Umgängesätt farföräldrar

2019-08-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vad gäller 2019 ang rätten för farföräldrar att umgås med barnbarnet?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Farföräldrar har ingen allmän lagstadgad umgängesrätt med sina barnbarn. Socialnämnden kan dock väcka talan beträffande umgänge mellan ett barn och dess farföräldrar enligt 6 kap. 15 a § Föräldrabalken (FB). Socialnämnden ska då utgå från barnets behov av umgängesrätten. Ett exempel är ifall en förälder helt motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar och barnet samtidigt haft en god och nära kontakt med farföräldrarna.Märk att socialnämnden först och främst alltid försöker få till en lösning mellan föräldrarna. Socialnämnden brukar enligt min bedömning vara restriktiva med att föra en sådan talan i domstol. Det har länge förts en diskussion om att exempelvis farföräldrar som är närstående till barnet ska ha en förstärkt laglig umgängesrätt. Ingen ändring har skett på de senaste åren men det är inte omöjligt att rättsläget kan komma att ändras i framtiden. Hoppas svaret varit till någon hjälp! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Äktenskapsförord framtida egendom

2019-05-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga kring äktenskapsförord och bodelning!Är det möjligt för en av parterna eller båda parterna, att jag genom äktenskapsförord särskilja all egendom och låta den vara enskild egendom? Och kan du även med giltig verkan avtala i äktenskapsförord om att låta framtida egendom bli enskild egendom, är detta möjligt och får detta giltig rättsverkan? Vad blir då konsekvenserna inför en bodelning, blir det överhuvudtaget en bodelning vid skilsmässa?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Egendom som enligt ett giltigt äktenskapsförord ska utgöra enskild egendom, ingår inte i en eventuell bodelning. Enskild egendom är nämligen inte giftorättsgods. Detta följer av 7 kap. 1-2 §§ Äktenskapsbalken (ÄktB). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det upprättas skriftligen, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket, 7 kap. 3 § ÄktB. Äktenskapsförordet är giltigt från den dagen det lämnas in till Skatteverket. Det är möjligt att formulera äktenskapsförord beträffande framtida egendom, men det är viktigt att vara väldigt tydlig med exakt vilken egendom som avses. På grund av att minimera risken för framtida tvister angående tolkningen av vad äktenskapsförordet faktiskt avser. Det går att "uppdatera" äktenskapsförord med till exempel ytterligare specifikationer efter att det upprättats. Finns det inget giftorättsgods alls, behöver ingen bodelning upprättas eftersom det inte finns något att dela på.

Bodelning sambo bostad

2019-04-01 i Bodelning
FRÅGA |Hej Om jag äger en villa till 100%, står ensam för lånen. Vid separation, har min sambo rätt till hälften vid en separation? Hur lång tid efter en separation kan han kräva en bodelning?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer med den gemensamma bostaden?När ett samboförhållande avslutas, ska samboegendomen vid bodelning delas lika mellan samborna. Samboegendom innefattar bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning enligt 3 § Sambolagen (SamboL). Om du köpte villan innan ni blev sambor kommer den förmodligen inte ingå i en potentiell bodelning. Däremot om den förvärvades under samboförhållandet (eller innan för gemensam räkning) bedöms den som förvärvad för gemensam användning och ska således ingå i bodelningen. Värt att notera är att sambolagen är dispositiv enligt 9 § SamboL, vilket innebär att sambor kan avtala om huruvida viss samboegendom ska ingå i bodelningen eller inte. Detta gör man genom så kallade samboavtal. Jag utgår dock från att något sådant inte finns här. Något du dessutom bör veta är att det finns en övertaganderätt av bostaden för den sambon som behöver den bäst, 22 § SamboL. Detta gäller även ifall bostaden inte utgör samboegendom och regeln är inte möjlig att avtala bort. Övertagande blir oftast aktuellt på situationer då exempelvis barn är inblandade eller andra betydelsefulla omständigheter föreligger. Märk dock att övertagandet bara avser gemensam bostad som är bostads- eller hyresrätt. Hur lång tid efter separationen kan han påkalla bodelning? En bodelning är inget måste när sambor ska separera. Det krävs att någon av samborna begär det. Denna begäran måste ske inom ett år från och med att samboförhållandet avslutades, enligt 8 § SamboL. Slutsats: gemensam bostad ska ingå i bodelningen om den förvärvades för gemensam användning och begäran om bodelning måste framställas inom ett år från separeringen.För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines juristbyrå alternativt Lawlines telefonrådgivning.

Vårdnadshavarens medgivande kortare resa

2019-05-22 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan. Jag och barnets pappa har separerat men har gemensam vårdnad. Läste på er sida att boföräldern inte behöver samtycka om kortare resor/semestrar. Stämmer detta? Pappan vägrar låta mig åka på semester till Ungern, gan har också passet. Semestern kommer ej överlappa på hans veckor. Vi bråkade förra året och då va advokater inblandad för att han vägrade utfärda pass. Med önskan om en fin dag //Emma Korhonen
Hugo Snöbohm Hartzell |Enligt huvudregeln i 6 kap. 13 § 1 st. Föräldrabalken (FB) ska beslut om barnets personliga angelägenheter tas av vårdnadshavarna gemensamt. Den ena vårdnadshavaren får fatta beslut ensam om beslutet inte utan olägenhet kan uppskjutas och den andre är förhindrad att delta i beslutet på grund av frånvaro, sjukdom eller av annan orsak. Dessa enhändiga beslut får inte vara av alltför ingripande betydelse. Den föräldern barnet bor hos har rätt att ensamt fatta beslut om den dagliga omsorgen av barnet. Båda föräldrarna behöver således inte delta i alla vardagliga beslut. Den allmänna uppfattningen är att en kortare utlandsresa faller in under den dagliga omsorgen, vilket innebär att den andra förälderns medgivande inte krävs. Enligt praxis kan man generellt säga att det är svårt för en förälder att ha invändingar emot kortare utlandsresor i normalfallet. Det är enligt min uppfattning relativt oklart vad gränsen exakt går mellan en kort och lång utlandsvistelse. Jag bedömer läget som att resor kortare än 1 vecka borde anses vara kortare resor. Märk att Utrikesderpartementet (UD) uttalat (i "Olovligt bortförande och kvarhållande av barn") att det krävs samtycke från den andra vårdnadshavaren vid resa utomlands. Dock framgår det inte av publikationen om uttalandet även gäller kortare resor som inte inkräktar på den andra förälderns veckor. Den andra vårdnadshavaren kan möjligen stoppa resan genom att vägra att skriva på passansökan. Detta får följden att du enbart kan resa till de länderna som anslutit sig till det så kallade Schengenavtalet, eftersom det där inte krävs pass för att resa. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.Hoppas du har en fin dag du med!

Bodelning sambo

2019-05-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo skildesig för snart 1 årsedan.Jag har vart på henne om att göra klart bodelning o skrivbodelningsavtal, händer dock inte mycket med det just nu. Har en liten undran dock. Dom hade gemensamt lån på ca230000 o en bil.Dom kom muntligt överens om att han tar bilen o skriver lånet på sig. Det jag tror gjordes va att han tog nytt lån (som nu e på ca470000) . O använde bilen som handpenning o köpte ny. Sett hände innan pappren va inskickade. Undrar igentligen va lagen säger i bodelning om detta. Kan min sambo gå med skuld ifrån den bodelningen eftersom de inte finns äktenskapsförord osv på detta?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med ska en begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Efter denna begäran ska sambornas samboegendom fördelas mellan dem, 8 § Sambolagen (SamboL). Märk att enbart gemensam bostad och bohag utgör samboegendom, 3 § SamboL. En bil är således inte samboegendom i lagens mening och ska därför inte delas på i bodelningen. Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska sambons skulder räknas av från det sambon äger av samboegendomen, 13 § SamboL. Vad som sedan blir kvar efter att skulderna dragits av för respektive sambo slås ihop och delas lika på, 14 § SamboL. Är skulderna större än tillgångarna, vilket jag antar att de är här, finns det inget att dela på i bodelningen. Konsekvensen av det är att vardera part behåller sina skulder och tillgångar. Det är svårt för mig att göra en mer fördjupad bedömning av situationen då jag inte känner till alla omständigheter. Jag hoppas i alla fall att mitt svar var till någon hjälp, i alla fall angående vad som gäller enligt SamboL i din sambos situation. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Öppning och förstörande av testamente

2019-03-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Min mammas faster har ett testamente. Hon har ingen make, sambo eller barn. Dödsbodelägare blir således hennes syskon plus avlidnas syskons barn. Men vem har rätt att öppna testamentet? Som jag förstått är det dödsbodelägarna, men ska alla tillsammans öppna testamentet? Som jag även förstått så kan ett testamente "försvinna" och då inte finnas eller vara giltigt. Finns det något som styr att alla dödsbodelägare faktiskt ska vara med vid öppnandet så det inte blir så att en dödsbodelägare öppnar och ser att denne inte kommer få del av något arv, slänger testamentet och sedan får en del av arvet enligt den vanliga arvsrätten?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem har rätt till arv?Då din mammas faster inte har några barn har hon inga så kallade bröstarvingar. Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen och har rätt till arv i första hand enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Den andra arvsklassen består först och främst av den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Om föräldrarna gått bort övergår arvsrätten till deras barn, det vill säga den avlidnes syskon. Detta kallas för istadarätt, nämligen en generell rätt för den rättmätige arvingens barn att träda i dennes ställe. Du har alltså helt rätt i att din fasters syskon är dödsbodelägare. Dödsbodelägare är först och främst maken/sambon, men efter bodelningen är det istället arvingarna som klassas som dödsbodelägare. Vem har rätt att öppna testamentet? Till att börja med vill jag bara informera om att det finns t.ex. advokatbyråer och banker som erbjuder att lagra testamenten. Dessa garanterar att testamentet tillkommer dödsbodelägarna efter att personen i fråga har avlidit. Det är dödsbodelägarna som har rätt att "öppna" testamentet (18:1 ÄB). Det finns inget lagkrav som säger att ett testamente måste öppnas tillsammans av samtliga dödsbodelägare. Vad händer om ett testamente försvinner? Från domstolars praxis framkommer att ett försvunnet testamente kan vara giltigt, dock är det mycket svårt att bevisa ifall man inte hittar originalet. Bevisbördan ligger på den som påstår sig ha rätt till arv på grund av ett försvunnet testamente. Detta kan exempelvis bevisas genom kopia/bild av testamentet, vittnesmål från testamentets vittnen eller möjligen vittnesmål från den jurist som hjälpt personen i fråga angående testamentet. Som du kanske förstår kan det bli väldigt knepigt om man inte har tillgång till sådana bevis.Mitt råd är slutligen att verka för att testamentet ska förvaras på säker plats, t.ex. ett bankfack eller hos en juristbyrå. Speciellt ifall misstanke finns att någon dödsbodelägare skulle få för sig att förstöra testamentet. Skulle det vara så att någon av dödsbodelägarna tar sönder testamentet, rekommenderar dig att vända dig till Lawlines juristbyrå för vidare rådgivning.