Hyersvärd kräver pengar pga hävdar skada på golv och soffa

2018-08-03 i Skadestånd
FRÅGA |Hej,Jag behöver lite råd / förslag på situationen jag har.Jag kom till Stockholm i mars och hyrde en 2 rums lägenhet nära Solna centrum.Eftersom ägaren inte var här den dagen blev nycklar överlämnade av sin vän och jag flyttade ut från den platsen i maj 31 genom att lämna nycklarna med sin vän och jag hade också berättat att han kan ta förskott som hyra för maj.Nu har han kommit tillbaka och säger att det finns lite matfläck på golvet och några repor på soffan.Och för soffan säger han att det kostar mer än 20000kr för läder och som det används för en tid måste jag betala honom hälften av sitt pris verkar det (dvs 10000kr).Det har varit mer än 2 månader och han klagar nu.Vänligen låt mig veta hur man går vidare
|Hej och tack för din fråga till Lawline!Hur jag tolkar fråganInledningsvis vill jag precisera hur jag har förstått din fråga så det inte uppstår något missförstånd. Jag tolkar det du skrivit som att hyresvärden vill ha ersättning för repor på soffan (om denne vill ha ersättning för matfläckar på golvet framgår inte tydligt, hursomhelst har denne inte rätt till någon ersättning för detta, vilket jag kommer förklara nedan). Vidare tolkar jag frågan som att du inte har någon innestående deposition just nu.Kan du krävas på ersättning för reporna på soffan (och matfläckarna)?Till att börja med kan sägas att du som hyresgäst ska vårda lägenheten väl och ersätta de skador som uppkommit (12 kap. 24 § jordabalken). Det är dock fastlagt både genom praxis och doktrin att hyresgästen inte svarar för rena olyckshändelser och för det som kallas "normalt slitage", som uppkommer genom normalt användande av lägenheten. Det senare får hyresvärden acceptera. Normalt slitage av lägenheten är du som hyresgäst alltså inte skyldig att ersätta hyresvärden för.Normalt slitage innefattar b. la märken som uppstår efter spikande och borrande i väggen, fettfläckar, repor på möbler, färgförändringar på köksbänkar etc. (Speciell avtalsrätt II : Kontraktsrätt - Häfte 1 s. 182). Av detta följer att reporna på soffan samt matfläckarna på golvet faller in under antingen "normalt slitage" eller som en olyckshändelse. För att vara tydlig: Du ska därför inte betala någonting för att ersätta skadan för reporna/fläckarna.Spelar det någon roll vad som står i ert hyresavtal?Nej, inte vad gäller detta. Lagen tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär att oavsett vad som står i avtalet, t. ex att man ska ersätta ALLA skador, så är dessa villkor ogiltiga (12 kap. 1 § femte stycket jordabalken). Hyresvärden kan alltså inte utöka vårdplikten till att också omfatta "normalt slitage", även om det skulle stå i ett avtal.Vad du kan göra Om jag tolkat frågan rätt har du ingen innestående deposition hos hyresvärden (hade du haft detta hade du kunnat t.ex ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden). Hyresvärden måste alltså få dig att "aktivt" överföra pengar för att få den ersättning denne vill ha. Emellertid har denne inte rätt till detta. Du kan hänvisa hyresvärden till detta svar och säga att du har lagen på din sida. Din hyresvärd skulle inte vinna något på att påbörja en rättslig tvist mot dig.

Hur får jag ersättning för skada i min uthyrda lägenhet?

2018-07-02 i Skadestånd
FRÅGA |Hej!Jag hyrde ut min HSB lägenhet i 2 månader (kontrakt skrivet och godkänt) till en kompis kompis för att vara snäll i en nödsituation. Det var mycket som var förstört när jag fick tillbaka den Hade tyvärr inte tagit ut någon deposition. Vart vänder jag mig för att få ersättning för skadegörelse när hon vägrar betala.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns framförallt två olika vis som du kan gå till väga på, vilka jag kommer lista nedan.Alternativ 1, KronofogdenFörst skulle du kunna vända dig till Kronofogdemyndigheten för att begära hjälp med betalningsföreläggande, vilket kostar 300 kr. Om personen som är skyldig dig pengar inte bestrider ditt krav kommer kronofogden kunna utmäta pengar från personen till förmån för din skuld. Om personen däremot bestrider ditt krav har du fyra veckor på dig att begära att målet överlämnas till tingsrätt, för att din skuld inte ska förfalla. Om du inte begär att målet överlämnas till tingsrätt inom den tidsfristen kommer du inte kunna kräva de pengarna igen, se 34 och 37 §§ lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Här finner du mer information om hur du ansöker om betalningsföreläggande.Alternativ 2, tingsrättenDet andra alternativet är att stämma personen direkt i tingsrätten. Ansökan om stämning kostar 900 kr för ett mål som rör krav under 22 750 kr och 2 800 kr för krav som är över det beloppet. Om du väljer det här alternativet rekommenderar jag att du först anlitar en jurist som hjälper dig att driva processen. Här kan du boka tid med en jurist. Vänliga hälsningar

Vad gäller om det finns farliga träd på granntomten som utgör en risk?

2018-05-04 i Skadestånd
FRÅGA |Grannens jättehöga smala halvdöda tallar utgör fara i stormar. Flera av dom har redan blåst ner och in på vår tom och har skadat både växter och annat. Ja vet att man inte har laglig rätt att fälla dom, men om de är smala och jättehöga och farliga. Vad gäller då? Ska vi bara låta skadan ske i storm efter storm?
Ellen Hägerström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsförhållandet mellan grannar regleras i 3 kap. Jordabalken (JB). Huvudregeln i förhållandet mellan grannar är att man ska visa skälig hänsyn till varandra enligt 3 kap 1 § JB. Det är dock inte helt klart hur långt denna hänsynsregel sträcker sig. Högsta domstolen har i ett avgörande (se NJA 1990 s. 71), konstaterat att också underlåtenhet att klippa ner en häck kan innefatta ett åsidosättande av grannelagsrättsliga förpliktelser. Att inte grannen hugger ner träden skulle därför eventuellt kunna ses som ett åsidosättande av hänsynsregeln. Om en gren eller rot tränger över från grannfastigheten har du som fastighetsägare rätt att avlägsna dessa, om de utgör en oangelägenhet enligt 3 kap. 2 § JB. Stammarna utgör visserligen en oanagelägenhet med tanke på att de har gett upphov till skada på växter och annat när de fallit ner, men eftersom det handlar om hela trädstammar som dessutom står på grannens fastighet kan inte denna rätt göras gällande i ditt fall. Det framgår inte av din fråga om du fört en diskussion med grannen om att hugga ner träden, men det är vad jag i första hand rekommenderar. Det ligger nämligen också i grannens intresse att det inte uppstår en situation där tallarna genom att falla ner orsakar skada på sin omgivning. Om träden i framtiden faller ner och orsakar skada kan skadestånd eventuellt utkrävas enligt 32 kap i Miljöbalken av fastighetsägaren. Eftersom tallarna på grannens fastighet eventuellt utgör en risk för skada på er tomt skulle möjligtvis underlåtenhet att ta hand om nedhuggning kunna ses som brist på visad hänsyn. Även den allmänna hänsynsregeln i 3 kap 1 § JB kan därför ligga till grund för skadeståndstalan om det inte går att utkräva skadestånd enligt Miljöbalken. Vänligen,

Hur gör jag för att anmäla eller stämma min hyresvärd?

2018-04-08 i Skadestånd
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad man har för möjlighet att anmäla eller stämma en hyresvärd? De följer inte hyreslagen alls. Det är en lång lista med sånt de inte sköter. De skötte inte plogning o sandning vilket gjorde att jag skada mig illa. Jag känner oro över att det känns otryggt att bo här pga sånt.
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Jag förstår din oro och det följer av 12 kap 9 och 15 §§ jordabalken att hyresvärden ska hålla lägenheten i ett sådant skick att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta innebär mer specifikt att hyresvärden enligt 12 kap 18a § 6st ska upprätthålla: 1. Kontinuerlig uppvärmning,2. kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien,3. avlopp för spillvatten toalett och tvättställ samt badkar eller dusch4. försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning,5. anordningar för matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor. Dessutom krävs det att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas.Här finns det även möjlighet att argumentera för att hyresvärden ska ansvara för plogning och sandning, om annat inte har avtalats. Vad kan du göra?Om bostaden inte uppfyller kraven för lägsta godtagbara standard kan du som hyresgäst ansöka hos hyresnämnden om att hyresvärden ska vidta de åtgärder som behövs för att uppnå lägsta godtagbara standard. Hyresnämnden kan då förelägga hyresvärden med ett upprustningsföreläggande, vilket innebär ett krav om att hyresvärden ska vidta vissa åtgärder. Det finns även möjlighet att stämma hyresvärden i tingsrätten med ett skadeståndsanspråk för att ha orsakat din skada. En sådan process kan dock vara jobbig och dyr att genomföra, men det kan då vara bra att kontakta en jurist som kan hjälpa dig genom själva processen. Hur en stämningsansökan ska utformas finner du genom att klicka här. Hoppas svaret varit till din hjälp och lycka till!Mvh,

Fastighetsägares ansvar för ohyra

2018-07-28 i Skadestånd
FRÅGA |Är fastighetsägaren skyldig att ersätta skadan av skadedjur i fastigheten?
Victor Eizyk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår frågan som att du vill veta om en fastighetsägare kan bli ersättningsskyldig gentemot en hyresgäst på grund av ohyra. Regler angående hyra av fast egendom återfinns i 12 kap. jordabalken (även kallad hyreslagen). Om en lägenhet blir skadad så har hyresgästen rätt till ersättning för skadan om denne själv inte anses vara ansvarig, 12 kap. 16 § p. 1 JB. Med skada avses även ohyra och skadedjur om hyresgästen lider men till följd av dettag, 12 kap. 17 § 1 st JB. Genom lagkommenterar exemplifieras ohyra som t.ex vägglöss, kackerlackor, myror, mjölbaggar med mera. Om inte hyresvärden avhjälper bristerna på egen hand efter tillsägelse har man som hyresgäst rätt till ersättning för att avhjälpa bristen, t.ex om man är tvungen att anlita ett företag för att utrota skadedjuren. Om avhjälpande inte sker inom rimlig tid eller om hyresvärden underlåter att hjälpa till får hyresgästen säga upp avtalet. Dessutom kan hyresgästen ha rätt till skälig nedsättning av hyran under tiden som lokalen/fastigheten är i bristfälligt skick. Ovanstående stadgas i 12 kap 11 § p. 1-3 JB. Som svar på din fråga kan fastighetsägaren bli skyldighet att ersätta skada orsakad av skadedjur. Detta förutsätter att hyresgästen har lidit men och att skadedjuren inte tillkommit genom hyresgästens egna försummelse. Jag hoppas att du fått tillräckligt svar genom min kortfattade redogörelse och om du skulle ha några fler frågor är det bara att höra av sig till oss igen. Mvh,

Fråga om hyresgäst kan bli ansvarig för skador orsakade av annan

2018-06-26 i Skadestånd
FRÅGA |Min dotter gjorde slut med sin pojkvän för någon dag sedan.På kvällen slår han sönder ett fönster till hennes lägenhet.Inatt har han satt fyr på något så trapphuset blev rökfyllt o röklukt i lägenheterna.Polis o brandkår blev tillkallade o det är polisanmält.Kan hon råka ut för något från hyresvärden?
Frida Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyresgästen har, enligt 12 kap. 24 § jordabalken, en vårdplikt. Vårdplikten innebär att hyresgästen får ersätta skador som uppkommer i hyresgästens lägenhet. Det gäller skador som hyresgästen själv har varit vållande eller vårdslös till, samt skador som orsakas av någon som gästas i lägenheten. Detta innebär att skador som exempelvis uppkommer på väggar eller fönster och som orsakats av att hyresgästen eller någon gäst till denne varit slarvig eller inte iakttagit tillräcklig försiktighet, får ersättas av hyresgästen. Om det är så att ex-pojkvännen slagit sönder fönstret inifrån din dotters lägenhet så kommer hyresvärden kunna kräva din dotter på ersättning för det. Om det däremot är så att ex-pojkvännen slagit sönder fönstret utifrån så ska inte din dotter behöva ersätta den skadan, utan hyresvärden får på egen hand rikta skadeståndsanspråk mot ex-pojkvännen. Ex-pojkvännen har då orsakat skada på hyresvärdens egendom, utan att ha varit en gäst i din dotters lägenhet.Detsamma gäller rörande röken i trapphuset då ex-pojkvännen orsakat skada utanför din dotters lägenhet, förutsatt att han vid tillfället inte var en gäst i hennes lägenhet.Sammanfattningsvis så kan hyresvärden inte hålla en hyresgäst ansvarig för sådana här skador på hyresvärdens egendom om skadan inte uppkommit inifrån hyresgästens lägenhet samt om skadan orsakats av någon som inte var gäst i lägenheten vid tillfället.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hyresgästens vårdnadsplikt i bevishänseende

2018-04-13 i Skadestånd
FRÅGA |Hej, jag hade besiktning på lägenheten jag ska flytta ut ifrån och vid besiktningen hittade vi att en liten plastbit saknades i frysen och jag har aldrig sett denna "skadan " så jag kan inte säga om detta var jag som tog sönder det. Men nu kräver hyresvärden att jag blir skyldig att ersätta hela frysen och kylskåpet då det sitter ihop och den fungera utmärkt fast det bara saknas en liten plastbit i frysen, har de rätt i att kräva skadestånd?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag kommer att dela upp din fråga i tre delar; allmänt om din fråga, vad som gäller i din situation och slutligen en sammanfattning.AllmäntDin fråga handlar om hyresgästens vårdnadsplikt, som framgår av 12:24 JB, och vad som gäller i bevishänseende om det visar sig att det föreligger skada i lägenheten. Av 12:24 JB framgår en viktig skyldighet för hyresgästen att väl vårda lägenheten. I vårdnadsplikten ingår också en skyldighet att underrätta värden om skada eller brist i lägenheten. Ju större olägenheter som hotar, desto snabbare måste värden underrättas, se närmare 12:24 2 st. JB. Huvudregeln är att hyresgästen inte utan hyresvärdens samtycke får göra förändringar i lägenheten eller vidta särskilda anordningar som inte kan återställas när hyresgästen flyttar (detta gäller även förbättringar). Här bör anmärkas att skadeståndet ofta bortfaller i dessa situationer, detta eftersom hyresvärden inte har fullgjort sin underhållsskyldighet enligt 12:15 2 st. JB. Om lägenheten ändå ska fräschas upp bör hyresvärden inte kunna övervältra kostnaderna på hyresgästen. Vad som i övrigt närmare åligger hyresgästen beror på förhållandena i det enskilda fallet, bland annat vad avtalet innehåller. Ofta innehåller kontraktet närmare föreskrifter om hur lägenheten ska vårdas.Om hyresgästen försummar sin skyldighet att vårda lägenheten kan följden bli skadestånd. Skadeståndsansvaret framgår av 12:24 1 st. JB. För övrigt kan det vara svårt för en hyresvärd att konstatera vem som är den egentlige skadevållaren och kräva denne. Ansvaret begränsas till att gälla vissa typiska och beräkneliga skador.Din situationAtt den hyrda egendomen tillfogas vissa skador genom bruket behöver inte alltid innebära att hyresgästen brustit i sin vårdnadsplikt. Ibland kan skadorna framstå som en nära oundviklig följd med hänsyn till det ändamål som lägenheten upplåtits för. Detta gäller inte bara för slitage, utan även andra skador. SammanfattningHyresavtalet medför åtskilliga förpliktelser för hyresgäster. Viktigast är att hyresgästen ska betala hyran, vårda lägenheten väl samt iaktta ordning och skick i lägenheten. Vid väsentligt kontraktsbrott kan hyresgästen bli skadeståndsskyldig på grund av kontraktsbrott. Hyresgästen kan också bli skadeståndsskyldig, om hen försummar att underrätta hyresvärden om skada eller brist 12:24 2 st. JB. Hoppas att detta besvarar din fråga! Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Bästa hälsningar,

Hyresgäst ersättningsskyldighet

2018-03-17 i Skadestånd
FRÅGA |HejVi hyr ut vår villa fastighet men hyresavtalet löper ut i sommar. Vid besök noterar vi väldigt mycket skador pga husdjur där i hyresavtal tydligt de står ansvariga för sådana skador. De motsätter sig inte skadorna och säger sig villiga betala men att de inte har pengar och vill lägga upp en betalningsplan.Vilken instans vänder jag mig till för att begära indrivning? Hur rekommenderar ni att jag går vidare med detta?
Emilia Hallberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline! Har jag förstått din fråga rätt så har din hyresgäst orsakat skada i den villafastighet ni hyr ut. Enligt 12 kap. 24 § 1 st. jordabalken ska hyresgästen under hyrestiden väl vårda bostad med vad därtill hör. Hen är skyldig att ersätta all skada som uppkommit genom dennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i bostaden eller som där utför arbete för hens räkning. Vidare enligt 12 kap. 25 § 2 m. JB ska hyresgästen vid sin användning av bostaden iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Om du som hyresvärd kräver ersättning för skadan är det också hyresvärden som har bevisbördan för att skadan har uppstått under hyrestiden. När hyresvärden kräver ersättning för skada som uppstått under hyrestiden har hyresvärden ej hela bevisbördan för att bevisa att hyresgästen orsakat skadan. Kan man vid avflyttningsbesiktning konstatera en skada som inte fanns vid hyresgästens inflyttning kan skadan kan antas ha uppkommit genom vållande av hyresgästen eller av någon som hyresgästen ansvarar för. Kan hyresgästen i sin tur göra troligt eller sannolikt att skadan vållats av någon han ej ansvarar för ställer det högre krav på hyresvärdens bevisbörda. Att bostaden ska lämnas i godtagbart skick innebär att en bostadshyresgäst före avflyttningen ska ha rengjort lägenheten och reparerat eventuella skador som inte utgör normal förslitning. Om hyresgästen inte gjort detta, är denne skyldig att ersätta hyresvärden för de kostnader som denne drabbats av för att rätta till bristerna.Vad du kan göra är att kontakta Kronofogden för mer information hur du går vidare när du ej får betalt av din hyresgäst för de skador som uppstått. Hos Kronofogden kan du också ansöka om betalningsföreläggande, som i sin tur ligger på en kostnad av 300 kronor. Den summan kan man dock i sin tur ansöka om att få betalt för i anslutning till ansökan om betalningsföreläggande. https://www.kronofogden.se/Villfabetalt.htmlHoppas att svaret var till din hjälp! Med vänlig hälsning,