Adoption och arv

2011-09-28 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min mor och styvfar är skilda. Jag är 37 år och vill nu att han adopterar mig. Blir jag av med ev arvsrätt till min mor då? Vill ju ha båda mina föräldrar i lagens namn.
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Regler om adoption finner du i Föräldrabalken (FB). I 4:1 FB stadgas att det är allmän domstol som beslutar om adoption får ske. Då du är över 18 år behöver inte dina biologiska föräldrar samtycka, men rätten kommer inhämta åsikter från dem. Avgörande för bedömningen om adoptionen är lämplig är det personliga förhållandet mellan dig och din styvfar, det vill säga om er relation kan anses som den mellan far och dotter. Det bör sägas att det inte är helt lätt att få igenom en vuxenadoption. Eftersom din mamma och din styvfar är skilda kommer din styvfar ensam adoptera dig. Det påverkar arvsrätten på så sätt att du efter adoption inte längre anses som avkomling till någon av dina biologiska föräldrar utan endast som avkomling till din nuvarande styvfar, 4:8 FB. Det innebär att du även förlorar arvsrätten till din biologiska mor. Du kan därför efter genomförd adoption endast ärva henne om hon testamenterar egendom till dig. Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381#K4 Lycka till! Med vänlig hälsning,

Adoption och arv

2011-05-23 i Adoption
FRÅGA |Hej jag har en fråga, vi säger att "Pär" tidigare varit tillsammans med en tjej som han omedvetet gjort gravid och han lämnar sedan henne utan att veta om att hon är gravid, tjejen bestämmer sig då för att adoptera bort barnet. Men Pär har skaffat sig en ny fru och de har ett gemensamt barn. vad händer om både "Pär" och hans fru plötsligt dör och den adopterade dottern dyker upp? Hur blir det med arvet då? hoppas min förklaring går att förstå
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! I Sverige finns den så kallade starka adoptionen. Den innebär att alla band till den biologiska familjen klipps, även de rättsliga. När en adoption gått igenom är man därför rent rättsligt inte barn till de biologiska föräldrarna längre. Därför kan man heller inte ärva de biologiska föräldrarna efter genomförd adoption. Den adopterade dottern ärver alltså inte "Pär" när han avlider. Med vänlig hälsning,

Adoption

2011-05-03 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag och min fru flyttade ihop för snart 10 år sedan och gifte oss året efteråt. Hon har en dotter på snart 13 år som aldrig träffat sin far då hennes mamma ej vet vem han är. Hon har alltid sett mig som sin pappa och vi båda vill nu att jag adopterar henne. Så nu vill jag veta vad de kollar upp hos mig vid en bedömning, möter det något hinder att jag har skulder hos kronofogden sedan många år tillbaka t.ex Mvh Tommy
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Regler om adoption finns i 4 kap i föräldrabalken (FB). Eftersom din frus dotter är äldre än 12 år får hon inte adopteras utan eget samtycke, 5 §. Dessutom måste bägge föräldrarna godkänna adoptionen, 5a § (eftersom dotterns biologiske far är okänd kan ju dock hans samtycke inte inhämtas). Enligt 6 § skall rätten pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Utgångspunkten vid bedömningen är barnets bästa. Adoptionen skall vara till fördel för barnet, den som vill adoptera skall ha uppfostrat barnet eller vilja uppfostra barnet. Domstolen är även skyldig att ta hänsyn till barnets vilja. Att du har skulder hos kronofogden kommer alltså förmodligen inte att påverka rättens bedömning. Hoppas mitt svar har hjälpt dig!

Adoption på 50-talet - om svag och stark adoption

2010-12-22 i Adoption
FRÅGA |Jag har en syster som är min mammas barn och adopterad av min pappa. Jag läste nånstans i nån juridisk litteratur på en kurs jag gick för kanske tio år sen, att barn adopterade före 1973 (tror jag det var) inte har arvsätt efter den förälder som adopterat dem. Eftersom min syster är adopterad redan i början av 50-talet så skulle hon isåfall inte ha rätt att ärva min pappa, stämmer det, och var finns isåfall den lagtexten att se? (Har läst en del här, och på andra ställen, om s.k. svaga adoptioner, men såna handlar väl bara om att barnen inte har arvsrätt efter sina Biologiska föräldrar, inte om att de har arvsrätt efter den som adopterat dem?) Alltså; barn adopterade i början på 50-talet har inte arvsrätt efter den person som adopterade dem då? Barn adopterade senare än 1973 har däremot full arvsrätt efter den som adopterat dem?
Enar Essle |Hej, Ibland kan det vara lite snårigt med äldre bestämmelser och vad som egentligen gäller. För att få svar kan det vara nödvändigt att gå tillbaka till lagens förarbeten för att få klarhet i situationen. I proposition 1970:186 finns svaret på din fråga. Det är helt korrekt att adoptionsreglerna, så som många familjerättsliga bestämmelser, ändrats under 1900-talet. Det stämmer också att din syster som adopterades innan 1 juli 1959 hade en svagare ställning. Bland annat hade adoptivbarn innan 1959 inte arvsrätt efter adoptantens släktingar. Den arvsrätt som adoptivbarnet ändå hade gentemot adoptanten var begränsad på så sätt att arvsrätten inte fick inkräkta på laglotten som var förbehållen bröstarvingarna. De biologiska banden mellan adoptivbarnet och dess föräldrar var inte helt avklippta då föräldrarna fortfarande hade en viss underhållsskyldighet. Den 1 juli 1959 infördes dock dagens så kallade starka adoption som gav adoptivbarnet samma ställning som adoptantens bröstarvingar. Emellertid skulle dessa regler inte gälla på adoptioner som skett innan 1 juli 1959 om inte adoptanten inom fem år anmälde att de nya reglerna om stark adoption skulle gälla för dennes adoptivförhållande. Det visade sig att få hade uppmärksammat denna anmälningsskyldighet varför riksdagen beslutade att från och med 1971 skulle stark adoption gälla för alla adoptioner _oavsett när_ dessa ägt rum. Din syster har alltså samma familjerättsliga ställning som om hon var din pappas biologiska barn enligt föräldrabalken (1949:381) 4 kap 7 och 8 §§. mvh

Adoption av styvbarn

2011-09-06 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag har en son som är 16 år. Han har ej träffat sin biologiska pappa dom senaste 14 åren pga.att vi levt under skyddad identitet och gömda. detta pga. biologiska pappan. Är gift med en ny man sedan 3år,vi har levt tillsammans drygt 8 år. Så det är "pappan" till sonen. Sonen mår fruktansvärt dåligt för att han inte har någon "riktig" pappa så bla.därför vill min man adoptera honom. Hur fungerar det?
Elin Karlsson |Hej! För att adoptera sitt styvbarn måste man ansöka hos tingsrätten. Bestämmelser om adoption återfinns i 4 kapitlet föräldrabalken (FB) se: https://lagen.nu/1949:381 Om barnet är under arton år kan det krävas samtycke av den biologiska föräldern. Det krävs dock inte om föräldern inte har vårdnaden eller befinner sig på okänd ort. (5 § 2 st. FB) Samtycke krävs även av barnet själv om det är över tolv år. När adoptionen gått igenom så bryts de juridiska banden till den biologiska föräldern, i ert fall pappan. Det handlar om frågor som boende, vårdnad, att rätten till arv upphör mm. På MIA:s hemsida finns en blankett man kan använda sig av vid ansökan om adoption och den hittar ni här: http://mia.eu/blanketter/svenska/tillsan.pdf Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Vuxenadoption och arvsrättsliga konsekvenser

2011-05-05 i Adoption
FRÅGA |Hej. Vad gäller vid en adoption av vuxen? Min styvfar, numera skild från mor, och jag vill att han ska adoptera mig. Hur går vi tillväga? Försvinner arvsrätten till båda de biologiska föräldrarna? Tacksam för svar..
Alexander Wagner |Hej! *Adoptionen* _Hur_ _ni_ _ska_ _gå_ _till_ _väga_ Det är Tingsrätterna som behandlar adoptionsärendena. Det är alltså dit ni ska vända er för att ansöka om adoption. Det är sedan rätten som avgör om adoptionen är lämplig. Sveriges domstolar hittar du på: http://www.domstol.se/. _Övrig_ _information_ Eftersom du är vuxen (över 18 år), så krävs inte din biologiska moders samtycke för att adoptionen ska få äga rum, se https://lagen.nu/1949:381#K4P5aS1. Rätten kommer dock inhämta din mors åsikt i frågan, se https://lagen.nu/1949:381#K4P10S3. Rätten kommer även pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum, se https://lagen.nu/1949:381#K4P6S1. Meningen är att det ska föreligga ett samband mellan adoptant och adoptivbarn. Rätten fäster stor vikt vid om adoptanten har uppfostrat eller ämnar uppfostra adoptivbarnet eller om det föreligger ett särskilt personligt förhållande mellan dem båda och att det därför finns en särskild anledning till adoptionen. Hänsyn tas även till barnets vilja men det kan vara ganska svårt att få en adoption av vuxen till stånd. Om din styvfar har gift om sig, krävs att hans nuvarande maka också kan adoptera dig. Makar får nämligen inte adoptera annat än gemensamt, se https://lagen.nu/1949:381#K4P3S1. *Arvsrätten* I Föräldrabalken 4 kap. 8 §, se https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1, regleras de rättsliga följderna av att ett barn då barn adopterats. Enligt denna reglering anses man vara barn till den som är adoptant, det vill säga din nuvarande styvfar. Adoptanten träder, enligt lagens mening, i de biologiska föräldrarnas ställe. Detta innebär att lagen, efter en genomförd adoption, bortser ifrån ditt släktskap till din biologiska mor. Konsekvensen blir att du efter adoptionen inte längre anses som din mors bröstarvinge (barn). Din arvsrätt i din biologiska mors dödsbo bortfaller eftersom du, i lagens mening, inte längre anses vara hennes avkomling, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1 och ovan nämnda 4 kap. 8 § Föräldrabalken. Efter en genomförd adoption, kan du bara ärva din biologiska mor om hon har testamenterat egendom till dig. Med vänliga hälsningar

Finns rättsligt band kvar till biologisk förälder efter adoption?

2011-01-30 i Adoption
FRÅGA |Hej! Jag blev bortadopterad av min far som liten. Räknas jag som avkomling till min biologiske far i någon mening och i så fall hur?
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Regler om adoption återfinns i Föräldrabalken (FB) 4 kap, se https://lagen.nu/1949:381#K4. I svensk rätt tillämpa enbart s.k. starka adoptioner. Detta innebär att alla rättsliga band med den biologiska föräldern upphör i och med adoptionen. Tidigare fanns i svensk rätt svaga adoptioner, vilket innebar att adoptivbarnet behöll vissa arvsmässiga rättigheter efter den biologiska föräldern. Sedan 1971 gäller dock att alla adoptioner betraktas som starka, oavsett när de ägt rum. FB 4 kap 8 § stadgar att ”Vid tillämpning av bestämmelse i lag eller annan författning som tillägger släktskap eller svågerlag rättslig betydelse skall adoptivbarn anses som adoptantens barn och icke som barn till sina biologiska föräldrar.” Ett adopterar barn likställs därmed med adoptivförälders ev. biologiska barn och har samma rätt till ex. laglott som denne. Arvsrätten efter adoptivbarnets biologiska förälder upphör däremot genom adoptionen. Det finns dock inte något hinder mot att en biologisk förälder genom testamente ser till att det bortadopterade barnet får kvarlåtenskapen. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Adoptivbarns arvsrätt

2010-08-12 i Adoption
FRÅGA | Hej! Jag undrar om min bortadopterade son har någon arvsrätt efter mig?
Sonja Rodhe |Hej! Regler om adoption finns i föräldrabalkens (FB) 4 kap, se https://lagen.nu/1949:381. I 4 kap 8 § FB finns den bestämmelse som reglerar adoptivbarns rättsliga ställning. Denna bestämmelse innebär att i frågor om t.ex. rätten till arv ska ett adoptivbarn ses som barn till den som har adopterat barnet (adoptanten) och inte som barn till de biologiska föräldrarna. I och med att adoptivbarnet i rättsligt hänseende ska behandlas som adoptantens eget barn finns det alltså inte någon arvsrätt mellan adoptivbarnet och de biologiska föräldrarna. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Vänligen,