Vad får man i skadestånd vid misshandel?

Hej .jag hjälper min dotter hon ska på rättegång på måndag hon vart misshandlad på jobbet hur mycket kan hon begära sved och värk och psykiskt lidande hon fick åka till akuten och vissa alla blåmärken som hon fick

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag har noterat att du behövde hjälp innan din dotters rättegång på en måndag. Jag förstår att detta datum tyvärr kan ha passerat, men enligt min mening är din fråga fortfarande värd att besvara.

Till att börja med har skadestånd ett reparativt syfte; den som orsakat en skada ska som huvudregel försätta den skadelidande i samma situation som om skadan aldrig hade skett. Vad gäller misshandel kan detta leda till både ekonomiska och ideella förluster. Nedan kommer jag räkna upp sådana poster som din dotter skulle kunna få ersättning för, men jag vet tyvärr för lite om fallet för att kunna uttala mig om några konkreta summor.

Personskador, 5 kap. 1 § skadeståndslagen

Den ekonomiska personskadeersättningen omfattar sjukvårdskostnader och inkomstförlust. Din dotter kan alltså få ersättning för t.ex. smärtstillande mediciner som hon själv fått bekosta och om hon tvingats sjukskriva sig från sitt jobb. Det är viktigt att komma ihåg att man inte har rätt till skadestånd i den mån kostnaderna ersatts från annat håll, vilket är av stor vikt när det gäller ersättning för sjukvårdskostnader.

Den ideella personskadeersättningen omfattar bland annat ersättning för sveda och värk. Denna post fungerar som en kompensation för det lidande och de besvär personen har under den akuta sjukdomstiden. Denna ersättning fungerar som en kompensation för det fysiskt och/eller psykiskt lidande personen har från det att skadan uppkom till dess att den är läkt. För att ersättning för sveda och värk ska utgå krävs det i allmänhet att den skadade är sjukskriven. I praktiken bestäms ersättningen utifrån en tabell upprättad av Trafikskadenämnden. I tabellen föreskrivs ett månatligt grundbelopp som kan variera beroende på vårdtyp, skadetyp samt vårdtidens längd. För personskada som inte kräver stadigvarande sjukhusvård är ersättningen lägst 2.500 kr/månad enligt 2019 års tabell (se mer här).

Sakskador, 5 kap. 7 § skadeståndslagen

Din dotter kan alltså få ersättning för egendom som skadats eller förlorats vid misshandeln. Ersättning beräknas utifrån sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning.

Kränkningsersättning, 5 kap. 6 § skadeståndslagen

Utöver ersättning för person- och sakskador kan din dotter få kränkningsersättning för den kräkning av hennes personliga integritet som angreppet inneburit. Ersättningens storlek beror på hur brottet har gått till, men misshandel av mindre grovt slag ger ofta mellan 5 000 – 10 000 kr. För att få vägledning kring hur mycket ersättning man kan få kan man utgå från Brottsoffermyndighetens referatsamling (se här, särskilt s. 48-57).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo