Underprisöverlåtelse av fastighet till närstående

2011-03-29 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Min mormor och morfar skall göra sig av med sitt hus. Låt oss säga att det har ett taxeringsvärde på 2 Mkr. Kan de ge oss huset som gåva mot att vi ger dem 85% av detta värde? eller ställer detta till det med arv eller liknande (han har tre barn). Om detta skulle gå att göra, slipper han då helt skatt vid gåvan? Slutligen, om vi sedan skulle skänka ytterligare pengar till honom som tack för hjälpen skulle detta vara okej eller skulle det ses som betalning för huset. Finns det några andra aspekter som man bör ta hänsyn till? Tack på förhand.
Jimmy Mikaelsson |Hej! En underprisöverlåtelse (försäljning till pris under marknadsvärdet) av fastigheten kan få arvsrättslig betydelse, om dina föräldrar ej lever och du alltså är bröstarvinge till dina morföräldrar, se 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) ( https://lagen.nu/1958:637 ). Underprisöverlåtelsen kommer då att behandlas som ett förskott på ditt arv, se 6 kap. 1 § ÄB. Detta gäller dock endast om dina morföräldrar inte föreskriver, att det inte ska anses som ett förskott på ditt arv. De kan alltså t ex i köpehandling eller testamente föreskriva att underprisöverlåtelsen inte ska ses som ett förskott på ditt arv. Det finns dock inga formkrav och även en muntlig föreskrift om detta är giltig. Lever dina föräldrar kommer dock underprisöverlåtelsen inte att behandlas som ett förskott på arv och jag kan inte se någon annan arvsrättslig betydelse som överlåtelsen kan få. Dina morföräldrar förfogar fritt över sin egendom medan de lever och deras arvingar kan inte hindra dem från att överlåta fastigheten till underpris, till er. Vad gäller den skattemässiga situationen, så tillämpas huvudsaklighetsprincipen vid överlåtelse av fastighet, om det kan antas att en gåvoavsikt föreligger. Mellan närstående pressummeras att gåvoavsikt föreligger. Huvudsaklighetsprincipen innebär att om någon del av överlåtelsen är en gåva, så behandlas hela överlåtelsen som en gåva. Vid denna bedömning utgår man ifrån fastighetens taxeringsvärde och om den ersättningen ni ger dem understiger fastighetens taxeringsvärde, behandlas hela överlåtelsen som en gåva. Överstiger eller motsvarar den ersättningen ni ger dem, fastighetens taxeringsvärde kommer hela överlåtelsen att behandlas som en avyttring. Behandlas överlåtelsen som en avyttring kommer dina morföräldrar att beskattas för eventuell kapitalvinst. Hur kapitalvinst beräknas framgår av 44 kap. 13 och 14 §§ Inkomstskattelagen (IL) ( https://lagen.nu/1999:1229 ). Kapitalvinsten beräknas enkelt uttryckt som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten och fastighetens omkostnadsbelopp. Med fastighetens omkostnadsbelopp menas de utgifter dina morföräldrar har haft för att anskaffa fastigheten och för att förbättra den. D.v.s. de kommer att ta upp värdet av den ersättningen ni har gett dem och från detta värde dra av den köpeskilling de betalade för fastigheten och de utgifter de har haft för att förbättra den (närmre om förbättringsutgifter vad gäller fastigheter, se 45 kap. 11-15 §§ IL.). Behandlas överlåtelsen som en gåva kommer dina morföräldrar inte att behöva skatta någonting för överlåtelsen. Istället kommer ni att träda in i deras skattemässiga situation, se 44 kap. 21 § IL. Detta får stor betydelse för er, om ni i framtiden väljer att avyttra fastigheten. Ert omkostnadsbelopp kommer då att vara detsamma som dina morföräldrars, ökat med de utgifter ni har haft för att förbättra fastigheten. D.v.s. ni kommer inte att få dra av den summa som ni betalade dina morföräldrar för fastigheten, vid en framtida försäljning. Ex: Låt säga att fastigheten är taxerad till 2 Mkr, att ni betalar dina morföräldrar 1,7 Mkr för den (85% av taxeringsvärdet) och att dina morföräldrar ursprungligen köpte fastigheten för 100 000 kr. Eftersom att den köpesumma ni ger dina morföräldrar understiger fastighetens taxeringsvärde kommer överlåtelsen enligt huvudsaklighetsprincipen i sin helhet att behandlas som en gåva. Detta betyder att dina morföräldrar inte kommer att behöva skatta någonting för överlåtelsen och att ni inträder i deras skattemässiga situation. Låt säga att ni sedan en dag väljer att sälja fastigheten för 3 Mkr. Eftersom att ni tidigare inträdde i dina morföräldrars skattemässiga situation betyder detta att ni från den ersättning ni får för fastigheten får dra av endast den summa som dina morföräldrar anskaffade fastigheten för (100 000 kr.). D.v.s. den kapitalvinst ni då gör blir 2,9 Mkr (minus eventuella förbättringsutgifter ni har haft). Skulle ni välja att skänka dina morföräldrar ytterligare pengar, utöver ersättningen för fastigheten, finns det risk för att detta kan komma att behandlas som ersättning för fastigheten. Använder man sig av civilrättsligt giltiga handlingar för att kringgå eller utnyttja skattebestämmelser, kan skatteverket komma att göra en bedömning av syftet bakom handlingen. En transaktion från er, till en närstående som ni nyligen har köpt en fastighet av till ett underpris, kan mycket väl komma att behandlas som ersättning för fastigheten, även om ni gör transaktionen i form av en gåva. Andra juridiska aspekter av en överlåtelse, kan vara köprättsliga sådana. Det finns säkert både för- och nackdelar med att köpa fastighet av en närstående. En nackdel jag dock kan tänka mig, är att om ni skulle köpa fastigheten och sedan skulle upptäcka ett dolt fel på den (t ex mögel), kanske det inte känns aktuellt att utkräva ansvar (t ex kräva avdrag på köpeskillingen eller skadestånd) av dina egna morföräldrar. Medan om ni köper av en utomstående, så har ni antagligen inte lika stora betänkligheter mot att utkräva ansvar av säljaren i en liknande situation. Med vänliga hälsningar

Skattemässigt förmånligast, köp eller gåva av fastighet?

2010-07-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Min pappa dog förra året och lämnade efter sig en fastighet taxerad till 600.000 kr (banken har värderat den till 1,2 miljoner år 2007). Min mamma kommer inte att kunna behålla fastigheten, och jag som enda barn vill ta över den. Hur gör vi för att slippa mest avgifter och skatt?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Om du ska ta över fastigheten från din mamma, kan ni välja att antingen låta det ske genom gåva, eller genom ett vanligt köp. Detta får sedan lite olika följder skattemässigt för såväl din mamma idag, som för dig om du i framtiden säljer fastigheten. Inledningsvis ska jag också nämna att vid försäljning av en bostadsfastighet betalar man 30% i skatt på 22/30 av vinsten. Skatt vid försäljning av fastigheter regleras i 45 kapitlet inkomstskattelagen (se https://lagen.nu/1999:1229#K45P1S1). *Så vad skiljer sig då om ni väljer gåva eller köp?* Vid gåva uppkommer inga skattemässiga effekter för din mamma, utan istället ”tar du över” det värde som hon och din pappa tidigare köpt fastigheten för (t.ex. 100.000 kr). Vid en framtida försäljning får du sedan räkna av det värdet när du beräknar din vinst, och därmed också hur mycket du ska betala i skatt. En speciell sak ur skattehänseende som man ska komma ihåg är att gåva inte bara inkluderar då man ger något helt utan vederlag, utan när det gäller fastigheter räknas allt som gåva om vederlaget understiger taxeringsvärdet. Skulle du alltså betala 599.000 kr för fastigheten räknas hela överlåtelsen som gåva. Även om din mamma exempelvis tidigare köpt fastigheten för 100.000 kr och i praktiken därmed gör en vinst på 499.000 kr, behöver hon ändå inte betala någon kapitalvinstskatt. Istället får du ”ta över” hennes tidigare anskaffningsvärde på 100.000 kr, istället för att räkna 599.000 kr som du faktiskt har betalat. Säljer du sedan fastigheten för exempelvis 1500.000 kr, får du endast räkna av 100.000 kr och måste alltså betala skatt på en vinst på 1400.000 kr (1500.000-100.000=1400.000 – eftersom man som jag nämnde tidigare betalar 22/30 av vinsten i skatt, skulle du vid en sådan försäljning få betala 30% i skatt på ca 1026.700 kr, dvs totalt ca 308.000 kr). Bestämmer ni istället att du ska förvärva fastigheten av din mamma till ett värde över taxeringsvärdet, räknas alltså överlåtelsen som ett köp och din mamma måste då betala kapitalvinstskatt (jag utgår härifrån att hon gör en vinst, och fortsätter räkna hennes tidigare anskaffningsvärde som 100.000 kr). Köper du fastigheten för exempelvis 1000.000 kr, gör din mamma en vinst på 900.000 kr som hon måste betala skatt på. Dock får du i detta fall vid en senare försäljning avräkna 1000.000 kr istället för 100.000 kr och behöver bara betala skatt för en kapitalvinst på 500.000 kr (1500.000-1000.000=500.000) istället för på 1400.000 kr. Som du ser innebär valet mellan gåva och köp att det antingen blir din mamma idag, eller du vid en senare försäljning, som får betala kapitalvinstskatten och det är alltså en avvägning mellan hur mycket din mamma vill ha betalt av dig och hur mycket hon vill betala i skatt. Skillnaden blir ganska tydlig om ni lägger er precis under, eller precis över taxeringsvärdet: Vid 599.000 kr kommer +du+ alltså vid en framtida försäljning att få betala skatten på 599.000 - 100.000 = 499.000 kr och en skatt på ca 110.000 kr, medan +din mamma helt slipper skatt idag+. Betalar du istället 601.000 kr får +din mamma+ betala kapitalvinstskatt idag på 501.000 kr, också ca 110.000 kr i skatt, medan +du senare slipper skatt+ på beloppet upp till 601.000 kr. För er som familj är inget av alternativ således klart förmånligare än det andra, utan skatten träffar antingen den ena av er idag, eller den andre av er imorgon. Vad man ska komma ihåg är dock de uppskovsmöjligheter med skatten som finns om ni väljer ”köp-alternativet”, och din mamma sedan antingen i år eller nästa år köper en ny bostad. Reglerna om detta, som finns i 47 kapitlet inkomstskattelagen (se https://lagen.nu/1999:1229#K47P1S1), är lite komplicerade men innebär i stora drag följande: Säljer din mamma fastigheten till dig för 800.000 kr gör hon en skattepliktig vinst på 700.000 kr. Köper hon sedan en dyrare bostadsrätt för t.ex. 900.000 kr, behöver hon inte betala någon skatt idag, utan får uppskov med hela kapitalvinsten till hon senare säljer bostadsrätten. Köper hon istället en billigare bostadsrätt för t.ex. 400.000 kr får hon uppskov med kapitalvinsten (700.000 kr) minskad med +skillnaden mellan priset på sin husförsäljning (800.000) och priset på bostadsrätten (400.000)+. *Detta ger i siffror:* *Kapitalvinst:* 700.000 kr *Uppskovsbelopp* (dvs den del som hon inte behöver betala någon skatt för idag utan får uppskov med): 700.000 - (800.000-400.000) = 300.000 kr Hon ska då alltså betala skatt på 400.000 kr idag, men kan vänta tills hon säljer sin bostadsrätt med att betala skatt på resterande 300.000 kr (dock utgår i detta fall en årlig så kallad uppskovsränta som hon måste betala på ca 0,5 % av uppskovsbeloppet, vilket på 300.000 kr ger en årlig kostnad av 1500 kr). Hoppas du fick lite bättre klarhet i de skattemässiga reglerna på området. Vänligen

Överlåtelse av del av fastighet

2010-05-18 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag vill bli utköpt från en sommarstuga av mina två syskon. Det uppskattade värdet är 1,1 miljoner och är en gåva från vår mor. Hur löser jag det på bästa sätt så att det inte blir framtida problem med t ex skatter, avgifter mm?
Gabriella Rondahl |Hej! Det finns tre slags inkomstslag som leder till beskattning; inkomst av tjänst, inkomst av näring och inkomst av kapital. Kapitalvinster uppkommer vid avyttring av tillgångar som stigit i värde. Att sälja en fastighetsandel med vinst är att betrakta som inkomst av kapital. Enligt 41:2 inkomstskattelagen avses med kapitalvinst främst ’’vinst och förlust vid avyttring av tillgångar.’’ För att skattskyldighet skall inträda krävs det att det är frågan om en avyttring. Enligt 44:3-10 §§ är huvudregeln att försäljning, byte och liknande överlåtelser är att anse som avyttring. Överlåtelse genom gåva är inte en avyttring och medför inte kapitalvinstbeskattning av givaren. Istället inträder förvärvaren i givarens skattemässiga situation, den s.k. kontinuitetsprincipen, se 44:21 IL. Är det frågan om ett blandat fång, dvs. överlåtelsen innehåller moment av såväl köp som gåva tillämpas huvudsaklighetsprincipen. Detta innebär att överlåtelsen bedöms antingen i sin helhet som en gåva eller som ett köp. Om ersättningen understiger taxeringsvärdet på fastigheten (I ditt fall delat på tre) bedöms hela transaktionen som en gåva. Om ersättningen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet blir det fråga om köp. Det är viktigt att notera att en gåvotransaktion dels måste innehålla ett moment av vederlagsfri förmögenhetsöverlåtelse, dels måste överlåtelsen ske benefikt, dvs. i gåvoavsikt. Jag anser att du bör överlåta din andel till ett värde som understiger fastighetens taxeringsvärde (delat på tre). Om taxeringsvärdet är 1,1 miljonerkronor så bör du överlåta din andel för ett värde som understiger 366666. Du bör dock ta kontakt med skatteverket för säkerhets skull. Hälsningar,

Kapitalvinstbeskattning vid bodelning

2010-03-24 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej Jag och min man skilde oss förra året. Eftersom vi har ett barn så hade vi 6 mån prövotid. Under den tiden gjorde vi klart med att min fd man köpte ut mig ur huset. och han bor kvar. En värdering gjordes på huset och det var en värdeökning på huset sen vi köpte detta. Den advokat vi hade då sa då till mig att eftersom jag sålde huset till min andra hälft så skulle inte jag behöva skatta för någon vinst på huset. Eftersom det räknades som om att man sålde huset inom familjen. Stämmer det? Vart kan jag läsa om det?
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 8 kap. 2 § och 44 kap. 21 § inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229) framgår att en bodelning inte utlöser en kapitalvinstbeskattning. Istället övertar den andra parten den tidigare ägarens skattemässiga situation genom den s.k. kontinuitetsprincipen. Anledningen är att en bodelning inte ses som en försäljning, utan enbart en fördelning av den gemensamma egendom mellan parterna. Från bodelning måste man skilja försäljning inom familjen, som alltid leder till kapitalvinstbeskattning. Vänligen,

Avyttringstidpunkt

2011-03-02 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej Fråga: Skall en villafastighet som såldes(köpekontrakt upprättades) under 2010 deklareras nu under våren 2011 trots att köpebrev inte upprättats och betalning för fastigheten inte erlagts?
Andreas Vinqvist |Hej, En fastighet anses avyttrad då köpekontraktet är undertecknat. Detta oavsett om betalning sker senare eller om annan tillträdesdag avtalats. Om köpekontraktet upprättats och blivit påskrivet under 2010 ska således fastighetsförsäljningen tas upp i deklarationen 2011. Vänligen,

Försäljning av fastighet - huvudsaklighetsprincipen

2010-06-21 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Har ett hus med ett marknadsvärde på ca. 2.500.000:-. Inköpt 1994 för ca. 600.000:- + tillbyggt för ca. 100.000:-. Taxeringsvärdet är 1.436.000:-. Har nu tänkt sälja den till sonen för taxeringsvärdet eller strax under. Stämmer det att det då räknas som gåva och att jag "skjuter vidare" reavinstskatten, som jag har räknat ut blir ca. 350.000:- på sonen. Och att jag inte betalar någon skatt alls?? I detta fall skulle han då ta över lån på 1.400.000:-.
Jens Lidén |Hej! Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL). Jag förutsätter i mitt svar att fastigheten utgör en privatbostadsfastighet, se om klassificeringen 2 kap. 8-13 §§ IL. Kapitalvinst som uppstår vid avyttring av privatbostadsfastighet ska beskattas i inkomstslaget kapital, se bl.a. 41 kap. 1-2 §§, 42 kap. 1 § IL samt 44-45 kap. IL. Kapitalvinst med anledning av avyttring av privatbostadsfastighet beräknas i enlighet med 44 kap. 13 § IL. Av denna bestämmelse framgår att kapitalvinsten utgör skillnaden mellan 1. Ersättningen för den avyttrade tillgången minskat med utgifterna för avyttringen, och 2. Omkostnadsbeloppet, som består av anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter (se 44 kap. 14 § IL). Anskaffningsutgiften består normalt av det belopp som överlåtaren köpte fastigheten för. Till förbättringsutgifter räknas utgifter för ny-, till- och ombyggnader. Då ersättningen för en fastighet understiger marknadsvärdet för fastigheten föreligger ett blandat fång, eftersom transaktionen innefattar delvis ett gåvomoment och delvis en ersättning. Man måste då avgöra huruvida transaktionen är en gåva eller ett köp eftersom de skattemässiga konsekvenserna skiljer sig åt beroende på hur transaktionen klassificeras. Gränsdragningen mellan gåva och köp avseende fastigheter görs genom tillämpning av den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Enligt huvudsaklighetsprincipen behandlas hela överlåtelsen som en gåva om ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Om ersättningen för fastigheten däremot motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som ett köp. För att huvudsaklighetsprincipen ska vara tillämplig krävs att de förmögenhetsrättsliga gåvorekvisiten är uppfyllda. Dessa innebär att en förmögenhetsöverföring ska ha skett, att överlåtelsen har skett frivilligt samt att det finns en gåvoavsikt hos överlåtaren. Om förvärvaren, mottagaren av gåvan, är närstående är utgångspunkten att det finns en gåvoavsikt. Om gåvorekvisiten ej är uppfyllda behandlas hela överlåtelsen som ett köp, oavsett om ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde eller ej. Om överlåtelsen behandlas som gåva: Gåva är inte en avyttring enligt IL (se 44 kap. 3 § IL) och medför ingen kapitalvinstbeskattning av givaren. För överlåtaren medför gåva följaktligen inga skattemässiga konsekvenser. För förvärvaren gäller 44 kap. 21 § IL. Denna bestämmelse innebär att förvärvaren inträder i överlåtarens skattemässiga situation. Det betyder att förvärvaren, vid en framtida avyttring av fastigheten, får tillgodogöra sig överlåtarens omkostnadsbelopp vid beräkningen av eventuell kapitalvinst eller förlust. På så vis skjuts beskattningen upp till dess att förvärvaren avyttrar fastigheten. Om överlåtelsen behandlas som köp: Köp räknas som avyttring enligt 44 kap. 3 § IL och medför följaktligen att överlåtaren beskattas om avyttringen innebär att överlåtaren gör en kapitalvinst. Sammanfattningsvis kan sägas att det du säger är korrekt. Om du säljer fastigheten för mindre än 1 436 000 kr behandlas överlåtelsen som gåva. Det innebär att du inte kommer att beskattas för kapitalvinsten. För din son gäller IL 44:21, innebärande att han inträder i din skattemässiga situation. Han får vid en framtida avyttring av fastigheten tillgodogöra sig ditt omkostnadsbelopp, dvs. 700 000 kr (anskaffningsutgiften på 600 000 kr och förbättringsutgifter på 100 000 kr). Han får alltså inte vid en framtida avyttring tillgodogöra sig den faktiska anskaffningsutgiften, även om denna är högre än 700 000. Om du säljer fastigheten för ett belopp som motsvarar eller är högre än 1 436 000 kr behandlas hela överlåtelsen som ett köp. Du kommer då att beskattas för kapitalvinsten. I detta fall gäller inte 44 kap. 21 § IL, vilket innebär att din son, vid en framtida avyttring av fastigheten, får tillgodogöra sig den faktiska anskaffningsutgiften vilken normalt motsvarar ersättningen för fastigheten. IL hittar du här:https://lagen.nu/1999:1229 Vänligen,

Försäljning av bostadsrätt - uppskovsbelopp

2010-04-23 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej Jag sålde min lägenhet som jag ägde till 100% förra året. Jag gjorde en vinst på ca 400.000:- Jag och min flickvän köpte sedan en dyrare lägenhet som jag la in 300.000:- Hon la inte in några pengar. Nu ska jag deklarera uppskov och undrar hur vi skriver ägandeförhållandet i procent. Skriver jag att vi äger 50% av nya lägenheten verkar jag inte kunna göra uppskov med hela beloppet. Men jag äger ju i praktiken ca 65% av nya lägenheten och då funkar det. Kan man göra så? Måste man fylla i några papper för att Skatteverket ska godkänna det? Mvh Marcus
Anna Fahlman |Hej Marcus, Tack för din fråga. Försäljning av Bostadsrätt ska deklareras på blankett K6 som du kan ladda ned här: www.skatteverket.se/download/18.76a43be412206334b89800053011/210620.pdf En väldigt bra och illustrativ broschyr om hur du ska deklarera bostadsförsäljning kan du ladda ned här: www.skatteverket.se/download/18.233f91f71260075abe8800024611/32109.pdf. Titta gärna på exempel på sida 17 och framåt! FÖRSÄLJNING AV DIN LÄGENHET Beräkningsskiss 1. Försäljningspris (enligt köpekontrakt) [x kr] 2. Utgifter för försäljningen -[mäklararvode mm] 3. Inköpspris -[x kr] 4. & 5. Förbättringsutgifter -[x kr] 6. Kapitaltillskott -[x kr] 7. Bostadsrättens andel av inre reparations fond vid försäljningen 8. Bostadsrättens andel av inre reparationsfond vid köpet 9. Vinst eller förlust på försäljningen =[400 000 kr] 10. Din andel i procent* [100%] och i kronor* [400 000 kr] 11. Återföring av uppskovsbelopp** +[antar inget uppskov sedan tidigare] 12. Vinst =[400 000 kr] 12. Förlust Noter: * Din ägarandel i den sålda bostaden var 100%! Därmed ska du fylla i hela vinsten. ** Uppgift om uppskovsbeloppet finns på specifikationen som bifogas Inkomstdeklaration 1. Tänk på att det är uppskov från en tidigare bostadsförsäljning, dvs. de bostadsförsäljningar som du har gjort innan den aktuella bostadsförsäljningen. Om du vill begära uppskov med vinstbeskattningen måste du kontrollera om du uppfyller kraven för uppskov. Om bostaden har sålts 2009 så kan avdraget för uppskovsbelopp bli: ¤ högst 1 600 000 kr x ägd andel av den sålda bostaden och ¤ lägst 50 000 kr. Du kan välja hur stort ditt slutliga uppskovsbelopp ska vara inom ramen för det högsta och lägsta avdragsbelopp. KÖP AV NY BOSTAD Jag tolkar din beskrivning som att både försäljningen och köpet av den nya bostadsrätten hade skett innan sista december 2009 och därmed ska du få göra avdrag för slutligt uppskovsbelopp. Ditt takbelopp för den sålda lägenheten är (1 600 000 x 100%) = 1 600 000 kr. Fyll i ruta 25 i del C i K6. Fyll i uppgifter för den köpta lägenheten under del F i K6. Din andel i den nya lägenheten enligt köpekontraktet i procent och kronor fyller du i ruta 13. Hoppa över del H i K6 eftersom den nya lägenheten var dyrare än den förra. I del I i K6 fyller du i följande: 1. Din vinst från del B p., dvs. 400 000 kr 2. Avdrag för uppskovsbelopp som är det lägsta beloppet av vinsten i B p. 12 och takbeloppet i C. Jämför din vinst på 400 000 kr med takbeloppet på 1 600 000 kr – du får alltså göra avdrag med 400 000 kr. 3. Vinst att beskatta detta år – det är noll i ditt fall. Uppskovsbeloppet kommer du/ni behöva ta upp den dagen ni säljer den nyköpta lägenheten. En schablonintäkt på 1,67% av uppskovsbeloppet (=6 680 kr) kommer att förtryckas som kapitalinkomst i nästa års deklaration. Skatten på schablonintäkten är 30 %. Uppgift om uppskovsbeloppets storlek kommer att finnas förtryckt på den specifikation som du får tillsammans med inkomstdeklarationen nästa år. Med vänliga hälsningar, Anna Fahlman

Anskaffningsutgift vid ärvd fastighet

2010-03-23 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |1978 fick jag en fastighet i arv som jag behållit men nu önskar avyttra. Hur beräknas ingångsvärdet ? (via betald arvsskatt 1978 åsattes ett värde, kan detta nyttjas ?)
Andreas Vinqvist |Hej, Då du förvärvat fastigheten genom arv används den s.k. kontinuitetsprincipen. Enligt denna används den föregående ägarens anskaffningsutgift vid en eventuell avyttring; förvärvaren inträder så att säga i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det spelar således ingen roll vad fastigheten var värd då du ärvde den. Din anskaffningsutgift kommer utgöras av den ursprungliga ägarens ersättningen för fastigheten med tillägg för andra utgifter vid förvärvet av fastigheten samt eventuella förbättringsutgifter. Med förbättringsutgifter avses ny, till- och ombyggnad och där jämförliga grundförbättringar. Utgifter för reparationer medges enbart om de är utförda under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren och reparationerna medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet. För både ny, till- och ombyggnad och reparationer krävs vidare att kostnaderna sammanlagt måste ha uppgått till minst 5 000 kr under det hanförliga kalenderåret. Om den tidigare ägaren anskaffade fastigheten före 1952 har du möjlighet att använda en fingerad anskaffningsutgift istället för det verkliga värdet. Vid utnyttjande av denna regel anses fastigheten anskaffad den 1 januari 1952 och istället för verklig anskaffningsutgift ska anskaffningsutgiften utgöra 150 % av det taxeringsvärde fastigheten hade 1952. Även till detta värde får tillägg göras för förbättringsutgifter, men dock enbart till den del de härrör från tiden efter 1952. Med vänlig hälsning,