Kan ett utländskt surrogatengagemang godkännas i Sverige?

2021-04-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Surrogation är inte i enlighet med svensk lag, av vad jag har förstått. Finns det någon som helst möjlighet till att godkänna ett utländskt surrogatengagemang i Sverige eller är det helt omöjligt???
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt så är surrogatengagemang inte tillåtna pga. den s.k. mater est regeln (moderskapspresumtionen), dvs. att det är den som föder ett barn som är den rättsliga modern. Det finns dock svenska rättsfall som tyder på att utländska surrogatengagemang skulle kunna erkännas i Sverige. I NJA 2019 s. 504 ("Det kaliforniska surrogatarrangemanget") så föddes ett barn i USA av en amerikansk surrogat. I USA ansökte modern om att hon skulle anses vara legal moder till barnet, vilket godkändes av den amerikanska domstolen. När föräldrarna sedan återvände till Sverige så folkbokfördes barnet som en inflyttad amerikansk medborgare. Föräldrarna separerade efter ett tag och modern som inte ansågs vara moder enligt svensk rätt, ansökte då om att få adoptera barnet. Högsta domstolen bedömde att den amerikanska domen om moderskap skulle erkännas i Sverige och att modern som inte födde barnet skulle anses vara legal förälder, trots att surrogation inte är tillåtet i Sverige. Detta eftersom man tog hänsyn till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Rätten till privatliv enligt art. 16 och principen om barnets bästa enligt art. 3, var de centrala bestämmelserna i domen. Högsta domstolen resonerade kring att barnet hade vant sig vid sina föräldrar och skapat ett band till dem, att barnet hade fått ett socialt liv där det var bosatt och att det därmed inte hade varit i enlighet med barnets bästa att ta ifrån barnet dess familje- och sociala liv. Detta avgörande innebär alltså att det finns en liten möjlighet till att en utländsk dom om moderskap efter ett surrogatengagemang kan erkännas i Sverige. Det krävs dock att det sker för att säkerställa barnets rätt till privatliv och att det sker för barnets bästa. I rättsfallet Högsta domstolens dom den 17 december 2019 i mål Ö-3622-19 ("Surrogatarrangemanget i Arkansas") var det fråga om samma sak och även där kom man fram till att den utländska domen om fastställt moderskap efter surrogatengagemang, skulle erkännas i Sverige. Detta på liknande grunder som i rättsfallet ovan. De omständigheter som skulle kunna leda till att ett utländskt surrogatengagemang erkänns i Sverige är alltså att det finns någon utländsk dom som erkänner modern som legal moder och som sedan kan erkännas i Sverige. Domen i sig är dock inte tillräcklig för att moderskapet ska erkännas. Det krävs också att barnet bildat ett band till föräldrarna och det därmed är en del av barnets identitet. Det ska alltså vara av respekt för barnets privatliv och vara i barnets bästa intresse att moderskapet fastställs. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag har ensam vårdnad av mitt barn, vem får vårdnaden om jag dör?

2021-04-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, det är en sak jag har undrat länge. Om en person har ensam vård dör, vem får då vårdnaden av barnet?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan det konstateras att barnets bästa, enligt svensk rätt, ska vara avgörande vid frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska även tas till barnets egna vilja, med beaktande av dess ålder och mognad (6 kap 2a § Föräldrabalken).Om en förälder som har ensam vårdnad dör så ska rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap 9 § 2 st Föräldrabalken). Vid bedömningen av huruvida den efterlevande föräldern ska få vårdnaden så ska hänsyn tas till vilken relation barnet har till föräldern. Hänsyn ska även tas till om det finns någon annan person som barnet känner sig trygg hos och om denne skulle vilja vara dess vårdnadshavare. Om så är fallet kan det då vara lämpligare att denne får vårdnaden om barnet (Prop 1981/82:168). Det finns även en regel som anger att den avlidne vårdnadshavarens vilja ska beaktas (exempelvis om viljan framgår av testamente) vid valet av ny vårdnadashavare. Detta såvida det inte är olämpligt (6 kap 10 a § 4 st). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får makar samäganderätt till varandras egendom efter ett äktenskaps ingående?

2021-02-23 i Bodelning
FRÅGA |Om man äger en bil före äktenskap och sedan gifter sig, kommer maken då automatiskt bli ägare till bilen?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett äktenskap innebär inte att makarna får samäganderätt till varandras tillgångar. Det som sker vid ett äktenskap är dock att makarnas tillgångar enligt huvudregeln blir giftorättsgods. Giftorättsgodset kommer att ingå i bodelningen som kommer att äga rum vid en eventuell skilsmässa, vilket anges i 10 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Vid en bodelning ska makarnas egendom fördelas mellan dem. Makarnas egendom blir giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket anges i 7 kap 1 § ÄktB. I 7 kap 2 § anges när egendomen är att betrakta som enskild, och det kan exempelvis vara att egendomen fått den statusen genom ett äktenskapsförord. Ett äktenskap i sig förändrar alltså inte äganderätten till ett föremål. Vid ett äktenskaps upphörande kommer dock allt giftorättsgods att ingå i bodelningen, där all egendom ska fördelas mellan makarna. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får jag bestämma över mina egna pengar om jag är under 18 år?

2020-11-06 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag är 17 år och vill köpa en dyr väska men mina föräldrar låter inte mig fast jag har tjänat pengarna själv. Har de rätt att bestämma över det?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En omyndig person (under 18 år) har enligt huvudregeln i 9 kap 1 § Föräldrabalk (1949:381) ingen rättshandlingsförmåga, vilket innebär att denne själv inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Det finns dock undantag från detta.I 9 kap 3 § Föräldrabalken anges att en omyndig person som är över 16 år får råda över vad denne själv har tjänat genom eget arbete. Detsamma gäller i situationer då den omyndige fått gåva, testamente, förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande med villkor att den omyndige själv ska få råda över egendomen. Detta enligt 9 kap 4 § Föräldrabalken. I ditt fall är du under 18 år och därmed omyndig vilket innebär att du enligt huvudregeln inte har någon rättshandlingsförmåga. Detta innebär att du inte får ingå avtal själv, vilket även omfattar köp. Du är dock över 16 år och har tjänat ihop pengarna själv vilket gör att du enligt undantaget i 9 kap 3 § Föräldrabalken har rätt råda över dem. Det innebär alltså att du har rätt att köpa en väska för pengarna du har tjänat genom eget arbete.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Ska bilar ingå vid bodelning mellan sambor?

2021-04-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag och min sambo ska separera och jag ägde en bil innan som vi båda två använde. Hon påstår att bilen ska ingå i bodelningen eftersom den användes av oss båda två, är det så? Jag tycker det låter märkligt.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bodelning mellan sambor är sambolagen (2003:376) tillämplig. Sambolagen innehåller regler om hur tillgångar ska fördelas när ett samboförhållande upplöses. Ett samboförhållande definieras i 1 § sambolagen som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett sådant förhållande upphör vid fall då samborna gifter sig med varandra eller med någon annan, om de flyttar isär eller om någon av dem går bort. (2 § sambolagen). En bodelning ska ske om någon av samborna begär det, vilket stadgas i 8 § sambolagen. I en bodelning ska endast samboegendom ingå. Det är endast sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, vilket anges i 3 § sambolagen. Med bohag avses möbler, kökasartiklar och annat inre lösöre som används i hemmet (6 § sambolagen). Dessa ska dessutom ha införskaffats för gemensam användning för att anses utgöra bohag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål ska inte ingå i bodelningen, vilket följer av 7 § sambolagen.Det som ska ingå vid en bodelning mellan sambor är den gemensamma bostaden och bohaget. En bil omfattas inte av dessa begrepp och utgör därför inte samboegendom. Detta innebär alltså att bilen inte ska ingå vid bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad avses med personlig egendom?

2021-02-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, jag undrar ifall dyra väskor eller liknande ska ingå vid bodelning efter ev. skilsmässa. Tack på förhand !!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att all egendom som makarna äger, utgör giftorättsgods och därmed ska ingå i bodelningen. Makars egendom blir giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket anges i 7 kap 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). I 7 kap 2 § anges när egendomen är att betrakta som enskild, och det kan exempelvis vara att egendomen fått den statusen genom ett äktenskapsförord. Ett annat undantag är egendom som används uteslutande för personligt bruk, vilket anges i 10 kap 2 § ÄktB. Detta kan vara kläder, presenter eller andra föremål som endast används av en av makarna. Detta får dock endast ske i skälig omfattning. Dyra väskor eller liknande kan utgöra personlig egendom. Huruvida dessa ska ingå i bodelningen beror på om de kan undantas i skälig omfattning eller inte. Det man tar hänsyn till då är väskornas värde samt makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får jag gifta mig med min kusin?

2020-11-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har varit tillsammans med min kusin (förstakusin) i ett antal år. Vi har nu börjat fundera på att gifta oss och har fått höra att det är fel. Nu undrar jag om det är okej enligt lag att gifta sig med sin kusin?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser kring äktenskapshinder regleras i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). I 2 kap ÄktB anges tre olika omständigheter som utgör äktenskapshinder. Det första äktenskapshindret stadgas i 2 kap 1 § ÄktB där det anges att personer under 18 år inte får ingå äktenskap. Det andra äktenskapshindret regleras i 2 kap 3 § ÄktB och anger att ett par som är nära besläktade med varandra inte får ingå äktenskap. Med nära besläktade avses släktingar i rätt upp- och nedstigande led. Det tredje äktenskapshindret stadgas i 2 kap 4 § ÄktB och anger att ett par inte får ingå äktenskap om någon av parterna eller båda parterna har ett pågående äktenskap.Kusiner omfattas inte av begreppet nära besläktade, eftersom kusiner inte utgör ett släktskap i rätt upp- eller nedstigande led. Detta innebär alltså att kusiner får gifta sig med varandra och att det inte föreligger något äktenskapshinder i det hänseendet, i ditt fall. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ingår bilar vid bodelning mellan sambor?

2020-10-10 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min mamma och hennes sambo har gjort slut och ska nu göra en bodelning. Men hennes exsambo anser att min mammas bil som hon köpte innan de blev tillsammans ska ingå i bodelningen. Vad gäller?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid bodelning mellan sambor är Sambolag (2003:376) tillämplig. Sambolagen innehåller regler om hur tillgångar ska fördelas när ett samboförhållande upplöses. Ett samboförhållande definieras i 1 § Sambolagen som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett sådant förhållande upphör vid fall då samborna gifter sig med varandra eller med någon annan, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider (2 § Sambolagen). En bodelning ska ske om någon av samborna begär det, vilket anges i 8 § Sambolagen. I en bodelning ska endast samboegendom ingå. Det är endast sambornas gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendom, vilket anges i 3 § Sambolagen. Med bohag avses möbler, köksartiklar och annat inre lösöre som används i hemmet (6 § Sambolagen). Dessa ska dessutom ha införskaffats för gemensam användning för att anses utgöra bohag. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål ska inte ingå i bodelningen, vilket anges i 7 § Sambolagen. Det som ska ingå vid en bodelning mellan sambor är den gemensamma bostaden och bohaget. En bil omfattas inte av dessa begrepp och utgör därför inte samboegendom. Detta innebär alltså att bilen inte ska ingå vid bodelningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,