Vad följer av olovlig andrahandsuthyrning; kan jag få en "prick" i ett register?

Hej!

Om en person hyr ut sin hyresrätt svart och värden får reda på detta. Kan det bli några andra konsekvenser förutom uppsagt kontrakt för den som är lägenhetsinnehavare.

Det jag undrar är om personen kan få en prick i något register (?) som kommer försvåra för denne att få lägenhet igen längre fram om hen söker hyresrätt?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkt

Jag kommer fatta mig kort eftersom frågan inte kräver ett utförligare svar. Jag avser dock att inkludera viss förklaring till varför regleringen förhåller sig på ifrågavarande vis samt avslutningsvis även ett något mer "utom-juridiskt" perspektiv.

Vad är följden av olovlig andrahandsuthyrning och varför?

Det är i regel inte tillåtet att upplåta sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens medgivande (12 kap. 39 § Jordabalken (JB)). Undantagsvis kan privatpersoner upplåta i andra hand utan nämnda medgivande förutsatt att hyresnämnden lämnar tillstånd. Sådant tillstånd lämnas enbart under vissa särskilda grunder såsom sjukdoms- eller studieskäl samt att hyresvärdens vägrade medgivande är obefogat (12 kap. 40 § JB).

Följden av olovlig andrahandsupplåtelse är att hyresrätten kan förverkas. Förverkande förutsätter för det första att upplåtelsen är olovlig, för det andra att hyresvärden begär rättelse inom två månader från kännedom om upplåtelsen och för det tredje att rättelse inte sker utan dröjsmål (12 kap. 42 § 3p. och 43 § JB).

Utöver att avtalet förverkas råder inga andra rättsligen underbyggda sanktioner. Olovlig uthyrning är inte kriminaliserat. Ett förslag att skärpa regleringen kring olovlig andrahandsupplåtelse genom en kriminalisering av olovlig andrahandsuthyrning till överhyra (det vill säga med "vinstsyfte") framlades nyligen i ett betänkande å regeringens vägnar ("Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning", SOU 2017:86). Förslaget fick gehör av regeringen även i den proposition som framställdes till Riksdagen, dock samtidigt som förslaget sågades av både lagrådet och remissinstanser. Som motargument anfördes bland annat av att det skulle skapa större osäkerhet och således missgynna även legitim uthyrning, vilket anses oönskat. Lagrådet anförde härtill att "det inte finns säkra belägg för att problemet är av så allvarligt slag som krävs för att en kriminalisering ska framstå som nödvändig. Av betydelse för kriminaliseringens effektivitet anser Lagrådet också vara att en andrahandshyresgäst kan förmodas ha ett ringa intresse av att medverka i en brottsutredning." (prop. 2018/19:107 s. 55). Slutligt utfall i frågan är inte klart och detta berör inte dig direkt i detta fall men kan vara av intresse för djupare förståelse.

När kan mitt agerande ge mig en "prick" i register?

För kriminella ageranden förs ett belastningsregister. I detta inkluderas inte ageranden som är otillåtna men inte kriminaliserade, såsom exempelvis otillåten andrahandsuthyrning. Belastningsregistret innefattar samtliga brott för vilka du har lagförts (3 § 1 p. lagen om belastningsregister (BRL)). När det angår registrering av lagfört brott som resulterat i påföljden böter gallras dessa ur registret 5 år efter domen (17 § 9 p. BRL). Detta innebär att det i ditt belastningsregister finns registrerat uppgifter om ifrågavarande agerande. Mer detaljerat vad belastningsregistret innehåller kan du läsa i 2-9 § förordningen om belastningsregister. För en kort redogörelse av vad som syns i registret vid utbegärande hänvisar jag till ett tidigare svar i frågan (se här)

Sammanfattning och "utomjuridiskt" perspektiv

Sammantaget finns inga andra rättsföljder än hyresavtalets förverkande och olovlig upplåtelse är inte kriminellt. För att addera egna spekulationer som kan vara värda att beakta är det däremot inte helt otroligt med "utomjuridiska" och informella informationskanaler där information kan spridas mellan hyresvärdar angående olika hyresgästers lämplighet; huruvida detta sedan vore lovligt eller lämpligt är en annan fråga. Vid hyresavtalets förverkande kan även ovilja att flytta (det vill säga kvarstannande i lägenheten utan rätt därtill) föranleda juridiskt oönskade konsekvenser för den berörda; detta är uppenbart och rör en fråga som inte besvaras här. Juridiskt bör du inte oroa dig för ytterligare repressalier men ett starkt råd är att inte agera i strid med hyresvärdens medgivanden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”