FrågaSKATTERÄTTMoms23/04/2023

Är man skyldig att betala moms i samband med att man hyr ut sitt fritidshus?

Hej! Vi hör ut vårt fritidshus mer än 112 dagar och för ungefär 120.000 kr per år. Vi hyr ut genom annonser på blocket, airbnb och liknande sidor på nätet. Vi själva nyttjar huset 6-8 veckor per år. Min fråga är om jag måste registrera mig för moms? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! För att besvara din fråga – om du är skyldig att registrera dig för mervärdesskatt (moms) – behöver vi ta ställning till om ni är skyldiga att betala moms i samband med att ni hyr ut erat fritidshus. Det regelverk som främst blir aktuellt när jag besvarar din fråga finner du i mervärdesskattelagen (1994:200) (hädanefter "ML"). 


Rättsutredning

Av 1 kap 1 § st 1 p 1 ML framgår 5 krav som ska vara uppfyllda för att vi ska se uthyrningen som momspliktig, nämligen

1. Det ska vara fråga om en omsättning av en vara eller tjänst

2. Inkomsten ska vara skattepliktig

3. Ni ska enligt lagen betraktas som en "beskattningsbar person" och omsättningen ska göras i denna egenskap

4. Omsättningen ska ha skett "inom landet" (Sverige)

5. Det ska inte föreligga några andra regler som befriar er från skatteplikt


Avseende det första kravet står det klart att det i ditt fall rör sig om en omsättning av en tjänst i och med att fritidshuset tillhandahålls mot ersättning (se 2 kap 1 § 6 st ML). Gällande det andra kravet är huvudregeln att omsättning av tjänst är skattepliktigt (3 kap 1 § ML). Det görs i 3 kap 2 § ML ett undantag för vissa upplåtelser hänförliga till fast egendom. Detta undantag är dock enligt 3 kap 3 § p 4 ML inte tillämplig på hotellrörelse eller liknande verksamhet varför jag bedömer det som att även andra kravet är uppfyllt. 


Det tredje kravet är värt att gå in lite närmare på. För att ni ska vara att betrakta som en beskattningsbar person stadgas det i 4 kap 1 § ML att ni självständigt ska bedriva en ekonomisk verksamhet. Vägledning till begreppet finner du på Skatteverkets hemsida här. I och med att ni inte är beroende av någon arbetsgivare eller uppdragstagare verkar kravet på självständighet vara uppfyllt. Frågan är då om det rör sig om en "ekonomisk verksamhet". För att uppfylla kravet krävs det inte att det finns något vinstsyfte eller vinstresultat, i stället räcker det att man kan visa att det finns en avsikt att sälja tjänster eller varor (förvärvssyfte). Min uppfattning av din situation är att ni uppfyller kravet för att betraktas som en beskattningsbar person. 


Avseende det fjärde kravet står det klart att omsättningen skett inom landet just eftersom ni driver eran verksamhet i Sverige (se 5 kap 6 § ML). Gällande det sista kravet finns det i 9 d kap 1 § ML en bestämmelse som innebär att man blir befriad från momsplikt i fall där omsättningen inte beräknas överstiga 80 tusen för det pågående året och inte heller överstigit 80 tusen under de två senaste åren. Undantaget är således inte tillämpligt i ert fall. Mot bakgrund av detta kan alltså slutsatsen dras att ni är momspliktiga för eran verksamhet. Enligt 7 kap 1 § 2 st p 1 ML ligger moms skattesatsen för rumsuthyrning vid hotellrörelse eller liknande verksamhet på 12 %. 


Sammanfattning

I mitt svar har jag alltså kommit fram att ni som utgångspunkt ska betala 12 % moms på eran omsättning. Undantag blir enbart i aktuella i de fall eran omsättning beräknas understiga 80 tusen under året och dessutom gjort de dem två senaste åren. Konkret vägledning i hur man registrerar sig för moms finner du här.


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Moms? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo