Hur ärver makar varandra

2010-05-10 i Make
FRÅGA |Vi är gifta med varsitt barn från tidigare äktenskap. Inget testamente finns. Ingen enskild egendom. Hur ärver vi varandra?
Josefina Blom |p. Hej, p. Arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). p. Enligt 3:1 ÄB ska kvarlåtenskapen tillfaller den efterlevande maken. Men om den avlidne efterlämnar bröstarvingar som inte är den efterlevandes bröstarvingar omfattar den efterlevande rätt till kvarlåtenskapen bröstarvingens arvslott endast om denne avstått från sin rätt till arv enligt 3:9 ÄB. p. Ovanstående innebär att ni inte kommer att ärva varandra såvida inte era barn gör ett arvsavstående till förmån för den efterlevande enligt 3:9 ÄB. p. Det bör dock noteras att den efterlevande alltid har rätt till egendom som motsvarar ett värde av fyra gånger gällande basbelopp. I värdet ska även egendom som tilldelats den efterlevande efter bodelning räknas in, se 3:1 2 st. ÄB. p. Vänligen,

Arv mellan makar

2010-02-21 i Make
FRÅGA |Vi är gifta och har ett äktenskapsförord. Det innebär att det bara finns enskild egendom. Min fru har barn sedan tidigare. Vi har inga gemensamma barn och jag har inga andra barn. Ärver jag min fru om hon avlider före mig? Vem ärver mig om jag dör före min fru?
Bo Olsson |Hej! Äktenskapsförordet som gör all egendom enskild påverkar inte ett arvsskifte utan detta påverkar endast bodelningen. När en av makarna i ett äktenskap dör så ska en bodelning göras. Detta innebär då, eftersom allt är enskild egendom, att var och en behåller sina saker. Det finns lagreglerat i Ärvdabalken (ÄB) 3:1 (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 ) att man ärver sin make vid dennes död. Detta gäller dock inte om den avlidne maken har barn som inte är den efterlevande makens, så kallade särkullsbarn. Din frus barn har rätt att få ut sin arvslott direkt. De kan dock avstå från arvet till förmån för dig, då får de ärva sin mor när du dör. Regeln i ÄB 3:1 2st. innebär att du alltid har rätt att få egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp. 2010 är det 169 600 kr. Detta inkluderar den egendom som du erhållit genom bodelning och det som är din enskilda egendom. Om du dör före din fru så kommer hon att ärva dig så länge det inte finns ett testamente som säger annat. Hon får fritt förfoga över egendomen med undantaget att hon inte får testamentera bort den. Dina arvingar får sedan sitt arv efter dig vid din frus död. Detta innebär alltså att du ärver inte din fru om hon dör först medan din fru ärver dig om du dör först. Detta förutsätter dock att det inte finns några testamenten. Vänligen

Rätt att göra make arvslös

2009-11-25 i Make
FRÅGA |Har jag rätt att göra make arvlös? Har inga barn. mvh
Salomon Nutti |Hej!När du dör ska ert giftorättsgods fördelas genom bodelning. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom. Egendom kan bli enskild och således undantas från en bodelning exempelvis genom äktenskapsförord eller genom villkor i arv eller gåva. I första ledet har alltså din make rätt till hälften av ert giforättsgods.När bodelning skett ska arvet fördelas. Huvudregeln är att maken ärver allting med fri förfoganderätt. Det betyder att han har rätt att använda all egendom under sin livstid precis som om det vore hans, använda det eller sälja det. Han har dock inte rätt att testamentera bort egendomen han ärvt. Först när han dör har dina arvingar rätt till sin del av ditt arv. För att din make inte ska ärva måste du upprätta ett testamente. Ett testamente måste upprättas skriftligen och ska bevittnas av två vittnen. Dessa måste veta att det rör sig om ett testamente men behöver inte veta vad det står i det. Dock finns det en skyddsregel i 3 kap. 1§ 2 stycket Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637) som stadgar att den efterlevande maken alltid har rätt till egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp. År 2009 är det 4 x 42 800 = 171 200 kr. Han ska alltså ha egendom som totalt motsvarar detta belopp. I det här värdet inkluderas det som den efterlevande maken genom bodelning och det som utgör den efterlevande makens enskilda egendom. Du kan genom testamente göra din make, i princip, arvslös. Så länge han har egendom till ett värde av minst 171 200kr. Detta har han alltså alltid rätt till. Vänligen

Jämkning av bodelning för efterlevande maka

2010-03-28 i Make
FRÅGA |hej hur är det med paragraf 12:2 ? kan en efterlevande maka hävda denna även om hon inte har mest giftorättsgods?? min boupptecknare hänvisade till den med tanke på att jag som särkullbarn har en enskild egendom på ett fritidshus och menade då på att makan kan då ta allt som står i hennes namn (bankkonton) så att det blir samma värde som min enskilda. kan det verkligen stämma?? allt ska delas mitt itu förutom då min enskilda. det innebär ju att jag har mest giftorättsgods i så fall. denna lag verkar väldigt konstig och svårtolkad. hur fungerar den?? mvh
Joel Dahlquist |Hej! Av omständigheterna i din fråga utgår jag ifrån att det är 12 kap 2§ äktenskapsbalken du menar. Jag håller med dig om att den inte är alldeles enkel att läsa (den finns för övrigt här: https://lagen.nu/1987:230#K12P2S1) men jag ska försöka hjälpa dig att förklara hur den hänger ihop. Har jag förstått frågan rätt så är du särkullbarn till den avlidne och har ärvt ett fritidshus eftersom det var enskild egendom. Boupptecknaren menar då att 12:2 kan användas för att kompensera den efterlevande makan. Jag kommer att svara utifrån dessa förutsättningar och har jag missförstått din fråga får du gärna skicka in en ny med kompletterande information. Tyvärr är det nog så att din boupptecknare kan ha rätt. Äktenskapsbalken har under sina senaste förändringar kommit att bli en lag som i allt större utsträckning skyddar en efterlevande maka. Just den här bestämmelsen finns till bland annat precis för att den efterlevande inte skall behöva avstå egendom till exempelvis särkullbarn. Paragrafen fungerar i praktiken så att det är den efterlevande maken som själv måste begära att få behålla sitt giftorättsgods. Det framgår inte av din fråga hur mycket giftorättsgods som lämnats efter den avlidne och hur mycket som den efterlevande själv haft med sig "in i" bodelningen. Utan exakta summor är det svårt att avgöra hur jämkningen kan ske; den beror väldigt mycket på vem som haft med sig mest giftorättsgods. Bestämmelesen ger dock en ganska flexibel möjlighet att jämka och om den efterlevande makan annars skulle förlorat på en rak att man delar giftorättsgodset lika, är det fullt möjligt att hon kan göra precis så som den ansvarige för bouppteckningen har sagt. Det är då tänkbart att hon tilldelas mer än hon annars skulle ha fått om man följt huvudregeln om likadelning av giftorättsgodset. Detta gäller i princip även om du inte hade ärvt stugan; 12:2 finns som sagt till för att skydda den efterlevandes rätt till giftorättsgods vid dödsfall och inte för att "kompensera" vad du har fått på grund av enskild egendom. Jag hoppas att jag gjort bestämmelsen lite enklare att förstå men hör som sagt gärna av dig igen! Vänligen

Fördelning av arv

2010-01-17 i Make
FRÅGA |Min fru har två barn från tidigare äktenskap. Vi har två barn gemensamt. Vem ärver efter min fru och hur fördelas arvet? Vem ärver om jag avlider och hur fördelas arvet?
Oscar Rydén |Vad som först sker när en make avlider är bodelning enligt Äktenskapsbalkens (ÄktB) regler (se https://lagen.nu/1987:230). Efter avräkning av skulder läggs den egendom som utgör giftorättsgods ihop och blir den samlade egendom som makarna sedan delar på. Undantaget från giftorättsgods är så kallad enskild egendom. Vad som utgör enskild egendom finns beskrivet i ÄktB 7 kap. Värdet av den samlade egendomen delas sedan som huvudregel lika mellan makarna. Vad den avlidna parten erhåller efter bodelning, och eventuell enskild egendom, är dennes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen fördelas sedan enligt de legala arvsreglerna i Ärvdabalken (ÄB), såvida testamente inte skrivits. Förenklat kan man säga att arvingar till en avliden är dennes bröstarvingar, alltså dennes barn, och om dessa avlidit deras barn och så vidare. Arvlåtarens barn tar lika del av kvarlåtenskapen (arvslott). Var dock den avlidne gift ärver den efterlevande maken/makan sin motpart enligt ÄB 3 kap. 1 § (se https://lagen.nu/1958:637). Har arvlåtaren bröstarvingar som inte är den efterlevande makens bröstarvingar, alltså icke gemensamma barn, har de rätt att få sin arvslott direkt, såvida de inte avstår från denna rätt. Efterlevande make/maka har emellertid alltid rätt att ur kvarlåtenskapen, tillsammans med det erhållna värdet ur bodelningen, utfå minst ett värde av fyra basbelopp. Skulle din fru avlida först kommer hennes kvarlåtenskap delas på fyra lika delar, då hon har fyra barn. Två av dessa har ni gemensamt, två är hennes egna (så kallade särkullbarn). Särkullbarnen, barnen från din frus tidigare äktenskap, har rätt att få ut sina arvslotter direkt. Med andra ord tar de ¼ var, och du erhåller 2/4 av kvarlåtenskapen. När du sedan avlider får era gemensamma barn ut dels var sin ¼ från din fru, dels hälften var av den kvarlåtenskap du lämnar efter dig. Skulle däremot du avlida först delas din kvarlåtenskap i två delar som är ämnade för era gemensamma barn. Detta ärver dock din fru enligt ovan nämnda paragraf och kommer vid hennes död tillfalla era gemensamma barn, jämte arvet från henne. Din frus särkullbarn ärver med andra ord inte dig. Som nämnt ovan kan man till viss del kringgå de legala arvsreglerna genom att förordna om sin egendom genom testamente. Dessa regler återfinns i ÄB 10 kap.

Avdrag på arvslott

2009-12-26 i Make
FRÅGA |Hej. Är arvtagare efter min farfar då min pappa redan avlidit tillsammans med pappas syster. Pappa har gjort uttag på farfars konto under farars sjukdomstid och nu dras de av på min lotttilldelning. Vad är min ståndpunkt och hållning till detta?
Frida Henkow |Hej!Då det egentligen är din pappas lott som gått över till dig, så är det okej att de drar av uttagen på din lott om inte din farfar har skrivit något annat i testamentet.Mvh