Kan man avtala bort underhållsansvaret?

2021-05-18 i Underhåll
FRÅGA |Är föräldrabalkens reglering om underhållsskyldighet tills barnet är 18 år eller tills skolgången avslutats enligt FB, dock längst till 21 års ålder dispositiv?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du vill ha reda på huruvida det är möjligt att avtala bort underhållsskyldigheten i 7 kap 1 § Föräldrarbalken.Enligt bestämmelsen ska föräldrarna ansvara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga samt vad barnet behöver. Hänsyn ska vidare tas till om barnets egna ekonomiska förmåga. Som du redan konstaterat upphör underhållsskyldigheten när barnet fyllt 18 eller tills barnet gått ut skolan, dock längt till dess att barnet fyller 21. Med skola avses grundutbildningar såsom grundskola och gymnasium. Vad gäller de kostnader som kommer med underhållet så ska föräldrarna dela på dessa sinsemellan. De ska betala efter egen ekonomisk förmåga vilket innebär att den ena föräldern kan komma att betala mer eller mindre än den andra.Denna lagstadgade underhållsskyldighet går inte att avtala bort utan är tvingande. Ett avtal som befriar en underhållsskyldig förälder från ansvar är inte giltigt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke

2021-01-18 i Adoption
FRÅGA |Hej, behöver råd och information! Min dotter är 14 år och gravid! Hon är tillsammans med barbentes pappa som är 16 år. Dom har nu gemensamt kommit fram till att de vill att jag och min man (inte dotterns biologiska pappa) ska adoptera deras barn då de inte hat möjlighet att försörja eller ta hand om barbent själva. Jag är 35 och min man 46 år. Vi har diskuterat saken och är med glädje villiga att ta oss an barnet. Men hur fungerar det? Har sökt hjälp både hos socialtjänsten och familjerätten men ingen vet vad som gäller! Vi är inne på att kontakta en jurist privat men tänkte kolla om ni har tips och råd. En överhängande oro är att pojkvännens föräldrar ska motsätta sig adoptionen. Är det mest fördelaktigt att ansöka om adoption när barnet är 6 veckor eller är det bättre att vänta tills barnet är tex 1 år? Ytterligare en oro är att om vi inte skulle bli godkända som adoptiv föräldrar...vad händer då? Mvh Lovisa
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka möjligheter du och din man har att adoptera din dotters barn. Frågor avseende adoption regleras i Föräldrabalken (1949:381) (FB). När det kommer till frågor avseende adoption av barn så måste man främst beakta vad som är bäst för barnet (4 kap 1 § FB). Man ser till barnets behov av adoption och dessutom görs en lämplighetsbedömning (4 kap 2 § FB). Behov av adoption Huruvida barnet är i behov av nya föräldrar beror bl.a. på föräldrarnas vilja och förmågan att ge omvårdnad, trygghet och en god fostran. I denna bedömning ställs barnets rätt till sitt ursprung och en förälders rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv mot barnets behov av trygghet och stabilitet. Lämplighetsbedömningen Detta innebär man gör en sammanvägning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Främst avser lämplighetsbedömningen adoptivföräldrarnas lämplighet att adoptera. Bedömningen utgår från adoptivföräldrarnas möjligheter att ta hand om barnet och ge det en stabil och säker uppväxt. Omständigheter såsom personliga egenskaper, socialt nätverk, ålder och hälsa kan tas med i bedömningen. Samtycke I första hand är det Tingsrätten (TR) som prövar frågan om adoption och domstolen måste se till att ärendet blir tillräckligt utrett (4 kap 12-13 §§ FB). Det är TR som sen ger socialnämnden i uppdrag att göra en adoptionsutredning. Här klarläggs bl.a de biologiska föräldrarnas samtycke och inställning till adoptionen. Kvinnan har rätt att samtycka till att adoptera bort sitt barn när mist sex veckor har förflutit sedan förlossningen. Hon måste ha hunnit återhämta sig innan samtycke kan inhämtas (4 kap 9 § FB). I Sverige får man inte adoptera bort sitt ofödda barn vilket hänger ihop med att surrogatmödraskap är otillåtet.Vad innebär detta för dig? Under förutsättning att din dotter och hennes kille inte har möjlighet att ta hand om barnet så finns möjlighet för dig och din man att adoptera det när minst sex veckor förflutit. Det finns ingen övre åldersgräns vad gäller möjligheten till adoption och om era förutsättningar att ta hand om barnet är goda (vad gäller personliga egenskaper, socialt nätverk och hälsa) så finns chansen att domstolen godkänner adoptionen. Vidare är det de biologiska föräldrarna som måste samtycka till adoptionen vilket innebär att farföräldrarnas åsikt spelar mindre roll i det sammanhanget. Om domstolen inte skulle finna er lämpliga som adoptivföräldrar rekommenderar jag att föräldrarna hör av sig till socialtjänsten för vidare rådgivning. Socialtjänsten verkar för att barn och unga vuxna ska växa upp under trygga förhållanden. Hur går du vidare?Det är till socialnämnden i den kommunen du bor i som du ska höra av dig. Där ska du få information och rådgivning om hur det närmare går till vid adoption.Hoppas detta var till din hjälp! Med vänlig hälsning,

Kan en förälder neka barns umgänge med den andra föräldern när gemensam vårdnad föreligger?

2021-02-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! En vän och hans flickvän har gått ifrån varandra och har en son som är några månader gammal och dom har gemensam vårdnad om jag förstår det rätt. Hon har nu tagit sonen och dragit och låter inte pappan träffa han. Får hon göra så? Får hon neka han att vara med sin son?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den aktuella lagen är Föräldrarbalken (1949:381) (FB). Vid gemensam vårdnad har barnet rätt att umgås med båda sina föräldrar. Så länge gemensam vårdnad föreligger har den ena föräldern inte rätt att, utan den andres samtycke, ta beslut som ska fattas av föräldrarna tillsammans (6 kap 13 § FB). Mamman är skyldig att låta pappan träffa sonen och medverka till att en god kontakt upprätthålls. Både mamman och pappan har ett ansvar för att barnet umgås med båda föräldrarna (6 kap 15 § 2 st FB). Om en vårdnadstvist skulle uppstå riskerar den som inte tillåtit sitt barn att träffa den andra föräldrar att förlora tvisten då denne inte tagit sitt ansvar enligt nämnda bestämmelser. När det gäller frågor som rör barn så ska barnets bästa alltid vara i fokus (6 kap 2a § FB). Barnet har bl.a. rätt till en god och nära kontakt med båda föräldrarna och det får inte förekomma en risk för att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller far illa. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,