Verkan och återkallelse av fullmakt i förhållande till demenssjukdom

2016-05-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan man häva en fullmakt till ens bankkonto om man är åldersdement? Vår släkting har i ett svagt ögonblick gett en person fullmakt till hennes konton och dom har nu berövat henne tillgång till sitt eget konto, Visakort med mera.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör ett område som det råder en hel del osäkerhet kring i svensk rätt och det är svårt att ge ett entydigt svar. Utan närmre information om hur din släktings tillstånd är i dagsläget är det också svårt att göra vissa bedömningar. Jag kommer därför redogöra för de regler som finns angående fullmakter, återkallande och ogiltighet enligt avtalslagen (AvtL). Den hittar du här. Utöver detta redogör jag för ogiltighet enligt lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Den hittar du här. Jag utgår i mitt svar från att fullmakten är den typ av skriftlig fullmakt som innehas av den fullmäktige för att visas för tredje man och regleras i AvtL 16 §. Mitt svar kommer till stor del utgå från principen om rättshandlingsförmåga och jag inleder därför med en beskrivning av detta begrepp. Avslutningsvis förklarar jag hur det hela påverkar din släkting och vad ni kan göra.

Rättshandlingsförmåga

Inom svensk rätt krävs rättshandlingsförmåga för att kunna företa rättshandlingar så som att ingå avtal, ådra sig skulder, utge fullmakter o. d. Rättshandlingsförmåga innebär att en person har förmåga att faktiskt utföra en rättshandling och har förmåga att förstå den rättsliga handlingen, dess innebörd och konsekvenser. Om någon genom lag eller av annan anledning (exempelvis sjukdomstillstånd) saknar rättshandlingsförmåga är rättshandlingar de företar inte giltiga.

Fullmakts giltighet och verkan av rättshandlingar företagna utan fullmakt

Eftersom utställande av en fullmakt är en typ av rättshandling krävs rättshandlingsförmåga för att den ska vara giltig. Att en person lider av en demenssjukdom kan innebära att rättshandlingsförmågan är inskränkt, då sjukdomen kan begränsa en persons förmåga att fullt förstå rättsliga handlingar. Om en person lider av långt gången demens och utfärdar en fullmakt kan alltså fullmakten i sig vara ogiltig enligt allmänna principer inom svensk rätt. Om en person på grund av en demenssjukdom har bristande omdömesförmåga och någon genom att utnyttja personens oförmåga fått denne att utfärda en fullmakt, så kan fullmakten även anses ogiltig enligt AvtL 31§. Även om en person inte medvetet utnyttjar att någon lider av demens, så kan en fullmakt förklaras ogiltig enligt AvtL 36 §, eftersom nedsatt bedömningsförmåga till följd av demens är ett sådant förhållande som kan göra att fullmakten anses som oskälig. Om fullmaktsgivaren lider av långt skriden demens, så kan fullmakten enligt vissa rättskällor även förklaras ogiltig enligt Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Den lagen finner du

Det krävs en giltig fullmakt för att en fullmäktig ska kunna binda fullmaktsgivaren genom rättshandlande enligt AvtL 10 §. En ogiltig fullmakt betyder alltså att fullmaktsgivaren inte är bunden vid avtal m.m. som slutits med exempelvis banker av den fullmäktige. Om banken eller andra utomstående lider någon skada av detta, så ska den som uppträtt som fullmäktig utan giltig fullmakt stå för skadorna enligt AvtL 25 §.

Verkan av en giltig fullmakt

Eftersom demens kan påverka människor på väldigt olika sätt kan någon som lider av en demenssjukdom fortfarande ha rättshandlingsförmåga och således utge giltiga fullmakter. Så länge fullmäktige handlar inom fullmaktens gränser, så är fullmaktsgivaren bunden enligt AvtL 10 §. Det kan hända att någon skriver en giltig fullmakt och efter detta drabbas av demens eller annan sjukdom som inskränker rättshandlingsförmågan. Det råder osäkerhet inom svensk rätt huruvida fullmakten fortsätter gälla om detta händer, men mycket talar för att fullmakten är fortsatt giltig.

Det bör dock erinras om att en fullmakt inte betyder att fullmaktsgivaren förlorar rätten att själv företa de handlingar som fullmakten gäller. Om någon innehar en fullmakt att företa vissa bankärenden för en person, så kan fullmaktsgivaren själv företa dessa bankärenden eller utge en likadan fullmakt till en annan person, med förutsättning att personen fortfarande har rättshandlingsförmåga.

Återkallande av skriftlig fullmakt

En skriftlig fullmakt återkallas genom att handlingen tas tillbaka av eller förstörs på fullmaktsgivarens initiativ. Den fullmäktiga är skyldig att ge tillbaka handlingen på uppmaning, se AvtL 16 §. Om handlingen inte finns att tillgå eller om fullmäktige exempelvis inte återlämnar den, så kan tingsrätten förklara den kraftlös efter ansökan enligt AvtL 17 §. Dock kan inte rättshandlingar som fullmäktige företar vara bindande om fullmaktsgivaren meddelar dels den fullmäktige, dels tredje man (exempelvis en bank) om att fullmakten inte längre ska gälla, AvtL 20 §.

Återkallande av fullmakt är en rättshandling och kräver således att fullmaktsgivaren har rättshandlingsförmåga. En person som lider av demens kan beroende på sitt tillstånd inte alltid återkalla en fullmakt som denne har utfärdat. Dock är inte faktumet att någon lider av demens i sig avgörande, utan en bedömning av personens tillstånd måste göras i varje enskilt fall. Det rekommenderas ofta att en läkare ombeds hjälpa till att avgöra om personen kan företa en särskild rättshandling.

Vad innebär detta i ert fall och vad kan ni göra?

Eftersom jag inte vet hur omfattande din släktings demens är i dagsläget är det alltså svårt att ge ett tydligt svar på vad som gäller för er. Du skriver att släktingen utfärdade fullmakten i ett ”svagt ögonblick” och ni bör fundera på om fullmakten är giltig. Om din släkting inte hade nödvändig rättshandlingsförmåga vid tillfället är fullmakten inte giltig och rättshandlingar som den fullmäktige har företagit är inte bindande. Om fullmakten är att anse som giltig kan den återkallas endast om din släktings tillstånd i dag inte är så allvarligt att det inskränker rättshandlingsförmågan. Denna bedömning är svår att göra och det kan vara nödvändigt att söka hjälp hos läkare. Om din släkting inte är så sjuk att rättshandlingsförmågan inskränks kan denne förutom återkallandet också utfärda en fullmakt åt en annan person eller själv utföra rättshandlingar i förhållande till bankkontot. På så sätt kan problem som den nuvarande fullmäktiges handlande har orsakat åtgärdas.

Tyvärr uppstår alltså ett problem om fullmakten är giltig och den fullmäktige missköter sitt uppdrag, men din släkting inte har nödvändig förmåga att återkalla fullmakten i dagsläget. Min första rekommendation är att försöka tala med den som innehar fullmakten och lösa problemet. Jag föreslår även att ni tar kontakt med den aktuella banken och förklarar situationen. Många banker har egna riktlinjer om hur de ska hantera just osäkerhet kring fullmakter och de kan ha erfarenhet av problemet sedan tidigare. Det finns även många organisationer, exempelvis Demensförbundet, som erbjuder gratis rådgivning till demenssjuka och deras anhöriga. Dessa organisationer har ofta erfarenhet och kunskap av frågor som rör fullmakter. Eftersom det är en komplex fråga som kan angripas på många olika sätt beroende på din släktings hälsotillstånd, så kan det i sista hand vara lämpligt att söka kvalificerad juridisk rådgivning. Vi på Lawline har ett samarbete med Familjens jurist som bl. a. erbjuder hjälp med fullmakter. Du kan få hjälp att boka tid med dem här.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga och möjlighet att vidare hjälpa din släkting.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1366)
2020-12-31 Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte
2020-12-30 Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal
2020-12-28 Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)
2020-12-22 Kan jag få ersättning för mina ärr?

Alla besvarade frågor (88256)