Vad får man i skadestånd vid misshandel?

2019-02-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej .jag hjälper min dotter hon ska på rättegång på måndag hon vart misshandlad på jobbet hur mycket kan hon begära sved och värk och psykiskt lidande hon fick åka till akuten och vissa alla blåmärken som hon fick
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag har noterat att du behövde hjälp innan din dotters rättegång på en måndag. Jag förstår att detta datum tyvärr kan ha passerat, men enligt min mening är din fråga fortfarande värd att besvara. Till att börja med har skadestånd ett reparativt syfte; den som orsakat en skada ska som huvudregel försätta den skadelidande i samma situation som om skadan aldrig hade skett. Vad gäller misshandel kan detta leda till både ekonomiska och ideella förluster. Nedan kommer jag räkna upp sådana poster som din dotter skulle kunna få ersättning för, men jag vet tyvärr för lite om fallet för att kunna uttala mig om några konkreta summor. Personskador, 5 kap. 1 § skadeståndslagen Den ekonomiska personskadeersättningen omfattar sjukvårdskostnader och inkomstförlust. Din dotter kan alltså få ersättning för t.ex. smärtstillande mediciner som hon själv fått bekosta och om hon tvingats sjukskriva sig från sitt jobb. Det är viktigt att komma ihåg att man inte har rätt till skadestånd i den mån kostnaderna ersatts från annat håll, vilket är av stor vikt när det gäller ersättning för sjukvårdskostnader. Den ideella personskadeersättningen omfattar bland annat ersättning för sveda och värk. Denna post fungerar som en kompensation för det lidande och de besvär personen har under den akuta sjukdomstiden. Denna ersättning fungerar som en kompensation för det fysiskt och/eller psykiskt lidande personen har från det att skadan uppkom till dess att den är läkt. För att ersättning för sveda och värk ska utgå krävs det i allmänhet att den skadade är sjukskriven. I praktiken bestäms ersättningen utifrån en tabell upprättad av Trafikskadenämnden. I tabellen föreskrivs ett månatligt grundbelopp som kan variera beroende på vårdtyp, skadetyp samt vårdtidens längd. För personskada som inte kräver stadigvarande sjukhusvård är ersättningen lägst 2.500 kr/månad enligt 2019 års tabell (se mer här). Sakskador, 5 kap. 7 § skadeståndslagenDin dotter kan alltså få ersättning för egendom som skadats eller förlorats vid misshandeln. Ersättning beräknas utifrån sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning.Kränkningsersättning, 5 kap. 6 § skadeståndslagenUtöver ersättning för person- och sakskador kan din dotter få kränkningsersättning för den kräkning av hennes personliga integritet som angreppet inneburit. Ersättningens storlek beror på hur brottet har gått till, men misshandel av mindre grovt slag ger ofta mellan 5 000 – 10 000 kr. För att få vägledning kring hur mycket ersättning man kan få kan man utgå från Brottsoffermyndighetens referatsamling (se här, särskilt s. 48-57). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Jag har fått ersättning från mitt försäkringsbolag men den skyldige ska väl också betala?

2019-02-16 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har fått ersättning från mitt förs.bolag men den skyldige ska väl också betala?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den skyldige ska betala till ditt försäkringsbolag Då du fått ersättning av ditt försäkringsbolag för skadan anses du vara fullt ut kompenserad för den skada du lidit.Det som rent faktiskt händer när ditt försäkringsbolag ersätter dig är att de tar över ditt skadeståndskrav på den skyldige.Du har därför rätt i att den skyldige ska betala, men nu till ditt försäkringsbolag i stället för till dig.Oftast vänder sig den skadelidande, som du gjort, till sitt egna försäkringsbolag för att bli ersatt på grund av att det kan vara svårt att kräva den skyldige på pengar, särskilt om denne inte har några pengar att betala skadeståndet med.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Går det att begära skadestånd med anledning av brott?

2019-01-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag undrar en del saker.Det är så att min dotter blev den 16/1 2019 utsatt för våld i skolan. Det var fem killar som stod runt henne och slog henne med ett skärp och sedan skickade det vidare så nästa person kunde slå. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra eller hur jag ska gå tillväga. Jag har meddelat skolan och de har anmält det till både polisen och socialen. Min dotter är en person som stänger mycket inom sig och jag har pratat med henne mycket om detta som hänt. Kan man begära ersättning för sveda och värk eller kränkning? Eller något annat? Tacksam för svar.
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom händelsen redan är anmäld till polisen kommer jag inte att gå in på det straffrättsliga utan endast behandla rätt till skadestånd.Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av skadeståndslagen (SkL).På vilka grunder kan skadestånd ges?Om någon uppsåtligt orsakar en skada på en person ska denne ersätta skadan (SkL 2 kap. 1 §). Genom att slå med skärp har här de uppsåtligen orsakat en skada på din dotter. Det kan även bli aktuellt med skadestånd för kränkning då det förmodligen rör sig om ett brott där din dotter blivit allvarligt kränkt (SkL 2 kap. 3 §). Här ska det noteras att om din dotter skulle definiera sin kränkningsskada till ett mindre värde än 5 000 kr anses hon inte ha drabbats av en allvarlig kränkning som ger rätt till skadestånd på denna grund. Om det rör sig om personer som är under arton år så kan skadeståndet sättas ner (SkL 2 kap. 4 §). Det är här vårdnadshavare till barnen som ska ersätta personskadan och kräkningsskadan, denna ersättnign kan även sättas ner (SkL 3 kap. 5 §). Vad kan ni begära ersättning för?Eftersom jag inte har så mycket information om vilka skador som uppstått så blir det svårt för mig att ge exakta besked. Därför kommer denna del innehålla generell information om vad ersättningen kan omfatta. Ersättning för personskador omfattar sjukvårdskostnader och andra kostnader, inkomstförlust, fysisk och psykiskt lidande som är övergående (sveda och värk) samt skador som är av bestående art. Det kan även ges ersättning för särskilda olägenheter till följd av denna skada (SkL 5 kap. 1 §). Ersättning för kränkning bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till själva händelsens art och varaktighet (SkL 5 kap. 6). I paragrafen kan du läsa vad som särskilt kommer att beaktas gällande handlingen som orsakat kränkningen.Slutsats och rådDet kan alltså bli aktuellt med skadestånd både för kräkning och personskada. Leder det till rättegång är det inte ovanligt att åklagaren även kommer att framställa skadeståndsanspråket, det kan också vara så att ett målsägandebiträde hjälper till med detta. Eftersom jag inte riktigt vet hur långt processen kommit så skulle jag råda dig att ta kontakt med den myndighet där målet handläggs i nuläget och framföra att ni kommer vilja föra en skadeståndstalan. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Kan en företagskund begära ut samtalsinspelningen där någon annan utger sig för att vara vår kund?

2018-12-26 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,Vi har en företagskund som har råkat ut för att en bedragare ringt in och gjort en beställning i deras namn. Då vi arbetar på kvällar och helger så spelar vi in alla samtal. Kan vi då lämna ut det inspelade samtalet till företagskunden då de skall polisanmäla bedragaren? Vi säger att vi spelar in samtalen när kunderna ringer in. Vad gäller vem har rätt att ta del av materialet? Bör vi avvakta till polisen kräver in bevisning? Med vänlig hälsning Stina
Jennie Nilsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på LawlineSamtalsinspelningar av företag kan vara en lösning på många problem som kan uppstå i med att avtals sluts. Mestadels för företaget men även många gånger även för konsumenten. En konsument har rätt att begära ut sin ljudfil enligt dataskyddsförordningen. Denna ska då begäras ut med en skriftlig begäran till företaget.En konsument kan naturligtvis endast begära ut sin egna samtalsinspelningar och i detta fall anser kunden att det inte är denne själv som haft samtalet och finns därför inte på inspelningen. Trots detta så kan en kund begära ut all information som ni har om honom i företaget, inklusive inspelningen. Inspelningen är ju trots allt information som är registrerad som en uppgift kring honom. Begär kunden skriftligen ut en samtalsinspelning som föreställer vara i hans namn så ska ni lämna ut den till honom. Det är nog viktigt att ni kontrollerar att det inte bara är en missuppfattning utan att informationen personen i inspelningen anger verkligen tyder på att denne utger sig för att vara er kund. Skulle kunden använda den utlämnade inspelningen på ett icke föredömligt sätt kan han själv åtalas för förtal och annat. Ni har endast ansvar för att en av era kunder inte får en inspelning som förväxlats med en annan kund.Ett annat alternativ är att ni meddelar kunden att ni inte lämnar ut bandet då det är att anse att det inte är kunden som finns på bandet. Då måste även avtalet annulleras och fordran om betalning likaså. Det är då ert företag som skadats av bedragaren och ni själva gör anmälan om det, samt lämnar ut inspelningen till polisen. Så länge ni hävdar att ni har ett avtal med kunden så är det kunden själv som bär skadeståndsanspråket och därmed gör anmälan om att ha blivit bedragen. Det går inte att hävda att avtal slutits med kund, men vägra lämna ut inspelningen för att det inte är kunden på inspelningen. Vidhåller ni att avtal föreligger så ska det anses vara kunden på inspelningen och den kan därmed lämnas ut på kundens begäran.Hoppas ni fått svar frågan och att allting löser sig.

Skadestånd vid bedrägeri

2019-02-26 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har blivit utsatt för bedrägeri av en privatperson, betalat för saker där allt inte levererats. Inledningsvis levererades sakerna jag köpt men efter en stor betalning slutade leveranserna. Polisutredningen har blivit nedlagt maa att personen utreds/åtalas/kommer dömas för grövre brott. Försäkringsbolaget ersätter inte min förlust. Hur kan jag få tillbaka mina pengar?
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det är ett bedrägeri så är det såklart ett brott, i så fall måste det ha skett ett vilseledande moment, som ger en ekonomisk vinning för gärningsmannen och en ekonomisk skada för brottsoffret, 9 kap 1 § Brottsbalken. I annat fall kan det ju vara en köprättslig tvist som gör att säljaren håller inne varan. I det mitt svar utgår jag från att det är ett bedrägeri och således ett brott. Det du beskriver är en ren förmögenhetsskada. En ren förmögenhetsskada är en skada som inte har ett samband med en person- eller sakskada, 1 kap 2 § Skadeståndslagen. Enligt 2 kap 2 § Skadeståndslagen så ska den som vållar en förmögenhetsskada genom brott ersätta skadan. Skadeståndslagen hittar du här.Om man har en försäkring så kan man göra som du har gjort, dvs vända sig till sitt försäkringsbolag och försöka få ut ersättning från försäkringen. De allra flesta försäkringsbolag betalar inte ut ersättning för ren förmögenhetsskador, (jag känner i vart fall inte till något försäkringsbolag som ersätter sådana skador). Om man inte får ersättning eller bara delvis ersättning från försäkringsbolaget kan man i vissa fall få ersättning i form av en Brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Brottsskadeersättning ges i normalfallet inte för rena förmögenhetsskador, se 6-8 § Brottsskadelagen.Sista utväg att få skadestånd för rena förmögenhetsskador är från gärningsmannen själv. Om förundersökningen har lagts ned så är denna möjlighet för tillfället i alla fall inte aktuell. Däremot har jag kännedom om flera bedrägerifall där man har tagit upp tidigare anmälningar som lagts ned, när det har kommit in nya anmälningar mot samma person. Detta har sedan blivit en rättegång och en dom på skadeståndsskyldighet för gärningsmannen. Just nu verkar det tyvärr finnas små möjligheter att få tillbaka dina pengar. Jag hoppas ändå att du blev nöjd med svaret även om det kanske inte var det svar du hade hoppats på.Med vänlig hälsning,

Vilken ersättning kan man begära vid våldtäkt?

2019-01-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |hur mycket kan man begära i ersättning vid våldtäkt då man blivit drogad och fått en könssjukdom som har lett till miktions problem ( urinlekage) psykisk lidande och ekonomisk bortfall så jag missade en hel del i skolan pga att jag inte mådde bra och mår fortfarande inte bra vågar inte gå ut eller något. jag har blivit utslängd från skolan samt så har socialen slängt ut mig från mitt familjehem då jag var plaserad vid tillfället. risikere nu att bli hemlös och står helt utan ekonomi.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag säga att det är tråkigt att höra vad du har blivit utsatt för. Jag hoppas att min vägledning till dig kommer vara till hjälp.Det du först bör göra om du inte redan gjort det är att polisanmäla händelsen såfort som möjligt och även uppsöka sjukvård, på så sätt kan läkarna ta prover och föra en dokumentation som kan vara till hjälp vid eventuell rättegång. När förundersökningen påbörjas kommer du få ett målsägandebiträde som kommer stå vid din sida under hela processen och som även kan hjälpa dig med t.ex. socialen och skolan. Efter en våldtäkt behöver du alltså inte fundera över kostnaderna för din advokat/målsägandebiträde utan det är svenska staten som helt och fullt står för denna kostnad.Enligt 2 kap 1§ och 3§ Skadeståndslagen har du i detta fall rätt till ersättning för person- och sakskada samt för den kränkning som du lidit av. Den som har blivit utsatt för våldtäkt har rätt till:* kostnader för sjukvård, samtalsterapi och andra utgifter som har samband med skadan* inkomstförlust* fysiskt och psykiskt lidande som går över (sveda och värk), till exempel om den skadade varit inlagd på sjukhus eller genomgått smärtsam behandling* bestående skador (lyte och men), till exempel ärr, förlust av tänder, nedsatt syn eller hörselsärskilda olägenheter till följd av en bestående skada, till exempel mycket påtagliga besvär i arbetslivet.Notera att en schabloniserad ersättning för sveda och värk utgår vid vissa typer av brott. Den schabloniserade ersättningen vid våldtäkt är 15 000 kronor, då behöver du inte skicka in en medicinsk utredning för att få ersättning.Du kan också få ersättning för skada på kläder, glasögon och liknande föremål som du bar på sig vid brottstillfället. Däremot kan du inte få brottsskadeersättning för förlorade eller förstörda pengar, smycken, klocka, mobiltelefon eller plånbok.I första hand är det gärningsmannen som ska ersätta dina kostnader, men skulle det vara så att han inte kan, täcker din hemförsäkring en del kostnader om du uppfyller deras villkor. Innan du kan få ersättning från en försäkring för ett överfall krävs det oftast att polisens förundersökning är nedlagd eller att en dom har fallit. Om försäkringen inte täcker hela beloppet eller nekar din ansökan, kan du vända dig till brottsoffermyndigheten. Jag vill uppmärksamma att polisen ibland handlägger ärenden snabbt och ibland långsamt, vilket påverkar när du kan få hjälp av ditt målsägandebiträde. Om det krånglar till sig ännu mer med te.x. boende tills dess vill jag föreslå att du kollar upp vilka kvinnojourer som finns i din stad t.ex. genom att vänd dig till din hemkommun och be om en lista med olika kvinnojourer eller söka på internet själv. De flesta kvinnojourer erbjuder skyddat boende tills man hittat ett permanent. Annars kan UMO också hjälpa dig med vägledning och vara ett bollplank, som självklart har tystnadsplikt.Sammanfattningsvis är det svårt för mig att uppskatta det totala belopp du har rätt till, eftersom att jag inte har tillgång till detaljerad information för ditt ärende. Jag råder dig därför att polisanmäla händelsen i första hand, för att därefter kontakta ditt försäkringsbolag (om du/socialen har någon) för att anmäla händelsen till försäkringsbolaget också och för att få svar på om dem kan täcka dina kostnader. Skulle det vara så att dem inte kan täcka dina kostnader vänder du dig till brottsoffermyndigheten, där hjälper de dig att fastställa vilken summa du har rätt till.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och lycka till!Med vänlig hälsning,

Vad händer om en dömd person inte kan betala ut skadestånd till brottsoffret?

2019-01-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej ! Jag utsattes för mordhot personen i frågan dömdes för detta samt andra brott. Fick Skadestånd som personen i frågan inte kan betala in. Detta va mer än 10 år sedan. Det ligger kvar hos kronofogden men personen i frågan kommer aldrig kunna betala tillbaka skadeståndet. Finns på något vis en chans att ändå få skadeståndet utbetalt efter så lång tid ?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en domstol beslutat att du har rätt till skadestånd i ett brottmål och den dömde inte betalar frivilligt, finns det möjlighet att vända sig till Kronofogden för att få hjälp. Du skriver i din fråga att det ligger kvar hos Kronofogden, det du då kan göra är att ansöka om verkställighet. Det är möjligt att du redan gjort detta och vill ta nästa steg, men jag redogör för båda scenarion i mitt svar.Ansökan om verkställighet hos KronofogdenEfter att rättegången avslutats och domen inte längre kan överklagas, ska du ha fått hem ett brev med en ansökningsblankett från Kronofogden: "Ansökan om verkställighet (skadestånd på grund av brott)". Du ska fylla i och skicka in blanketten för att få hjälp med skadeståndet. Du behöver inte skicka med domen.Om den som ska betala skadeståndet inte gör det, utreder Kronofogden om hen har tillgångar som de kan ta hand om för att betala skulden. Saknas tillgångar som täcker hela skulden, kan du använda Kronofogdens utredning för att söka brottskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.Rätt till brottsskadeersättning från BrottsoffermyndighetenDu kan i vissa fall få brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Innan du ansöker om brottsskadeersättning ska du först ha försökt få ut skadeståndet genom Kronofogden och genom ditt försäkringsbolag.Brottsoffermyndigheten vill ha Kronofogdens utredningsrapport innan den betalar ut brottsskadeersättning till dig. Rapporten får inte vara äldre än sex månader. Du skriver att detta var mer än tio år sedan, det kan därmed vara svårt att få rätt till brottsskadeersättning, men jag tycker att du kan kontakta Brottsoffermyndigheten och fråga.För att kunna få brottsskadeersättning måste du göra ansökan på en särskild blankett. Blanketten kan du beställa från Brottsoffermyndighetens hemsida (här) eller genom att ringa till Brottsoffermyndigheten.Lycka till! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,

Kan man begära skadestånd pga brott även om brottet är preskriberat?

2018-11-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Lawline.Kan man föra en skadeståndstalan som uppkommit på grund av brottslig handling men där den brottsliga handlingen preskriberats, men där man begär skadestånd av skadevållaren för värdet på skadan.Faller talan inom skadeståndsrätten och den så kallade allmänna ansvarsregeln som återfinns i 2 kap. 1 § skadeståndslagen som lyder: Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan och kan du förklara för mig vad rättsregeln är i detta fall.Omständighet Hantverkaren här kallad A har fått i uppgift att till beställaren här kallad B monterar ett bastuaggregat, belysning, eluttag samt matarkabel (elkabel) till anläggningen, vilket skedde år 2013 till ett förutbestämt pris. A tycker sedan att han fått för lite betalt av B och tvist uppstår. Tvisten slutar i tingsrätten där båda parter under muntlig förberedelse år 2013 förlikar sig och står sina kostnader och samtliga mellanhavanden dem sinsemellan förklaras avslutade, vilket stadfäst i dom.Hantverkaren (A) får sedan två år senare för sig att olovligen återvända och montera bort matarkabeln och ta med sig den, vilket är stöld och i mildaste form självtäkt. Båda brotten är nu vid tiden 2018 preskriberade, men jag bör kunna begära skadestånd för värdet av matarkabeln.Ska värdet på matarkabeln baseras på kostnaden vid tiden 2013 eller för vad motsvarande matarkabel kostar 2018 och räcker det att styra kostnaden med en offert från säljaren.Aktningsfulla hälsningarM
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i detta svar från att förlikningen i tvistemålet 2013 ledde till att matningskabeln blev din. Skulle det istället röra sig om självtäkt blir det något svårare att ta ställning till huruvida skada uppkommit och vilket värde detta skulle uppgå till. Skadestånd är en civilrättslig fråga, skadeståndstalan kan därför väckas utan att personen döms för brott. Skadeståndskrav faller under allmän fordringspreskription och har därför en preskriptionstid på 10 år. Denna tid börjar löpa från det att skadan uppkommer, alltså när hantverkarna olovligen tog matarkabeln. Detta skadeståndskrav är alltså inte preskriberat. Vad gäller beräkningen av skadeståndet är huvudregeln att skadeståndet uppgår till det belopp som det hade kostat att återanskaffa varan vid tidpunkten för skadan. Alltså vad det hade kostat dig att köpa en likadan matarkabel när de tog matarkabeln. Man kan även räkna med vissa andra kostnader som uppkommit till följd av den ursprungliga skadan men eftersom du inte nämner några utgår jag ifrån att det inte finns några. Det borde vara tillräckligt att ha en offert från säljaren idag eftersom priset troligtvis inte förändrats avsevärt på dessa få åren. Däremot om hantverkarna skulle hitta en billigare matningskabel eller komma med bevisning som stödjer att matningskabeln var billigare vid skadans uppkomst, kommer skadeståndet istället uppgå till detta belopp. Hoppas detta hjälper dig!Med vänliga hälsningar,