Skadeståndsspel i gymnasiet

2018-01-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, jag har som uppgift i ett rättegångspel i gymnasiet att vara svarande advokat. Uppgiften gäller skadestånd och det gäller en tvist om en Kvinna som påstår ha huggit ned en gran från en allmän plats medan hon campande. Kärande påstår att hon högg ner en gran som låg på campingens område. Min fråga är, Vilka uppgifter bör jag ta reda på som svarande. Vad bör jag fråga till min klient.
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då det är en skoluppgift är vår policy att inte besvara sådana frågor, det jag kan hjälpa dig med är olika resurser du kan ta hjälp av i ditt arbete.Vilka frågor du bör ställa och vilka uppgifter du behöver ta reda på beror på vad du vill att det ska resultera i. Sedan beror det på om ni endast ska använda principer osv. eller om ni ska använda lagar/domar i er uppgift t.ex. Men jag rekommenderar att du läser på inom områdena som uppgiften gäller och konstruerar frågor som stödjer din uppgift. Mer än så kan jag tyvärr inte säga med hänsyn till vår policy.Jag önskar dig lycka till och hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Skadestånd när någon avsiktligt haft sönder annans kamera

2017-12-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag var och fotograferade en ishockeymatch.Inför andra perioden när spelarna ska gå ut på isen så åker min kamera i backen från skåpet den stod placerad på. Den föll från ca 1-1,5m höjd. Kamerahuset gick på försäkringen jag tecknade när jag köpte kameran. Objektivet är däremot värre, det är dyrt att reparera och går inte under mina försäkringar eftersom det inte var jag som orsakade skadan. Jag antog att det var en olyckshändelse och valde att inte lägga mer energi på det.Igår när jag åter var ute i arenan för att fotografera en annan träffar jag ett gäng grabbar från hemmalaget som berättar för mig att det var bortalagets målvakt om slog ner kameran när de skulle gå på isen. Dessa uppgifterna hade khk killen fått från spelare i Kallinge. Jag citerar "Han slog ner kameran när han gick förbi, för att han var skitarg".Jag har pratat med både vederbörande själv och hans föräldrar. Han vägrar kännas vid händelsen.Jag har Namnet på den misstänkte och även tre vittnen som vet att det var han som välte ner min kamerautrustning.Jag vill givetvis ha ersättning för detta. Hur kan jag gå tillväga? Kan jag göra en polisanmälan?Mvh
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår i mitt svar från att målvakten har slagit ner din kamera såsom du beskriver det, och besvarar därför vilka åtgärder du kan vidta.Din rätt att få ersättning av målvakten för skadan framgår av i 2 kap 1 § skadeståndslagen – SkL. Det beloppet motsvarar det belopp som krävs för att köpa ett nytt objektiv eller reparera det gamla (om en reparation är möjlig, förstås).Det framgår inte uttryckligen, men det låter på dig som att målvakten eventuellt är under 18 år. I sådant fall har även dennes föräldrar ett skadeståndsansvar, så att du kan välja att kräva ersättning av dessa istället för av målvakten. Föräldrarnas skadeståndsansvar är dock begränsad till en femtedel av prisbasbeloppet; en femtedel av prisbasbeloppet år 2017 är 8 960 kr (för föräldrars skadeståndsansvar se 3 kap 5 § SkL).Du frågar också om du kan polisanmäla målvakten. Det kan du, eftersom det enligt 12 kap 1 § brottsbalken – BrB – är ett brott att med avsikt förstöra någon annans saker. Notera dock att målvakten måste ha fyllt 15 år vid tillfället för skadegörelsen för att kunna dömas för brottet (se 1 kap 6 § BrB).Du undrar som en övergripande fråga hur du ska gå tillväga. Mitt personliga råd för att få ersättning är att det alltid är bäst att först försöka komma överens. Jag kan därför rekommendera att du tar en ny kontakt med föräldrarna eller målvakten där du trevligt förklarar läget, talar om vad vittnena sagt och om möjligt även låter föräldrarna eller målvakten prata med vittnena. Kanske förstår de då att de är tvungna att ersätta dig för din kamera. Om du inte vill ta en sådan kontakt eller om samtalet inte ger resultat har du alltid möjlighet att lämna in en stämningsansökan till den tingsrätt som ansvarar för det område där hockeyhallen ligger eller där målvakten bor, så att den får avgöra tvisten.Jag önskar dig lycka till, och håller tummarna för att det ska lösa sig för dig!Med vänlig hälsning

Kränkningsersättning vid allvarlig kroppsskada

2017-12-06 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Vad är skälig kränkningsersättning om jag blivit knivskuren i magen ca 30 cm så att hela bukväggen öppnar sig? Samt 2 hugg i låret.
O H |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis kan sägas följande. När en person har drabbats av kroppsskada till följd av en annan persons handlande och den skadevållande personen har agerat oaktsamt eller med uppsåt så kan den skadevållande personen bli skadeståndsskyldig gentemot den skadelidande. Kränkningsersättning är en av de skadetyper som kan ersättas genom skadestånd. Av 2 kap. 3 § skadeståndslagen framgår att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Det krävs således att den skadelidande har blivit utsatt för brott som inneburit allvarlig kränkning (skadorna i frågan uppfyller tveklöst detta kriterium) för att kränkningsersättning ska utgå. Vidare krävs att det finns en identifierad gärningsman, annars finns det ju ingen skadevållare som kan åläggas skadeståndsskyldigheten (finns ingen identifierad gärningsman kan det bli aktuellt med försäkringsersättning eller i vart fall brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten). Jag kommer nedan att anta att dessa ovan beskrivna kriterier är uppfyllda. Från de skador du återger i ditt fall kommer jag i det följande anta att det brott som gärningsmannen har/kommer att åtalas för är försök till mord, försök till dråp, synnerligen grov misshandel eller grov misshandel. När det gäller att bestämma storleken på kränkningsersättningen tillämpas schablonbelopp som är kopplade till olika brottsrubriceringar och gärningar. Det är Brottsoffermyndigheten som tillhandahåller dessa schablonbelopp i deras referatsamling. Se referatsamlingen digitalt på: https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Referatsamling/Aktuell%20upplaga/Referatsamling%202016_webb.pdfEftersom jag t.ex. inte vet hur allvarliga de skador du beskrivit var är det svårt att ge ett konkret svar på vilken kränkningsersättning som kan komma i fråga i ditt fall. Följande schablonbelopp skulle kunna komma i fråga beroende på brottsrubricering och allvarligheten av skadorna:- p. 79 (s. 45): 125 000 kr. I det här fallet dömdes gärningsmannen för försök till mord. Skadorna på brottsoffret, som var allvarliga men inte livshotande, bestod i knivhugg i halsen och kroppen. Vad gäller försök till mord eller dråp kan sägas att kränkningsersättning om 125 000 kr brukar utgå som regel. Endast om mord- eller dråpförsöket inte har inneburit allvarliga skador går man ned till 100 000 kr. - p. 120 (s. 56): 50 000 kr. I det här fallet dömdes gärningsmannen för grov misshandel. Skadorna på brottsoffret, som var allvarliga men inte livshotande, bestod i huggande och skärande knivvåld i buken och bröstkorgen. Som du ser ovan kan storleken på kränkningsersättningen variera beroende på brottsrubricering och skadornas allvarlighet. Om rubriceringen i ditt aktuella fall blir försök till mord eller dråp har jag svårt att se att någon annan ersättning än 125 000 kr kan utgå då den summan är praxis vid sådana brott, och särskilt då dina skador bör anses som allvarliga (om inte livshotande). Svårare blir det om gärningen är att bedöma som grov misshandel (t.ex. om det inte går att visa att gärningsmannen hade uppsåt till döden) för här spelar en rad omständigheter in, inte minst skadornas allvarlighet, men även sådana omständigheter som om man är i en utsatt position, om våldet begås av närstående o.s.v. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar

Förtal, ofredande, skadestånd

2017-11-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har bott i en bostadsrättsförening i 11 år, och till att börja med fann jag mitt boende helt underbart och avsåg att bo där så länge jag behövde någonstans att bo (jag var då 60 år). För 3 år sen flyttade en kvinna in i samma område. Denna kvinna retade tydligen upp sig på mig och började anklaga mig för diverse saker. För 2 år sen valdes hon in i styrelsen och blev snabbt ordförande. Där baktalade hon mig inför både ledamöter och boende och anklagade mig för diverse och beviljade inte mig ersättningar som jag hade rätt till. Hon anklagade mig hånfullt för att vara "psykiskt sjuk". Jag går inte närmare in på detta, men dessa som jag uppfattade som rena trakasserier, gjorde att jag kände mig tvingad att sälja min lägenhet. Jag bor nu hos min dotter 40 mil därifrån. Jag funderar nu på att polisanmäla henne.Antag att trakasserierna anses vara av den storleken att polisen inte avskriver ärendet. Hur mycket kan skadeståndet bli och vad får jag för kostnader. Kan jag få ersättning för mäklararvode vid försäljningen?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar - en straffrättslig del, och en skadeståndsrättslig del.1. Den straffrättsliga delen: Har något brott begåtts? Det är lite svårt att utifrån dessa korta förutsättningar konstatera att ett visst brott har begåtts. De brott som skulle kunna vara aktuella i detta fall är: - Förtal, 5 kap. 1 § brottsbalken. Från lagtexten: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal […]. "Uppgiften" som ska lämnas måste vara av nedsättande beskaffenhet och alltså vara ägnad att utsätta en person för "andras missaktning". Att hon kallat dig för psykiskt sjuk och andra nedvärderande uttryck skulle kunna falla in under denna beskrivning. Observera att det finns viss åtalsbegränsning för detta brott, se 5 kap. 5 § brottsbalken. - Ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken. Från lagtexten: Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande […] Frågan här blir om kvinnans beteende kan anses falla under "annat hänsynslöst beteende". För att så ska vara fallet, måste gärningen vara av någon slags integritetskränkande karaktär, och måste inneburit en kännbar fridskränkning. Vanliga exempel i praxis på sådana gärningar är t ex oönskade telefonpåringningar, uppvaktningar och försändelser (se t ex rättsfallet RH 1997:114).Sammanfattningsvis kan sägas att de trakasserier du utsatts för möjligen kan falla in under ovan nämnda straffbestämmelser. Det är dock svårt för mig att avgöra med så lite information.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Den skadeståndsrättsliga delen: Kommer du ha rätt till skadestånd? För att underlätta läsningen delar jag in dina frågor om skadestånd i två delar. a) Hur stort kan skadeståndet bli? Hur mycket en skadelidande kan få i ersättning för t ex ett förtalsbrott beror på hur allvarligt brottet är, samt andra relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Det är därför väldigt svårt att säga hur stort ett eventuellt skadestånd skulle komma att bli; det skulle kunna bli allt från 5 000 kr till 50 000 kr. På Brottsoffermyndighetens hemsida kan du finna olika tariffer/schabloner för skadestånd. b) Kan jag få ersättning för mäklararvode vid försäljningen av lägenheten? Av 2 kap. 3 § skadeståndslagen framgår följande: Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Av 5 kap. 6 § skadeståndslagen framgår vidare att skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter bland annat vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Det är alltså en individuell bedömning som görs i varje fall. Att få ett mäklararvode vid en lägenhetsförsäljning ersatt vågar jag dock påstå inte faller under denna bestämmelse; skadeståndet ska ju utgå med anledning av själva kränkningen som sådan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Vad kan du göra nu?Jag tycker du ska polisanmäla händelserna. Se till att spara all typ av bevisning (beslut, meddelanden, brev etc) som du har mot personen i fråga, och inge dessa till polisen.Stort lycka till!Vänligen,

Förolämpad av mitt barnbarn.

2018-01-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Ha det bra psykstörda kärring! Ska gladeligen fira dagen du går bort. PussDetta fick jag av mitt barnbarn 21 år efter att ha frågat om hon tagit emot presenter. Mer skrevs men tar detta bara. Kan sen nog hela konversationen. OBS jag har ingen psyk disgno
Simon Rydberg |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta ifall uttalandet som ditt barnbarn gjort är brottsligt. Det brott som jag utifrån din fråga anser kunna vara tillämpligt är förolämpning, 5 kap. 3 § Brottsbalken. Detta brott avser handlingar, uttalanden som är kränkande för den drabbade personen och dennes subjektiva ära. Rekvisitet att uttalandet ska rikta sig till den berörda personen själv är i ditt fall uppfyllt. Dock är det endast allvarliga tillmälen och uttalanden som innefattas i förolämpningsbrottet. Uttalanden som strider klart mot grundläggande samhällsvärderingar vad gäller likabehandling av olika etniska grupper, kön och sexuell läggning kan möjligen innefattas under straffansvaret för förolämpning. Vanlig skällsord som dock utgör en kombination av allvarliga svordomar och rasistiska, kvinnoförnedrande, och nedvärderande ord om människor med avvikande sexuell läggning kan nog falla in under straffansvaret för förolämpning. I ditt fall anser jag inte att det uttalande som ditt barnbarn gjort faller under tillämpningen av 5 kap. 3 § Brottsbalken. Sammanfattningsvis tror jag därför att det kan bli svårt att anmäla ditt barnbarn för det som hen har sagt. Mitt råd är därför att ta kontakt med ditt barnbarns föräldrar och försöka få de att prata med sin son/dotter om det som hänt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag kräva skolan att ersätta den stulna jackan?

2017-12-17 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Stöld av jacka från anvisad plats i skolans bamba, barnen får ej ta med ytterplagg in i matsalen.Kan jag kräva dem på ersättning? Hur gör jag det isåfall?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ersättning genom depositionsansvar? – troligtvis inte Depositionsavtal är vanligt förekommande avtal som innebär att någon åtar sig att förvara någon sak för någon annan persons räkning. Ett vanligt exempel är garderober på restauranger och nattklubbar som förvarar ens jacka och väska mot viss ersättning (12 kap. 2 § Handelsbalken). Ersättning är inte nödvändigt för att depositionsavtal ska anses ha ingåtts. Det behöver dock vara möjligt att fastställa att det ingåtts ett avtal mellan parterna. Den som hävdar att ett avtal ingåtts bär även bevisbördan för detta.Det har i praxis visat sig svårt att bevisa att depositionsavtal ingåtts och det kan vara svårt att bevisa att skolan åtagit sig en avtalsförbindelse genom att be elever hänga av sig jackan utanför matsalen. Ersättningsmöjlighet på grund av brott – svårt! Det finns en annan möjlighet för utomobligatoriska omständigheter, d.v.s. där det inte ingåtts någon form av avtal. Om det går att bevisa att skolan genom underlåtenhet att bevaka jackan och vårdslöst agerat för att orsaka stölden och din skada så kan ersättning vara aktuellt. Däremot måste det gå att bevisa att det är vårdslöst av skolan och att skadan är förutsägbar om skolan brister i sin uppsyn över jackan. (2 kap. 2 § Skadeståndslagen)Mitt råd till dig Jag förstår problematiken med att följa skolans regler och då riskera att få sin egendom stulen, och i ditt fall faktiskt få det, utan att kunna göra skolan ansvarig. Min bedömning är dessvärre att det är väldigt svårt att få framgång i en skadeståndstalan (som det heter när man kräver ersättning för en sakskada). Detta behöver inte innebära att du bara ska finna dig i situationen, man kan alltid förlikas (komma överens). Jag råder dig att kontakta skolan, ifrågasätt varför de anser att de kan begära att eleverna lämnar ifrån sig egendom utan att ta ansvar för den. Når du inte framgång anser jag att du ska stå på dig och föreslå att de kan ersätta halva jackans värde och så står du för halva. Därefter bedömer jag tyvärr att det inte finns mer att göra då skolan endast har ett ansvar för skador om de är orsakade av personalen, eller där gärningsmannen är en annan elev och det skett under personalens bristande uppsyn. Jag tolkar din fråga som att det är okänt vem som stulit jackan, vilket gör denna vinkeln svårtillämpad. Möter du ingen framgång med ditt ersättningskrav hade jag personligen sagt att mitt barn numera kommer ta med sin jacka in i matsalen om ni inte erbjuder låsta skåp, eller tar ansvar för om den försvinner. På så sätt kan du möjligtvis då till ett depositionsansvar till framtida situationer. Tyvärr kan jag inte råda dig till mer, lagen är snävare än önskat ibland. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Möjligheter till ersättning för brottsoffer

2017-11-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min bil brann helt med andra några bilar som vistades på en gratis parkeringplats i Uppsala av ökänd brottsling. Brandkåren och polisen kom inte och bilarna brann hela natten. Tyvärr har jag bara trafikförsäkringen så jag förlurade allt. Min fråga är hur man kan få ersättning i mitt situation. Jag tror att brandkåren och polisen kunde stoppa branden om de kom dit. Inga förebyggande åtgärder gjordes av polisen trots att branden på samma plats var två gånger förut.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst har du som brottsoffer möjlighet att få skadestånd för dina skador från gärningspersonen. Detta kan ske i samband med polisanmälan och bestäms när ett misstänkt brott tas upp i rättegång. Om gärningspersonen blir dömd kan domstolen bestämma att denne ska betala skadestånd till dig. Är gärningspersonen okänd, eller kan denne inte betala skadeståndet, har du möjlighet att ansöka om brottsskadeersättning. Det innebär en kompensation från staten. Brottskadeersättning utgår sällan för sakskada, t ex en nedbrunnen bil. För detta krävs att gärningspersonen varit intagen på en kriminalvårdsanstalt eller dylikt. Jag rekommenderar att du vänder dig till polisen för information om hur du kan kräva skadestånd från gärningspersonen.Med vänlig hälsning,

Efter hur lång tid kan du kräva in skadestånd?

2017-11-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag vill stämma min mamma för tortyr alternativt misshandel både psykisk och fysisk under hela min uppväxt tills hon kastade ut mig när jag var ca 16-17 år gammal. Jag är nu 33 år gammal. Socialtjänsten har varit inblandad under min uppväxt och hon har blivit åtalad och villkorligt dömd för misshandel av mig tidigare. Jag undrar nu vad jag har för chans att vinna en sån stämning och vad det skulle kosta mig.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kan hon fortfarande bli åtalad för brotten?Din mamma kan inte längre bli åtalad för det som skedde när du var 17 år och dessförinnan.Tortyr finns i svensk strafflagstiftning endast inom brott mot mänskligheten så det som i ditt fall blir aktuellt är misshandel av normalgraden eller grov misshandel, brottsbalkens 3 kapitel, 5 och 6 paragraf.För misshandel av normalgraden är preskriptionstiden fem år, se brottsbalken 35 kap 1 paragraf.För grov misshandel är preskriptionstiden åtta år, se brottsbalkens 35 kapitel 1 paragraf. Brotten är i sig redan preskriberade.Kan du ändå kräva ut skadestånd (stämma henne på skadesrånd)?Du har rätt att kräva ut skadestånd från din mamma 10 år från händelsen skett. För de brott hon dömdes för gäller också 10-årsregeln, preskriptionslagens paragraf 2 och 3. I ditt fall verkar det dessvärre vara försent att stämma din mamma på skadestånd för sådant som skedde under din uppväxt.Finns det någon möjlighet att få pengar av din mamma?Om din mamma självmant går med på att betala ett skadestånd finns det inget hinder från att få ditt skadestånd. Men du kommer inte vinna framgång i med en stämningsansökan eftersom att det är preskriberat, tiden för talan har utgått.Hoppas du fick svar på dina frågor! Du får gärna lämna ett omdöme för min fortsatta utveckling.