Enskild egendom, samägande och bodelning

2020-08-10 i Bodelning
FRÅGA |Jag får en summa pengar i förskott på arv som ska vara enskild egendom. Denna summa avser jag att investera i min och min frus i övrigt gemensamt ägda bostad. Detta kommer innebära att jag förvärvar 30% av bostaden och resterande 70% kommer fortsätta ägas gemensamt. Vid en eventuell bodelning - vad räknas av från giftorättsgodset? Är det värdet vid tidpunkten för bodelning av de 30% eller är det det belopp som jag fick i arv plus eventuell värdeökning?
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt samäger ni idag en bostad med 50 % vardera. Du ämnar nu ändra ägarförhållandet till att du ska äga 65 % (30 % + 35 %) och din fru 35 %. Samägande regleras av Samäganderättslagen (SamägL). Enligt 1 § SamägL är utgångspunkten att personer som samäger gör det med lika stora andelar. Det kan alltså vara bra att skriva ett enkelt samäganderättsavtal mellan dig och din fru där det framgår att du äger 65 %. På detta sätt efterger du i praktiken 15 % av ditt ursprungliga ägande, men vinner 30%, om jag förstått dig rätt. Rimligare kanske vore att du äger 80 % och din fru 20 % så att du i praktiken övertar 60% av hennes andel, vilket motsvarar de 30 % av hela bostadens värde som du fått i arv, om jag inte missförstått dig.Nu till frågan om bodelning. Eftersom ni är gifta är utgångspunkten att ni ska dela allt på hälften om ni gör bodelning (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB)). Det som delas kallas giftorättsgods. Genom att viss egendom blir enskild egendom kan undantag göras från huvudregeln (10 kap. 1 § ÄktB motsatsvis). Du har fått ditt arv med villkor att det ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Även om man byter den enskilda egendomen mot annan så är huvudregeln att det man byter till också ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § 1 stycket, punkt 6). I ditt fall att du byter arvet mot ägarandel i boende. Det finns dock risker med att byta enskild egendom mot annan. I vissa fall kan den enskilda egendomen anses ha blivit så sammanblandad med den övriga egendomen så den tappar sin status som enskild egendom och istället blir sådan egendom som ska delas i bodelning, det så kallade giftorättsgodset. Att enskild egendom blir andel i bostad ska i normalfallet inte innebära att en sådan sammanblandning sker, men för att vara på den säkra sidan så kanske ni ändå borde förtydliga detta i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § och 3 § ÄktB). Värdeökning anses vara enskild egendom.Hoppas jag förstått dig rätt och att du fick svar på dina frågor.

Vem är ägare om ena maken finansierat köpet och andra står som ägare?

2020-08-09 i Bodelning
FRÅGA |Min fd man och jag köpte en häst åt vår dotter för 2 år sedan. Jag tog ut pengarna från mitt fondkapital och betalade köpeskillingen. Vid det fysiska överlämnandet av hästen kunde jag ej närvara, så min dåvarande make skrev under köpekontraktet på hästen och blev således ägare till den. Inga problem då. Men nu! Vi är i skilsmässa och bodelning och min fd make anser att hästen är hans tillgång och att han därmed har rätt att vägra försäljning, trots att både dottern och jag vill sälja.Kan jag via banktransaktioner påvisa och hävda att det faktiskt är jag som köpt hästen och därmed har rätt till ursprungsbeloppet för den?
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln i äktenskap är att alla tillgångar är parternas gemensamma så länge man inte registrerar specifik egendom som enskild egendom. Enskild egendom blir det ifall ni hade upprättat ett äktenskapsförord mellan dig och din ex-make, eller om någon av er ärvt pengar eller fått en gåva med villkoret att det skulle vara gåvo/arv-mottagarens enskilda egendom, 7:1-2 äktenskapsbalken. Utgångspunkten är alltså att ni båda äger hästen oavsett vems namn det står på köpekontraktet, så länge hästen inte skrivits som någons enskilda egendom.Det går att se till dolt samägande att du också är ägare till hästen, för detta uppställs ett antal kriterier:saken ska ha köpts för gemensamt bruk- vilket hästen får anses göra då den var avsedd till er dotterden som är dold ägare ska ha bidragit till köpet ekonomiskt- du skriver att pengarna från köpeskillingen kommer från ditt fondkapitalsyftet med det ekonomiska bidraget ska ha varit en önskan att bli samägare- tanken var att du själv skulle närvara och skriva på papperna men då du fick förhinder, fick din dåvarande make företräda erden öppne ägaren ska ha förstått att partnern lämnade bidraget för att han ville bli delägare till det som köpts- din dåvarande make skulle ha svårt att bevisa att du inte avsett iallafall äga den tillsammans då det var från ditt fondkapital köpeskillingen togs och det var en tillfällighet att du inte kunde närvara Dock har hur vidare du formellt ses som delägare eller inte ingen större betydelse då hästen inte är skriven som enskild egendom så ses den som er gemensamma egendom. Vad det dock har betydelse för är nästa steg i bodelningen, efter ni räknat samman era tillgångar, gjort avdrag för lån och delat den kvarstående summan på två, ska egendomarna delas upp på lotter. Ni kommer få välja tillgångar så ni båda kommer upp i den summa ni räknat ut, och då har den som står som ägare företräde att välja den egendomen på sin lott, 11:7 ÄktB. Det är alltså vid detta skede det kan ha betydelse vem som står som ägare, men väljer din exmake på sin lott (om ni inte fastställer dolt samägande) så betyder det ju att han får avstå från annan egendom. Annars är det att försöka nå en överenskommelse då han köper ut dig för halva hästens värde om ni inte får ihop egendomarna ni önskar på era lotter och det skiljer sig i värdet efter ni valt egendomarna ni önskar. Jag förstår att det är tråkigt att veta att det var du som egentligen betalade hästen, men även om du hade skrivit på köpekontraktet och ni fortfarande inte gjort hästen till enskild egendom, hade hästen vid en skilsmässa fortfarande blivit en egendom vars värde ni ska dela på och därmed setts som bådas vid en bodelning. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?

2020-08-05 i Bodelning
FRÅGA |Hej Vi har hus i annat EU-land som är skrivet på min fru. Har jag rätt till hälften även om fastigheten finns i utlandet.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDå din fråga är väldigt kortfattat ställd kommer jag i mitt svar till dig att göra en del antaganden. För det fall att något är oklart finns mina kontaktuppgifter sist i svaret och du är välkommen att återkoppla. Min utgångspunkt i svaret till dig är att du och din fru vid eventuell skilsmässa kommer att skilja er utifrån svensk lag. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskap upplöses bland annat vid skilsmässa. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer bland annat genom äktenskapsförord eller genom att någon av makarna från annan än den andre maken erhållit egendom genom gåva, testamente eller arv med föreskriften att den ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Vad som utgör giftorättsgods begränsas inte utifrån vart egendomen rent geografiskt befinner sig, utan om den ägs av den ena av makarna och egendomen inte är enskild. Som svar på din fråga innebär det att även egendom som finns utomlands som utgångspunkt utgör giftorättsgods. Är det giftorättsgods ska det ingå i en bodelning. För det fall att egendomen är enskild genom äktenskapsförord alt. genom gåva/testamente/arv med föreskrift ska egendomen inte ingå i en bodelning. Att du har "rätt till hälften" innebär att värdet av bostaden utomlands ska räknas in i din frus giftorättsgods (tillsammans med övrigt giftorättsgods) och att eventuella lån ska räknas av, precis som andra lån gör.För det fall att något är oklart eller du behöver anlita en av våra jurister för en bodelning är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

2020-08-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Lawline! Jag vill bara kolla upp vad som betraktas som enskild egendom i vårt fall. Vi har följande formulering i äktenskapsförordet: "Med detta äktenskapsförord har vi kommit överrens om att den egendom som en av oss har förvärvat innan äktenskapet eller under äktenskapet skall vara den personens enskilda egendom och inte utgöra giftorättsgods vid bodelning. Även avkastningen på denna enskilda egendom utgör enskild egendom." Betyder det att sparkontona/aktier är då enskild egendom? Hur bevisar man det? Räcker det att kontona är i ens eget namn?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtgångspunkten är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma bland annat genom att makarna skriver och registrerar ett äktenskapsförord (jfr 7 kap. 2 § p1 ÄktB). Att egendomen är enskild innebär att den inte ska ingå i en bodelning mellan makarna (jfr 9 kap. 1 § ÄktB).Det äktenskapsförord som finns mellan er innebär, utifrån den tolkning jag gör, att såväl egendom någon av er förvärvat innan som under äktenskapet ska vara vardera makens enskilda egendom. Även eventuell avkastning ska utgöra enskild egendom.För det fall att det blir en tvist om vad som är enskild egendom åläggs det i regel en bevisbörda på den som påstår att viss egendom ska vara enskild. Som utgångspunkt kan du dock ha att det som står i ditt namn är din enskilda egendom. Det innebär att om du köpt en bil och är ägare till den kan du ha som utgångspunkt att det är din enskilda egendom. Detsamma gäller konton och aktier; pengar på ett sparkonto i ditt namn kan du ha som utgångspunkt att är din enskilda egendom (likväl aktier i ditt namn). Om den andre maken anser annorlunda får hen bestrida det och påvisa exempelvis att vederbörande lånat ut pengar till dig vilket är anledningen till att du har hens pengar på ditt konto.Sammanfattningsvis är all egendom ni har, utifrån den tolkning jag gör, varderas enskilda egendom. Det innebär att som utgångspunkt är konton och aktier som står i den ena makens namn, vederbörandes enskilda egendom.För det fall att det blir en tvist om huruvida egendom är enskild eller ej kan det vara en god idé att du anlitar en jurist som går igenom ärendet, råder dig vidare och företräder dig vid eventuell domstolsförhandling. Om så är intressant kan en av våra jurister på Lawline juristbyå hjälpa dig vidare. För en offert och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra

2020-08-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Vi ska gifta oss. Vi vill att enskild egendom ska vara enskild egendom vid skilsmässa. Vi vill dock att vi ska ärva varandra om den ena avlider, förutom den arvslott som tillfaller barnen och inte går att testamentera bort. Det finns inga gemensamma barn, men det finns särkullbarn på båda sidor. Det finns ett aktiebolag där en av oss är 100% aktieägare. Vad behöver vi skriva för dokument? Både Äktenskapsförord och Testamente? Hur ska texten formuleras? Behöver det bevittnas? Vart skickas dokumenten?
Adam Winqvist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor. Svaren regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) samt ärvdabalken (ÄB). Jag ska försöka svara på varje önskan ni nämner i tur och ordning. På slutet sammanfattar jag det hela. Enskild egendom ska vara egen Jag är inte helt säker på hur ni menar med att "enskild egendom ska vara enskild egendom". I äktenskap gör man en juridisk skillnad mellan "enskild egendom" och "giftorättsgods". All egendom är som utgångspunkt giftorättsgods och ska ingå i en bodelning (ÄktB 10:1 j. 7:1). Det finns dock flera sätt som en egendom kan bli enskild egendom och därmed undantas från bodelningen. Något blir enskild egendom ifall man fått den genom arv, testamente eller gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom samt ifall man i ett äktenskapsförord avtalat att det ska vara enskild egendom (ÄktB 7:2). Det är endast äktenskapsförordet som ni är i kontroll över varför jag inte diskuterar det andra djupare. För att kontrollera vad som är enskild egendom måste ni skriva ett äktenskapsförord där ni skriver vilken egendom som ska vara enskild. Ni kan vara specifika, t.ex skriva "aktiebolaget ska utgöra enskild egendom" vilket innebär att den som äger aktierna får behålla alla och de ingår inte i bodelningen. Då får ni såklart skriva samma sak gällande all egendom som ni vill ska vara enskild. Ni kan alternativt skriva ett mer generellt stadgande, t.ex "all egendom ska vara enskild". Då blir all egendom enskild och en bodelning ska inte ens ske (ÄktB 9:1). Man kan inte villkora äktenskapsförord vilket innebär att ni inte kan skriva att egendomen endast ska vara enskild ifall ni skiljer er men giftorättsgods ifall någon av er dör. Dock återkommer jag till detta under nästa rubrik. Äktenskapsförordet ska vara i skrift, dateras och undertecknas av er. Det ska även registreras hos skatteverket (ÄktB 7:3). Arvsfördelning Ifall ni endast vill att ni ska ärva varandra samt att era särkullbarn ska få sin laglott behöver ni inte upprätta ett testamente. Detta sker nämligen automatiskt när man är gift (ÄB 3:1). Dock finns något som kallas "efterarv" som ni bör vara medvetna om ifall ni inte skriver något testamente. Efterarv innebär att särkullbarnen till den personen som dog först kommer ha rätt att få ut en viss del av arvet efter den som dör sist - eftersom den maken ärvde "före" dem. Närmare bestämt kommer de ha rätt till så stor procentuell del som arvet till den kvarlevande maken utgjorde av dennes totala förmögenhet. För att illustrera med ett exempel: Make-1 och make-2 har 100 000 kr i tillgångar var. Make-1 dör och lämnar då efter sig 100 000 kr som ska ärvas av olika personer. 50 000 kr kommer gå till dennes barn (detta är laglotten) medan 50 000 kr går till make-2. Dessa 50 000 kr utgjör då 50 000 / (100 000 + 50 000) = 33% av make-2:s totala förmögenhet. När Make-2 dör har därmed barnen till make-1 rätt till 33% av make-2:s tillgångar. Detta gäller även om de har sjunkit/stigit i värde. Det är vad som händer ifall ni inte skriver något testamente alls. Ett alternativ är att ni skriver var sitt testamente där ni skriver att den andre ärver allt förutom laglotten. Då kommer inget efterarv att ske när den andre maken dör utan särkullbarnen får bara sin laglott. Formkraven för testamente är att det ska vara skriftligt, undertecknat av den som testamenterar samt bevittnat och underskrivet av två vittnen (ÄB 10:1). Vittnena bör även skriva ned datum samt uppgifter så att de kan kontaktas (ÄB 10:2). Följande personer får inte vara vittnen: testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap (dvs barn/föräldrar) eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon eller den som är under 15. Inte heller får de de personer som står i ett sådant förhållande till någon som nämns i testamentet vara vittnen (ÄB 10:4). Ett testamente behöver inte skickas någonstans. Det bör dock förvaras på ett säkert ställe men där man kan hitta det vid ett dödsfall, t.ex ett bankfack eller ett eget kassaskåp. Sammanfattning Ni bör skriva ett äktenskapsförord där ni skriver vilken egendom ni vill ska vara enskild. Detta kan vara all egendom eller specifik egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av er båda, det registreras sedan hos skatteverket. Gällande arvet så är utgångspunkten redan att ni ärver varandra förutom laglotten som tillfaller era särkullbarn. Ni kan dock skriva ett testamente ifall ni inte vill att särkullbarnen ska ha rätt till efterarv, då blir det som om barnen till den make som dör sist ärver från den som dog först - vilket det inte låter som om ni vill uppnå varför jag inte tror ni behöver ett testamente. Ifall ni skriver ett testamente ska det vara skriftligt och daterat, den som testamenterar samt två vittnen ska underteckna det. I princip ingen i era respektive familjer får vara vittnen varför jag rekommenderar att ni frågar två grannar eller vänner. Testamentet behöver inte skickas någonstans. Jag hoppas ni fått svar på era frågor. Ni är varmt välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline,

Kan jag göra en vinst till enskild egendom?

2020-08-07 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Kan jag som gift om jag vinner låt oss säga 5miljoner kronor skriva ett testamente som vid bodelning bara tillfaller mig typ enskild egendom ? .Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man är gift är som utgångspunkt all egendom och alla tillgångar giftorättsgods om de inte gjorts till enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras till enskild genom exempelvis ett äktenskapsförord eller om ena maken ärver eller får gåva med villkoret att det ska vara makens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Ni som makar kan gemensamt upprätta ett äktenskapsförord och föreskriva att vinsten ska utgöra din enskilda egendom, men det är inget du kan göra ensam. Du kan upprätta ett testamente själv, men det reglerar endast vem som ska ärva dig och hur, det reglerar inte hur egendom fördelas vid en bodelning. Om du vill göra egendomen till din enskilda egendom måste ni upprätta ett äktenskapsförord och gemensamt förordna om det. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?

2020-08-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min son bor, sedan några år tillbaka, i ett hus tillsammans med sin sambo. Han köpte huset och står idag som ensam ägare. Han och hans sambo har under tiden de bott tillsammans delat på kostnaderna för huset - såväl drift som lån. Huset har han dels banklån på men också ett lån från mej och min fru.Nu kommer de inom kort att gifta sig och de är överens om att de ska dela på ägarskapet till huset. De har inte för avsikt att skriva något äktenskapsförord men jag undrar om banklånet och lånet till mej och min fru automatiskt kommer att betraktas som gemensamma efter giftermålet eller om de behöver avtala något specifikt för att lånen ska betraktas som gemensamma vid en eventuell framtida skilsmässa?Gäller detsamma också för deras gemensamma bil som han står som ägare och låntagare till?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om de lån som er son tagit upp innan han gift sig med sin maka räknas som gemensamma efter de gifter sig. För att svara på din fråga tänker jag redogöra för när egendom räknas som gemensam för makar samt hur dold samgäld och samäganderätt regleras. Svaret utgår till stora delar från högsta domstolens avgörande NJA 2016 s.1057 Inledningsvis kan sägas att två makar är självständiga parter i förhållande till varandra. Huvudregeln är att de således ansvarar över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det krävs alltså ett avtal eller omständigheter som talar för att det inte vore rimligt att betrakta parterna självständigt längre. Det är något jag kommer fördjupa mig i nedan. Kan ett lån bli gemensamt?Det kan uppstå något som heter dold samgäld. Dold samgäld bygger på att det föreligger dold samäganderätt. I ett äktenskap kan det ibland vara så att att man köper något som kräver att man står som "Ägare" till objektet. Det kan exempelvis vara ett hus, bil eller husvagn. Om då enbart en av makarna står som ägare, men den andra maken har bidragit till köpet på något sätt kan man tala om att det föreligger dold samäganderätt. Det innebär att den maken som inte framkommer som ägare rent officiellt ändå kan hävda att denne har rätt till en andel i egendomen.På samma sätt kan ett lån bli en dold samgäld. Om en make har tagit ut lån i syfte av att köpa egendom för bådas räkning kan den maken som inte framkommer i låneavtalet ändå anses ha ett betalningsansvar som motsvarar dennes andel.Detta är en presumtionsregel vilket innebär att om omständigheterna är rätt så antar man att dold samgäld föreligger. Det öppnar å andra sidan upp för den andra parten att kunna bryta denna presumtion genom att visa att lånet borde tillfalla låntagande make SlutsatsFör att lånen ska kunna bli gemensamma så krävs det att de har tagits i syfte av att köpa en gemensam fastighet, det vill säga en fastighet som är förvärvad i syfte av att makarna ska bo i den. Jag kan inte dra några konkreta slutsatser utifrån din fråga men spontant verkar dessa lånen varit tagna långt innan makarna flyttat ihop och således kan ingen dold samäganderätt/gäld uppstå. Önskar man att reglera egendomsförhållanden på ett speciellt sätt så rekommenderar jag att man upprättar ett äktenskapsförord. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Fördelning av en bodelning

2020-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Vi är gift par och har två gemensamma barn (6 & 8 år). Vi tänker skiljas.Äger ett hus tillsammans 50 - 50, har inga lån/skulder på huset. Min fru vill avstå från sin del av huset dvs. 50%. Hur går man i vägar så att jag kan känna mig trygg att inga tvist uppkommer i framtiden?
Linus Långbacka |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är äktenskapsbalken (ÄktB) (1987:230) som reglerar frågor gällande äktenskap. Jag tolkar din fråga som att ni tänker skilja er och att i samband med skilsmässan så vill din fru avstå från sin del av huset. Vid en skilsmässa så kommer er egendom att fördelas genom en bodelning (ÄktB 9 kap. 1 §). Vad ska ingå i en bodelning?Egendom som ska beaktas vid en bodelning kallas giftorättsgods. Det som däremot inte ska beaktas i en bodelning är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §). Med enskild egendom menas egendom som genom t.ex. ett äktenskapsförord eller ett villkor i ett testamente inte ska ingå i en bodelning. Egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). I detta fall så verkar det som att all egendom är giftorättsgods och jag kommer således att utgå från det i min bedömning. Efter detta så är det dags att räkna ut båda makarnas giftorättsgods. Nu vet jag inte hur det ser ut, men efter att man har beräknat båda makarnas giftorättsgods så ska de läggas ihop och fördelas jämnt mellan båda makarna. Ett exempel på det är om den ena maken har 100 000 kr och den andra har 200 000 kr. Det innebär att den totala egendomen är 300 000 kr varav båda har rätt till 150 000 kr. Den maken som har mer egendom får sedan kompensera den andra genom att ge avstå egendom eller på något annat sätt tillgodogöra skillnaden mellan makarna (ÄktB 11 kap. 7 och 9 §§). FördelningenOm vi endast beaktar situationen gällande huset så rekommenderar jag att du tar över huset och tar ett lån vid behov för att kompensera din fru för andra delen av huset (ÄktB 11 kap. 9 §). Om du upplever att du inte vill bo kvar i huset så är det naturligtvis smartare att sälja huset och då får båda sin egna andel av huset. Om du däremot vill stanna kvar så är det lättast om du tar över huset för att då kan det inte uppstå någon tvist gällande huset mellan dig och din fru. Detta verkar vara ett scenario där båda vinner på så länge du bara är intresserad av att bo kvar i huset. Sammanfattning: Det lättaste i detta fall är att du vid bodelningen tar över huset. På detta sätt så finns det ingen risk för tvist angående huset. Då din fru vill avstå från sin andel så borde detta inte medföra några som helst problem.Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.