Testamente till förmån för omyndig

2010-05-25 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag har ett omyndigt barn (7 år). Skild sedan flera år med modern. Kan jag förordna i mitt testamente att ALL kvarlåtenskap efter mig ska stå under särskild förvaltning (för att inte min kvarlåtenskap ska kunna förvaltas av barnets moder) tills barnet fyller 20 år, eller kan barnets mor kräva ut laglotten?
Daniel Jessen-Winbo |Hej, Regleringen för testamente återfinns i ärvdabalkens (ÄB) 10:e kapitel, se https://lagen.nu/1958:637. Under förutsättning att formkraven i 10:1 ÄB uppfylls kan du givetvis förordna att egendomen skall tillfalla att all egendom skall tillfalla barnet utan att modern får ta del av pengarna. Jag skall här tillägga att din laglott tillfaller barnet och inte modern. Vad gäller formen för äganderätt så presumeras full äganderätt om inget anges men givetvis kan man för att vara extra tydlig ange att egendomen ärvs med full äganderätt för barnet. Vad som däremot blir aktuellt och som jag också tror att din fråga egentligen rör är hur pengarna kan skyddas från din moder. Givetvis kan det skrivas att pengarna skall stå under särskild förvaltning och modern kan då inte komma åt något. Det man gör är att förordnar så att överförmyndaren utövar den särskilda förvaltningen. Möjligen kan hjälp tas av bank eller liknande för att få detta riktigt eller kan överförmyndaren kontaktas. Om överförmyndare regleras det i 12-13 kapitlet i föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381. Att egendom kan villkoras så att den endast tillfaller den omyndige under överförmyndarens förvaltning framgår av 13:2 2st FB. Hoppas att jag givit svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Testamente till förmån för hustruns syster

2010-05-04 i Testamente
FRÅGA |Jag och min hustru ( gifta och barnlösa) vill att våra tillgångar skall ärvas av hennes syster eller systerns barn då vi båda är borta. Jag har syskon och syskonbarn men vill inte att de skall ärva något. Kan vi skriva ett testamente där vi så förordar.
Ivar Näslund |Hej Då ni inte har några bröstarvingar är det fritt att testamentera er egendom till din hustrus syster eller systerbarn efter att ni båda avlidit. Om din hustrus föräldrar är vid livet bör även hon skriva ett testamente då hennes föräldrar annars skulle ärva före hennes syster ÄB 2:2. Upprättandet av testamentet måste följa viss formalia som står angivet i ÄB 10 kap som du hittar här https://lagen.nu/1958:637 För att få ett korrekt upprättat testamente rekomenderar jag att ni kontaktar en verksam familjerättsjurist.

Laglott och testamente mellan sambor

2010-04-27 i Testamente
FRÅGA |Är sambo och vi har båda barn i tidigare äktenskap. När vi med bankens hjälp skrev testamente ville vi testamentera huset och lösöret till den efterlevande sambon. Bilar och sparkapital skulle dock inte tillfalla den efterlevande. Men vi undrar nu om innebörden i testamentet säger detta. Det står "med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvinges laglott" samt "Vid lottläggning skall den avlidnes andel av vår gemensamma fastighet och allt lösöre läggas på den efterlevande sambons lott". Vad gäller?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Precis som du verkar misstänka, ser det utifrån vad du återgett inte ut som om testamentet säger exakt det ni önskade. Lydelsen ”med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvinges laglott" innebär att hälften av den avlidne sambons egendom (inklusive bilar och sparkapital) kommer att tillfalla den efterlevande sambon i ett första steg. Laglotten som ju utgör halva kvarlåtenskapen enligt 7 kap 1§ ärvdabalken går ju inte att testamentera bort (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). Beträffande lottläggningen som nämns i nästa mening, handlar den om +vilka faktiska saker+ som den efterlevande sambon ska få efter att det väl avgjorts hur mycket egendom +värdemässigt+ som denne ska ärva. På sin "halva" (dvs vad som ej är laglotten) ska sambon så långt det räcker få allt utom sparkapital. Bilar omfattas av begreppet lösöre och kommer således att tillfalla sambon (men som sagt krävs att det finns ett minst lika stort sparkapital som täcker den avlidnes barns laglott, alltså halva värdet av all den avlidnes egendom). Om det finns tillräckligt mycket sparkapital så att barnen kan få sin laglott täckt, men ni även vill försäkra er om att bilarna tillfaller barnen därutöver, föreslår jag att ni ändrar testamentslydelsen till något i stil med: ”med undantag av bröstarvinges laglott ska X erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap förutom bilfordon med fri förfoganderätt. Nämnda bilfordon ska tillfalla bröstarvingar utöver deras laglott". Tilläggas kan att betydelsen av uttrycket ”fri förfoganderätt” innebär visserligen att den efterlevande sambon blir ägare till egendomen, men när denne dör kommer en så stor andel av dennes egendom som representeras av den först avlidnes arv att tillfalla den först avlidnes arvingar. Låt mig ta ett exempel för att illustrera: Ni har vardera 100.000 kr när din sambo avlider. 50.000 kr av din sambos egendom går då direkt till barnen medan resterande 50.000 kr tillfaller dig enligt ert testamente. Den ärvda egendomen från din sambo utgör nu 1/3 av din totala egendom (150.000 kr). När du sedan dör kommer 1/3 av din egendom att tillfalla din avlidne sambos barn (har din egendom ökat till 300.000 kr kan du inte testamentera bort mer än 200.000 kr eftersom 100.000 kr går till dem). Slutligen bör sägas att om ni ändrar era respektive testamenten är det viktigt att ni följer de formaliakrav som finns för ett giltigt testamente, dvs att ni upprättar var sitt nytt testamente med önskad lydelse. Därefter ska ni underteckna det i närvaro av två samtidiga vittnen vilka i sin tur ska bestyrka riktigheten av er underskrift (de behöver inte se innehållet i testamentet) med sina respektive namnunderskrifter (detta framgår av 10 kap 1§ ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1). Jag hoppas du fick svar på vad du undrade Vänligen

Klander vid testamente

2010-04-26 i Testamente
FRÅGA |Min mormors bror gick bort för snart två år sedan. Han hade inga egna barn och var ej gift. Han efterlämnade ett testamente där hans egendom ska delas lika mellan min mor och hennes bror. Alla är nu delgivna testamentet och tid för klandertalan går ut den 21:a april. Förutsatt att den enda som inte godkänt testamentet inte överklagar till Tingsrätten. När får min mor tillgång till huset som hon ska ärva? Kan man börja städa ur huset redan den 22:a april? Eller måste man vänta på testamentet ska godkännas i tingsrätten?
Anton Strandberg |Hej! Då en arvinge blivit delgiven testamentet börjar den 6 månader långa klandertiden att löpa. Om det är som i ditt fall att klandertiden tar slut den 21:a april ser jag inget hinder till att din mor får tillgång till huset den 22:a. Finns inget lagstadgat krav på att testamentet måste ha blivit godkänt i tingsrätten utan om ingen klandrar testamentet inom den föreskrivna klandertiden på 6 månader, blir testamentet giltigt. Detta oavsett om det senare visar sig vara ogiltigt på någon grund. Vänligen,

Återkallelse av testamente

2010-05-22 i Testamente
FRÅGA |Hej! Har en fråga ang testamenten. Om en testator upprättat 2 st testamente, varvid det senast upprättade ogiltigförklarats pga att det författats under påverkan av en psykisk störning. Är det trots ogiltigförklaringen att anse som en återkallelse av det äldre? Alltså ska arvingarna enligt arvsordningen eller enligt det tidigare upprättade testamentet ärva? Tacksam för svar!
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Regler om testamente återfinns i Ärvdabalken (ÄB) 10-14 kap, se https://lagen.nu/1958:637#K10. 13 kap 2§ ÄB stadgar att ett testamente som upprättats under psykisk störning är ogiltigt. Det avgörande är alltså om den psykiska störningen förelåg vid tidpunkten för testamentets upprättande och inte om den uppstått senare. I ÄB finns det utförliga regler för upprättande av testamente, bl.a. krav på skriftlighet och bevittning, se ÄB 10 kap 1§. När det gäller återkallelse av testamente, finns det däremot inte samma utförliga regler. Det väsentliga är att testator på något sätt har gett uttryck för sin vilja att testamentet inte längre skall gälla. Detta kan göras ex. genom att testator förstör testamentet, se ÄB 10 kap 5§. I praxis har hovrätten slagit fast att även upprättandet av ett nytt testamente medför att det gamla ses som återkallat, se RH 1994:67. I detta fall var fråga om ett senare upprättat testamente skulle anses som en återkallelse av det förra, eller endast som ett komplement till detta. Frågan i detta fall är om ett testamente som upprättats under psykisk störning kan ses som ett giltigt återkallande av det förra. Enligt min mening torde det inte föreligga någon giltig återkallelse, d.v.s. det första testamentet är fortfarande giltigt. Detta förutsätter dock att testator inte i ett tidigare skede, före det att den psykiska störningen inträdde, klart givit uttryck för sin vilja att testamentet inte skall vara giltigt. I slutändan blir denna fråga en sak för domstolen att bedöma mot bakgrund av samtliga uppgifter. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Ogiltigt testamente till följd av vittnesjäv?

2010-05-02 i Testamente
FRÅGA |Vad gäller om ett testamente är bevittnat av syskon till den som skrivit testamentet? Blir testamentet då alltid ogiltigförklarat, även om syskonen inte finns nämnda i testamentet? Finns det något prejudikat på detta?
Hanna Rehn |Hej, Betämmelser om arv och testamente hittar du i ärvdabalken (ÄB), den kan du hitta här https://lagen.nu/1958:637 I 13 kap ÄB regleras testamentes ogiltighet. En ogiltighetsgrund är om testamentet inte upprättats i enlighet med de formkrav som råder, se 13 kap 1 § ÄB. Formkraven finns i 10 kap ÄB. I 10 kapitlet 4 § första stycket ÄB återges grunder för sk vittnesjäv. Grunderna i första stycket föranleder, till skillnad från de i andra stycket, hela testamentets ogiltighet. I första stycket anges att syskon till testatorn inte får tas till testamentsvittne. Har så skett är således hela testamentet ogiltigt. Detta framgår direkt av lagtexten. Med vänlig hälsning,

Testamente bevittnat av närstående i strid mot 10:4 ärvdabalken

2010-04-26 i Testamente
FRÅGA |Vad gäller om ett testamente är bevittnat av syskon till den som skrivit testamentet? Blir testamentet då alltid ogiltigförklarat, även om syskonen inte finns nämnda i testamentet? Finns det något prejudikat på detta?
Natalie |Hej, Inte alla personer kan med giltig verkan bevittna ett testamente. Syskon till testator får inte lov att vara testamentsvittnen, enligt 10 kap 4 § första stycket ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K10P4S1. Detta gäller oavsett om testamentet inte upprättas till förmån för syskonen.  Är ett testamente inte upprättat i enlighet med vad som föreskrivs i lag är det ogiltigt, 13 kap 1 §, se https://lagen.nu/1958:637#K13P1S1. Arvinge som vill göra en ogiltighetsgrund gällande måste dock klandra testamentet inom sex månader från delgivning, 14 kap 5 §, se https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1. Om arvingarna däremot godkänner testamentet eller avstår från att föra klandertalan kommer testamentet att betraktas som giltigt, trots formfelet - det vill säga trots att syskon inte godkänns som testamentsvittnen.  Jag känner inte till något rättsfall som tar sikte just på denna fråga. Att syskon till testator inte med giltig verkan kan bevittna ett testamente följer direkt av ovan nämnda lagrum: 10 kap 4 § första stycket, i förening med 13 kap 1 § ärvdabalken, men för att testamentet i praktiken inte ska kunna göras gällande krävs att det klandras av övriga arvingar.Med vänlig hälsning

Testamentstagare dör innan testator

2010-04-26 i Testamente
FRÅGA |Min mamma skrev för ngra år sedan ett testamente. Hennes kvarlåtenskap skulle enligt det delas i 5 delar (en del till mig, en del till min då levande bror, en del till min döda brors son samt en del vardera till mina två barn. Men nu har även min andra bror dött. Han hade inga egna barn. Bodelningen efter honom är redan gjord. Frågan är: vad händer nu med mammas 5 delar? Vad händer med min bror nr. 2:s del? Vem ärver den? Delas allt i 4 delar i stället? Mamma har blivit åldersförvirrad så hon är inte förmögen att ändra testamentet. Med tack på förhand
Anton Strandberg |Hej! Om en testamentstagare dör innan testatorn innebär det att testamentstagarens avkomlingar ska träda i hans/hennes ställe. Lagrummet för det finner du här https://lagen.nu/1958:637#K11P6S1. I ditt fall har din bror inga barn men då får man kika vidare vilka som skulle ha ärvt honom. Du antyder i frågan att ni var tre syskon men att du är den enda som lever. Det innebär, eftersom din nu döde bror inte har barn, att du får hälften av det han skulle ha ärvt efter er mor och att din andre brors barn får dela på den andra halvan beroende på hur många de är. Vänligen,