Värdegräns mellan stöld och snatteri samt gallringstid för prick i belastningsregistret

FRÅGA
Hej. En kompis till mig åkte fast för STÖLD för en grej hen stal som 18-åring. Men värdet på grejen hen stal var 820kronor, vilket enligt vad jag och hen har läst om går som snatteri (under 1000kronor).Hen erkände alltihop och lämnade sedan tillbaka grejen, 1 månad senare fick hen hem böter osv och polisen sa till hen att pricken sitter i hens register i 3 år men kan försvinna redan efter 1 år om hen inte gör något nytt dumt. Men vi har läst å ringt runt lite men har nu fått höra 5år. Vad är det som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med så stämmer det du säger att praxis för gränsvärdet mellan snatteri och stöld brukar gå vid 1000 kr. Man brukar säga att om det stulna föremålet uppgår till ett värde under 1000 kr så ska det räknas som snatteri. Men värt att notera är att det snarare är en tumregel än en fast regel. Det finns även fall där värdet på föremålet har varit lägre än 1000 kr men där utfallet ändå har blivit att handlingen har klassats som stöld, på grund av andra omständigheter. I 8 kap. 1 § brottsbalken definieras stöld som att olovligen ta vad som tillhör annan med uppsåt att tillägna sig det, om tillgreppet innebär skada. 8 kap. 2 § brottsbalken, anger vad som innebär snatteri. Där framgår att samma handling som i 1 § ska klassas som snatteri om det med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Därmed är det svårt att dra en så pass klar linje för vad föremålet ska vara värt för att det ska påverka brottrubriceringen, utan man gör en samlad bedömning. En annan sak som kan nämnas är att den här ”gränsen” även har ändrats under åren, innan år 2009 ansågs gränsen istället ligga vid 800 kr (Högsta domstolens dom, B 5097-08).

Vad gäller hur länge ett brott finns med i belastningsregistret, så finns det reglerat i Lag (1998:620) om belastningsregister. I lagens 17 § regleras den s.k. gallringstiden, som avgör detta. Gallringstiden varierar utefter vilken påföljd, alltså vilket straff, som har bestämts. Av vad jag kan tolka ur din fråga så låter det som att ingen rättegång skett, vilket tyder på att åklagaren har valt att inte väcka åtal. Om åklagaren väljer att inte väcka åtal så kan det ske genom åtalsunderlåtelse (20 kap 7 § rättegångsbalken) eller genom strafföreläggande (48 kap. 4 § rättegångsbalken och 15 § Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). Åtalsunderlåtelse innebär att det inte blir någon påföljd men det hamnar ändå i belastningsregistret, och gallringstiden blir 3 år om personen var under 18 år då brottet begicks (17 § 11p. b). Men eftersom att din kompis också har blivit skyldig att betala böter så låter det snarare som att det här rör sig om ett strafföreläggande. Strafföreläggande får meddelas för brott där straffet bara kan bli böter och/eller villkorlig dom. För att strafföreläggande ska meddelas så krävs att den misstänkte skriver under ett papper där hen erkänner sig skyldig till brottet, så om det är strafföreläggande det rör sig om så ska din kompis ha skrivit under ett sådant papper. Strafföreläggande kan kombineras med böter och/eller villkorlig dom. I fall där påföljden bestämts till böter är gallringstiden 5 år och ”pricken” försvinner därmed ur registret 5 år efter domen, beslutet eller godkännande av strafföreläggandet (17 § 9p).

Därmed så låter det som att din kompis kan ha skrivit under ett strafföreläggande och isåfall försvinner ”pricken” från belastningsregistret 5 år efter att hen godkände strafföreläggandet. Jag kan däremot inte hitta något stöd för att pricken istället skulle kunna komma att försvinna redan efter 1 år.

Hoppas jag gav svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (668)
2021-01-21 Medhjälp till stöld
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88336)