Hur ger jag bort fast egendom som gåva?

2020-09-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag ska köpa en sommarstuga och vill att min son ska stå som ägare och jag vill att stugan ska vara hans enskilda egendom. Vad behöver jag tänka på ?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det enklaste sättet är att du efter köpet ger bort stugan i gåva till din son. Eftersom sommarstugor räknas som fast egendom måste du upprätta ett gåvobrev som både du och din son skriver under för att gåvan ska vara giltig (4:1 JB + 4:29 JB). Gåvobrevet används sedan för att din son ska kunna söka lagfart på fastigheten. I gåvobrevet kan du även föreskriva att gåvan ska vara hans enskilda egendom. Sommarstugan kommer då inte ingå vid en framtida bodelning vid skilsmässa eller dödsfall (7:2 p.2 ÄktB + 10:1 ÄktB).Behöver ni hjälp med att utforma gåvobrevet rekommenderar jag er att kontakta vår juristbyrå.Vänligen,

Bodelning under bestående äktenskap

2020-08-12 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag ska genomföra bodelning och nu har min fru hittat detta:http://bodelning.nu/bodelning-aktenskap/bodelning-av-fastighet/Men där dras ju kostnader för mäklare av två gånger. Kan det verkligen stämma?Känns inte korrekt.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att ni vänder er till Lawline med eran fråga!Kostnaden för mäklaren dras två gånger för att det är två olika beräkningar som görs. Först görs en beräkning av den latenta skatten och sedan beräknas fastighetens värde. Den latenta skatten är den skatt ni skulle betalat om det skett en försäljning, dvs. en hypotetisk beräkning. Vid beräkning av en eventuell vinst görs bl.a. avdrag för de mäklarkostnader som försäljningen skulle inneburit. Det är den summan som skatten sedan beräknas på. Det är alltså en rent skatterättslig beräkning. Vid beräkning av fastighetens värde minskas marknadsvärdet med både den latenta skatten, lån och de kostnader som försäljningen inneburit, som t.ex. mäklarkostnader. Sidan ni hittat har således inte gjort något fel. Lycka till med bodelningen!Vänligen,

Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?

2020-07-19 i Adoption
FRÅGA |Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns son? Hans mamma lever men vill inte ha med barnet att göra?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller frågor om adoption ser man alltid till barnets bästa (4 kap. 1 § FB) och barnet får endast adopteras om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (4 kap. 2 § FB). Det finns några viktiga kriterier som behöver uppfyllas för att du ska ha möjlighet att adoptera din pojkväns son. Det krävs att:* Du som vill adoptera är över arton år (4 kap. 5 § FB). * Du och din partner är gifta eller sambos (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Din partner ger samtycke till adoptionen (4 kap. 6 § st. 2 FB).* Om barnet är över tolv år måste barnet själv samtycka till adoptionen (4 kap. 7 § st. 1 FB). * Barnets vårdnadshavare måste samtycka till adoptionen (4 kap. 8 § FB). Är pojkens mamma vårdnadshavare måste hon därför även hon samtycka till adoptionen.Väljer ni att gå vidare med adoptionen görs ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där din partners son bor (4 kap. 12 § FB). Vänligen,

Har jag rätt till nyttjanderättsersättning?

2019-11-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min ex fick kvarsittningsrätt via domstolen på en bostadsrätt som jag äger. Hon vägar nu att betala lägenhets kostnader i form av månadsavgift, lån och amortering. Vad säger lagen i detta fall?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en separation kan nyttjanderättsersättning utgå om den ena personen bor kvar i en bostad som helt eller delvis ägs av den andra personen.Om bostaden inte utgör samboegendomOm bostaden inte räknas som samboegendom och domstolen har beslutat om kvarsittningsrätt för den personen som inte äger bostaden, ska domstolen bestämma vad sambon ska betala till den andra sambon för nyttjandet av bostaden (31 § sambolagen). Det framgår inte av din fråga om domstolen har beslutat om ersättning ska utgå. Har domstolen beslutat att ditt ex ska betala ersättning till dig kan du ansöka om betalningsföreläggande för indrivande av skulden (se vidare här).Om bostaden utgör samboegendomUtgör bostaden samboegendom finns ingen lagreglering och man får istället se till rättspraxis. I NJA 2006 s. 206 framgick att nyttjanderättsersättningen kan bli aktuell efter en separation mellan sambos och att ersättningen då bör beräknas från tidpunkten för separationen eller kort tid därefter. Det saknas tillräckligt med omständigheter i din fråga för att jag ska kunna göra någon bedömning. För mer vägledning i frågan rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå (här). Det kan även vara klokt att ansöka om en bodelningsförättare som kan ta beslut om nyttjanderättsersättning ska utgå eller inte. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur kontaktar jag min tidigare partners gode man?

2020-08-18 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej jag undrar vart man vänder sig för att få reda på vem som är godman åt min ex make då vi har lite ekonomiskt kvar att lösa.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är överförmyndarnämnden som hanterar frågor om gode män. Jag rekommenderar dig att kontakta överförmyndarnämnden i den kommun där din tidigare make är bosatt för att komma i kontakt med hans gode man.Vänligen,

Vad händer med mina möbler hos min särbo om han avlider?

2020-07-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har egen lägenhet, men är mycket hemma hos min särbo. I hans hus har jag möbler, lampor, mattor mm. Han har nu fått cancer, som vi givetvis hoppas på att allt går bra. MEN om.....de inte skulle göra de. Så är han förstående med att bohaget tillfaller mig. Hans dotter säger likaså. Vad behöver vi för intyg för att jag får ta med mig bohaget om de blir aktuellt??
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den egendom som tillhör dig men som finns hemma hos din sambo kommer fortfarande vara din om han avlider. Det krävs inget avtal för att du ska ha kvar äganderätten till din egendom, men det kan bli svårt att bevisa att du inte givit bort egendomen till honom. Ni kan därför sinsemellan upprätta ett avtal som föreskriver vilka möbler som tillhör dig för att du lättare ska kunna bevisa äganderätten till egendomen. Om ni vill att allt bohag ska tillfalla dig, dvs. även din särbos egendom, måste din särbo att skriva ett testamente med innebörden att bohaget ska tillfalla dig. Behöver ni ytterligare hjälp rekommenderar jag er att kontakta vår juristbyrå.Vänligen,

Kan man överklaga en utsedd förvaltare?

2020-07-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan man överklaga förvaltare som blivit utvald när förälder blivit omyndigförklarad
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett beslut från tingsrätten att utse en förvaltare åt en person kan överklagas till hovrätten (49 kap. 3 § RB). Överklagandet ska göras skriftligen och ges in till tingsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades (52 kap. 1 § RB). Vänligen,

Beskattas fastigheter vid bodelning?

2019-11-30 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning;finns hus o 7ha.mark beskattning?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning är ett skattefritt förfarandeNär överlåtelser av fastigheter sker genom bodelning uppkommer ingen skattskyldighet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Det innebär att ni inte behöver betala någon skatt vid överlåtelsen.Värdet av fastigheten i bouppteckningen och vid bodelningenI bouppteckningen och i bodelningen tas värdet av fastigheten upp med avdrag för latent skatt. Den som övertar fastigheten ska nämligen kompenseras för att denne vid en framtida försäljning kommer behöva betala kapitalvinstskatt. Det är en endast en hypotetisk skatt och medför som sagt ingen skattskyldighet vid själva bodelningen.Beräkning av latent skatt görs enligt följande:Marknadsvärdet - mäklarkostnader – omkostnadsbeloppet (anskaffningskostnader + förbättringsutgifter) = kapitalvinsten (44 kap. 13-14 §§ inkomstskattelagen)Kapitalvinsten x 0,22 = Den latenta skatteskulden (45 kap. 33 § inkomstskattelagen)Marknadsvärdet – den latenta skattskulden = värdet som ska tas upp i bouppteckningen och i bodelningenHoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,