Offentlighetsprincipen & allmänna handlingar

2015-03-02 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej,Jag arbetar på en statlig myndighet.Jag har för mig att: Löneuppgifter över anställda är en offentlig handling i statliga myndigheter. Något som jag med andra ord kan begära ut av min arbetsgivare.Kan ni hjälpa mig med lagrum som jag kan hänvisa till.Kan man vända sig någonstans om man har en klagan för att en myndighet inte efterlever offentlighetsprincipen.MvhErik
Mustafa Sheikh Abdi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!2:12 tryckfrihetsförordningen (TF) - "Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas." Detta innebär att alla har rätt att få ut allmänna handlingar och man har som enskild person även rätt att vara anonym när man begär att få ta del av allmänna handlingar, 2:14 3 st. TF. Rätt att få ut allmänna handlingar stadgas även i 6:4 offentlighets- och sekretesslagen(OSL).För att en handling ska ses som en allmän handling måste:Det vara en handling som avses i 2:3 TF (dvs. framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel),Det ska vara en handling som förvaras hos en myndighet,Handlingen ska vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten (2:6 eller 2:7 TF).Se 2 kap. TF, https://lagen.nu/1949:105#K2Se 6:4 OSL, https://lagen.nu/2009:400#K6P4S1Alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess omfattas av offentlighetsprincipen. Lönelistor för anställda i den offentliga sektorn brukar oftast inte omfattas av sekretess och ska således vara tillgängliga för allmänheten.Om du anser att en myndighet begår brott mot offentlighetsprincipen kan du vända dig till JO och göra en JO-anmälan. Följande länk innehåller mer information på hur du ska gå tillväga med din anmälan (det finns ett formulär): http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Hoppas mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Återkallelse av körkort

2015-02-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Ifjol så fick jag indraget körkort i 4mån pga fortkörning, två månader senare skulle jag parkera om bilen (med körkortet fortfarande återkallat) så stoppade polisen mig. Nu i slutet av januari så beslutade transportstyrelsen att jag ska få mitt körkort åter igen återkallat 4 mån pga olovlig alt grov olovlig körning. Hur ser det då ut, kommer jag behöva ta om alla mina körkort efter dessa 4mån eller räcker det med att ansöka om nytt utfärdande av körkort? Kan tillägga att jag hade haft körkort i 4år innan jag blev av med det första gången i fjol.
Karl-Johan Holmér |Hej och tack för din fråga!Aktuella bestämmelser i ditt fall finns i körkortslagen (1998:488). När ett körkort ska återkallas anges i 5 kap. 3 §. Vad som krävs för ett nytt körkort efter att spärrtiden löpt ut beror dels på vilken grund i nämnda paragraf som återkallelsen gjordes med, dels vilken spärrtid som beslutats.När du gjorde dig skyldig till fortkörning gjordes återkallelsen med stöd av 5 kap. 3 § p. 4. Även vid andra tillfället gjordes återkallelsen med stöd av p. 4 som avser att man har brutit mot en regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetspunkt och omfattar olovlig körning (RÅ 1991 not 51). Kolla gärna i beslutet vilken grund som använts vid återkallelsen. Ansökan om ett nytt körkort får enligt 5 kap. 13 § efter återkallelse prövas först när spärrtiden löpt ut. Förutsättningarna för nytt körkort efter återkallelse beror alltså på vilken grund som återkallandet gjordes på. Återkallelse med stöd av p. 4 innebär att 5 kap. 14 § st. 2 aktualiseras. Av paragrafen följer att om ett körkorts ogiltighet bestäms till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas. Eftersom du hade haft körkortet fyra år innan första återkallelsen aktualiseras inte undantag på grund av prövotid.När man döms till olovlig körning under tiden körkortet är återkallat ökar risken för att man måste avlägga ett godkänt förarprov, eftersom återkallelsetiderna räknas samman och gränsen går vid tolv månader. I ditt fall blir det ändå inte tolv månader totalt, varför det bör räcka med en ansökan om nytt körkort.Vänliga hälsningar

Sekretess vid skuldsanering

2015-02-27 i Sekretess
FRÅGA |Hej,jag har inledande skuldsanering och den kronofogde som har hand om detta, ringde till min tandläkare utan min tillåtelse. Har hon rätt att göra så? Om inte, vad gör jag åt det?
Homan Gerami |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om sekretess vid skuldsanering finns föreskrivet i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Av 34 kap. 6 § OSL framgår det att sekretess gäller hos Kronofogden i ärenden om skuldsanering för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgifterna röjs. Begreppet "personliga förhållanden" har en vidsträckt innebörd. Under begreppet faller såväl uppgifter om till exempel en persons sjukdomstillstånd som uppgifter om dennes ekonomi. Begreppet "men" har också en vidsträckt innebörd. Att en person lider men kan exempelvis förekomma i situationer där någon blir utsatt för andras missaktning om vissa uppgifter om vederbörandes personliga förhållanden röjs. Av förarbeten framgår det att bedömning ska göras utifrån en persons egen upplevelse men även på grundval av gängse värderingar i samhället. Kronofogden får därmed ej röja uppgifter om dina personliga förhållanden till tandläkaren om du lider men av detta.Däremot är det viktigt att påpeka att det finns en del sekretessbrytande bestämmelser i framförallt 10 kap OSL. Av 10 kap. 2 § OSL framgår det att sekretess får brytas om det är nödvändigt för myndigheten att kunna fullgöra sin verksamhet. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt, vilket innebär att en myndighet ej får åsidosätta sin sekretess på grund av att effektiviteten i myndighetens handlande nedsätts. Om vi ponerar att förutsättningarna tyder på att det har begåtts tjänstefel så finns det möjlighet för dig att väcka åtal mot den enskilde tjänstemannen. Av 20 kap. 3 § brottsbalken framgår det att en person kan dömas till böter eller fängelse om vederbörande röjer uppgifter som ska hemlighållas. Vid ringa fall ska dock den enskilde ej dömas till ansvar. Vänligen,

Omhändertagande av körkort

2015-02-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Jag fick åka ner till polisstationen för att lämna blodprov. Jag vägrade lämna urinprov och fick sitta i polisstationen i cirka 12 timmar. Polisen skrev ut cirka sju stycken kopior på mitt förhör där jag nekade till brott. Jag fick skriva på dessa och sen gick jag därifrån. Men de tog mitt körkort samt skicka in det och det har snart gått två veckor. Transportstyrelsen har inte kontaktat mig och jag har inte hört något om mitt körkort. Är det inte inom någon tid som transportstyrelsen måste höra av sig. Får det gå till såhär. Har ju inte blivit dömd pga av några bevis. Bara vad polisen tror. Vad borde jag göra nu?
Homan Gerami |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om omhändertagande av körkort regleras i körkortslagen (KKL). Av 7 kap. 4 § KKL framgår det att Polismyndigheten får fatta beslut om omhändertagande av ett körkort om någon av förutsättningarna i 5 kap. 7 § KKL är uppfylld. Om du exempelvis har visat tydliga tecken på att ha varit påverkad av alkohol eller annat medel så har polisen rätt att omhänderta ditt körkort. Ytterligare skäl till omhändertagande finns föreskrivet i förevarande lagrum. Av 7 kap. 5 § KKL framgår det fortsättningsvis att om ett körkort blivit omhändertaget ska Transportstyrelsen utan dröjsmål pröva huruvida körkortet ska återkallas tillsvidare eller lämnas tillbaka. Eftersom att du ännu inte fått besked från Transportstyrelsen anser jag att du i första hand bör kontakta ansvarig myndighet. Om ditt ärende har blivit tillsatt med en handläggare så bör vederbörande eventuellt ha en uppfattning om hur lång handläggningsfristen är för tillfället. Vänligen,

Uppehållstillstånd för besök

2015-03-01 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har bott i sverige sedan 1997 och är svensk medborgare, har arbete och är gift med svensk man och vi har 3 barn.Jag skulle vilja bjuda hit min stora syster ifrån Filippinerna för att hälsa på mig och min familj och se sverige på verklighet. Och jag undrar om hon kan stanna här i ca 12 månader? För det var många år sen vi träffades sist och att vi vill visa henne så mycket som möjligt i Sverige och att hon ska få uppleva både sommar och vinter här. Vi kommmer att betala alla hennes kostnader här i Sverige.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Det är faktiskt möjligt att få tidsbegränsat uppehållstillstånd för besök, även under till exempel ett år. Information om hur man rent praktiskt söker om sådant tillstånd finns på Migrationsverkets hemsida (Se här: http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Besoka-Sverige/Besoka-slakt-och-vanner/Sa-ansoker-du-om-visum/Blanketter.html). De krav som finns är förstås att man har sin försörjning under besöket och så vidare planerad, men det har ni ju tydligen en plan för. Det krävs också att det verkligen rör sig om ett besök, och att det inte snarare är så att man bor här och tänker jobba eller liknande. 18 månader har i ett fall ansetts vara för länge (det kan då i praktiken inte längre kallas för ett besök), och inte heller är det helt säkert att man beviljas uppehållstillstånd i ett helt år. Det är dock inte omöjligt med tillstånd i ett år, och exempelvis nära släktskap och liknande kan bidra till att man får ett långt uppehållstillstånd.Kort sagt:Det är möjligt att beviljas ett mycket långt besökstillstånd, och ju starkare skäl man har för besöket, ju lättare är det förstås att få ett längre tillstånd.Lycka till, och hoppas att svaret är till hjälp!Hälsningar,

Fråga angående LVM

2015-02-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Kan man använda sig av en juris och driva fram en LVM(Lag om vård av missbruk)Jag är i en desperat situation .min son har stura problem med missbruk och psykisk ohälsa.Han vägrar frivillig vård , han är på väg att då på gatan. Han är hemlös mera en ett år , sover i skogen eller på tåget, han är psykotisk och inte kontaktbar , men socialtjänsten svarar inte .Jag har skrivit flera oro anmälan till socialtjänsten , men dom svarar inte.Kan jag driva det juridisk annars min son får inte hjälp.
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Jag förstår att din situation är mycket jobbig. Det finns tyvärr ingen möjlighet för dig att driva ett mål om LVM för din son själv. Av 7-11 §§ LVM framgår att det endast är socialnämnden som kan inleda en utredning angående vård enligt LVM och efter avslutad utredning ansöka om vård hos förvaltningsrätten. Enligt 13 § LVM har socialnämnden också möjlighet att besluta om omedelbart omhändertagande.Min rekommendation är att du återigen kontaktar socialtjänsten och gör en orosanmälan angående din son. Enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen är socialtjänsten skyldig att utan dröjsmål inleda en utredning med anledning av din anmälan. Med vänlig hälsning,

Överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen

2015-02-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej,Jag behöver hjälp med att överklaga ett beslut i förvaltningsrätten och kammarrätten till högsta förvaltningsdomstolen. Kan ni hjälpa till med detta? MVH,Stefan
Anton Peterzén |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!Utifrån din fråga tolkar jag det som att du driver ett ärende som har behandlats i förvaltningsrätten och kammarrätten, och nu vill du, om möjligt, få frågan överprövad i högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Inom ramen för den kostnadsfria rådgivningen kan vi endast ge dig råd om vad som generellt gäller för ärenden och hur du som sökande kan gå vidare med detta på lämpligt sätt om mer ingående hjälp skulle behövas! Om det är så att du önskar ett juridiskt biträde för att föra din talan i rätten eller utforma specifika överklaganden så får jag följaktligen hänvisa dig till någon av våra partnerbyråer. Dessa hittar du här, vilket tar dig till fliken "partners" här på hemsidan. Jag ska dock kort redogöra för vad som gäller för överklaganden till HFD i allmänhet, och hoppas att detta kan vara till hjälp!För överklaganden i förvaltningsärenden gäller förvaltningsprocesslagen (FPL) och HFD är den högsta instansen i Sverige för denna typ av mål. Möjligheterna att få sitt ärende prövat i HFD är dock starkt begränsade till följd av att det i nästintill samtliga fall krävs prövningstillstånd för målet(35§ FPL). Prövningstillståndet meddelas med utgångspunkt i det faktum att HFD i första hand endast är en prejudikatinstans och inte en ren överprövningsinstans. Detta innebär att de enbart beviljar prövningstillstånd för ärenden som är av avgörande vikt för den framtida rättstillämpningen. HFD kan dock i undantagsfall även meddela prövningstillstånd om det är så att kammarrättens avgörande uppenbarligen grundar sig på ett grovt misstag, eller ett grovt förbiseende (36§ FPL). Möjligheten att föra fram ny bevisning i HFD är även den kraftigt begränsad (37§ FPL).Det är således mycket sällan som HFD meddelar prövningstillstånd och som exempel på detta kan nämnas det årligen inkommer ungefär 8 000 ansökningar, men endast ca 2% av dessa beviljas. Vad ett överklagande ska innehålla i materiellt hänseende anges främst i 4 § FPL. Det ska av handlingen tydligt framgå vad som yrkas, dvs. den ändring av kammarrättens dom sökanden vill få till stånd, och de omständigheter som ligger till grund för detta yrkande. När ett ärende, som detta, kräver prövningstillstånd krävs även att skälen för prövningstillstånd tydligt framgår. Om handlingen är så ofullständig att den inte kan läggas till grund för ett avgörande, trots att möjlighet till rättelse givits, får domstolen avvisa ärendet (5§ FPL).När handlingen är upprättad ska den skickas till kammarrätten, som sedan överlämnar den till HFD. Överklagandet måste inkomma senast tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet, annars avvisas överklagan (6a, 6b§§ FPL).MVH

Osynlig p-biljett

2015-02-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! I vårt villa område måste man betala för parkeringen. I detta fall har vi betalat för en giltig månadsbiljett och ställt det tydligt i fönsterrutan. Nu har vi fått 3 bot på bilen med ursäkten att det inte syns. Detta beror på imma somSkapats i bilen under vintern. Har parkeringsbolaget rätt att bötfälla oss på grund av väderförhållanden? Mvh
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I trafikförordningen finns ett krav på att när man befinner sig på en parkeringsplats som kräver en parkeringsbiljett så måste denna biljett vara synlig och läsbar utifrån bilen. Biljetten ska placeras framtill inne i bilen eller på den. Detta anges i trafikförordningen 3 kap 49a § (se https://lagen.nu/1998:1276#K3R9). Det finns dessvärre ingenting i lagen som säger att p-vakter inte får dela ut böter pga väderförhållanden.Om ni har fått tre p-bots trots att ni har haft giltig biljett för alla tre tillfällen kan det vara en idé att begära rättelse hos Polismyndigheten. Information om detta finns i Lag om felparkering (se https://lagen.nu/1976:206#P2S1 , spec 8 §) och ofta även på själva boten. Dessvärre måste ofta boten ändå betalas först. Om ansökan om rättelse bifalls betalas pengarna tillbaka.Med vänlig hälsning,