Bestridande av kontrollavgift för parkering

2015-05-22 i Parkeringsböter
FRÅGA |HejJag har fått en kontrollavgift för parkering i förhyrd/reserverad plats.Det finns varken skyltar eller markeringar i backen som talar om det. När man kör in på området så finns det en zontavla med parkeringsförbud och tilläggstavla med markerade platser.Det går dock att köra in på området utan att passera en zontavla via en parkering till en restaurang.Jag har skrivit till parkeringsbolaget och bestridit kontrollavgiften och skickat med foton som styrker mitt påstående, men dom skickar bara att det inte är skäl nog och vidhåller sitt krav, som jag bestrider.Hur länge får dom hålla på? Mvh Anders
Caroline Orava |Hej, och tack för din fråga!Eftersom du skriver att du fått en kontrollavgift, antar jag att parkeringen är på privat mark och då gäller lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Markägaren får då lov att ta ut en kontrollavgift om ett fordon har parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som markägaren har beslutat, enligt 1 §. I 3 § finns en bestämmelse som anger att kontrollavgift endast får tas ut om parkeringsförbudet eller villkoret har markerats tydligt med hjälp av vägmärken. Här blir det i ditt fall en fråga om vad som kan anses vara "tydlig markering". Antagligen tycker markägaren att det är tillräckligt tydligt med en skylt.Parkeringsbolaget kan fortsätta att vidhålla sitt krav. Det enda du kan göra då är att fortsätta bestrida kontrollavgiften. Om parkeringsbolaget vill gå till domstol för att försöka få ut kontrollavgiften måste de väcka talan mot dig, vid tingsrätten på den ort där parkeringen ägde rum, inom två år från den dag då de anser att du parkerade olovligt, enligt 9 §.Vänlig hälsning,

Uppvisande av polislegitimation

2015-05-21 i Polis
FRÅGA |Vad jag förstår har en polis ingen reglerad skyldighet att visa sin polislegitimation vid efterfrågan. Hur kan jag då vara säker på att det är en äkta polis? Uniformer är ju hur lätt som helst att få tag på. Känns inte så rättssäkert..
Emma Ragnarsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 11 § polisförordningen ska en polisman under tjänstgöring kunna legitimera sig med tjänstekort för polisman, alltså med sin polislegitimation, om det inte finns särskilda skäl som talar mot det. Det finns dock ingen lagstadgad regel som säger att en polis är skyldig att uppvisa polislegitimationen om någon ber om det. Däremot kan man i 10 § polisförordningen se att det stadgas att anställda vid Polismyndigheten ska i kontakter med allmänheten agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende. I detta skulle man kunna tolka in att en polisman borde uppvisa legitimation när någon ber om det. Nämnas ska dock att det såklart blir avgörande i det enskilda fallet. Det finns även uttalanden från justitieombudsmannen som säger att en polis i princip är skyldig att lämna erforderliga uppgifter för att styrka sin ställning som polis. Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Lagtolkning

2015-05-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |I lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, första paragrafen, första stycket står: "Den som driver kollektiv persontrafik, för vilken regeringen eller förvaltningsmyndighet fastställer taxa, får under de förutsättningar som anges i denna lag taga ut tilläggsavgift av resande som ej kan förete giltig biljett." Vad är egentligen den juridiska definitionen av ordet "kan"? Att "kunna" och att "vilja/skola" är enligt min mening två vitt skilda begrepp...
Alfred Brandt |Hej! Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga! Gällande hur den juridiska definitionen ser ut avseende ordet ”kan” är detta svårt att svara på eftersom det inte finns någon sådan generell definition tillämplig. Tolkning av lagrum sker ofta med hjälp av olika juridiska lagtolkningsmetoder, förarbeten till lagen eller med hjälp av rättsfall från högsta domstolen. Det är lagrummet i sin helhet som måste undersökas för att finna svar på hur lagen ska tolkas. Om vi till exempel skulle låta tolka det lagrum vilket du hänvisat till, https://lagen.nu/1977:67. Skulle detta kunna ske med hjälp av en så kallad ”objektiv lagtolkning”. Med detta menas att lagens ordalydelse och uppbyggnad undersöks för att förstå hur lagen ska tillämpas i praktiken. Det finns även en lagtolkningsmetod vilken kallas subjektiv. Syftet med denna lagtolkningsmetod är då istället att utreda hur lagstiftaren tänkt sig att lagen skulle tillämpas. Med dessa tolkningsmetoder i åtanke menar jag att lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, https://lagen.nu/1977:67 bör tolkas på så vis att avgiften avser en person vilken inte uppvisar giltig biljett. Det finns dock undantag från denna grundregel som gör att tilläggsavgift ändå inte bör utgå trotts frånvaro av ett sådant uppvisande. Hoppas att Du känner att din fråga är besvarad! Tack än en gång för att Du vänder dig till oss på Lawline.

Påminnelseavgift från CSN

2015-05-17 i CSN
FRÅGA |Hej! Får CSN ta ut förseningsavgift på 450kr, av studenter då detta bara ska ske mellan näringsidkare och myndighet???mvh
Tatjana Johansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör studiestöd som lämnas av staten och handhas av Centrala studiestödsnämnden (CSN), varför studiestödslagen (se https://lagen.nu/1999:1395) och studiestödsförordningen (se https://lagen.nu/2000:655) aktualiseras.Studiemedel består av såväl studiebidrag som studielån (se https://lagen.nu/1999:1395#K3P1S1) och får lämnas till studerande (se https://lagen.nu/1999:1395#K3P2S1). Av lagen framgår att den som har fått lånet också ska betala tillbaka det. Det framgår även att personen i fråga ska betala ränta och sådana avgifter som härrör sig från de administrativa kostnader som CSN har i samband med bland annat återbetalning av studiemedel (se https://lagen.nu/1999:1395#K4P1S1) (se https://lagen.nu/1999:1395#K6P4S1). En av CSNs uppgifter är att bevaka statens fordran på bland annat påminnelseavgifter (se https://lagen.nu/2000:655#K4P13S1). Av förordningen framgår även att avgifter för administrativa kostnader ska tas ut vid påminnelse om förfallna årsbelopp och att denna avgift är 450 kronor för varje påminnelse (se https://lagen.nu/2000:655#K6P5S1). CSN kan alltså ta ut en påminnelseavgift på 450 kronor av studenter vid en påminnelse om förfallet årsbelopp.Med vänliga hälsningar,

Tystnadsplikt inom en privat skola

2015-05-21 i Sekretess
FRÅGA |hejjag undrar om ni kan hjälpa mig med en sak jag är utbildad förskollärare och tackade nej till ett jobb för jag var underbetald och sen skulle jag göra en praktik för 150 kr per dag. har chefen rätt och ringa runt till andra chefer och säga att jag tackade nej? sen säger hon att jag är för gammal jag är bara 25 år.? det är inom en privat sektor!!hon har ju tystnadsplikt?
Fredrik Mattsson |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Tystnadsplikter regleras i främst offentlighets- och sekretesslagen. Dock gäller denna i princip bara myndigheter, (se lagens 2 kap. 1 §). Det finns vissa undantag som dock inte är aktuella nu.Alltså finns det ingen legal tystnadsplikt som läraren bryter emot när hen uttalar sig på det sätt som du beskriver.Vänligen,

Insemination och barnets ekonomiska rättigheter

2015-05-19 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Är det lagligt att, som ensamstående, beställa sperma från Cryos spermabank (öppen donator) och göra en heminsemination ? Kan det leda till att man riskerar något av barnets ekonomiska rättigheter?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom du är ensamstående så kan inte insemination göras i Sverige. Insemination får endast utföras om kvinnan är gift eller sambo, varav skriftligt samtycke ska finnas från maken eller sambon, vilket framgår av Lag (2006:351) om genetisk integritet 6:1 första stycket. Den som i vinstsyfte eller genom vanemässighet utför inseminationen på dig i strid med denna bestämmelse kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader (Lag om genetisk integritet 8:4). För att importera frysta spermier från utlandet så krävs Socialstyrelsens tillstånd (Lag om genetisk integritet 6:7). Det är därför enklare och vanligt att ensamstående kvinnor i Sverige väljer att åka till Danmark och genomföra inseminationen där, med hänseende till att dansk lag inte ställer liknande krav på att kvinnor måste vara gifta eller leva med en partner under äktenskapsliknande förhållanden för att de ska få lov att insemineras.De bestämmelser som ger föräldrar och barn ekonomiska rättigheter åsidosätts inte för att barnet har tillkommit genom insemination i utlandet. Om du exempelvis är svensk medborgare så förvärvar barnets svenskt medborgarskap vid födseln, vilket framgår av Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 2 § punkt 1. Eftersom du är bosatt i Sverige så är du också försäkrad för bland annat föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå, barnbidrag och vårdbidrag, vilket framgår av Socialförsäkringsbalk (2010:110) 5:9 första och andra styckena. Om ditt barn kommer vara bosatt i Sverige så kommer det liksom andra barn omfattas av skolplikten och därmed ha rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola, vilket framgår av Skollag (2010:800) 7:2 första stycket, 7:3 första stycket och Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 2:18 första stycket. Med vänlig hälsning

Allmänna handlingar samt JO-anmälan

2015-05-18 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej,Jag skulle vilja veta vart man vänder sig om man misstänker att en polis har begått tjänstefel.Anledning till min fråga är följande: Jag och min sambo håller på separera just nu och har en ganska infekterad situation för vad gäller bodelningen. Jag har märkt att hon i sin bitterhet har börjat sprida rykten om mig och försöker ställa till problem för mig och mina barn i vårt privata liv. I och med det har hon begärd ut en kopia på en dom som gäller mig, vilket i sig är laglig i och med att domar är offentlig handling. Saken är dock att domen är mer än 5 år gammal och därför inte finns kvar i det datoriserade registret hos hovrätten men endast i pappersarkivet. Trots det har min sambo lyckats få fram det exakta numret på domen som det gäller. Själv hade hon inte kunnat lyckas med det på annat sätt än att bläddra i arkivet, i vilket fall hon inte hade behövt begära ut en kopia via email.Jag är därför säker på att hennes fd-sambo som är polis har tagit reda på exakt domnummer genom att göra en sökning på mig i polisens register, och sedan har informerad henne om det han har hittat. En sådan sökning bör dock vara olaglig i och med att jag inte är föremål för misstanke i något ärende idag. Att lämna sådan information vidare till en privatperson bör vara en än mer olaglig handling.Är det något jag kan göra?Jag skulle vilja göra en anmälan mot polisen i fråga. Hur går jag till väga?
Viktor Serbán |Hej Michael,Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp! Att begära ut allmänna handlingar från domstolar är som du säger regelrätt och utgör inte något brott. Det ska dock tilläggas att om en dom finns kvar hos exempelvis en Hovrätt kan man fortsatt vända sig till denne för att få tag information, t.ex. målnummer i ett gallrat ärende. Om domen finns kvar i fysisk form kan man alltså vända sig direkt till domstolen för att begära ut information kring denna, detta har en domstol skyldighet att bistå med (se serviceskyldigheten enligt Förvaltningslagen här: FL 4 §). Det räcker många gånger med ett personnummer eller annan specifik information för att de ska kunna göra en kortare utredning och kolla fysiskt i deras arkiv. Det finns alltså även denna möjlighet för att komma åt en gammal dom. Polisen själv gallrar sina register och bör således inte kunna se ärenden i misstankes/belastningsregistret ifall detta genomförts. Mer om dessa rutiner framgår här: MR/BR hos Polisen. Om det dock vore så att en tjänsteman, t.ex. en Polisman använder sina befogenheter till att missbruka dessa genom att söka på personer där det inte finns något aktuellt ärende skulle jag tro att detta kan räknas som tjänstefel om det på något sätt skadar personen i fråga. Jag kan dock inte med säkerhet fastställa detta då scenariot du beskriver är för hypotetiskt. Dessutom görs en sådan bedömning i utredningen av Justitieombudsmannen (JO).Skulle man alltså vilja anmäla en myndighet kan man vända sig till JO och göra denna. Mer om denna process kan du läsa här. Skulle du känna att detta är nödvändigt är det alltså hit du ska vända dig för att anmäla tjänstefel av Polisman och/eller Polismyndigheten. Hoppas du fått svar på dina frågor i ärendet. Med vänliga hälsningar,

Definition av begreppet skyldig

2015-05-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hejsan,Jag skriver eftersom jag googlat över hela internet efter begreppet skuld och vad som krävs för att någon ska anses skyldig, 'ha gjort det' eller hur en vill uttrycka det. Detta verkar helt omöjligt, även vid tillägg av 'juridik' och diverse omskrivningar såsom 'laga ansvar' mm. Jag är inte intresserad någon särskild balk eller annan lagsamling, utan hur skuld definieras och fastställs i det svenska rättssystemet. Jag är dock inte intresserad av sådant som hur en domstolsförhandling går till i praktiken, utan endast, skuld i vilka ord det nu bör kläs, definition därav och fastställande (hur en avgör vem som anses ansvarig) i tvister och brottsmål.Det låter kanske onödigt strikt, men det är väl ....... att det inte ska gå att söka efter detta i en vanlig sökmotor. Har heller inte lyckats finna något på er webbplats.Tacksam för hjälp och vägledning.
Tatjana Johansson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huruvida en part anses skyldig i ett brottmål eller förlorar ett tvistemål är avhängigt de bevis som framlagts i målet och hur starka dessa bevis anses vara. För tvistemål och brottmål är kraven på bevisstyrkan väldigt olika. För att anses skyldig i brottmål ska det vara ställt "utom allt rimligt tvivel" att den misstänkte gjort sig skyldig till brott (detta är ett väldigt högt ställt beviskrav), medan beviskraven i tvistemål är betydligt lägre. I olika tvistemål kan det dessutom förekomma olika bevislättnadsregler eller presumtionsregler (att rätten antar olika saker) som inverkar på beviskraven. Ett tips om du vill veta mer om detta är att du använder ordet "beviskrav" som sökord för att hitta fler texter och förklaringar kring det du beskriver i din fråga. Med vänliga hälsningar,