Kan man få en profil på facebook avstängd?

2021-01-30 i TV-licens
FRÅGA |Hej, Jag har blivit kontaktad av 6 personer på Facebook som skriver att gå till messenger och sänd mig ett direkt meddelande. Personerna i fråga utger sig för att vara Bruce Springsteen och börjar alltid med lite smicker för att sedan begära pengar. Hur kan man få dessa personer avstängda från Facebook?Med vänlig hälsning
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår att detta är mycket jobbigt för dig och givetvis ska en person aldrig utge sig för att vara någon den inte är. På facebook så kan du gå in på profilsidan till den som kontaktat dig och om du gör detta på en dator så finns tre prickar på en "knapp" i högra hörnet, osäker på hur det ser ut via mobilen. Om du klickar där så kan du välja att anmäla profilen, sedan är det upp till facebook om dem stänger av profilen eller inte. Jag hoppas du hittar funktionen och beklagar att jag ej kan lägga in en bild för att beskriva. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Intrång i upphovsrätt

2019-04-28 i TV-licens
FRÅGA |Min morfars syster var konstnär och jag har ärvt en massa tryckta pappersbonader/vykort etc. samt en del originalteckningar/målningar. De produkter som finns upptryckta är vad jag kan gissa inköpta av ett reklamföretag eller liknande som tryckt upp och sålt hennes produkter vidare.Min morfars syster var verksam främst på 50-60-talet så de flesta företag som ev. köpte hennes målningar/teckningar finns nog inte kvar. Vilka möjlighet finns för mig idag att trycka upp nya produkter och sälja via mitt egna företag utan att göra intrång på någon upphovsrätt?
Adela Rujovic |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring upphovsrätt hittar du i upphovsrättslagen (URL). Jag tolkar din fråga att du vill veta ifall du får trycka och sälja de trycka pappersbonaderna/vykorten samt målningarna som du har ärvt. Original målningarna Eftersom du har ärvt det av din morfars syster skapade verk, vilka jag förutsätter har verkshöjd (1 § URL), så har du ärvt hennes upphovsrätten till målningarna. Överlåtelse av upphovsrätt genom t.ex. arv regleras i 27 § URL. Dock består upphovsrätten till ett verk dels av en ekonomisk ensamrätt och dels den ideella delen av upphovsrätten. Vid överlåtelse av upphovsrätt genom arv, ärver du endast den ekonomiska ensamrätten till målningarna. Den ideella delen om tillerkänner upphovsmannen rätt till namnangivelse och respekt för verkets konstnärliga egenart och arv (verket för inte missbrukas på ett sätt som kränker författaren/konstnären) kan aldrig överlåtas,( 3 § URL) Vad innebär det då?Eftersom du har ärt den ekonomiska ensamrätten till originalmålningarna får du förfoga över målningarna genom att t.ex. trycka upp nya produkter och sälja dem via ditt företag, (2 § URL). Då den ideella rätten aldrig kan överlåtas, så tillhör den fortfarande din morfars syster. Det innebär att när du sprider de nya produkterna måste du korrekt namnge på produkterna att din morfars syster är skaparen, dvs. original upphovsman, till målningarna. Eftersom jag inte vet ifall det finns något avtal, mer än att du har ärvt målningarna, så bör du veta att du inte får ändra verket eller överlåta rätten vidare, (28 § URL). När du väl har tryckt upp nya målningarna så ska de i princip vara som kopior av originalet. Men detta gäller endast ifall det inte finns något avtal som annars tillåter dig att ändra i hennes målningar. Trycka pappersbonaderna/vykorten Jag har uppfattat att dessa verk har tryckts upp av företagen på 50-60-talet, som numera inte är verksamma. Liksom i ditt fall så har din morfars syster överlåtit sin ekonomiska ensamrätt till företagen. Företagen hade alltså en rätt att dels trycka upp fler vykort och dels sprida vidare dem (jfr 2 § URL). Det finns en risk att den ekonomiska rätten att trycka vykorten på nytt fortfarande tillhör dessa företag. Risken är att du begår ett upphovsrättsligt intrång i deras ekonomiska ensamrätt ifall du framställer exemplar av vykorten och sprider vidare dem genom försäljning från ditt eget företag. Du tror att företagen inte längre är verksamma. Om du inte är helt säker, tycker jag du borde försöka ta reda på ifall företagen finns eller inte. Om företagen fortfarande finns, så tillkommer upphovsrätten – att sprida vidare vykorten – dem. Du måste fråga om deras tillstånd för att få göra det du önskar. SammanfattningsvisOm originalmålningarna har överlåtits till dig genom arv, så har du förvärvat den ekonomiska ensamrätten. Du får trycka och sprida vidare dem. Glöm dock ej att namnge din morfars syster korrekt, då den ideella rätten fortfarande tillfaller henne.Gällande de redan trycka vykorten är jag osäker om utrymmet för att förfoga över verken är lika stort. Därför råder jag dig att avvakta. Jag hoppas du fick svara på din fråga. Du får mer än gärna återkomma med fler frågor. Hälsningar

Har Radiotjänst rätt att ta kontaktuppgifter från TV-försäljare?

2018-09-18 i TV-licens
FRÅGA |Hej,I och med GDPR, har TV-försäljare rätt att lämna ut mina uppgifter till Radiotjänst när jag köpt en TV?
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Radiotjänst är en myndighet som bedriver den avgiftskontroll för radio- och TV-licens. Denna avgift är lagstadgad, vilket betyder att har man en TV eller radio ska man betala denna avgift (lagrum hittar du här)GDPR och RadiotjänstNär du köper en TV av ett företag så har TV-försäljaren en skyldighet att lämna ut köparens uppgifter, detta enligt 8§ Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Detta betyder att vid ett köp av en TV så samtycker du till att TV-försäljaren skickar dina personuppgifter vidare till Radiotjänst. Radiotjänst hanterar alla dina personliga uppgifter enligt följande regleringar i GDPR. SammanfattningsvisEftersom det är lagreglerat för TV-försäljaren att lämna ut dina personuppgifter till Radiotjänst borde det inte vara möjligt att köpa en TV utan att lämna ut dina personuppgifter. Vid ett köp av en TV samtycker du att försäljaren skickar vidare dina personuppgifter till Radiotjänst. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Behöver jag betala TV-avgiften?

2018-08-02 i TV-licens
FRÅGA |Jag har flyttat in i en ny lägenhet utan antennuttag. Ska jag se på Tv måste jag gå via fibern och för att göra detta måste jag abonnera på en box från Telia. Jag abonnerar inte på detta, men Radiotjänst vill att jag ska betala Tv-avgiften fastän jag har förklarat att jag inte kan motta några kanaler, dvs Tvn blir ingen TV-mottagare. Ska jag ändå betala? Jag har inga andra maskiner som kan motta TV-signaler.
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TV-avgiften regleras i lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. I lagen föreskrivs bland annat vem som har betalningsskyldighet, samt definitionen av en TV-mottagare. En TV-mottagare är enligt 2 § en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. TV, digitalbox, och dator med TV-kort är exempel på TV-mottagare. Skyldighet att betala radio- och TV-avgift tillkommer den som innehar en TV-mottagare, enligt 2 a § i lagen. Det är således innehavet i sig som gör dig betalningsskyldig, inte huruvida du använder mottagaren för att titta på TV. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål (HFD 2014 ref. 33) uttalat sig kring vad som avses med att TV-mottagaren enligt lagen ska vara "avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program". Domstolen konstaterade i målet att en dator utan särskilt tv-kort och annan anslutning än det öppna internet, mobiltelefoner och andra mobila enheter inte kunde anses utgöra en TV-mottagare. Om en teknisk utrustning har flera användningsområden räcker det emellertid med att ett av dessa användningsområden är att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. I målet beslutade domstolen att innehav av en dator med internetanslutning inte ger skyldighet att betala avgift, eftersom införandet av en sådan förpliktelse fordrar tydligt stöd i lag, och domstolen ansåg inte att sådant lagstöd återfanns. En dator med internetuppkoppling ansågs således inte vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. I ditt fall kan du inte motta några kanaler, och du har således inte för tillfället någon möjlighet att motta utsändning eller vidaresändning av TV-program, men det kan du genom att abonnera på digitalboxen. Fysiska förutsättningar för att motta sändning föreligger, eftersom du har den tekniska utrustningen som krävs. En TV kan sägas vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, men bristen av antennuttag medför att du inte kan motta sådan signal i nuläget. Undantagen från avgiftsskyldighetEnligt 5 § och 6 § i lagen föreskrivs undantagen från avgiftsskyldigheten. 5 § reglerar fallet då du vidtagit åtgärd som gör att du inte kan motta TV-program, förutsatt att TV-mottagaren finns i en anläggning eller lokal som inte är avsedda för bostadsändamål, vilket jag antar är fallet här, och därmed är detta undantag inte tillämpligt. Enligt 6 § 4 p. i lagen föreskrivs att undantaget även gäller för de som innehar TV-mottagare som är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid efter det att förhållandet har anmälts till RIKAB. Ett mål i Kammarrätten (Mål nr 2025-2001) visar att det är själva innehavet av en TV som har betydelse för frågan om avgiftsskyldighet, och att det saknar betydelse om man inte tittar på TV. I målet hade en privatperson monterat ur kanalväljaren, men Kammarrätten ansåg inte att TV:n kunde sägas vara "så konstruerad att den inte tillåter honom att se markbundna SVT-sändningar". Den kunde inte heller anses som undanställd eller obrukbar. Vid tidpunkten för prövningen fanns 4 § i lagen, som numera är upphävd. I paragrafen föreskrevs att avgiftsskyldigheten inte omfattade TV-mottagare som till följd av sin konstruktion inte kunde användas för att ta emot markbundna sändningar. Denna paragraf hade förmodligen varit tillämplig i ditt fall, men den är upphävd och gäller inte. Man kan se det som att din TV-mottagare är obrukbar i ditt fall, men då du enkelt kan abonnera på en digitalbox är det inte ett solklart undantag. Jag ser således inget klart lagstöd som gör dig undantagen avgiftsskyldigheten.Vad du kan göra nuMitt råd till dig är att ställa undan TV:n då du ändå inte kan motta några kanaler och inte använder TV:n, och därefter försöka få beslutet från Radiotjänst omprövat. Radiotjänst är nämligen skyldiga att ompröva beslut om avgiftsskyldighet om du begär det, enligt 15 §. I en eventuell omprövning bör du styrka att TV:n är helt undanställd. Enligt 21 § finns en möjlighet att överklaga beslut i ärenden om omprövning hos allmän förvaltningsdomstol. I dagsläget har du emellertid en skyldighet att betala TV-avgiften som alla andra.Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,

Lawline svarar inte på skolfrågor

2019-11-21 i TV-licens
FRÅGA |1) Redogör för innebörden och syfte med besiktningsprotokoll i samband med hyresgästs avflyttning.2) Redogör för de typer av anställningsformer som finns.3) Redogör för vilka grunder, vilka krav som ställs och i vilken omfattning en bostadshyresgäst på egen bekostnad får renovera bostadslägenhet.
Amanda Alwall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Lawline besvarar dessvärre inte skolfrågor så tyvärr kan jag inte hjälpa dig med denna fråga. Jag hänvisar dig till kurslitteratur och lagtext.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Är det tillåtet att Radiotjänst tar ut avgift för tv licens som sträcker sig till 2019 när dom vet att licensen upphör 31/12-2018 ?

2018-11-16 i TV-licens
FRÅGA |Är det tillåtet att Radiotjänst tar ut avgift för tv licens som sträcker sig till juni 2019 när dom vet att licensen upphör 31/12-2018 ?På deras hemsida står det att man skall betala avgiften och att dom justerar den i början på året men om man adderar den summan på alla som betaler i Sverige blir det astronomiska summor vilket dom kan dra fördel av räntemässigt tills den blir åtrebetald, våra pengar. För mig känns det enda riktiga att dom skickar ut en ny faktura som avser betalning fram tills 31/12-2018.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka fakturor för tv-licensen ska jag betala?Radiotjänsten har gått ut med information gällande de nya bestämmelser. Deras hemsida hittar du här. Om du har fått ett samlat fakturautskick med flera inbetalningskort ska du inte betala de fakturor som har en förfallodag 2019. Om du har en samlad faktura som avser tidsperiod för såväl 2018-2019 som ska inbetalas år 2018 ska du betala denna som vanligt. Beloppen avseende 2019 kommer sedan att återbetalas till dig successivt. Om du redan har betalt avgiften för en period i 2019 kommer även den att återbetalas. Får radiotjänsten ta ut avgift som sträcker sig till 2019?Radiotjänst har valt att tillämpa ett system med återbetalningar. Att tv-avgiften skulle ändras var inget de säkert visste när de skickade ut fakturorna. Att hinna skicka ut nya fakturor med förfallodatum i december och stryka redan utskickade fakturor innebär förmodligen ett stort merarbete varav återbetalningssystemet valts. Det radiotjänsten ska göra/gör är alltså tillåtet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Betalningsskyldighet för TV- och radioavgift utan licenspliktig utrustning

2018-08-30 i TV-licens
FRÅGA |Radiotjänst har beslutat att jag ska betala tvavgift på felaktiga grunder. Jag har inte någon licenspliktig utrustning alls. Jag har överklagat, men de säger att jag måste betala fakturorna medan jag väntar på att utredningen blir klar. Stämmer det?
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om avgift för TV-licensen finns i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (TV-avgiftslagen).Som jag har förstått din fråga så har du blivit tilldelad en betalningsavi för att betala TV-avgift trots att du inte har någon licenspliktig utrustning.Detta beslut går att ompröva, vilket du i din fråga skriver att du ha gjort. Men det stämmer att du fortfarande är skyldig att betala de fakturor som förfaller till betalning medan du inväntar beslutet (15 § TV-avgiftslagen). Om omprövningen blir till din fördel och Radiotjänst kommer fram till att du inte är betalningsskyldig så kommer de att återbetala dig, (16 § TV-avgiftslagen).Skulle omprövningen bli till din nackdel kan du överklaga beslutet i allmän förvaltningsdomstol, (21 § TV-avgiftslagen).Om du inte har någon licenspliktig utrustning är det även ett tips att anmäla det hos Radiotjänst. Det gör att det inte skickas några fler fakturor till dig medan du väntar på beslutet.Du hittar kontaktuppgifter till radiotjänst här.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Måste jag betala TV-licens när jag hyr en stuga på en tomt?

2018-07-22 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag hyr en stuga på en tomt och har fått en avgift på tv-license. Jag har ingen egen digitalbox eller eget internet utan allt kommer genom den som jag hyr utav, ska jag då ändå betala? Jag streamar allt genom wi-fi (fiber)som kommer ifrån huvudhuset.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om avgift för TV-licens finns i lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Den som innehar en TV-mottagare är skyldig att betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna (2 a §). Med TV-mottagare avses teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen även kan användas för annat ändamål (2 §). Exempel på TV-mottagare är TV, digitalbox och dator med TV-kort. Lagen gör ingen skillnad på huruvida utrustningen används för att titta på TV med. Det är själva innehavet som ger skyldighet att betala licensavgiften. Däremot har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att innehav av en dator med internetanslutning inte ger skyldighet att betala avgift (HFD 2014 ref. 33).Enligt lagen ska det betalas en enda radio- och TV-avgift för samtliga TV-mottagare som är avsedda att användas i innehavarens hushåll (3 §). Till ett hushåll räknas de personer som bor och är folkbokförda på samma adress och ingår i familjeegenskapen. I och med att du hyr en stuga på tomten räknas du inte till hushållet. Samma gäller t.ex. för en student som är inneboende och hyr ett rum, även i det fallet ska TV-licens betalas. För din del innebär det att du inte räknas till hushållet utan själv ska betala avgift för TV-licens om du innehar utrustning enligt ovan.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga, då du inte ingår i hushållet är du skyldig att betala TV-licens om du innehar en TV-mottagare (t.ex. TV, digitalbox m.m.). Det gäller oavsett om du använder utrustningen eller ej. Om du streamar allt genom wifi och överföringen sker till en dator som inte har TV-kort och du heller inte innehar TV eller liknande utrustning, är du däremot inte avgiftsskyldig. En dator med internetuppkoppling ger inte skyldighet att betala avgift.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,