Fråga om huruvida en hyresgäst som betalat moms för lokalhyra kan kräva tillbaka betald moms om det visar sig att momsen saknade rättslig grund och egentligen inte skulle utbetalas.

2020-04-14 i Moms
FRÅGA |Vi hyr en lokal av A. Vi är momspliktiga och A likaså så moms debitera på vår hyra. Vi hyr ut en del av lokalen till B. B har hyrt lokalen av oss i ca tre år. Moms tillkommer på hyran i enlighet med avtalet vi har med B. B har erlagt hyran inkl moms fram till årsskiftet. Därefter har de ej erlagt någon hyra (dec 19 - april 20) med hänvisning till att de är en idrottsförening och moms ej ska debiteras, varför de nu kräver återbetalning av all erlagd moms ca 160tkr och nu kvittar B denna som en motfordran, mot obetald hyra ca 100 tkr exkl moms. Vi delar inte B:s uppfattning om att B är en idrottsförening utan vi anser att B är ett AB. Vi avser nu att överlämna en delgivning om "Uppsägning pga obetald hyra och underrättelse jämlikt 12 kap 44§ Jordabalken". Det är flera delar i detta men vår fråga nu är: är den av B erlagda momsen en motfordran, som kan kvittas mot vår fordran för obetald hyra? Vi anser inte att den uppfyller de kriterier som krävs, t ex "att fordran ska vara förfallen till betalning".
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör särskilt mervärdesskattelagen (ML) och så kallade rättsprinciper inom fordringsrätten. Jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker som var för sig behandlar olika delar av din fråga.Moms för lokalhyraJag förstår det som att ni antingen är så kallat frivilligt skattskyldiga för er lokalhyra eftersom lokalhyra enligt huvudregeln i ML 3:2 inte är momspliktigt, eller att lokalhyran är momspliktig enligt något av de tillämpliga undantagen i ML 3:3. Om ni är frivilligt skattskyldiga innebär det att ni har rätt att lägga moms på hyra för lokal om den som hyr lokalen är helt eller delvis bedriver momspliktig verksamhet.I detta fall vet jag inte närmare vilka förutsättningar som föreligger för er och er hyresgästs momspliktighet. Jag förstår det dock som att både ni och er hyresgäst uppfattar det som att det är helt avgörande för frågan om momsplikt är om hyresgästen är ett aktiebolag eller en idrottsförening.För det första borde ni alltså enkelt kunna avgöra om hyresgästen är ett aktiebolag eller inte, eftersom aktiebolag måste vara registrerade som sådana, och det borde stå skrivet i ert hyresavtal om det är ett aktiebolag eller en förening ni hyrt ut lokalen till. Angående detta kan dock sägas att det för momsplikt i princip är irrelevant vilken juridisk form hyresgästen har. Det är nämligen så att mervärdesskattelagen tillämpas på alla personer så länge de bedriver momspliktig verksamhet (ML 4:1).Det avgörande för att ni ska kunna ta ut moms bör alltså vara om hyresgästen helt eller delvis bedriver en momspliktig verksamhet. Eftersom jag inte vet något om omständigheterna för den verksamhet som bedrivs i lokalen kan jag inte göra någon bedömning om detta, särskilt eftersom momsrätten är ett mycket stort regelverk. Ni bör dock se efter om verksamheten som er hyresgäst bedriver är sådan att de överhuvudtaget betalar moms för den.Förutsättningarna för frivillig skattskyldighet kan du läsa närmare om här på skatteverkets hemsida.Vad händer om ni tagit ut moms felaktigt?Det finns alltså en viss risk att ni faktiskt har tagit ut moms felaktigt. Detta kan alltså vara fallet om ni är frivilligt skattskyldiga och hyresgästen inte bedriver någon momspliktig verksamhet i lokalen. Om det nu råkar vara så att ni felaktigt debiterat moms är frågan vad som gäller angående den kvittningssituation som nu uppstått.Kan hyresgästen kvitta på grund av felaktigt utbetald moms?Vi ponerar då nu att hyresgästen faktiskt har betalat moms felaktigt och nu har insett det och inte vill betala någon mer moms, och att denne dessutom vill kräva tillbaka tidigare betald moms. Frågan uppstår då också om hyresgästen kan kvitta dessa krav på att återfå felaktigt utbetald moms. Avgörande för frågan om kvittning är huruvida hyresgästen ens har ett giltigt krav på att återfå felaktigt utbetald moms. Det är nämligen så att hyresgästen kan utöva kvittning om den har ett giltigt krav på återbetalning av momsen. Därmed ska jag nu utreda frågan om huruvida detta krav faktiskt kan vara giltigt.Kan det röra sig om ett giltigt krav på att återfå en misstagsbetalning?Frågan om att kräva tillbaka felaktigt utbetalad moms har behandlats av domstolar förut. Det rör sig i ett sådant fall om vad som kallas för misstagsbetalning. Detta innebär att hyresgästen betalat moms i tron om att hen behövde göra det, trots att det egentligen saknades rättslig grund för det. Den juridiska principen om misstagsbetalningar och möjligheten att kräva tillbaka sådana kallas för condictio indebiti.Det är nämligen så att den som utbetalat moms felaktigt i form av en misstagsbetalning som huvudregel kan kräva tillbaka dessa. Det enda som krävs för att denna huvudregel ska gälla är att det faktiskt rör sig om en misstagsbetalning, alltså en betalning utan rättslig grund. Om det alltså rör sig om felaktigt utbetald moms uppstår en fordran på dessa felaktiga utbetalningar för er hyresgäst och hen kan kräva tillbaka dessa pengar eller använda sig av kvittning. Det kan alltså användas som en giltig motfordran.Det finns dock ett undantag från denna huvudregel om att man kan kräva tillbaka misstagsbetalningar. Om förutsättningarna för detta undantag är uppfyllda får ni behålla de felaktigt utbetalda pengarna och er hyresgäst har då inte en giltig fordran, och det kan då inte användas för kvittning.För att undantaget ska vara tillämpligt och för att ni då inte ska behöva betala tillbaka några pengar eller acceptera kvittningsförklaringen krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:1. Ni var i god tro om betalningarnas felaktighet. Detta innebär att ni alltså varken trodde eller hade några bra skäl att tro att betalningarna skulle vara felaktiga, och2. ni har inrättat er efter betalningarna. Detta innebär att man förbrukat pengarna eller planerat sin ekonomi och budget efter förväntningen att man har och har rätt till pengarna.Frågan om återkrav på grund av misstagsbetalning har behandlats flertalet gånger av domstolar. I målet NJA 2015 s. 1072 som berörde just mervärdesskatt och återkrav av just felaktigt utbetald moms (i det fallet för hög moms) har Högsta domstolen (HD) uttalat att undantaget kan vara tillämpligt på så sätt att den som felaktigt fått moms kan slippa att behöva betala tillbaka denna. HD uttalar att undantaget särskilt kan vara tillämpligt på den situationen att man fakturerat moms för att man trodde att det var korrekt, samt sedan betalat motsvarande belopp till skatteverket. I ett sådant fall finns det ju en god tro för den som felaktigt mottagit momsen och denna har inrättat sig efter detta genom att betala momsen till skatteverket.HD uttalar dock å andra sidan att man kan behöva betala tillbaka den felaktigt mottagna momsen om man i och för sig trodde det var korrekt men det senare visar sig att man inte behöver betala detta till skatteverket eller man får det återbetalt från skatteverket. Då kan man inte räkna med att man ska få behålla hela summan av de pengarna själv, utan det är då rimligt att den som felaktigt utbetalat dessa pengar i sin tur får de tillbaka.Vad bör ni göra?Mot bakgrund av allt jag nu beskrivit bör ni själva göra en bedömning av er situation. Ni bör då först och främst fråga er om ni faktiskt har och har haft rätt att ta ut moms för lokalhyran till hyresgästen ifråga.Om det visar sig att ni fakturerat moms fast ni inte hade rätt till det, bör ni utreda om ni ändå kan ha rätt att behålla pengarna med stöd av läran om indictio indebiti som jag redogjort för ovan. Ni bör då särskilt se efter om ni hade en väldigt god anledning att tro att ni fick och skulle ta ut moms, och om ni kommer att behöva betala eller har betalt motsvarande till skatteverket.Beroende på hur ni efter egen bedömning uppfattar situationen kan ni sedan ta ett beslut om ni vill tillåta kvittningen eller om ni vill bestrida den och fortsätta med uppsägningen samt era krav på hyra. Eftersom det rör sig om förhållandevis höga summor kan ni ha anledning att ta hjälp av mer ingående juridisk rådgivning, om ni själva fortfarande finner det svårbedömt efter att ha läst detta svar och gjort en egen bedömning. Om ni då skulle vara intresserade av juridisk rådgivning av en professionell jurist kan ni kontakta mig på Joel.Herrault@Lawline.se. Ni kan även skriva till mig om ni har några följdfrågor angående mitt svar.Jag hoppas att mitt svar är till hjälp.Med vänlig hälsning,

Mervärdesskatt vid utbildning

2019-07-31 i Moms
FRÅGA |Hej! Jag har förstått att som privat konsument så betalar man givetvis moms för i princip allt man köper. Jag har läst att man inte behöver betala moms på vissa varor och tjänster som t.ex. sjukvård och tandvård, och även vad gäller viss utbildning inom universitet har jag förstått att man inte heller behöver betala moms. Nu till min fråga. Om jag studerar en uppdragsutbildning på ett privat universitet via min arbetsgivare där jag själv står för utbildningens kostnad, är jag då skyldig att betala moms om det i avtalet t.ex. står att priset är 202.000 exklusive moms? Tack på förhand, ditt arbete uppskattas
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som är väsentligt att understryka beträffande moms vid utbildning är att undantag från moms vid utbildning främst gäller utbildningsverksamhet bedriven av det allmänna, d.v.s. stat kommun eller landsting. Momsfrihet vid utbildning gäller alltså för utbildning som bedrivs av det allmänna skolväsendet, men också vissa underentreprenörer till det allmänna skolväsendet. Som momsfri utbildning räknas högskoleutbildning som anordnas av staten, kommun eller landsting eller av erkänd utbildningsanordnare. Utbildningen ska vara anordnad så att det klart framgår att utbildningen företas i det allmännas regi eller med det allmännas stöd för att undantag ska kunna medges från skatteplikt. Av det allmänna erkänd utbildnings­anordnare är någon som med det allmännas stöd genom lag, författning eller tillstånd anordnar sådan utbildning där det klart framgår att den är ett led i det allmännas utbildningsinsatser (prop. 1996/97:10 s. 49). Alltså t.ex. friskolor.S.k. uppdragsutbildning är typiskt sett momspliktig. Det finns dock ett undantag. För att uppdragsutbildningen ska vara momsbefriad krävs att utbildningen som tillhandahålls ingår i en av uppdragsgivaren, d.v.s. din arbetsgivare, bedriven egen utbildning som är undantagen från skatteplikt, och alltså närmare bestämt momsbefriad enligt 3 kap. 8 1 st. § mervärdesskattelagen (ML) (3 kap. 8 § 3 st. ML). Om din arbetsgivare däremot inte bedriver sådan utbildning att den kan anses bedrivas i det allmännas regi så att den därmed är momsbefriad, eller om utbildningen du ska delta i inte ingår i en sådan av din arbetsgivare bedriven utbildning är utbildningen på det privata universitetet som du pratar om skattepliktig. I sådant fall måste det privata universitet alltså betala moms för utbildningen som tillhandahålls. Vid momspliktig uppdragsutbildning utgår moms med 25 %, d.v.s. 50,5 tkr i det aktuella fallet.Hoppas att du fick svar på din fråga, och återkom gärna om fler frågor uppstår.

Innebär (+ moms) exkl. moms och räknas sedan momsen som ingående moms?

2019-02-09 i Moms
FRÅGA |Hej! En fråga: "Hyra för kontoret betalas, 18000kr +moms". Innebär (+moms) exkl.moms, att jag lägger till 4500kr på hyran? Och sedan räknas momsen som ingående moms?Tack på förhand!
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har helt rätt i det du själv skriver. Även jag tolkar "18 000 kr + moms" som "18 000 kr exkl. moms". För hyra av kontor tas skatten ut med 25 % och momsen blir därför 4 500 kr som du lägger till på hyran. Totalt 22 500 kr (Momslagen 7 kap. 1 §). Momsen på 4 500 kr räknas som ingående moms och det är den moms du som företagare har rätt att göra avdrag för och få tillbaka. Den ingående momsen blir alltså ingen kostnad för dig som företagare (Momslagen 8 kap. 3 §). Sammanfattningsvis: Ja, "+ moms" innebär att du lägger till 4 500 kr moms på hyran och sedan räknas momsen som ingående moms.Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga. Mer information om vad som gäller om moms när du som har företag köper in varor och tjänster till din verksamhet kan du hitta på Skatteverkets hemsida. Med vänliga hälsningar

Varför moms tillkommer på fakturor till näringsidkare

2018-10-07 i Moms
FRÅGA |Jag ska köpa en tjänst ifrån en ideell förening. När jag ville ha faktura till min arbetsgivare tillkom moms, vilket det inte gjorde om jag betalade som privatperson. Är det olika momsregler beroende på vem som handlar?
|Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Moms, eller mervärdesskatten, är en skatt på konsumtion, som gäller för köpta varor och tjänster. Reglerna för moms finns i bland annat medvärdesskattelagen och i diverse olika EU-direktiv. Man kan se på momsen som en trappa, där första steget är t.ex. en råvaruframställare och på toppen finns slutkonsument, den som slutligen köper varan för sin konsumtion.När företag handlar med varandra bokför de utgående och ingående moms beroende på om företaget är köpare eller säljare.Företag får sedan i varje led (från t.ex. råvaruframställare till slutkonsument) göra avdrag i deklarationen för den moms som de påförts av närmast föregående led.I varje led i produktionskedjan betalas bara in den moms som motsvarar det egna mervärdet. Förenklat kan man säga att det är mellanskillnaden mellan den utgående och den ingående momsen som företagen sedan betalar till staten. Men det är summan av den till staten betalda momsen från olika led som slutligen blir den momsen som slutkonsument fått betala. Momsen belastar alltså inte de skatteskyldiga företagen utan bara slutkonsumenten. Det innebär att det är skillnad på att i vilken egenskap man handlar, om man handlar som ett företag i produktionskedjan eller som slutkunden.Du kan läsa mer om systematiken i moms på Skatteverkets hemsida här.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man som privatperson göra avdrag för betald moms?

2019-11-27 i Moms
FRÅGA |Hej Jag undrar om man som privatperson kan deklarera momsen på sina inköp genom året? Exempel momsen för maten? Vänliga hälsningar
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du som privatperson på något sätt kan göra avdrag eller få tillbaka mervärdesskatten (momsen) som du har betalat för varor eller tjänster i Sverige.I mervärdesskattelagen (ML) finns regler om avdragsrätt vad gäller momsSvaret på din fråga är nej, du som privatperson kan inte få tillbaka det som du har betalat i moms. Mervärdesskatten är en av statens större inkomstkällor och syftar till att träffa just konsumenter, dvs. privatpersoner.Detta följer av att endast den som bedriver en verksamhet som är skyldig att debitera moms kan göra avdrag för den moms som denne betalat, om det som köpts hänför sig till den verksamheten (8 kap. 3 § ML). Förenklat sett är det alltså bara den som bedriver en verksamhet som kan göra avdrag eller få tillbaka den moms som denne betalat, inte privatpersoner. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Momsskyldighet

2019-07-03 i Moms
FRÅGA |Hej!Vi har fakturerat en förening som inte är momsskyldig. De har inte betalat momsen till oss, så nu vill vi ha den av dem. Vi har ju betalt moms. Det är skickat till Kronofogden, om de inte betalar ska vi gå vidare.Vi har alla underlag som står på fakturan till dem.MVH
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, som jag om jag förstår dig rätt mellan raderna handlar om huruvida föreningen är skyldig att betala moms trots att den inte själv är momspliktig.Liksom privatpersoner är också ej momspliktiga föreningar skyldiga att betala moms vid köp av varor och tjänster från momspliktiga företag, föreningar med mera.Om jag missförstått din fråga, ska jag be dig att skicka in en ny fråga till oss på Lawline.Vänligen,

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

2019-01-31 i Moms
FRÅGA |Hejsan. Stämmer det att om jag (företagare) felaktigt angett ett belopp som moms på en faktura, ändå måste betala in detta till staten trots att det egentligen inte skulle ha varit moms? Tycker det låter konstigt. Tack på förhand.
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag tolkar din fråga som att du på en faktura felaktigt har debiterat ett belopp som mervärdesskatt (moms). I sådant fall blir du som huvudregel betalningsskyldig för beloppet trots att det är fel eller inte utgör mervärdesskatt enligt lagen (se 1 kap. 1 § 3 st. och 1 kap. 2 e § mervärdesskattelagen). Detta gäller även om exempelvis Sverige inte ens är beskattningsland för transaktionen (jfr Stadeco-målet C-566/07 p. 27 och 33).Det finns dock sätt att lösa detta på. Om kunden ännu inte har betalat den felaktiga fakturan är mitt råd att du kontaktar kunden så att ni kan makulera fakturan och skapa en ny där alla uppgifter är korrekta. Annars kan du utfärda en kreditnota ("omvänd faktura") för att ändra betalningsskyldigheten. Du kan läsa mer om detta här på Skatteverkets hemsida.Hoppas du fick svar på frågan! Återkom gärna om du har följdfrågor eller någon annan fundering.Med vänliga hälsningar,

Är en avgift automatiskt momsbefriad, oavsett avgift?

2018-10-06 i Moms
FRÅGA |Hej.Är en avgift automatiskt momsbefriad, oavsett avgift? T.ex. En avbokningsavgift eller en bokningsavgift för bokad tjänst. O.s.v.Mvh
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga kan jag inte avgöra vilken typ av avbokningsavgift eller bokningsavgift det rör sig om. Jag kan därför inte avgöra huruvida det är momspliktigt eller ej. I mitt svar har jag istället valt att allmänt gå igenom vad som är momsfritt respektive momspliktigt. Omsättningen av nästan alla tjänster är momspliktig (3 kap 1 § Mervärdesskattelagen, ML). Det finns vissa undantag som räknas upp i 3 kap ML som exempelvis sjukvård, tandvård, social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet mfl (se här). Allt annat är som huvudregel momspliktigt.Skatteplikten och undantagen avser själva omsättningen, importen respektive förvärvet och inte tjänsten som sådan. Med omsättning av tjänst förstås att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon (se 2 kap 1 § 3 st ML). Om du har ytterligare frågor är du också välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04Vänligen