Tillverkning av sprit - lag om alkoholskatt

2014-02-25 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, Vad gäller vid start av kommersiell småskalig produktion och försäljning av sprit (ej öl och vin) som har för avsikt att exportera varan till annat land?
Per Englund | Hej! Till att börja med måste du ansöka om att vara upplagshavare enligt 9 § lag om alkoholskatt (https://lagen.nu/1994:1564), detta gör du hos Skatteverket. För att godkännas krävs enligt samma bestämmelse bland annat att du betraktas som lämplig upplagshavare med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Notera att du även måste registerera din livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket. Lycka till!

Allemansrätten omfattar även ridning

2014-01-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Kan man få till ett ridförbud i vissa områden? Vad krävs? Vad har den privata markägaren för rätt att införa ett sådant förbud? (Det gäller inte någon form av naturskyddsområde) Tack för svar!
Christoffer Treutiger |Hej! Tack för din fråga.  Ridning i naturen omfattas av allemansrätten, som numera är intagen i grundlagen (Regeringsformen 2kap 18§). Det är emellertid inte föreskrivet något närmare vad denna rätt innebär.  Man kan dock sammanfatta det med att allmänheten inte får ta sig sådana friheter att markägarens hemfrid eller ekonomiska intressen störs. Man brukar säga att gränsen för hemfridsintresset går vid tomtgränsen, vilken det är förbjudet att gå över (Brottsbalken 12 kap 4§). Man får inte heller gå över plantering då denna mark är känslig och kan ta skada. Vad gäller andra ägor så är det enligt Brottsbalken förbjudet att korsa endast när det föreligger risk för skada. (Brottsbalken 12 kap 4§) När det gäller ridning så är detta förenat med störra risk för markskada och Bottsbalken 12 kap 4§ tillämpas något strängare för ryttare. Det är därför ganska vanligt med lokala föreskrifter för var och hur man får rida.  Vad gäller möjligheten för markägaren att införa förbud så finns denna om den mark som avses riskerar att skadas av aktiviteten. Dock får inte skyltar eller stängsel som hindrar allmänhetens tillgång till naturen sättas upp utan kommunens tillstånd,  om det inte är helt uppenbart att aktiviteten kan vara skadlig för marken eller om ”skylten är behörig av något annat skäl.” (5§ Lag (1998:814) med särskild bestämmelser om gaturenhålning och skyltning) Så, för att svara på din fråga, så kan ett förbud som hindrar allemansrätten bara införas med kommunens tillåtelse, om det inte är uppenbart att marken kan skadas eller området utgör tomtmark eller plantering.  Regeringsformen kan du hitta här. Brottsbalken kan du hitta här. Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan du hitta här. För generella tips om vad som gäller allemansrätten och ridning kan du kika på denna sida. För en utförlig redogörelse kring allemansrätten, se här.Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen

Myndighetsbeslut jämfört med dom från domstol

2013-12-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är kammarkollegiets beslut lika tungt vägande som civilrättsliga domar? EX Tings-hovrätt och HD domar?
Evelina Lund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om vilket värde myndighetsbeslut har jämfört med domar. När det gäller domar, framför allt från HD, brukar man tala om att dessa har prejudikatvärde vilket innebär att domen ger vägledning i hur en viss juridisk fråga ska tolkas. Först och främst är det lagtext och förarbeten som styr tolkningen, men om det fortfarande kvarstår oklarheter kan som sagt tidigare domar användas för att se hur liknande fall bedömts tidigare. En myndighets beslut är inte lika tungt vägande som en dom, däremot kan en myndighets beslut ändå vara vägledande i en fråga som ska tolkas eftersom myndighetens beslut speglar deras syn på rättsläget. Således kammarkollegiets beslut väger inte lika tungt som en dom.Vänligen,

Exempel på olagliga gärningar som är brottsliga och på sådana som inte är brottsliga

2013-11-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan ni ge mig ett exempel på ett brott ur lagtexten och en olaglig handling ur lagtexten? Det är för en skoluppgift.
Lars Bålman |Hej! Ett brott är en gärning som är beskriven i lag och som man bestämt att det ska finnas ett straff för (se 1 kap. 1 § brottsbalken (1962:700), BrB). Det innebär att alla brott är olagliga handlingar (det kan också handla om olaglig underlåtenhet). Till exempel är stöld både ett brott och en olaglig handling. Enligt 8 kap. 1 § BrB handlar det om en stöld när någon olovligen (trots att han eller hon inte får det) tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det och tillgreppet innebär skada.Du kanske också vill ha ett exempel på något som är en olaglig handling men som inte är ett brott. Man kan säga att det är en olaglig handling att muntligen, det vill säga bara genom att prata med någon, komma överens med någon om att köpa ett hus (egentligen köper man själva marken, fastigheten, som huset står på). Det framgår nämligen av 4 kap. 1 § jordabalken (1970:994), att om man ska köpa ett hus så måste man "upprätta en köpehandling". Det betyder att om man ska köpa ett hus så måste säljaren och köparen skriva under ett papper. 

Från politik till lag

2014-01-19 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Har en fråga jag funderat lite över. Låt säga att en socialminister är bekymrad över en alarmerande rapport om barnfettma, och nu vill höja momsen på godis till följd av rapporten. Hur skall hen gå till väga för att genomföra denna åtgärd?
Joel Sandin Persson |Hej,Det vanligaste sättet för regeringen att få till stånd ny lagstiftning är att lägga proposition till riksdagen som sedermera beslutar om huruvida den aktuella lagändringen skall genomföras eller inte. Uppbär förslaget tillräcklig majoritet blir således förslaget en ny lag som träder i kraft på bestämd tid. Ministern (och regeringen) kan således inte enhälligt besluta om att ändra skattesatserna utan frågan måste ytterst godkännas av Sveriges riksdag.Har ni ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Blankettstraffbud och laglighetsprövning.

2013-12-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Jag har läst i rättssalen NJA 2005 s 33, om skogsrdslagen strider mot grundlagen. Vad jag har förstått så gör den det i samband med föngelsestraff. Men jag kan verkligen inte förstå varför..
Ludvig Berke |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis kan sägas att Skogsvårdslagen (liksom Regeringsformen) sedermera har ändrats i de centrala delarna.Den lydelse vars lagenlighet prövades i NJA 2005 s. 33, då en del av §38, var en lydelse som gjorde det straffbart, med fängelse i straffskalan, för skogsägare att inte uppfylla sina anmälningsplikt av vissa aktiviteter på det sätt som framgick av §14 . Motsvarande straffbud finns idag i §38a. I den nya lydelsen är straffet begränsat till böter.§14 stadgar att skogsägare måste underrätta Skogsstyrelsen "enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer." Det som var straffbart var alltså att inte följa de föreskrifter som regeringen eller av regeringen utsedd myndighet kom att utse.Att på det sättet lagstifta om att straffbelägga något som senare kommer att preciseras av en myndighet kallas för blankettstraffstadganden eller blankettstraffbud.Problemet med sådan lagstiftning är att det kan bryta mot Regeringsformens (RF) uppräkning av fri- och rättigheter. RF 2 kap. 8§ säger att var och en är skyddad mot frihetsberövanden. Ett fängelsestraff är givetvis ett sådan frihetsberövanden. Enligt nuvarande RF 2 kap. 20§  får fri- och rättigheter som till exempel 2 kap. 8§ bara begränsas i lag. Med lag menas författning som beslutas av riksdagen (Se RF 8 kap. 1§).Om man skulle tillåta blankettstraffbud som omfattade fängelsestraff skulle det vara så lätt för lagstiftaren att kringgå skyddet mot frihetsberövanden i RF 2 kap. 8§. att den i princip skulle bli meningslös. Annars skulle ju Riksdagen till exempel kunna meddela en lag som säger att fängelse följer på alla överträdelser av föreskrift som meddelas av till exempel polismyndigheten och sedan helt strunta i att lagstifta om brott och straff.Efter att ha gått till förarbetena och med utgångspunkt i principen att rättigheter ska tolkas till förmån för den enskilde, slår HD fast att det inte är tillräckligt att i lag bara hänvisa till att något är straffbart. Den straffbelagda gärningen  får inte helt eller i det väsentliga beskrivas i någon annan författning än lag.För att det ska gå att göra avsteg från principen att fängelsestraff för en gärning ska ha stöd i lag krävs enligt HD ett tydligt undantag i RF, något som inte fanns i NJA 2005 s. 33.Jag hoppas att du känner att du har fått din fråga besvarad.

Är det tillåtet att bjuda på alkohol till någon under 20 år?

2013-11-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Begår man ett lagbrott om man bjuder en 19-åring på ett par glas vin och en avec vid en släktmiddag?
Sanna Larsson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Det är idag förbjudet att lämna ut, sälja eller anskaffa en alkoholhaltig dryck, förutom folköl, till någon som inte uppnår 20 års ålder (3 kap, 7§-8§ Alkohollagen). Det finns dock ett undantag då det kan vara tillåtet att bjuda på en mindre mängd alkohol även om den du bjuder inte har uppnått 20 års ålder. För att det ska vara tillåtet att bjuda på alkoholen så måste drycken förtäras på platsen där den bjuds, det måste ske under ordnade förhållanden, det ska med hänsyn till åldern och mognaden hos den som blir bjuden anses försvarbart  att bjuda på drycken samt att omständigheterna i övrigt måste vara lämpliga (3 kap, 9§, 2st Alkohollagen). Enligt min bedömning så skulle en släktmiddag kunna vara ett sådant tillfälle där undantaget är att anse som tillämpligt. Jag skulle dock ifrågasätta om ett par glas vin och en avec är att anse som en mindre mängd alkohol. Möjligen att det är en för stor mängd alkohol för att falla inom undantaget.  Hur situationen ska bedömas beror på mognaden hos den som blir bjuden och omständigheterna kring middagen. Om undantaget överträds så kan följden bli allt ifrån böter till fyra års fängelse beroende på hur grov överträdelsen anses (11 kap, 7§ Alkohollagen). För mer information se Alkohollagen (https://lagen.nu/2010:1622) Vänligen, 

Alkohol som gåva - brott mot alkohollagen?

2013-11-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får jag som underårig ta emot gåvor med innehåll av alkohol och får jag transportera alkohol åt någon annan utan att jag gett något för det?
Evelina Lund | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga aktualiserar bestämmelserna i alkohollagen och där stadgas att det är förbjudet att överlämna spritdrycker, vin eller starköl som gåva eller lån till den som inte har fyllt 20 år, samt att överlämna öl som gåva eller lån till den som inte har fyllt 18 år. Detta förbud gäller inte när någon bjuder på en alkoholdryck för förtäring på stället, till exempel i hemmet. För den som inte fyllt 20 år får spritdrycker, vin eller starköl endast bjudas om det med hänsyn till den bjudnes ålder och omständigheterna i övrigt inte är uppenbart oförsvarligt. Detsamma gäller i fråga om öl beträffande den som inte fyllt 18 år. Avsikten med förbudet är att förhindra att unga bjuds på sådana mängder alkohol att de riskerar att skadas, utnyttjas eller annars fara illa. Någon exakt mängd alkohol som den unge kan bjudas på kan inte anges utan måste vara beroende av den unges ålder och mognad, situationen under vilken han eller hon bjuds och hur han eller hon som individ reagerar på alkohol.  Beträffade fråga vad som gäller om du transporterar alkohol åt någon annan är svaret beroende på hur och varför du transporterar. Om du fått alkoholen på ett sätt som står i strid med alkohollagen så ska alkoholen förverkas. Vänliga hälsningar,