Gåva till bröstarvingar

2019-10-21 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,Har en fråga gällande gåvor till anhörig. Mina föräldrar är delad ägare till en fastighet och har varsin andel på, 50% var. Mina föräldrar vill ge bort en del av huset till mig som gåva så att vi tre är delad ägare och undrar om det är okej att göra det när förutsättningarna ser ut som nedan:Min pappa har totalt 7 barn varav 3 barn är med sin nuvarande fru som är min mor. Samtliga barn är vuxna. Pappa hade sedan tidigare 4 barn med hans före detta. Huset ägs idag av min mor och far. Jag undrar om det är juridisk möjligt att skriva ett gåvobrev som styrker gåvan med tanke på att det finns fler barn än jag?
Sofie Falk | Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utgångspunkten är att var människa fritt får förfoga över sin egendom, där det gäller gåvor till bröstarvingar kan de dock få arvsrättsliga konsekvenser. Detta eftersom att gåvor i vissa fall kan ses som förskott på arv, och kan därför kommer att aktualisera bestämmelser i samband med dina föräldrars bortgång. Tillämplig lag är ärvdabalken (här) och innebär att en gåvas värde i vissa situationer ska läggas till kvarlåtenskapen vid beräkningen av arvet. Ärvdabalken utgår från att varje arvinge ska ärva lika mycket, vilket framgår av 2 kap. 1 § ÄB. Eftersom detta är utgångspunkten finns en bestämmelse angående när föräldrar ger sina barn gåvor under livstiden. Av 6 kap. 1 § ÄB föreskrivs att alla gåvor som en förälder har gett sitt barn under sin livstid ska ses (presumeras) utgöra förskott på arv, om inte annat föreskrivits vid gåvans givande eller om det med hänsyn till andra omständigheter måste antas varit avsett. En sådan avsikt från arvlåtaren kan framgå genom gåvohandlingen eller i ett testamente men även ett muntligt yttrande kan tillmätas betydelse. Avsikten behöver inte nödvändigtvis ha framkommit vid själva gåvotillfället utan kan framkomma senare.Gåvan är alltså juridik möjlig, hur konsekvenserna av gåvan ska bli kan dock bli annorlunda beroende på om ni tänkt att det är förskott på arv eller inte. Avsikten behöver vidare inte ha någon viss form. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur beräknas arvet när förskott av arv givits?

2019-10-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag ärver tillsammans med 2 syskonbarn min mor.Jag ärver hälften, dom 25% var.Syskonbarn A har fått 80000kr i förskott på arv.Hur mycket pengar ska vi andra ha?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur hanteras förskott av arv vid beräkningen av arvslotterna?Det en bröstarvinge fått av arvlåtaren under dennes livstid presumeras utgöra förskott på arv. Förskott på arv ska senare avräknas från bröstarvingens arv (6 kap. 1 § ÄB). För att beräkna era respektive arvslotter ska förskottet adderas till kvarlåtenskapen hos den avlidne. Därefter fördelas arvet på arvingarna och förskottet dras av från syskonbarn A:s arv. Detta förutsätter att förskottet är mindre eller lika med arvslotten och därmed helt kan avräknas från syskonbarn A:s arvslott (6 kap. 5 § ÄB). Om förskottet är större än arvslotten kan det inte helt avräknas från syskonbarn A:s arvslott. För detta fallet ska kvarlåtenskapen inte ökas med hela förskottet, utan bara med så stor del att det kan avräknas fullt ut. Exempel 1 - förskottet är mindre än arvslottenA avlider och lämnar tre arvingar efter sig. A:s kvarlåtenskap uppgår till 700.000 kr. A har gett ett förskott på arv på 200.000 kr till en av arvingarna. Förskottet adderas till kvarlåtenskapen som då blir 900.000 kr. Arvslotten blir således 300.000 kr vardera förutsatt att alla arvingar ska ärva lika mycket. Två av arvingarna får hela arvslotten, dvs 300.000 kr vardera medan arvingen som tidigare fått ett förskott avräknar detta från sitt arv. Arvingen får då 300.000-200.000 = 100.000 kr i arv. Exempel 2 - förskottet är större än arvslottenA avlider och lämnar tre arvingar efter sig. A:s kvarlåtenskap uppgår till 700.000 kr. A har gett ett förskott på 400.000 kr till en av arvingarna. Förskottet är nu större än arvslotten. Beräkningen blir då istället att arvslotten utgör kvarlåtenskapen + den del av förskottet som kan avräknas delat på 3 (dvs 700.000 + a /3 = a). Arvslotten och förskottet som kan avräknas kommer vara lika stort och benämns därför med bokstaven a. Av detta får man göra en matematisk uträkning som blir som följande:a = (700.000 + a) /33a = 700.000 + a2a = 700.000a = 350.000 krDe två arvingarna får 350.000 kr vardera medan arvingen som fått förskott inte får något eftersom förskottet redan utgjort mer än arvslotten. Anledningen till att denna uträkning görs är för att förskottet överstiger arvslotten. Hur blir det i min situation?Hur det blir i er situation beror på hur stor din mors kvarlåtenskap är. Om förskottet till syskonbarn A (80.000 kr) är mindre än dennes arvslott (25 % av kvarlåtenskapen) adderas förskottet till kvarlåtenskapen som en slags fiktiv summa och sedan beräknar man respektive arvinges arvslott och drar sedan av förskottet från syskonbarn A:s arv. Om förskottet till syskonbarn A är större än arvslotten får man göra en beräkning enligt exempel 2 ovan. Även detta beror på hur stor kvarlåtenskapen är och jag kan därför inte besvara exakt hur det blir i ditt fall utan bara ge de metoder man kan använda sig av för att komma fram till rätt arv. Undrar du något mer får du gärna ställa en fråga till!Med vänliga hälsningar

Särkullbarn som fått förskott på arv

2019-10-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Karin o Urban har varit gifta i över 30 år.Inga gemensamma barn, men Karin har 2 döttrar från tidigare äktenskap och Urban 1 dito son. - Nu ha Karin avlidit . Enligt ett gemensamt testamente ärver makarna varandra, men Karins döttrar vill ha ut sin laglott, vilket Urban inte motsätter sig. Det finns ingen enskild egendom. Karins båda döttrar har under årens lopp fått ganska stora gåvor för att s a s klara sin vardag. Utbetalningarna har huvudsakligen skett från Urbans bankkonton och de finns noggrant dokumenterade i en samlingspärm.1) Om gåvorna utgör förskott på arv (f n osäkert), påverkar de då på något sätt storleken på Urbans hälft av giftorättsgodset vid bodelning?2) Eller påverkar de bara fördelningen mellan döttrarna av deras laglotter, om de fått olika mycket?3) Spelar det någon roll, att gåvorna oftast betalats från Urbans konto?4) Finns det "preskriptionstid" på hur långt tillbaka gåvorna gäller?
Catharina Såmark |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Karins döttrar är s.k. särkullbarn, dvs. utomäktenskapliga barn. Oavsett vad Karin har skrivit i sitt testamente så är utgångspunkten att särkullbarn har rätt att ärva direkt efter att föräldern gått bort, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Som barn/"bröstarvinge" har man rätt erhålla hälften av arvslotten, vilket utgör laglotten, (7 kap. 1 § ärvdabalken). Förskott på arvGåvorna som döttrarna erhållit av modern anses enligt Presumtionsregeln i 6 kap 1 § ärvdabalken utgöra ett förskott på kommande arv efter modern förutsatt att modern inte har föreskrivit annat. Att gåvorna har varit av "stora belopp" som du beskriver talar för att det är fråga om en gåva, och specifikt förskott på arv i ärvdabalkens mening, vilket påverkar Urbans rätt till giftorättsgodset vid bodelning. Enligt principen som framgår av 6 kap 4 § ärvdabalken blir arvingarna (döttrarna) inte återbetalningsskyldiga. Effekten blir istället att de kan få ett mindre arv, då de redan har fått ett förskott. Eftersom att gåvorna härrör från makarnas gemensamma giftorättsgods blir det aktuellt att göra avräkning för dessa enligt 11 kap. 5 § äktenskapsbalken, genom att dessa adderas i bodelningen, såsom om gåvorna aldrig givits, för att sedan göra ett avdrag på döttrarnas laglott. Jag tydliggör med ett enkelt exempel, med fiktiva summor: (Se 9 kap äktenskapsbalken om bodelning)Exempel:Karin giftorättsgods: 400 000 kr Urban Giftorättsgods: 600 000 krGåvor till döttrar som egentligen är giftorättsgods: 200 000 kr (100 000 kr till vardera dotter)Summa giftorättsgods: 1 200 0001 200 000/2 = 600 000600 000 kr = vad Urban erhåller genom bodelning 600 000 kr = arvslotten efter Karin, där bröstarvingarna (döttrarna) har rätt till hälften av arvslotten, dvs. 300 000 kr (laglotten), (150 000 kr var) enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalken. I detta exempel blir utfallet att döttrarna skulle har rätt till 100 000 kr av arvslotten pga. förskottet.300 000 (arvslott) – 200 000 (avdrag för gåvan) =100 000, (dvs. 50 000 kr/vardera).Hade det inte funnits något testamente hade hela arvslotten på 600 000 kr tillfallit döttrarna, men eftersom att det finns ett testamente som säger att Urban ska ärva Karin erhåller Urban den andra laglotten på 300 000 kronor.Fördelningen mellan döttrarnaOm den ena dottern har fått mindre än den andra räknas det av enligt samma princip, (6 kap 5 § ärvdabalken). T.ex. om laglotten är 100 000 efter avdrag enligt 11 kap 5 § äktenskapsbalken, och ena dottern redan har fått 150 000, och den andre 50 000 blir beräkningen 150 000+100 000+50 000 =300 000/2=150 000. Det innebär att vardera dotter ska ha rätt till 150 000 kr/vardera. I det fallet tillfaller arvet den dotter som bara fått 50 000. Detta följer av 2 kap 1 § ärvdabalken, vilken föreskriver att arvlåtarens barn ska taga "lika lott". Preskriptionstid mm. Ett förskott på arv preskriberas inte. Det finns ingen bestämmelse i preskriptionslagen som riktar in sig på gåvor. Dock är det av vikt att man kan bevisa att utbetalningar genom gåva har skett. Då dessa utbetalningar finns dokumenterade och samlade i en pärm bör det inte bli några bevisproblem. Det bör inte ha någon betydelse att utbetalningen har skett från Urbans konto, så länge man kan visa på att det är fråga om ett förskott på arv. Är man inte överens hur bodelningen ska ske och arvet ska fördelas rekommenderar jag att man begär rätten att förordna en skiftesman (23 kap 5 § ärvdabalken). Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar

Hur påverkar ett gåvobrev förskott på arv?

2019-10-11 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.En kompis pappa har dött och de är 4 st syskon och en av oss har fått ett par hundra tusen och det finns ett gåvobrev som även säger att gåvan ej är ett förskott på arv och har getts av kärlek.Kan man på något sätt räkna med det i arvet som blir efter pappa. Då det är väldigt orättvist mot oss andra. Eller ?
Jenny Viberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har svårt att utläsa om det är din eller din väns pappa som har gått bort. Därför kommer jag att beskriva översiktligt om vad som gäller vid förskott på arv.Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Om det finns ett gåvobrev som stöd för att gåvan inte är ett förskott på arv, så ska summan inte räknas av från arvet (6 kap. 1 § ÄB). I ditt fall ska den stora summan pengar alltså inte räknas av från arvet efter den som avlidit, eftersom det finns ett gåvobrev som styrker att det inte är ett förskott på arv utan enbart en gåva. Om det inte hade funnits ett gåvobrev skulle gåvan ha räknats av från det som tillfallit den som mottagit gåvan och istället delats mellan övriga bröstarvingar. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller höra av dig till våra erfarna jurister.

Kan man få förskott på arv?

2019-10-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är fyra syskon. Vår mamma har alzheimers sjukdom. Har vi syskon någon möjlighet att få ut en del av vårat arv från mor tidigare i form av gåva.Hon hade velat det om hon var frisk tror vi. Alla hjälps åt att ta hand om henne och hon bor tryggt på ett vårdhem.
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det stämmer att det är möjligt att få ut arv i förskott, men för att undvika eventuella missförstånd och konflikter så rekommenderar jag att ni reglerar förskottet på arv skriftligt genom ett s k gåvobrev. Vad innebär förskott på arv?Att få ett förskott på arv innebär att en arvinge antingen får egendom eller pengar innan givaren har avlidit. Följaktligen får mottagaren sitt framtida arv minskat med värdet som förskottet på arvet motsvarar. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Räknas lägenhet i gåva som förskott på arv?

2019-10-16 i Förskott på arv
FRÅGA |Mina föräldrar ska ge mig sin lägenhet i gåva. Ska gåvan räknas som förskott på arv?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som utgångspunkt finns det ingenting som hindrar att dina föräldrar att ge bort sin lägenhet till dig i gåva. Gåvor kan dock få arvsrättsliga konsekvenser, eftersom gåvor i vissa fall kan ses som förskott på arv och därför kan komma att aktualisera bestämmelser i samband med dina föräldrars bortgång. Bestämmelserna finns i Ärvdabalken (ÄB) och innebär att en gåvas värde i vissa fall ska läggas till kvarlåtenskap vid beräkning av arvet.Allmänt om förskott på arvBröstarvingarna, det vill säga barn till den avlidne tillhör första arvsklassen och är de som i första hand ärver den avlidne till lika stora delar som andra bröstarvingar, av kvarlåtenskapen, 2 kap. 1 § ÄB. Bestämmelserna i ärvdabalken utgår från att varje arvinge ska ärva lika mycket. Det finns därför en huvudregel när det gäller gåvor som arvlåtaren under sin livstid gett till sina barn i 6 kap 1 § ÄB . Bestämmelsen innebär att alla gåvor som en förälder har gett sitt barn under sin livstid ska ses (presumeras) utgöra förskott på arv, om inte annat föreskrivits vid gåvans givande eller om det med hänsyn till andra omständigheter måste antas varit avsett. Det innebär således att gåvans värde, ska avräknas från bröstarvinges arv.Gåvans värde ska beräknas vid tidpunkten för gåvans mottagande och inte vid arvlåtarens bortgång. Att gåvor ska avräknas från arvet gäller dock endast om dina föräldrar inte gett uttryck för att någon avräkning inte ska ske. Det kan även vara så att exempelvis samtliga bröstarvingar fått liknande gåvor, vilket talar för att en avräkning inte ska ske (om du exempelvis har syskon som fått liknande gåvor).Det finns dock två typer av överföringar som inte ska avräknas mot arvet, se 6 kap 2 § ÄB. Det gäller kostnader som en förälder lagt ner på sitt barns uppehälle och utbildning, om föräldern därmed endast fullgjort sin underhållsskyldighet. Inte heller ska sedvanliga gåvor, som inte står i missförhållande till givarens villkor, avräknas från en bröstarvinges arv.SammanfattningEftersom ärvdabalken utgår från att varje bröstarvinge ska ärva lika mycket, kommer varje gåva som en bröstarvinge erhållit under givarens livstid, anses utgöra förskott på arv och därmed avräknas från bröstarvinges arv. Det gäller dock under förutsättning att inget annat föreskrivit, såsom att givaren uttryckts att en avräkning inte ska ske.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag sälja mitt hus utan att det påverkar arvet till mina barn? Kan min son köpa mitt hus till taxeringsvärde?

2019-10-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej.Jag är änka och står som ensam ägare till en villa. Jag har 3 vuxna barn. Jag sitter alltså i odelat bo efter min avlidna make.Kan jag sälja mitt hus utan att det påverkar arvet till mina barn? Jag funderar på att köpa en bostadsrätt.Kan min som köpa mitt hus till taxeringsvärde? Måste då i så fall dom andra 2 barnen ersättas med motsvarande värde? Tilläggas kan att min avlidna make är far till 2 av mina 3 barn.Tacksam för svar
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Av din fråga framgår att du ärvde din make. När du ärvde gjorde du det med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Att ärva med fri förfoganderätt innebär att du kan förfoga över egendomen, t.ex. sälja egendomen, men inte testamentera bort den. Om du säljer fastigheten till en utomstående part och sedan köper en bostadsrätt kommer det inte att påverka dina barns arv annat än att de ärver bostadsrätten. Observera dock att värdet som du får ut av fastigheten delvis kan ingå i kvarlåtenskapen efter din make, om ni både ägde huset, vilket inte kommer att tillfalla det barn som du inte delar med din make.Om du säljer ditt hus till din son till taxeringsvärdet så kan det påverka arvet till dina andra barn. Vad en arvlåtare i livstiden gett en bröstarvinge (barn till arvlåtaren) ska avräknas som förskott på bröstarvingens arv (6 kap. 1 § ÄB). Det är differensen mellan marknadsvärdet och taxeringsvärdet som avräknas på bröstarvingens arvslott. Detta gäller med undantag för när annat har föreskrivits av arvlåtaren (exempelvis i testamente eller gåvobrev) eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas att annat varit avsett. Dina andra barn måste inte ersättas med motsvarande värde nu, utan de kompenseras med differensen när arvet efter dig fördelas.Eftersom det inte framgår om sonen som möjligen ska köpa ditt hus är ett gemensamt barn eller ett särkullbarn, så gör det beräkningen arv och förskott mer komplicerat. Jag skulle därför rekommendera dig att kontakta en juristbyrå för rådgivning så att du för full klarhet i vad som gäller.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Enskild egendom eller förskott på arv vid gåva

2019-10-09 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, jag ska skriva över 33% ( 1/3 del) till min dotter (har 3 barn). Lägenhet är på mitt namn och lånet hos banken är med på mig, men dotter ( gåvotagare) är skriven i banken som garant till betalningen,men det är jag som betalar lånet.. Har frågat bostadsföreningen och det är ok med dem. Jag har formulär, Gåvobrev för bostadsrätt ifylld, men jag undrar , vilken av dem villkoren ska jag kryssa?1. Gåvan ska avräknas som förskott på arv.2. Gåvan skall vara gåvotagarens enskilda egendom.Det är tänkt så att detta gåva ska inte på verka dem 2/3 delar av lägenhet, som ska dem 2 andra barn få senare när det blir dags.
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har två alternativ att välja mellan hur du vill att gåvan ska påverka barnet. Jag vill inleda med att säga att ingen av alternativen är rätt eller fel, det som kommer hända är att beroende på vilket av alternativen du väljer så kommer barnet att påverkas olika. Eftersom det rör sig om förskott av arv och gåva som blir enskild egendom kommer vi att använda oss av både Ärvdabalken (ÄVB) och Äktenskapsbalken (ÄKB).Om gåvan räknas som förskott på arv så kommer den summa som motsvarar gåvan, eller i vårt fall 33 % av lägenheten, att räknas av från arvet ditt barn kommer få sen när du dör (6 kap 1 § ÄVB). Exempel på detta vore du skulle ha 3 barn. Om du skulle dö och lämna ett arv på 300 000 kr, så skulle ett av barnen få 100 000 kr i arv. Men eftersom du gett barnet förskott på arv, del i lägenheten, som motsvarar 50 000 kr så kommer barnet att bara få 50 000 kr. Om gåvan inte ska räknas som förskott på arv utan som enskild egendom så innebär detta något annat. Om ditt barn en dag gifter sig, och av någon anledning skulle skilja sig så är det garanterat att ditt barn kommer få behålla sin gåva hen fått av dig efter skilsmässan (7 kap 1 och 2 § ÄKBoch 10 kap 1 § ÄKB). Detta innebär alltså att om lägenhet fortfarande ägs av ditt barn när denna vill skilja sig så kan inte ditt barns framtida partner kräva att få hälften av ditt barns del i lägenheten. Vilket svar som är mest fördelaktigt beror på hur din och ditt barns livssituation ser ut. Fördelen om gåvan blir till enskild egendom är det en garanti att andelen i lägenheten alltid kommer tillhöra ditt barn tills den dagen barnet ger bort andelen i gåva, byter eller säljer den. Fördelen med att det är ett förskott på arv är att om du vill vara säker på att ditt barn ska få ärva något av dig om du är rädd att det inte kommer finnas något kvar att ärva. Detta skulle vara om du vet att du inte kommer ha så höga inkomster eller äger saker av ett högt värde när du dör, och du vill vara säker på att barnen ska få ärva något som kan hjälpa dem ekonomiskt. Ta gärna kontakt med en utbildad jurist som är van att hantera gåva- och arvsfrågor för att få mer utförlig information och hjälp med ditt problem.Hoppas detta var svar till hjälp!