Få ut uppgifter i ärende om kontaktförbud

2014-12-18 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, jag undrar om en åklagare kan bestämma på vilket sätt jag kan få ta del av anklagelser, utredning. Mitt ex har sökr om kontaktförbud och jag vill ta del av anklagelserna skriftligt, men polisen säger att jag ska ta del av det muntligt och att åklagaren har beslutat så. Själv argumenterde emot och anförde att jag dels inte har tid att sitta i telefon i en timme (då jag jobbar), dels att jag inte kan på ett tillfredsställande sätt tilgodogöra mig materialet och vill därför antingen få materialet skickat till mig eller inställa mig hos polisen och ta del av handlingar i samband med förhör. Polisen vägrar dock mig detta med hänvisning till att åklagaren har beslutat att det skulle ske muntligt. Kan de verkligen göra så?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!För det första gäller åtminstone att så snart beslutet är fattat kommer du att informeras. Beslutet kommer då att skickas till dig i skriftlig form, och bland annat skälen för beslutet kommer att stå med. Det finns då också möjlighet till överklagande.Det är dock så att du även under handläggningen har rätt att ta del av "vad som tillförts målet", så länge det inte råder sekretess. Detta kräver naturligtvis mycket starka skäl eftersom beslutet är så ingripande mot dig. Även om sekretess råder för några uppgifter, har du rätt att få veta övrigt. Mycket viktigt i detta fall är följande paragraf från lagen om kontakförbud (se https://lagen.nu/1988:688)"11 § Innan frågan om kontaktförbud prövas ska den mot vilken förbudet avses gälla och den som förbudet avses skydda underrättas om uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och ges tillfälle att yttra sig över dem.[...]Åklagaren bestämmer hur underrättelse enligt första stycket ska ske. Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2011:487)."Enligt andra stycket bestämmer åklagaren hur underrättelse skall ske, vilket tyvärr innebär att du inte har någon given rätt att få informationen i skriftlig form. Som sagt kommer du dock att få detta i och med beslutet.Lycka till, och hoppas att svaret var till någon hjälp!Hälsningar,

Vapenlicens - Ansökan och krav.

2014-12-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej,Jag är i en process där jag ansöker om vapenlicens för ett två pistoler. Polisen kontaktade mig då dom ansåg att licensansökan var otydligt ifylld och sa då också att dom noterat att jag för fyra år sedan testade positivt för anabola steroider. Jag lagfördes aldrig iom att brottet inte begåtts i Sverige. Jag har ett helt blankt belastningsregister. Kan de neka mig vapenlicens på ovan nämnda grunder?
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag utgår i mitt svar från att du avsett använda pistolerna du söker licens för till skjutning, och inte till ex. prydnadsföremål, för då gäller andra regler. Gällande ansökan om vapenlicens så finns det krav på vad som ska finnas med i en ansökan och hur den ska vara ifylld. Hur ansökan ska göras och vilka uppgifter som ska finnas med i en ansökan om vapenlicens står i vapenförordningen 2 kap 6 § (se https://lagen.nu/1996:70#K2P6S1). Vad polisen i ditt fall menade var otydligt i din ansökan är svårt för mig att svara på med den knapphändiga informationen jag har om ditt fall, men i länken kan du själv läsa hur ansökan ska vara ifylld och vad som ska finnas med. Har du uppfyllt kraven som står i paragrafen som jag länkat har polisen inte möjlighet att neka dig licens på den grunden.  Den andra frågan gällande om polisen kan neka dig en vapenlicens på den grunden att du tidigare testats positivt för anabola steroider, men aldrig lagförts, så finns det en lagregel som säger att "Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas." (se https://lagen.nu/1996:67#K2P5S1). För att bedöma risken för missbruk av vapnet gör polisen en kontroll i olika register om man är registrerad för brott eller annan misskötsamhet.I ditt fall beskriver du att du har ett blankt belastningsregister och att du inte är lagförd för att ha testats positivt för anabola steroider, polisen kan därför inte neka dig licens på den grunden att du förekommer i belastningsregistret då du inte lagförts för detta. Jag vet inte om du förekommer i några andra register hos polisen, men jag utgår ifrån att du inte gör det i mitt fortsatta svar. Om polisen på annat sätt kan motivera att det finns en skälig anledning att anta att de vapnen du söker licens för kan komma att missbrukas så kan de neka dig licens på enligt 2 kap 5 § vapenlagen (se https://lagen.nu/1996:67#K2P5S1).  Jag vet inte i vilket sammanhang polisen registrerat uppgiften om att du testats positivt för anabola steroider för fyra år sedan. Jag vet också för lite om omständigheterna just i ditt fall för att uttala mig specifikt huruvida polisen skulle kunna se det som hänt som något som kan ge dem skälig anledning att anta att vapnen kan missbrukas.Jag hoppas att jag svarat begripligt på din fråga utifrån dom förutsättningarna du beskrivit. Vill du ha svar på ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Skolsköterskas tystnadsplikt

2014-12-08 i Sekretess
FRÅGA |Hej. Jag går i grundskolan, (åk.9) och jag har haft det väldigt svårt med personliga problem som inte lämpas att gå in på just nu. Min skolsköterska på skolan har spridit falska "rykten" om att jag har sagt att jag hatar alla lärare i skolan o.s.v. Detta är absolut inte sant, och det enda jag nämnde till henne var att jag inte litar på lärare p.g.a tidigare incidenter. Hon har själv erkänt att hon sagt detta till 10-tal lärare som säger att dem tycker synd om mig. Jag är inte helt säker men jag undrar om detta kan anmälas som förtal. Eftersom skolsköterskan har tystnadsplikt så borde hon inte talat med sina kolleger om detta bakom min rygg. Hon har också sagt till min mor i telefon (medans jag lyssnade) att jag bara är 15 år och inte kan veta vad som är bäst för mig. Jag har tagit detta mycket personligt, och det har också gjort att jag känner att övriga lärare tar ett steg bak ifrån mig. Så somsagt, har min skolsköterska och/eller övrig personal gjort ett brott? 
Isabella Widjestrand |Tack för din fråga till Lawline, En skolsköterska har tystnadsplikt enligt 25 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen, den lagen kan du hitta här:http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/#K25. Det innebär att skolsköterskan har sekretess likvärdig den andra som jobbar med sjukvård har och uppgiften kan bara röjas om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon annan leder men utav röjandet.Du är förvisso omyndig, men inte ens vårdnadshavaren har rätt att få ta del av allt som rör dig, 12 kap. 3 § i samma lag. Skolsköterskan har dock rätt att ta kontakt med dina föräldrar om hen känner oro eller om barnet ( du ) befinner dig i en allvarlig situation. Med tanke på att du är 15 år, skolsköterskans sekretess samt att det "bara" handlat om faktumet att du har sagt att du har svårt att känna förtroende för vissa lärare, (förutsatt att du inte mår mycket dåligt över detta) anser jag att skolsköterskan har överskridit sin sekretess men exakt var gränsen går i verkligheten har jag svårt att svara på. Gränsdragningsfall av detta slag torde vara vanliga när det handlar om att lämna ut uppgifter till vårdnadshavaren.Hoppas att detta var till någon hjälp trots att jag inte kan ge dig något entydigt svar!

Har friskolor att beakta objektivitetsprincipen?

2014-12-01 i Skola och utbildning
FRÅGA |Om man vill anmäla en friskola för brott mot objektivitetsprincipen hur gör man då? De faller ju utanför JO:s tillsyn och vad jag kan hitta finns det inga straffbestämmelser om det i brottsbalken så det går inte att gå till domstol heller, eller?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Det som särskiljer friskolor från kommunala skolor är framför allt att friskolor kan ägas och drivas av exempelvis föreningar, aktiebolag etc. Detta är inte möjligt avseende kommunala skolor! Vidare gäller att friskolor inte utövar myndighet och således har dessa inte en skyldighet att beakta objektivitetsprincipen, vilket ju kommunala skolor har. Både friskolor och kommunala skolor kontrolleras dock av den statliga Skolinspektionen. Upptäcker Skolinspektionen missförhållanden så kan tillståndet för skolan dras in. Nu vet jag inte exakt vad som har hänt i ditt fall och hur Du menar att skolan har brustit. Att friskolan ej beaktat objektivitetsprincipen kan inte utgöra ett brott då friskolor inte är skyldiga att ta den principen i beaktande. Om Du vill tillägga något alternativt ställa någon följdfråga är Du välkommen att kontakta mig. Jag nås bäst via email: Sabic92@me.com.Med vänlig hälsning, 

Misstankeregistret och tillståndsprövning

2014-12-15 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Jag ansöker om vapenlicens för pistol just nu och uppfyller alla kriterier. Jag har grönt kort i pistolskytte, skjutit godkänt och är helt ostraffad. Häromdagen blev jag uppringd av en person på tillståndsmyndigheten som påpekade att jag för fyra år sedan var misstänkt men friad från dopningsbrott. Det lades ner efter förhör. Men dom använder det faktum att jag testade positivt på anabola steroider som ett argument för att försvåra min licenansökan. Får polis spara såna uppgifter trots att man aldrig har blivit dömd?Tack på förhand!
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Enligt lagen (1998:621) om misstankeregister 5 § p 1 har polismyndigheten (som är tillståndsmyndighet enligt vapenlagen 2 kap. 2 §) en rätt att ta del av uppgifter om andra ur det s.k. misstankeregistret, om det behövs för någon lämplighets- eller tillståndsprövning. Registret drivs av Rikspolisstyrelsen och innehåller uppgifter om dem som är misstänkta för brott. Sådana uppgifter får emellertid inte sparas hur lång tid som helst och ska tas bort om förundersökningen inte lett till åtal, 13 § p 1.Naturligtvis behöver inte myndigheten ha fått del av ditt provresultat medelst misstankeregistret, utan det kan även ha framgått av förundersökningsprotokollet, som blir allmän handling när förundersökningen är avslutad. I så fall kan polismyndigheten ha tagit del av protokollet med stöd av offentlighetsprincipen, om inte uppgifterna varit sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 35 kap. 1 § p 1.MVH

Återkallelse av körkort på grund av ringa narkotikabrott

2014-12-08 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!I våras åkte jag dit för ringa narkotikabrott, jag hade 0,3g cannabis på mig samt visade positivt vid urinprov. Efter det gick jag på ett möte med Socialnämnden som i sin bedömning förklarade att de inte såg någon misstanke om missbruk. Trots det så fick jag ett besked av Transportstyrelsen att de övervägde att ingripa mot mitt körkort pga opålitlighet i onykterhetshänseende. Jag har lämnat ett yttrande, där jag förklarar vikten av mitt körkort då jag jobbar som budchaufför och en indragning av körkortet skulle vara fatalt för min anställning. Dessutom är detta mitt straff i brottsregistret. Kan verkligen Transportstyrelsen ingripa trots att socialnämnden bedömt att risken för återfall är "minimal". Tacksam för svar!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!När det gäller bestämmelser kring körkort aktualiseras körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488 ). Ett körkortsingripande kan enligt körkortslagen 5 kap. 1 § göras med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, godkänd ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. En typ av körkortsingripande är återkallelse - grunderna för återkallelse finns i körkortslagen 5 kap. 3 §. När det gäller din situation kan två punkter uppmärksammas:Enligt punkt 5 kan körkortet återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Bestämmelsen avser även narkotika. I ett äldre rättsfall (RÅ 1992 ref. 1) hade en person två gånger dömts för narkotikabrott. Det fastslogs i fallet att det trots detta inte förelåg tillräckliga omständigheter för att anse personen vara opålitlig i nykterhetshänseende. Körkortet återkallades inte. Av detta torde man kunna dra slutsatsen att enbart ett ringa narkotikabrott ensamt troligen inte skulle kunna leda till indraget körkort, men det finns inga garantier. Enligt punkt 6 kan återkallelse även ske om det med hänsyn till körkortsinnehavarens personliga omständigheter inte kan anses lämpligt att personen har körkort. Här tar man t.ex. hänsyn till om det finns ett narkotikaberoende. Här torde socialnämndens uttalande spela in till din fördel.Att du behöver körkortet i arbetet kan utgöra en förmildrande omständighet, således är det bra att du nämnde det vid överklagan. Transportstyrelsen kommer göra en helhetsbedömning för risken för fortsatt misskötsamhet och det är svårt att bedöma hur sannolikt det är att Transportstyrelsen kommer återkalla ditt körkort. Emellertid med tanke på ovanstående praxis, socialnämndens uttalande och ditt behov av körkortet i arbetet lutar det åt att någon återkallande inte kommer ske, men det finns som sagt inga garantier för ett sådant utfall. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Studerar på distans får inget CSN

2014-12-05 i CSN
FRÅGA |Hejsan!Det är såhär att jag går på yrkesgymnasiet i Örebro, jag har varit sjuk sedan lovet. Så jag sjukanmälde mig i söndags, halv tre på natten. Vilket kanske var sent att ringa men jag tänkte bara lämna ett meddelande så att de var medvetna om det. Idag så ringde min rektor upp mig och sa att jag blivit av med mitt CSN bidrag. Jag studerar på distans så jag får uppgifter via nätet på en sida, nu kommer jag inte in på det. Jag har en misstanke på att dem stängt av det kontot. Jag ringde till hotellet där jag har min praktik plats idag och förklarade att det inte var min mening att ringa så sent. Då svarar personen med; "Ja, vi är inte direkt glada på dig för att du ringde och väckte oss. Vi arbetar faktiskt här!". Så min fråga är bryter det här mot skollagen? Och får de som jobbar på hotellet verkligen sova under arbetstid? Kanske ska tillägga att det handlar om två dagar jag varit därifrån. Jag har inte fått någon information om när och hur jag ska sjukanmäla mig heller. Vad ska jag göra?!?!
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.För att förlora sitt CSN krävs det att du ska vara borta från skolan utan anledning. Enligt CSN måste du plugga på heltid för att ha rätt till bidrag.  Ditt program omfattas troligen av 16 kap. 11 § Skollagen https://lagen.nu/2010:800#K15. Eftersom att din situation är speciell, du läser på distans på ett yrkesgymnasium skulle jag ringa din skolas rektor för att fråga vad du behöver göra för att få tillbaka ditt CSN om du fortfarande inte har fått det. Att du inte kommer in på ditt inlogg för att göra dina uppgifter kan bero på något tekniskt fel. Skolan tar inte bort dina uppgifter för att ditt bidrag försvinner. Om du skulle ha problem att logga in så ring till skolan då. Skolan har givetvis ett ansvar för sina elever och deras vision är att du som elev ska klara dig igenom utbildningen. De finns där för att hjälpa dig. Studenter på distansutbildning har rätt till en mentor så hör av dig till din mentor. Personen som svarade kanske hade rast eller vilade eftersom att du ringde mitt i natten. Det är möjligt att de vilade i skift. För att få lön krävs det givetvis att man ska jobba. Detta i sig säger att det inte är tillåtet att sova/vila under arbetstid. Rasten är tid personen inte får betalt och då kan en person vila om den vill. På ett hotell har personalen ansvar för sina gäster och för att erbjuda en viss service som endast kan ges om receptionen m.m. är bemannad. Vad som gäller för sjukanmälan beror på arbetsplatsen. Varje arbetsplats har olika rutiner för hur de vill att deras anställda ska sjukanmäla sig. Jag förstår att du ville vara ute i "god tid" när du sjukanmälde dig. Normalt sätt ringer man inte mitt i natten utan skickar ett mejl eller ringer dit på morgonen. Detta kan bero på vilken arbetsplats man jobbar på. Hotell har öppet dygnet runt och därmed kan deras tillgänglighet förväntas vara större. Med andra ord är det bra att fråga hur man sjukanmäler sig när man är ny på en arbetsplats. Kommentera gärna frågan om du har ytterligare frågor. Jag svarar så fort jag ser det. 

Körkortsåterkallelse och förbudet mot dubbelbestraffning

2014-12-01 i Trafik och körkort
FRÅGA |Återkallat körkort.Jag var med om en olycka i April månad när jag körde från mitt jobb. Då jag var den som lämnade en parkering och körde ut på landsväg blev jag vållande, och jag har fått böter för detta från Polisen. Jag trodde att ärendet var avslutat, men nu nästan ett år senare får jag mitt körkort återkallat av Transportstyrelsen pga ej iakttagit väjningsplikt.Jag är ej dömd eller misstänkt för vårdslöshet, och jag undrar om det är OK för Transporstyrelsen att dubbelbestraffa mig för detta?
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Enligt den rättsliga principen ”ne bis in idem” (som bland annat är fastställd i Europakonventionen) är dubbelbestraffning ej tillåtet. Knäckfrågan är dock vad som ska betraktas som straff i juridisk mening. En återkallelse av ett körkort är en förvaltningsrättslig sanktion och utförs av Transportstyrelsen. I dagsläget anses inte detta utgöra ett straff, men det tål att diskuteras. I juni 2014 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i ett fall som rör just denna fråga. Det återstår alltså att se vilken bedömning domstolen gör. Med vänlig hälsning,