Narkotikabrott och körkortstillstånd

2014-10-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag åkte fast för narkotikainnehav av spice en vecka innan jag fyllde 18 år. Det var år 2012, i April. Jag blev dömd till 10 samtal hos Synq men inga böter eller dylikt. Jag hamnade i registret, men som sagt genomgicks brottet innan jag hade fyllt 18 år. Så jag undrar hur länge det kommer synas i mitt register? Är det 3 eller 5 år? Kan jag söka lämpen iallafall? Har varit på behandlingshem efter brottet på egen begäran och har det betydelse isåfall?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Enligt lagen (1998:620) om belastningsregister 17 § p 6 b gallras uppgifter om ungdomsvård fem år efter domen om den tilltalade var under 18 år vid tidpunkten för brottet, som i ditt fall. Uppgifterna om narkotikabrottet försvinner alltså efter fem år.Körkortslagen (1998:488) (KkL) 3 kap. 2 § 2 st. stadgar att den lämplighet som krävs för att någon ska få erhålla körkortstillstånd förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende. Att du har blivit dömd för narkotikabrott kan rubba den bedömningen, å andra sidan talar det till din fördel att du själv begärt behandling. I övrigt är det svårt att göra en komplett bedömning. Du bör åtminstone vara beredd på att genomföra blod- eller urinprov på begäran, som kan göras med stöd av KkL 3 kap. 3 §.MVH

Söka uppehållstillstånd efter inresa

2014-10-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Min pojkvän är från ett utomeuropeiskt land och befinner sig i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd. Han planerar att söka UT via sambo. Tumregeln är ju att han måste söka från sitt hemland. Men jag fick höra att om jag har svenskt medborgarskap OCH medborgarskap från ett annat EU-land, så kan han söka från Sverige utan att behöva åka till sitt hemland? Jag fick höra detta av en väldigt omtyckt advokat, men detta är ju inget som står på Migrationsverkets informationssida? Tacksam för hjälp!
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline!Precis som du säger är huvudregeln att ett uppehållstillstånd skall sökas och beviljas före inresa, 5 kap 18 § 1 st Utlänningslagen (UtlL). Undantagen finns i samma paragraf. I 5 p ser du att det går att söka uppehållstillstånd efter inresa om man har anknytning med b.la. sambo i landet. Vad som avses med sambo definieras i 1 § Sambolagen och avser "Två personer som stadigvarande bor tillsammans i partsfhållande och har gemensamt hushåll". Uppfyller ni detta så är det möjligt att söka direkt från Sverige. Det är sedan upp till migrationsverket att pröva huruvida samboföhållandet är äkta och eventuella andra omständigheter.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Återkallat körkort vid prövotid

2014-10-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Min dotter krockade med en parkerad bil. Vägen är ganska smal där hon åkte och höll ut lite för långt åt vänster så hon kom troligtvis upp på trottoarkanten varefter hon troligtvis gled ner och kom emot bilen som stod parkerad. Hon körde ca 20 på en 30 väg, det var bra belysning men på en blöt kullerstensgata. Hon har bara haft körkortet ca 1/2 år, och är väldigt orolig för hur det kommer gå med körkortet. Hon är förövrigt väldig försiktig i trafiken och håller hastigheten och följer de regler som finns Hur lång tid brukar det ta innan hon får veta något ang körkortet
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Jag skickade frågan vidare till Transportstyrelsen för att få svar på hur handläggningstiderna ser ut och även hur dessa fallen brukar hanteras."Det går inte att ge exakta besked utan att veta alla omständigheter men jag ska försöka skriva generellt.Körkortet kan återkallas om man är vållande till trafikolycka. T.ex. om man inte har anpassat avståndet till framförvarande fordon (kört på någon bakifrån) eller att man inte har iakttagit väjningsplikt.Om körkortet återkallas under prövotid så måste ett godkänt förarprov avläggas efter spärrtiden för att få tillbaka sina körkortsbehörigheter.Transportstyrelsen utgår efter polisens handlingar och domstolshandlingar, i den mån vi får in handlingar och en utredare är utsedd så tar handläggningstiden inte så lång tid. Processen går till så att en underrättelse skickas ut där medborgaren har två veckor att yttra sig i ärendet, sedan tar Transportstyrelsen ett beslut".Om du har fler frågor så rekommenderar jag att du tar kontakt direkt med Körkortsavdelningen som ligger under Transportstyrelsen. Du hittar kontaktuppgifter på Transportstyrelsen.se eller så ringer du dem på telefonnummer 0771-818181. Lycka till!Mvh

För vilka behov kan ekonomiskt bistånd ges?

2014-10-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! jag har en fråga gällande ekonomiskt bistånd. Har en person rätt att söka ekonomiskt bistånd hos kommunen för att betala andra akuta skulder utöver hyreskostnaden? Om inte, har en person i sådana fall rätt att söka bistånd (riksnormen) för att hen har betalat akuta skulder för hela sin inkomst , och därav inte har något kvar att leva av efter att skulderna är betalda? Jag anser lagen vara tvetydig i frågan och därför vänder jag mig till er. Tacksam för svar! 
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rätten till ekonomiskt bistånd står att finna i 4 kap socialtjänstlagen (SoL). Av SoL 4:1 följer att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och livsföring i övrigt. Enligt samma bestämmelse ska den enskilde genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Detta innebär att det är möjligt att söka bistånd även för andra kostnader än hyreskostnader. Av SoL 4:3 framgår att försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) kan lämnas för skäliga kostnader för bland annat livsmedel, kläder, hälsa och telefon. Vad som menas skäliga kostnader ska beräknas med hjälp av riksnormen du nämnde som grundas på undersökningar av olika typer av hushålls baskonsumtion. Hur beräkningen sker framgår av socialtjänstförordningen 2:1. Om en person efter att ha betalat skulder för sin inkomst och därefter inte har något kvar att leva av kan denne inte själv tillgodose sina behov och har då rätt till bistånd till sin försörjning under förutsättning att denna inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Detta innebär att man inte kan få bistånd om man t.ex. lätt kan få in pengar genom att sälja vissa tillgångar eller om man har anhöriga som kan hjälpa till. Hoppas att detta var svar på din fråga.Vänligen,

Gäller trafikförordningen vid olovlig parkering på privat mark?

2014-10-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej. Jag sitter och ska överklaga en p-böter som jag fått. Jag undrar om trafikförordningen gäller på privat mark där ett privatägt företag har hand om parkeringsövervakningen? Det är främst trafikförordningen 3 kap 49 paragrafen jag tänker på? Eller gäller trafikförordningen bara på kommunal mark?
Kim Shaw |Hej.Tack för din fråga.Som du har uppmärksammat så gäller olika typer av regler beroende på om parkeringen sker på privat mark, eller om den sker på kommunal mark.Vid parkeringen på kommunal mark kan, vid felaktig parkering, en felparkeringsavgift utfärdas. Detta regleras i lag om felparkeringsavgift samt förordning om felparkeringsavgift. I trafikförordningen stadgas i 3 kap 49§ (här) att parkering ska ske på visst sätt. Om detta ej sker, kan en felparkeringsavgift utfärdas. Denna reglering gäller som sagt bara vid parkering på kommunal mark.I ditt fall, när parkering skett på privat mark, gäller inte trafikförordningen. Om parkering ej skett enligt gällande villkor för tillåten parkering, kan en kontrollavgift utfärdas. Detta sker med stöd i lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Det finns således inte någon direkt koppling mellan lag om kontrollavgift vid olovlig parkering och trafikförordningen.Så för att återkoppla till din fråga gäller 3 kap 49§ trafikförordningen ej vid olovlig parkering på privat mark. En annan fråga är om 3 kap 49§ trafikförordningen ändock kan få betydelse. Om en tvist rör frågan om parkering skett enligt gällande villkor eller ej. Samt att avtalet inte uttryckligen reglerar en viss fråga, kanske domstolen fyller ut avtalet med tillämpliga bestämmelser i trafikförordningen. Jag vet inte om domstolen hade valt att göra på det sättet men det går att diskutera.  Således är 3 kap 49§ trafikförordningen ej tillämplig men den kanske ändå kan få betydelse. Hoppas detta var till hjälp.

CSN:s föreskrifter

2014-10-29 i CSN
FRÅGA |Jag skall överklaga ett beslut ifrån CSN, där dem har hänvisat till mig att beslutet är grundat på studiestödslagen (1999:1395), studiestödsförordningen (2000:655) och Centrala studiestödsnämndens författningssamling (CSNFS 2001:1). Min fråga är: enligt min efterforskning så är beslutet grundat på 6§ (CNFS 2008:2) ingår den pargrafen under (CSNFS 2001:1) ?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Grundförfattningen heter CSNFS 2001:1, den är ändrad genom bland annat CSNFS 2008:2. Vid hänvisning till den kommer "ursprungsbenämningen" CSNFS 2001:1 användas. Du hittar denna information här: http://www.csn.se/polopoly_fs/1.330!/2001-1.pdf (se första sidan)Vänliga hälsningar,

Tystnadsplikt i förskolan

2014-10-28 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Hej. Jag har ett problem med en förskolelärare som jag känt sen tidigare. Har nyss haft en propp och meddelade skolan om min status.. Har hon då rätt att utanför skolan som privatperson berätta för sina bekanta att jag har haft en propp och arbetslös just nu,och även berättat vad jag heter och vem som är min son.. Tack på förhand..Mvh annlouise
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Tystnadsplikten i den offentliga och privata förskolan regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 23 kap. 1 § respektive skollagen (2010:800) 29 kap. 14 §. De som är eller har varit verksamma i förskolan, exempelvis lärare och föreståndare, får inte röja vad de fått veta om enskildas personliga förhållanden. Med enskilda avses främst förskolebarnen och deras anhöriga. Tystnadsplikten gäller även utanför själva verksamheten, vilket för det allmännas del framgår av OSL 7 kap. 1 §. Det innebär att läraren inte heller på sin lediga tid har lov att röja det som tystnadsplikten berör.MVH

FN's möjlighet att få utdrag från belastningsregistret

2014-10-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej,Jag undrar om en overstatlig oranisation, som FN, far utkrava belastningsregistret under rekrytering av personal? Paragraf 11 § i lagen om belastningsregistret (1998: 620) ter sig lite oklar i just denna kontext. Tack!Med vanliga halsningar,Mikael
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Lagen som reglerar detta(1998:620) hittar du https://lagen.nu/1998:620Jag fick inget precist svar när jag undersökte angivna lag, jag skickade därför frågan vidare till polisens registergrupp och fick nedanstående svar:"Jag kan inte hitta något i författningen som stöder det. Förmodligen så begär de ett utdrag för utlandsändamål enligt 9 § 2 st lagen (1998:620) från den enskilde".Jag hoppas du fick svar på din fråga annars rekommenderar jag att du tar kontakt direkt med polisen. http://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/Lycka till!Mvh