Bodelning vid upphörande av samboförhållande

2020-01-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min före detta sambo har köpt en bostad under vårt samboförhållande, men för kostnaden av bostaden har jag stått själv helt och hållet. Vi har ett gemensamt barn som bor hos mig varannan vecka, och vi har varit i samboförhållande i 3 år. Nu har vi separerat då hen hade lämnat bostaden själv av egna vilja, och nu kräver hen att bostaden ska delas efter att hen hade flyttat ut och bor på en annan adress sen ett halvt år innan. Rent logiskt är bostaden helt min och det bör vara rättvis om jag får den, då hen hade inte lagt en enda krona för att bekosta bostaden. Hur bör jag göra? Samt vill hen påbörja bodelning via tingsrätt, vem står för kostnader? Med Vänliga Hälsningar
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenSambolagen reglerar rättigheter och skyldigheter sambor inbördes, för det fall sambor ej avtalat om annat, 9 § SamboL.Rättigheter vid upphörande av samboförhållandenVid upphörande av ett samboförhållande genom separation, har varje sambo rätt att begära bodelning. Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, så kallad samboegendom, 2, 3 och 8 §§ SamboL. Avgörande för om en bostad eller bohag ska anses vara samboegendom är att den är förvärvad för gemensamt bruk. Ni köpte en bostad under ert samboförhållande och därmed har denna införskaffats för gemensamt bruk. Det faktum att du stått helt och hållet för det ekonomiska tillskottet föranleder ingen annan bedömning. Detta får som konsekvens att bostaden ska ingå i en bodelning, om endera sambon begär det, 8 § SamboL, och värdet av den samt all annan samboegendom ska delas lika mellan er. Med ledning av de andelar som beräknas genom bodelningen ska samboegendomen sedan fördelas mellan samborna på lotter, 16 § SamboL. SamboavtalGenom samboavtal går det att avtala bort hela sambolagen, med undantag för 22 § SamboL (som behandlar övertaganderätt av bostad i vissa fall), 9 § SamboL. Du hade kunnat försöka träffa en överenskommelse med din sambo om ett annat bodelningsresultat än den likadelning som följer av sambolagen. Jämkning av bodelningFör det fall en bodelning genomförs, kan du försöka påkalla jämkning av bodelningsresultatet, 15 § SamboL. För det fall du innehar en större förmögenhetsmassa (samboegendom) än din före detta sambo, kan en jämkning leda till att du får behålla mer av din egendom. Huruvida jämkning kan komma i fråga avgörs med hänsyn till långvarigheten av ert samboförhållande, era ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Det går inte att dra några säkra slutsatser angående jämkningsmöjligheter utifrån de uppgifter som framförs i frågan. Bodelning med hjälp av bodelningsförrättareFör det fall bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten för att hjälpa er med en bodelning, är huvudregeln att bodelningsförrättarens arvode ska betalas av er med hälften vardera, 26 § SamboL, 17 kap. 1 § ÄktB och 17 kap. 7 § ÄktB. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Bodelning och samäganderätt av bostad

2020-01-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har separerat efter åtta år tillsammans, vi har köpt ett hus tillsammans sommaren -16.Vi är nu inte överens om hur vi ska gå tillväga, jag har råd att lösa ut honom, han har inte råd att lösa ut mig vilket gör att han vill sälja, och jag vill såklart ta över huset själv och absolut inte sälja.Vi äger 50% var, med varsitt lån, och har även tagit in mäklare för att få huset värderat, jag har erbjudit honom strax över marknadspris men han vägrar.Hur går vi tillväga?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenSambolagen reglerar rättigheter och skyldigheter sambor inbördes, för det fall sambor ej avtalat om annat, 9 § SamboL. Rättigheter vid upphörande av samboförhållandenVid upphörande av ett samboförhållande genom separation, har varje sambo rätt att begära bodelning. Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, så kallad samboegendom, 2, 3 och 8 §§ SamboL. Med ledning av de andelar som beräknas genom bodelningen ska samboegendomen sedan fördelas mellan samborna på lotter. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få detta i avräkning på sin lott, vilket i praktiken innebär att sambon har rätt att köpa ut den andre. En förutsättning för ett sådant övertagande är dock att det även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det torde exempelvis vara oskäligt för den ena sambon att överta en gemensam bostad då denna gemensamma bostad utgör den enda samboegendom som den andra sambon äger. Vid avgörandet av vem som anses "bäst behövande" i frågor om övertagande av bostad, har barn haft en avgörande betydelse. Om du exempelvis har ensam vårdnad av ditt barn som bor tillsammans med dig i den gemensamma bostaden, då talar detta starkt för din rätt att få bostaden i avräkning på din lott. Vidare förutsätter ett övertagande att du i sådana fall övertar din sambos lån (vilket kräver godkännande från långivaren), 16 § SamboL. För det fall bodelning inte sker Om ni gemensamt väljer att inte bodela eller om ingen av er åberopar er rätt att begära bodelning vid samboförhållandets upphörande, då reglerar samäganderättslagen äganderättsförhållandena delägarna sinsemellan. Vid samäganderätt av bostad är huvudregeln att var och en av delägarna kan ansöka hos rätten om att egendomen ska säljas, under förutsättning att delägarna inte avtalat om annat, 6 § SamägL. I detta fall skulle alltså din före detta sambo kunna åberopa 6 § SamägL för att få bostaden såld och då får du ut din andel om 50% av fastighetens värde. I detta fall blir alltså ett övertagande av bostaden inte aktuellt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Äganderättsfrågor i äktenskapsförord

2019-12-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man och jag gifte oss 1987.Några dagar senare skrev min man äktenskapsförord som vi skrev under och gick till tingsrätten. Min man köpte sitt föräldrahem 1984 och det ville han skydda vid ev skilsmässa. I förordet står att alla yttre och inre inventarier och byggnader (?) ingår. Fastigheten, Backen 1:1, är på 5000m2, där huset också står. 1995 byggde vi tillsammans ett gemensamt hus för gemensam ekonomi, på samma mark. Finns inga kvitton på material e dyl.Min fråga är: Om vi skiljer oss, hur blir det då med vårt gemensamma hus? Tillfaller även det honom, i och med äktenskapsförord?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÄktenskapsförordGenom äktenskapsförord kan två makar sinsemellan reglera att viss egendom ska undantas vid en eventuell framtida bodelning (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). En bodelning sker vid ett äktenskaps upplösande eller under ett pågående äktenskap (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller den ena makens död (1 kap. 5 § ÄktB). Genom att i ett äktenskapsförord stadga att viss egendom utgör den ena makens enskilda egendom, undantas denna egendom från en framtida bodelning. Innehållet i just ert äktenskapsförord påverkas emellertid även av andra bestämmelser, då detta aktualiserar frågan om vad som i ert fall utgör fastighetens fastighetstillbehör (2 kap. jordabalken). FastighetstillbehörByggnaden utgör som huvudregel fastighetstillbehör i rättslig mening (2 kap. 1 § JB). Detta innebär att byggnaden som ni uppfört tillhör den fastighet (den mark) som ägs av din make. Det kan emellertid konstateras utifrån rättspraxis att avgöranden även har pekat i annan riktning. Det framgår bland annat av rättsfallet NJA 1986 s.513 från Högsta Domstolen att avgörande för bedömningen av huruvida byggnaden som uppförts och bekostats av er båda är att anse som ett fastighetstillbehör eller inte, är den partsvilja som vid rättshandlingen i fråga kunde utläsas av de yttre omständigheterna. I ditt fall kan det konstateras att det råder en presumtion om att du och din make samäger denna byggnad. En presumtion innebär ett juridiskt antagande av ett särskilt tillstånd. Presumtionen utgör en utgångspunkt vid bedömningen av äganderättsfrågan. En presumtion kan motbevisas (brytas), om omständigheter eller fakta visar på annat förhållande. Eftersom du och din make inköpt och uppfört byggnaden för gemensamt bruk, samt båda har bidragit ekonomiskt till köpet, föreligger en presumtion för samäganderätt av denna byggnad (vilket framgår av rättsfallet NJA 2013 s.242). Om äganderättsförhållandet är olika för fastigheten och det som tillförts (byggnaden), blir det tillförda sällan en del av den fasta egendomen (2 kap. 4 § JB). Detta kan dock kompliceras i ditt fall, om det inte finns några bevis för hur byggnaden finansierats. SlutsatsEftersom ovanstående utgår från rättspraxis och olika bedömningar av äganderättsförhållandena i det enskilda fallet, hade jag rekommenderat dig att ändra ert äktenskapsförord och förtydliga detta för att undvika oklarheter vid en eventuell framtida bodelning. Du och din make hade kunnat tillägga att byggnaden inte ska utgöra fastighetstillbehör utan istället ska utgöra giftorättsgods som ska delas lika mellan er vid en eventuell framtida bodelning. Äktenskapsförord registreras numera hos Skatteverket för att bli gällande (7 kap. 3 § ÄktB).Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Bodelning vid äktenskapsskillnad

2019-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Har min fru rätt till mina besparingar vid en separation?Vad har hon rätt till?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Äktenskap och dess upplösandeMakars rätt i samband med äktenskapsskillnad regleras av äktenskapsbalken. Vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) liksom vid den ena makens död, upplöses ett äktenskap (1 kap. 5 § ÄktB). När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en så kallad bodelning (9 kap. 1 § ÄktB), varigenom samtliga tillgångar som du och din fru har som utgör giftorättsgods, delas lika mellan er. Vilken egendom ska ingå i en bodelning?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB), med vissa undantag. Giftorättsgods är samtliga tillgångar som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Om en tillgång utgör enskild egendom undantas den från en framtida bodelning vid en eventuell framtida skilsmässa, vilket innebär att enskild egendom är tryggad från att hamna i den andre makens händer vid en eventuell separation. Följande utgör enskild egendom:- Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild.- Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda.- Egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda.- Egendom som en make ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda.- Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andre maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. - Vad som trätt istället för egendom som anförts ovan. Exempelvis om en make skulle sälja en stuga som utgör enskild egendom för att köpa en ny stuga för köpeskillingen, utgör även den nya stugan, som trätt i den gamla stugans ställe, enskild egendom (7 kap. 2 § 1 st ÄktB). Vidare undantas även vissa typer av giftorättsgods från en bodelning, där bland en makes kläder och föremål som en make använder uteslutande för personligt bruk, ersättning som en make erhållit för personskada och kränkning samt avkastning av denna egendom samt rättigheter av personlig art som inte kan överlåtas (10 kap. 2 § ÄktB, 10 kap. 2a § ÄktB och 10 kap. 3 § ÄktB). Slutsats Vid en eventuell skilsmässa och bodelning har din nuvarande fru rätt till hälften av dina besparingar om dessa inte utgör enskild egendom. Därmed krävs det, för att skydda egendom från att ingå i en eventuell framtida bodelning med din nuvarande maka att gemensamt skriva ett äktenskapsförord som stadgar att dina besparingar utgör enskild egendom. Alternativt, för det fall du har fått besparingar i gåva av en utomstående, krävs det att denna utomstående skriver ett gåvobrev som stadgar att egendomen ska vara din enskilda egendom. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Vad händer med en samägd fastighet vid samboförhållandes upphörande?

2020-01-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger 50 % av vår fastighet. Är jag skyldig att betala på bolånen när jag flyttar, och även när jag inte bor där. Min sambo vill inte sälja och har höga krediter. Att lösa ut mig från fastigheten går nog inte. Ej heller vill han ta ut någon värderingsman och jag får inte detta hellerVad gör jag? Vilka lagar gäller?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenSambolagen reglerar rättigheter och skyldigheter sambor inbördes, för det fall sambor ej avtalat om annat, 9 § SamboL.Rättigheter vid upphörande av samboförhållandenVid upphörande av ett samboförhållande genom separation, har varje sambo rätt att begära bodelning. Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, så kallad samboegendom, 2, 3 och 8 §§ SamboL. Med ledning av de andelar som beräknas genom bodelningen ska samboegendomen sedan fördelas mellan samborna på lotter. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna i avräkning på sin lott, vilket i praktiken innebär att sambon har rätt att köpa ut den andre. En förutsättning för ett sådant övertagande är dock att det även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det torde exempelvis vara oskäligt för den ena sambon att överta en gemensam bostad då denna gemensamma bostad utgör den enda samboegendom som den andra sambon äger. Vidare förutsätter ett övertagande att din före detta sambo i sådana fall övertar din del av lånet (vilket kräver godkännande från långivaren), 16 § SamboL. Om din före detta sambo inte kan betala dig genom egendom eller penningbelopp, kan din före detta sambo få skäligt anstånd med betalningen om en godtagbar säkerhet ställs för betalningen, 17 § SamboL. För det fall ett övertagande av bostaden inte skerOm det inte är möjligt för din före detta sambo att överta bostaden och köpa ut dig, alternativt ställa en godtagbar säkerhet för betalningen, har du rätt att begära att bostaden ska säljas, 6 § lagen om samäganderätt. Samäganderättslagen reglerar äganderättsförhållandena delägare sinsemellan, 1 § SamägL. Vid samäganderätt av fastighet är huvudregeln att var och en av delägarna på eget initiativ kan ansöka hos rätten om att egendomen ska säljas, under förutsättning att delägarna inte avtalat om annat, 6 § SamägL. I detta fall skulle du alltså kunna åberopa 6 § SamägL för att få bostaden såld och då får du ut din andel om 50% av fastighetens värde. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Godmanskapets förutsättningar för förordnande och entledigande enligt föräldrabalken

2019-12-15 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hur lång tid tar det att bli enledigad från godmanskap på egen begäran?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FöräldrabalkenGodmanskap regleras i 11 kap. föräldrabalken. GodmanskapEtt godmanskap förordnas under vissa i lagen angivna förutsättningar. Överförmyndaren ska förordna en god man i följande fall:- Ifall en till namnet känd arvinge vistas på okänd ort och därför inte kan bevaka sin rätt i ett dödsbo- Om det på grund av okunskap om en arvinges namn och vistelseort krävs en god man för att bevaka och förvalta dennes lott i ett dödsbo- Om en testamentstagare vistas på okänd ort och dennes rätt behöver iakttas- Om det i övrigt krävs att en bortavarandes rätt bevakas eller en bortavarandes egendom förvaltas - Om det krävs att en blivande testamentstagares rätt bevakas eller egendomen förvaltas för den blivande ägarens räkning, då det enligt testamente beror av en framtida händelse vem egendom ska tillfalla eller egendom först senare ska tillträdas med äganderätt- Om egendom ska ställas under vård och förvaltning av god man (11 kap. 3 § föräldrabalken).En god man kan förordnas om den som talan enligt äktenskapsbalken riktar sig emot saknar känd hemvist samt om den som talan enligt föräldrabalken riktar sig emot vistas på okänd ort (11 kap. 3 a § FB). En god man kan även förordnas om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Rätten ska då besluta om ett godmanskap för henne eller honom. Ett sådant beslut får dock inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskapet avser, om inte den enskildes tillstånd hindrar att samtycke inhämtas (11 kap. 4 § FB). Entledigande av god manEtt godmanskap kan upphöra på alternativa sätt. Om en god man inte längre behövs, ska godmanskapet upphöra. Ett godmanskap som förordnats enligt 3 § ska entledigas så snart den som förordnandet avser begär det. När en god man har slutfört sitt uppdrag, ska han eller hon genast anmäla det till överförmyndaren (11 kap. 19 § 1 st FB). En god man har, oavsett under vilka omständigheter denne har förordnats, rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Om godmanskapet ska fortsätta, är den gode mannen dock skyldig att kvarstå till dess att en ny god man har utsetts (11 kap. 19 § 2 st FB). Skyldigheten att kvarstå som god man gäller inte om en en god man som förordnats enligt 4 § har skälig orsak att bli entledigad innan en ny god man har utsetts (11 kap. 19 a § FB). Om godmanskapet förordnats på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande hos den som godmanskapet avser, krävs därmed skälig orsak för att en god man ska ha rätt att, innan en ny god man tillträtt, frånträda sitt uppdrag som god man. En skälig orsak för entledigande föreligger exempelvis om den gode mannen ska tillträda en tjänst som på grund av jäv omöjliggör ett fortsatt uppdrag som god man eller att den gode mannen drabbats av allvarlig sjukdom. Den enskildes ageranden kan också utgöra skälig orsak för entledigande av en god man, om den enskilde utövat våld eller hotat denne. Rätten att frånträda uppdraget gäller då även om ett behov av godmanskap fortfarande föreligger. I rättsfallet RH 2016:83 framgick att samarbetsproblem och svårigheter att finna en ny god man som är lämplig och vill åta sig uppdraget inte utgör en skälig orsak för att god man ska bli entledigad från uppdraget innan en ny god man har utsetts. Det framgår av rättsfallet NJA 2018 s.246 från Högsta domstolen att när det hade dröjt ett år från det att en god man hade begärt att få bli entledigad och någon annan lämplig för uppdraget inte hade rekryterats, medförde denna tidsutdräkt enligt Högsta domstolen att den gode mannen hade skälig orsak att bli entledigad från sitt uppdrag trots att en ny god man ännu inte hade förordnats.SlutsatsDu har rätt att bli entledigad från uppdraget som god man på egen begäran. Om godmanskapet ska fortsätta, är du dock skyldig att kvarstå som god man till dess att en ny god man har utsetts. Skyldigheten att kvarstå som god man gäller dock ej om du förordnats som god man enligt 4 § och har skälig orsak att bli entledigad innan en ny god man har utsetts. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Övertagande av bostad när ett samboförhållande upphör

2019-11-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har blivit sambo med en man som äger huset vi bor i. Han har två egna barn och jag har två egna barn. Hans dotter är den enda som bor med oss på 50%. Vad händer med huset om han dör? Kan vi avtala bort hans barns rätt till huset så att jag kan bo kvar utan att behöva lösa ut hans barn? Så att de ärver honom först efter min död.
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som efterlevande sambo har du ingen lagstadgad arvsrätt (2 kap. 1-4 §§ och 3 kap. 1 § ärvdabalken) e contrario. SambolagenRegleringar av intresse kan dock hämtas från sambolagen, vilken reglerar fall då två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, vilket utgör ett så kallat samboförhållande (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör under vissa i lagen angivna förutsättningar, där bland för det fall någon av samborna avlider (2 § 3 p SamboL). När ett samboförhållande upphörNär samboförhållandet upphör genom den ena sambons död, kan den efterlevande sambon begära att samboegendomen fördelas mellan dem genom en så kallad bodelning (8 § 1 st SamboL). En sådan begäran måste framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, det vill säga senast ett år efter sambons död (8 § 2 st SamboL). Dödsboet kan ej begära att bodelning ska ske enligt bestämmelsen (8 § SamboL). Vad som ingår i bodelningenEndast samboegendom ingår i bodelningen. Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Dock undantas egendom som ärvts, erhållits genom gåva eller testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda samt vad som ersatt sådan egendom (4 § SamboL). Övertagande av bostad och bohagVid bodelningen har den efterlevande sambon, om denne bäst behöver bostaden eller bohaget, rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att efterlevande sambo ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (16 § SamboL). Dödsboets behov räknas inte in och som efterlevande sambo kan du därmed kräva att få överta bostaden, vilket förutsätter att du betalar till dödsboet vad bostaden är värd (17 § SamboL). En förutsättning för övertagande är även att bostaden förvärvats för gemensamt bruk samt använts för huvudsakligen detta ändamål och därmed uppfyller kraven på samboegendom och gemensam bostad (3 och 4 §§ SamboL). Vid bodelning har efterlevande sambo alltid rätt att, vid fördelningen av samboegendomen, få ut egendom som täcker två prisbasbelopp, det vill säga i nuläget 46 500 kronor gånger två. Denna rätt gäller i den mån samboegendomen räcker (18 § 2 st SamboL). För det fall bostaden inte utgör samboegendomFör det fall bostaden inte utgör samboegendom, kan övertagande endast ske om bostaden utgör hyresrätt eller bostadsrätt (det vill säga inte fast egendom), samt om efterlevande sambo bäst behöver bostaden. Eftersom ni inte har gemensamma barn kräver detta dock att synnerliga skäl talar för det och sannolikheten är därmed liten att ett övertagande skulle ske enligt denna regeln vid den ena sambons död (22 § SamboL). Upprättande av testamenteEtt annat alternativ, för det fall bostaden inte utgör samboegendom, är att skriva ett testamente som stadgar att bostaden ska tillfalla efterlevande sambo vid den ena sambons död i enlighet med reglerna för upprättande av testamente (10 kap. ärvdabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,