Giftermål i utlandet och uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a § UtlL

2014-07-28 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej,Mitt problem är följande: Jag har träffat en tjej online och vi har känt varandra sedan december 2013. Vår plan är att gifta oss och bo tillsammans i Sverige. I vanliga fall hade vi kunnat gifta oss i Filippinerna, registrera vårt äktenskap och därigenom ha rätt till ett uppehållstillstånd. I vårt fall går inte detta då vi är av juridiskt samma kön, dvs. hon är transsexuell och sådana giftermål är ej tillåtna i Filippinerna enligt Filippinsk lag. Vi kan gifta oss i Sverige enligt svensk lag, men problemet är att hon inte fick komma hit och hälsa på för att vi bland annat skulle kunna gifta oss här i Sverige. Vi har skickat med alla dokument som krävs för att hon skall få visum för ett Sverigebesök, vi har gjort detta två gånger men nekats båda gångerna. Anledningen båda gånger var att vi inte träffats i verkligheten och att Migrationsverket trodde att jag ville göra en illegal invandrare av henne trots min förklaring av våra planer. Så därför undrar jag vad det finns för möjligheter för oss att gifta oss i Filippinerna under svensk lag medan jag är där? Min andra fråga är: vilka är våra bästa alternativ för att så småningom kunna bo och leva tillsammans i Sverige?
Märta Ahlén |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Den första frågan rör om svensk lag kunde tillämpas i Filippinerna, dvs. om en svensk präst kunde viga er där under svensk lag. Den möjligheten finns i vissa länder, medan vigselrätten på andra platser gäller enligt det landets rättsordning. Svenska kyrkan tillhandahåller här: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641670&ptid=0 en förteckning över de orter i utlandet där du kan gifta dig i Svenska Kyrkan. Därtill finns möjlighet att gifta sig enligt lokal vigselrätt, t.ex. enligt olika amerikanska staters lagar. Emellertid gäller för de flesta orter/länder att de blivande makarna båda ska vara svenska medborgare, se villkoren för vigsel utomlands enligt såväl svensk lag som lokal vigselrätt här: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=644248. Därtill finns en möjlighet att gifta sig inför svenska utlandsmyndigheter som en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat, givet att en av er är svensk medborgare (se Skatteverket ”Att gifta sig i Sverige eller i utlandet”: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/attgiftasigisverigeelleriutlandet.4.76a43be412206334b89800020579.html). Utrikesdepartementet har information om vilka ambassader och konsulat ni kan gifta er på, se:http://www.regeringen.se/sb/d/11878/a/17518, samt vad som ni bör tänka på om ni planerar att gifta er på det sättet, se: http://www.regeringen.se/sb/d/6999/a/13832. Dock gäller även för majoriteten av svenska ambassader i utlandet  att bägge parterna ska ha svenskt medborgarskap, med undantag för t.ex. Brasilien och vissa Afrikanska stater. För giftermål inför svensk myndighet i utlandet krävs intyg om hindersprövning som ni får efter att Skatteverket prövat om hinder mot giftermål föreligger. Filippinerna finns ej med på varken Svenska Kyrkans lista över platser varvid vigsel under svensk lag kunde förrättas och inte heller på UD:s förteckning över ambassader i utlandet med vigselrätt. Den enda slutsatsen jag kan dra av det är att det inte är möjligt för dig att åka dit och där få till stånd en vigselakt enligt svensk lag, tyvärr.Till din andra fråga: den bästa möjligheten för er att kunna bosätta er tillsammans i Sverige är, såvitt jag kan se, att hon beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Förutsättningarna för uppehållstillstånd på grund av anknytning upptas först och främst i 5 kap. 3 § Utlänningslagen, se: https://lagen.nu/2005:716. Enligt 5 kap. 3 § ”ska” uppehållstillstånd beviljas om någon av förutsättningarna i paragrafen är uppfyllda. Emellertid gäller enligt paragrafens första stycke, p. 1, detta endast ”en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.” Uppehållstillstånd med stöd av denna paragraf förutsätter alltså att ni är makar vid ansökningstillfället. Enligt 5 kap. 3 a § gäller dock, vidare, att uppehållstillstånd ”får” beviljas under de förhållanden som uppräknas i paragrafen. Uppehållstillstånd ”får” t.ex. beviljas en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Detta under förutsättning att förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges. Vid bedömningen av förhållandets ”seriositet” finns objektiva grunder som kan användas som stöd för prövningen. T.ex. krävs att förhållandet varat en viss tid, att parterna har träffats i viss utsträckning, att de har god kännedom om varandra och att de har ett gemensamt språk att kommunicera på. Hänsyn tas också till om parterna har eller väntar barn tillsammans (http://www.regeringen.se/content/1/c4/10/65/45c391aa.pdf).Jag kan givetvis inte helt säkert säga vilken Migrationsverkets bedömning skulle bli om ni inkom med en ansökan om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 a §, men det finns indikationer på att de skulle anse en ansökan mot bakgrund av förhållandena av i dag, där ni t.ex. aldrig har träffats i verkligheten, som avseende ett inte tillräckligt ”seriöst” förhållande. Jag antar därför att ert bästa alternativ för att så småningom kunna bo och leva tillsammans i Sverige är att jobba för att möta kraven för att beviljas uppehållstillstånd enligt 3 a §. Förhållandet ska ha varat en viss tid och ni måste ha träffats i viss utsträckning och kunna visa att ni har god kännedom om varandra. Tid, verkar vara nyckelordet här, även om det måste vara ett frustrerande besked att få för dem som vill leva och bo tillsammans så snart det bara går.Jag hoppas att du med detta fått svar på vilka alternativ du har. Du är välkommen att kontakta mig på martaahlen24@gmail.com om du har uppföljande frågor och/eller kommentarer. I övrigt tycker jag att det är en god idé att upprätta kontakt med t.ex. svenska kyrkan som ju inte sällan befattar sig med ärenden av svenska vigslar i utlandet och följaktligen har god kunskap om sådana här situationer. Även Skatteverket och UD:s utlandsmyndigheter kan besvara dina frågor och jag ska härvid påminna om att svenska myndigheter har en generell serviceplikt enligt förvaltningslagen och alltså enligt lag måste gå dig till mötes, i skälig utsträckning givetvis, med svar på dina frågor. Jag önskar dig lycka till! Vänligen,  

Tidigare brottslighets betydelse vid utfärdande av taxiförarlegitimation

2014-07-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Min kille har klarat alla prov för taxilegitimation och väntar på sitt taxileg. Förra veckan fick han veta att Transportstyrelsen har stoppat hans ärende på grund av att han är med i polisens misstankeregister. Polisen hittade 3,2 gram cannabis hemma plus att urinet visade att han hade använt. Han har erkänt och accepterat domen. Transportstyrelsen sa att utredningen inte kan fortsätta förrän målet är avslutad. Nu har domen kommit, ringa narkotikabrott, 3000 kr, ingen huvudförhandling. Nu är vi förvirrade. Vi har pratat med olika personer på Södertörns tingsrätt varav några har sagt att det är osannolikt att min kille inte ska få sitt taxileg för ringa narkotikabrott, en annan sa idag att det är klart att han inte får det. Ska detta förstöra hela hans liv? En engångsföreteelse? Det påverkar ju inte hans körkort och han har ju inte varit påverkad när han har kört. Kan de bedöma att han inte är lämplig förare på grund av detta? Vad kan vi göra? Min kille kommer att gå under om de nekar honom taxilegitimation. Han har varit arbetslös länge och har kämpat i flera månader och klarat alla sina prov och såg fram emot livet igen tills det här hände.. Allt bara på grund av ett bröllop där några gick ihop och provade cannabis. Vad finns det att göra? Snälla hjälp oss, jag är jätteorolig! Jag vet att han kommer ge upp om han blir nekad. Hans liv kommer att vara över då.
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!I taxitrafiklagen stadgas bl.a. att den som ansöker om taxiförarlegitimation för att beviljas sådan i fråga om laglydnad måste bedömas vara lämplig (se 3 kap. 3 § 4 p. taxitrafiklag). Syftet med denna bestämmelse är enligt äldre förarbeten att trygga framtida kunders intresse av en säker resa, varför främst brott som, om de begåtts i yrket, hade inneburit att säkerheten åsidosatts, bör beaktas.Huruvida ett fall av ringa narkotikabrott utan samband med fordonstrafik är att betrakta som ett indicium på bristande lämplighet i ovan anfört avseende kan förstås ifrågasättas. Då det vare sig av den praxis som funnits eller lagens förarbeten tydligt framgår hur narkotikabrott skall bedömas kan inget säkert svar ges. Detta följer in synnerhet av det faktum att det inte i praxis tillmätts någon avgörande betydelse att brott begåtts på fritiden utan samband med fordonstrafik. Möjligen kan antas att mer allvarliga brott får större betydelse om de begås utan samband med yrket, men detta är förstås högst spekulativt.I sammanhanget bör nämnas att eventuellt avslag inte vore för evigt gällande utan skall begränsas till lägst sex månader och högst fem år (se 3 kap. 8 § taxitrafiklagen). Efter denna tid anses ej längre personen ifråga olämplig p.g.a. det brott som grundat avslagsbeslutet.Vidare kan ev. avslagsbeslut överklagas skriftligen till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från den dag då detta kommit den sökande tillhanda (se 6 kap. 1 § taxitrafiklag samt 22-23 §§ förvaltningslagen). Överklagandet skall inges till transportstyrelsen, då de meddelat beslutet (se 23 § förvaltningslagen).Taxitrafiklagen finner Du här och förvaltningslagen här.Vänligen,

Fri rörlighet för personer inom EU

2014-07-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Var gift med en Svensk i 11 år och skilde mig 8 år sedan och jag bodde kvar i Sverige. Flyttade till London i Januari 2014 och nu ville jag återvända till Sverige, uppgav nya adressen i London till myndigheterna. Får jag återvända.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Det är mycket som jag inte kan besvara på utan att veta mer om dig. Jag berättar därför lite allmänt vad som gäller.Alla EU-medborgare har rätt att stanna tre månader i ett annat EU-land. Man har rätt att få stanna längre ifall man kommer till landet för att:- Arbeta eller driva eget företag- Studera- Leva som pensionärMen får även stanna längre än tre månader om man är självförsörjande.Jag skulle råda dig att höra av dig till svenska myndigheter för att kontrollera allt!Med vänliga hälsningar,

Omprövning/överklagan av beslut (CSN)

2014-07-12 i CSN
FRÅGA |Hej San Ar det mojlgt att fa CSN att ta tillbaka sitt beslut om omedelbar betalning pa natt satt? Jag vill betala tillbaka min skuld men kan inte betala hela skulden och kan daremot betala manadsvis. CSN bryr sig inte mycket om mitt fall och vill att jag betalar orimmliga summor. Vad kan man gora? Var snall och emaila. Tack sa mycket for hjalpen
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Det är möjligt för en förvaltningsmyndighet att ompröva ett beslut den tidigare meddelat, om det kan ske utan att det blir till nackdel för någon enskild part, i det här fallet du. Detta framgår av förvaltningslagen (1986:223) 27 § 1 st. Antingen kan myndigheten ex officio (på egen hand) ompröva beslutet eller så kan du begära att så ska ske.Du har också möjligheten att överklaga beslutet. I korthet innebär detta att du till beslutsmyndigheten (här CSN) skickar en skrivelse som anger vilket beslut som du vill ska ändras och hur du vill att ändringen ska se ut (förvaltningslagen 23 § 1 st.). Vad överklagandet mer precist ska innehålla och vart exakt det ska skickas ska framgå av beslutet du fått. Om CSN av ditt överklagande finner att beslutet var oriktigt kommer det att omprövas. Om inte, vidarebefordras överklagandet till förvaltningsrätten som då kommer att pröva det.Har du fler frågor är du välkommen att ställa dessa här!MVH

Allmän, offentlig handling - inkomstuppgifter

2014-07-27 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!När man vänder sig till Skatteverket för att ta reda på någons inkomstuppgifter, räcker det med att uppge personens namn och personnummer, eller måste man ange giltiga skäl för att få tag på dessa uppgifter? Jag vill själv inte att någon ska ha tillgång till sådana uppgifter om mig, för jag tycker att det är integritetskränkade, och enligt lag ska den personliga integriteten vara skyddad, så hur funkar det ihop?Kan jag på något sätt göra nåt åt detta?
Abraham Zeito |Hej och tack för din fråga!I Sverige tillämpar man något som kallas offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen, till exempel en inkomstuppgift hos Skatteverket. Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas enligt förutsättningarna som anges i 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen. Det är också viktigt att tillägga att man kan enbart neka att lämna ut handlingar som inte är allmänna eller sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att om inkomstuppgifterna är allmänna kan inte skatteverket förhindra att dessa lämnas ut. Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna eller vad du ska använda handlingen till.Vad man ska uppge varierar för de olika myndigheterna, men den som vill ta del av offentliga inkomstuppgifter hos Skatteverket gör det enklast genom att kontakta skatteupplysningen på telefonnummer 0771‑ 567 567. Skatteupplysningen kan ge inkomstuppgifter för upp till fem personer. Man kan också besöka skatteverkets olika servicekontor för att få ut inkomstuppgifter. Beträffande din fundering kring den personliga integriteten så har personuppgiftslagen till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Det innebär att skatteverket som det berör i det här fallet har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.Hoppas att ovanstående besvarade dina funderingar. Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Väntetid för parkeringsvakt innan en bot utfärdas?

2014-07-24 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag har parkerat på i Malmö och betalat 30 kr i parkeringen.Parkeringen gick ut 13:35 och jag har fått bot 13:41. Jag trodde att man hade 10 minuter på sig för att komma till bilen och därför var inställd att vara på senast 1345 men när jag kommer fram så sitter redan parkeringsbot. Jag undrar om de har rätt att bötfälla med bara 6 minuter efter sluttiden?Mvh Vincent
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline.Det finns ingen oskriven regel som säger att den som utfärdar en parkeringsbot måste vänta i 10 minuter innan de utfärdar boten. Det innebär att det finns en rätt för parkeringsvakten att utfärda en bot från den tid biljetten har gått ut. Det är förmodligen vanligt inom yrket att de väntar ett par minuter vid bilen utfall att tiden precis har gått ut, men trots det har en parkeringsvakt rätt att bötfälla 6 minuter efter sluttiden. 

LOB och körkortstillstånd?

2014-07-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej Jag blev omhändertagen för fylla (sk LOB) vid 3 tillfällen mellan 2007-2009, alla tre gånger var helt vanliga krogkvällar med ovanligt mycket dricka som slutade i att jag däckade i tunnelbanan eller på nattbussen på vägen hem. Jag har aldrig kört rattfull, varit aggressiv eller begått några brott. Nu ska jag ansöka om körkortstillstånd för första gången i mitt liv och är orolig att jag kommer få avslag från Transportstyrelsen pga dessa LOB:ar. Så min fråga är, behöver jag vara orolig? Dvs sparas detta i belastningsregistret och i så fall hur länge ligger det kvar? Tack för er tid!
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Efter ett omhändertagande enligt LOB skickas uppgiften till Transportstyrelsen och blir en belastning i körkortsregistret. För dig som inte har körkort men söker körkortstillstånd betyder en LOB ingenting men två LOB:ar eller flera innebär avslag på körkortstillståndet och en spärrtid på tolv månader räknat från sista LOB:en. Eftersom din senaste LOB skedde under 2009 borde detta inte påverka din ansökan för körkortstillstånd. Uppgifterna i körkortsregistret rensas efter två år. Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Återkallelse av körkort under prövotid

2014-07-04 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Står det någon lag som talar om att man inte kan få tillbaka sitt körkort trots prövotid såfall kan ni länka den källan på just den lagen som säger så? Mvh tobias
Elin Dahlberg |Hej och tack för din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som gäller om du får körkortet återkallat under prövotiden. Det krävs då alltid körkortstillstånd och godkänt förarprov, d.v.s. både kunskaps- och körprov om körkortet återkallats. Detta regleras i körkortslagen. Enligt 3 kap 18 § körkortslagen gäller en prövotid av två år från dagen för godkänt förarprov. Återkallelse av körkort kan ske om något av förhållandena i 5 kap 3 § körkortslagen är för handen, såsom exempelvis hastighetsöverträdelse. Vid körkortsåterkallelsen bestäms en spärrtid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, lägst 1 mån och högst 3 år. Nytt körkort får utfärdas endast om sökanden; har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och om de grundläggande förutsättningarna för körkort föreligger (se 5 kap 14§ körkortslagen). I vissa fall behöver nytt förarprov  inte göras. Förutsättnignen är att körkortet har återkallats med stöd av 5 kap 3§ p. 2,3 el 4 körkortslagen och spärrtiden då bestämts till högst ett år (enligt 5 kap 14§ 2 st körkortslagen). Detta gäller dock inte om återkallelse skett med stöd av 5 kap 3 § p 1-6, under prövotiden (se 5 kap 15§ Körkortslagen).Med andra ord gäller det inte om prövotid löpte vid tidpunkten för den händelse som medförde att körkortet återkallades. Det krävs således alltid körkortstillstånd och godkänt förarprov, d.v.s. både kunskaps- och körprov om körkortet har återkallats. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!