hur går man vidare efter ARNs rekommendation?

2020-11-14 i Domstol
FRÅGA |Om ARN beslutar till min fördel i tvisten med bilfirman och bilfirman struntar i rekommendationen, hur kan jag gå vidare?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du själv uppger så är ARNs beslut endast rekommendationer, och näringsidkaren kan strunta i att följa dem om de vill. Om så är fallet, så är nästa steg att stämma företaget till domstol. Om tvisten gäller en konsumenträttstvist, så ska du stämma till allmän domstol, alltså tingsrätten där företagets styrelse har sitt säte. Du kan läsa mer om ansökan om stämning på Sveriges Domstolars hemsida. Du kan även läsa mer här om hur en tvist i domstol går till. Det kostar en avgift att stämma till domstol. Om anspråket du har ligger på under 23 650 kr, kostar det 900 kr. Om anspråket ligger på över detta, eller inte ett bestämt belopp, kostar det 2 800 kr att ansöka. Även detta står på domstolens hemsida. Du kan i domstol använda ARNs utlåtande som underlag för din talan, men också annan bevisning så som vittnesförhör, skriftväxling och liknande. Om du överväger att stämma företaget till domstol rekommenderar jag dig att kontakta ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig. Du kan även vända dig till vår juristbyrå som kan hjälpa dig att formulera stämningsansökan och liknande. Det finns även en blankett på Sveriges Domstolars hemsida som du kan använda som underlag som stämningsansökan, men det kan ändå vara svårt att formulera sina yrkanden själv. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas ni har fått någorlunda svar på era frågor!Vänligen,

Hur går man tillväga om domaren är jävig?

2020-10-29 i Domstol
FRÅGA |Hej. Jag är uppe i en vårdnadstvist Med barnets pappa, vi har haft en muntlig förberedelse och ska ha en till i februari. Vi upplever domaren väldigt partisk, Otrevlig och osaklig. går det att begära ett byte av domare och hur går man till väga då?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man kan vända sig till domstolen med synpunkter på domarens beteende, och tingsrätten kan då ibland vara tillmötesgående och byta domare. Men det som främst finns lagstöd för är domarens jäv, alltså opartiskhet. En domare som är jävig får inte handlägga ett sådant ärende. De flesta grunderna för jäv har att göra med domarens relation till parter i målet, om man är närstående, besläktad eller likande, eller om man tidigare företrätt en part eller liknande. Du kan läsa mer om jäv för domare i rättegångsbalken (4 kap. 13§ rättegångsbalken). Den punkt som skulle kunna vara aktuell i ert fall är punkt 10 i lagen, som säger att om särskilda omständigheter föreligger som är ägnat att rubba förtroendet för dennes opartiskhet i målet. Denna bedömning ska göras objektivt, och det spelar ingen roll om domaren anser sig jävig eller inte. Domarens person kan här spela roll, exempelvis om domaren gjort uttalande som är rasistiska eller sexistiska. Dock är det väldigt svårt för mig att säga om någon jävssituation skulle kunna föreligga. Spontant skulle jag säga att domaren är otrevlig är inte grund för att byta domare.Önskar ni att påkalla jäv ska ni göra det till tingsrätten senast första gången ni för talan i målet sedan dess att ni uppmärksammade jävssituationen (4 kap. 14§ andra stycket rättegångsbalken). Ni bör alltså göra det så snart som möjligt, senast nästa gång ni har förhandling. Annars går er talan förlorad. Jag kan tyvärr inte säga om ni skulle få framgång i er framställning, men försökt att betona sakliga grunder för jäv, och inte att domaren bara är otrevlig. Sätt fokus på om domaren givit uttryck för åsikter som inte är så sakliga, egna känslor eller åskådningar som strider mot att vara objektiv (rasism, sexism eller liknande). Hoppas ni har fått någon vägledning i era frågor! Vänligen,

Hur lång tid tar det från överklagande tills hovrätten tar upp målet?

2020-10-29 i Domstol
FRÅGA |Hej!En dom från tingsrätten har överklagats.Först från försvarets sida.Sen från målsägarbiträdet o åklagare.Dom gäller våldtäckt mot barn.Hur lång tid tar det innan det tas upp i hovrätten. Mvh
Sanna Wall |Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Hovrätten strävar efter att avgöra mål så effektivt som möjligt. I regeringens regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Sveriges Domstolar så framgår det att 75 % av brottmålen ska avgöras inom fem månader. Målet är alltså att lyckas avgöra de flesta målen inom fem månader, men det finns en risk att vissa mål kommer ta längre tid, liksom det såklart också finns en chans att målet avgörs snabbare. Hur snabbt ett mål avgörs påverkas bland annat av hur hög arbetsbelastning hovrätten har för tillfället och hur omfattande målet är. Det är därför svårt för mig att svara på exakt hur lång tid det kommer ta innan hovrätten tar upp målet, men ni bör kunna räkna med att målet tas upp inom fem månader. Hoppas ni fått svar på er fråga! Vid fler frågor är ni välkomna att vända er till oss på Lawline. Mvh

Videolänk - i strid med "Rättvis rättegång"?

2020-10-18 i Domstol
FRÅGA |Hej.Om en person som är misstänkt för brott, där utredning pågått i över 4½års tid, men där det påstådda brottet ska ha begåtts för snart 9år sen, bor utomlands men inom Europa, blir kallad till rättegång nu i Pandemitider, inte har möjligheten att få närvara på plats tillsammans med sin försvarare pga restriktioner, Är det att anses som en "Rättvis rättegång" ? Alltså; X är anklagad och åtalad för brott, preliminära datum för rättegång är satt, men kan inte närvara i Sverige pga restriktioner i landet där X bor. X , som är den åtalade har fått chans att närvara via videolänk, medans försvarare förväntas vara på plats och kan således inte kommunicera med sin klient som alla andra åtalade har möjligheten till för att bygga sitt försvar, är det att klassas som en Rättvis rättegång?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga har jag använt mig av reglerna i både rättegångsbalken och reglerna i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, vilket jag härefter kommer förkorta till EKMR. Omfattas närvaro/deltagande av kravet på rättvis rättegång? Art. 6 i EKMR säger att alla människor har rätt till en rättvis rättegång. Trots att den tilltalades närvaro inte tas upp som ett krav i artikeln, omfattas rätten att delta och tala på sin egen rättegång vilket framgår av ett mål i Europadomstolen (Colozza v. Italy, no 9024/80, ECHR 1985, p. 27). Vad säger svensk lag om videolänk under rättegång? Huvudregeln inom svensk processrätt är att alla parter ska vara närvarande i domstolen under rättegången (5 kap. 10 § st. 1 rättegångsbalken). Det finns dock vissa undantag som gör det tillåtet att en part får delta genom videolänk istället. Skäl som kan göra det mer lämpligt att en part deltar via videolänk istället är bland annat om det uppkommer stora kostnader och olägenheter om den tilltalade ska infinna sig fysiskt i domstolen eller om det är nödvändigt av säkerhetsskäl (5 kap. 10 § st. 3 p.1 och 4 rättegångsbalken). Om den tilltalade deltar genom videolänk kommer hen anses ha inställt sig inför rätten och därmed varit närvarande under rättegången (5 kap. 10 § st. 5 rättegångsbalken). I fallet med X bör det anses uppkomma stora kostnader och olägenheter om den tilltalade ska infinna sig fysiskt; särskilt med tanke på att målet hittills har utretts under flera års tid. Vad säger Europadomstolen om videolänk under rättegång?I Augusti 2020 publicerade/uppdaterade Europadomstolen en guide angående Art. 6 om rätten till en rättvis rättegång inom brottmålsförfaranden. Här diskuteras bland annat användandet av videolänk under rättegången. Europadomstolen menar att videolänk inte är oförenligt med kravet på en "rättvis och offentlig förhandling/fair and public hearing". Europadomstolen menar dock att en förutsättning för videolänk är att man kan säkerställa att det inte kan förekomma några tekniska hinder och att en effektiv och konfidentiell kommunikation med sin försvarare ges den tilltalade, vilket motiverats i fallen Marcello Viola v. Italy §§ 63-67 och Sakhnovskiy v. Russia [GC] § 98 (Guide on Article 6 of the European Convention of Human Rights, s. 31 p. 141). Sammanfattning Med hänsyn till det jag angivit ovan får det sägas att den tilltalades deltagande genom videolänk under rättegången inte strider mot art. 6 om en rättvis rättegång enligt EKMR. X ska ha möjlighet att delta under sin rättegång; dock omfattas deltagande av att tala via en videolänk, inte uteslutande att vara fysiskt närvarande under rättegången. Inom svensk rätt anses man till och med att infunnit sig i domstol när man deltar genom videolänk. Att Europadomstolen i sin guide dessutom förklarar att videolänk är acceptabelt förutsatt att det inte förekommer tekniska hinder och att en försvarare tilldelats X fastslår att deltagande via videolänk inte bryter mot rätten till en rättvis rättegång.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan en lagakraftvunnen dom ändras?

2020-11-07 i Domstol
FRÅGA |Hej! Kan en dom som redan vunnit laga kraft rivas upp och ogiltigförklaras om det visar sig att den dömda blivit oskyldigt dömd? Dvs. på falska eller bristfälliga grunder?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att en dom som vunnit laga kraft inte längre kan överklagas eller ändras, utan domen ska då stå fast. Det finns dock möjlighet att ett mål beviljas resning vilket innebär att man bryter upp den gamla domen och prövar målet igen utifrån de omständigheterna som nu frambringats. För att beviljas resning krävs särskilda omständigheter, så som exempelvis att det framkommit ny bevisning som inte tidigare åberopats men att den nya bevisningen troligen skulle lett till ett frikännande eller mildare straffbestämmelse (58 kap. 2 § RB). En brottmålsdom som vunnit laga kraft kan alltså upphävas om en resningsansökan beviljas, exempelvis för att det framkommit ny bevisning som inte tidigare varit känd. Målet prövas sedan igen vilket kan leda till att den tidigare dömde blir frikänd. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du vill kan du läsa mer om resning på Åklagarmyndighetens hemsida här.Med vänliga hälsningar

Var stämmer jag ett företag?

2020-10-29 i Domstol
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller följandeJag rakade ut för att få en röntgenapparat i huvudet på en tandläkarmottagning i Linköping.Tänker stämma bolaget - deras reg, adress ligger i Göteborg. År det till Göteborgstingsrätt som stämningen ska sändas?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Behörig domstol för bolag är domstolen i den ort där bolagets styrelse har sitt säte (10 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken). Är bolagets säte registrerat i Göteborg så är det mycket riktigt Göteborgs tingsrätt som stämningsansökan ska skickas till. Så bör vara fallet när bolagets adress är i Göteborg och de inte har angivit någon annan ort för sitt säte. Jag kan tillägga att som ett alternativ till stämning i domstol finns det en möjlighet att begära patientskadeersättning för personskador som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling (6 § femte punkten patientskadelagen). Det kan vara värt att kolla upp då en domstolsprocess kan vara både tidskrävande och mödosam. Behöver du hjälp med att utforma din stämningsansökan är du välkommen att ta hjälp av någon av våra jurister här: https://lawline.se/boka Hoppas att svaret har varit till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Lägga ned åtal efter att åtal väckts?

2020-10-26 i Domstol
FRÅGA |Kan ett åtal läggas ned efter att det blev väckande av åtal innan? Hur går processen isåfall?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om åtal besvaras enligt rättegångsbalken (RB). Nedan kommer jag att förklara vad som krävs för att ett åtal ska väckas och om det går att lägga ned ett åtal. Kraven för att väcka åtalFör att ett åtal ska väckas ska det finnas tillräckliga skäl mot den åtalade samt att den bevisning som ska presenteras är tillräcklig och kan läggas fram i ett sammanhang under rättegången (23 kap. 2 § RB). Åklagaren ska objektivt sett kunna förvänta sig en fällande dom. Om det finns tillräckliga skäl för ett åtal lämnar åklagaren in en stämningsansökan till domstolen och det är åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att ett brott har begåtts. Åklagaren väcker alltså åtal och det blir rättegång. I detta skede läggs åtalet vanligtvis inte ned, även om exempelvis målsäganden skulle ändra sig och inte vill fullfölja målet till rättegång. Anledningen till det är att åklagaren har rätt att föra talan om brott som hör under allmänt åtal och eftersom att åklagaren har åtalsplikt för nästan alla brott (brott som hör under allmänt åtal) betyder det att åklagaren är skyldig att väcka åtal om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott (20 kap. 2 och 6 § RB). I vissa fall kan åtal dock "återkallas" eller läggas ned om det finns grund att anta att tillräckliga skäl inte föreligger för den misstänktes skuld (20 kap. 9 § RB). Exempel på detta kan vara att åklagaren på grund av ändrade förhållanden finner att bevisningen är otillräcklig mot den tilltalade eller att den tilltalade är klart oskyldig eller att gärningen inte är ett brott. Åklagaren måste ange vilka grunder det finns för denna åtgärd. Rätten överväger då inte om åklagarens uppfattning om åtalsskälens otillräcklighet är välgrundad eller inte. Om inte målsäganden övertar åtalet (enligt enskilt åtal) kan åtal därefter inte väckas för brottet och om den tilltalade yrkar det, ska frikännande dom meddelas av domstolen. Svar på din frågaVanligtvis läggs ett åtal inte ned om processen har gått så långt att åklagaren efter en avslutad förundersökning väckt åtal och därmed lämnat in stämningsansökan till domstolen. Det kan dock finnas situationer när ett väckt åtal kan läggas ned, om nya uppgifter skulle dyka upp som resulterar i att åklagaren inte finner att det finns tillräckliga skäl mot den misstänkte. I sådana fall kan målsägande överta åtalet, men görs inte detta förlorar målsäganden rätten att väcka åtal för brottet och den tilltalade kan då yrka på en frikännande dom, vilket domstolen ska meddela.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Kan målet prövas igen om käranden återkallat sin talan?

2020-10-16 i Domstol
FRÅGA |En tvist kan enligt svensk och europisk rättstillämpning bara prövas en gång i en domstol. Om käranden återkallar sin talan och begär att tingsrätten avskriver målet, har käranden då möjlighet att senare inge ny stämningsansökan avseende samma tvist, eller har käranden förbrukat denna rätt genom att vid första tillfället begära att målet avskrivs?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Principerna du skriver om i din fråga kallas res judicata eller litispendens. Res judicata innebär att den rättsliga saken redan är avgjord och att det finns en lagakraftvunnen dom om saken. Rättsförhållandet har då redan prövats genom dom vilket innebär att samma sak inte kan tas upp igen. Litispendens innebär att det redan finns ett pågående mål om samma sak. Om frågan redan står under prövning i ett annat mål kan saken alltså inte prövas på nytt.Kan käranden återkalla sin talan och sedan på nytt inge stämningsansökan om tingsrätten avskrev målet?Vad som sker när käranden återkallar sin talan i dispositiva tvistemål beror till viss del på hur långt processen kommit. Om svaranden hunnit gå i svaromål innan käranden återkallar sitt käromål har svaranden rätt att få målet prövat i sak utan hinder av återkallelsen.Om återkallelsen görs innan svaranden hunnit gå i svaromål ska målet istället skrivas av. Till skillnad från en dom så utgör ett avskrivningsbeslut inget hinder för en ny talan om samma sak och käranden kan väcka talan på nytt (13 kap. 5 § och 17 kap. 11 § RB). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar