Vad händer med rättegångskostnaderna om jag återkallar en väckt talan p.g.a. att motparten betalar?

FRÅGA
Hej!Om jag skulle stämma ett företag för att jag inte fått ut ersättning från dem. Och jag betalar stämningsavgiften och förbereder inför målet med att anlita en jurist. Vad skulle hända om företaget, mitt i processen, bestämmer sig för att skicka ersättningen till mig. Blir det ett automatiskt ogillande av domstolen? Tvingas jag till förlikning? Och kan jag på något sätt få motparten att stå för kostnader som anmälningsavgift och/eller juristkostnader? Och, till sist, är det olika för förenklade tvistemål vs. vanliga?
SVAR

Inledning

Hej!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar är ofullständigt, felaktigt eller otydligt så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga klargöranden. Nedan finner du två rubriker. Under den första rubriken redogör jag kortfattat för relevanta regler om rättegångskostnader. Under den andra rubriken besvarar jag dina specifika frågor.

Om rätten till ersättning för rättegångskostnader

Utgångspunkten gällande fördelningen av rättegångskostnader är att den förlorande parten ska ersätta den vinnande parten fullt ut (18 kap. 1 § rättegångsbalken).

Om det är så att målet lika gärna hade kunnat avgöras enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning begränsas dock rätten till ersättning till vad som kan utgå i ett sådant mål. För att denna lag alls ska vara tillämplig krävs att det rör sig om en ”penningfordran” som är förfallen till betalning (2 §). Av 48 § samma lag framgår att rätten till ersättning i normalfallet är begränsad till 380 kr. Därutöver ges ersättning för ansöknings- och expeditionsavgifter hos Kronofogden.

Under förutsättning att borgenären hyser befogad oro för att gäldenären kommer bestrida betalningskravet är det dock helt i sin ordning att direkt skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Om käranden sedan återkallar sin talan ska denne som huvudregel betala svarandens rättegångskostnader (18 kap. 5 § rättegångsbalken). Om återkallelsen beror på att svaranden gjort rätt för sig utgör det dock skäl för det motsatta, det vill säga att svaranden ska betala kärandens rättegångskostnader.

Som du själv är inne på gäller delvis annorlunda regler vid förenklade tvistemål, alltså när värdet på tvisten understiger ett halvt prisbasbelopp (1 kap. 3 d. § rättegångsbalken). Det framgår av 18 kap. 8 a § rättegångsbalken vad som gäller i en sådan situation. Den mest betydelsefulla skillnaden gentemot vanliga tvistemål är att rätten till ersättning för juridisk rådgivning är begränsad till en timme per instans.

Mina svar på dina specifika frågor

Baserat på ovanstående hänvisningar och förklaringar besvarar jag dina konkreta frågor enligt följande.

1. Vad händer om motparten betalar dig under processen? I ett sådant läge bör du återkalla din talan och kräva ersättning för de kostnader som du drabbats av till följd av processen.

2. Blir du tvingad till förlikning? Förlikningen sker ”per automatik” genom att du får betalt med det belopp som du har begärt. Därefter återstår ju inget att bråka om.

3. Kan du få ersättning av motparten? Se svaret på fråga 1.

4. Är det skillnad på ”vanliga” och ”förenklade tvistemål”? När värdet på tvisten understiger ett halvt prisbasbelopp är rätten till ersättning starkt begränsad. Bland annat ersätts bara en timmes juridisk rådgivning per instans.

Avslutningsvis bör du beakta att ersättningsmöjligheten, jämfört med förenklade tvistemål, är ännu mer begränsad om målet hade kunnat avgöras med hjälp av lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Givet att du tror att motparten, genom att du skickar Kronofogden på dem, kommer att vika sig och betala är det således säkrast att gå den vägen.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (242)
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?

Alla besvarade frågor (94565)