Sova i en lagligt parkerad bil

2015-01-05 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, Jag undrar om det är olagligt att sova i bilen förutsatt att bilen är lagligt parkerad?
Caisa Carlsson |Hej!Det finns ingen lag som stadgar att det är olagligt att sova i en bil som är lagligt parkerad på en offentlig plats. Däremot kan det finnas lokala ordningsföreskrifter som anger sådana förbud. Dessa föreskrifter kan vara sammankopplade med Ordningslagen (1993:1617) och vid brott mot en sådan lokal ordningsföreskrift kan därför påföljder enligt nu nämnda lag komma att utdömas.

Normgivningsmakt/skolfråga

2014-12-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vilka för- och nackdelar finns det med delegation av normgivningsmakten i Sverige? Och är det samma inom EU?
Mattias Vilhelmsson |Hej! Din fråga har karaktären av en skolfråga. Lawline har som policy att inte besvara sådana. Jag får hänvisa dig till statsrättslig litteratur, det finns mycket skrivet på det efterfrågade området. 

Stifta lag i strid med annan lag

2014-11-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är det möjligt för en kommun eller region i Sverige/EU att införa en lag som strider mot den statliga lagen?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Nej, en kommun/region kan inte utfärda föreskrifter som strider mot den nationella lagstiftningen, enligt principen om lex superior. Såvida inte författningen med högre rang uttryckligen säger att andra författningar har företräde så gäller grundlag (t.ex. Regeringsformen) framför vanlig lag (t.ex. brottsbalken), som gäller framför förordning (d.v.s. bestämmelser från Regeringen), som gäller framför myndighetsföreskrift (t.ex. föreskrifter från kommunala nämnder).Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Skydd mot kroppsvisitering?

2014-07-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Det har kommit nya regler i Världschackförbundet. De säger bl.a. att vid tävlingar kan arrangören utföra kroppsvisitering på de tävlande för att finna mobiltelefoner som kan användas för att fuska. Är det tillåtet för privatpersoner att utföra kroppsvisitation? Är det tillåtet för offentligt arrangerade evenemang ställa som villkor att de deltagande skall acceptera kroppsvisitering? Jag trodde att grundlagen gav oss rätt att inte bli kroppsvisiterade.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Precis som du säger är varje svensk medborgare - liksom utlänning som vistas i Sverige - skyddad mot kroppsliga ingrepp såsom kroppsvisitering. Detta framgår av regeringsformen 2 kap. 6 §. Detta skydd gäller dock enbart i förhållande till det allmänna. Svenska staten kan alltså inte utan stöd i annan lag utföra kroppsvisitation gentemot den enskilde. Däremot är det tillåtet för en privat organisation att uppställa ett sådant villkor för att få deltaga i ett visst arrangemang.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Yttrandefrihet

2014-12-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |SVT gjorde ett inslag där de lätt en person intervjuas, och berätta och avslöja om den information som han har, om att människorna som håller sig till Göteborgs centrum på lördagar som delar ut blanketter och broschyrer om Islam och pratar med folk om Islam, faktiskt arbetar med ISIS rekrytering, som SÄPO inte har någon information om. SVT valde att utan att kontrollera hans uppgifter att publicera detta inslag utan att ens låta dessa människor som personen syftar på intervjuas. Jag misstänker att reportern gjorde detta avsiktlig, då hon vid två tillfällen vägrar svara på min fråga varför hon inte intervjuade dessa människor som personen syftar på, för att på så sätt kontrollera dessa uppgifter. Kan man anmäla henne och hänvisa henne till någon paragraf? typ t ex PuL.
Christopher Escalante |Hej!Jag är inte säker på att jag förstår din fråga rätt, men jag uppfattar det som att SVT baserat på någon annans intervjuer gjort ett inslag utan att själva intervjua dessa personer. Inledande kan nämnas att yttrandefriheten som regleras dels i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är mycket långtgående. Personuppgiftslagen (PuL) begränsar hur man får använda personuppgifter och har som syfte att skydda människor från att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Jag kan inte tänka mig att SVT i sitt inslag på något sätt har släppt eller på annat sätt haft anledning att undersöka eller föra fram dessa individers personuppgifter varav jag inte kan tänka mig att lagen är tillämplig i detta fall. I 2 kap. 1§ regeringsformen uttrycks den grundläggande rättigheten att i tal, skrift och bild meddela upplysningar och åsikter. Begränsningen av det fria ordet är sådant som strider mot ''tydlig lag''. Se 2 kap. 20-21 §§ regeringsformen. Det brott som framförallt gör sig gällande vid användandet av yttrandefriheten och begränsar den är förtal. 5 kap. 1§ brottsbalken. Kraven för att brott ska anses ligga för handen är att man utpekat någon som klandervärd eller brottslig i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning. Jag kan inte utifrån din fråga se att ett sådant brott skulle ha begåtts. SVT har ingen skyldighet att basera sina inslag på egna intervjuer eller på något sätt kontrollera sina uppgifter. De kan dock stå till svars om deras inslag skulle utgöra exempelvis förtal. Med reservation för att jag inte har tillgång till all fakta och inte har sett inslaget, kan jag dock inte se att detta skulle vara för handen.Att nämna är även att inslaget förmodligen har utökat grundlagsskydd genom yttrandefrihetsgrundlagen, då det rörde sig om ett inslag. Bedömningen ska då ske genom reglerna i yttrandefrihetslagen och ett utökat skydd föreligger. Jag går dock inte in mer långtgående på detta då jag som angivet ovan inte ser anledning att anta att ett brott har begåtts.Vänligen,

Tillåtet att brygga eget vin?

2014-11-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur det ligger till i alkohollagen, får man brygga eget vin om man är över 18 eller hur är det egentligen? Tycker att man läser olika vart man än kollar. Mvh
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns många uppfattningar om vad som är tillåtet och inte tillåtet när det kommer till att brygga egna alkoholhaltiga drycker. För att få reda på vad som faktiskt gäller så får vi granska alkohollagens inledande kapitel. En av anledningarna till att det finns så pass skilda uppfattningar är att det finns olika regler för olika spritdrycker, och i första kapitlet i alkohollagen finner vi ett flertal definitioner. I 1 kap 7§ (se https://lagen.nu/2010:1622#K1P7S1) beskrivs vin som en alkoholdryck framställd genom jäsning av druvor, samt att alkoholhalten inte får överstiga 22% för att det ska kategoriseras som vin. Detta är vanligtvis inte ett problem eftersom att jästsvamparna inte överlever alkoholkoncentrationer över 16%, men starkare vin kan skapas genom att man tillsätter sprit i vinet. Ett sådant vin med tillsatt sprit får alltså som högst ha en alkoholhalt på 22% för att fortfarande i lagens mening kunna kallas för vin.För att få svar på frågan om vad som är tillåtet att tillverka och inte, så får vi gå vidare till andra kapitlet i lagen. I 2 kap 3§ framgår att varken vin, folköl, starköl eller liknande jästa alkoholdrycker som huvudregel  får tillverkas utan givet tillstånd. I andra stycket stadgas dock att detta inte gäller för tillverkning i hemmet för eget behov. Som ett sammanfattande svar på din fråga, så är det alltså tillåtet att i hemmet och för eget bruk tillverka vin som har en lägre alkoholhalt än 22%.Med vänliga hälsningar,

Byta efternamn på barn efter nytt äktenskap

2014-08-11 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Jag har en son på 4 år. Jag o hans mor är skild idag, och hon har träffat en annan kille. Dom pratar om giftemål, och mitt ex prata på ifall våran son skulle byta efternamn eftersom hon kommer att göra de. Har hon rätt att ordna till de själv eller, utan att låta elak, kan jag hindra att hon byter efternamn på sonen? Vi har gemensam vårdnad.Mvh r
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Enligt 5 § namnlagen är det möjligt att få sitt efternamn bytt till ett namn som en förälder har förvärvat genom ett äktenskap, om den vari äktenskapet ingås med samtycker till det. Här utgår jag helt enkelt från att mannen som din före detta fru planerar att gifta sig med kommer att samtycka till att din son tar dennes efternamn. Det är med andra ord lagenligt att din son får dennes efternamn efter de (din före detta fru och dennes nya) ingått äktenskap.Dock, eftersom att er son är fyra år gammal krävs det enligt 48 § namnlagen att ansökan om namnändring görs av barnets vårdnadshavare. Eftersom att ni har gemensam vårdnad om er son så krävs det enligt 6 kap. 13 § FB att ni ihop ansöker, eller i vart fall att det finns ett samtyckte till ansökan (vilket ska vara skriftlig, 49 § namnlagen).Som jag förstår det krävs med andra ord ett skriftligt samtycke från dig där det framgår att du samtycker till att er son får ett nytt efternamn. För att således "hindra" din före detta fru, så ger du inget sådant samtycke.Hoppas mitt svar var till någon hjälp. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

När krävs serveringstillstånd?

2014-07-01 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, Vi kommer inom vår förening tillsammans med några andra föreningar att ha en icke vinstdrivande tillställning på vår fotbollsplan här i bygden. Vi kommer att sälja alkohol till självkostnadspris och min fråga är därför behövs det tillstånd för detta och i så fall hur går vi tillväga? Tacksam för svar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel krävs serveringstillstånd vid försäljning av alkohol för förtäring. Serveringstillstånd krävs dock inte om följande punkter är uppfyllda:1. serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 2. serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och 3. serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Så som jag tolkar din fråga verkar det som om tillställningen inte är begränsad till ett slutet sällskap (punkt 1) och därmed krävs serveringstillstånd från din kommun. Ansökningsblanketter för serveringstillstånd finns på din kommuns hemsida.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,