Hälftendelning vid bodelning

2012-08-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag och min man ska skiljas efter 5 års äktenskap. Han står som ägare till vår fastighet och står även för alla lånen. Har jag ändå rätt till hälften eftersom vi är gifta? Han har för avsikt att bo kvar i fastigheten, jag har hittat en lägenhet som jag kommer att hyra. Vår son ska bo hos oss varannan vecka. Är det till min nackdel att adressändra innan bodelningen är klar?
Victoria Nilsson |Hej! Då du inte nämner något äktenskapsförord eller annat som skulle föranleda att fastigheten är enskild egendom så utgår jag från att den är giftorättsgods. Därmed ska den ingå i bodelningen, 10:1 Äktenskapsbalken (ÄktB). Innan ert giftorättsgods delas har varje make rätt att från sin egendom avräkna sina skulder, 11:2 ÄktB. Det innebär att din man från fastighetens värde får dra av lånen. Därefter delar ni lika på nettovärdet, 11:3 ÄktB. I första hand har varje make rätt att på sin lott få sin egen egendom. Det innebär att fastigheten ska tillfalla din man, och att du istället kan få annat giftorättsgods till samma värde. Om det inte finns måste din man köpa ut dig. Det finns dock speciella regler om övertagande av den gemensamma bostaden, 11:8 ÄktB. Då du redan har hittat en lägenhet utgår jag dock från att det inte är aktuellt i ert fall. Adressändringen inverkar inte på det nu behandlade. Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Vänliga hälsningar,

Gåva av enskild egendom

2012-08-17 i Bodelning
FRÅGA |Jag har ärvt en lägenhet av min mor och i gåvobrevet står det: Gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom. Jag har dock inte vetat innebörden av detta utan gett bort 50% till min fru med ett gåvobrev när vi gifte oss. Jag har bodde där innan vi träffades. Vi står även båda på lånen. Har hon rätt till hälften ifall vi skiljer oss?
Hanna Wingren |Hej och tack för din fråga! Den andel av bostadsrätten som du inte gett till din fru är fortfarande din enskilda egendom och ska alltså inte ingå i en bodelning vid eventuell äktenskapsskillnad mellan er. Den andel som du skänkt till din fru är hennes giftorättsgods (om ni inte skrivit att det ska vara hennes enskilda egendom) och ska ingå i en bodelning vid eventuell äktenskapsskillnad. 50 procent av lägenheten är alltså din enskilda egendom medan resterande 50 procent är din makas giftorättsgods till vilket du har rätt till hälften vid en bodelning. Vänliga hälsningar

Större skulder än tillgångar vid bodelning

2012-08-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Antag följande scenario: P och A ska skiljas efter 8 års äktenskap. Inga äktenskapsförord finns. Ps tillgångar är villa (ensam ägare) 2000000, bil 100000 (ensam ägare) och skulder bolån 1800000 (ensam), renoveringslån 100000 (ensam), billån 80000, csn 300000. As skulder är csn 200000, hon har inga tillgångar. Hur blir bodelningen? Visst borde båda gå in med 0 kr så det kvittas? Vänligen.
Victoria Nilsson |Hej! Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad så ska makarnas respektive skulder avräknas från deras tillgångar innan giftorättsgodset läggs samman, 11:2 Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Då Ps totala tillgångar är 2 100 000 kr och hans totala skulder är 2 280 000 kr blir hans nettovärde negativt. Nettogiftorättsgodset kan aldrig tas upp till ett negativt värde, varför värdet sätts till noll om skulderna överstiger tillgångarna. Ps giftorättsgods anses därmed ha ett värde av 0 kr. Också As nettovärde blir negativt, då hen inte har några tillgångar men en skuld på 200 000 kr. Även As giftorättsgods anses därför ha ett värde av 0 kr. Följden av detta blir att det inte finns något giftorättsgods att dela på. Vardera part kan därför behålla sina tillgångar i en bodelning. Vänliga hälsningar,

Andelsberäkning enligt testamente

2012-08-13 i Bodelning
FRÅGA |Min farfar gick nyligen bort och min far är avliden sen många år tillbaka vilket om jag förstår det rätt gör mig och min faster till bröstarvingar! Men testamente finns och där står det att min faster ska få sin laglott (hälften?) och att jag och hennes son ska dela på resten av arvet! Men om jag förstår det rätt så borde jag vara bröstarvinge efter min far och ha rätt till lika mycket som min faster men hon kommer få 50% av tillgångar och hus och jag 25% nu?
Oliver Kronberg |Hej och tack för din fråga. Det stämmer att ni båda är bröstarvingar efter din farfar, se ärvdabalken (ÄB) 2:1. I enlighet med den s.k. _istadarätten_ träder du in som bröstarvinge i din fars ställe. I svensk rätt gäller den legala arvsordningen (se bl.a. ÄB 2 och 3 kap) om det inte finns något testamente. I ett sådant fall ärver bröstarvingarna lika mycket vardera. Bröstarvingarna får därmed sin _arvslott_, som alltså är det arv som en enskild arvtagare är berättigad till enligt den legala arvsordningen. I det här fallet finns det dock ett testamente. Testamentet ska tolkas i enlighet med vad som kan antagas överensstämma med testatorns vilja, se ÄB 11:1. Den legala arvsordningen kan alltså sättas ur spel till förmån för testamentet. Testatorn kan förorda bort hela sin kvarlåtenskap till andra än bröstarvingarna, men bröstarvingarna kan då begära jämkning av testamentet för att få ut hälften av sin arvslott, den s.k. _laglotten_, se ÄB 7:1 och 7:3. I detta testamente verkar det inte som att laglottsskyddet har kränkts för någon av er, vilket betyder att jämkning av testamentet ej är nödvändigt. Så som jag har uppfattat testamentet utifrån dina uppgifter, ser beräkningen ut enligt följande: Din faster ska ärva sin laglott, vilket i detta fall är 25 % av kvarlåtenskapen (hennes arvslott är 50 %, eftersom ni är två bröstarvingar). Den resterande delen av arvet, dvs. 75 %, ska du och din fasters barn dela på. Detta betyder att ni ärver 37,5 % vardera. Länk till ÄB: https://lagen.nu/1958:637 Med vänlig hälsning,

Sambodelning

2012-08-19 i Bodelning
FRÅGA |Vi har en son som tillsammans med sambo och 3 barn bor i en fastighet som vi äger. Vad händer om de separerar? Kan fastigheten komma att ingå i bodelningen? Vad menas med dolt ägande?
|Hej, Och tack för att du kontaktar Lawline! Till att börja med så krävs det enligt sambolagen 8 § ( http://lagen.nu/2003:376 ) att någon av samborna begär att bodelning ska ske föra att en sådan ska bli aktuell. Vidare så tolkar jag det som att ni hyr ut fastigheten till er son och dennes sambo, varför jordabalkens 12 kapitel (hyreslagen) ( http://lagen.nu/1970:994#K12P1S1 ) är tillämplig i frågor om bostaden. Till att börja med kan sägas att en hyresrätt som sambor införskaffar för gemensamt bruk är att betraktas så som samboegendom. Vid en bodelning så skall värdet av samboegendomen delas mellan samborna, 14 § sambolagen. När det gäller hyresrätter som inte har något legalt marknadsvärde uppstår här ett problem då samborna inte kan komma överens om vem som skall tilldelas hyresrätten. För denna situation finns bestämmelsen i 16 § 2 st sambolagen som stadgar att den av samborna som är i bäst behov av bostaden skall tilldelas denna utan avräkning i bodelningen. Det är alltså frågan om vem som är i bäst behov av hyresrätten. Vid en sådan bedömning spelar en rad faktorer in exempelvis ekonomi, barn, social förhållande etc. Detta innebär att ni fortfarande behåller fastigheten vid en bodelning mellan er son och hans sambo men att hyresrätten till den kan övergå till antingen er son eller dennes sambo beroende på vem som är i bäst behov av hyresrätten. Frågan om dolt samägande är i fråga om fastigheten ej aktuellt då bostaden ej är förvärvad av er son och dennes sambo, men jag kan ändå klargöra lite snabbt vad dolt samägande innebär. Frågan om dold samäganderätt regleras inte i lag utan det är något som har utvecklats i rättspraxis. För att en dold samäganderätt skall kunna uppkomma mellan makar eller sambor krävs att egendomen har köpts för gemensamt bruk, att den partner som inte står som formell ägare har bidragit ekonomiskt till köpet och att båda parterna har avsett att man skall äga egendomen tillsammans. Om dessa tre villkor är uppfyllda innebär det att man presumerar – dvs utgår ifrån – att den make/sambo som inte är formell ägare har en dold samäganderätt. Vänligen,

Större skulder än tillgångar vid bodelning m.m.

2012-08-16 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min fru ska skiljas efter 8 års äktenskap. Villa och bolån står på mig. Jag har även andra lån så totalt hamnar jag på minus. Min fru har studielån och inga tillgångar. Visst blir resultatet av detta att vi båda tillför 0 kr? Några övriga funderingar: Vad hade hänt om vi båda stått som ägare för huset men bolånen endast stått på mig? Min fru flyttade ut för ett halvår sedan, hennes mor köpte en bostadsrätt åt henne. Ska bostadsrätten räknas in i bodelningen? Kan hon hävda att hon lånat pengar av sin mamma till att köpa den?
Victoria Nilsson |Hej! Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad så ska makarnas respektive skulder avräknas från deras tillgångar innan giftorättsgodset läggs samman, 11:2 Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230). Nettogiftorättsgodset kan aldrig tas upp till ett negativt värde, varför värdet sätts till noll om skulderna överstiger tillgångarna. Följden av detta blir att det inte finns något giftorättsgods att dela på. Vardera part kan därför behålla sina tillgångar i en bodelning. Om ni båda ägt 50 % av huset var skulle din frus nettogiftorättsgods förmodligen ha ett positivt värde. Då skulle ni dela lika på din frus nettogiftorättsgods, 11:3 Äktenskapsbalken. Om din frus bostadsrätt ska ingå kräver för det första att det är hon äger den, alltså att hon fått den i gåva av sin mor (inte endast bor i en av sin mor ägd bostadsrätt). För det andra krävs att hon har fått den innan den kritiska tidpunkten, vilket är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks, 9:2 Äktenskapsbalken. För det tredje krävs att din svärmor, om hon gett bostadsrätten till din fru, inte gjort förbehåll för att den ska utgöra enskild egendom, 7:2 Äktenskapsbalken. Vänliga hälsningar,

jämkning av bodelningsavtal?

2012-08-15 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga om bouppteckning efter skilsmässa. En bekant till mig skilde sig för ca 2,5 år sedan och har mått mycket dåligt. När boet skulle delas upp var den andra makens far den som agerade bouppteckningsman (men inte förordnad av tingsrätten). Ett avtal skrevs under av båda makarna. Min bekant har först nu orkat ta tag i detta och känner att han blev helt vilseledd och lurad. Jag har läst att det under vissa förutsättningar går att väcka talan om ogiltighetsförklaring av bouppteckningen. Min fråga gäller om det finns någon tidsgräns för när sådan talan senast kan väckas. Avtalet skrevs ju under för ca 2,5 år sedan. Tacksam för svar!
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! Jag misstänker att du egentligen menar bodelning när du skriver bouppteckning. Det senare är enbart det förfarande då boet s.a.s. inventeras, medan det förra utgör den slutliga regleringen av makarnas egendomsförhållanden. I och med att någon förrättningsman inte förordnats av Tingsrätten finns inte någon i lag föreskriven möjlighet att klandra bodelningen. Anledningen till detta är att en sådan bodelning som är aktuell i din väns fall anses vara ett godkänt avtal. Grundinställningen i svensk rätt är nämligen att det råder avtalsfrihet mellan makar då det gäller ekonomiska angelägenheter av familjerättslig karaktär som t.e.x. ett bodelningsavtal. Detta bekräftades inte minst i rättsfallet NJA 1994 s.265 där två makar hade skrivit under ett avtal som uppgavs slutligt reglera deras egendomsförhållanden, men där ena maken trots avtalet ändå begärde att Tingsrätten förordnade en bodelningsförrättare. Högsta Domstolen kom fram till att det inte var möjligt att förordna en bodelningsförrättare eftersom avtalet mellan makarna var giltigt som bodelningsavtal. En konsekvens av att avtal mellan makar lyder under allmänna förmögenhetsrättsliga regler är att även avtalslagens regler om jämkning av avtal kan bli tillämpliga (se https://lagen.nu/1915:218#P36S1). Detta bekräftas inte minst av att äktenskapsbalkens 12 kap innehåller regler om jämkning av bodelningsavtal. Nämnda kapitel är dock bara aktuellt under genomförandet av en bodelning och inte efter att bodelningen slutförts. Om en make skrivit under ett bodelningsavtal som uppfyller lagens formkrav (se 9 kap ÄktB) är han/hon alltså i princip bunden av avtalsinnehållet. Är avtalet oskäligt på något sätt skulle den förfördelade maken inför domstol ev. kunna kräva att avtalet ska jämkas i enlighet med 36 § avtalslagen och avtalsrättsliga principer. Lycka till! Vänligen,

Skulder vid bodelning

2012-08-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej Jag har en fråga avseende familjerättens syn på skulder i en eventuell bodelning. Jag har följande situation. Tillgångar på ca 4.5 msek, skulder på ca 2.8 msek för anskaffandet av dessa tillgångar (bl a huslån). Dessa tillgångar kommer att vara reglerade i ett äktenskapsförord och kommer INTE att vara giftorättsgods vid en eventuell bodelning. (enskild egendom) Min fru har i princip väldigt lite tillgångar (under 100.000) däremot skulder på ca 300.000 varav hälften studieskulder. De mesta tillgångarna är också enskild egendom. Om jag förstått Äktenskapsbalken rätt så kan man inte komma in med " negativt giftorättsgods" (mer skulder än tillgångar) så därför blir detta 0. Alternativet är att reglera studieskulderna i ett sk föravtal Min fråga är: Ingår skulderna i ett äktenskapsförord eller är det bara tillgångarna ? Dom flesta tillgångar har ju som bekannt en skuldsida också. Behöver detta regleras specifikt i äktenskapsförordet eller ser man per automatik anskaffandet av tillgångar även (ibland ) har en skuldsida ?
Victoria Nilsson |Hej! Enligt äktenskapsbalken 11:2 ska skulder som på något sätt är hänförliga till enskild egendom i första hand dras av mot den enskilda egendomen vid bodelning. Det innebär t.ex. att om huset är enskild egendom så kommer husets värde användas för att täcka huslånet. Endast om lånets värde skulle överstiga värdet av den enskilda egendomen ska det dras av mot giftorättsgodset. Som du skriver är det inte möjligt att ha ett negativt giftorättsgods vid bodelningen, vilket innebär att om skulderna överstiger tillgångarna så blir giftorättsgodset 0 kr. Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Vänliga hälsningar,