Förtal, ofredande, skadestånd

FRÅGA
Jag har bott i en bostadsrättsförening i 11 år, och till att börja med fann jag mitt boende helt underbart och avsåg att bo där så länge jag behövde någonstans att bo (jag var då 60 år). För 3 år sen flyttade en kvinna in i samma område. Denna kvinna retade tydligen upp sig på mig och började anklaga mig för diverse saker. För 2 år sen valdes hon in i styrelsen och blev snabbt ordförande. Där baktalade hon mig inför både ledamöter och boende och anklagade mig för diverse och beviljade inte mig ersättningar som jag hade rätt till. Hon anklagade mig hånfullt för att vara "psykiskt sjuk". Jag går inte närmare in på detta, men dessa som jag uppfattade som rena trakasserier, gjorde att jag kände mig tvingad att sälja min lägenhet. Jag bor nu hos min dotter 40 mil därifrån. Jag funderar nu på att polisanmäla henne.Antag att trakasserierna anses vara av den storleken att polisen inte avskriver ärendet. Hur mycket kan skadeståndet bli och vad får jag för kostnader. Kan jag få ersättning för mäklararvode vid försäljningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar - en straffrättslig del, och en skadeståndsrättslig del.

1. Den straffrättsliga delen: Har något brott begåtts?
Det är lite svårt att utifrån dessa korta förutsättningar konstatera att ett visst brott har begåtts. De brott som skulle kunna vara aktuella i detta fall är:

- Förtal, 5 kap. 1 § brottsbalken. Från lagtexten: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal […].

"Uppgiften" som ska lämnas måste vara av nedsättande beskaffenhet och alltså vara ägnad att utsätta en person för "andras missaktning". Att hon kallat dig för psykiskt sjuk och andra nedvärderande uttryck skulle kunna falla in under denna beskrivning. Observera att det finns viss åtalsbegränsning för detta brott, se 5 kap. 5 § brottsbalken.

- Ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken. Från lagtexten: Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande […]

Frågan här blir om kvinnans beteende kan anses falla under "annat hänsynslöst beteende". För att så ska vara fallet, måste gärningen vara av någon slags integritetskränkande karaktär, och måste inneburit en kännbar fridskränkning. Vanliga exempel i praxis på sådana gärningar är t ex oönskade telefonpåringningar, uppvaktningar och försändelser (se t ex rättsfallet RH 1997:114).

Sammanfattningsvis kan sägas att de trakasserier du utsatts för möjligen kan falla in under ovan nämnda straffbestämmelser. Det är dock svårt för mig att avgöra med så lite information.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Den skadeståndsrättsliga delen: Kommer du ha rätt till skadestånd?
För att underlätta läsningen delar jag in dina frågor om skadestånd i två delar.

a) Hur stort kan skadeståndet bli?
Hur mycket en skadelidande kan få i ersättning för t ex ett förtalsbrott beror på hur allvarligt brottet är, samt andra relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Det är därför väldigt svårt att säga hur stort ett eventuellt skadestånd skulle komma att bli; det skulle kunna bli allt från 5 000 kr till 50 000 kr. På Brottsoffermyndighetens hemsida kan du finna olika tariffer/schabloner för skadestånd.

b) Kan jag få ersättning för mäklararvode vid försäljningen av lägenheten?
Av 2 kap. 3 § skadeståndslagen framgår följande: Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär.

Av 5 kap. 6 § skadeståndslagen framgår vidare att skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter bland annat vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Det är alltså en individuell bedömning som görs i varje fall. Att få ett mäklararvode vid en lägenhetsförsäljning ersatt vågar jag dock påstå inte faller under denna bestämmelse; skadeståndet ska ju utgå med anledning av själva kränkningen som sådan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Vad kan du göra nu?

Jag tycker du ska polisanmäla händelserna. Se till att spara all typ av bevisning (beslut, meddelanden, brev etc) som du har mot personen i fråga, och inge dessa till polisen.

Stort lycka till!

Vänligen,

Sandra Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (200)
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott
2021-08-10 Lurad att investera i kryptovaluta

Alla besvarade frågor (97596)