Begära ut sitt eget vittnesmål

2015-08-29 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Har man rätt att begära ut sitt eget inspelade vittnesmål då rättegången är avslutad och fallet nerlagt? Och isåfall hur/var kan jag få tillgång till detta?
Anna Vernqvist |Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline!Under förutsättning att vittnesmålet inte är sekretessbelagt har Du rätt att ta del av detta då det räknas som en allmän handling enligt 2 kap tryckfrihetsförordningen (1949:105). Är vittnesmålet sekretessbelagt bör Du ändå kunna ta del av det eftersom det är Ditt eget vittnesmål. Enligt 12 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) ska sekretess till skydd för den enskilde inte ska gälla gentemot den enskilde själv om inte annat anges i OSL. För att ta del av vittnesmålet vänder Du Dig, ex. via telefon, till den domstol som handlade målet. Du behöver kunna uppge något som identifierar målet, exempelvis målnummer eller personnummer på inblandade parter, för att domstolen ska kunna hitta rätt mål.Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Betygssättning

2015-08-28 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Vi skulle vilja ha hjälp att tyda skollagen och hur vi ska gå vidare i den här frågan.Vår son gick ut nian i juni med bra betyg utom i franska där han fick ett F.Han har haft E i detta ämne alla andra terminer och utan att informera vare sig honom eller oss som föräldrar om risk för att bli underkänd eller att sätta in extra åtgärder (vilket inte gjorts) har skolan bestämt sig för ett F i slutbetyg.Detta är för oss helt oacceptabelt och vi undrar nu hur man går vidare.Till saken hör också att skolan har genomgått en mycket turbulent tid med ständiga rektors- och lärarbyten och ett oändligt antal dåliga beslut. Franskan har drabbats hårt genom en strid ström av tillfälliga vikarier, vilket har gjort att eleverna inte fått sammanhang och kontinuitet.Har varit i kontakt med rektor och lärare som tar på sig ansvaret och är mycket ledsna för den obefintliga informationen och de stödåtgärder som borde diskuterats men inte gjordes/sattes in, men betyget kommer inte ändras, vilket vi begärt.Vad säger lagen och hur går vi vidare?Tacksam för hjälp!Med vänlig hälsningCaroline Minnemyrcaroline.minnemyr@ekofekt.se
Karl Risberg |Hej och tack för er fråga!Precis som ni skriver är det Skollagen som aktualiseras för er fråga. För det första kan konstateras att det inte är möjligt att överklaga ett betygs-beslut, eftersom betygssättning inte räknas upp i Skollagens 28 kap, som anger vilka beslut som kan överklagas. Den möjlighet som finns framgår av SkolL 3 kap 20 §. Där stadgas att om den som fattat beslut om betyg finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller någon anledning, ska denne eller dessa ändra betyget i gynnande riktning. En väg för er att gå kan vara att försöka få till stånd en sådan omprövning.Om en omprövning inte sker eller om omprövningen inte leder till att er son inte erhåller ett godkänt betyg har er son rätt till genomgå en prövning för betyg, vilket framgår av SkolL 10 kap 23 §. En sådan prövning kan vara avgiftsbelagd av den aktuella skolan med maximalt 500 kr, vilket framgår av 3 kap 21 § SkolL och Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet.På skolverkets hemsida finns tydlig information beträffande ert aktuella ärende. Se t.ex. http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/fragor-och-svar-om-betyg/overklagan-1.173864Vänligen

Allemansrätten, förtöjning vid annans brygga

2015-08-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Får man utan att fråga förtöja en båt vid privat brygga som inte ligger i direkt anslutning till bostaden. Jag har servitut på bad och båt brygga
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan du ställer rör allemansrätten. Det är enligt denna tillåtet att gå i land och tillfälligt förtöja vid en strand som inte hör till en tomt. Det är avgörande huruvida man riskerar att störa markägaren eller närboende. En längre förtöjning vid någons brygga utgör förmodligen egenmäktigt förfarande om beteendet är till hinder för markägaren, se 8 kap. 8 § Brottsbalken (1962;700). Gränserna är väldigt flytande, men en tillfällig förtöjning vid din brygga kan anses vara tillåten.Med vänliga hälsningar

Flera p-skivor i framrutan

2015-08-19 i Parkeringsböter
FRÅGA |Fler än 1 P-SkivaJag parkerade på parkering med tillåtelse att parkera 2 timmar med p-skiva. Då jag hade en hyrbil så hade jag missat att det fanns en mindre p-skiva fast monterad på vindrutan och gick därför och hämtade en som jag la väl synlig i framrutan inställd på 1800, Jag har sedan fått en kontrollavgift för " fler än en p-skiva synlig".Konrtrollanten har noterat och fotograferat bägge p-skivor, den ena visade 15.00 och den andra 18.00 och kontrollen är utförd 18.09-18.16, jag kan tycka att kontrolanten i det läget borde ha insett att det inte fanns något uppsåt att stå längre än max 2 timmar då jag i så fall skulle ha haft ett "glapp" mellan kl 17.00 - 18.00.jag har sökt i LKOP som parkeringsbolaget pservice hänvisar till och kan inte finna att det någon stans står att det bara får finnas 1 p-skiva i rutan däremot så skall den placeras fram i bilen och tidsangivelsen var väl synlig, vilket jag anser att den varit då kontrlanten noterat och fotograferat den, man hänvisar också till prejudikat i domstolen gällande detta vilket jag inte kunnat finna, hoppas ni kan hjälpa mig om det ens är idé att överklaga på juridiska grunder utöver det rent logiskt inte fanns uppsåt att stå där längre tid än vad som angavs på den skiva jag la in.
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Relger om p-skivor finns som du vet i varje kommuns trafikföreskrifter. Det normala är att endast en p-skiva får finnas i framrutan. Det är annars inte möjligt för parkeringsvakten att veta ankomsttid. Om båda hade visat samma tid hade du kunnat komma undan, anser jag. Lagen (1984:318) om kontrollavgift anger i 10 § att om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut. Detta undantag tillämpas dock restriktivt. Förarbetena till lagen anger att avgift inte bör få tas ut om försummelsen berott av någon oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur. Sjukdom är en sådan omständighet. Även andra situationer som den ansvarige inte kan påverka själv bör kunna vara skäl nog. Jag tror tyvärr inte att din situation omfattas av denna regel, du kommer sannolikt behöva betala boten.Prejudikatet har jag inte heller kunnat hitta, däremot en tidningsartikel som troligen rör fallet, se här.Med vänliga hälsningar

Advokat – tjänstefel

2015-08-29 i Justitiekanslern (JK)
FRÅGA |Hej, behöver hjälp angående en advokat som eventuellt begått tjänstefel. Vad jag förstått, utreder exempelvis inte JO detta. Vart vänder jag mig? Tillsynsmyndigheten? Kan dessa göra en anmäla mot en privat advokat/advokatbyrå?Ärendet avser konkursförvaltning, förordnad komkursförvaltare i en personlig konkurs.
Elias Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är Justitiekanslerns (JK) uppgift att utöva tillsyn över Sveriges advokater. Justitiekanslern har till uppgift att övervaka och se till att advokater i landet respekterar och fullgör sina uppgifter i enlighet med gällande rättsregler. Du hittar allt du behöver veta via denna länk: http://www.jk.se. Med vänlig hälsning,

Umgängesrätt för morförälder?

2015-08-28 i Myndigheter
FRÅGA |Kan en ensamvårdare neka mormor att träffa sina barnbarn?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Ett grundläggande fel många gör när man diskuterar umgängesrätt i förhållande till barn är att man utgår från den vuxnas perspektiv. Enligt föräldrabalken är det barnet som har umgängesrätt i förhållande till förälder som denne inte bor tillsammans med - inte vice versa. I förhållande till mor- respektive farföräldrar finns ingen ovillkorlig umgängesrätt. Mor-, farförälder eller annan kan dock genom att socialnämnden väcka talan i domstol om att tilldelas umgängesrätt i förhållande till barnet.

Neka uppehållstillstånd p.g.a. brott

2015-08-20 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag bor med mina barn i Sverige och vi är alla 3 svenska medborgare. Min man har ansökt om att få komma ett antal gånger sedan 2008 men fått avslag pga. Ett brott han begått ca 10 år sen i Tyskland. Jag undrar hur länge de kan neka honom? Och om han nånsin kommer kunna få ett? Barnen behöver honom. Har man inte i åtanke lite hur lång tid som passerat? Tack på förhand!
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Jag antar att din fråga rör uppehållstillstånd. Sådant regleras i 5 kap. utlänningslagen (2005:716), UtlL. 5 kap. 17 § UtlL anger att vid prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd ska det särskilt beaktas om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. Det gäller dock inte om din man ansöker om uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till dig enligt 5 kap. 3 § UtlL. Av denna anledning ser jag egentligen inte varför han inte skulle få uppehållstillstånd. Det är endast möjligt att neka honom uppehållstillstånd om han uppgett felaktiga uppgifter eller har ett skenförhållande eller om han utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet, se 5 kap. 17a § UtlL. MIG 2008:46 klargjorde att vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras för att sökanden utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet ska, förutom brottslighetens art och omfattning samt styrkan i den åberopade anknytningen, även den tid som förflutit sedan sökanden senast dömdes för brott beaktas. Vid bedömningen ska särskilt beaktas brottslighet som riktat sig mot anknytningspersonen. I fallet beviljades en sökande vars brottslighet låg tio år tillbaka i tiden uppehållstillstånd, medan tillstånd nekades en annan sökande vars brott riktats mot familjen och senast begåtts fyra år tidigare. Även med hänsyn till detta bör din make få uppehållstillstånd. Det är dock svårare ju grövre brott han begick, såsom framgår av rättsfallet. Att han aldrig skulle kunna få uppehållstillstånd tror jag inte, man har givetvis i åtanke hur länge sedan det var som brotten begicks. Även anknytningen till barnen är något som man bör ta hänsyn till.Lycka till!

Ovårdad parkering

2015-08-18 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej Lawline, jag har en fråga om markägarens skyldighet att underhålla parkeringsplatsen. Finns det någon lag som säger att markägaren är skyldig att skapa en proper parkeringsplats och underhålla den för att kunna ta ut en parkeringsavgift? Jag har läst om att det ska finnas en parkeringskylt, men finns det inga andra krav? Det finns en tomt mellan två kontorsbyggnader i Solna där markägaren har satt upp en parkeringskylt, men inget annat har gjorts. Det finns inga parkeringrutor, däremot finns det stora gropar som fylls med vatten när det regnar och sophögar som har stått på området i åtminstone ett år (sen jag började jobba där). Man vill helst inte parkera där, men det är ont om parkeringsplatser på gatan, och markägaren tar ut lika mycket i parkeringsavgift som det kostar att parkera på gatan (där det finns riktiga parkeringsplatser).Tackar på förhand!
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering gäller ägare av privat mark. Markägaren är skyldig att genom tydlig skyltning ange vilka parkeringsvillkor som gäller på platsen för att få ta ut en kontrollavgift vid felaktig parkering, se 3 §. Det finns med hänsyn till det sagda inte någon direkt skyldighet att underhålla en parkeringsplats. Om en tomt är ovårdad kan dock en markägare åläggas att vid vite åtgärda detta inom en viss tid. Sådana förhållanden kan anmälas till din kommuns plan- och byggnadsnämnd.Om någon skulle skada sig p.g.a. situationen på parkeringen kan markägaren också under vissa förutsättningar bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen (1972:207).Med vänliga hälsningar