Kvarglömd nål i buken och patientskadeersättning

2015-07-29 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej jag har blivit opererad på malmö sjukhus.under min operation så glömde man kvar en nål i buken samma någon form av metall kula. Nu vill man inte hjälpa mig har cd skiva med bilder från rönken som visar allt samt utlåtande från en professor och välkänd kirurg i österike som hittat objekten i buken på mig.undrar vad jag har rätt att kräva i vård och ersättning MvH
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom främmande föremål i form av en nål och en metallkula har kvarglömts i din kropp så rör det sig om en personskada. Patientskadeersättning lämnas för personskada om en sådan kan anses ha uppkommit med övervägande sannolikhet genom exempelvis en operation, vilket framgår av Patientskadelag (1996:799) 6 § första stycket, punkt 1. Eftersom röntgen visar att det finns främmande föremål i din buk och professorn från Österrike går i god för detta, samt att det allmänt kan anses vara osannolikt att du har fått föremålen i din kropp på något annat sätt än genom operationen, så torde kravet på övervägande sannolikhet vara mer än uppfyllt, varvid du har rätt till ersättning. Skadeståndet kan komma att omfatta exempelvis ersättning för sjukvårdskostnad för att åtgärda personskadan och för sveda och värk (Patientskadelag 8 §, och Skadeståndslag (1972:207) 5:1 första stycket, punkt 1 och 3).Jag förutsätter att du med Malmö sjukhus avser Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Eftersom Skånes Universitetssjukhus i Malmö hör till Region Skåne, det vill säga är offentligt finansierad, så är sjukhuset anslutet till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Du kan med andra ord göra en gratis anmälan till LÖF angående din patientskada för att få ut din ersättning från sjukhusets patientförsäkring via http://lof.se/. Skulle LÖF neka dig ersättning så kan du vända dig till Patientskadenämnden för att pröva ditt anspråk. Nämndens prövning är kostnadsfri och ska verka för att patientskadelagens regler tillämpas enhetligt i Sverige, men dess uttalande är dock endast rådgivande. Du kan dock också vända dig till domstol med ditt skadeståndsanspråk för att pröva din rätt till ersättning. Med hänseende till vad du har berättat om bevisningen så bedömer jag att du i ett sådant fall har goda chanser att få ersättning för åtgärdande vård och sveda och värk.Vidare kan du också vända dig till den patientnämnd som finns i din kommun eller region för ytterligare stöd och vägledning. Sådana nämnder har nämligen i uppgift att exempelvis tillhandahålla information och rapportera iakttagelser som är av betydelse för dig som patient, exempelvis att sjukhuset vägrar åtgärda patientskadan. Detta framgår av Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. 2 § första stycket, punkt 1 och 4. Eftersom patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården så kan deras vägledning vara värdefull med hänseende till sjukhusets synbarliga ovilja att hjälpa dig. Med vänlig hälsning

Ekonomiskt bistånd för semesterresor

2015-07-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Har försörjningsstöd rätten att neka mig försörjningsstöd som studerande om jag åker utomlands på mitt sommarlov?
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Frågor om försörjningsstöd behandlas i socialtjänstlagen. Genom att få ekonomiskt bistånd från kommunen (försörjningsstöd) ska en person som inte själv kan tillgodose sina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Det innebär att man endast kan få försörjningsstöd om man har uttömt andra möjligheter till försörjning, till exempel genom arbete eller studiemedel. Socialtjänsten kan också ställa krav på att de som ansöker om försörjningsstöd gör vad de kan för att bli självförsörjande. Om man kan arbeta innebär det oftast att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande genom att aktivt söka arbete eller delta i anvisade aktiviteter (se prop. 1996/97:124 s. 62). Försörjningsstöd ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Försörjningsstödet delas upp i två poster, där den ena rör kostnader för boende och el med mera. Den andra rör kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift. Dessa kostnader beräknas enligt det som kallas riksnormen, som baseras på undersökningar om hushållens konsumtion. Om det finns särskilda skäl kan dock kostnader för dessa poster beräknas till en högre nivå. Ekonomiskt bistånd för semesterresor medges dock endast i undantagsfall, se Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten, ”Ekonomiskt bistånd” s 157.Slutsatsen av detta blir att kommunen kan ställa krav på att den som ansöker om försörjningsstöd först tillgodoser sina behov på andra sätt, till exempel genom de tillgångar den personen redan har. Om personen har använt dessa medel till kostnader som inte ingår i normen, till exempel semesterresor, är det troligt att det finns grund för att neka rätt till bistånd. Det är dock värt att notera att man ändå kan beviljas ett mindre bidrag för kostnader för exempelvis mat, för att undvika eller avvärja en nödsituation.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Inresetillstånd till USA

2015-07-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Kan man åka till usa om man är dömd för brott i sverige ? Kan man även arbeta i usa, dvs kan man få arbetstillstånd om man varit dömd? Personen ifråga har varit dömd för grov misshandel och därför suttit i fängelse i ett år. Detta var 5 år sedan. Sedan dömdes han för misshandel nu år 2015 men utfallet blev "endast" samhällstjänst i 4 månader i ggr i veckan. Tacksam för svar! Mvh
Mikael Stade |Hej och tack för din fråga!Skandinaver omfattas av Visa Waiver Program (VWP) som innebär att man inte behöver ett visum för inresa till USA, utan det krävs istället ett inresetillstånd (kallas för ESTA). Ett inresetillstånd kan man söka här (http://www.esta.us/svenska.html). I ansökan får man bl.a. svara på om man har blivit dömd tidigare för brott med inslag av moralisk skändlighet. Moralisk skändlighet är ett vitt begrepp och det är svårt att svara på vad som omfattas av det. Grov misshandel/misshandel är brott med fängelse i straffskalan och faller troligtvis in under begreppet.Om ens dom utgör ett hinder för att få ett inresetillstånd kan man istället ansöka om turistvisum. Information om detta finns på Amerikanska ambassadens hemsida http://www.usemb.se. Vid ansökan om visum görs en bedömning från fall till fall och en tidigare dom utgör alltså inget definitivt hinder för visum. Man får berätta om omständigheterna kring sin dom och sedan görs en individuell bedömning.I det här fallet skulle jag säga att den grova misshandels-domen och den färskare misshandels-domen utgör ett hinder för att få ett inresetillstånd till USA. Vänligen,

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning

2015-07-27 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej,Jag är svensk medborgare vid födelse och gift med Iransk man. Vi har varit ihop i 3 år, sambo i 2 år och gift i 1 år. Han har inte uppehållstillstånd. Han har tidigare sökt om asyl och fått ett negativt beslut. Kan dock nämna att beslutet nu är preskriberat.I september 2014 ansökte vi om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Då var jag gravid och vi uppfyllde kravet för att ansöka inifrån Sverige. Men jag fick missfall i januari . I juni ringde handläggaren till mig och ville veta beräknade förlossnings datum. Då fick jag berätta att jag fått missfall i januari. En vecka senare kom en kallelse för intervju till oss båda. Den ska vi göra i augusti. Grejen är att min make har ett rätt tungt bagage hos Migrationsverket. Han har en olycklig asylansökan där han lämnade lite oriktiga uppgifter plus att han har en gång tidigare ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning som Migrationsverket konstaterade som ett sken äktenskap. Samt lång illegal vistelse. Jag är nu under utredning pga alla missfall. Vi vill ha barn tillsammans och jag har åldern emot mig. Kan Migrationsverket hänvisa honom att ansöka hemifrån? Är det skäligt och kräva en ny ansökan när vi har väntat så pass länge? Jag var ändå gravid när vi ansökte och bifogade ett gravidintyg.
Sedja Abed Ali |Hej Linda och tack för din fråga!Huvudregeln är att ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska ske före inresa till Sverige vilket framgår av 5 kap 18 § Utlänningslagen (2005:716). För att komma direkt till lagen tryck på nedanstående länk:http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Utlanningslag-2005716_sfs-2005-716/#K5Av 5 kap 18 § 2 st framgår att undantag från huvudregeln får göras vid vissa omständigheter bland annat om ansökan görs av någon som har rätt till uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande, om det finns synnerligen ömmande omständigheter som bland annat hälsotillstånd, om ansökan om uppehållstillståndet avser en förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats en utlänning , utlänningen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där eller om det finns andra särskilda skäl. Migrationsverket baserar sin prövning på de uppgifter de har och de uppgifter som ni lämnar. Om din makes omständigheter kommer att bedömas som synnerligen ömmande är svårt att säga. Synnerligen ömmande omständigheter är något som tidigare tillämpats restriktivt av Migrationsverket. Att en utländsk medborgare väntar barn med en svensk medborgare är en sådan omständighet som gör att ansökan kan göras utan att personen i fråga behöver lämna landet. Om det framgår att personen haft illegal vistelse i Sverige eller lämnat oriktiga uppgifter kan ansökan komma att avslås. Mer om detta går att läsa på Migrationsverkets hemsida:http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Gift-registrerad-partner-eller-sambo/Du-som-redan-ar-i-Sverige.htmlHoppas att ni fått klarhet i hur rättsläget ligger till. Lycka till!

Handläggare som slutat innan beslut tagits i ärendet

2015-07-29 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Min man söker Uppehållstillstånd genom anknytning till mig vi har varit gifta i 2 år. Han befinner sig i Sverige vi gjorde en pappersansökan den 21/10-2014 efter 6månader vi fick en handläggare då vi hade hamnat i prio, när jag ringde henne så sa hon att hon skulle öppna vårat ärende jag ringde henne varje vecka i 3 veckor hon sa samma sak. Efter det hon svarar hon inte när jag ringer eller skickar mejl hon har bara telefonsvararen.växel vet inget . Jag och min man åker till Migrationsverket där får vi veta hon har slutat vi har ingen handläggare längre och dom vet inte hur länge det ska ta att få en nu. Hur ska vi gå vidare mvh
Sedja Abed Ali |Hej och tack för din fråga!Det är olyckligt att er handläggare slutat innan beslut tagits i ert ärende. Men vanligtvis brukar ärendet kunna fortsätta sin behöriga gång trots att en handläggare slutat eller gått på semester. Det jag råder er att göra är att kontakta Migrationsverket genom att ringa eller skicka ett mejl. Handläggningstiderna är för nuvarande väldigt långa och det kan därför ta tid tills ni får ett svar via mejl. Det är dessvärrre svårt att göra så mycket mer då inget beslut fattats i ert ärende och därför kan ni inte begära omprövning eller överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Ni får därför kontakta migrationsverket och kräva att ert ärende återupptas till handläggning. Lycka till!Vänligen,

Åldersgräns för köp av pornografiskt material?

2015-07-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hur gammal måste man va för att köpa pornografisk matrial?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen i lag uppställd åldersgräns för köp av pornografiskt material. En motion lades dock fram år 2001, som föreslog en utredning beträffande behovet av en åldersgräns på 18 år för att få hyra/köpa pornografiskt material. Motionen fick emellertid avslag. Här är en länk till motionen på riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-200102Ub231-Sexualunderv_GP02Ub231/Jag hoppas att jag besvarade din fråga trots att det inte blev speciellt långt. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor i formuläret nedan.Med vänliga hälsningar,

Påverkas rätten till studiemedel av gåvor?

2015-07-27 i CSN
FRÅGA |Tänkte skriva gåvobrev på andel om 1% vardera till mina 2 barn. Skriver det som att betrakta som förskott på framtida arv. Undrar nu om det kan innebära några negativa konsekvenser för det barn som fortfarande studerar och är beroende av CSN?Andelen på 1% motsvarar 12.000kr av köpesumman.
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Gåvor och arv är skattefria, så länge de inte är att anse som vederlag för en utförd tjänst sedan de då beaktas som inkomst som beskattas som lön. Så länge det är fråga om en gåva och förskott på arv och inte ersättning för en utförd tjänst är det därmed inget som påverkar ersättningsnivåerna för CSN. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga annars är ni välkommen att ställa eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

När anses ett beslut vara meddelat?

2015-07-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! I 23 § FL gällande överklagan står att part som företräder det allmänna måste lämna in sin skrivelse inom tre veckor från det att beslutet meddelats till skillnad från enskilda personer som har på sig från och med den dagen de tagit del av beslutet. Jag undrar när ett beslut anses vara meddelat?
Homan Gerami |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline! Jag vill i ett initialt skede klargöra att överklagandefristen för det allmännas företrädare räknas från den dag ett beslut meddelats såvida fastställandet överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt. Om beslutet i annat fall överklagas till en förvaltningsmyndighet eller regeringen ska huvudregeln tillämpas och klagotiden ska således räknas från den dagen klagande fick del av beslutet. Om vi nu ska återgå till din fråga kan jag med stöd av doktrin fåordigt konstatera att ett beslut meddelas när det expedieras (sänds iväg) eller får sin slutliga form på något annat sätt. Vänligen,