Verkan av att en andel i egendom är enskild egendom

Hej, jag undrar vad det betyder när det står i äktenskapsförordet " All egendom NS nedan förtecknar ska vara enskild egendom i vilken den andra maken inte äger giftorätt" .

Här finns en gemensam bostad som båda äger halva på.

I stycket Avkastning och surrogat; "all egendom som kan komma att träda istället för NS ovan angiven egendom ska utgöra enskild egendom"

Till saken finns även ett testamente. Barn på var sitt håll. Hur funkar detta vid dödsfall och skilsmässa?

vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om enskild egendom och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Du kan hitta den lagen här. Jag kommer också gå in på regler om arv och testamenten i ärvdabalken (ÄB) som du kan titta närmre på här.

Verkan av att något blir enskild egendom

Om ett äktenskap upplöses ska makar göra en bodelning. Bodelning kan också göras under ett äktenskap om makarna kommer överens om det (ÄktB 9 kap. 1 §). En bodelning görs för att dela upp makarnas egendom mellan dem. Det är makarnas giftorättsgods som ingår i en bodelning (ÄKtB 10 kap. 1 §). All egendom som makarna äger tillsammans eller var för sig är giftorättsgods om den inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord (ÄktB 7 kap. 1-2 §§). Enskild egendom ingår alltså inte i en bodelning och den som äger egendomen behåller den själv. Även andelar av egendom, exempelvis en fastighet, kan göras till enskild egendom.

Att sådant som träder i stället för enskild egendom också blir enskild egendom betyder helt enkelt att om enskild egendom inte längre finns kvar men har ersatts med något annat, så förblir ersättningen enskild egendom och ingår inte i en bodelning. Till exempel betyder det att om någon äger en fastighet som är enskild egendom och fastigheten säljs, så blir pengarna som erhålls vid försäljningen enskild egendom.

Makes enskilda egendom vid dödsfall

Om en make avlider upplöses äktenskapet och innan den avlidnes kvarlåtenskap fördelas mellan personens arvingar enligt lag eller testamente måste en bodelning göras (ÄktB 9 kap. 1 §). Makarnas giftorättsgods fördelas då mellan den efterlevande maken och dödsboet. När det är gjort ska giftorättsgodset som tillfaller dödsboet samt egendom som den avlidne ägde men inte ingick i bodelningen – den avlidnes kvarlåtenskap - fördelas mellan den avlidnes arvingar och testamentstagare.

Utgångspunkten är att den avlidnes bröstarvingar, alltså barnen, ärver kvarlåtenskapen (ÄB 2 kap. 1 §). Om den avlidna var gift ska istället den efterlevande maken ärva all kvarlåtenskap. Efterlämnar den avlidna särkullbarn – ej gemensamma barn – har dock den efterlevande maken bara rätt till särkullbarnets arvslott om barnet väljer att avstå sitt arv. Den efterlevande maken har alltid rätt att ärva så mycket av kvarlåtenskapen att det tillsammans med egendomen som erhölls i bodelningen och den efterlevande makens egna enskilda egendom uppgår till 4 prisbasbelopp (179 200 kr år 2017). Testamenten som inskränker den här rätten är utan verkan (ÄB 3 kap. 1 §). Om särkullbarn avstår sin arvsrätt till förmån för en efterlevande make har de istället rätt till efterarv från den efterlevande maken när denne avlider (ÄB 3 kap. 2 §).

Finns det ett testamente ska kvarlåtenskapen fördelas enligt testamentets innebörd. Ett testamente är inte giltigt om det skulle inkräkta på en makes rätt att få sammanlagt 4 prisbasbelopp. Skulle ett testamente betyda att en bröstarvinge inte kan få sin laglott – hälften av dess arvslott – kan denne begära jämkning av testamentet och få sin laglott (ÄB 7 kap. 3 §). En bröstarvinge kan på så sätt aldrig göras arvlös, utan har alltid rätt till hälften av sin arvslott.

Vad gäller andelen i bostaden?

Enligt villkoren i äktenskapsförordet du beskriver görs NS andel i bostaden till enskild egendom. Skulle makarna som berörs av förordet skilja sig måste de göra en bodelning där de fördelar giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som inte gjorts till enskild egendom. NS andel i bostaden skulle alltså inte ingå i en bodelning, utan NS behåller andelen själv. Om NS genom en bodelning får den andra andelen av bostaden kommer hela bostaden att vara NS. Skulle den andra andelen av bostaden utgöra den andra makens enskilda egendom eller tillfalla den andra maken genom en bodelning kommer NS och den andra maken att bli delägare till bostaden.

Om NS avlider kommer det först göras en bodelning och NS andel – precis som angetts ovan – kommer inte ingå utan tillfaller dödsboet och blir en del av NS kvarlåtenskap. Beroende på vad som sker med den andra andelen av bostaden kan antingen den efterlevande maken och dödsboet bli delägare av fastigheten, eller så kan dödsboet få hela bostaden. Efter bodelningen ska NS kvarlåtenskap fördelas. Utgångspunkten är att särkullbarn får sitt arv direkt om de inte avstår sin arvslott till förmån för efterlevande make. Den efterlevande maken har alltid rätt till att sammanlagt få 4 prisbasbelopp efter bodelning och fördelning av kvarlåtenskap oavsett särkullbarn och eventuellt testamente. Kvarlåtenskap som inte direkt tillfaller särkullbarn ärvs av den efterlevande maken. Om testamentet anger att kvarlåtenskapen ska fördelas på ett annat sätt kommer testamentet att gälla först och främst med undantag för om det inkräktar på makens rätt till 4 prisbasbelopp, eller bröstarvingars rätt till sin laglott. Andelen i bostaden som är enskild egendom kommer alltså ingå i NS kvarlåtenskap och kan antingen tillfalla särkullbarn, efterlevande make eller någon annan beroende på de exakta familjeförhållandena, övrig egendom och testamentets formulering. Det går därför tyvärr inte att ge ett exakt svar på vad som händer i det fallet.

Skulle något träda i bostadens ställe kommer den egendomen behandlas på samma sätt. Det kan till exempel röra sig om en summa pengar om bostaden säljs.

Vid behov av ytterligare hjälp

Om det uppstår oklarheter vid tolkning av ett äktenskapsförord och/eller testamente vid en skilsmässa eller dödsfall kan det vara bra att ta kontakt med en jurist som hjälper till med bodelning och fördelning av arv. Är man osäker på hur man vill utforma äktenskapsförord eller testamente kan det också vara bra att ta hjälp av en jurist. Vill du boka tid med en jurist kan du göra det hos oss på Lawline här.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning