När myndighet inte följer sin serviceskyldighet

2013-09-26 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej! Jag undrar vilken instans jag kan vända mig till om jag tycker att en myndighet bryter mot serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen. 
|Hej!Om du anser att du blivit felaktigt behandlad av en myndighet kan du vända dig till Justitieombudsmannen (JO). JO granskar att myndigheter följer de lagar som reglerar deras verksamhet. Vanligtvis utreder JO endast fall som inträffat inom de två senaste åren. Mer information hittar du på: http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Lycka till!

Möjlighet till klagan hos JO

2009-11-22 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Jag är överkörd av Försäkringskassan. Har inte arbetat på 10 år pga sjukdom, har ingen arbetsgivare. Under hela denna tid har jag bara hört från FK när de skickat papper för förnyelse av tidsbegränsad sjukersättning. Jag frågade själv efter rehabilitering, fick nej. Jag har frågat FK om stöd vid utbildning, anställningsintervjuer, nystartsjobb etc men alltid fått nej. NU vill de tvångsrehabilitera mig - till arbetslöshet. Kan jag JO-anmäla hur FK misskött mitt fall? Vad krävs då?
Dennis Carlsson |Hej!Vem som helst klaga hos JO. Dem man kan klaga på är statliga myndigheter, kommunala och landstingskommunala myndigheter och andra som utövar myndighetsutövning. Ett klagomål skall i princip inte gälla förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden.En anmälan till JO bör vara skriftlig och kan göras vi brev, fax eller e post och du kan antingen skriva ihop den själv eller så kan du följa mallen jag skickar med i svaret.Skriver du den själv bör du tänka på att ange vem klagan riktar sig mot. Ge en kort beskrivning ärendet och det du anser vara felaktigt med motivation samt tid för händelsen. Detta skall kompletteras med ditt namn, adress och underskrift.Mall för klagan hittar du http://www.jo.se/JOAnmalan.pdf?Language=svMvh

Anmäla myndighet (JO)

2012-08-21 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Kan man polisanmäla en myndighet för brott mot svensk lagstiftning? Har inte funnit stöd för att de är exkluderade ur Brottsbalken.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du vill anmäla en myndighet råder jag dig att vända dig till justitieombudsmännen (JO) och göra en s.k. *JO-anmälan*. JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän fullgör sina skyldigheter. En JO-anmälan kan göras av vem som helst och den kan riktas mot såväl statliga och kommunala myndigheter som enskilda tjänstemän. På JO:s hemsida finns en blankett som omfattar allt det som en JO-anmälan bör innehålla. Denna blankett kan laddas ned här; http://www.jo.se/JOAnmalan.pdf?Language=sv Kort kan sägas att en JO-anmälan bl.a. bör innehålla vem klagomålet riktar sig mot, en beskrivning av ärendet, på vilket sätt myndigheten/tjänstemannen agerat felaktigt, när händelsen inträffade samt en motivering till att du anser att myndigheten/tjänstemannen agerat felaktigt. Med vänlig hälsning