När är en förälder skyldig att betala underhållsbidrag till sitt barn?

2020-08-31 i Underhåll
FRÅGA |jag bor hos min mamma som inte har vårdnaden över mig (folkbokförd hos mamma) men min pappa har det, är han fortfarande skyldig till att betala ut underhållstöd? btw jag är under 18
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Föräldrar svarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Det är en skyldighet att föräldrar försörjer sitt barn tills barnet fyllt 18 år alternativt 21 år om barnet studerar på gymnasiet eller liknande( 7 kap. 1 § FB). Även den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB).Om en förälder inte fullgör sin plikt att betala underhåll så kan föräldern utsättas för verkställighet enligt Utsökningsbalken (UB). Detta innebär att du kan tvingas till att betala underhållet. Om det är ett avtal som är skriftligt och bevittnat avtal så sker verkställighet enligt 3 kap 19 § UB. Om det är en dom så sker verkställighet enligt 3 kap 3 § UB.Detta innebär att föräldrar alltid har en skyldighet att betala underhåll oavsett om de träffar sitt barn eller ej. Om en förälder ej kan betala underhåll på grund av ekonomiska skäl, finns det bestämmelser om underhållsstöd i 18-19 kap Socialförsäkringsbalken.SammanfattningDin pappa är skyldig att betala ut underhållsstöd till dig även fast ni inte bor tillsammans.

Äktenskapsförord

2020-05-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag och min man ska skiljas men jag undrar om man kan få fram ifall vi har skrivit på ett äktenskapsförord eller inte. Jag har nämligen glömt och vill gärna ta reda på det innan jag går vidare. Vad ska jag göra?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett äktenskapsförord är en privat överenskommelse mellan två makar eller blivande makar. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma hur det de båda äger ska delas upp om de skiljer sig. Skrivs inget äktenskapsförord har vardera make rätt till hälften av allt de äger om de skiljer sig. Det spelar ingen roll vem som egentligen äger vad.Ett äktenskapsförords ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. För att vara gällande ska det sedan registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som inte är registrerat är ogiltigt enligt 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB).Skatteverket har ett äktenskapsregister, som b.la. innehåller information om äktenskapsförord som är registrerade. Det är möjligt för privatpersoner att begära ut handlingar från äktenskapsregistret eftersom detta är offentligt. För att ta reda på om ni har ett registrerat äktenskapsförord bör du vända dig till Skatteverket, detta kan du göra genom att beställa den information som finns i äktenskapsregistret som rör dig och ditt äktenskap.Ta kontakt med Skatteverket via denna länk för att beställa uppgifterna ur äktenskapsregistret.

Sambodelning bostad

2020-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Min sambo och jag äger en bostadsrätt hon flyttar ut, men vill sen flytta in igen och jag skall flytta ut. Har hört att man skall göra anspråk inom 3 månader , men skall det vara skriftligt?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga förstår jag det som att ni äger en bostadsrätt gemensamt och den är därmed samboegendom eftersom ni köpt den tillsammans. När ett samboförhållande avslutas ska samboegendomen fördelas lika mellan samborna, detta innefattar bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning enligt 3 § Sambolagen. Ni har därför rätt att dela lika på bostaden om någon av er påkallar sambodelning, vilket måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde enligt 8 § Sambolagen. Om en av er vill behålla bostaden framför den andra finns det en möjlighet att köpa ut den andra parten genom att betala halva värdet av bostaden till den som inte längre ska bo kvar. Betalningen kan ske både genom pengar och genom att avstå egendom till motsvarande värde, som inte är att anse som uppenbart olämplig för den part som blir utköpt. Annars är huvudregeln att den sambo som bäst behöver bostaden får denna tilldelad sig, det som är avgörande för bedömningen är om någon har ensam vårdnad om barn, bostaden är handikappanpassad eller att parten har svårt att få ny bostad pga betalningsanmärkningar osv. Om ni inte kan lösa sambodelningen själva kan ni ansöka om hjälp via domstolen, då kommer en objektiv bodelningsförrättare att utses och fördela samboegendomen (däribland bostaden) mellan er.Sammanfattningsvis: Huvudregeln är att ni ska fördela egendomen lika mellan er på egen hand. Skulle detta inte gå får någon av er ansöka skriftligt till domstolen om att en bodelningsförrättare ska utses för att fördela egendomen mellan er, bostaden kommer tilldelas den som bäst behöver den. Annars finns det möjlighet för den som vill bo kvar i bostaden att köpa ut den part som ska flytta ut.

Sambodelning

2020-03-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag o sambon ska separera. Hur går vi tillväga? Står lika 50% -50% på huset, Köptes för 1.700 000Lån : Bolån : 2.395.000, privatlån: 101.500caVärderat til (2olika) 2.950 000 och 3.250 000Taxeringsvärde : 1.912 000Hur gör vi med cyklar, bil, grejor- delar vi det lika?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågan.Sambor är två personer som stadigvarande bor med varandra i ett parförhållande enligt Sambolagen 1 §, se här. När sambor separerar blir det en sambodelning om någon av parterna begär det enligt Sambolagen 8 §, se här. I denna bodelning kommer samboegendomen att delas lika mellan parterna. Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag. Detta ska ha förvärvats för gemensam användning. Avgörande för om en bostad är att betrakta som samboegendom är om den är avsedd för att användas gemensamt vid tidpunkten av förvärvet av bostaden. I så fall är den förvärvad för gemensam användning och därmed att betrakta som samboegendom. Eftersom ni båda står på huset så antar jag att så är fallet. Den kommer därför utgöra samboegendom och ska delas lika mellan er vid en bodelning. Bilen utgör inte samboegendom och ska enligt huvudregeln inte delas lika vid en bodelning. Det är den som äger bilen som har rätt till den. Ägaren till bilen är inte den som är registrerad utan den som betalat för den. Man kan därmed samäga en bil trots att den enbart är registrerad på en person. Har båda personerna betalat för bilen kan det alltså vara så att båda äger den. Om din sambo inte har betalat något, kan hen dock inte göra anspråk på bilen utan måste kunna visa att hen betalat. Detsamma gäller för cyklar, här är det dock mer troligt att endast en av er har betalat för hela. Vad gäller övriga grejer exempelvis möbler utgör dessa endast samboegendom om de har förvärvats för gemensam användning. Om du och din sambo köpt möbler gemensamt kommer dessa utgöra samboegendom. Har ni däremot köpt saker som inte är ämnade för gemensam användning utgör det inte samboegendom och ska därmed inte delas lika mellan er.

Sambor som ska flytta isär

2020-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har 2 barn. Han äger villan vi bor i och vill nu slänga ut mig. Kan han göra det? Vi har skrivit samboavtal innan vi flyttade in.
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sambolagen (SamboL) reglerar vissa ägandeförhållanden mellan sambor. Lagen används b.la. om sambor flyttar isär 2 § SamboL. Samboegendom vid gemensam inflyttningIfall du och din sambo flyttade in tillsammans i huset, och tanken var att huset skulle användas gemensamt som er permanenta bostad utgör huset samboegendom (3 § SamboL). På begäran av en sambo ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). Detta innebär att om ni flyttat in i huset tillsammans, och inget annat är avtalat, utgör huset samboegendom som ska fördelas genom bodelning på begäran av en av samborna. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. I detta fall har din sambo ingen rätt att "slänga ut dig". Om sambon ägde huset tidigare utgör detta inte samboegendomOm din sambo ägde huset tidigare eller om ni har skrivit ett avtal som reglerar frågan annorlunda utgör huset inte samboegendom. Då har din sambo i regel rätt att "slänga ut" dig. Det finns ett undantag som innebär att den som "inte äger" en bostadsrätt ändå kan ha rätt att ta över denna om det är skäligt och denna sambon bäst behöver bostaden (22 § SamboL). Exempelvis om barnen ska bo hos dig kan vara en anledning som gör att du kan ha bättre rätt till bostaden.

Bostadsrätt vid skilsmässa

2020-04-14 i Bodelning
FRÅGA |Ett gift par med barn bor i en bostadsrätt som ägs gemensamt. Ena parten ger bort sin del alltså hälften till den andra parten genom att skriva gåvobrev.Ena parten blir därmed ägare till hela bostadsrätten.Vad händer vid ev. Skilsmässa och bodelning skall ske? Det finns inget äktenskapsförord om att bostadsrätten eller del därav är enskild egendom varken före eller efter att gåvobrevet skrevs. Då är väl bostadsrätten fortfarande giftorättsgods till 100 % och bostadsrätten delas lika mellan parterna vid ev. Skilsmässa?Tacksam för svar
Carolina Olsson |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av regler som finns i Äktenskapsbalken(ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom den ena makens död eller vid äktenskapsskillnad, 1 kap 5 § ÄktB. När ett äktenskap upplöses ska makarna dela på all egendom som är giftorättsgods. Egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB. Vad som enligt äktenskapsförord är enskild egendom eller vad en make erhållit som enskild egendom genom gåva, arv eller testamente, anses vara enskild egendom mellan makar. Observera att avkastning av enskild egendom anses vara giftorättsgods om det inte föreskrivits annat i ett testamente11 kap. 3 § ÄktB. Vid bodelning läggs makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits av delas värdet lika mellan makarna. En bodelning innebär som huvudregel att makarnas giftorättsgods ska delas lika mellan dem, det behöver dock inte delas exakt lika om man kommer överens om annat 10 kap 1 § ÄktB. När man lagt samman giftorättsgodset efter avdrag för skulder ska detta delas på lika andelar mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Efter detta ska giftorättsgodset fördelas på lotter, 11 kap 7 § ÄktB. I lottläggningen avgörs vem av makarna som ska få vad. I detta skede har varje make rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar. Om bostadsrätten inte utgör enskild egendom så utgör den giftorättsgods och kommer ingå i bodelningen mellan makarna, 10 kap 1 § ÄktB. I ditt fall berättar du att det inte finns något föreskrivet om att bostaden utgör enskild egendom och den kommer därför räknas som giftorättsgods och delas mellan makarna i bodelningen. Nästa fråga som blir att bedöma är vem som ska behålla bostaden på sin lott. Om makarna inte är överens om vem som ska behålla huset så kan man ansöka om att en bodelningsförrättare ska förordnas. I första hand ska bodelningsförrättaren försöka få makarna att komma överens, men om detta inte går bestämmer bodelningsförrättaren hur egendomen ska fördelas 17 kap 1 § ÄktB. Det kommer då göras en bedömning om vem som bäst behöver bostaden. Enligt 11 kap. 8§ ÄktB har den make som bäst behöver lägenheten, efter skilsmässan, rätt att få den genom avräkning på sin "lott". Vem som sedan vid en skilsmässa har bäst rätt till bostadsrätten blir en bedömningsfråga. Man tar exempelvis hänsyn till vem som kommer ha vårdnaden om gemensamma barn, makes möjlighet att skaffa annan bostad samt ekonomiska förhållanden i övrigt. Den maken som inte får bostaden ska bli kompenserad i form av annan egendom eller pengar, så att båda makarna får sin respektive andel. En förutsättning för att man ska få bostaden är att den andre parten kan lösas ut den andra ekonomiskt. Om man inte har möjlighet att köpa ut sin make blir det svårt att få huset eftersom att man inte kan lösa ut sin make ekonomiskt. Om den ena make kan köpa ut den andra ur huset kommer hen med stor sannolikhet att få huset på sin lott och den andra blir kompenserad. Att avgöra vem som har bäst rätt till bostaden blir alltså en fråga som måste avgöras i varje enskilt fall utifrån makarnas förutsättningar.

Underhållsskyldighet

2020-03-31 i Underhåll
FRÅGA |Om man har delad vårdnad, och en förälder håller barnet från den andra kan dom ändå kräva underhållsbidrag?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör underhållsskyldighet för barn vilket främst regleras i Föräldrabalken (FB). Till att börja med bör påpekas att ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med enligt 6 kap. 15 § FB. Detta umgänge kan ske genom att barnet och föräldern träffas eller genom annan kontakt. Då du inte verkar få träffa ditt barn kan du föra talan i rätten där man kan besluta om umgänge mellan er, se 6 kap. 15 a § FB. Det finns således en möjlighet att få träffa ditt barn med hjälp av rätten om föräldrarna inte kan komma överens kring detta på egen hand. När är en förälder underhållsskyldig?Föräldrar svarar för underhåll för sitt barn upp till vad som är skäligt utefter barnets behov och familjens ekonomiska situation. Det är en skyldighet att föräldrar försörjer sitt barn tills barnet fyllt 18 år alternativt 21 år om barnet studerar på gymnasiet eller liknande( 7 kap. 1 § FB). Även den förälder som inte bor med sitt barn ska försörja barnet genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller en dom. Om underhållsbidraget fastställs genom dom bestäms storleken på bidraget baserat på ditt behov och den andra förälderns ekonomiska förmåga (7 kap. 3-6 § FB).Om en förälder inte fullgör sin plikt att betala underhåll så kan föräldern utsättas för verkställighet enligt Utsökningsbalken (UB). Detta innebär att du kan tvingas till att betala underhållet. Om det är ett avtal som är skriftligt och bevittnat avtal så sker verkställighet enligt 3 kap 19 § UB. Om det är en dom så sker verkställighet enligt 3 kap 3 § UB.Detta innebär att föräldrar alltid har en skyldighet att betala underhåll oavsett om de träffar sitt barn eller ej. Om en förälder ej kan betala underhåll på grund av ekonomiska skäl, finns det bestämmelser om underhållsstöd i 18-19 kap Socialförsäkringsbalken.

Vad händer när sambor äger fritidshus tillsammans?

2020-03-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min fd sambo äger en sommarstuga. Nu vill han gifta sig med en annan kvinna.Vad händer med stugan då? Vad har jag för rättigheter då?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När ett samboförhållande upphör ska enligt huvudregeln i sambolagen sambornas gemensamma bostad och bohag delas lika mellan dem genom en sambodelning, 8 § Sambolagen. Den gemensamma bostaden och bohaget betecknas samboegendom, 3 § Sambolagen. Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas inte till den gemensamma bostaden eller det gemensamma bohaget, se 7 § Sambolagen. Det innebär att sommarstugan inte ingår i samboegendomen. Sommarstugor faller alltså utanför sambolagens reglering. Har du och din före detta sambo köpt sommarstugan tillsammans har ni samäganderätt och det är som regel samäganderättslagen som gäller. Samäganderättslagen( SamägarL, se här) reglerar situationer där två personer eller fler äger egendom gemensamt. Lagen är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort. Om inget annat har avtalats äger man så stor del i förhållande till vad man betalat. Dvs om ni betalat hälften var av fritidshuset äger ni båda även hälften var.Huvudregeln är att en åtgärd som rör den gemensamma egendomen endast får vidtas med samtliga delägares samtycke enligt 2 § SamägarL. Undantag till detta finns där varje delägare har rätt att vända sig till tingsrätten för att egendomen ska utbjudas till gemensam försäljning vid offentlig auktion, 6 § SamägarL. Övriga delägare kan enbart förhindra att auktionen genomförs om det finns synnerliga skäl. Detta kan vara exempelvis att man har ett barn som går i skola där huset ligger och således måste få bo kvar där. Kraven på synnerliga skäl är dock stränga.