Hur bestrider man ett felaktigt föreläggande från kronofogden?

2019-11-14 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Falsk bevisning?Kommunen har (via kronofogden) sänt mej ett föreläggande som påstås att jag underlåtit att efterkomma. Har aldrig sett det tidigare, men till bevis på att det kommit mig tillhanda redovisas ett kvitto på rekommenderad post. Kvittot har en namnteckning som (mycket tydligt) inte är min. Jag betraktar kvittot som en förfalskning.Vad ska jag göra??
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Antagligen har kommunen skickat till fel personSom jag förstår det har du fått ett betalningsföreläggande genom kronofogden av kommunen, eftersom de tror att den rekommenderade posten var till dig. Min spontana tanke är att kommunen har tagit fel person, det vill säga att detta föreläggande som du har fått egentligen skulle till en annan person med samma namn som dig.Vad ska du göra?Hur som helst måste du bestrida detta föreläggande som du har fått. Hur du går till väga finns att läsa på kronofogdens hemsida som du hittar här. Jag ska sammanfatta steg för steg vad du ska göra.1. Till att börja med ska du skriva under delgivningskvittot som du har fått från kronofogden och skicka det till dem. Med denna underskrift visar du bara att du har tagit del av föreläggandet. Det betyder inte att du godkänner det, utan det är enbart ett bevis som säger att du har tagit emot det.Du har också en möjlighet att ringa dem på kronofogden om du inte kan skicka in delgivningskvittot. Detta gör du på 0771-73 73 00 och då får du berätta målnummer och liknande som står på brevet som du har fått för att de ska kunna registrera din kvittens.2. För det andra ska du skicka in ett brev där du bestrider föreläggandet. En mall på ett sådant brev hittar du här. Där ska det framgå ditt namn, personnummer, målnummer och en förklaring till varför du bestrider föreläggandet. Du får helt enkelt förklara att du inte har kvitterat ut detta rekommenderade brev som det är tal om utan att det måste ha blivit en förväxling med någon med samma namn, alternativt att namnteckningen är förfalskad.Det är viktigt att du skickar in detta brev innan det att förklaringstiden har löpt ut, alltså innan kravet ska vara betalt. Denna tid framgår av brevet som du har fått. 3. När du har gjort detta föreslår jag också att du hör av dig till kommunen om vad som har hänt. Det är mycket möjligt att de har gjort fel och sänt föreläggandet till fel person. När du bestrider föreläggandet kommer nämligen kommunen få bestämma om de vill ta det vidare till domstolen eller inte. Genom att tala med dem kan du enklare få dem att förstå att det har skett ett missförstånd. AvslutningJag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller om kommunen står fast vid föreläggandet är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Föredetta hyresgäst som olovligen har kvar egendom på tomten

2019-10-23 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag äger en fastighet som jag tidigare hyrt ut till en person och nu har han flyttat därifrån. Han har lämnat kvar ett flertal skrotbilar på tomten som han vägrar frakta bort och istället så dumpar han ännu fler fordon på tomten. Vad kan jag göra lagligt för att få bort dessa bilar? Har kontaktat polisen och de hänvisar till kommunens miljökontor som hänvisar till polisen, ingen anser att det är deras skyldighet att frakta bort fordonen eller göra nåt åt saken. Vart skall jag vända mig och vad får jag som fastighetsägare enligt lag vidta för åtgärder? Tacksam för svar.
Jonathan Lundström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle råda dig att upprätta en ansökan om vanlig handräckning hos kronofogdemyndigheten. Märkligt att varken kommunen eller polismyndigheten informerat dig om denna möjlighet. En ansökan om vanlig handräckning kan göras för att få någon att ta bort egendom som olovligen kvarblivit på din egendom. Det går att ansöka om vanlig handräckning digitalt via kronofogdemyndighetens hemsida, det enda du behöver är ett Bank-id för att kunna logga in. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i de uppgifter som efterfrågas, annars kan du behöva komplettera i efterhand, vilket gör att ärendet kan dra ut på tiden.Om du är intresserad av vilken lag som reglerar ovanstående förfarande är det Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBfH), närmare bestämt 3 § 2 st 2p i LBfH. Om du känner dig osäker på något skulle jag råda dig att kontakta kronofogdemyndigheten som vidare borde kunna besvara ytterligare frågor som kan uppkomma. Lycka till!

Vilken information är jag skyldig att lämna till Kronofogdemyndigheten vid utmätning; löneutmätning?

2019-10-13 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej,Jag har skulder hos kronofogden jag betalar av på. Jag förstår att om det kommer inte större belopp på mitt konto så försvinner det direkt till KFM.Min fråga är om KFM har tillgång till alla konton jag har eller enbart kontot kopplat till Mastercard och ev andra kredikort? Kan jag med säkerhet ange ett annat kto eller annan bank för att undgå att pengar försvinner till KFM?Hälsningar
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar om Kronofogdemyndigheten (hädanefter KFM) har tillgång till alla dina konton och om du till KFM kan uppge ett annat bankkonto eller en annan bank för att därigenom undvika att pengar mäts ut. Din fråga regleras i utsökningsbalken (UB) och aktualiserar även vissa bestämmelser i brottsbalken (BrB). Kort om utmätningNär KFM beslutar om utmätning tittar man på vilka tillgångar som kan användas för att betala av skulden och som medför minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för den som har innehar en skuld (även kallad gäldenär) (4 kap. 3 § UB). Och som du besitter och antas vara till ägare och som inte genom särskild föreskrift är undantagen från utmätning (4 kap. 2 § UB). Vad som är tillgång av ekonomiskt värde och som kan medföra minst olägenhet hos den enskilde bedömer man i varje enskilt fall.Den som är skuldsatt och har ett beslut från KFM, har en upplysningsplikt - en skyldighet att lämna information om de tillgångar som är av ekonomiskt värde och som kan förväntas driva in pengar för att betala av skulderna (4 kap. 14 § första stycket UB). Innan beslut om t.ex. löneutmätning sker ska man alltså lämna alla de uppgifter om ens ekonomi och andra levnadsförhållanden som kan påverka vilket belopp som fastställs.I först hand tittar man på om det finns pengar att mäta ut eftersom pengar är lätta att utmäta och är det smidigaste sättet att driva in skulder, i form av exempelvis löneutmätning, där arbetsgivaren utbetalar ett visst belopp av lönen till KFM månadsvis (7 kap. 1 § UB). Vilka konton har KFM tillgång till?De uppgifter KFM förfogar över beror lite på omständigheterna i det enskilda fallet: vad de har funnit vid en utmätning och är tillgångar av ekonomiskt värde och kan utmätas och antas bringa in pengar för att driva in skulderna, samt de uppgifter du lämnat in, eventuella konton till exempel. KFM kan alltså ha tillgång till alla de bankkonton man i samband med en utmätning fått kännedom om och som du antas vara ägare till, och det du var skyldig att lämna: upplysningsplikten, om din ekonomi i övrigt (4 kap. 17 § UB).LöneutmätningVid löneutmätning är din arbetsgivare alltså skyldig att hålla inne och betala ut en viss del av lönen direkt till KFM enligt beslut (7 kap. 3 § UB). KFM har alltså tillgång till det bankkonto du anmälde till din arbetsgivare vid anställningen och som lönen skulle utbetalas till. Arbetsgivaren ska i samband med detta underrättas om att beslut om löneutmätning har fattats om en arbetstagare (7 kap. 12 § UB).Hur stort beloppet vid löneutmätning beror för övrigt på den enskildes ekonomiska förhållanden. När det gäller utmätning är det alltså din arbetsgivare som är skyldig att utbetala det belopp och följa det KFM beslutat om och som ska dras månadsvis; fram tills skulder inte längre finns. Om din arbetsgivare inte fullföljer sin skyldighet kan hen i stället bli ålagd att betala beloppet som inte inkommit och avser dina skulder (7 kap. 21 § UB). Så just vid löneutmätning är det arbetsgivaren som skyldig att betala ett visst belopp till KFM och vid underlåtenhet, kan göra sig skyldig till brott — inte den skuldsatte.Kan jag ange ett annat konto till KFM eller annan bank för att undgå att pengar dras utan att göra mig skyldig till någonting?Om du har för avsikt att uppge ett nytt konto eller skapa nytt konto hos en ny bank, och tänkt att lönen ska utbetalas dit i stället, kommer KFM få information om detta automatiskt - det följer av arbetsgivarens skyldigheter.Om du däremot tänkt öppna upp nytt konto hos en ny bank i syfte att undgå betalning och använda det för att exempelvis motta pengar från annat håll är förhållandet annorlunda. Skyldigheten att lämna uppgifter som är av betydelse gäller även under tiden man har löneutmätning, särskilt ekonomiska uppgifter. Du kan läsa mer om vad man är skyldig att upplysa om under tiden man har utmätning här: Skyldigheten att uppge ändrade förhållanden - särskilt ekonomiska Det är inte heller ovanligt att den som är skuldsatt, blir skyldig, på begäran från KFM, att skriftligen - på heder och samvete, bekräfta att uppgifterna om sina ekonomiska tillgångar är riktiga (4 kap. 14 § tredje stycket UB).När man har löneutmätning och får ändrade ekonomiska förhållanden och medvetet inte lämnar dessa, eller förtiger detta kan man göra sig skyldig till osann försäkran och straffas med böter eller fängelse (15 kap. 10 § BrB). Bestämmelsen aktualiseras om du i samband med att beslut om utmätning fattades - skriftligen, på heder och samvete, uppgav att du inte skulle lämna oriktiga uppgifter. Det är inte brottsligt i sig att inte kunna betala sina skulder. Däremot kan det vara brottsligt om en gäldenär genom vårdslöst eller svikligt handlande gentemot sina borgenärer (de som har obetalda fordringar) att genom handling, i syfte att undgå betalning - försöka undanhålla eller gömma undan medel för att betala av skulderna är brottsligt (11 kap. 1 § BrB). Sammanfattningsvis skulle jag i första hand råda dig att kontakta Kronfogden för att kontrollera så du inte gör dig skyldig till någon straffrättslig handling genom att endera skapa nytt konto eller byta bank. Att försöka undanhålla tillgångar kan medföra konsekvenser och vara en brottslig handling. Därför skulle jag rekommendera dig om att du borde stämma av med KFM innan du fattar beslut om att uppge ett annat konto eller byta bank, för att undgå att pengar dras (som du nämner i frågan) - särskilt beroende på vilket syftet du har, och kontrollera med KFM så du inte gör dig skyldig till en brottslig handling. Kontaktuppgifter finner du på deras hemsida här: Du kan även läsa på KFM hemsida om vad som gäller vid löneutmätning här:Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Hur driver man in pengar som en köpare vägrar betala?

2019-09-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag sålde min bil till en privat person för 30,000 kr. När vi har bestämt att han skulle betala 20,000 kr. Efter skriv på ägarbyte och betalar 5,000 den 1 September och 5,000 kr den 1 October. När han försökte att överföra 20,000 köpare sade att han kunde inte överföra pengar till mitt bankkontot för att det är övergrans på han bankkontot. Han kan bara överföra 18,500 kr. Till mig. Och lova att ska överföra 1500 kr. dagen efter. Men pengar har aldrig kommit till min bank. Jag skrev till honom och be om 1500 kr. Han väga inte överföra pengar samt vill låna 1500 kr till för att hans son fyller år den dagen. Och efter 1 September skrev jag till honom att jag behöver 5000 kr som han lova att ska överföra till mig plus 1500 kr som han också lova att överföra. Hans vägar inte överföra några pengar även jag sade att jag ska polisanmälan. Hur kan jag göra med det här? Jag har bara en skrivlig kvitto och avtal köpekontrakt från köpare. Transaction från banken att han överföra bara 18500 kr. Anonsen från Blocket att jag ska sälja min bil för 35000 kr. Och medelande konversation mellan jag ock köpare. I detta fall vart jag kan vända mig till? Och vart kan jag göra att få resten av pengar ?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör indrivning av skuld och aktualiserar därmed lagen om betalningsföreläggande och handräckning (LBH).Hur drivs skulder in?Det mest effektiva sättet att få betalning för en penningfordran som är förfallen till betalning är att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden enligt 2 § LBH. Detta gäller alltså endast för fordringar som är förfallna till betalning, vilket alla dina fordringar är förutom den som gäller till 1 oktober.En ansökan om betalningsföreläggande innehåller ditt yrkande och grunden för det. Den ska också innehålla fordringens belopp och förfallotid. Du behöver inte visa bevis i det här skedet. Svaranden har därefter möjlighet att bestrida din ansökan eller medge den. Medges din ansökan kommer kronofogden att utge en exekutionstitel och därmed driva in skulden åt dig. Om den bestrids kommer du att få bestämma om frågan ska tas upp i domstol eller släppas helt. Om det blir en domstolsfråga blir det nu avgörande för dig om du har tillräckliga bevis för att det finns en skuld. I ditt fall har du mycket som talar för dig, framför allt då du har bevis i form av kvitto, avtal och meddelanden mellan dig och köparen.Läs mer om betalningsföreläggande här.Jag hoppas att det var svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Förfallen skuld mellan privatpersoner

2019-10-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hur kan man som privatperson kräva in en skuld ifrån en annan privatperson?Vi köpte ett par däck ifrån en kille som vi tidigare köpt en bil av. Allting kändes ok och vi litade på honom. Han bor i en annan stad och skulle leverera däcken till oss. Dagen innan han ska komma så skickar han att ha fått förhinder och vill istället försöka skicka däcken till oss. Vi kollar upp om detta är möjligt och efter massa om och men, inser vi att det blir super krångligt. Så vi vill istället ha tillbaka pengarna. Han lovar detta efter att han fått sålt däcken igen då. Efter några veckor svarar han att däcken är sålda och att vi ska få pengarna tillbaka när den nya köparen hämtat dem. Han fortsätter att svara samma sak några gånger... och nu flera månader senare får vi inte tag på honom. Hur ska vi gå vidare? Har kvar sms-konversationen och bevis på betalningen.
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Löftet mellan er, om att pengarna ska återbetalas till er, fungerar som ett avtal och utgångspunkten inom svensk rätt är att avtal ska hållas. Eftersom att personen, trots påtryckningar, inte verkar vilja återbetala pengarna så står denne i skuld till dig. Därför behöver du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM). En förutsättning för att en fordran (skuld) ska kunna drivas in av KFM är att den är förfallen (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning), vilket din fordran också är. Genom en blankett, som finns att tillgå på KFMs hemsida, ansöker du sedan om ett betalningsföreläggande. När blanketten har lämnats in behandlas den av kronofogden och ett brev med ett betalningsföreläggande skickas till personen. Tillsammans med brevet får personen ett delgivningskvitto, som denne ska skriva under och skicka tillbaka till KFM. Därefter finns ett antal tänkbara scenarion: Personen väljer att återbetala delar eller hela skulden till dig. Om det sker, behöver du också meddela det till KFM. Personen kan bestrida skulden. I det fallet kommer KFM kontakta dig och du får sedan avgöra om du vill att ärendet ska gå vidare till domstol. Personen väljer att inte skriva under och skicka tillbaka delgivningskvittot. I de fall beslutar KFM och personen blir skyldig att återbetala sin skuld till dig. Personen kan också i dessa fall invända och ta ärendet vidare till domstol. Om personer väljer att delge sig skulden, eller om denne inte svarar, så kommer kronofogden per automatik arbeta för att driva in skulden. Ett tänkbart bekymmer är om personen i fråga har stora skulder och andra fordringar som gått till utmätning. Isåfall finns risken att andra långivare har särskild förmånsrätt i form av exempelvis pant, en sådan skuld skulle täckas före din skuld. Eftersom att jag inte vet något om personens ekonomi kan jag inte besvara den delen något mer. Hoppas att detta hjälper dig att gå vidare i ditt ärende och att du får dina pengar tillbaka! Med vänlig hälsning,

Handräckning vid utebliven leverans av vara

2019-10-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Jag har betalt (swish) för en vara en privatperson skulle skicka till mig, men jag har ännu inte fått varan. Personen sa att han skulle skicka varan förra onsdagen (och det är nu torsdag veckan därpå).När jag försökt kontakta säljaren svarar han inte. Hur ska jag gå tillväga? Det skulle ju kunna vara så att posten slarvat bort paketet, men då borde ju säljaren ändå svara på mina försök till kontakt.Kan man anmäla sådant här?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olika handlingsalternativI syfte att få den vara du betalt för kan du ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten i enlighet med 3 § lag om betalningsföreläggande och handräckning. Om varan skulle ha skickats sedan en tid tillbaka men detta inte skett kan du alltså vända dig till Kronofogdemyndigheten med en skriftlig ansökan (9 § LBfH). Vidare information om vad ansökan ska innehålla hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida. Det kostar 300 kronor att ansöka, men dessa 300 kronorna kan du begära ersättning för i din ansökan.Du kan givetvis också välja att göra en vanlig polisanmälan på Polismyndighetens hemsida om det visar sig att det handlar om bedrägeri. För att förhindra att en liknande situation uppstår i framtidenVad som gäller vid köp av varor mellan privatpersoner regleras av köplagen. Enligt köplagen har du en så kallad detentionsrätt, vilket innebär att du som köpare har rätt att hålla inne din betalning tills dess varan ställs dig till handa eller ställs till ditt förfogande i enlighet med avtalet (49 § KöpL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Finns det någon preskriptionstid för när man måste bestrida en faktura?

2019-09-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag har en kund som inte betalat sina fakturor. Hon har vid flera tillfällen sagt att hon ska betala dom både muntligt och på sms. Sedan när äldsta fakturan inte är betalad trots att den är sen 2 månader (med påminelser) ställer jag kravet att hon får betala innan jag kan göra mer jobb (rör sig om flera 1000) så säger hon att vi ska sluta samarbetet omedelbart för att hon inte tycker om attityden. Sedan går hon in på en av fakturorna och säger att jag har fakturerat en kvart för mycket här och där mer än avtalat. Men vi har aldrig avtalat något sådant och det har varit kvartar här och där som jag faktiskt jobbat. Har även hjälpt henne med mycket annat (ikke betalt då). Hon har betalat tidigare fakturor med "kvartar" här och där (alltså 15 min extra innan el efter lektionerna jag har hållit) Min fråga är hur långt efter förfallodatum eller faktura datum kan man bestrida en faktura? (Totalt rör det sig om 1600kr vilket hade varit förhandlingbart om hon hade svarat)
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns i princip ingen särskild tidsfrist inom vilken man måste bestrida en faktura. Din kund kan alltså bestrida fakturan så här lång tid efter att du skickat den. Däremot kan fakturamottagarens passivitet tolkas som ett medgivande av att ett visst belopp ska betalas. Jag kan tyvärr inte uttala mig om din kund ska anses ha bundits av passivitet i just det här fallet. Jag tycker däremot att det faktum att hon både muntligt och skriftligt meddelat att hon ska betala fakturorna talar för att hon medger beloppen, men man skulle behöva tolka avtalet mellan er och all korrespondens mellan er för att säga hur just er situation ska tolkas.För att du ska få betalt för fakturorna kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Om kunden fortsätter att bestrida kravet kommer du behöva väcka talan mot henne i tingsrätten som då kommer ta ställning till om hon har en skuld till dig och vilket belopp som gäller. När du fått skulden fastställd genom dom kan Kronofogden hjälpa dig med att driva in pengarna. Lycka till!Vänligen,

Har man rätt att få tillbaka saker som man lämnat hos annan?

2019-09-29 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej. Jag borde hos mitt ex i 2 månader det slut mellan oss nu . Jag har kvar saker hos henne har jag rätt på något sätt få tbx de? Jag har aldrig varit skriven hos henne
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) och i viss mån även brottsbalken.Olovligt förfogandeInnan jag går in på dina rättsliga möjligheter vill jag påpeka att sakerna som du har kvar hos ditt ex fortfarande är din egendom. Om ditt ex exempelvis skulle göra något med din egendom kan hon ha begått ett brott. Om en person innehar annans egendom med tillåtelse, men däremot vidtar en åtgärd som gör att den med äganderätten berövas sin rätt till egendomen kan det bli tal om brottslighet. Brottet är i sådant fall olovligt förfogande som regleras enligt brottsbalken 10 kap. 4 §.Dina saker befann sig hos ditt ex med din tillåtelse inledningsvis. Nu vill du ha tillbaka dem. Jag råder dig därför att kontakta ditt ex och förklarar att du vill hämta tillbaka dina saker. Om hon inte låter dig få tillbaka sakerna kan det anses utgöra en sådan åtgärd av henne att ett brott anses ha begåtts.Särskild handräckningFör att snabbt få tillbaka dina saker på rättslig väg kan du ansöka om s.k. särskild handräckning. Denna ansökan ska göras till kronofogdemyndigheten och innebär i ditt fall att du som sökande ansöker om att få tillbaka dina saker som ditt ex eventuellt vägrar lämna tillbaka. Kronofogdemyndigheten kommer att pröva din ansökan och om ansökan bifalls kommer kronofogdemyndigheten hjälpa dig att få tillbaka dina saker. I din ansökan krävs att du kan bevisa att du äger sakerna genom t.ex. köpeavtal, fotografier eller andra dokument. Mer information om förfarandet kring särskild handräckning finner du här.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,