Vad fäster domstolen vikt vid i fråga om barns boende?

2019-12-16 i Barnrätt
FRÅGA
Om vi är 2 vårdnadshavare som är oense om vart vårt 5åriga barn ska vara folkbokförd och gå i skolan. Skulle det i en rättsprocess ses till vilken adress som skulle vara för barnets och vårdnadshavarnas bästa eller skulle det bli att barnet står kvar på hemadressen? Detta gäller 2 vårdnadshavare som bor i samma kommun.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som ska ta hänsyn till vid när en domstol beslutar i frågan om vart ett barn ska bo när föräldrarna separerat. Folkbokföringen görs utefter vart barnet bor stadigvarande bor. Om barnet bor varannan vecka, varannan helg eller liknande, är barnet folkbokfört hos en av föräldrarna.

Reglerna om barns boende finns i föräldrabalkens sjätte kapitel (FB).

Domstols möjlighet att besluta över vart barnet ska bo

Som vårdnadshavare har både du och den andra föräldern rätt att väcka talan hos tingsrätten om att de ska besluta hos vem av er som barnet ska bo (FB 6 kap. 14 a §).

Avgörande är vad som är bäst för barnet

I alla frågor avseende barns vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (FB 6 kap. 2 a §). Inga andra intressen ska ges företräde, t.ex. förälders intresse av att det ska vara rättvist mellan föräldrarna eller liknande, men det betyder inte att andra intressen in får beaktas. När domstolen bedömer frågan ska de titta på omständigheterna i det enskilda fallet.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall domstolen särskilt fästa avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (FB 6 kap. 2 a § andra stycket).

Vidare ska hänsyn tas till barnets vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad (FB 6 kap. 2 a § tredje stycket). Någon särskild åldersgräns för när barnets vilja ska beaktas och i vilken grad finns inte, men generellt behöver domstolen inte beakta de allra minsta barnens vilja.

Växelvist boende

En utgångspunkt domstolen har är att barnet har ett behov med god och nära kontakt med båda föräldrar. Domstolen kan därför besluta att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna, om detta är bäst för barnet. Ett växelvist boende förutsätter att föräldrarna har god samarbetsförmåga och att föräldrarna bor förhållandevis nära. Barnet ska inte behöva byta mellan olika förskolor och så vidare.

Sammanfattande kommentar

Avgörande i frågan kring vart barnet ska bo är alltså vad som är bäst för barnet i det enskilda fallet, där utgångspunkten att barnet har ett behov av en god och nära kontakt med båda föräldrar väger tungt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81729)