Beslagtagen alkohol

2015-05-03 i Myndigheter
FRÅGA |Fråga:Hur skriver man till tullverket när de omhändertagit alkholhaltiga drycker?Hur räknar man om den mängd som är rekomenderat till sprit?Vi har flera fester, vilket alla är riktiga och ej påhittade, vi tänkt ha under året, inflyttningsfest, en 50 års fest, en 40, en 25 årsfest, syrianskt bröllop, vanligt festande onsdag, fredag, lördag, kräftfest, nyårsfest mm. Allt är intaget för personligt och familjens bruk, vi är över 20 år och har själva transporterat det. Finns rättsfall eller något att läsa så att det blir rätt.
Viktor Serbán |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp! Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du hur man överklagar beslut från Tullverket och vad det finns för praxis att gå på? Om du inte redan kollat Tullverkets hemsida länkar jag deras relativt tydliga riktlinjer och råd (Tullverket - riktlinjer). Här framgår hur Tullverket resonerar innan de eventuellt beslagtar importerad alkohol. Således bör det vara utgångspunkten i ett eventuellt överklagande. Då varje fall bedöms enskilt är det svårt att hänvisa till något specifikt rättsfall. Mitt tips är att du ringer till Tullverket alternativt förvaltningsrätten och ber om hjälp i att få ta del av vägledande rättsfall. Då det är myndigheter vi talar om har de en skyldighet att vara behjälpliga och hänvisa en till rätt plats. Om du dessutom vill få läsa ett särskilt rättsfall kan du begära ut detta som allmän handling från relevant myndighet. I ett eventuellt överklagande skriver du således varför just du anser att ett beslag är felaktigt att du vill återfå dina varor.Hoppas du fått hjälp i din frågeställning!Mvh,

Lag på fettavskiljare?

2015-03-09 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Är man tvungen enligt lag att ha fettavskiljare?Jag driver en salladsbar som var en sushibar inan. Men har inget sushi nu. Så behöver egentligen inte fettavskiljare, det jag undrar är om det är någon lag på att man måste ha fettavskiljare och när?
Jelena Todorovic |Hej och tack för din fråga. I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster finns bestämmelser som gäller för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Enligt 3 § i ovannämnda lag har en kommun ett rättsligt bestämmande inflytande över en VA-anläggning om vissa i lagen angivna förutsättningar är uppfyllda. I huvudsak ska du vända dig till den kommun du bedriver verksamheten i för närmre föreskrifter och riktlinjer om vad som gäller för fettavskiljare. Som exempel kan nämnas att i de bestämmelser som gäller för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett i större mängder. De flesta livsmedelslokaler måste således ha en fettavskiljare installerad. I praktiken innebär detta att alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha fettavskiljare. I en exemplifiering av de verksamheter som måste ha fettavskiljare nämns salladsbarer. Observera att det enligt Plan- och bygglag (2010:900) krävs att byggherren gör en bygganmälan innan en fettavskiljare installeras. Hoppas att din fråga blev besvarad! Med vänlig hälsning,

Myndighetsbeslut att lämna ut allmän handling kan överklagas till kammarrätten

2015-01-13 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Eftersom min lärare inte svarar på min fråga efter att jag mejlat denne(cirka en månad sedan) och jag ej tycks kunna komma i kontakt med personen, så ställer jag min fråga här, hoppas på svar! En fråga på min juridiktenta löd: "Myndighetsbeslut att lämna ut allmän handling kan överklagas till kammarrätten". Detta var alltså en påståendefråga på vilken man skulle svara "rätt" eller "fel". Jag svarade "rätt" men svaret ska tydligen vara "fel". Jag har googlat och allt pekar på att sådana beslut visst kan överklagas till kammarrätten. Skulle vara väldigt tacksam om någon av er duktiga jurister kunde hjälpa mig att bringa klarhet i detta. Tack på förhand!
Anes Sabic |Hej,Du har givetvis rätt i att ett sådant beslut kan överklagas till kammarrätten. Detta regleras i 6 kap. 7-8 §§ offentlighet-och sekretesslagen, se https://lagen.nu/2009:400 . Med vänlig hälsning,

Ändring av pass

2014-12-23 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag kom till Sverige som asylsökande och har fått svensk medborgarskap nu. Jag fick min svenska pass för 2 år sedan. Jag har bytt både för- och efternamn just för att få det tryggare i Sverige. Men nu till min fråga, om jag skulle behöva åka tillbaka till mitt land, och om jag är rädd att myndigheterna där ska ta reda på att jag flytt landet som asylsökande, kan jag då ha rätten till att ta bort födelselandet i mitt svenska pass? Jag har nämligen bara mitt svenska pass som jag kan använda mig av. Kan man ta bort födelselandet alternativt ändra det i mitt pass`? Tacksam för svar! Mvh Kamilla
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Det går jättebra att ta bort födelselandet ifrån sitt pass. Vad man dock inte kan göra är att ta bort staden man föddes i och den skall i regel alltid finnas med på ett pass. Rätten att ta bort födelselandet från passet finns alltid och i ditt fall skulle jag rekommendera dig att gå till polismyndigheten ansöka om ett nytt pass med ändringen. Kostnaden för detta är 350 kr!Hoppas Du fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning, 

Trädfällning på egen tomt

2015-03-25 i Myndigheter
FRÅGA |hejfår jag ta ner lite björkar såm står på min mark.men väldigt nära tomtgräns.
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på den egna tomten, vilket innebär att man i de flesta fall får lov att fälla träd på sin egen tomt utan något särskilt tillstånd.Kommunen kan dock i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov ska krävas för trädfällning (för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer). Detta framgår av Plan- och bygglagen (PBL) 4 kap. 15§ och 9 kap. 12§.Du bör kontakta stadsbyggnadskontoret i kommunen för att kontrollera om det finns restriktioner i en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om du fäller ett träd utan lov kan du bland annat bli skyldig att betala en avgift. Enligt PBL 9 kap. 14§ så har du rätt att få en ansökan om marklov prövad även om det inte krävs marklov. Detta kan vara bra att göra oavsett om det krävs marklov eller inte för att försäkra dig om att trädfällningen är förenlig med PBL.

Omprövning av högskolebetyg

2015-02-26 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Hur många gånger kan man ompröva ett betyg på en tenta på högskole nivå? gäller en omprövelsen som ett nytt "resultat"?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Rätten till omprövning av betyget är reglerat i högskoleförordningen. Den hittar du https://lagen.nu/1993:100 .Det är inte tentamen som man begär omprövning av – detta är bara ett underlag för beslutet om betyg – utan det är betyget som man begär omprövat. Det finns inga lagstadgade begränsningar för hur många gånger man kan begära omprövningar HögskoleF 6:24. Dock kommer med största sannolikhet inte beslutet ändras om inget nytt tillförts i ärendet.Ett eventuellt nytt betygsbeslut kommer att ersätta det gamla.Bästa hälsningar

Rätt att ta del av mail hos en myndighet

2014-12-24 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jobbade via ett av kommunens bemanningsföretag i Göteborg i fyra och en halv månader som timvikarierande stödassistent på fyra olika gruppboenden för autistiska personer. Det hade kommit klagomål på mig från de ställen som jag jobbade på till min chef på bemanningen. Chefen på de ställen som jag jobbade på hade jag ingen kontakt med överhuvudtaget. Enhetschefen på gruppboenden och min chef på bemanningen hade haft kontakt med varandra via mejl om mitt sätt att arbeta. Min chef på bemanningen läste upp mejlet till mig i telefonen och sade att jag inte längre skulle få jobba där. Det var väldigt konstig kritik: att jag inte skulle ha diskat efter mig, kastat kaffefiltret (trots att jag inte ens dricker kaffe) mm. saker som inte stämde på mig överhuvudtaget eller var bagatellartade saker. Bad att få en kopia av mejlet och all mejlkontakt som de hade haft om mig. Kunde vara bra att ha ifall jag går vidare med detta. Chefen vägrar. Har jag rätt att få en kopia av de mejlen där de skriver om mig? Har fått för mig att e-posten hos kommunen är offentliga handlingar och att jag har rätt att få ta del av vad som står där.Med vänliga hälsningarPeter Tynkkynen
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!I regel gäller att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga, se 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen(TF) https://lagen.nu/1949:105. Denna rätt får enligt 2 kap. 2 § TF begränsas om någon av det är påkallat med hänsyn till:1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,4. intresset att förebygga eller beivra brott,5. det allmännas ekonomiska intresse,6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,7. intresset att bevara djur- eller växtart.I paragrafen räknas upp vilka intressen som får skyddas genom att allmänna handlingar hålls hemliga. Uppräkningen är uttömmande. Allmänna handlingar får således inte hållas hemliga för att skydda några andra intressen än dem som räknas upp i paragrafen. Mailkonversationerna torde ej fall in under någon av de ovanstående punkterna!En handling är att betrakta som allmän om den förvaras hos en myndighet(exempelvis då mailen finns hos ansvarig persons inbox) och enligt 2 kap. 6 § TF är inkommen till myndigheten alternativt upprättad där enligt 2 kap. 7 § TF. Alla handlingar som skickas till en myndighet eller från en myndighet blir automatiskt allmänna(undantag från handlingar som är ställda personligen till en myndighetsperson, d.v.s. inte i dennes roll som utövare av myndighet). Detta ger var och den rätten att kunna begära ut dessa allmänna handlingar! Då Du begär att få se, eller få ut, de allmänna handlingarna skall en sekrettesprövning göras. I ditt fall torde knappast råda någon sekretess och de allmänna handlingarna skall betraktas som offentliga och således lämnas ut på din begäran.Hoppas Du fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning, 

Få ut uppgifter i ärende om kontaktförbud

2014-12-18 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, jag undrar om en åklagare kan bestämma på vilket sätt jag kan få ta del av anklagelser, utredning. Mitt ex har sökr om kontaktförbud och jag vill ta del av anklagelserna skriftligt, men polisen säger att jag ska ta del av det muntligt och att åklagaren har beslutat så. Själv argumenterde emot och anförde att jag dels inte har tid att sitta i telefon i en timme (då jag jobbar), dels att jag inte kan på ett tillfredsställande sätt tilgodogöra mig materialet och vill därför antingen få materialet skickat till mig eller inställa mig hos polisen och ta del av handlingar i samband med förhör. Polisen vägrar dock mig detta med hänvisning till att åklagaren har beslutat att det skulle ske muntligt. Kan de verkligen göra så?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!För det första gäller åtminstone att så snart beslutet är fattat kommer du att informeras. Beslutet kommer då att skickas till dig i skriftlig form, och bland annat skälen för beslutet kommer att stå med. Det finns då också möjlighet till överklagande.Det är dock så att du även under handläggningen har rätt att ta del av "vad som tillförts målet", så länge det inte råder sekretess. Detta kräver naturligtvis mycket starka skäl eftersom beslutet är så ingripande mot dig. Även om sekretess råder för några uppgifter, har du rätt att få veta övrigt. Mycket viktigt i detta fall är följande paragraf från lagen om kontakförbud (se https://lagen.nu/1988:688)"11 § Innan frågan om kontaktförbud prövas ska den mot vilken förbudet avses gälla och den som förbudet avses skydda underrättas om uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och ges tillfälle att yttra sig över dem.[...]Åklagaren bestämmer hur underrättelse enligt första stycket ska ske. Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2011:487)."Enligt andra stycket bestämmer åklagaren hur underrättelse skall ske, vilket tyvärr innebär att du inte har någon given rätt att få informationen i skriftlig form. Som sagt kommer du dock att få detta i och med beslutet.Lycka till, och hoppas att svaret var till någon hjälp!Hälsningar,