Omprövning av Radiotjänsts beslut om radio- och TV-avgift

2016-09-25 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Jag har blivit anklagad av Radiotjänst för att bryta mot lagen om radio-och TV-avgiften. De påstår att jag har tv- mottagare och box och att deras kontrollant sett dessa saker genom mitt fönster på baksidan av hyreshuset jag bor i. Vilket är en omöjlighet då jag ej har varken Tv, radio eller nån box. dess utom bor jag en halvtrappa upp så för att kunna se in måste man vara minst 3m lång eller ha stege. Vad har jag för rättigheter i ett sånt här fall?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Radio- och TV-avgiften regleras i lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (https://lagen.nu/1989:41#P1S1). Har man en TV-mottagare ska man betala avgiften, 2 a § (https://lagen.nu/1989:41#P2aS1).Eftersom du inte har någon TV-mottagare din bostad ska du inte heller betala avgiften. Du kan begära en omprövning av Radiotjänsts beslut om avgiftsskyldighet, 15 § (https://lagen.nu/1989:41#P15S1). Radiotjänst har en skyldighet att ompröva beslutet. Begär du omprövning när det har passerat fyra veckor från att avgiften skulle varit betald ändrar Radiotjänst sitt beslut endast om det är uppenbart oriktigt. Eftersom du inte har någon TV-mottagare skulle jag anse att det är ett uppenbart oriktigt beslut, men jag råder dig ändå att inkomma med din begäran om överprövning så snart du kan och alltså helst innan fyra veckor efter att avgiften skulle varit betald.Om du Radiotjänst efter omprövning fortfarande anser att du ska betala kan du överklaga till allmän förvaltningsrätt, 21 § (https://lagen.nu/1989:41#P21S1).Sammanfattningsvis ska du alltså inte behöva betala radio- och TV-avgiften om du inte har en TV-mottagare i hemmet. Du kan begära omprövning av Radiotjänsts beslut.Vänligen,

Betalning av TV-avgift

2016-05-31 i TV-licens
FRÅGA |Hejsan!Jag har en tv, men ser aldrig på själva tvkanalerna, varav jag inte vill betala Radiotjänst.Jag har mailat lite med deras support: Tack för ditt svar.Det fungerar inte så att du kan skruva bort TV-mottagaren ur din TV och att den då klassas som en bildskärm. I lagen är TV-mottagare definierade såhär: ”2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som äravsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annatändamål. Lag (2006:798).” Det står även såhär: ”2 a § Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- ochTV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB). Lag (2009:1235). ” Det betyder att så fort du innehar en TV-mottagare oavsett hur du avser att använda den är du skyldig att betala radio- och tv-avgiften. Du är välkommen att återkomma om du har några fler frågor.Vad jag är förbryllad över är hur jag kan behöva betala för en tv-mottagare som inte finns?Visst, det är fortfarande en tv, men om den har fysiska omöjligheter att ratta in tv-signaler bör det fortfarande vara rimligt att kräva pengar av mig?Jag köper det inte
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som gäller enligt Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst är att personer som innehar en TV mottagare (TV) är skyldig att betala tv-avgiften. Detta oavsett om TV-en används som datorskärm eller prydnad. TV-avgift ska alltså i lagens mening betalas även om den överhuvudtaget inte används. Jag förstår att det kan kännas frustrerande att betala avgift för något som inte används som en TV eller som kanske till och med inte ens fungerar som mottagare för tv-signaler. Det har länge funnits en hel del frustrationer och missnöje p.g.a. detta och diverse olika lagförslag har diskuterats, det har även diskuterats huruvida radio och TV lagen överhuvudtaget bör upphöra och om avgiften istället ska bakas in i skatten, huruvida detta blir till verklighet eller inte återstår att se.Vänligen,

Att överklaga ett beslut från Radiotjänst

2016-01-27 i TV-licens
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående radio och tvavgiften.Min inneboende har tv i sitt rum. Enligt radiotjänst hemsida så står följande:Är du inneboende och du har en egen tv-mottagare på ditt enskilda rum är det du som bor och är folkbokförd i rummet som ska betala radio- och tv-avgift.Detta tolkar jag det som att det är inneboenden som ska betala radio och tvavgiften.En kontrollant var förbi mig och frågade om det fanns tv i lägenheten. Ja sa ja men att det var min inneboendes tv och bad kontrollanten skriva det. Kontrollanten sa att han skulle skriva ned detta men bad mig skriva under hans talong innan. Nu har jag fått räkning på tv-avgift. Jag begärde omprövning och meddelade att det är min inneboende som har tv i sitt rum. Jag fick min omprövning avslagen då jag på kontrollantens papper skrivit under att jag var innehavare av tv, som kontrollanten förbockat. Kontrollanten har inte antecknat något om att det var min inneboendes tv trots att jag bad honom det.På omprövningen står det att att innehavare anses den som har hand om tv-mottagare och som därmed kan ha direkt nytta av den. Eftersom det är min inneboendes tv på hans enskilda rum så anser jag mig inte vara innehavare och ha direkt nytta av tv:n. Dessutom visste jag inte att när jag skrev under lappen att jag medgav innehav och att jag hade besittning till tv:n. Hur ska jag göra för att överklaga beslutet? Tycker det fel gjort av kontrollanten som struntade anteckna att det var min inneboendes tv.
Martin Persson |Tack för din fråga.En fråga gällande just hur man överklagar ett sådant beslut av Radiotjänst har nyligen besvarats hos en annan frågeställare. Denna hittar du här; http://lawline.se/answers/omprovning-och-overklagande-av-tv-avgiftVänligen,

Tv-avgift för digitalbox

2016-01-26 i TV-licens
FRÅGA |Bor i en bostadsrätt där digitalbox ingår i hyran men jag innehar inte en tv . Är jag ändå skyldig att betala licens ? Boxern stod ju här när jag köpte lägenheten ? Har fått ifrån radiotjänst att dom skall skicka en faktura trots att jag blivit tillfrågad flera gånger om tv innehav och varje gång sagt att jag ingen har !!!!
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avgiftsskyldighet regleras i Lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.Det som grundar avgiftsskyldighet är innehav av tv-mottagare, 2a§. Det innebär att du är skyldig att betala tv-avgift vare sig du äger, hyr eller lånar en tv-mottagare.En digitalbox räknas som en tv-mottagare, 2§. Det innebär att du är skyldig att betala tv-avgift trots att du inte innehar någon tv.Dock finns ett undantag från avgiftsskyldighet för det fall tv-mottagaren är varaktigt undanställd, 6§. Varaktigt undanställd är tv-mottagaren om den inte längre finns inom din boendeyta, exempelvis om den är undanställd i ett förråd eller liknande. Om så är fallet kan du, efter anmälan till radiotjänst, slippa betala tv-avgift.Hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen.

Tv- och radio-licens

2016-08-31 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Jag har fått två fakturor från radiotjänst för två avgiftsperioder trots att jag inte äger någon TV eller överhuvudtaget varit i kontakt med Radiotjänst. Jag har överklagat beslutet med de hävdar fortfarande att jag är betalningsskyldig då jag har "startat" avgiftsperioden i ett samtal med dem då jag, enligt dem, har sagt att vi i hushållet äger en TV men att avgiften inte är betald. Radiotjänst kan inte redovisa hur de har fått tag på informationen, det finns inget inspelat material och personen från radiotjänst som har slutit avtalet kunde inte identifieras utifrån underskriften (som tydligen var den enda informationen som kunde ses). Uppgifterna är falska och min hyresvärd kan intyga att ingen TV har funnits i hushållet när jag har bott där. Hur gör jag för att undgå bundenhet? Vilka paragrafer kan jag åberopa? Tack!
Nathalie Byström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att vara skyldig att betala radio- och TV-licens krävs att du har en TV-mottagare eller sändare. Det beslut som du fått från Radiotjänst ska meddelas från dem skriftligen. Detta beslut kan givetvis omprövas på begäran av dig. Ärendet ska handläggas så snabbt och effektivt som möjligt av myndigheten. Vid en konflikt om huruvida du är skyldig att betala avgiften eller inte, är det upp till Radiotjänst att bevisa att ni har en TV-mottagare. Kan de inte bevisa detta, ska inte någon avgift utgå. Om myndigheten inte lyckats bevisa att ni har någon TV-mottagare eller sändare genom en särskild avgiftskontroll där ett pejlinstrument används, är du alltså inte skyldig att betala avgiften. (https://lagen.nu/2010:696). Lycka till!

Butiks anmälningsplikt till Radiotjänst vid försäljning av stationär dator

2016-03-10 i TV-licens
FRÅGA |Skall köpa en ny stationär dator. Är affären skyldig att anmäla detta till Radiotjänst? Har för mig att dator o smartphone inte betraktas som att de är avsedda för TV sändningar efter en dom för ca 2 år sedan.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 a § Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (hädanefter benämnd som "Radio- och TV-avgiftslagen") ska den som innehar en TV-mottagare betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB). Enligt 2 § samma lagrum definieras TV-mottagare som en "sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål". Dock har Högsta förvaltningsdomstolen i en dom från 13 juni 2014 (HFD 2014 ref. 33) slagit fast att innehav av dator med internetanslutning inte föranleder skyldighet att betala radio- och TV-avgift. Eftersom en dator således inte anses som TV-mottagare i lagens mening torde det inte heller föreligga någon anmälningsplikt enligt 8 § Radio- och TV-avgiftslagen för den som förvärvar eller överlåter en stationär dator. Sammanfattningsvis så är affären du köper din stationära dator av inte skyldiga att anmäla ditt köp till Radiotjänst, om du inte samtidigt köper en TV. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Betala tv-licens för hyrd digitalbox

2016-01-26 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Jag bor i en hyresrätt och när jag tog emot lgh:n fick fylla i ett paper där jag tog emot utrustning som kommer med lghn , där bl.a. stod att i lghn ska finnas 2 tv boxas.Sj så har jag ej tvn och använder inte tv boxar. Men radio tjänst kräver att jag ska betala tv avgift.Har de rätt till detta
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avgiftsskyldighet regleras i Lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.Det som grundar avgiftsskyldighet är innehav av tv-mottagare, 2a§. Det innebär att du är skyldig att betala tv-avgift vare sig du äger, hyr eller lånar en tv-mottagare. Det spelar inte heller någon roll om du använder tv-mottagaren eftersom det är innehavet som räknas.En digitalbox räknas som en tv-mottagare, 2§. Det innebär att du är skyldig att betala tv-avgift trots att du inte innehar någon tv.Dock finns ett undantag från avgiftsskyldighet för det fall tv-mottagaren är varaktigt undanställd, 6§. Varaktigt undanställd är tv-mottagaren om den inte längre finns inom din boendeyta, exempelvis om den är undanställd i ett förråd eller liknande. Om så är fallet kan du, efter anmälan till radiotjänst, slippa betala tv-avgift.Hoppas att detta besvarade din fråga.Vänligen.

Skyldighet att svara på samtal från Radiotjänst

2016-01-26 i TV-licens
FRÅGA |Jag har den senaste tiden blivit ringt av radio tjänst med förfrågan om jag har tv, vilken jag inte har haft sen ca: 1985. Under all dessa år har dom aldrig ifrågasatt detta. Men sedan detta med dator och internet har det börjat ringa minst två gånger om året. Frågan är jag skyldig att svara? Jag ser detta numera som rena trakasserier för att jag överklagade min dator innehav. Finns det nåt sätt att bli kvitt dessa samtal?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skyldighet att betala tv-avgift regleras https://lagen.nu/1989:41Du är ej skyldig att svara i telefon när Radiotjänst ringer eller att svara på de frågor som de ställer. Så länge du inte finns med som betalande i deras register kommer de dock förmodligen att fortsätta att ringa då det ingår i deras uppdrag.När Radiotjänst ringer räknas det som samhällsinformation och du kan därför inte spärra samtal från dem genom exempelvis NIX-registret.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen