Kan socialtjänsten omhänderta ett barn även om föräldern inte har begått ett brott mot barnet?

2020-07-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, jag undrar en sak, jag har avkänat ett straff om sexualbrott, kom ut 2017, är idag gift och har en son på två år och en lite på väg, nu har socialen fått in en oroanmälan och hotar med att ta barna ifrån mig, vi går just nu under utredning jag har verkligen inte gjort något men är super rädd att min familj kommer att krossas helt, jag älskar verkligen mitt barn och skulle aldrig kunna göra något mot mina barn, har dom rätten att ta bort barnet även att det inte har begått ett brott mot dom?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär en orosanmälan?När socialtjänsten får in en orosanmälan har de en skyldighet att utreda denna . Att socialtjänsten har vissa särskilda skyldigheter mot barn och unga uttrycks bland annat i socialtjänstlagen (SoL) där det står att:"Socialnämnden ska […] i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet", SoL 5 kap 1 §.När socialtjänsten utreder en orosanmälan ska de alltid utgå från barnets bästa, det vill säga vad som typiskt sett anses vara bra för barn och vad som är bra för just det enskilda barnet i hens situation. Om utredningen påvisar att barnets bästa uppfylls genom att hen inte bor med sin familj så kan barnet omhändertas. I vilka situationer får barn omhändertas utan samtycke från föräldrarna?Barn får omhändertas vid två olika situationer enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). För det första kan barn omhändertas om det finns en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas på grund av något förhållande i hemmet, LVU 2 §. För det andra kan barn omhändertas om den unge själv utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas, LVU 3 §. Med det sagt behöver en förälder alltså inte ha begått ett brott mot sitt barn för att det ska anses finnas skäl att omhänderta barnet. SammanfattningSå för att svara på din fråga – ja, socialtjänsten har rätt att omhänderta ditt barn även om du inte har begått något brott mot honom. Det måste dock finnas skäl för det, det vill säga att det måste finnas en påtaglig risk för att din sons hälsa eller utveckling skadas. Om socialtjänstens utredning visar på att det inte finns någon sådan risk utan att barnets bästa i den här situationen uppfylls genom att han får bo kvar hemma så är det sannolikt det som kommer att bli den slutliga bedömningen av utredningen.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad kan en göra när en god man brister i sitt uppdrag?

2019-12-27 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej de är så här att min Godeman inte sköter sitt jobb, han har flertal gånger ignorerat mig och svarar inte ens när jag skriver eller ringer till honom har nu inte hört av honom på 4a månader och fick reda på idag att han har gjort så jag inte får mitt aktivitetsstöd längre.. så hela julen är förstörd samt kan inte betala hyran eller räkningar, ska man anmäla detta ?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att den gode mannen betett sig så illa. När jag besvarar din fråga kommer jag att utgå från reglerna om godmanskap som finns i föräldrabalken (FB).Allmänt om god manDen som utses till god man ska vara rättrådig, lämplig och erfaren, FB 11 kap 12 §. Den gode mannen ska agera på ett sätt som gagnar dig som huvudman, FB 12 kap 3 §.Den gode mannen får enbart företa handlingar som du som huvudman samtyckt till. Om du inte samtycker till något som den gode mannen har gjort kommer detta inte vara bindande för dig, FB 11 kap 5 §. Det innebär exempelvis att om den gode mannen ingår ett avtal som du inte samtyckt till blir du inte bunden av avtalet. Om du skulle tillfogas skada på grund av något gode mannen gjort utan ditt samtycke så blir den gode mannen ersättningsskyldig i förhållande till dig, FB 11 kap 6 §.Ska du anmäla detta?Om den gode mannen gör sig skyldig till missbruk eller försummelse och på grund av detta inte längre är lämplig ska den gode mannen entledigas från uppdraget. Det är överförmyndaren som tar ett sådant beslut, och du som huvudman kan ansöka om att den gode mannen ska entledigas, FB 11 kap 20-21 §. I mina ögon verkar den gode mannen ha brustit i sitt uppdrag. Min rekommendation är därför att du kontaktar överförmyndarnämnden i din kommun och begär att de entledigar den gode mannen från sitt uppdrag.Om överförmyndarnämnden inte entledigar den gode mannen kan du även ansöka om byte av god man. När du ansöker om byte ska du ange skälen till detta. Här bör du förklara varför du är missnöjd med den gode mannen, precis som du gjort i frågan men kanske något mer detaljerat för att nämnden verkligen ska förstå att ett byte är nödvändigt. Fokusera på hur du har blivit drabbad av den gode mannens misskötsamhet gällande uppdraget. Blanketter avseende entledigande alternativt byte av god man hittar du lättast på kommunens hemsida.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Vänliga hälsningar,

Räknas jag och min exmake som sambor då han är inneboende hos mig?

2019-11-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag hyr ut två rum till min före detta make eftersom han inte fick något boende på grund av skulder.Han är bara inneboende och vi har hyreskontrakt skrivet i mellan oss där står från den 1 oktober 2019 tillsvidare tillfälligt boende.Vi är inte tillsammans eller har gemensamt hushåll men han har tillgång till vissa utrymmen.Räknas vi ändå som sambos hos myndigheterna???MVH
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att du och din exmake ska räknas som sambor i lagens mening. Kriterierna finns att hitta i sambolagens 1 §.För det första ska ni stadigvarande bo tillsammans. Det innebär att samboförhållandet inte är tillfälligt utan tänkt att bestå under en längre tid. Som jag förstår det är avsikten att din exmake ska flytta då det står i hyreskontraktet att boendet är tillfälligt. Samboförhållandet är därför inte att se som stadigvarande.För det andra ska ni vara i ett parförhållande. Med parförhållande åsyftas ett kärleksförhållande där det i regel ingår ett sexuellt samliv. Eftersom den inneboende är din exmake utgår jag från att så inte är fallet.För det tredje ska ni ha ett gemensamt hushåll, vilket du har uppgett i frågan att ni inte har.För att ett samboförhållande ska anses föreligga ska samtliga kriterier ovan vara uppfyllda. I ditt fall bedömer jag det som att inga av kriterierna är uppfyllda och därför är ni juridiskt sett inte är att se som sambor. Om ni båda är folkbokförda på adressen kan myndigheterna dock förutsätta att ni är sambor. Det är då du och din exmake som måste bevisa att ni inte har ett samboförhållande. Det skulle ni troligtvis kunna göra genom uppvisande av hyreskontraktet er emellan eller genom att påvisa att ni är skilda, då det är faktum som sällan föreligger när det är tal om ett faktiskt samboförhållande.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Hur ska en gå tillväga för att adoptera sin sambos barn?

2019-09-02 i Adoption
FRÅGA |Hej! Funderar på hur man ska gå tillväga att adoptera en sambos dotter! Dottern är 9 år, hennes biologiska mamma är död sedan 8 år tillbaka.. Sedan 2 årsåldern har fadern en nykvinna som nu vill bli barnet laglig förälder! Vad behöver dom göra? Pappan önskar det samma.Skriver denna fråga i syftet att hjälpa detta par att komma vidare i sin önskan!! //Maja
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som rör adoption finns i föräldrabalken (FB). Kvinnan får adoptera sin sambos dotter om sambon samtycker till det. Eftersom sambon samtycker och den biologiska mamman är död så finns det inga formella hinder för kvinnan att adoptera barnet, FB 4 kap 6 §. Vad behöver de göra?Kvinnan som vill adoptera barnet behöver göra en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där familjen bor, FB 4 kap 11–12 §. Socialtjänsten kommer därefter göra en utredning kring om adoptionen är i enlighet med barnets bästa samt om det är lämpligt, FB 4 kap 14 § jämte 1–2 §. I samband med utredningen kommer socialtjänsten bland annat att prata med barnet och pappan kring hur de känner gällande adoptionen. När utredningen är klar kommer socialtjänsten att lämna ett förslag till beslut till tingsrätten, FB 4 kap 15 §.Om du har fler funderingar kring adoption eller något annat får du gärna ställa en ny fråga till oss på Lawline. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad är ett exekvaturbeslut?

2020-01-19 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Det här gäller ett slutligt beslut från tingsrätt rörande betalning av underhållsbidrag till ett annat EU land (Spanien) .Det är ett Exekvatursbeslut och tingsrätten skriver att den har stöd iEU:s underhållsförordning (4/2009).Mina frågor om detta är:Exekvatur; innebär det att svenska lagar kan absolut inget alls göra?.det är helt och hållet ett annat lands lagar som gäller.? (det låter som vansinne i mina öron,man blir helt oskyddat mot utländsk missbruk av systemet)När man läser den här EU förordning så står det att vid konflikt så gäller svensk lag,i det här fallet är konflikten storleken på begärda belopp som är enormt mycket högre,I Sverige finns det ett max belopp men inte i Spanien,själva betalningsskyldighet står inte i konflikt( fast ja; egentligen till 22 år tror jag i Spanien är livet ut.).Jag har påpekat det här för tingsrätten men det avslås.Nästa sak som verkar vara skäl till att inte verkställt domen,är att den spanska domen är inte komplett enligt en spansk advokat som jag frågade,det fattas de sista sidor där exakta totala beloppen till dags datum att betala skall anges,i Spanien skulle i alla fall inte vara giltigt ,då det inte är komplett,och det borde vara samma här.Jag anmärkte det här för tingsrättens rådman,men de tycktes inte förstå vad jag menade,de säger bara att det står ju där hur mycket jag skall betala i månaden.punkt slut.kan man kräva skadestånd av tingsrätten,om de har gjort fel? kan man inte häva beslutet efteråt om det är fel?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer jag att svara på de olika delarna av din fråga utifrån en del EU-rättsliga regleringar men även rättegångsbalken (RB).Den EU-rättsliga regleringen beträffande underhållsbidragEnligt EU:s underhållsförordning (4/2009) kan mål som rör underhållsbidrag väckas i det land där den som är berättigad till underhållsbidrag bor, i detta fallet Spanien, art. 3. Om dom har meddelats i Spanien kan du inte överklaga domen eller få den ändrad i något annat land än Spanien, art. 8.1. Det du nämner om tillämplig lag vid konflikt kan jag dessvärre inte hitta något särskilt om i förordningen.Reglerna i förordningen kompletteras av Haagprotokollet om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet (2009/941/EG) där det skrivs att den lag som gäller där den underhållsberättigade bor ska gälla, art. 3.1. Att spansk lag ska tillämpas innebär även att underhållsbidraget ska beräknas i enlighet med spansk lag, art. 11. Vad innebär exekvaturbeslut?Ett slutligt beslut innebär att tingsrätten beslutar i målet utan att meddela dom, RB 17 kap 1 §. Exekvaturbeslut är en typ av slutligt beslut som behöver fattas för att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige. Det innebär att tingsrätten enbart erkänner domens giltighet. Däremot kommer den svenska domstolen inte att bedöma huruvida beloppet är skäligt eller inte utan enbart om du ska kunna förpliktigas att betala ut underhållsbidrag. Domstolen gör således ingen omprövning av domen, utan prövar den bara formellt sett. Det står i EU:s underhållsförordning att inget särskilt exekvaturförordnande krävs för domar som rör underhållsbidrag, art. 17. Detta skulle kunna vara en anledning till att tingsrätten var obenägen att lyssna till din kritik kring domens korrekthet. Sammanfattningsvis så kan en säga att: ja, det är Spaniens lag som gäller, hur tokigt det än låter. Den enbart formella prövningen som görs handlar om att Sverige ska respektera Spanien som rättsstat. Om svensk domstol skulle börja ändra i spanska domar skulle det ses som en kränkning av den spanska statens suveränitet vilket naturligtvis inte är önskvärt. Kan du kräva skadestånd av tingsrätten?En kan kräva skadestånd av statliga myndigheter på vissa grunder, exempelvis om de orsakat någon skada på person eller sak eller om de kränkt en enskild persons rättigheter enligt Europakonventionen, skadeståndslagen 3 kap 2 § och 4 §. Du kan däremot inte kräva skadestånd för att du menar att tingsrätten har tagit ett felaktigt beslut. Det rättsmedel som du får nyttja då är överklagandet. Ett slutligt beslut får som huvudregel överklagas, RB 49 kap 3 §. Exekvaturbeslut ska gå att överklaga, och det lär stå i beslutet hur du ska gå tillväga för att överklaga.Kan beslutet hävas?Beslutet kan ändras om du överklagar det och tingsrätten gör en annan bedömning vid omprövningen av beslutet. Ett annat sätt att få beslutet "hävt" är att klaga över domvilla, RB 59 kap 4 §. En klagan över domvilla kan göras om:- målet har tagits upp trots att det föreligger rättegångshinder, - beslutet angår någon som inte varit rätteligen stämd, - beslutet är mycket oklart eller ofullständigt eller - om det har förekommit ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på beslutets utgång, exempelvis att en domare varit jävig, RB 59 kap 1 §.Det är svårt för mig att avgöra om det faktiskt föreligger domvilla eller inte. Men det finns enligt mig inget i frågans omständigheter som uppenbart talar för det. Vidare är det väldigt få av klagomålen på domvilla som faktiskt får bifall.SammanfattningOm du anser att domen i sig är felaktig är det inget som svensk domstol kan göra något åt, utan överklagande av den spanska domen måste i enlighet med EU:s underhållsförordning och Haagprotokollet ske i Spanien. När tingsrätten lämnar ett exekvaturbeslut innebär det enbart att de formellt sett gör domen verkställbar i Sverige. Det betyder att domen kan användas här i Sverige för att kräva dig på underhållsbidraget. Exekvaturbeslutet är ett slutligt beslut och kan därför överklagas. I och med den i princip enbart formella process som görs vid beslutstagandet vill jag mena att ett överklagande sannolikt inte kommer att innebära någon ändring av beslutet. Det andra alternativet du har är i sådana fall att klaga över domvilla – något jag dock inte heller kan se att du skulle ha någon större framgång med dessvärre.Min rekommendation är därför att du försöker att angripa den spanska domen genom att överklaga den. Om du vill ha hjälp med att överklaga den spanska domen kan du kontakta Lawlines juristbyrå via mig på amanda.kinnander@lawline.se. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vilket lands lag gäller när vi skiljer oss, om vi gifte oss i Egypten?

2019-12-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga, om jag är gravid och väntar barn med en icke svensk medborgare, han är från Egypten (gifta på papper i Egypten)och vi bor i Dubai, och mitt barn blir Svensk medborgare då jag kommer att ansöka om det direkt. I framtiden om vi inte skulle komma överens och skiljer oss vilken lag gäller då? Kommer jag kunna ha mitt barn i Sverige med mig? Hur går det till då?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i svaret att utgå från hur möjligheterna att skilja er i Sverige ser ut då det är den svenska rättsordningen som jag har koll på. Hur möjligheterna att skilja sig ser ut i Egypten alternativt Dubai vet jag dessvärre inte.Vilken lag gäller om du och din man skiljer er?I den här delen av frågan kommer jag att utgå från lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap.Det finns möjlighet för er att skilja sig i Sverige om:1. Äktenskapet är att se som giltigt i Sverige, vilket det är om det ses som giltigt i Egypten, 1 kap 7 §. 2. Det inte föreligger något äktenskapshinder som skulle ogiltigförklara äktenskapet, exempelvis att äktenskapet ingåtts under tvång eller att någon av er var under 18 år vid äktenskapets ingående, 1 kap 8 a §. 3. Du som är svensk medborgare tidigare har varit bosatt i Sverige, 3 kap 2 §.Kommer du kunna ta med dig ditt barn till Sverige?I denna delen av frågan kommer jag att utgå från lag om svenskt medborgarskap.Barn som föds i utlandet och har minst en förälder som är svensk medborgare blir automatiskt svensk medborgare, 2 §. Du kommer att behöva kontakta Skatteverket för att registrera barnet i Sverige. Det krävs för att barnet ska få ett svenskt personnummer. Hur detta närmre går till kan du läsa om på Skatteverkets hemsida.För att kunna ta sig till Sverige från Dubai behöver ditt barn ha ett pass. Om du vill ansöka om svenskt pass till barnet från utlandet ska du kontakta den svenska ambassaden i Förenade Arabemiraten. Kontaktuppgifter till ambassaden hittar du här.SammanfattningOm kriterierna ovan är uppfyllda kommer svensk lag att vara tillämplig om du och din man vill skilja er i framtiden. Vidare kommer ditt barn automatiskt att bli svensk medborgare vid födseln då du är svensk medborgare, men för att hen ska få ett svenskt personnummer måste du anmäla födelsen till Skatteverket. För att barnet ska få ett svenskt pass måste du kontakta den svenska ambassaden. Jag hoppas att du har fått dina frågor besvarade!Vänliga hälsningar,

Kan jag få min post till egen adress när jag har god man?

2019-10-02 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har i nuläget förvaltare men håller på att byta till god man. Min förvaltare har haft sin egen adress som särskild postadress, kommer han som god man också ha det eller är det möjligt att få all post till sig själv när man har god man?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om godmanskap finns i föräldrabalken (FB).Godmanskap innebär i förhållande till förvaltarskap att du kommer ha större inflytande över ditt eget liv. Detta beror delvis på att godmanskap ska vara utformat efter just dina behov och inte vara mer ingripande än nödvändigt, FB 11 kap 4 §. Dessutom krävs ditt samtycke för att den gode mannen ska få handla i ditt ställe när det kommer till angelägenheter som rör annat än vardagliga bestyr, FB 11 kap 5 §. Ett exempel på en sådan angelägenhet är anmälan om särskild postadress. Om du inte lämnar samtycke till att din gode man har särskild postadress kommer du alltså att få all post själv.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Ska egendom som min exman köpte innan vi gifte oss vara med i bodelningen?

2019-08-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Jag ska skilja mig. Min emxan köpte två tomter innan vi gifte oss. Ska dessa vara med i bouppdelningen?Mvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Den egendomen som ska vara med i bodelningen är det så kallade giftorättsgodset, 1 § 10 kap ÄktB. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, 1 § 7 kap ÄktB. Om din exman köpte tomterna själv är enda möjligheten att de INTE är giftorättsgods om ni har skrivit ett äktenskapsförord enligt vilket tomterna är din exmans enskilda egendom. Om det inte finns ett äktenskapsförord är tomterna giftorättsgods och ska därmed vara med i bodelningen, 2 § 7 kap ÄktB. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Vänliga hälsningar,