Upprättande av äktenskapsförord under äktenskapet

2020-11-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar är gamla och har bett mig om hjälp utifrån deras situation.Pappa är mycket sjuk och har avancerad vård i hemmet. Mamma,som hjälper pappa, är inte heller helt frisk.Pappa har ett eget konto i en bank dit hans pension går. Mammas pension går till ett, för dem, gemensamt konto i annan bank.De är gifta sedan ca 55 år. De äger inte sin bostad utan bor sedan ett par år i hyreslägenhet.De sålde för ca två år sedan sitt hus, som de ägde tillsammans.De har skrivit ett testamente men har inget äktenskapsförord.Pappa har ett barn sedan tidigare dvs särkullbarn.Mamma vill nu, om pappa dör, undvika att det barnet ärver henne, vilket väl blir fallet om de endast har gemensamma konton?Mamma önskar nu att öppna eget konto och föra över sina pengar från deras gemensamma konto samt skriva ett äktenskapsförord för att säkerställa att särkullarnet inte ärver hennes del.Jag talade med Länsförsäkringar (där de har sina gemensamma konton) om detta, de sa att det inte var några problem för henne att öppna ett nytt eget konto och överföra sina pengar till det. Att hon kan göra det via internetbanken. Frågan är om det är så enkelt, måste inte pappa skriva under det?Den andra frågan är om det är möjligt för er att hjälpa till med att skriva ett äktenskapsförord?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Ett äktenskapsförord kan skrivas både före och under äktenskapet Ett äktenskapsförord kan ingås både innan ett äktenskap och under ett äktenskap, vilket framgår av 7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken. Det är dock viktigt att vara medveten om att äktenskapsförordet inte får strida mot testamentet som dina föräldrar har skrivit, enligt 10 kap. 5 § ärvdabalken. Genom att skriva ett äktenskapsförord där dina föräldrar uttrycker att viss egendom, exempelvis ett visst konto eller en viss summa pengar ska bli enskild egendom kommer inte din pappas särkullbarn att ärva din mammas pengar, då enskild egendom inte ingår i en bodelning, enligt 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Din pappa måste samtycka till att pengarna blir din mammas enskilda egendom Din mamma har rätt att öppna ett nytt konto hos deras gemensamma bank. Däremot behöver hon din pappas samtycke för att pengarna ska kunna bli enskild egendom. Äktenskapsförordet ska nämligen signeras av båda makarna, vilket framgår av 7 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken. Om din pappa skulle vara så pass sjuk att han inte är kapabel att förstå vad han skriver under och står under antingen förmyndarskap eller förvaltarskap, så ska förmyndaren eller förvaltaren lämna sitt skriftliga medgivande. När äktenskapsförordet är påskrivet ska det skickas in till Skatteverket. Lawline hjälper dig och dina föräldrar mer än gärna med att upprätta ett äktenskapsförord. Vi rekommenderar att du fyller i dina kontaktuppgifter på vår hemsida, så tar någon av våra jurister kontakt med dig inom kort. Vänliga hälsningar,

När blir en bostad samboegendom?

2020-08-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag undrar om det finns en tidsgräns för att ett bostadsköp ska betraktas som "köpt för gemensamt bruk"? Exempel, jag har ett förhållande som pågått under ett antal år men då vi båda studerar så har vi bott kvar hos våra respektive föräldrar. Jag blir klar med mina studier innan min flickvän och väljer därför att köpa en bostadsrätt så att jag kan flytta hemifrån. Min flickvän är i min lägenhet ofta och sover där ett par gånger per vecka, men betalar ingen hyra eller liknande till mig. 1,5-2 månader efter köpet kommer vi på att det rent praktiskt är bättre om hon flyttar in hos mig och börjar bidra till kostnaderna.I detta scenario köpte jag inte lägenheten för gemensamt bruk, men min flickvän flyttade in 1,5-2 månader efter köpet. Kan köpet då betraktas som "för gemensamt bruk" pga den korta tiden innan min flickvän flyttade in, eller är egendomen min? Vem har bevisbördan vid en eventuell tvist?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att bostadsköpet gjordes innan en sammanflyttning var påtänkt. Är din bostad förvärvad för gemensam användning? Utgångspunkten är att en bostad som är förvärvad före samlevnaden inte anses vara förvärvad för gemensam användning. Ett undantag från detta är om bostaden har förvärvats i nära anslutning till sammanflyttningen. Det finns dock ingen tidsram att förhålla sig till vid en sådan situation, utan det som är avgörande är istället avsikten vid förvärvet. Den avgörande frågan blir alltså om det har funnits en avsikt att bostaden ska användas som sambornas gemensamma bostad i ett nära förestående samboförhållande. Eftersom du förvärvade bostaden innan samlevnaden, och inte heller hade planerat att flytta ihop med din sambo, tyder mycket på att din bostad inte kommer att utgöra samboegendom. Detta förutsätter dock dessutom att det inte fanns någon dold eller underförstådd intention från dig och din sambo att bostaden skulle användas gemensamt. Vem har bevisbördan i en tvist? Vid en tvist har den sambo som påstår att egendom förvärvats för gemensamt bruk bevisbördan. Vidare finns en presumtion om att egendom som förvärvats före samlevnaden inte utgör samboegendom. Vänliga Hälsningar,

Klassas en investeringslägenhet som samboegendom?

2020-07-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag köpte en lgh 2013 som en investering eftersom jag fick pengar över efter två försäljningar av lägenheter.Bodde hos min sambo i hennes lägenhet vid det tillfället, vi fick barn och pga att den lgh jag hade köpt var större flyttade vi in där 2015.Vi ligger i separeration nu och jag anser att min investering inte faller under sambolagen eftersom syftet med det köpet var en investering. Hon vägrar att flytta ut och vet inte vad och vilka vägar jag kan ta för att få det att ske.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer i mitt svar utgå från att du vill att din före detta sambo lämnar den lägenhet som du inte anser utgöra samboegendom omedelbart.Lägenheten utgör samboegendom Samboegendom består av sambors gemensamma bostad och bohag, alltså möbler och liknande. Detta framgår av 3 § sambolagen. En bostad som förvärvas under samlevnaden betraktas som utgångspunkt som förvärvad för gemensam användning. Vissa undantag från detta finns. Faktumet att lägenheten är förvärvad som ett investeringsobjekt skulle i sig kunna medföra att bostaden inte är förvärvad för gemensamt bruk. Att en lägenhet är förvärvad som ett investeringsobjekt utesluter dock inte att den kommer att användas för gemensamt bruk. Detta innebär att lägenheten enligt huvudregeln kommer att ses som samboegendom, då den faktiskt har använts för gemensamt bruk, även om det kan vara så att grundtanken med förvärvet var en annan. Det finns dock ett par uttryckliga undantag som kan medföra att en bostad inte klassas som samboegendom. Dessa återfinns i 4 § sambolagen. Som samboegendom räknas inte egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda (första punkten), egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, (andra punkten), eller egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, (tredje punkten) och vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–3, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild, (fjärde punkten). Det finns alltså en möjlighet att du kan hävda att bostaden inte ska anses utgöra samboegendom med stöd av den fjärde punkten, beroende på hur förvärvet av de två lägenheter som du sålde såg ut. Du äger fortfarande lägenheten Att en bostad utgör samboegendom innebär inte att den ägs gemensamt av två sambor. Om du står som ensam ägare av lägenhet påverkas inte detta av att lägenheten klassas som samboegendom. Istället innebär denna klassificering att lägenheten kommer att ingå i bodelningen. Den av er som sedan kommer att bo kvar i lägenheten kommer vara skyldig att ersätta den andre med egendom eller ett belopp som motsvarar halva lägenhetens värde. Eftersom ni har gemensamma barn kommer detta vara av stor betydelse för avgörandet av vem av er som faktiskt har störst behov av lägenheten. Om barnen huvudsakligen kommer att bo hos en av er kommer denna sambo förmodligen anses ha störst behov av lägenheten. Detta framgår av 16 § andra stycket sambolagen. Om du vill få din före detta sambo att flytta ut från lägenheten kommer ni alltså behöva komma överens om detta, eller ta denna tvist till domstol.Vänliga hälsningar,

När bör man upprätta en framtidsfullmakt?

2020-07-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har föräldrar som båda passerat 80-år. Jag har sedan detta år hjälpt dem att betala sina räkningar i internetbanken, då min far (som är den som skött detta åt dem) börjar tycka att det är för krångligt att lägga in räkningar osv i internetbanken. Detta tänker jag faller under anhörigfullmakten. Men, det som jag börjat gruva mig för är om någon av dem skulle bli sjuk, dement eller så och skulle behöva mer hjälp med ekonomiska göromål, kanske avsluta bankkonton, ta hand om försäkringar, kanske byta bostad (de bor i radhus nu och börjar få svårt med trapporna), ansöka om hemtjänst, kanske sälja radhuset och stugan och behöva någon som tar hand om det. Är det en framtidsfullmakt som är bästa alternativet i ett sådant fall? Eller går det att lösa när/om en hamnar i den situationen?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur ser er situation ut idag? Som situationen ser ut idag hjälper du dina föräldrar med att betala räkningar. Detta kan vara ett uttryck för din anhörigbehörighet. Denna behörighet får du då en anhörig inte längre har förmåga att sköta sina ekonomiska angelägenheter, om detta beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande. Detta framgår av 17 kap. 1 § föräldrabalken. Faktumet att din far upplever det krångligt att navigera i internetbanken är ett sådant förhållande som är jämförbart med de i lagtexten uppradade förhållandena, och innebär alltså att din behörighet aktualiseras för just denna åtgärd. Vad utmärker en framtidsfullmakt? Till skillnad från andra typer av fullmakter, och även anhörigsbehörigheten, så är en framtidsfullmakt formbunden. Detta innebär att om du och dina föräldrar väljer att använda er av en framtidsfullmakt, så kommer denna endast att gälla om vissa villkor är uppfyllda. För framtidsfullmakter gäller ett krav på skriftlighet, vilket framgår av 4 § lag om framtidsfullmakter. I samma paragraf framgår att fullmaktsgivaren, alltså dina föräldrar, inför två vittnen antingen ska underteckna framtidsfullmakten eller intyga att detta redan är gjort. Vittnena ska vidare vara medvetna om att det rör sig om en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Vidare får du som fullmaktstagare inte agera vittne. I övrigt ska av handlingen även framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Denna information återfinns i 5 § lag om framtidsfullmakter. Varför bör ni välja en framtidsfullmakt? Alternativet till en framtidsfullmakt är att tilldelas en förvaltare eller en god man. Om ni därför vill försäkra er om att det är du personligen som kommer fatta majoriteten av besluten åt dina föräldrar bör ni därför tillsammans upprätta en framtidsfullmakt. Denna kommer att börja gälla först när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser, vilket anges i 1 § lag om framtidsfullmakter. Det är du som fullmaktshavare som avgör när detta tillstånd har inträtt, om inte något annat anges i framtidsfullmakten. Ni bör dock vara medvetna om att en framtidsfullmakt endast får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, vilket innebär att vissa medicinska beslut inte kommer att få fattas av dig, även om det anges i fullmakten. Detta framgår av 2 § lag om framtidsfullmakter, som hänvisar till 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen och 1 § tandvårdslagen. För att en framtidsfullmakt ska kunna utfärdas förutsätts att fullmaktsgivaren vid utfärdandet är vid sina sinnes fulla bruk och har förmågan att ta hand om sina angelägenheter. Av denna orsak bör ni inte vänta för länge med att sätta igång denna process. En framtidsfullmakt ska istället ses som en förebyggande åtgärd som gör en eventuell övergång från dina föräldrars nuvarande situation till en vardag där de kommer behöva mer stöd och avlastning smärtfri. Om du väntar med att upprätta en fullmakt tills att någon av dina föräldrar exempelvis blir dement kommer den föräldern alltså inte omfattas av fullmakten. Om ni vill ha hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt finns en mall på vår hemsida under fliken avtal som ni kan använda er av, ni kan även kontakta någon av våra jurister om ni föredrar ett personligt möte. Vänliga hälsningar,

Har man kvarsittande rätt efter att ett samboförhållande avslutats?

2020-09-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har valt att avsluta våran relation. Vi har bott tillsammans sedan 4 år. Vi har två gemensamma barn (det yngsta har jag enskild vårdnad om) i hushållet och jag har även ett barn från tidigare relation som bor 100% med mig. Min sambo står ensam på hyreskontraktet och tycker han kan kasta ut oss? Har jag någon rätt till kvarsittning om jag går till tingsrätten? Eller kommer vi bli bostadslösa?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att lägenheten inte kan klassas som samboegendom vid en eventuell bodelning. Om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden utan att denna klassas som samboegendom har den andra sambon rätt att överta lägenheten när samboförhållandet upphör. Detta förutsätter dock att den andre sambon bäst behöver lägenheten, och att övertagandet även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara skäligt, vilket framgår av 22 § sambolagen. Detta innebär dels att för att du ska ha rätt att överta rätten till lägenheten så ska du ha störst behov av att behålla lägenheten, dels att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt ska anses vara skäligt. Utgångspunkten är att den sambo som de gemensamma barnen kommer att bo hos är den som har bäst behov av bostaden. Eftersom barnen kommer att bo hos dig, så har du ett större behov av lägenheten. Tingsrätten kommer utöver en behovsprövning även göra en skälighetsprövning. Vid en skälighetsprövning gör tingsrätten en bredare bedömning, och faktorer som tingsrätten tar hänsyn till kan vara om det är så att lägenheten har gått i arv hos din sambos familj, om din sambo inte kommer att få någon annan egendom efter bodelningen, och även andra omständigheter som är specifika för just er situation. Vänliga hälsningar,

Vilka dokument behöver man för att gifta sig i Kap Verde?

2020-07-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag och min fästman ska gifta oss på Kap verde där han bor och där han är ifrån, han har aldrig varit i sverige. Jag är svensk och född här, vi ska inte gifta oss inför något svenskt konsulat utan ett Kap verdianskt konsulat. Jag har översatt deras info om vad jag behöver ha med mig och vad jag förstår är det, hindersprövning, äktenskaps certificat, personbevis och kopia på mitt pass. På Skatteverkets hemsida hittar jag ingen info o vigsel utomlands när ena partner inte är svensk medborgare och när det inte är inför en svensk myndighet. Vilka blanketter är dom rätta för mig? Sedan ska jag göra en apostile stämpel på alla dokument men där har jag förstått var jag ska vända mig.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka dokument behöver du ha med dig till vigseln i Kap Verde? Som du själv nämner i din fråga behöver du ha med dig en hindersprövning som du ska uppvisa för konsulatet. Denna bilaga går att hämta här. Dessutom behöver du ett äktenskapscertifikat, som du kan hitta här, och ett personbevis, som kan beställas här. Utöver detta kommer du, som du redan har noterat, behöva visa upp en kopia av ditt pass. Om du vill registrera äktenskapet i Sverige Om du vill att ditt äktenskap registreras i Sverige behöver du uppvisa ett intyg till Skatteverket som visar att vigseln ägt rum. Du kommer behöva skicka in en vidimerad kopia på vigselhandlingen och även en kopia på din fästmans pass. Vänliga hälsningar,

När kan jag ansöka om ensam vårdnad?

2020-07-13 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Undrar om jag kan ansöka om ensam vårdnad då mitt ena barns mamma har skrivit klart och tydligt att hon inte orkar med honom för att han inte respekterar henne. Så nu har jag honom på heltid. Har försökt med sammarbetssamtal men hon vägrar gå på dem.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Barnets bästa är avgörande Som utgångspunkt är det viktigt att vara medveten om att vid alla vårdnadsfrågor och tvister ska barnets bästa vara avgörande för det beslut som fattas. Vid en bedömning av vad som är barnets bästa ska särskilt avseende fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta framgår av 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Inget hindrar dig från att ansöka om ensam vårdnad Om du som förälder är missnöjd med att vårdnaden för din son är delad med hans mamma har du en möjlighet att ansöka om ensam vårdnad. Denna rättighet regleras i 6 kap. 5 § föräldrabalken. Domstolen kommer vid en sådan prövning även fästa avseende vid din och mammans förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Mammans vägran att medverka på samarbetssamtal tyder på att det råder stora samarbetssvårigheter mellan er, och att dessa härstammar från henne snarare än dig. En ansökan om ensam vårdnad ska lämnas in till tingsrätten i den kommun som din son var folkbokförd i under November föregående år. Du kommer dessutom till din ansökan behöva bifoga ett personbevis för din son. Detta går att beställa på Skatteverkets hemsida. Dessutom tillhandahåller tingsrätten en blankett som du kan välja att använda när du fyller i din ansökan. Vänliga hälsningar,