Fråga om huruvida en hyresgäst som betalat moms för lokalhyra kan kräva tillbaka betald moms om det visar sig att momsen saknade rättslig grund och egentligen inte skulle utbetalas.

2020-04-14 i Moms
FRÅGA
Vi hyr en lokal av A. Vi är momspliktiga och A likaså så moms debitera på vår hyra. Vi hyr ut en del av lokalen till B. B har hyrt lokalen av oss i ca tre år. Moms tillkommer på hyran i enlighet med avtalet vi har med B. B har erlagt hyran inkl moms fram till årsskiftet. Därefter har de ej erlagt någon hyra (dec 19 - april 20) med hänvisning till att de är en idrottsförening och moms ej ska debiteras, varför de nu kräver återbetalning av all erlagd moms ca 160tkr och nu kvittar B denna som en motfordran, mot obetald hyra ca 100 tkr exkl moms. Vi delar inte B:s uppfattning om att B är en idrottsförening utan vi anser att B är ett AB. Vi avser nu att överlämna en delgivning om "Uppsägning pga obetald hyra och underrättelse jämlikt 12 kap 44§ Jordabalken". Det är flera delar i detta men vår fråga nu är: är den av B erlagda momsen en motfordran, som kan kvittas mot vår fordran för obetald hyra? Vi anser inte att den uppfyller de kriterier som krävs, t ex "att fordran ska vara förfallen till betalning".
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör särskilt mervärdesskattelagen (ML) och så kallade rättsprinciper inom fordringsrätten. Jag kommer att dela upp mitt svar i rubriker som var för sig behandlar olika delar av din fråga.

Moms för lokalhyra

Jag förstår det som att ni antingen är så kallat frivilligt skattskyldiga för er lokalhyra eftersom lokalhyra enligt huvudregeln i ML 3:2 inte är momspliktigt, eller att lokalhyran är momspliktig enligt något av de tillämpliga undantagen i ML 3:3. Om ni är frivilligt skattskyldiga innebär det att ni har rätt att lägga moms på hyra för lokal om den som hyr lokalen är helt eller delvis bedriver momspliktig verksamhet.

I detta fall vet jag inte närmare vilka förutsättningar som föreligger för er och er hyresgästs momspliktighet. Jag förstår det dock som att både ni och er hyresgäst uppfattar det som att det är helt avgörande för frågan om momsplikt är om hyresgästen är ett aktiebolag eller en idrottsförening.

För det första borde ni alltså enkelt kunna avgöra om hyresgästen är ett aktiebolag eller inte, eftersom aktiebolag måste vara registrerade som sådana, och det borde stå skrivet i ert hyresavtal om det är ett aktiebolag eller en förening ni hyrt ut lokalen till. Angående detta kan dock sägas att det för momsplikt i princip är irrelevant vilken juridisk form hyresgästen har. Det är nämligen så att mervärdesskattelagen tillämpas på alla personer så länge de bedriver momspliktig verksamhet (ML 4:1).

Det avgörande för att ni ska kunna ta ut moms bör alltså vara om hyresgästen helt eller delvis bedriver en momspliktig verksamhet. Eftersom jag inte vet något om omständigheterna för den verksamhet som bedrivs i lokalen kan jag inte göra någon bedömning om detta, särskilt eftersom momsrätten är ett mycket stort regelverk. Ni bör dock se efter om verksamheten som er hyresgäst bedriver är sådan att de överhuvudtaget betalar moms för den.

Förutsättningarna för frivillig skattskyldighet kan du läsa närmare om här på skatteverkets hemsida.

Vad händer om ni tagit ut moms felaktigt?

Det finns alltså en viss risk att ni faktiskt har tagit ut moms felaktigt. Detta kan alltså vara fallet om ni är frivilligt skattskyldiga och hyresgästen inte bedriver någon momspliktig verksamhet i lokalen. Om det nu råkar vara så att ni felaktigt debiterat moms är frågan vad som gäller angående den kvittningssituation som nu uppstått.

Kan hyresgästen kvitta på grund av felaktigt utbetald moms?

Vi ponerar då nu att hyresgästen faktiskt har betalat moms felaktigt och nu har insett det och inte vill betala någon mer moms, och att denne dessutom vill kräva tillbaka tidigare betald moms. Frågan uppstår då också om hyresgästen kan kvitta dessa krav på att återfå felaktigt utbetald moms. Avgörande för frågan om kvittning är huruvida hyresgästen ens har ett giltigt krav på att återfå felaktigt utbetald moms. Det är nämligen så att hyresgästen kan utöva kvittning om den har ett giltigt krav på återbetalning av momsen. Därmed ska jag nu utreda frågan om huruvida detta krav faktiskt kan vara giltigt.

Kan det röra sig om ett giltigt krav på att återfå en misstagsbetalning?

Frågan om att kräva tillbaka felaktigt utbetalad moms har behandlats av domstolar förut. Det rör sig i ett sådant fall om vad som kallas för misstagsbetalning. Detta innebär att hyresgästen betalat moms i tron om att hen behövde göra det, trots att det egentligen saknades rättslig grund för det. Den juridiska principen om misstagsbetalningar och möjligheten att kräva tillbaka sådana kallas för condictio indebiti.

Det är nämligen så att den som utbetalat moms felaktigt i form av en misstagsbetalning som huvudregel kan kräva tillbaka dessa. Det enda som krävs för att denna huvudregel ska gälla är att det faktiskt rör sig om en misstagsbetalning, alltså en betalning utan rättslig grund. Om det alltså rör sig om felaktigt utbetald moms uppstår en fordran på dessa felaktiga utbetalningar för er hyresgäst och hen kan kräva tillbaka dessa pengar eller använda sig av kvittning. Det kan alltså användas som en giltig motfordran.

Det finns dock ett undantag från denna huvudregel om att man kan kräva tillbaka misstagsbetalningar. Om förutsättningarna för detta undantag är uppfyllda får ni behålla de felaktigt utbetalda pengarna och er hyresgäst har då inte en giltig fordran, och det kan då inte användas för kvittning.

För att undantaget ska vara tillämpligt och för att ni då inte ska behöva betala tillbaka några pengar eller acceptera kvittningsförklaringen krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

1. Ni var i god tro om betalningarnas felaktighet. Detta innebär att ni alltså varken trodde eller hade några bra skäl att tro att betalningarna skulle vara felaktiga, och
2. ni har inrättat er efter betalningarna. Detta innebär att man förbrukat pengarna eller planerat sin ekonomi och budget efter förväntningen att man har och har rätt till pengarna.

Frågan om återkrav på grund av misstagsbetalning har behandlats flertalet gånger av domstolar. I målet NJA 2015 s. 1072 som berörde just mervärdesskatt och återkrav av just felaktigt utbetald moms (i det fallet för hög moms) har Högsta domstolen (HD) uttalat att undantaget kan vara tillämpligt på så sätt att den som felaktigt fått moms kan slippa att behöva betala tillbaka denna. HD uttalar att undantaget särskilt kan vara tillämpligt på den situationen att man fakturerat moms för att man trodde att det var korrekt, samt sedan betalat motsvarande belopp till skatteverket. I ett sådant fall finns det ju en god tro för den som felaktigt mottagit momsen och denna har inrättat sig efter detta genom att betala momsen till skatteverket.

HD uttalar dock å andra sidan att man kan behöva betala tillbaka den felaktigt mottagna momsen om man i och för sig trodde det var korrekt men det senare visar sig att man inte behöver betala detta till skatteverket eller man får det återbetalt från skatteverket. Då kan man inte räkna med att man ska få behålla hela summan av de pengarna själv, utan det är då rimligt att den som felaktigt utbetalat dessa pengar i sin tur får de tillbaka.

Vad bör ni göra?

Mot bakgrund av allt jag nu beskrivit bör ni själva göra en bedömning av er situation. Ni bör då först och främst fråga er om ni faktiskt har och har haft rätt att ta ut moms för lokalhyran till hyresgästen ifråga.

Om det visar sig att ni fakturerat moms fast ni inte hade rätt till det, bör ni utreda om ni ändå kan ha rätt att behålla pengarna med stöd av läran om indictio indebiti som jag redogjort för ovan. Ni bör då särskilt se efter om ni hade en väldigt god anledning att tro att ni fick och skulle ta ut moms, och om ni kommer att behöva betala eller har betalt motsvarande till skatteverket.

Beroende på hur ni efter egen bedömning uppfattar situationen kan ni sedan ta ett beslut om ni vill tillåta kvittningen eller om ni vill bestrida den och fortsätta med uppsägningen samt era krav på hyra. Eftersom det rör sig om förhållandevis höga summor kan ni ha anledning att ta hjälp av mer ingående juridisk rådgivning, om ni själva fortfarande finner det svårbedömt efter att ha läst detta svar och gjort en egen bedömning. Om ni då skulle vara intresserade av juridisk rådgivning av en professionell jurist kan ni kontakta mig på Joel.Herrault@Lawline.se. Ni kan även skriva till mig om ni har några följdfrågor angående mitt svar.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Moms (21)
2021-01-11 Hur deklarerar man momspliktig försäljning via internet?
2020-12-30 Har en ideell förening rätt till avdrag för ingående moms?
2020-11-30 Måste jag betala moms vid försäljning av tavlor?
2020-08-19 Skyldig att betala moms vid försäljning av tavlor?

Alla besvarade frågor (91260)