Utdelning på aktier

2019-01-08 i Bolag
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som är brukligt/rimligt att göra vad gäller vinstutdelningen i ett AB. Vi är 2 ägare och äger 50% var. Nu är min kompanjon mammaledig och har varit så ungefär halva året. Hur gör man med vinstutdelningen?Tacksam för svar
David Zandian |Hej och tack för att du valt oss på Lawline!Huruvida man har rätt till utdelning har inget med hur aktiv man varit i bolaget att göra utan är endast hänförlig till om man äger aktier eller inte. Vad man ska ha i åtanke när man ska göra en utdelning är reglerna i 17 kap. Aktiebolagslagen, mer specifikt 17 kap. 3§ där det ställs vissa krav för att få göra en utdelning.Kraven är följande:1) Efter utdelningen ska det finnas full täckning för bolagets egna bundna kapital. 2) Det ska grundas på, och finnas, en fastställd balansräkning för året. 3) Till sist ska det avgöras om det är skäligt med tanke på risker i framtiden för bolaget och om bolaget kommer i en snar framtid behöva pengar, även kallad ''försiktighetsprincipen''. Allt detta bygger givetvis på att det finns en vinst att dela ut.Alltså, om det finns en vinst att dela ut kan ni fördela den lika mellan er eftersom ni äger 50% var. Hur mycket ni ska dela ut av vinsten beror helt enkelt på hur framtiden (på ett år cirka) ser ut för bolaget, finns det stora risker och ett behov av pengar i bolaget talar det för att en utdelning borde vara lägre eller inte utgå alls.Hoppas det här hjälpte!Med vänliga hälsningar

Kan föräldrar bli indragna i deras barns konkurs?

2018-12-31 i Bolag
FRÅGA |Min son och hans fru (snart fd fru) startade ett kommanditbolag. Företaget har bara skulder. Frun har nu avregistrerat sig som huvudägare. Hon fortsätter dock att handla i bolagets namn (min sons). Ska han ansöka om konkurs? Han har fått skriva sig på vår adress men bor inte här (är bostadslös och bor på vandrarhem och hos kompisar) Blir vi på någotvis indragna i en kunkurs?
Binh Tran |Hejsan! Ska bolaget sättas i konkurs? Huruvida han ska ansöka om konkurs eller inte beror på hur bolaget ligger till rent ekonomiskt. Om företaget endast har skulder kan det vara en bra idé att försätta bolaget i konkurs. För att ett konkursförfarande ska bli aktuell måste det skickas in en konkursansökan till tingsrätten där företaget är bokfört. Det kan ägare göra, eller de företag/privatpersoner som har en obetalda fordringar hos bolaget, konkurslagen 2kap, 3 och 4 §§. Frun som handlar i bolagets namn.Om hon inte är ägare eller anställd hos bolaget så får hon inte agera i bolagets namn då hon inte är behörig att göra detta längre, det kan leda till ett flertal konsekvenser men det viktigaste att veta är att de avtal hon har slutits kan bli ogiltiga gentemot bolaget. Eftersom jag inte vet omständigheterna kring detta har jag ett begränsat utrymme att kommentera detta ytterligare. Kan ni bli indragna i detta? Svaret är simpelt. Om ni inte har skrivit något avtal med eran son att gå i borgen för bolaget och honom så kommer ni inte att bli indragna i detta överhuvudtaget. Men om ni har skrivit avtal om att gå i borgen så är det möjligt att bolagets borgenärer kommer att begära betalt av er vilket gör så att ni kommer att ha en skyldighet att betala. Slutliga kommenterar. Jag är medveten om att mitt svar sannolikt inte var så omfattande som du hade hoppats på. Det är på grund av att de omständigheter du gav mig var begränsade och utfallet, rent juridiskt, kan bero på väldigt många faktorer och omständigheter som jag måste vara medveten om för att kunna göra en helhetsbedömning. Vill du ha mer hjälp kan du kontakta våra jurister, klicka här. Med vänliga hälsningar.

Kan jag bli skyldig att stå för min pappas företags skulder?

2018-12-28 i Bolag
FRÅGA |Min pappa vill skriva sitt företag på min adress han har stora skulder på firman kan jag i något senario bli ansvarig för dessa skulder.
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vet inte vilken företagsform som din pappa har på sitt företag så jag drar de generella reglerna som finns för de olika formerna.Aktiebolag, i denna typ av bolagsform är det bolaget som är ansvariga för dess skulder då bolaget ses som en juridisk person. Du kan alltså inte bli ersättningsskyldig för skulderna som finns i bolaget. Handelsbolag, I denna bolagsform finns det minst två bolagsmän som ansvarar gemensamt för bolaget skulder om inte bolaget själv kan betala de. Inte heller här kan du bli ersättningsskyldig. Enskild näringsidkare, det är kopplat till personen själv, dvs din pappa. Hans skulder står han själv för. Ingen risk att du behöver betala dessa här heller.Dock kan det bli problematiskt för dig att bevisa vilken egendom som du äger om Kronofogdemyndigheten kommer för att utmäta saker ur bolaget för att få in pengar för att betala skulder. Detta gäller handelsbolag och enkelt bolag. Jag råder dig att ta reda på vilken bolagsform som din pappa har i hans företag och därefter göra det valet som är bäst för dig. Jag skickar med en informativ länk där du kan läsa mer om du känner att det behövs:https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/valja-foretagsformHoppas du fick svar på din fråga!

Vilket ansvar har en bolagsman som avgått?

2018-12-22 i Bolag
FRÅGA |Hej!Kan en handelsbolags delägare som har redan gått ut från det HBt få ett personligt ansvar vid bolagets konkurs? Delägaren gick ut från bolaget i oktober och bolaget förmodligen ska gå i konkurs i december/januari? Tack.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om handelsbolag hittar vi i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (BL)En bolagsman som avgår har fortsatt ansvar för de förbindelser som uppkommit dessförinnan (se 2 kap. 22 § BL). Detta ansvar preskriberas senast fem år efter att bolagsmannens avgång registrerats i handelsregistret, om inte preskriptionen mot bolagsmannen avbryts innan (Se 2 kap. 22 a § BL). För bolagsmannen i frågan som avgått i oktober innebär detta att denne vid en eventuell konkurs i december/januari kommer ha ansvar för de skulder som uppkommit innan oktober men inte för de som hänför sig till förbindelser efter den tiden.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Styrelsens personliga ansvar i aktiebolag

2019-01-04 i Bolag
FRÅGA |Styrelsens personliga ansvar i ABDet personliga betalningsansvaret inträder avseende nya förpliktitelser, alltså ansvarar inte styrelsen för gamla förpliktelser som hyresavtal?Om bolaget varit likvidationspliktigt och styrelsen betalningsansvarig under tid som hyresavtalet varit omförhandlings- eller uppsägningsbart, då inträder personligt ansvar!Vi har en hyresgäst som varit likvidationspliktigt under 4 år. Under dessa 4 år har hyresavtalets 3 åriga hyresperiod löpt ut, utan uppsägning eller omförhandling. Med det menar jag att ny förpliktelse har uppstått och personligt betalnigsansvar inträtt?Tacksam för klarläggande
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Aktiebolagslagen (ABL) och Jordabalken (JB).Styrelsens betalningsansvar i aktiebolagHuvudprincipen är att ägarna av ett aktiebolag inte har något personligt betalningsansvar såsom i andra företagsformer, 1 kap. 3 § ABL. Dock kan det finnas vissa bestämmelser som innebär undantag från huvudregeln.Jag ska redogöra för den situation då styrelsen i ett AB blir personligt betalningsansvarig. I 1 kap. 4 § ABL framgår det att bolaget måste ha ett visst aktiekapital. När det finns skäl att anta att företagets egna kapital (tillgångar minus skulder) understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning, 25 kap. 13 § ABL. Visar denna kontrollbalansräkning att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet ska styrelsen kalla till bolagsstämma. Där ska det prövas om bolaget ska gå i likvidation, 25 kap. 15 § ABL. Vid bolagsstämman har man två val: antingen att träda i likvidation eller att fortsätta verksamheten. Väljer man att fortsätta verksamheten ska bolagsstämman inom åtta månader på nytt pröva om bolaget ska gå i likvidation genom en andra bolagsstämma, 25 kap. 16 § ABL. Inför denna stämma ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och visar även denna att det inte finns full täckning för det registrerade aktiekapitalet är bolagsstämman skyldiga att besluta att bolaget ska träda i likvidation. Om det är så att styrelsen inte uppfyller någon av de nämnda skyldigheterna som nämns i 25 kap. 13, 15 eller 16 §§ ABL, blir styrelsen personligt ansvariga för de förpliktelser som uppkommer för bolaget efter det att styrelsen har varit skyldiga att uppfylla dessa skyldigheter, 25 kap. 18 § ABL. Därefter löper ansvaret så länge som underlåtenheten består. Detta innebär således att så fort styrelsen uppfyller detta krav försvinner det personliga ansvaret. Denna period benämns "medansvarsperioden". Bedömningen av om styrelseledamot är medansvarig görs i två led: ett objektivt och ett subjektivt. Först prövas om det föreligger objektiva förutsättningar för medansvar. Genom den prövningen fastställs om en ansvarsperiod löpte vid tiden för uppkomsten av de förpliktelser för vilka medansvar görs gällande. Om så är fallet, blir nästa fråga om det föreligger en ansvarsfrihetsgrund för den styrelseledamot för vilken medansvar hävdas. En sådan grund kan vara att styrelseledamoten inte varit försumlig etc.Om personligt ansvar inträder blir styrelsen solidariskt ansvariga, vilket innebär att vem som helst i styrelsen kan krävas på hela ansvaret. Även en aktieägare kan bli personligt ansvarig om han hade vetskap om att företaget borde ha trätt i likvidation, men inte gjorde gjorde något, 25 kap. 19 § ABL.Det personliga ansvaret upphör dock om bolaget försätts i likvidation, vilket du nämner att företaget har gjort, 25 kap. 20 § ABL. Något personligt ansvar för styrelsen kan därmed inte förekomma i ert fall, även om det är så att hyresavtalet nu löper på obestämd tid i och med att ingen uppsägning har skett och det därför skett en ny förpliktelse, 12 kap. 3 § JB. AvslutningI och med att företaget har varit likvidationspliktigt i fyra års tid ser jag tyvärr ingen möjlighet till att personligt ansvar ska ha inträtt. Har du någon följdfråga eller är intresserad av att anlita en av våra jurister på byrån så kan du höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.seså återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Aktiers överlåtbarhet

2018-12-29 i Bolag
FRÅGA |https://lagen.nu/2005:551Jag köpte andelar i ett företag jag jobbade för 2016-2017. Jag har sedan dess slutat och har annat jobb. Jag vill på något vis ha ut mina pengar ur företaget nu. Ägaren påstår att han inte kan hitta köpare. Känns som att mina pengar "hålls gissla". Vad kan jag göra?Tack på förhand & god fortsättning!
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av din fråga framgår inte vilken typ av association företaget är, därför antar jag att det handlar om ett aktiebolag. Som huvudregel kan aktier överlåtas och förvärvas fritt om det inte föreligger ett förbehåll i bolagsordningen (4 kap. 7 § Aktiebolagslagen). Huvudregeln innebär att du som aktieägare har rätt att överlåta, det vill säga, sälja din aktier fritt till någon annan om det inte framgår någon form av förbehåll i bolagsordningen. Det finns enligt Aktiebolagslagen tre typer av förbehåll, samtyckesförbehåll, vilket innebär att aktier kan enbart överlåtas om bolaget samtycker till överlåtelsen (4 kap. 9 § Aktiebolagslagen); förköpsförbehåll, enligt vilket ska en aktieägare eller annan erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare (4 kap. 18 § Aktiebolagslagen). Detta betyder att du måste erbjuda först de aktier som du vill sälja till de andra aktieägarna i företaget innan du erbjuder dem till tredje part. Den tredje typen av förbehåll är hembudsförbehåll, vilket innebär att en aktieägare eller någon annan har rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare (ett slags återköp) (4 kap. 27 § Aktiebolagslagen). Det ska framgå av företagets bolagsordning om någon av de ovan nämnda förbehållen gäller för företaget i fråga. Om det inte är fallet, har du rätt att sälja dina aktier själv och få ut dina pengar. Med Vänliga Hälsningar

Utmätning och konkurs

2018-12-23 i Bolag
FRÅGA |Hej! Varför gör kronofogdemynigheten så få utmätningar hos Aktiebolag jämför med hos privatpersoner? Har det o göra med att aktiebolags ägare faktiskt kan bli personligt ansvariga istället? Eller finns det andra orsaker?Allt gott!
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vid bristande betalningsförmåga avseende aktiebolag, brukar aktiebolag likvideras alternativt gå i konkurs. Ett aktiebolag kan således aldrig bli utsatt för utmätning, utan enbart konkurs då det enbart är aktiebolaget som svarar för dess skulder. Eftersom att det i huvudregel inte föreligger något personligt betalningsansvar vid aktiebolag, så blir privatpersoner sällan betalningsskyldiga för deras aktiebolag, vilket borde vara den främsta anledningen. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga,Mvh.

Hembud av aktier

2018-12-19 i Bolag
FRÅGA |Det finns en hembudsklausul i bolagsordningen samt att stämman beslutar om ett hembudsvärde på aktierna 100.000 kr. Detta värde är lägre än substansvärdetVad händer om : 1. En försäljning görs till ett värde som är högre än det beslutade hembudsvärdet, tex 200.000 kr2. Aktierna hembjuds3. Befintlig aktieägare vill utnyttja sin hembudsrätt.Vad skall den befintliga aktieägaren betala? 100.000 eller 200.000?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågorDefinitionen på hembudsförbehåll framgår av 4 kap. 27 § aktiebolagslagen (ABL). Hembudsförbehållet innebär att en aktieägare eller någon annan har rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare.Vad som gäller vid ett hembudSom du skriver behöver en hembudsklausul finnas i bolagsordningen, 4 kap. 27 § ABL. Det är även möjligt att ta in prisvillkor för hembudet i bolagsordningen, 4 kap. 28 § första stycket, fjärde punkten ABL.När väl förvärvet är gjort blir den nya ägaren tvungen att buda hem aktierna. När hen budar hem aktierna, ska även hen ange den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor hen ställer för inlösen, 4 kap. 30 § första stycket ABL. Detta innebär att den nya ägaren kan ställa villkor som går emot de som finns i bolagsordningen.Priset för aktierna och hembudetI första hand kan parterna försöka lösa tvisten och komma överens om ett pris. Om de inte kommer överens kan en av dem väcka talan och få saken prövad av domstol, 4 kap. 33 § ABL.Som du nämner kan det komma fall där förvärvaren har betalat mer än vad som föreskrivs enligt hembudsklausulen. För sådana situationer finns en jämkningsregel, vilket är 4 kap. 34 § ABL. Regeln avser i första hand sådana situationer då det pris som angetts i klausulen alltför tydligt avviker från aktiernas verkliga värde vid tidpunkten för övertagandet. Dock behöver det vägas mot syftet med hembudsklausulen. Ett starkt syfte kan motivera ett lågt satt belopp. Det är svårt att säga vad den befintliga aktieägaren ska betala; om det är priset som anges i hembudsklausulen eller det pris som hen har betalat för det. Det kan vara så att den som kan kräva hembudet endast behöver betala det pris som finns i hembudsförhållandet eller bli tvungen att betala det pris förvärvaren kräver. Ifall parterna inte kan komma överens blir det i sista hand domstolen som avgör det hela.Hoppas du har fått någon vägledning på din fråga. Tyvärr kan jag endast ge ett "det beror på"-svar på din fråga. Men du är välkommen att ställa fler frågor!Med vänlig hälsning,