Amerikanskt medborgarskap och insemination

2021-02-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo är två kvinnor som planerar att skaffa barn via insemination. Jag har svenskt medborgarskap och hon har svenskt och amerikanskt medborgarskap. Om jag bär barnet, kommer vårt barn få både svenskt och amerikanskt medborgarskap? Tack på förhand!
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Regler om svenskt medborgarskap finns i lag om svenskt medborgarskap (här). Enligt 2 § förvärvar ett barn svenskt medborgarskap vid födelsen om minst en förälder till barnet är svensk medborgare, oavsett vart i världen barnet föds. En person kan vidare ha dubbelt medborgarskap om länderna tillåter detta, vilket både Sverige och USA gör. Däremot finns det inom svensk rätt inga regler om förvärvande av amerikanskt medborgarskap. I regel förvärvar den som har en förälder som är amerikansk medborgare amerikanskt medborgarskap. I och med att det är din sambo som är amerikanska, och i och med att hon inte bär barnet kommer föräldraskapet att fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 9 § föräldrabalken). Förutsatt att din sambo har samtyckt till inseminationen i enlighet med lagen och att det är sannolikt att barnet tillkommit genom behandlingen kommer hon att vara juridisk föräldrer till barnet, vilket gör att barnet, såsom frågan lyder kommer att få dubbelt medborgarskap. Vänligen,

Husvagn och samboegendom

2021-01-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min pojkvän och jag flyttade ifrån lägenhet. Köpte husvagn med förtält och har den uppställd på camping. Jag står som ägare av husvagnen samt står för lånet. Jag bor i husvagnen och min pojkvän är här på helgen,på vardagarna bor han hos sin bror. Nu är förhållandet slut. Min fråga är gäller sambolagen ?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Ett samboförhållande anses upphöra dels när samborna flyttar isär (2 § 2 punkten sambolagen). När du och din pojkvän flyttade isär upphörde därför ert samboförhållande, om det inte anses att ni flyttade till en gemensam bostad och fortsatte vara sambos. Frågan är därför om ni fortsatte vara sambos efter att ha flyttat isär, trots att ni bor på olika platser under veckodagarna. Om ni inte anses som sambos kommer inte sambolagen att vara tillämplig vid avslutandet av relationen och någon bodelning i anslutning därmed kan inte krävas av någon part (8 § sambolagen). Däremot kan den ena parten kräva bodelning med utgångspunkt i den samboegendom ni hade när ni flyttade isär och samboförhållandet upphörde. Visar det sig att husvagnen då var del av er samboegendom kan det utefter vissa omständigheter vara så att han kan kräva en bodelning där den ska ingå. Anses den inte som samboegendom ska den inte ingå i en sådan. Det som kan påverka bedömningen är när husvagnen är inköpt. Är den köpt när ni fortfarande bodde tillsammans i lägenheten kan den alltså anses utgöra samboegendom och därmed behöva ingå i en eventuell bodelning (8 § sambolagen). För att husvagnen ska utgöra samboegendom från när ni bodde i lägenheten krävs dels att du köpte den innan ni flyttade därifrån och att egendomen förvärvats för gemensam användning samt att inget annat avtalats (3 § sambolagen, 9 § sambolagen). Om husvagnen köptes efter att ni flyttade isär från lägenheten - kan ni anses vara sambos nu - och i sådana fall: utgör husvagnen samboegendom?Inledningsvis är frågan om ni kan utgöra sambos efter att ni flyttat från lägenheten i och med att ditt ex bor 5/7 dagar någon annanstans. Av lagen följer att med sambos avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Med kravet bo tillsammans avses att de huvudsakligen faktiskt ska ha en gemensam permanentbostad. Att den ena parten har en egen eller annan bostad behöver inte utgöra ett hinder mot att de anses som sambo i alla fall, men den får inte ha det huvudsakliga boendet där.Folkbokföringen kan också vara en indikation på var den enskilde parten har sin huvudsakliga bostad, men det har funnits fall där sambos har varit folkbokförda på olika adresser men ändå ansetts huvudsakligen bo ihop. Att han bor 5/7 dagar någon annanstans kan inte ensamt utgöra bevis på att ni inte anses som sambos. Det är svårt att ge ett precist svar i frågan då det är en helhetsbedömning som avgör en fråga av det här slaget. Alla olika omständigheter behövs för att kunna ge ett klart svar (ex. vart är han folkbokförd, var har han alla sina kläder, delar ni på hushållsutgifter avseende din husvagn, har han påkostat någon renovering eller liknande på husvagnen?).Den omständigheten att han bor större delen av tiden hos sin bror talar däremot för att ni inte är sambos, men det är inte ensamt avgörande. För att avgöra frågan behöver man fler omständigheter i bedömningen.Om man kommer fram till att ni är sambos är nästa fråga om husvagnen kan anses utgöra samboegendom. Här är det avgörande om husvagnen har införskaffats för gemensam användning (3 § sambolagen). Här är det avgörande vad åtanken var vid tidpunkten för köpet. Om tanken var att han skulle bo där varje helg kan den sannolikt anses införskaffad för gemensamt bruk. I sådana fall kan det vara så att den ska ingå i en bodelning om någon part kräver det. Om husvagnen köptes innan ni flyttade isär från lägenheten: utgör husvagnen samboegendom?Innan ni flyttade isär var ni sambos vilket gjorde att sambolagen var tillämplig (1 § sambolagen). Det som utgör samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inget undantag gäller (3 § sambolagen). Att något ska vara införskaffat för gemensam användning innebär att det vid tidpunkten för köpet ska ha funnits ett syfte hos parterna att egendomen skulle användas gemensamt (se NJA 2004 s. 542). Det spelar här ingen roll om samboegendom bara betalats av den ena parten och att den står enbart på denne, så länge egendomen köpts för gemensamt bruk. Om du köpte husvagnen innan ni flyttade isär och vid inköpet av husvagnen hade i åtanke att ni skulle nyttja den tillsammans, dvs. att han skulle bo där varje helg kan det alltså vara så att husvagnen är samboegendom när ni senare flyttar isär från lägenheten och samboförhållandet upphör.SammanfattningsvisDet är komplicerade frågeställningar som din situation kommer med. För att vara på den säkra sidan kan det vara lämpligt att kontakta en jurist för ytterligare rådgivning i frågan. Det finns jurister som är mer specifikt inriktade på frågor av det här slaget här på Lawline. För kontakt och eventuell offert finns ett webbformulär här.Vänligen,

Vårdnadshavare inte överens om hemspråk

2021-01-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och barnets pappa är skilda. Barnet erbjuds modersmålsundervisning då jag har utländsk bakgrund. Barnets pappa vägrar att godkänna eftersom barnet och jag ändå bor i Sverige. Har han rätt till det? Om inte vilka balkar/ lagar stödjer barnets rätt till modersmålsundervisning.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! För besvarande av frågan spelar det roll om du och barnets pappa har gemensam vårdnad om barnet eller inte. I och med att du inte nämner något annat antar jag vid besvarandet att ni har gemensam vårdnad om barnet. Vid gemensam vårdnad är huvudregeln att båda vårdnadshavare ska vara överens, det krävs i princip gemensamma beslut om det mesta vid gemensam vårdnad (6 kap. 13 § föräldrabalken). Däremot behöver båda vårdnadshavare inte vara överens över alla små avgöranden som förekommer under den dagliga vården om ett barn (ex. kost, kläder, fritidsaktivitet osv.) Det anses att den förälder barnet under tidpunkten bor hos har rätt att fatta sådana beslut utan den andres samtycke.Men ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavare tar del av beslutet. Angående beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, såsom beslut som rör bosättning och skolgång har det uttryckligen föreskrivits att de inte får fattas endast av den ena vårdnadshavaren.Avseende beslut om hemspråk kan du alltså inte fatta det beslutet själv utan den andra vårdnadshavaren. Om du och barnets pappa inte kan komma överens i flera hänseenden och känner att möjligheten att samarbeta är liten kan det vara en eventuell anledning till förändring av vårdnadssituationen, om någon av er skulle önska det (6 kap. 5 § föräldrabalken). I sådana fall ska rätten besluta att någon av vårdnadshavarna ska bli ensam vårdnadshavare. Vänligen,

Återkallelse av äktenskapsförord

2020-10-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Har ett äktenskapsförord med min fru och nu vill jag att detta inte ska gälla utan ska skriva ett testamente i stället.Hur går jag tillväga för att ogiltig förklara Äktenskapsförordet.M.v.h Roland
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur man återkallar ett äktenskapsförord. Inledningsvis ska antydas att det inte går att direkt återkalla ett äktenskapsförord, utan man måste istället upprätta ett nytt äktenskapsförord som tydligt upphäver innehållet i det tidigare äktenskapsförordet. För detta gäller samma formkrav som vid upprättande av äktenskapsförordet, dvs. skriftlighet, undertecknande av båda makarna samt registrering hos Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). En make kan dock aldrig ensidigt upphäva ett äktenskapsförord, utan det ska framgå att makarna är överens.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arv och samboegendom

2021-02-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är sambo sedan 30 år tillbaka. Jag och min sambo har inte skrivit något testamente eller annat mellan oss. Så sambolagen gäller här. (Vi har två gemensamma barn, inga särkullbarn.)Jag kommer så småningom att ärva min mors kvarlåtenskap, hus och fonder tillsammans med mina två syskon (vi har samma mor).Mina frågor: Har min sambo någon rätt till min mors arv när hon går bort? Om min sambo och jag separerar och jag har ärvt min mors del av arvet, har sambon någon rätt att huset/pengarna ska ingå i vår bodelning? Är mitt arv efter min mor endast mitt? Jag och mina syskon kommer inte att bo i huset utan sälja huset efter min mors bortgång. Min mor har inte skrivit något testamente eller annat och inte heller att vi tre syskon ärver huset som enskild egendom. Måste min mor göra något juridiskt för att inte min sambo ska ärva något om vi separerar? Vänligen Susan
Anna Liss |Hej!När ena sambon dör eller parterna flyttar isär, upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efter dödsfallet kan en sambo påkalla bodelning. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill en av samborna att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 § sambolagen).Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 § sambolagen). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva eller arv (3 och 4 §§ sambolagen). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att samborna gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som samborna själva ägde innan samboförhållandet som huvudregel inte är samboegendom. Ett arv kan troligtvis inte anses som förvärvad för gemensam användning, särskilt inte om det utgör pengar. I och med att huset ska säljas torde det inte leda till några problem. Om ni däremot nyttjade huset som gemensam egendom, dvs. bodde i huset efter ditt arv skulle det eventuellt kunna ingå i en bodelning. Pengarna du ärver är alltså dina och kommer inte ingå i någon framtida bodelning, förutsatt att ni inte avtalar om annat. Vänliga hälsningar,

Barnbidrag och växelvist boende

2021-01-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Barnen, båda 12 år, bor växelvis varannan vecka sedan 5 år tillbaka. Mamman har ensam vårdnad. Pappa och Mamma delar på kostnader. Hon behåller hela båda barnbidragen då hon anser att Pappan tjänar bättre och därmed inte förtjänar hälften av barnbidraget. Får hon göra så? Kan ju inte vara rätt när barnen bor växelvis. Om hon inte får göra så, kan pappan begära hälften av barnbidraget retroaktivt av henne?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln för gemensam vårdnad är att barnbidraget ska delas lika mellan föräldrarna (16 kap 5 § socialförsäkringsbalken). Om ett barn bott varaktigt hos ena föräldern har denne rätt till hela barnbidraget (16 kap 6 § socialförsäkringsbalken), men vid växelvist boende lämnas barnbidraget med hälften till vardera flräldern efter anmälan av någon av dem (16 kap. 7 § socialförsäkringsbalken). Det är tyvärr inte möjligt att kräva ut barnbidraget retroaktivt. Om mamman i dagsläget får hela barnbidraget men barnen bor växelvist mellan föräldrarna kan föräldern anmäla att den ska få del av hälften av barnbidraget, vilket föräldern har rätt till. Här finns mer information om barnbidrag och hur en anmälan ensam kan görasav dig till Försäkringskassan för att i framtiden dela på barnbidraget.

Umgänge med farföräldern - något pappan kan kräva?

2020-12-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag och min sons pappa är separerade och hans pappa har stora missbruksproblem. Vi har gemensam vårdnad och han ska snart åka in på behandlingshem. Mitt ex kräver att jag ska lämna min son trots han är borta fast då ska sonen vara hos sin farmor. Är det okej för honom att kräva det? Vårdnaden är som sagt gemensam men under de veckorna han nu vill att jag lämnar bort honom så kommer han inte vara med sin pappa (vårdnadshavaren).
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag förutsätter i frågan att du och din sons pappa inte har några andra överenskommelser mellan er än att vårdnaden är gemensam och hur boendet ska delas upp mellan er. Det finns inget lagstöd som kräver att du ska lämna ditt barn hos dennes farmor då pappan begär detta, förutsatt att ni inte kommit överens om annat. Det som finns är däremot ett gemensamt ansvar för vårdnadshavare att tillgodose barnets behov av umgänge med någon annan än föräldrarna som står de särskilt nära (6 kap. 15 § 3 st. föräldrabalken). Här avses mor- och farföräldrar. Ansvaret gäller "så långt möjligt". I den mån ett bristande umgänge beror på att vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar är det upp till socialtjänsten att försöka få vårdnadshavaren att se till barnets behov av umgänge med mor- och farföräldrarna. Det som kan hända om du motsätter dig umgänge i allmänhet med farföräldern är att pappan eller någon annan kan initera ett ärende som leder till att socialtjänsten kan föra talan om umgänge (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Huvudregeln vid gemensam vårdnad är däremot att beslut som rör barnets livssituation tas av föräldrarna gemensamt (6 kap. 13 § föräldrabalken). Boendeföräldern (den barnet bor hos) har rätt att ensam fatta vissa beslut som rör den dagliga omsorgen. När pappan är på behandlingshem är det alltså du som bestämmer hur barnets vardagsbestyr ska ske. Pappan kan därför inte kräva att du lämnar av sonen. Däremot är det viktigt att du, om barnet har ett behov av det, möjliggör ett umgänge med dess farföräldrar. Vänligen,

Gemensam vårdnad och beslutsfattande

2020-09-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Vad händer med vårdnaden om vårat gemensamma barn om pappan flyttar utomlands (utanför eu)? Har jag som boende förälder några rättigheter/skyldigheter ang vårdnaden? Borde tilläggas att pappan och barnet inte träffas särskilt ofta. (Ca 10ggr på 4år.) Har jag som mamma och boendeförälder något mandat vid tex skolval, göra pass osv? Måste jag stämma honom på vårdnaden eller hur funkar det?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För ändring av vårdnadFör att få till stånd en ändring i vårdnaden av ett barn krävs antingen precis som du nämner en stämning. Rätten ska då pröva frågan på talan av en eller båda föräldrarna (6 kap. 5 § 3 stycket. Föräldrabalken). Ett annat alternativ är att föräldrarna avtalar om att vårdnaden ska vara gemensam eller ensam (6 kap. 6 § Föräldrabalken). Avtalet ska hållas om det är skriftligt och socialnämnden godkänner avtalet.Boendeförälder och beslut kring barnetNär det gäller beslut såsom skolval, pass och liknande gäller att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter (6 kap. 11 § Föräldrabalken). När barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare gäller detta dem tillsammans (6 kap. 13 § Föräldrabalken). Detta betyder inte att båda vårdnadshavarna måste delta i alla beslut. Om föräldrarna inte bor tillsammans måste boendeföräldern kunna fatta de flesta vardagliga besluten utan att först kolla detta med den andre (prop. 1997/98:7 s. 54 f.). Detta kan gälla frågor om barnets mat och kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Sannolikt torde också förskoleplats kunna vara ett beslut som boendeföräldern själv kan fatta. Skolgång är dock inte ett sådant beslut. Beslut av ingripande betydelse för barnets framtid (skolgång, pass osv) får inte fattas av vårdnadshavaren ensam. Vad händer om en förälder fattar beslut utan den andra förälderns samtycke?Det finns ingen rättslig påföljd för den förälder som driver igenom sin vilja i strid mot den andres (prop. 1975/76:170 s. 178). Den som inte deltagit i beslutet har ingen möjlighet att påtala ett överskridande av den gemensamma beslutsrätten, utan är hänvisad att väcka talan om ändring i vårdnadsansvaret som sådant. Huruvida detta kan få betydelse vid en framtida vårdnadstvist är oklart. Vänligen,