Vållande till kroppsskada

FRÅGA
Min fråga gällande vållande till kroppsskada och jag undrar straffet för detta. Är en taxi chaufför som va med om en bilolycka i dagarna där cyklisten jag träffade fick tas till sjukhus för allavrliga skador. Underbenet opererades och sår i huvud och ansikte pga glaset.. Främre rutan på bilen är helt pajj men det var alltså en ren olycka och jag har aldrig tidigare varit med om liknande eller blivit straffad. Är orolig? Fängelse eller böter mest troligast?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vållande till kroppsskada återfinns i brottsbalkens bestämmelser, närmare preciserat 3 kap. 8 §. Brottet bestraffas med böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt döms till fängelse högst 4 år. Vid bedömningen om brottet är grovt bedöms särskilt om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

Att ett brott har fängelse i straffskalan behöver nödvändigtvis inte innebära att fängelse väljs som påföljd. I enlighet med brottsbalkens 30 kap. 4 § råder en presumtion mot att dömda till fängelse. Rätten ska således fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Brottets straffvärde, brottets art och återfall i brottslighet är tre faktorer som kan bryta denna presumtion, vilket då bedöms i det enskilda fallet. Det är svårt att yttra sig om den mest troliga utgången i ditt fall, då jag inte är medveten om alla de omständigheter som förekommit i händelsen och som domstolen har att beakta vid bestämmande av påföljd. Det kan därför vara vägledande att se till hur domstolen tidigare dömt i rättsfall av liknande slag.

I avgörandet RH 2003:53 åtalades en person för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter att ha kört på en fotgängare. Åtalet för vårdslöshet i trafik ogillades och den tilltalade dömdes för vållande till kroppsskada till 50 dagsböter.

I avgörandet RH 2002:13 dömdes en person för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik efter att ha somnat bakom ratten och kört på två personer där den ena personen avled och den andra skadades allvarligt. Den tilltalade dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Påföljden ledde således inte till fängelse, trots att den tilltalade orsakade en persons död.

I NJA 1996 s. 590 dömdes en person för vållande till kroppsskada men inte för vårdslöshet i trafik, efter att ha kört på en fotgängare vid ett övergångsställe. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter.

Sammantaget är min slutsats att den mest troliga påföljden torde vara böter i ditt fall.
Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor, tveka inte att kontakta oss igen!

Med vänlig hälsning,

Malin Dijnér
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (415)
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?
2021-03-31 Försäkringsersättning efter överfall
2021-03-31 Misshandel och påföljd

Alla besvarade frågor (91130)