ESTA - Anledning till avslag

2014-03-27 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag har en liten fråga angående ESTA. Jag har fått avslag på ESTA ansökan, och undrar om jag någonstans kan få reda på orsaken? Mvh
Henrik Holmén |Hej! Tack för din fråga. Problem med ESTA kan förekomma och detta kan ha sin grund i tidigare brottslighet, att du av misstag angav ett icke önskvärt svar, att du tidigare överträtt visum/ESTA eller liknande. Det finns dessvärre inget enkelt sätt att ta reda på anledningen till avslag. Jag rekommenderar dock att du tar kontakt med amerikanska ambassaden i Stockholm för att, om möjligt, hjälpa dig vidare.Vänligen, 

Beräkning av försörjningsstöd vid samboförhållanden

2014-02-05 i Myndigheter
FRÅGA |Min flickvän går idag på socialbidrag och går snart ur gymnasiet. Det var tänkt att hon då skulle flytta hem till mig men då säger de på socialen att de tar bort hennes bidrag och att jag får stå för hennes ekonomiska. Enligt socialen så är det så här det går till men vad jag kan se i sambolagen så har inte jag någon som helst försörjningsplikt mot henne, vi ska bara bli sambos, inte gifta oss. Hur funkar denna djungel av lagar, får dom verkligen ställa krav på mig att jag skall stå för hennes ekonomiska bit också eller är detta bara ett sätt för dom att försöka smita undan?
Johan Hult |Hej,Jag kan förstå att du letar i sambolagen, men reglerna om försörjningsstöd ("socialbidrag") finns tyvärr inte där. De finns istället i socialtjänstlagens (2001:453) fjärde kapitel, som du t ex kan hitta https://lagen.nu/2001:453#K4.Det verkar tyvärr som att socialnämnden bara har följt de riktlinjer som man brukar tillämpa vid beräkning av försörjningsstöd; de har inte brutit mot några regler.Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen har man rätt till försörjningsstöd om man "inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt". Om man är gift eller sambo med någon som har råd att försörja en så brukar det räknas som att man kan få sina behov "tillgodosedda på annat sätt". Därmed har man tyvärr inte rätt till försörjningsstöd.I Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) s. 18 står följande:"Makars inkomster bör räknas som gemensamma vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Detsamma bör gälla för registrerade partners inkomster. I regel bör detta även gälla för dem som lever i sådana samboförhållanden som avses i sambolagen (2003:376). För sambor bör socialnämnden räkna med båda parters sammanlagda inkomster och tillgångar från sammanflyttningsdagen."Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd kan du hitta här: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19014/2013-3-13.pdf.Med vänlig hälsning,

Handläggningstider hos myndigheter

2013-07-30 i Myndigheter
FRÅGA |hej, jag har läst igenom er hemsida för att kunna få svar på mina frågor och jag kunde delvis få bra information och svar. min fru hade sökt uppehållstillstånd på grund av anknytning till mig (2012-11.27) på webb. när hon ansökte var väntetider för att man ska få beslut var 3 månader (så var på migrationsverkets hemsida) ,efter ett tag har migrationsverket har uppdaterat väntetiden till 5 månader och nu står att man ska vänta ca.7 månader för att man ska få beslut.vi har väntat nu mer än 7 månader (nästa väcka blir det 8 månader) men det är fortfarande DÖDSTYST och ingen på migrationsverket ger ett bra svar och de bara säger att de har mycket att göra min fråga är kan migrationsverket förlänga väntetider hur mycket som helst utan att de behöver svara och utan att få rättsliga konsekvenser? är jag som privatperson helt maktlös och kan inte göra något? jag tackar i förväg för ert svar Med vänlig hälsning
Alexander Engström |Hej!I 7 § förvaltningslagen (https://lagen.nu/1986:223#P7S) som rör alla förvaltningsmyndigheter, bl.a. migrationsverket, anges att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Det finns alltså ett krav på att handläggningen hos myndigheter inte ska dra ut onödigt mycket på tiden. Tyvärr finns det väldigt små möjligheter för den enskilde att med rättsliga medel snabba på förfarandet hos en myndighet. Ovan nämna regel får närmast betraktas som ett målsättningsstadgande. Det har visserligen hänt att justitieombudsmannen (JO) riktat kritik mot myndigheter som inte ansetts uppfylla snabbhetskravet, då det varit fråga om onormalt långa väntetider. Kravet på snabbhet måste dock sättas i relation till bl.a. arbetsbelastningen hos myndigheten och hur komplicerat ett visst ärende är. För tillfället tycks väntetiderna för ansökningar om uppehållstillstånd ligga på runt sju månader vilket kanske kan förklara att du fått vänta så länge.Hoppas att detta gav svar på din fråga även om jag förstår att det inte var det svar du kanske hoppats på.Med vänliga hälsningar,

Ansökan om överprövning på offentlig upphandling

2013-02-02 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Hur kan man klaga på en offentlig upphandling som har gjorts? Mvh, Martin Olsson
Farhad Niroumand | Hej Martin, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rätt att föra talan i överprövningsmål tillkommer endast leverantörer. Enligt 2 kap. 11 § Lag om offentlig upphandling (LOU) https://lagen.nu/2007:1091#K2P11S1 är en leverantör ”den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader”. En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätt av en pågående upphandling, om han anser att en myndighet har brutit mot LOU eller lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada, 16 kap. 1 § LOU respektive LUF. Om domstolen finner att en överträdelse av LOU eller LUF skett och att skada uppkommit eller kan uppkomma, kan den besluta att upphandlingen skall göras om eller rättas till. Om överprövningen gäller den upphandlande myndighetens beslut att avbryta en upphandling, kan förvaltningsrättens beslut att avbryta en upphandling, kan förvaltningsrätten besluta att ogiltigförklara beslutet. Vänliga hälsningar,

Är folkbokföring i annan kommun än hemkommunen tillåten?

2014-03-23 i Myndigheter
FRÅGA |Är det lagligt att skriva sig i en annan kommun men sedan bo kvar i sin hemkommun?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om folkbokföring återfinns i folkbokföringslagen. Enligt 6§ (se https://lagen.nu/1991:481#P6S1) så ska en person folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling där han eller hon är bosatt. Den plats där en person kan antas regelmässigt tillbringa sin dygnsvila ska anses som den plats där man är bosatt. Däremot så anses det inte som en ändrad bosättning om en person under en på förhand bestämd tid av högst ett år tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än där denne har sin egentliga hemvist (8§).En person som flyttar ska inom en vecka anmäla detta till Skatteverket och en person som ändrar postadress utan att flyttning sker har också en plikt att anmäla detta inom en vecka, förutsatt att den ändrade postadressen ska gälla för minst sex månader (25§). Om en person underlåter att anmäla sin flytt så kan Skatteverket besluta om att förelägga personen att göra en anmälan eller att lämna de uppgifter som behövs för folkbokföringen (31§). Om personen trots detta inte anmäler sin flytt eller inte lämnar dessa uppgifter så kan Skatteverket bestämma att förvaltningsrätten dömer ut vite till personen (37§). Ett vite är ett penningbelopp som åläggs en person som underlåtit att följa ett myndighetsbeslut. Ett vitesföreläggande från Skatteverket kan sedan inte överklagas. Med vänliga hälsningar, 

Appealing decisions

2013-12-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hi, my girlfriend who I met here in Sweden had to leave sweden. She has applied for a visiting visa at the Swedish embassy in Tehran, but it was rejected. We wish to appeal the decision and require consulting. 
Farhad Niroumand |Dear Knut,Thank you for your mail.If your girlfriend has received a decision she is not satisfied with, she can submit a written appeal no later than 3 weeks from the day she received the decision. In her appeal, she must write down which decision she is not satisfied with, and why and how she wants it to be changed. She can also submit documents that she did not submit earlier. Her appeal should be submitted to the Swedish embassy that made the decision. If more than 3 weeks have passed, the appeal will be rejected, in that case she will have to submit a new application. Yours sincerely,

Syskons möjlighet till umgänge vid familjehemsplacering

2013-06-22 i Myndigheter
FRÅGA |Hej. Jag har tyvärr fått veta av socialen som har hand om min SoL placerade lillasyster som är 12 att mamma nekar mig och min lillasyster att ha kontakt både genom träffas och telefon, jag får inte ens veta var hon är placerad. Mamma har ensam vårdnad om min lillasyster. Min syster vill ha kontakt med mig och självklart vill jag ha kontakt med henne. Min syster mår inte bra i min mors hem, utan åker ut o in mellan fosterhem och mamma, hon har även rymt hemifrån och alltid dykt upp hemma hos mig. Socialjouren har alltid låtit henne sova 1-3 nätter hos mig, tills dom har hittat en akut familj. Mamma har inget som pekar på att jag är olämplig att få träffa min syster förutom att jag själv var utplacerad under min uppväxt eftersom jag vågade säga sanningen om misshandel i hemmet. tidigare har mamma erkänt att hon nekar oss kontakt för visa att det är hon som har makten. Har jag någon rätt att få ha kontakt med henne i egenskap av storasyster eller hon har 100% makt att säga nej? om jag har någon form av rätt att ha kontakt med min syster, hur kan jag gå tillväga då? tack för hjälpen
Linnea Hedman |Hej och tack för din fråga!Enligt socialtjänstlagen 6:1 st. 3 (SoL) så bör vården för ett SoL placerat barn utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående. I förarbeten till denna lag (prop. 1996:97:124 s. 113) förtydligas vad som i lagens mening menas med anhöriga och närstående: vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med föräldrar, syskon och andra för barnet betydelsefulla personer samt kontakt med hemmiljön. Det finns alltså en lagstadgad vision om att kontakten mellan exempelvis syskon skall bestå även om någon av dem vårdas i familjehem. Mitt tips till dig är att kontakta socialtjänsten och på så sätt få möjlighet att förklara hur du känner och dina önskemål om att träffa din syster.Lycka till!

Myndigheters skyldighet att beakta material

2013-01-12 i Myndigheter
FRÅGA |Får ett socialkontor ignorera en partsinlaga och kalla den uppdiktad trots att den innehåller ett neutralt utlåtande från utbildningsförvaltningen?
Johanna Österlund |Hej och tack för din fråga! Det framkommer inte vilken typ av ärende det gäller så därför är det svårt att ge ett detaljerat svar. Allmänt gäller att myndigheter när det gäller ärenden som innebär myndighetsutövning (ex. beslut om socialbidrag, bostadsbidrag, omhändertaganden av barn) har en skyldighet att kommunicera med dig som enskild om vilket material som tillförs ärendet så att du får en möjlighet att yttra dig över detta. Detta gäller dock inte material som du själv tillfört ärendet (17 § Förvaltningslagen). Du har också en rätt som part att ta del av det material som gäller ditt ärende (16 § FL). Detta innebär att du kan få insyn i vad som annars avgör ditt ärende om utlåtandet inte beaktas. Detta kan vara värdefullt på så vis att du har en chans att ge dina synpunkter. När ett beslut i ditt ärende senare fattas måste detta motiveras av socialkontoret, vilket innebär att de bland annat måste motivera vad som avgjort ärendet ex materialet (20 § FL). Enligt socialtjänstlagen, som omfattar socialkontorets verksamhet, ska det som framkommer när ett ärende utreds och som har betydelse för ett ärendes avgörande tillvaratas på ett betryggande sätt (11 kap 1 § Socialtjänslagen). Om utlåtandet är av betydelse för utredningen borde detta alltså tillvaratas. Det finns också den allmänna officialprincipen som innebär att det är myndigheten som bär det yttersta ansvaret för att ärendet blir ordentligt utrett. De har alltså ett ansvar att ta hänsyn till allt som tillförs målet som kan vara relevant för avgörandet. Skyldighetens omfattning kan dock bero på vilket typ av ärende det gäller. Ju allvarligare ingrepp mot den enskilde, desto mer ansvar ligger på socialkontoret. Rör det sig dock om ekonomiska förmåner så som bidrag ligger ett större ansvar på dig som enskild. Socialkontoret måste utöver detta iaktta kraven på saklighet och opartiskhet som återfinns i grundlagen (regeringsformen 1 kap. 9§). Detta ställer krav på att de inte bara kan avvisa utlåtandet utan anledning. Lycka till och jag hoppas att du får hjälp av svaret. Med vänlig hälsning