten Schultz beskrivning av detta för mer information.Hoppas det besvarar din fråga! Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fundering. Genom vår expressrådgivning erbjuder vi dessutom garanterat snabbt och kompetent svar, klicka i alternativet där du ställde den här frågan.Vänliga hälsningar,

Gifta sig i USA på turistvisum

2017-08-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, Får jag med min turistvisa åka till USA och gifta mig? sedan börjar processen av permanent bosättning i USA med min Maka?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din blivande maka är amerikansk medborgare. Det finns inget förbud mot att gifta sig på ett turistvisum med en amerikansk medborgare. Du kan ju ha tänkt vara turist och sedan råkade kärlek hända. Men om du däremot har planerat att gifta dig från början och stanna i landet efteråt har du inte haft ärliga avsikter med ett turistvisum och därför ljugit.Problemet börjar alltså när du tänker ansöka om permanent bosättning. Det kommer då räknas som att du brutit mot dina visumregler med att inte vara uppriktig om dina avsikter. Att gifta sig och sedan stanna kvar är ju inte att turista. I USA har de en regel de kallar för 30/60 regeln. Om du söker om att ändra din status inom 30 dagar efter att ha kommit in i USA kommer de att anta att du inte har varit uppriktig i ansökan om visum och avslå din ansökan direkt. Om du söker om att ändra din status mellan 30-60 dagar efter att du kommit in i USA kommer inte ansökan att avslås direkt utan du kan bryta deras antagande med motbevisning. Det ligger alltså på dig att bevisa att du inte varit oärlig från första början (bevisbördan ligger på dig). Om du avvaktar till efter 60 dagar med att ansöka om permanent bosättning kan de inte anta att du varit oärlig med din avsikt från början utan det ligger snarare på dem att bevisa att du skulle ha varit oärlig i sådana fall.Ett tips är att googla t ex "getting married on a tourist visa in the US" eller liknande. Då kommer du garanterat hitta mer information.Vänligen,

Lång handläggningstid

2017-08-16 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Vill få hitt min fru från marocko och jobb väntar henne i Sverige men har inte fått något svar alls'Tacksamt för svar
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Myndigheter ska handlägga enskildas ärenden så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Detta står i förvaltningslagen 7 §. Det finns alltså ett krav på att handläggningen hos myndigheter inte ska dra ut onödigt mycket på tiden. Tyvärr finns det väldigt små möjligheter för den enskilde att med rättsliga medel snabba på förfarandet hos en myndighet.Det har visserligen hänt att justitieombudsmannen (JO) riktat kritik mot myndigheter som inte ansetts uppfylla snabbhetskravet, då det varit fråga om onormalt långa handläggningstider. Kravet på snabbhet måste dock sättas i relation till bl.a. arbetsbelastningen hos myndigheten och hur komplicerat ett visst ärende är.Om du vill anmäla Migrationsverket för att du anser att de har handlat felaktigt när de inte har gett dig en förklaring till den långa handläggningstiden, då kan du vända dig till JO (Justitieombudsmannen) och göra en s.k. "JO-anmälan".JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän fullgör sina skyldigheter. En JO-anmälan kan göras av vem som helst och den kan riktas mot såväl statliga och kommunala myndigheter som enskilda tjänstemän. På JO:s hemsida finns en blankett som omfattar allt det som en JO-anmälan bör innehålla.Din anmälan bör innehålla information om vem klagomålet riktar sig mot, en beskrivning av ärendet, på vilket sätt myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt, när händelsen inträffade samt en motivering till att du anser att myndigheten/tjänstemannen agerat felaktigt.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh