Vad är tidsfristen för att ansöka om brottsskadeersättning?

2019-06-24 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |I 2010 dömdes min exmand til at betala mig ersättning. Han betalte ikke och jag har inte sökt om utbetalning genom brottsoffermyndigheten inom de 2 år. Er det for sent at söka nu?
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du inte har kunnat få ut skadeståndet genom Kronofogdens försorg kvarstår möjligheten till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. En ansökan om brottsskadeersättning ska göras inom tre år från det att domen vann laga kraft (15 § brottsskadelagen). En dom vinner laga kraft när den inte längre kan överklagas. Detta datum brukar anges i slutet av domen.Förutsatt att det inte gått tre år från den dag då domen vann laga kraft, är det alltså inte för sent för dig att ansöka om ersättning. Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Hur får jag ut skadestånd för en kroppskada?

2019-04-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag bröt flera leder i foten pga en person som sviktade en trampolin medans jag hoppade och inte ville det. Jag har fått gått med skena för foten i ca 3 månader och doktorn säger att det är en skada för livet. Hur anmäler jag personen?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns lite olika vägar att gå för att du ska få kompensation för din skada. Jag kommer att redogöra för två av dessa nedan. Till att börja med, då detta kan utgöra ett brott kan du få ersättning via ett s.k. enskilt anspråk i en brottmålsprocess. För detta krävs det en polisanmälan och att brottet leder till åtal, mer om detta nedan. Det andra alternativet är att driva en skadeståndsprocess mot personen där du kräver ersättning för personskada till följd av den andres oaktsamhet enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. För detta krävs en stämningsansökan. Detta blir en s.k. civilrättsligt tvist där jag råder dig att anlita en jurist för att få de bästa förutsättningarna till framgång. Värt att notera är att ett enskilt anspråk i en brottmålsprocess fungerar på samma sätt som ett skadeståndsmål, bara att en fällande dom ligger till grund för skadeståndet i det förstnämnda fallet.BrottmålsprocessDe brott som kan vara aktuella i ditt fall är misshandel, 3 kap. 5 § Brottsbalken, eller vållande till kroppskada eller sjukdom, 3 kap. 8 § Brottsbalken . Rekvisiten är att någon uppsåtligen har orsakat någon annan kroppsskada (misshandel) eller av oaktsamhet orsakat någon annan kroppskada som inte är ringa (vållande till kroppskada).Då du nämner att du behövt uppsöka läkarvård och har fått en skada för livet så bedömer jag det som att skadan i vart fall inte är ringa. Vad gäller bedömningen av om personen har begått gärningen uppsåtligen eller av oaktsamhet spelar det ingen roll för skadebedömningen eller ersättningen men däremot hur högt straff personen kan få (böter eller fängelse i högst två år respektive högst sex månader).ÅtalEn polisanmälan kan leda till åtal men i fallet vållande till kroppskada eller sjukdom, om brottet inte är grovt, krävs det att målsäganden, dvs du, anmäler brottet till åtal och att det är påkallat ur allmän synpunkt, 3 kap. 12 § Brottsbalken. Det är således svårare att få till ett åtal om gärningen bedöms som vållande till kroppskada, då det krävs att det är påkallat ur allmän synpunkt, till exempel att gärningen är någon form av allmän fara.Jämte brottmålet så begär du också som målsägande enskilt anspråk, 22 kap. 1 § Rättegångsbalken. Bedöms brottet som misshandel får du hjälp av åklagaren att bereda skadeståndsmålet, annars måste du göra denna framställning själv eller med hjälp av ett ombud, 22 kap. 2 § Rättegångsbalken. CivilprocessOm du av någon anledning väljer att inte polisanmäla, kan du kräva skadestånd i en vanlig domstolsprocess. Detta gör du genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du klargör varför du anser att personen i fråga ska ersätta din skada och hur mycket ersättning du vill ha. Blanketter för stämningsansökan hittar du på Domstolsverkets hemsida. Beräkningen av skadeståndet som domstolen utgår från finner du i 5 kap. 1 § Skadeståndslagen. (Obs. samma beräkning vare sig det är en civilrättslig process eller enskilt anspråk i brottmål).Vad du bör göra nuDet är alltså upp till dig om du vill driva en skadeståndsprocess i ett brottmål eller i en civilprocess. Jag råder dig att ta kontakt med en jurist i vilket fall som helst då det är troligt att du kommer att behöva ett ombud i en skadeståndsprocess. Du kan boka tid med en av våra jurister via: http://lawline.se/boka. Ta även kontakt med ditt försäkringsbolag för att se om du kan få ut någon ersättning där. Jag hoppas detta var till hjälp!Mvh,

Preskriptionstiden för skadeståndskrav på grund av brott

2019-03-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejKan jag fortfaranss yrka skadestånd i anledning av misshandel som har skett år 2007?Hälsningar
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Skadestånd är en civilrättslig fråga, skadeståndstalan och skadeståndskrav faller under allmän fordringspreskription. Enligt 2 § har en fordran en preskriptionstid på 10 år. Denna tid börjar löpa från det att skadan uppkommer, alltså den dag misshandeln skedde. Detta innebär att ditt skadeståndskrav på grund av misshandeln är preskriberat. Av 5 – 7 §§ preskriptionslagen framgår vissa omständigheter som avbryter preskriptionstiden (detta innebär att preskriptionstiden blir längre), dock kan inte jag redogöra för dem, med att det nödvändiga informationen inte framgår av frågan. Med vänliga hälsningar,

Kan en få ersättning när en fallit offer för ett brott men gärningspersonen inte har hittats?

2019-03-17 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min son med familj blev utsatta för ett väpnat rån i hemmet. Rånaren kom över bilnyckel och stal bilen. Bilen hittades senare av polisen. Rånaren har inte hittats. Har min son och barnbarnet (som blev utsatta för rånaren) rätt till någon form av ersättning från t ex Brottsoffermyndigheten eller hemförsäkring?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första hand ska ett brottsoffer ersättas genom skadestånd som betalas ut av gärningspersonen. Eftersom att rånaren inte har hittats finns det dock andra vägar att gå för din son.Ersättning från försäkringsbolagetFör att få pengar från Brottsoffermyndigheten, så kallad brottsskadeersättning, måste din son först undersöka om han kan bli ersatt genom sitt försäkringsbolag. Om det är möjligt att bli ersatt av försäkringsbolaget eller inte beror på försäkringsvillkoren i hemförsäkringen – det är hur som helst viktigt att anmäla brottet till försäkringsbolaget så fort som möjligt för att ha en möjlighet att bli ersatt. För att ta reda på om och i så fall vilken ersättning han kan få bör han titta i sitt försäkringsbrev eller helt enkelt kontakta försäkringsbolaget.BrottsskadeersättningOm din son av någon anledning inte kan bli ersatt genom sin hemförsäkring är det möjligt att få ersättning från Brottsoffermyndigheten. Det ansöker han om genom att beställa och skicka in en blankett, vilken kan laddas ner från Brottsoffermyndighetens hemsida. Detta ska göras senast tre år efter det att brottet begicks eller förundersökningen lades ner.Vilka skador ersätts?Det är framför allt personskador, det vill säga fysiskt och psykiskt lidande och kostnader som uppkommit på grund av sådana skador som ersätts. Om några sådana skador inte uppstod i samband med brottet kan även vissa sakskador ersättas, till exempel om bilen var skadad på något sätt då den återfanns. Vidare kan din son få ersättning för den kränkning det innebär att bli rånad i sitt hem. SammanfattningVanligtvis finns det möjlighet att bli ersatt för skador vid brott genom hemförsäkringen. Om det inte skulle vara så kan din son kontakta Brottsoffermyndigheten på ovan angivna sätt. Jag skulle tro att din son och ditt barnbarn troligtvis kommer att kunna ersättas på något sätt, framför allt på grund av den grova kränkning det innebär att bli rånad i sitt hem.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Utsatt för kränkning, kommer jag få någon ersättning?

2019-05-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag har blivit utsatt för kränkning och har några frågor angående min rätt till skadestånd.Jag är en 16 årig tjej och gick in ensam i damernas omklädningsrum på min förenings idrottshall för att duscha efter en match. När jag står i duschen kommer det ut en naken man från toaletten. Han blir chockad, går till ett skåp och sätter på sig kläder för att sedan gå ut. Detta har hänt mig 1 gång men samma man har vid 3 andra tillfällen gjort samma sak med 2 andra tjejer i mitt lag. Klubben har polisanmält och enligt brottsoffermyndigheten ska jag få 5000 kronor i skadestånd. Polisen säger att de håller på att utreda och kommer höra av sig om hur detta kommer sluta. Hur stor chans är det att jag kommer få några pengar? Kan jag bara få pengar om det blir rättegång, och kommer jag få pengar oavsett om han inte får ett straff eller kan betala?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bra att klubben har gjort en polisanmälan, det är första steget för att du ska ha möjlighet att få någon ersättning. Det finns tre typer av ersättning som du eventuellt kan ha rätt till och dessa är: 1. FörsäkringsersättningDu kan eventuellt ha rätt till ersättning via din (dina föräldrars) hem- eller olycksfallsförsäkring. För att ta reda på om du har rätt till försäkringsersättning bör du be dina föräldrar kontakta ert försäkringsbolag. Du bör även höra med din idrottsförening eftersom du, om du omfattas av deras försäkring när du befinner dig i idrottshallen efter match, kanske kan ha rätt till ersättning från deras försäkringsbolag. Försäkringsersättning brukar kunna utgå även om ingen blir dömd för brottet och skulle det bli en fällande dom kan du eventuellt ha rätt till både försäkringsersättning och skadestånd.2. Skadestånd Om det blir rättegång och den tilltalade (gärningsmannen) blir dömd för brottet kan domstolen bestämma att han ska betala skadestånd till dig i form av kränkningsersättning, 2 kap 3 § skadeståndslagen. 3. Brottsskadeersättning Om du inte om du får ersättning som täcker hela skadan från din försäkring eller i skadestånd kan du ha rätt till ersättning från staten. De flesta fall av sexuella övergrepp ger rätt till ersättning för kränkning så du borde antagligen kunna få ersättning för det du utsatts för (sexuellt ofredande). För att få brottsskadeersättning måste du (dina föräldrar) ansöka om det hos Brottsoffermyndigheten och det kan du göra även om förundersökningen skulle läggas ned.Vänlig hälsning

Vad innebär solidariskt skadestånd?

2019-04-01 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej det är så att jag och två andra polare har blivit dömda till att betala cirka 400000kr i skadestånd och det är till flera olika försäkringsbolag och detta ska betalas solidariskt jag undrar om det är så att skulden senare går vidare till kronofogden vilket den ser ut att göra kommer skulden där att delas på tre så att alla betalar sin del eller finns det chans att försöka kommunicera med dem och framföra att man bara vill betala sin del?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om domstolen dömt ut att skadestånd ska betalas solidariskt innebär det att den skadeståndsberättigade kan vända sig till vem som helst av de skadeståndsskyldiga (i regel den som det finns tillgångar att ta i anspråk hos). Om du har tillgångar men vägrar att betala kommer dina tillgångar att utmätas med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Tyvärr lär du inte nå framgång med att du bara ska betala din egen del; själva syftet med det solidariska skadeståndsansvaret är att den brottsutsatte så enkelt som möjligt ska få upprättelse.Om vi antar att du har tillräckliga medel för att betala hela skadeståndet och så sker, antingen genom att du frivilligen betalar eller genom utmätning av dina tillgångar, har du en regressfordran på de andra skadeståndsskyldiga. Regressrätten innebär att du har rätt att kräva de andra på deras del av skadeståndet som du betalt. Som exempel innebär det att om ni solidariskt är betalningsskyldiga för 400.000 kronor och hela beloppet utmäts hos dig så har du en regressfordran på dina två vänner med ca 133.000kr / person. Vänligen,

Uppskattning av skadestånds storlek för ärr i ansiktsområdet

2019-03-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej min dotter 17 år blev dömd för grov misshandel av sin pojkvän. Hon va då 16 år, han 19 årHon blev i maj 2018 dömd till att betala böter på dryga 44 000krNu har hans advokat skickat ytterligare krav på 23000kr för ett litet ärr på ca 1 cm på halsen. Enligt vänner syns inte ärret, på den bild dom bifogat ser ärret inte färdigläkt ut (jag är hudterapeut och arbetar jätte mycke med ärr reducering osv) Har försökt att goggla mig till detta om skadestånd för ärr och hittar endast info om att det är något som ska ingå i det skadestånd hon blivit dömd för. Kan säga att jag själv har ett långt ärr över hela halsen efter operation, försäkringsbolaget gav mig inte en krona. Min sambo har ett ärr i ansiktet efter en misshandel, syns ordentligt. Han fick 5000kr av försäkringsbolag. Om dom har rätt att kräva min dotter på ytterligare skadestånd är verkligen 23000kr rimligt. Dom hotar med rättslig hjälp om inte pengarna är på kontot den 23/3En parantes, vi borde ha anmällt honom för kränkning då han psykiskt misshandlade min dotter under 2 år. Men vi va så korkade o efterkloka o när han anmälde henne så kändes det försent.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan anses vara skäligt skadestånd för tillfogande av ett ärr. Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).Utredning Den som vållar annan personskada ska ersätta skadan enligt 2 kap. 1 § SkL. I ersättningen för personskada ska enligt 5 kap. 1 § SkL räknas in bland annat fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men). Ärr omfattas av denna bestämmelse, men torde anses vara en lindrig form av men jämfört med exempelvis invalidisering. Typiskt sett bestäms ersättningen utifrån en bedömning av skadan utifrån var på kroppen ärret sitter, hur missprydande ärret är och hur gammalt offret är. Ofta bestäms skadestånd utifrån skadeståndstabeller av olika slag. Vidare ska den som allvarligt kränker annan genom brott ska ersätta den skada som kränkningen innebär enligt 2 kap. 3 § SkL. Tillämpat i det enskilda fallet är det mycket svårt att avgöra vad som utgör skäligt skadestånd då detta helt beror på hur framträdande ärret är. Bedömningen försvåras ytterligare av att jag inte helt förstår omständigheterna såsom du beskriver dem: i regel förs talan om skadestånd (kränkningsersättning) med anledning av brott parallellt med brottmålsprocessen, men du skriver att din dotter enbart dömts till böter och att skadeståndsanspråk för enbart ärret, och inte kränkningen, kommit senare. Detta ter sig något märkligt, varför jag drar slutsatsen att jag nog inte förstår dig helt rätt. Med det sagt anger Trafikskadenämndens skadeståndstabell att ett mindre, men framträdande, ärr bör ge rätt till en ersättning på mellan 18 och 27 tkr, vilket stämmer mycket väl överens med din dotters pojkväns anspråk. Jag är inte specialiserad på skadeståndsrätt, än mindre denna del av skadeståndsrätten, men min personliga spontana bedömning är att detta möjligen ter sig något högt. Det bör dock understrykas att min bedömning bör tas med en mycket stor nypa salt, särskilt eftersom jag inte vet säkert i vilken grad skadestånd redan utgått.Angående frågan om huruvida din dotters pojkvän gjort sig skyldig till ofredande eller något liknande brott kan jag tyvärr inte säga så mycket utan insyn i omständigheterna. HandlingsplanMin rekommendation till dig är att kontakta Brottsoffermyndigheten, Trafikskadenämnden och andra och höra dig för tills du tycker dig ha fått tillräckligt med stöd för att bilda dig en uppfattning om vilken storlek på skadeståndet som tycks vara rimlig enligt gällande rätt. När ni bildat er en uppfattning kan ni ta ställning till din dotters pojkväns krav. Avseende pojkvännens eventuella brott rekommenderar jag att ni läser brottsbalken, sannolikt är fjärde eller möjligen femte kapitlet mest relevant, och ser om ni bedömer att din dotter kan ha utsatts för ett brott. Om ni bedömer att så är fallet och tycker er ha stark bevisning för detta rekommenderar jag att ni polisanmäler händelserna och låter en åklagare ta ställning till om åtal bör väckas.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Skadestånd genom brott

2019-02-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Min kollega har spridit en lättklädd bild av mig på min arbetsplats som jag skickade till honom i förtroende. Jag är chef och har nu fått sparken pga detta då jag varit provanställd men han får vara kvar trots inhyrd personal pga lögner han tagit upp med min chef. Han är anmäld för förtal. Om polisen väljer att inte ta ärendet vidare, har jag rätt att driva rättsprocessen privat? Eller är polisens nej ett nej?
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Först och främst vill jag säga att det är bra att du anmälde personen i fråga för förtal. Eftersom att du anmält honom för det, kommer jag inte gå in på förtalsbrottet något mer. Såsom jag uppfattar frågan undrar du om du kan driva processen om polisen väljer att inte fortsätta ärendet. Om polisen väljer att lägga ner ärendet, kan du inte längre driva en straffrättslig process. Det återfinns en bestämmelse i skadeståndslagens 2 kap. 3 § om kränkning. I den paragrafen, krävs det dock att din chef blir dömd för brottet. Således kan man sammanfattningsvis säga att ifall det mot förmodan blir som så att polisen lägger ner fallet, så kan du dessvärre inte göra något för att bedriva processen vidare eftersom det krävs enligt skadeståndslagen att kränkningen skett genom brott.