Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?

2021-04-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Min make och jag har ansökt om äktenskapsskillnad efter att vi inte bott tillsammans i ca ett år. Han har skulder på lån han tagit under tiden vi bodde tillsammans. Jag vet inte hur många lån som finns eller dess värde. Innan vi ansökte om äktenskapsskillnad skrevs ett äktenskapsförord där vi kom överens om att vi svarar över vår egendom. Alltså har vi inget giftorättsgods. Kommer jag stå för hälften av hans skulder eftersom han inte har giftorättsgods att räkna av skulderna från?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Finns det inget giftorättsgods så påverkas du inte av din makes skulderNär ett äktenskap upphör så är huvudregeln att makarnas egendom ska delas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ingår endast giftorättsgods och vardera makes skulder dras av från dennes giftorättsgods (10 kap. 1 § och 11 kap. 2 § ÄktB). Överstiger makens skulder värdet på dennes giftorättsgods så går den maken in med noll i bodelningen. Således räknas aldrig skulderna av på den andra makens egendom utan var make svarar för sina egna skulder. Däremot påverkas den maken som inte har några skulder på så vis att den får dela med sig av sitt giftorättsgods (ej enskild egendom) eftersom allt som ingår i bodelningen delas lika. Detta gäller alltså endast giftorättsgods och är således inte aktuellt i ert fall. Ni behöver inte göra en bodelning eftersom all egendom är enskildI ert fall behövs ingen bodelning göras eftersom all egendom är enskild enligt ert äktenskapsförord (9 kap. 1 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Var och en behåller sin egendom och du påverkas inte av din makes skulder. Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

2021-04-16 i Bodelning
FRÅGA |Hur gör man med det gemensamma huset vid en skilsmässa? Om min ex vill inte dela och sa att han betalade mer då räknar att huset är hans.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ni har gjort en ansökan om skilsmässa och betänketiden gått ut, ska en bodelning göras 9:1 äktenskapsbalken. Bodelningen bygger på att alla era tillgångar och skulder ska delas lika mellan er. Värderingen ska utgå från den tidpunkten då ni lämnade in ansökan om skilsmässa, se 9:2 äktenskapsbalken.Vad ingår i en bodelningOm ni inte har avtalat speciellt om vem som äger vad genom äktenskapsförord, anses allt ni äger oavsett vem som har betalat för egendomen vara er gemensamma. Det kallas gifträttgods, se 7:1 äktenskapsbalken. Även skulder och egna sparpengar ska räknas in.Er gemensamma bostadÄven om din ex. man har betalat mer av huset räknas det som er gemensamma bostad, 7:4 äktenskapsbalken.BodelningsförrättareOm ni mot förmodan inte kan komma överens, kan du ansöka till den domstol som ligger i den kommun där du bor om en bodelningsförrättare se 17:1 äktenskapsbalken. Bodelningsförrättaren kallar er då till en förrättning där allt delas upp enligt ovan nämnda regler. Bodelningsförrättaren kommer att kräva ersättning för arbetet som ni gemensamt får betala, se 17:7 äktenskapsbalken.SammanfattningTrots att din ex. man har betalat mer av huset tillhör det dig lika mycket. Om du inte vill gå så långt som till domstol, hjälper vi på Lawline gärna med ett bodelningsavtal. Du är varmt välkommen att kontakta oss för vidare hjälp.Vänligen,

Betalningsansvar för bostadslån i samband med skilsmässa om endast en person står på lånet

2021-04-15 i Bodelning
FRÅGA |Om 2 personer är gifta och bestämmer sig för att skiljas och bara en person står på lånet för huset vad gäller då? Huset är Inte färdigbetalt än på långa vägar. Hur mycket ska personen som vill bo kvar betala? Det är samma person som står på lånet. Huslånet är på 450.000 kr
Daniel Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att redogöra för allmänna rättsliga utgångspunkter vid skilsmässa och bodelning (fördelningen av er gemensamma egendom), för att därefter anknyta till din fråga mer specifikt. Bestämmelserna som hänvisas till i detta svar är hänförliga till Äktenskapsbalken, nedan används förkortningen ÄktB. Allmänna utgångspunkterVid en skilsmässa ska en bodelning göras, 9:1 ÄktB. Utgångspunkten för bedömningen av vad som ska tas med i en bodelning görs från den dag då ansökan om skilsmässan inkom till tingsrätten enligt 9:2 ÄktB. I bodelningen ingår allt som utgör er gemensamma egendom, juridiskt sett benämns detta som giftorättsgods. Det utgörs av allt som inte är den ena makens enskilda egendom enligt 7:2 ÄktB, eller det som innefattas av ett äktenskapsförord, 7:3 ÄktB.Huvudregeln är att respektive makes andel först ska beräknas 11:1 ÄktB, detta görs innan den s.k lottläggningen vilken blir relevant för frågan om bostaden, se nedan. Vid beräkningen föreligger en rätt att räkna bort skulder. Det som blir över delas sedan lika mellan makarna enligt 11:3 ÄktB. Ni bestämmer själva hur ni kommer överens om att dela upp egendomen, det viktiga är då att man upprättar en handling som båda ska skriva under enligt 9:5 ÄktB. Summan av det giftorättsgods som tilldelas dig för täckning av skulder och vid delning av återstående giftorättsgods utgör din andel i boet, 11:6 ÄktB. Detta blir relevant för nästa steg - lottläggningen, som kan beskrivas som fördelningen av egendomen vilken ska överensstämma med respektive makes andel. Huvudregeln är att du själv får bestämma att behålla din egendom eller den egendom som du själv önskar, 11:7 ÄktB.Hur kategoriseras bostaden och hur blir det med lånet?I ett äktenskap räknas bostaden som giftorättsgods, det innebär att båda makarna har bostaden juridiskt. Vid en skilsmässa måste parterna komma överens om vem som ska få överta bostaden om den inte ska säljas. Om ni inte kan komma överens är det den som är i störst behov av bostaden som får överta den, 11:8 ÄktB. Ifall den ena parten går med på att bli utköpt ska hen kompenseras ekonomiskt. Då värderas bostaden och personen som överlåter bostaden får en summa som motsvarar halva dess värde, 11:10 ÄktB.Om det vore så att ni gemensamt hade ansvarat för lånet hade det kunnat omförhandlas hos er bank. För att banken ska gå med på att den ena parten ska få ta över lånet krävs att personen ifråga har ekonomiska förutsättningar att klara av lånekostnaderna, detta framgår även indirekt av 11:8 2 st ÄktB. Om banken inte godkänner ansökan kan bostaden komma att behöva säljas. Om enbart en make står på lånetEn stark huvudregel i Äktenskapsbalken är att vardera make ansvarar för sina tillgångar och skulder, 1:3 ÄktB. Den som står på lånet är därför även den som står för att skulden avbetalas. Eftersom lånet står på en person, ska summan för detta lån först dras av från dennes tillgångar. De tillgångarna som är kvar ska därefter i enlighet med ovan läggas ihop med den andre makens tillgångar (giftorättsgods). Det är sedan dessa tillgångar som ska delas mellan er. Sammanfattningsvis blir svaret att; eftersom lånet är skrivet på den ena personen, är detta lån personligt och ska därför bara dras av från dennes tillgångar. Ett bostadslån formuleras individuellt utifrån flertalet faktorer såsom personens kreditvärdighet. Lånet ska därför också betalas av den personen. Banken kan exempelvis inte kräva den andra maken att betala av lånet eller liknande. Däremot behöver du inte oroa dig för ersättningen eller hur mycket som personen ska betala, eftersom detta är tänkt att jämna ut sig i samband med bodelningen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kan jag ångra en bodelning om jag inte var i mina sinnes fulla bruk vid bodelningstillfället

2021-04-13 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Vid tillfället jag skrev på min skiljsmässa anser jag att jag inte var vid mina sinnesfulla bruk. Hade bara 2 veckor innan varit inlagd på psyket. Kan man göra om något sådant utifrån hur man mår nu?Skrev på för 6 månadersedan. Vill inte vara gift. Men vill ändra själva delningen . Möbler hus och pengar.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är uppenbart att du var ur dina sinnes fulla bruk och att bodelningen är skevdelad finns det möjlighet att ändra (jämka den). Nedan följer en förklaring av situationen.ÄktenskapsskillnadNär ni lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad har ni en betänketid på minst sex månader och max ett år, se 5:1 äktenskapsbalken. Detta i det fall ni har bott tillsammans eller har barn under 16 år. Har ni under två års tid inte bott tillsammans krävs ingen betänketid, se 5:4 äktenskapsbalken.BodelningVid äktenskapsskillnad ska en bodelning göras. Det vill säga alla tillgångar ska delas upp mellan makarna. Om ni inte genom äktenskapsförord har avtalat om vem som äger vad och vem som ska ha vad vid en skilsmässa, är utgångspunkten att ni äger allt tillsammans, det kallas för giftorättsgods, se 7:1 äktenskapsbalken. Där ingår exempelvis möbler, sparpengar och bostad, oavsett om den ena parten har betalt den. Även parternas skulder ska räknas in i bodelningen, se 11:2 äktenskapsbalken. När en sammanräkning skett, delas tillgångarna sedan mellan parterna, 11:3 äktenskapsbalken.Vad som gäller lösöre, det vill säga möbler och andra saker, kan ni dela det mellan er som ni vill genom sämjedelning (ni är överens om vem som tar vad). I det fall ni inte kan komma överens om vem som ska ha vad får en utomstående göra en delning om vad som är lämpligast.JämkningOm det finns anledning att ändra på de ovan nämnda reglerna finns det undantagsregler. Exempelvis om ni har endast har varit gifta och samboende under kortare tid än fem år, finns det möjlighet att ändra på andelarna i bodelningen, se 12:1 äktenskapsbalken. Det kan även finnas andra anledningar att ändra bodelningsreglerna. Exempelvis om det den ena parten har väsentligt ändrat sina ekonomiska förhållanden. Det kan innebära att den ena parten har betydligt större inkomster och den andra parten har fått väldigt mycket sämre förutsättningar, se 12:3 äktenskapsbalken.Ogiltighet och jämkning av bodelningsavtalOm det framgår av bodelningen att den är kraftigt fördelaktig till den ena parten, så kallad skevdelning, finns det anledning att ifrågasätta omständigheterna kring avtalets ingående. Du skriver att du inte var i dina sinnens fulla bruk när du skrev under bodelningsavtalet. Att du var inskriven för psykiatrisk vård i anslutning till tidpunkten för bodelningen talar för att du kan styrka det med läkarintyg. Det finns då möjlighet att jämka bodelningen med stöd av 36 § avtalslagen. Det finns en dom från Högsta domstolen NJA 2020 s. 624 som behandlar just en situation där den ena parten inte var i sina sinnes fulla bruk vid bodelningen.SammanfattningEtt bodelningsavtal omfattas av olika regler om hur tillgångarna ska fördelas. Om det är tydligt att bodelningen är skevdelad, samt att du inte var i dina sinnes fulla bruk, finns det anledning att jämka avtalet. Behöver du hjälp med att jämka avtalet och upprätta en ny bodelning är du varmt välkommen till oss på Lawline.Vänligen,

övertagande av bostad

2021-04-16 i Bodelning
FRÅGA |Om min man har en kontrakt på en privat lägenhet nu när vi är gifta, med bara hans namn .om vi skiljer oss , vem har rätt att bo kvar om vi har barn, om han har separerat ifrån mig , och hur mycket är man skyldig att beta om man bor kvar i hans lägenhet ?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om bodelning vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Bodelning innebär att makarnas giftorättsgods, efter avdrag för skulder, ska delas lika mellan makarna. Giftorättsgods omfattar all egendom vardera make äger, inkluderat egendom förvärvat före äktenskapet, i den mån den inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). I 7 kap.2 § ÄktB föreskriver att egendom ska utgöra enskild egendom bl.a. om egendomen till följd av äktenskapsförord är enskild, eller om ena maken erhållit egendomen genom testamente eller genom gåva med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda. Det ovanstående innebär således att det inte räcker att lägenheten enbart står under hans namn för att den ska vara undantagen bodelning. Av det följer att du har rätt att ta del av lägenhetens värde vid äktenskapsskillnad, såvida han inte föreskriver annat bl.a. genom ett äktenskapsförord. Vem har rätt att bo kvar? Vid en bodelning har den som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att få den avräknad på sin lott, 11 kap. 8 § ÄktB. Denna rätt gäller dock inte om egendomen är den andra makens enskilda enligt 7 kap. 2 § första stycket 2--4 ÄktB. Bestämmelsens relevanta punkter lyder på följande sätt:2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,Om någon av dessa punkter är uppfyllda gäller inte övertaganderegeln. Egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord mellan makarna omfattas däremot av övertaganderätten. En förutsättning för att en make skall få överta en bostad eller bohag som tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.De två rekvisit som ska vara uppfyllda är behovet och skäligheten. Vid bedömningen om vem som är bäst behövande tar man t.ex. hänsyn till om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn, makes möjlighet att skaffa annan bostad m.m. Vid skälighetsbedömningen ska de ekonomiska hänsynen till den make som äger bostaden beaktas. En annan omständighet att ta hänsyn till är att bostaden kan ha ett affektionsvärde för den make som äger den, såsom exempelvis släktgårdar.Om båda rekvisiten är uppfyllda har maken rätt att överta bostaden i första hand i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning, 11 kap. 8 § ÄktB. Om bostadens värde överstiger den övertagande makens andel av giftorättsgodset, har denne rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen, kan maken få skäligt anstånd med denna. Lämnas inte någon betalning, har den andra maken rätt att så långt det är möjligt få sådan egendom som inte är uppenbart olämplig för den maken, 11 kap. 9 § ÄktB.Sammanfattningsvis gäller att du kan göra anspråk på en viss andel i bostaden vid äktenskapsskillnad, om bostaden utgör giftorättsgods. All egendom som makar äger utgör vanligen giftorättsgods, såvida det inte föreskrivits annat genom exempelvis testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev. Vidare gäller att den maken som har störst behov av bostaden kan överta den efter separationen, under förutsättning att det kan anses vara skäligt och att övriga förutsättningar uppfylls. Denna övertaganderätt innebär dock inte att den avlämnande maken förlorar värdet av den egendom som tas över utan endast en rätt för den övertagande maken att mot avräkning på sin andel eller genom att lämna egendom eller betala ta över egendomen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vad händer med en makes skuld vid bodelning?

2021-04-16 i Bodelning
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga: en anhörig ligger i skilsmässa och ena parten har en skatteskuld, uppkommen under 2019, då de var gifta. Skatteskulden är grundad på inkomst, tillhörande den ena parten. Min fråga är: kan den parten som har fått skulden avkräva den andra parten att betala halva denna skuld? 1:3 Äktenskapsbalken säger ju "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder." kan detta tolkas på olika sätt? vänligen
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB).Hur går en bodelning till?Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Ingår skulder i bodelningen?Ja, även makarnas skulder ingår i bodelningen. Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Vilka skulder ingår?Alla makarnas skulder ingår, om de uppstod innan talan om äktenskapsskillnad väcktes. Om en skuld är förenad med särskild förmånsrätt i egendom som är makens enskilda, ska makens enskilda egendom i första han användas för att täcka skulden (11 kap. 2 § ÄktB). Alla övriga skulder har maken rätt att få täckning för ur sitt giftorättsgods.SlutsatsMakarnas skulder ska alltså ingå i bodelningen. Om den ena maken har skulder kommer detta påverka den andra maken, men inte på så sätt att den ena maken kan direkt kräva att den andra maken ska betala dennes skulder, utan genom att den skuldsatta maken går in med mindre egendom i bodelningen och således får ta större del av den andra makens giftorättsgods. Den andra maken blir alltså inte ansvarig för den skuldsatta makens skulder, utan behöver endast dela med sig av mer av sitt giftorättsgods. 1 kap. 3 § ÄktB ger uttryck för en allmän princip, att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta gäller så länge äktenskapet består. När ett äktenskap upplöses och en bodelning ska göras gäller reglerna om detta, och makarnas giftorätt aktualiseras därmed. Denna allmänna princip innebär alltså inte att makarnas skulder inte ska ingå i bodelningen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Tolkning av äktenskapsförord

2021-04-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Vi är ett gift par som har skrivit äktenskapsförord där vi har skrivit att all egendom vi under äktenskapet förvärvar, gåva, arv från tredje man eller egendom som man förvärvar under äktenskapet ska vara enskild egendom.Jag vill således att mitt privata pensionssparande (jag har ej tjänstepension) och mitt fondsparande ska vara enskild egendom. Står det rätt i vårt äktenskapsförord då?Min man har tjänstepension.
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur ett äktenskapsförord ska skrivas för att privat pensionssparande och fondsparande ska vara enskild egendom.Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB)Ett äktenskapsförord är ett avtal som skiljer enskild egendom från giftorättsgodsHuvudregeln är att all egendom som vardera maken har i ett äktenskap är giftorättsgods, som i sin tur ska ingå i en bodelning vid upplösning av äktenskapet (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom som inte utgör giftorättsgods som någon av makarna äger är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna i ett äktenskap genom vilket det är möjligt att bestämma att egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Enskild egendom omfattas inte av en framtida bodelning. För att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt giltigt krävs att båda parter har undertecknat avtalet och att det har registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).Ett äktenskapsförord ska tolkas enligt avtalsrättsliga regler och principerEtt äktenskapsförord klassas som ett avtal. Vid tolkning av ett äktenskapsförord ska avtalsrättsliga regler och principer användas. Utgångspunkten när ett avtal ska tolkas är att fastställa den gemensamma partsavsikten som parterna försökt förklara genom lydelsen i sitt avtal. Den gemensamma partsavsikten är det som parterna har haft för avsikt att sluta avtal om, även om detta inte stämmer överens med ordalydelsen i avtalets innehåll. Ibland kan det vara svårt att veta vad som gäller om avtalet är skrivet så att det kan tolkas på flera olika sätt.Vad innebär detta för dig?Som makar får ni utforma ett äktenskapsförord och avtala om vad ni vill ska utgöra enskild egendom som ni vill. Det är möjligt för er att avtala om att all egendom ska vara vardera makens enskilda egendom. Jag förstår det du skriver som att all den egendom som ni under äktenskapet förvärvar, får i gåva eller ärver ska utgöra enskild egendom. Med en sådan ordalydelse verkar det som att det bara är egendom som ni får efter att ni ingått äktenskapet som är enskild. Inkomster, gåvor och arv som ni fått innan denna tidpunkt är då inte enskild egendom. Vill ni att egendom som ni förvärvat, fått i gåva eller ärvt innan äktenskapets ingående också ska vara enskild egendom bör ni skriva detta i äktenskapsförordet. Det kan också vara en bra idé att tillägga att avkastning som er enskilda egendom kan ge upphov till också ska vara enskild egendom, om detta är något ni önskar. Det är viktigt att äktenskapsförordet formuleras så att det tydligt framgår vad ni avser ska vara enskild egendom så att missförstånd kan undvikas. Ditt fondkonto och privata pensionssparande ska vara enskild egendom om det i äktenskapsförordet framgår att all förvärvad egendom ska vara enskild. Äktenskapsförordet kan behöva förtydligas om ni bara vill att det är egendom som ni under äktenskapet förvärvar, får i gåva eller ärver som ska vara enskild egendom. Det kan nämligen bli problematiskt om du påbörjat ditt privata pensionssparande eller fondsparande innan du ingick ditt äktenskap, eftersom förvärv av egendom innan äktenskapet i sådana fall inte räknas som enskild egendom. Det är i ett sådant fall möjligt att i äktenskapsförordet skriva att ditt fondkonto och privata pensionssparande ska vara enskild egendom. Det måste då klart och tydligt framgå vilka individuella konton som ska utgöra enskild egendom.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Tolkning av äktenskapsförord

2021-04-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejVi har skrivit ett äktenskapsförord via en jurist, men tycker formuleringen känns lite luddig.Vår fråga är alltså om det med nedanstående formulering (som gjorts av juristen) klart och tydligt framgår att innehav samt även Avkastningen på dessa konton skall gälla som Enskild Egendom.Vid följdfråga till juristen - så kändes svaret - lika luddigt."Finansiella instrument och kontanta medel som vid var tid innestår på följande konton ska varaXXs enskilda egendom, vari NN inte ska äga någon giftorätt.ISK...Kapitalförsäkring .....All egendom som träder istället för makes enskilda egendom, liksom avkastningen därav, ska vara enskild.All övrig egendom i boet ska vara giftorättsgods"Är jag helt skyddat för framtiden iom denna formulering? Skall sägas att maken har särkullbarn.
Maja Elken |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om erat äktenskapsförord kommer att få den verkan att du blir skyddad vid en eventuell äktenskapsskillnad, dvs om ni skulle skilja er eller om din make skulle avlida. Reglerna som är relevant i ditt fall finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vad är giftorättsgods?Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Huvudregeln är att all egendom som makarna har i ett äktenskap är giftorättsgods och giftorättsgodset ska ingå i en bodelning vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Man kan göra giftorättsgods till enskild egendom genom ett äktenskapsförord precis som ni gjort, enligt 7 kap. 2 § ÄktB.Hur tolkas ett äktenskapsförord?Äktenskapsförord är klassat som ett avtal och utgångspunkten när man tolkar avtal är utgå ifrån viljeförklaringen som tar uttryck i orden i avtalet. Det som är skrivet i äktenskapsförordet är alltså det som ska gälla, svårigheter kan dock uppkomma vid begreppsval som går att tolka på flera sätt. De flesta problemen som är kopplade till tolkning av avtal som äktenskapsförord är att de är skrivna av personer som saknar juridiska kunskaper.Vad innebär detta för dig?Ditt äktenskapsförord är författat av en jurist vilket till en början är en bra utgångspunkt då jurister besitter kunskap om hur ett avtal ska formuleras så att det enkelt kan tydas utan tolkningssvårigheter. För att förklara innebörden av det äktenskapsförord din jurist har författat skulle jag säga att det innebär följande: De medel som finns på dina konton ska vara dina vid en skilsmässa/dödsfall, om du köper något för dessa pengar blir även denna egendom din enskilda. Även den avkastning du får på denna egendom blir din enskilda (detta innebär att om du t.ex. köper ett hus för pengarna på ditt konto är huset ditt enskilda men även pengarna du skulle få om du skulle hyra ut detta hus). Resterande egendom är er gemensamma och ska därmed ingå i giftorättsgodset och delas på vid skilsmässa/dödsfall. Att din make har särkullbarn påverkar inte innebörden av ert äktenskapsförord. Vänliga hälsningar,