Patientdatalagens tillkomst samt internationella förhållanden

2014-03-08 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej, Jag undrar vilket år och genom vilken lag, patienters rätt till insyn i egen patientjournal kom. Råkar ni veta om internationella förhållanden är det också intressant. (Alltså om Sverige var tidigt eller sent ute i sammanhanget.) Tack för hjälp!
Sandra Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Patientdatalagen(2008:355) infördes den 1 juli 2008.Denna lag ersatte patientjournallagen och vårdregisterlagen.Patientdatalagen innehåller uppgifter om vilka som är skyldiga att föra journalhandlingar och vad dessa ska innehålla samt vilka rättigheter och skyldigheter patienter och sjukvården har gällande journalhandlingarna.År 1995 kom EU med ett dataskyddsdirektiv (95/46/EG), vilken medlemsländerna var skyldiga att implementera. Direktivet ska ha implementerats senast år 1998. Detta innebär att samtliga EU-länder har liknande personuppgiftslagar, vilka också ska ha implementerats runt samma tid.Hoppas du fick svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Sekretess inom sjukvården

2013-03-16 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hur hanterar jag rent juridiskt en situation inom vården då jag som praktikant ombedds av en patient att inte säga något om patientens matvägran inför mina kollegor eller anhöriga?
Evelina Lund |Hej, Din fråga aktualiserar Offentlighets- och sekretesslagen som du kan hitta här: https://lagen.nu/2009:400Kapitel 25 i denna lag reglerar sekretess inom hälso- och sjukvården. I 1 § sägs att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.  Denna bestämmelse används också på de personer som i och för sin utbildning deltar i arbetet inom hälso- och sjukvården, såsom praktikanter. En uppgift är sekretessbelagd oavsett hur den lämnas, den kan lämnas både muntligen eller genom en skriftlig handling. Det innebär att de uppgifter som lämnats till dig är sekretessbelagda om patienten inte samtycker till att de lämnas vidare. Har du ytterligare funderingar får du gärna höra av dig igen. Vänligen, Evelina Lund

Avgift för vård enligt LPT

2013-02-21 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag blev inlagd enl LPT för ett tag sedan. Några veckor efteråt damp en faktura ner i min brevlåda. Jag undrar nu om det är förenligt med lagen att ta betalt för en tvångsåtgärd? Jag har många med mig som undrar. De har varit med om samma sak. Tack på förhand.
Emily Töyrä |Hej!Enligt 8 kap 3 b § 2 st Kommunallagen(https://lagen.nu/1991:900) får kommun och landsting endast ta ut avgifter för tjänster som de är skyldiga att tillhandahålla om det är reglerat i lag. I 26 § Hälso- och sjukvårdslagen(https://lagen.nu/1982:763) går att utläsa att landstinget får ta ut patientavgifter och det finns inte heller någon särreglering för tvångsvård, exempelvis enligt LPT. Det är med andra ord förenligt med lag att ta betalt för tvångsåtgärder av detta slag.Med vänliga hälsningar, 

Vård i livets slutskede

2012-10-29 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Får läkare ge så mycket morfin till en patient som har palliativt vård. Och om han skulle ge vilka konsekvenser blir då.
Hannah Jakobsson |Hej! Tack för din fråga. Då denna fråga inte finns uttryckligen reglerad i lag kommer jag först att ange relevanta regler och principer som berör din fråga. Avslutningsvis kommer jag sammanfatta dessa. Den palliativa vården har som syfte att förbättra patientens ”livskvalitet” då denna befinner sig i livets slutskede. ”Livskvalitet” involverar alla aspekter av den döendes liv. Om en sjukdom inte är möjlig att bota och kommer leda till döden är det istället vårdens uppgift att ge lindring och tröst genom palliativ vård. (Prop. 1996/97:60 - Prioriteringar inom hälso- och sjukvården.) Vården ska efterfölja de etiska principerna om självbestämmande, att göra gott, inte orsaka skada och att vara rättvis. (Skr. 2004/05:166 – vård i livets slutskede) Enligt svensk lag är åtgärder som syftar till att förorsaka en patients död aldrig tillåtna. Ytterligare ska hälso- och sjukvården bedrivas så att denna uppfyller kravet på god vård. Bland annat med hänsyn till patientens självbestämmande och integritet. Detta innebär att patienten har rätt att få information om sitt sjukdomstillstånd och planerad behandlig samt uttrycka sin egen åsikt. Vårdstället står ansvariga för att säkerställa patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården. Detta framgår av 2a och 29a §§ i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet. Patienten ska bemötas med omtanke och respekt av sina vårdgivare. Detta framgår av 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) Sammanfattningsvis kan sägas att så länge som vårdgivaren håller sin inom ovan nämnda ramar får denne medicinera sin patient med morfin. Skulle vårdgivaren anses gå utanför dessa hållpunkter har denne brustit i sin yrkestövning och ansvar för brotten mord, dråp eller vållande till annans död enligt 3 kap. brottsbalken skulle då kunna komma ifråga. Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning. Med Vänlig Hälsning Länkar: Hälso- och sjukvårdslag: https://lagen.nu/1982:763 Patientsäkerhetslag: https://lagen.nu/2010:659 Brottsbalk: https://lagen.nu/1962:700 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-7

Lex Sarah och de anställda

2013-06-09 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Vad betyder Lex Sarah exakt och vad innebär det för mig som anställd?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Lex Sarah är de bestämmelser som finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen. Den reglerar de anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och för arbetsgivaren att efter tagit emot en rapport utreda missförhållandet. Som anställd så finns det en rapporteringsskyldighet vid missförhållanden och risker för missförhållanden som drabbar en eller flera enskilda. Rapporten ska lämnas till den som bedriver verksamheten och det borde framgå i era rutiner till vem du ska lämna rapporten. Bästa hälsningar, 

Närståendes rätt till information om patient som intagits för tvångsvård enligt LPT.

2013-02-24 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej. Jag har en dotter som är 23 år och som tyvärr är psykiskt dålig långa perioder sedan 2007 och inlagd på LPT. Flertalet självmordsförsök, skadar sig själv genom att skära/hugga sig eller svälta sig. Allt detta har jag levt med i snart sex år och jag blir alltid motarbetad av psykvården, nu undrar jag. Har jag några rättigheter som anhörig att få reda på något enligt lagen och vad i så fall? Jag vet om att dom har tystnadsplikt men finns det något jag får veta? Att leva i all denna ovetskap har och tär på min hälsa och nu vet jag inte vart jag ska vända mig. 
Emelie Fyhrqvist | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som du säkert vet så innebär en intagning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) att patienten inte har kunnat tillgodoses vård genom lämnat samtycke. Beslut fattas efter att läkarintyg utfärdats och särskilda undersökningar företagits, se 2, 3 och 4 §§ LPT. Här följer en länk till LPT: https://lagen.nu/1991:1128 Din fråga vad du som anhörig har rätt till att få veta kan utläsas ur 16 och 17 §§ LPT. Av dessa paragrafer framgår att snarast efter att patienten har tagits in för tvångsvård så ska en vårdplan upprättas. Denna ska innehålla vilka behandlingsåtgärder och andra insatser som ska vidtas för att syftet med tvångsvården ska uppnås och dess resultat bestå. Så långt möjligt skall planen upprättas i samråd med patienten och om det inte är olämpligt skall samråd också ske med dennes närstående, vilket i detta fall är du. Detsamma gäller förloppet under behandlingens gång, se 17 § LPT. Detta knappa svar är det enda jag kan ge dig. Om du inte vet med dig att man gjort bedömningen att samråd med dig som närstående skulle vara olämpligt är det som utgångspunkt enligt lagen något som bör ske. En sådan situation skulle kunna vara att patienten och de närstående på något sätt är i konflikt med varandra eller att patienten motsätter sig att kontakt tas med de närstående. Att komma ihåg är att syftet med stadgandet att möjliggöra en så bra vård som möjligt för den intagne och det faktum att samråd ska ske även med närstående inte är en rättighet som är förbehållen dig i första hand, utan fokus ligger på hitta en så bra lösning som möjligt för den intagne. Hoppas mitt svar är något klargörande. Stort lycka till med allt!Vänligen,Emelie Fyhrqvist

Inköp av läkemedel per post

2013-01-20 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag undrar hur reglerna för inköp av läkemedel på nätet fungerar. Är det lagligt att köpa receptbelagda läkemedel från andra EU-länder?
Farhad Niroumand | Hej Malin, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid införsel av läkemedel per post måste läkemedlen lagligen ha erhållits för medicinskt ändamål och personligt bruk från ett EES-land. EES-länderna är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein. De inköpta läkemedlen får motsvara högst ett års förbrukning. Läkemedlen måste vara godkända både i Sverige och i exportlandet och måste ha köpts på apotek. Om läkemedlet är receptbelagt i Sverige eller i exportlandet måste det vara utskrivet av en behörig person, t.ex. en läkare. Du måste själv kunna visa att de ovan nämnda kraven är uppfyllda. Tänk på att det är förbjudet att för personligt bruk föra in läkemedel från ett icke EES-land. Vänliga hälsningar,

Ersättning vid patientskada

2012-08-22 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga gällande utkrävande av skadestånd. I detta fall har ett försäkringsbolag anvisat en viss vårdgivare vid en knäoperation.Knäoperationen mislyckades och kommer ca 2 år senare att göras om. Det är bevisat att knäleds-protesen som opererades in är felaktig samt förstor. Mot vem ska man vända sig för att utkräva skadestånd? Försäkringsbolaget som i sin tur har ett avtal med vårdgivaren eller ska man utkräva vårdgivaren direkt? MVH
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga, Om den skadegörande händelsen (det felaktiga ingreppet) har samband med vården hos landstingen/regionerna eller av privat vårdgivare enligt avtal med landstingen/regionerna finns en patientförsäkring hos Patientförsäkringen LÖF. I och med att ca 90 % av Sveriges vårdgivare är försäkrade genom LÖF är det troligt att även den vårdinstitution som du behandlades på är det. Det första du bör göra är alltså att kontrollera om du har möjlighet att få ersättning från patientförsäkringen. Att anmäla en skada till patientförsäkringen är gratis och prövningen sker relativt snabbt jämfört med domstolarnas handläggning. Dessutom sker prövningen enligt samma lag som i första hand skulle bli aktuell vid en domstolsprövning, nämligen patientskadelagen (se https://lagen.nu/1996:799). För att läsa mer om hur du gör för att anmäla din skada till patientskadeförsäkringen kan du läsa mer på länken nedan. Patientskadeförsäkringen - http://www.patientforsakring.se/index.php Om den vårdanstalt du vårdats på inte är ansluten till LÖF är det vanlig domstol du måste vända dig till för att få ut ersättning. Om ditt ersättningsanspråk grundar sig på att du har råkat ut för en patientskada, vilket jag bedömer att du har efter att ha läst din fråga, är det mot vårdgivaren du ska rikta detta och inte mot försäkringsbolaget. Även i detta fall kommer domstolen att pröva om du har rätt till ersättning enligt patientskadelagen. *Sammanfattning* För att sammanfatta det jag sagt kan man säga att jag först och främst råder dig att kontrollera om du kan få ersättning ur patientförsäkringen. Först om du nekas ersättning där, eller om din vårdgivare inte var ansluten till LÖF bör du överväga att stämma vårdgivaren inför domstol. I och med att det i ditt fall verkar finnas tillräcklig bevisning för att vården är orsak till skadan och att denna skulle kunnat undvikas bedömer jag dina chanser till ersättning som relativt goda. Lycka till! Vänligen,