Behöver jag betala TV-avgiften?

2018-08-02 i TV-licens
FRÅGA
Jag har flyttat in i en ny lägenhet utan antennuttag. Ska jag se på Tv måste jag gå via fibern och för att göra detta måste jag abonnera på en box från Telia. Jag abonnerar inte på detta, men Radiotjänst vill att jag ska betala Tv-avgiften fastän jag har förklarat att jag inte kan motta några kanaler, dvs Tvn blir ingen TV-mottagare. Ska jag ändå betala? Jag har inga andra maskiner som kan motta TV-signaler.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

TV-avgiften regleras i lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. I lagen föreskrivs bland annat vem som har betalningsskyldighet, samt definitionen av en TV-mottagare. En TV-mottagare är enligt 2 § en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. TV, digitalbox, och dator med TV-kort är exempel på TV-mottagare. Skyldighet att betala radio- och TV-avgift tillkommer den som innehar en TV-mottagare, enligt 2 a § i lagen. Det är således innehavet i sig som gör dig betalningsskyldig, inte huruvida du använder mottagaren för att titta på TV.

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål (HFD 2014 ref. 33) uttalat sig kring vad som avses med att TV-mottagaren enligt lagen ska vara "avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program". Domstolen konstaterade i målet att en dator utan särskilt tv-kort och annan anslutning än det öppna internet, mobiltelefoner och andra mobila enheter inte kunde anses utgöra en TV-mottagare. Om en teknisk utrustning har flera användningsområden räcker det emellertid med att ett av dessa användningsområden är att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. I målet beslutade domstolen att innehav av en dator med internetanslutning inte ger skyldighet att betala avgift, eftersom införandet av en sådan förpliktelse fordrar tydligt stöd i lag, och domstolen ansåg inte att sådant lagstöd återfanns. En dator med internetuppkoppling ansågs således inte vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program.

I ditt fall kan du inte motta några kanaler, och du har således inte för tillfället någon möjlighet att motta utsändning eller vidaresändning av TV-program, men det kan du genom att abonnera på digitalboxen. Fysiska förutsättningar för att motta sändning föreligger, eftersom du har den tekniska utrustningen som krävs. En TV kan sägas vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, men bristen av antennuttag medför att du inte kan motta sådan signal i nuläget.

Undantagen från avgiftsskyldighet

Enligt 5 § och 6 § i lagen föreskrivs undantagen från avgiftsskyldigheten. 5 § reglerar fallet då du vidtagit åtgärd som gör att du inte kan motta TV-program, förutsatt att TV-mottagaren finns i en anläggning eller lokal som inte är avsedda för bostadsändamål, vilket jag antar är fallet här, och därmed är detta undantag inte tillämpligt. Enligt 6 § 4 p. i lagen föreskrivs att undantaget även gäller för de som innehar TV-mottagare som är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid efter det att förhållandet har anmälts till RIKAB.

Ett mål i Kammarrätten (Mål nr 2025-2001) visar att det är själva innehavet av en TV som har betydelse för frågan om avgiftsskyldighet, och att det saknar betydelse om man inte tittar på TV. I målet hade en privatperson monterat ur kanalväljaren, men Kammarrätten ansåg inte att TV:n kunde sägas vara "så konstruerad att den inte tillåter honom att se markbundna SVT-sändningar". Den kunde inte heller anses som undanställd eller obrukbar. Vid tidpunkten för prövningen fanns 4 § i lagen, som numera är upphävd. I paragrafen föreskrevs att avgiftsskyldigheten inte omfattade TV-mottagare som till följd av sin konstruktion inte kunde användas för att ta emot markbundna sändningar. Denna paragraf hade förmodligen varit tillämplig i ditt fall, men den är upphävd och gäller inte. Man kan se det som att din TV-mottagare är obrukbar i ditt fall, men då du enkelt kan abonnera på en digitalbox är det inte ett solklart undantag. Jag ser således inget klart lagstöd som gör dig undantagen avgiftsskyldigheten.

Vad du kan göra nu

Mitt råd till dig är att ställa undan TV:n då du ändå inte kan motta några kanaler och inte använder TV:n, och därefter försöka få beslutet från Radiotjänst omprövat. Radiotjänst är nämligen skyldiga att ompröva beslut om avgiftsskyldighet om du begär det, enligt 15 §. I en eventuell omprövning bör du styrka att TV:n är helt undanställd. Enligt 21 § finns en möjlighet att överklaga beslut i ärenden om omprövning hos allmän förvaltningsdomstol. I dagsläget har du emellertid en skyldighet att betala TV-avgiften som alla andra.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Michella Lina Said
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom TV-licens (49)
2021-01-30 Kan man få en profil på facebook avstängd?
2019-11-21 Lawline svarar inte på skolfrågor
2019-04-28 Intrång i upphovsrätt
2018-11-16 Är det tillåtet att Radiotjänst tar ut avgift för tv licens som sträcker sig till 2019 när dom vet att licensen upphör 31/12-2018 ?

Alla besvarade frågor (97636)