Laga kraft i tvistemål

2021-03-14 i Domstol
FRÅGA
Jag undrar när en dom i en tvist vinner laga kraft tack och vad det innebär exakt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att din fråga är när en dom i tvistemål vinner laga kraft och vad laga kraft innebär.

I 50 kap. 1 § Rättegångsbalken stadgas att "en part som vill överklaga tingsrättens dom i ett tvistemål skall göra detta skriftligen. Skrivelsen skall ges in till tingsrätten. Den skall ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades."

Efter att tre veckor gått från den dag då dom meddelades vinner domen laga kraft. När tiden löpt ut är det inte längre möjligt att överklaga domen.

Den enda möjligheten för att få saken prövad i hovrätten efter att överklagandetiden löpt ut är genom bestämmelserna om särskilda rättsmedel som stadgas i 58-59 kap. Rättegångsbalken.

Jag hoppas detta besvarar din fråga.

Isak Henriksson
Fick du svar på din fråga?