Ingår bostaden när samboskap upphör och är det någon skillnad om man är gift?

2018-10-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, min son har en bostadsrätt som vi, hans föräldrar och hans släkt, har köpt den tillsammans för honom att bo i. Han har en sambo nu och planerar att sälja den och köpa en annan bostad som dem båda ska flytta in till. Min son kommer att vara 100% ägare på bostaden och betala helt for den. Min fråga är, vad händer om hans flickvan/ sambo/ eventuellt make skulle separera eller skilja sig ifrån honom? Har hon rätt till halva bostaden i det fallet? Hon har ju inte lagt några pengar i den och vi som hans släkt har köpt den helt till honom.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din son bor tillsammans med sin ihop med sin sambo är sambolagen (SamboL) tillämplig. Sambolagen reglerar bland annat vad som gäller vid en eventuell separation.Jag kommer i mitt svar till dig först att redogöra för vad som gäller enligt sambolagen, därefter vad som gäller om din son och hans sambo skulle välja att gifta sig. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om hur din son kan skydda bostaden från att ingå i en bodelning vid en framtida separation eller skilsmässa.Din sons sambo har rätt till halva bostadens värde om den införskaffats för gemensam användningOm din sons samboskap i framtiden skulle upphöra ska det göras en bodelning om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ska ingå den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Till sambors gemensamma bostad räknas bland annat bostadsrätt (5 § första stycket p3 SamboL).I din sons fall blir det avgörande om bostaden anses införskaffad för gemensam användning eller ej. Som jag tolkar din fråga har ni (släkten) köpt bostadsrätten åt er son tidigare. Sannolikt räknas den inte då som införskaffad för gemensam användning. Om han däremot nu, när de är i ett samboförhållande, införskaffar en annan bostadsrätt räknas den som införskaffad för gemensam användning. I ett sådant fall ska bostadsrätten ingå i bodelningen och hans sambo har rätt till halva dess värde vid en separation; även om hon inte betalt någonting och han står på den till 100%.Vid en skilsmässa ingår allt giftorättsgodsSkulle din son och hans sambo i framtiden gifta sig är inte sambolagen längre tillämplig, då gäller istället reglerna i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vid en skilsmässa ska det göras en bodelning, det är inte frivilligt som i sambolagen (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom räknas som giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan uppstå t.ex. genom äktenskapsförord (mer om det nedan).Om din son skulle gifta sig med sin sambo och de senare skiljer sig ska bostadsrätten som huvudregel räknas som giftorättsgods och ingå i bodelningen.Min rekommendation är att din son och hans sambo skriver ett samboavtal för att avtala bort bostaden från bodelning. Ett samboavtal kan skrivas när de är sambo eller inför att de ska bli sambo. Samboavtalet ger möjlighet att avtala antingen om att ingen bodelning ska ske vid en separation, eller att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning, t.ex. bostadsrätten (9 § SamboL). Skulle din son gifta sig kan de inför äktenskapet skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan de besluta att t.ex. bostadsrätten ska vara din sons enskilda egendom och då ska den heller inte ingå i en bodelning vid eventuell skilsmässa.Jag kan varmt rekommendera att din son och hans sambo för ändamålet använder sig av vår avtalstjänst hos Lawline. Vi erbjuder både samboavtal och äktenskapsförord korrekt formulerade, till ett mycket förmånligt pris.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Fråga om arv vid samboförhållande med särkullbarn på båda sidor. Skillnad om giftermål?

2018-08-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska köpa hus med följande förutsättningar; Vi har inga gemensamma barn, han har tre vuxna barn, jag har två vuxna barn. Jag äger lägenheten vi bor i nu, och kommer att få loss ca 1mkr när vi säljer den. Han har inga pengar, men han äger en lägenhet (fullt belånad) som är uthyrd för närvarande. Han har för avsikt att behålla den, åtminstone till att börja med, för att fortsätta hyra ut (och periodvis att bo i när vi renoverar). Vi köper huset innan vi säljer lägenheten, och står alltså för lånet 50/50. Huset är ett renoveringsobjekt. Om vi köper det gemensamt för 2,5 mkr gör vi en beräkning att lägga 500tkr i renoveringskostnad, och min sambo kommer att göra det mesta av jobbet. Därefter kommer huset att vara värt minst 3,5mkr. Om jag investerar de 500tkr, och han investerar tid och arbete, så kan man väl resonera att vi är lika delaktiga och kan äga huset 50/50. Finns det något vi har missat här? Frågan är då vilka konsekvenser det blir för våra barn om vi gifter oss. Vi vill båda att den andra parten ska kunna bo kvar utan att tvingas sälja, om den ena avlider. Barnens laglott, hur beräknas den? Hur mycket är arvslott? Gör man en värdering av huset vid det tillfället? Ska denna summa då delas mellan barnen, dvs om jag avlider får mina två barn dela på hur mycket? Och om han avlider, ska hans tre barn dela på samma summa? Jag tolkar tidigare svar i liknande frågor som att detta blir oförändrat, oavsett om vi gifter oss eller inte. Tacksam för svar.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Äganderätten till husetOm ni två köper huset och du investerar pengar och din sambo istället investerar tid och arbete så kan man absolut föra argumentationslinjen att ni äger hälften var av huset. Detta regleras egentligen helt och hållet av de båda ägarna sinsemellan (det finns ingen lagbestämmelse som detaljreglerar hur mycket tid och arbete är värt mätt i pengar osv). Det är med andra ord helt upp till er två att komma överens om den saken.De situationer som ägandeandelen blir intressant är framför allt när huset ska säljas, ärvas eller när en av ägarna utmäts av kronofogden pga obetalda skulder. Det handlar alltså om situationer där husets värde ska realiseras och värdet ska fördelas mellan ägarna.Hade ni varit gifta så hade saken löst sig själv ifall någon av er skulle gå bort eller ifall ni skulle skiljas, eftersom ni då enligt äktenskapsbalken ska dela lika på allt giftorättsgods (förutsatt att det inte fanns något äktenskapsförord inblandat). Som sambor finns inte detta skydd för den andre maken, men enligt sambolagen så ska samborna dela lika på bostad och allt bohag (möbler, inredning osv), om detta införskaffats i syfte att det ska utgöra det gemensamma hemmet (vilket din text ganska tydligt indikerar). Om ni dock ändå vill att förhållandet mellan er fastighetsägare ska vara utrett så kan ni upprätta ett samboavtal där ni klargör ägandeförhållandet för er egendom, och framför allt då för huset. Det finns inga riktiga krav för hur ett sådant avtal ska se ut, men det bör framgå att det är ett samboavtal och att det handlar om att klargöra ägandeförhållandet för den gemensamt ägda fastigheten.SammanfattningsvisEnligt sambolagens regler så ska du och din sambo, i det fall ni separerar, dela lika på bostad och allt det bohag som införskaffats i syfte att utgöra det gemensamma hemmet. I det fall någon av er skulle gå bort ger inte sambolagen ett lika starkt skydd, och den situationen kommer att behandlas längre ned i svaret.För att förtydliga förhållandet er emellan så kan jag också som sagt rekommendera att ni upprättar ett samboavtal där ni klargör att ni äger hälften var, om båda av er vill detta. Detta dokument har i så fall framför allt ett bevisvärde, som skulle kunna vara till hjälp i eventuella framtida tvister om vem av er som äger hur mycket av huset, i det fall att det ska säljas eller gå i arv och det uppstår tvist om ägarförhållandena.Vad händer om någon av er går bort?Om någon av er går bort så kommer dennes barn att ärva dennes egendom (detta inkluderar då förstås hälften av huset), om det inte finns något testamente som säger annorlunda. Detta är huvudregeln. Hur detta praktiskt sett går till brukar dock variera, men min gissning är att den efterlevande sambon och den avlidne sambons arvingar ofta kompromissar kring hur de ska göra med deras arv. Låt oss exempelvis säga att din sambo skulle gå bort. I det fallet ärvs hans hälft av hans tre barn. Ägandeförhållandena är i det fallet att du äger 50% och barnen äger vardera ca 17% (50%/3). Om de vill ha ut sin andel direkt kan de förstås låta dig köpa ut deras andelar eller så kan de tvinga fram en försäljning av huset enligt reglerna i lagen om samäganderätt.Och om ni gifter er?Om ni istället skulle gifta er så skulle du ha ett lite bättre skydd. Då skulle du i första hand ärva din make, men särkullbarnen skulle ha rätt till sin arvslott. Här finns dock möjligheten till efterarv, dvs om särkullbarnen avstår sin rätt till arv direkt så får de istället ta del av ditt dödsbo när du avlider. De skjuter i så fall upp sin arvsrätt.Ett alternativ är att ni upprättar ett testamente er emellan, där ni klargör att den andre maken ska ärva all egendom vid någon av makarnas bortgång. Detta innebär att särkullbarn fortfarande kan kräva ut arv direkt men bara till den del som utgör deras laglott. Här har begreppen arvslott och laglott stor betydelse. Arvslott är den andel av en kvarlåtenskap som man enligt ärvdabalken är berättigad i egenskap av arvinge. Om man har två barn så utgörs deras arvslotter av 50% vardera, och om man har tre st så utgörs arvslotterna av 33% vardera osv. Om det inte finns något testamente eller förtidsarv att ta hänsyn till vid arvskiftet så kommer all kvarlåtenskap att delas upp på lika stora arvslotter mellan arvingarna.Laglotten, däremot, kan arvingarna kräva ut även om arvlåtaren har testamenterat bort sin egendom. Man kan säga att arvingarna alltid är garanterade åtminstone sin laglott. Laglotten utgör 50% av arvslotten, så om man har två barn utgör deras laglotter 25% av den totala kvarlåtenskapen vardera. De resterande 50% kan alltså arvlåtaren testamentera bort till vem som helst.I er situation skulle alltså ett testamente till förmån för den efterlevande maken innebära att du skulle kunna ärva hela din makes kvarlåtenskap vid en eventuell bortgång. Om särkullbarnen väljer att jämka testamentet för att få ut sin laglott, så ärver du istället 50% av kvarlåtenskapen. Detta är ett scenario som innebär att arvingarna får ut mindre än vad de "egentligen" skulle haft och du får också ut mindre än vad du egentligen vill ha (du vill ju kunna bo kvar i huset och helst ärva all din makes kvarlåtenskap). Därför är det i många fall att föredra en överenskommelse mellan dig och arvingarna om att du ska få bo kvar och att de då får ta del i ditt arv.Jag hoppas att svaret givit lite klarhet i situationen!

Hur avtalar man bort sambolagen?

2018-07-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi har köpt en lägenhet tillsammans med vår son. Där ska han och hans flickvän flytta in. Hur avtalar vi bort sambolagen? Hon kommer varken att äga eller lägga in någon insats.
|Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Som jag förstår er fråga vill ni försäkra er om att lägenheten inte kommer att bli samboegendom som kan komma att ingå i en bodelning mellan er son och hans flickvän om deras förhållande tar slut. Vad som är samboegendom definieras i 3 § sambolagen, där det står att samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Eftersom lägenheten verkar vara köpt med avsikten att er son och hans flickvän ska bo där, och er son är en av köparna, kan den omfattas av denna definition. Enligt 8 § sambolagen ska sådan egendom delas mellan samborna vid en bodelning. Sambolagens regler kan dock avtalas bort av samborna, för all eller viss egendom, genom ett så kallat samboavtal, se 9 § sambolagen. Er son och hans flickvän kan alltså genom ett sådant avtal bestämma att lägenheten inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Det som krävs är att avtalet är skriftligt och undertecknat av båda samborna. Till skillnad från ett äktenskapsförord behöver ett samboavtal inte registreras. Det kan vara bra att veta att en sambo vid bodelning kan ha rätt att överta den gemensamma bostaden trots att den inte är samboegendom, nämligen om bostaden innehas med hyres- eller bostadsrätt, sambon har störst behov av bostaden och ett övertagande kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om ett övertagande sker ska den sambo som övertar bostaden ersätta den andra för värdet. Dock krävs synnerliga skäl för ett sådant övertagande om samborna inte har några barn tillsammans. Jag kan också tänka mig att det faktum att ni är flera ägare kan tala emot att ett övertagande från er sons flickväns sida skulle anses skäligt. Se närmare om övertaganderätten i 22 § sambolagen. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga. Vänliga hälsningar

Samboavtal och äktenskapsförord

2018-05-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag och min flickvän ska bli sambos. Vi har inga gemensamma barn. Men två barn vardera sedan tidigare. Hon kommer flytta in i mitt hus. Huset ligger bra till och värdet på det är flertalet miljoner, hon har ingen möjlighet att köpa halva huset av mig. Då hon idag har en hyresrätt så genom att flytta till mig så skulle hon stå utan bostad om jag dör.Är det möjligt att skriva ett avtal om nyttjanderätt (tidsbegränsat eller inte), som ger henne rätt att bo kvar i huset efter min död, mot att hon då betalar kostnader och underhåll?Om vi gifter oss och man gör ett äktenskapsförord om hus och att mitt företag inte ingår i arvslotten, förenkar det saken?
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du talar om kan bli ganska komplicerat, och det lättaste för framtida sambos är att skriva ett samboavtal innan då det förenklar hela processen. Vi erbjuder en tjänst där vi hjälper er att sätta ihop ett samboavtal för ett bra pris om ni är intresserade. Då det är en hel del detaljer i det du berättar är det viktigt att få ihop all information så ni kan skriva avtal under välinformerade former. Då ni också har separata barn är det av ännu större vikt att ni samordnar er om hur ni vill att arvsskiftet ska gå till då ni inte är gifta och reglerna för bl.a. arvsskifte och bodelning är annorlunda då.Min rekommendation är att du kontaktar en byrå som för bra pris kan skriva ihop ett avtal i samråd med dig och din framtida sambo.Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Vad gäller vid separation när bostadsrätt omfattas av gåvobrev?

2018-09-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Ja och min sambo skall separeras.En bostadsrätt köptes 9 Aug 2011 av mina föräldrar då ägde mina föräldrar 45% var och jag 10%. 2012 flyttade ja in där med sambon, 5 Nov 2014 fick ja 90% av lägenheten som en gåva underteckand och klart.Vad har ja för rätt rättigheter?På gåvo brevet står det.Gåvan ska ej avräknas såsom förskott på arv.Sen står det.Gåvan ska vara gåvomottagarens enskilda egendom, likaså avkastningen av egendomen samt eventuell egendom som kan komma att träda i dess ställe.Gåvan ska inte omfattas av äktenskapsbalkens eller sambolagens regler om bodelning, rådighetsinskränkningar eller övertaganderätt.Arvinge ska dock ha rätt att införa giforätt i gåvan genom äktenskapsförord eller göra denna bodelningsbar enligt sambolagen genom samboavtal.Vill bara påpeka att ja har inget sambo avtal med henne. Vi har dock ett barn ihop.Vad har jag rätt till
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i sambolagen (SamboL) och ärvdabalken (ÄB). Som jag förstår äger du alltså för tillfället 100% av lägenheten, varav 90 % har du fått i gåva.Att gåvan ej ska avräknas som förskott på arv innebär att det att gåvans värde inte kommer att räknas av från ditt arv från dina föräldrar i framtiden. Huvudregeln är annars att gåvor som föräldrar ger till sitt barn ska ses som förskott på arv och måste avräknas från det framtida arvet (6 kap. 1 § ÄB) Undantaget är när gåvogivaren i ett gåvobrev har skrivit att gåvan inte ska räknas som förskott på arv, vilket har skett i ditt fall. Gåvan kommer alltså inte påverka ditt framtida arv. Att gåvan ska vara gåvomottagarens enskild egendom innebär att bostadsrätten inte kommer att ingå i bodelningen, eftersom att bostadsrätten utgör enskild egendom och inte samboegendom (4 § SamboL). Det är endast samboegendomen som ingår i bodelningen (8 § SamboL). Detta innebär att din sambo inte har rätt till hälften av bostadsrätten genom en bodelning, eftersom att egendomen faller utanför bodelningen. Detsamma gäller egendom som trätt i stället för bostadsrätten eller avkastning av egendomen, dvs. de kommer inte heller att ingå i en bodelning. Vad gäller sambolagens regler om övertaganderätt går dessa inte att inskränka när det gäller bostadsrätt eller hyresrätt, eftersom att 22 § sambolagen är en tvingande skyddsregel. Endast fastigheter omfattas inte av övertaganderätt om sådant avtalats. Övertaganderätten innebär att om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och egendomen inte utgör samboegendom, har den andra sambon rätt att övertag den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och det med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Det krävs synnerliga skäl om samborna inte har barn tillsammans. Den som övertar bostaden ska ersätta den andra sambon för bostadens värde. Alltså innebär detta att din sambo kan ha rätt att överta bostadsrätten om hon anses bäst behöva bostaden och övertagandet kan anses skäligt. Eftersom ni har barn ihop krävs det inte synnerliga skäl, men det skulle göras en skälighetsprövning där man beaktar alla olika omständigheter som kan tala för - eller emot ett sådant övertagande. Sammanfattningsvis räknas gåvan ej som förskott på arv. Vad gäller dina rättigheter nu när du och din sambo ska separera så kommer bostadsrätten inte ingå i bodelningen. Din sambo har således inte rätt till hälften av bostaden. Dock kan din sambo ha rätt att överta bostaden om hon anses bäst behöva den och det kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om så skulle vara fallet måste hon ersätta dig för bostadens värde. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Samboegendom - vad beyder det?

2018-08-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min pappa är äldre, har haft stroke och är lite ensam och snurrig. Nu har han träffat en kvinna vars avsikter med deras förhållande är oklara, jag befarar att hon är ute efter hans pengar och tillgångar. Hon har nu erbjudit honom att flytta till henne. Hur skyddar vi bäst hans tillgångar, bland annat ett hus från att hamna i hennes händer? Blir huset lika mycket hennes om de skulle välja att flytta ihop i hans hus? Går det i så fall att skriva något som skyddar honom och släktens arv?Vänliga hälsningarJeanette
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. SamboegendomOm din pappa och hans nya kvinna flyttar ihop blir de juridiskt samboende, om de samtidigt lever i vad man traditionellt brukar kalla en parrelation. Vid samboskap är Sambolagens (2003:376) regler tillämpliga. Enligt 8 § och 14 § Sambolagen ska samboegendomen delas lika mellan samborna vid separation. Det intressanta är därför att ta reda på vilken egendom som blir samboegendom när din pappa och hans nya kvinna flyttar ihop. Egendom som inte är samboegendom delas inte lika, utan ägaren behåller egendomen även efter separationen.Enligt 3 § Sambolagen är sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, och ska alltså delas lika vid en separation, men endast om egendomen förvärvats för gemensam användning. Att egendomen har ''förvärvats för gemensam användning'' betyder att den egendom som din pappa har förvärvat innan samboendet inleds, inte delas lika vid en eventuell separation. Denna egendom förblir din pappas egna. Egendomen måste dessutom utgöra bohag, alltså vanligtvis sådant som finns i hemmet. Här kommer några exempel på olika tillgångar som drabbas och som inte drabbas av likadelningen. * Din pappa köper ett hus tio år innan samboförhållandet = inte samboegendom - din pappa behåller huset för sig själv vid en separation* Din pappa köper under samboförhållandet en soffa till huset där båda bor = samboegendom - delas lika trots att din pappa betalar soffan ensam.* Din pappa köper en bil under samboförhållandet = inte samboegendom, en bil utgör inte bohag. Din pappa behåller bilen för sig själv vid en separation. SamboavtalNi vill förhindra att den egendom som inköps under samboförhållandet och utgör bohag delas lika vid seperation, föreslår jag att ni försöker verka för att ett samboavtal upprättas. Ett samboavtal gäller nämligen över lagens regler. ÄktenskapOm din pappa och hans nya kvinna skulle vilja gifta sig kan man skriva ett äktenskapsord. Detta ska registreras hos skatteverket. Om inget äktenskapsförord är skrivet gäller enligt huvudregeln att all egendom som makarna äger delas lika vid bodelning. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se. Där kan ni bland annat få hjälp att upprätta ett bra samboavtal.

Kan jag undanta min bostadsrätt från bodelning vid skilsmässa eller separation från sambo genom äktenskapsförord även om hon har minderårigt barn?

2018-06-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej.Kan jag undanta min bostadsrätt från bodelning vid skilsmässa eller separation från sambo genom äktenskapsförord även om hon har minderårigt barn?Tack
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du skriver att du är sambo, men du nämner även äktenskapsförord. Jag kommer först att gå igenom den lagstiftning som gäller för sambor, och därefter gå igenom vad som gäller angående äktenskapsförord. SambolagenEftersom du skriver att ni är sambor tillämpas Sambolagen. Sambolagens definition av sambor framgår av Sambolagen 1 § (här). Jag förutsätter att Sambolagens regler om bodelning ska tillämpas och att ni inte har skrivit något samboavtal, se Sambolagen 9 § (här). Om du och din sambo har skrivit ett samboavtal rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga. Samboegendom och bodelningSamboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som har anskaffats för gemensamt bruk, se Sambolagen 3 § (här). Om samboförhållandet upplöses ska bodelning ske, om någon av samborna begär det, se Sambolagen 8 § (här). Det som ingår i bodelningen är samboegendomen, se Sambolagen 8 § (här). Om bostaden är samboegendom ska den av samborna som har störst behov av bostaden få den på sin lott, se Sambolagen 16 § 2 st (här). Att samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som har skaffats för gemensam användning innebär att om den ena hade exempelvis en bostad innan samboförhållandet inleddes, och den andra senare flyttade dit, är bostaden därmed inte samboegendom, och ska alltså inte ingå i bodelningen. Övertagande av bostad i vissa fall Om den ena sambon äger en bostadsrätt eller hyresrätt sedan tidigare (vilket innebär att bostaden inte är samboegendom), kan den andra sambon i vissa fall ändå få överta bostaden vid separation, se Sambolagen 22 § (här). Detta är aktuellt om sambon som inte ägde bostaden sedan tidigare har störst behov av bostaden och det kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft gemensamma barn är detta aktuellt endast om det finns särskilda skäl. ÄktenskapsförordDu nämner äktenskapsförord. Äktenskapsförord regleras i Äktenskapsbalken. Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom, se Äktenskapsbalken 7 kap 3 § (här). Äktenskapsförord kan alltså bara skrivas av makar eller blivande makar, se Äktenskapsbalken 7 kap 3 § 2 st (här). Om du och din sambo planerar att gifta er eller om ni har gift er kan ni skriva äktenskapsförord. Genom äktenskapsförord kan man avtala om att viss egendom ska vara enskild, och därmed inte ska ingå i bodelningen. Makarnas egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom, se Äktenskapsbalken 7 kap 1 § (här). Egendom kan bli enskild genom exempelvis äktenskapsförord, se Äktenskapsbalken 7 kap 2 § p. 1 (här). Det som är giftorättsgods ska ingå i bodelningen, se Äktenskapsbalken 10 kap 1 § (här). Enskild egendom ingår alltså inte i bodelningen. Vad du kan göra nuOm du och din sambo planerar att fortsätta vara sambor och du inte vill att din bostadsrätt ska ingå i bodelningen är bostadsrätten som sagt inte samboegendom, men ni kan skriva ett samboavtal om vad som ska ingå i en eventuell bodelning, vilket jag rekommenderar. Om du och din sambo planerar att gifta er och du vill att bostaden inte ska ingå i bodelningen rekommenderar jag att ni skriver äktenskapsförord, vilket kan göras innan ni gifter er eller när ni har gift er. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara skriftligt, samt vara undertecknat av makarna eller de blivande makarna, och vara ingivet för registrering hos skatteverket. Oavsett om det är aktuellt att skriva samboavtal eller äktenskapsförord rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist. Du kan boka tid med en jurist från Lawline, se länk här. Har du fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Upprätta samboavtal och äktenskapsförord?

2018-05-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och sambon har köpt en bostad. Vi delar lika på lånet, men han gått in med större insats. Vi vill skriva papper på att det är hans egna pengar vid ev. separation/skilsmässa? Vi har ett barn och funderar på att gifta oss för arv osv. Vilka papper skriver man för att pengarna ska vara hans enskilda egendom (vid samboskap och äktenskap)? Äktenskapsförord, skuldbrev? Tack!
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SamboavtalVid samboskap kan ni upprätta ett samboavtal för att pengarna ska vara hans enskilda egendom. Samboavtalet gäller före reglerna om skilsmässa i sambolagen. Genom ett samboavtal kan ni själva kan välja precis hur pengarna ska fördelas vid en eventuell skilsmässa, vad som ska vara enskild egendom mm. Om ni söker på internet kan ni hitta exempelmallar över hur ett samboavtal kan se ut.ÄktenskapsförordVid äktenskap kan ni upprätta ett äktenskapsförord för att pengarna ska vara hans enskilda egendom. Precis som med samboavtal finns det exempelmallar på internet över hur ni kan utforma det. Både samboavtal och äktenskapsförord ska vara skriftliga och undertecknas av er båda. Äktenskapsförordet ska även registreras hos Skatteverket. Lawlines avtalstjänstHos oss på Lawline kan ni enkelt och snabbt upprätta ett juridiskt korrekt samboavtal och äktenskapsförord. Det är viktigt att det inte uppstår oklarheter avseende innehållet i äktenskapsförordet eller samboavtalet och kan därför vara skönt att få hjälp att upprätta det. Ni hittar vår avtalstjänst här.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med Vänliga Hälsningar