Omprövning av högskolebetyg

2015-02-26 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Hur många gånger kan man ompröva ett betyg på en tenta på högskole nivå? gäller en omprövelsen som ett nytt "resultat"?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Rätten till omprövning av betyget är reglerat i högskoleförordningen. Den hittar du https://lagen.nu/1993:100 .Det är inte tentamen som man begär omprövning av – detta är bara ett underlag för beslutet om betyg – utan det är betyget som man begär omprövat. Det finns inga lagstadgade begränsningar för hur många gånger man kan begära omprövningar HögskoleF 6:24. Dock kommer med största sannolikhet inte beslutet ändras om inget nytt tillförts i ärendet.Ett eventuellt nytt betygsbeslut kommer att ersätta det gamla.Bästa hälsningar

Rätt att ta del av mail hos en myndighet

2014-12-24 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jobbade via ett av kommunens bemanningsföretag i Göteborg i fyra och en halv månader som timvikarierande stödassistent på fyra olika gruppboenden för autistiska personer. Det hade kommit klagomål på mig från de ställen som jag jobbade på till min chef på bemanningen. Chefen på de ställen som jag jobbade på hade jag ingen kontakt med överhuvudtaget. Enhetschefen på gruppboenden och min chef på bemanningen hade haft kontakt med varandra via mejl om mitt sätt att arbeta. Min chef på bemanningen läste upp mejlet till mig i telefonen och sade att jag inte längre skulle få jobba där. Det var väldigt konstig kritik: att jag inte skulle ha diskat efter mig, kastat kaffefiltret (trots att jag inte ens dricker kaffe) mm. saker som inte stämde på mig överhuvudtaget eller var bagatellartade saker. Bad att få en kopia av mejlet och all mejlkontakt som de hade haft om mig. Kunde vara bra att ha ifall jag går vidare med detta. Chefen vägrar. Har jag rätt att få en kopia av de mejlen där de skriver om mig? Har fått för mig att e-posten hos kommunen är offentliga handlingar och att jag har rätt att få ta del av vad som står där.Med vänliga hälsningarPeter Tynkkynen
Anes Sabic |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!I regel gäller att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga, se 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen(TF) https://lagen.nu/1949:105. Denna rätt får enligt 2 kap. 2 § TF begränsas om någon av det är påkallat med hänsyn till:1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,4. intresset att förebygga eller beivra brott,5. det allmännas ekonomiska intresse,6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,7. intresset att bevara djur- eller växtart.I paragrafen räknas upp vilka intressen som får skyddas genom att allmänna handlingar hålls hemliga. Uppräkningen är uttömmande. Allmänna handlingar får således inte hållas hemliga för att skydda några andra intressen än dem som räknas upp i paragrafen. Mailkonversationerna torde ej fall in under någon av de ovanstående punkterna!En handling är att betrakta som allmän om den förvaras hos en myndighet(exempelvis då mailen finns hos ansvarig persons inbox) och enligt 2 kap. 6 § TF är inkommen till myndigheten alternativt upprättad där enligt 2 kap. 7 § TF. Alla handlingar som skickas till en myndighet eller från en myndighet blir automatiskt allmänna(undantag från handlingar som är ställda personligen till en myndighetsperson, d.v.s. inte i dennes roll som utövare av myndighet). Detta ger var och den rätten att kunna begära ut dessa allmänna handlingar! Då Du begär att få se, eller få ut, de allmänna handlingarna skall en sekrettesprövning göras. I ditt fall torde knappast råda någon sekretess och de allmänna handlingarna skall betraktas som offentliga och således lämnas ut på din begäran.Hoppas Du fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning, 

Få ut uppgifter i ärende om kontaktförbud

2014-12-18 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, jag undrar om en åklagare kan bestämma på vilket sätt jag kan få ta del av anklagelser, utredning. Mitt ex har sökr om kontaktförbud och jag vill ta del av anklagelserna skriftligt, men polisen säger att jag ska ta del av det muntligt och att åklagaren har beslutat så. Själv argumenterde emot och anförde att jag dels inte har tid att sitta i telefon i en timme (då jag jobbar), dels att jag inte kan på ett tillfredsställande sätt tilgodogöra mig materialet och vill därför antingen få materialet skickat till mig eller inställa mig hos polisen och ta del av handlingar i samband med förhör. Polisen vägrar dock mig detta med hänvisning till att åklagaren har beslutat att det skulle ske muntligt. Kan de verkligen göra så?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!För det första gäller åtminstone att så snart beslutet är fattat kommer du att informeras. Beslutet kommer då att skickas till dig i skriftlig form, och bland annat skälen för beslutet kommer att stå med. Det finns då också möjlighet till överklagande.Det är dock så att du även under handläggningen har rätt att ta del av "vad som tillförts målet", så länge det inte råder sekretess. Detta kräver naturligtvis mycket starka skäl eftersom beslutet är så ingripande mot dig. Även om sekretess råder för några uppgifter, har du rätt att få veta övrigt. Mycket viktigt i detta fall är följande paragraf från lagen om kontakförbud (se https://lagen.nu/1988:688)"11 § Innan frågan om kontaktförbud prövas ska den mot vilken förbudet avses gälla och den som förbudet avses skydda underrättas om uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och ges tillfälle att yttra sig över dem.[...]Åklagaren bestämmer hur underrättelse enligt första stycket ska ske. Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2011:487)."Enligt andra stycket bestämmer åklagaren hur underrättelse skall ske, vilket tyvärr innebär att du inte har någon given rätt att få informationen i skriftlig form. Som sagt kommer du dock att få detta i och med beslutet.Lycka till, och hoppas att svaret var till någon hjälp!Hälsningar,

Ingen hjälp av socialtjänsten

2014-09-30 i Myndigheter
FRÅGA |Kan jag stämma socialen för att dom vägrar hjälpa mig även om jag har gjort allt dom har bet mig om. jag är ensamstående mamma med 2 barn utan inkoms och dom vägrar hjälpa mig vad ska jag göra?
Delpak Sandy |Hej och tack för din fråga! Som jag förstår det så har du inte kommit bra överens med socialtjänsten och anser att du inte har fått hjälp av dem. Jag antar att du har fått något sorts beslut av socialtjänsten och det du kan göra är att överklaga det beslutet hos allmän förvaltningsdomstol enligt 16 kap. 3 § socialtjänstlagen, se här. Jag önskar dig lycka till!Med vänliga hälsningar 

Myndighetsbeslut att lämna ut allmän handling kan överklagas till kammarrätten

2015-01-13 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Eftersom min lärare inte svarar på min fråga efter att jag mejlat denne(cirka en månad sedan) och jag ej tycks kunna komma i kontakt med personen, så ställer jag min fråga här, hoppas på svar! En fråga på min juridiktenta löd: "Myndighetsbeslut att lämna ut allmän handling kan överklagas till kammarrätten". Detta var alltså en påståendefråga på vilken man skulle svara "rätt" eller "fel". Jag svarade "rätt" men svaret ska tydligen vara "fel". Jag har googlat och allt pekar på att sådana beslut visst kan överklagas till kammarrätten. Skulle vara väldigt tacksam om någon av er duktiga jurister kunde hjälpa mig att bringa klarhet i detta. Tack på förhand!
Anes Sabic |Hej,Du har givetvis rätt i att ett sådant beslut kan överklagas till kammarrätten. Detta regleras i 6 kap. 7-8 §§ offentlighet-och sekretesslagen, se https://lagen.nu/2009:400 . Med vänlig hälsning,

Ändring av pass

2014-12-23 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! Jag kom till Sverige som asylsökande och har fått svensk medborgarskap nu. Jag fick min svenska pass för 2 år sedan. Jag har bytt både för- och efternamn just för att få det tryggare i Sverige. Men nu till min fråga, om jag skulle behöva åka tillbaka till mitt land, och om jag är rädd att myndigheterna där ska ta reda på att jag flytt landet som asylsökande, kan jag då ha rätten till att ta bort födelselandet i mitt svenska pass? Jag har nämligen bara mitt svenska pass som jag kan använda mig av. Kan man ta bort födelselandet alternativt ändra det i mitt pass`? Tacksam för svar! Mvh Kamilla
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Det går jättebra att ta bort födelselandet ifrån sitt pass. Vad man dock inte kan göra är att ta bort staden man föddes i och den skall i regel alltid finnas med på ett pass. Rätten att ta bort födelselandet från passet finns alltid och i ditt fall skulle jag rekommendera dig att gå till polismyndigheten ansöka om ett nytt pass med ändringen. Kostnaden för detta är 350 kr!Hoppas Du fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning, 

Tillståndprövning (vapenlicens)

2014-12-15 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Jag ansöker om vapenlicens för pistol just nu och uppfyller alla kriterier. Jag har grönt kort i pistolskytte, skjutit godkänt och är helt ostraffad. Häromdagen blev jag uppringd av en person på tillståndsmyndigheten som påpekade att jag för fyra år sedan var misstänkt men friad från dopningsbrott. Det lades ner efter förhör. Men dom använder det faktum att jag testade positivt på anabola steroider som ett argument för att försvåra min licensansökan. Får polis spara såna uppgifter trots att man aldrig har blivit dömd?Tack på förhand!
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Polismyndigheten prövar tillståndsärenden enligt vapenlagen, se 2 kap. 2 §. Myndigheten får endast meddela tillstånd att inneha skjutvapen om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. För att försäkra sig om detta gör myndigheten en slagning på tillståndssökanden i olika register, främst belastnings- och misstankeregistret. Belastningsregistret är inte aktuellt eftersom du inte ålagts påföljd för brott och misstankeregistrets uppgifter ska gallras så fort förundersökningen lagts ner. Utan att veta varifrån polisen har fått dessa uppgifter är det därför svårt att göra en bedömning av situationen. Du får väldigt gärna kontakta dem med denna fråga och återkomma, så ska jag försöka dra några närmare slutsatser.MVH

Lagen om offentlig upphandling

2014-06-19 i Myndigheter
FRÅGA |Hej, jag är medlem i en vägförening och jag undrar om jag som medlem har rätt att få reda på resultatet av anbuden av vintervägunderhållen (plogning/sandning) som styrelsen i föreningen har begärt in av entreprenörer? (misstänker att dom inte tar det billigaste allternativet)
Ellinor Svensson |Hej! Offentlig upphandling regleras av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som i huvudsak bygger på EU-direktivet 2004/18/EG om offentlig upphandling. De som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt LOU kallas upphandlande myndigheter. Dessa kan vara offentligt styrda organ och med det menas tex föreningar. Anbudsansökningar och anbud omfattas dock av så kallad absolut sekretess fram till det att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela ett kontrakt till en viss leverantör. Efter beslutet är taget gäller dock offentlighetsprincipen, dvs att var och en har rätt att ta del av anbudsansökningarna. Anbudsansökningar förvaras med beskrivningar i minst fyra år och är offentliga handlingar. Handlingar förvaras av respektive upphandlande myndighet.