Byta efternamn på barn efter nytt äktenskap

2014-08-11 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Jag har en son på 4 år. Jag o hans mor är skild idag, och hon har träffat en annan kille. Dom pratar om giftemål, och mitt ex prata på ifall våran son skulle byta efternamn eftersom hon kommer att göra de. Har hon rätt att ordna till de själv eller, utan att låta elak, kan jag hindra att hon byter efternamn på sonen? Vi har gemensam vårdnad.Mvh r
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Enligt 5 § namnlagen är det möjligt att få sitt efternamn bytt till ett namn som en förälder har förvärvat genom ett äktenskap, om den vari äktenskapet ingås med samtycker till det. Här utgår jag helt enkelt från att mannen som din före detta fru planerar att gifta sig med kommer att samtycka till att din son tar dennes efternamn. Det är med andra ord lagenligt att din son får dennes efternamn efter de (din före detta fru och dennes nya) ingått äktenskap.Dock, eftersom att er son är fyra år gammal krävs det enligt 48 § namnlagen att ansökan om namnändring görs av barnets vårdnadshavare. Eftersom att ni har gemensam vårdnad om er son så krävs det enligt 6 kap. 13 § FB att ni ihop ansöker, eller i vart fall att det finns ett samtyckte till ansökan (vilket ska vara skriftlig, 49 § namnlagen).Som jag förstår det krävs med andra ord ett skriftligt samtycke från dig där det framgår att du samtycker till att er son får ett nytt efternamn. För att således "hindra" din före detta fru, så ger du inget sådant samtycke.Hoppas mitt svar var till någon hjälp. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

När krävs serveringstillstånd?

2014-07-01 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, Vi kommer inom vår förening tillsammans med några andra föreningar att ha en icke vinstdrivande tillställning på vår fotbollsplan här i bygden. Vi kommer att sälja alkohol till självkostnadspris och min fråga är därför behövs det tillstånd för detta och i så fall hur går vi tillväga? Tacksam för svar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel krävs serveringstillstånd vid försäljning av alkohol för förtäring. Serveringstillstånd krävs dock inte om följande punkter är uppfyllda:1. serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 2. serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och 3. serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Så som jag tolkar din fråga verkar det som om tillställningen inte är begränsad till ett slutet sällskap (punkt 1) och därmed krävs serveringstillstånd från din kommun. Ansökningsblanketter för serveringstillstånd finns på din kommuns hemsida.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Nedsättning av ekonomiskt bistånd

2014-06-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Är det i enlighet med lagar och bestämmelser om socialtjänsten vid beräkningen av ekonomiskt bistånd räknar lån eller bidrag från släkt eller vänner (eller välgörenhetsorganisationer) som inkomst, och i motsvarande mån minskar ned på biståndet?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i 4 kap 1§ socialtjänstlagen, http://lagen.nu/2001:453, (SoL). Där står det att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd. Av detta framgår att hjälp med stöd av SoL är subsidiär i förhållande till andra biståndsformer. I begreppet "tillgodosedda på annat sätt" inkluderas såväl samhälleliga som privata åtgärder, så till exempel socialförsäkringar, allmän sjukvård ingår, men också anhörigas insatser. Det är alltså helt i enlighet med lagen att man minskar det ekonomiska biståndet när personen i fråga kan få medel från anhöriga och organisationer.Hoppas du har fått svar!

Överklaga avvisningsbeslut från förvaltningsmyndighet

2014-04-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |hej. mitt rotavdrag har ej beviljats av skatteverket och jag har överklagat där jag fått besked att min överklagan kommit in för sent. har skatteverket gjort rätt här? kan jag vända mig nån annanstans?
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för din fråga.Skatteverket är en förvaltningsmyndighet och som i ditt fall har fattat ett missgynnande förvaltningsbeslut d.v.s. att du ej har beviljats rotavdrag. Vid överklagan av förvaltningsbeslut gäller Förvaltningslagen (FL) https://lagen.nu/1986:223. För att få överklaga måste det vara ett beslut som angår parten och som gått denne emot 22 §. I ditt fall är detta uppfyllt det innebär att du har rätt att överklaga. Ett beslut från en förvaltningsmyndighet överklagas till en allmän förvaltningsdomstol och första instansen är förvaltnigsrätten 22a §. Utifrån frågan verkar problematiken röra hur ett beslut får överklagas. I 23 § finns krav på skriftligt överklagande där du som klagande specifikt ska ange vilket beslut du klagar över och vilken ändring du vill ha. I ditt fall ska överklagandet ges in till Skatteverket eftersom det var den myndigheten som fattade beslutet. Du ska ha överklagat inom 3 veckor från det att du fått del av beslutet.Skatteverket gör en rättidsprövning enligt 24 § där de ser om överklagandet kommit in i tid. Utifall att den har kommit in för sent ska överklagandet avvisas. Så om ditt skriftliga överklagande har kommit in försent har Skatteverket agerat korrekt.30 § anger att om en skrivelse med överklagande avvisats på grund av att den har kommit in för sent, får avvisningsbeslutet överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken.När det gäller frågan om du kan vända dig någon annanstans är ARN inte ett alternativ eftersom de inte hanterar den här typen av ärenden. Vidare när det gäller JK är detta inte heller tillämpligt i ditt fall då Skatteverket inte har agerat felaktigt. Vad som avser JK gäller även JO.Hoppas det var svar på din fråga.#git_wrapper_0{width:100%;position:relative;padding-top:20px;overflow:hidden;font-family:inherit;float:left;}.engageya_case31_image{width:148px; height:100%;float:left;position:relative;text-decoration:none !important;}.engageya_case31_text{text-align:left;position:relative;font-style: inherit; font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size: 13px; padding:1px;width:148px;height:100%;font-weight:bold;}.like_facebook {float:left;margin-top:5px;min-width:85px;height:20px;background:url("http://ext1.engageya.com/widget/img/facebook-counter-bg.png") no-repeat left;border:none;}.like_facebook span {float:right;height:20px;font-size:10px;font-family:Arial;color:black;background:url("http://ext1.engageya.com/widget/img/facebook-counter-repeat.png") repeat-x;border-right:solid 1px #c1c1c1;border-top: none;border-bottom: none;margin-top: 1px;height: 18px;margin-right: 0px;padding-right: 6px;line-height: 18px;}

Skydd mot kroppsvisitering?

2014-07-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Det har kommit nya regler i Världschackförbundet. De säger bl.a. att vid tävlingar kan arrangören utföra kroppsvisitering på de tävlande för att finna mobiltelefoner som kan användas för att fuska. Är det tillåtet för privatpersoner att utföra kroppsvisitation? Är det tillåtet för offentligt arrangerade evenemang ställa som villkor att de deltagande skall acceptera kroppsvisitering? Jag trodde att grundlagen gav oss rätt att inte bli kroppsvisiterade.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Precis som du säger är varje svensk medborgare - liksom utlänning som vistas i Sverige - skyddad mot kroppsliga ingrepp såsom kroppsvisitering. Detta framgår av regeringsformen 2 kap. 6 §. Detta skydd gäller dock enbart i förhållande till det allmänna. Svenska staten kan alltså inte utan stöd i annan lag utföra kroppsvisitation gentemot den enskilde. Däremot är det tillåtet för en privat organisation att uppställa ett sådant villkor för att få deltaga i ett visst arrangemang.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Skatteåterbäring, försörjningsstöd

2014-06-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Jag sökte runt men jag hittar inte rätt information om vad anses som inkomst? Jag har en bekant som har fått återbetalning av skatt och socialtjänsten har dragit av återbetalning av skatt summa från hans försörjningsstöd.
Denise Peters |Hej och tack för din fråga! Just din fråga har precis avgjorts i kammarrätten i mål nr 6107-13. Man kom här fram till att just återbetalning av skatt ska tas med i beräkningen för försörjningsstödet. Man motiverar detta med att rätten till bistånd inte är villkorslös, utan inträder först när den enskilde inte kan tillgodose sina behov på annat sätt och av denna anledning ska alltså den inkomst som skatteåterbäringen utgör tas med i beräkningarna.  I vanliga fall beräknar man försörjningsstödet på de ekonomiska förhållanden som råder månaden före den månad som beräkningen avser men eftersom att skatteåterbäringen är en inkomst man kan förutse  så godkänner Kammarrätten ett annat beräkningssätt då det fortfarande står i linje med Socialstyrelsens allmänna råd.  Att Socialtjänsten dragit av återbetalning av skatt är alltså korrekt.

Amerikanskt medborgarskap

2014-06-07 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Min fru var i USA 2006 när hon var gravid. Hon fick problem med graviditeten och blev kvar tills vår son föddes. Vinfick med oss en amerikansk födelseattest. När vi kom hem till Sverige ordnade vi med Svenskt medborgarskap och ett Svensk pass. Vi har länge funderat över att ordna med det Amerika medborgarskapet och ett Amerikanskt pass. Vi har dock inte lyckats lista ut hur man går tillväga. Jag skulle vara tacksam för,lite vägledning i att ordna amerikanskt pass. Med vänlig hälsning, Patrick
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Då din fråga berör amerikansk rätt får jag hänvisa dig till amerikanska myndigheter.Du hittar information och regler gällande amerikanskt medborgarskap på Bureau of Citizenship and Immigration Services och US State Department - Frequently asked questions about dual citizenship. Du kan även kontakta den amerikanska ambassaden i Stockholm för mer information. Vänligen,

Folkbokförd på annans adress

2014-04-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! En okänd person som ej bor hos mig står folkbokförd på min adress, är detta brottsligt?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Folkbokföring regleras i folkbokföringslagen (https://lagen.nu/1991:481). Enligt 6 § så ska man vara folkbokförd där man är att anse som bosatt. Bosättningsbegreppet definieras i 7 § som den fastighet där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Det finns dock ett antal situationer där detta frångås och detta står uppräknat i lagen. Om inget av undantagen är tillämpliga så är man felaktigt bokförd vilket står i strid med lagen.Om du tror att personen i fråga är inkorrekt folkbokförd på din adress kan du anmäla detta till Skatteverket. De kan då välja att självmant ta upp saken till prövning om de tror att personen är fel folkbokförd, 34 §. Om de finner att personen är fel registrerad kan de förelägga personen att göra en anmälan med rätt adress, 31 §, och detta föreläggande kan förenas med vite, 37 §.Det är alltså inte brottsligt i brottsbalkens mening att vara folkbokförd på annans adress eftersom det inte finns några riktiga sanktioner mot det. Det är dock lagstridigt att folkbokföra sig på fel adress och det kan resultera i ett föreläggande med vite från Skatteverkets sida.Hoppas du har fått svar på din fråga!