Straffrättsligt ansvar för stämpling enligt 3 kap. BrB

FRÅGA
Hej. Vilka brott i 3 kap. i BrB kan straffas på förstadiet redan som stämpling? Ange lagrum. Tack
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Brottsbalken (BrB) är tillämplig lag för att besvara frågan.

Stämpling är en form av förberedelse till brott som innebär att en person i samråd med någon annan beslutar att begå ett brott, försöker förmå någon att utföra brott eller åtar sig att utföra ett brott. För straffrättsligt ansvar för stämpling till brott måste det vara särskilt föreskrivet (23 kap. 2 § tredje stycket BrB). Straffet för stämpling ska bestämmas under den högsta och får sättas under den lägsta gräns som gäller för brott. Att döma till ett straff som är högre än fängelse i två år får endast göras om fängelse i sex år eller mer kan följa på det fullbordade brottet (23 kap. 2 § fjärde stycket BrB).

I brottsbalkens tredje kapitel om brott mot liv och hälsa, framgår det att stämpling till mord, dråp, grov misshandel eller synnerligen grov misshandel döms till ansvar enligt 23 kap. (3 kap. 11 § BrB). Det föreligger dock ett undantag om faran för att brottet skulle fullbordas var ringa eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är mindre allvarlig. Det som framförallt torde vara av betydelse vid bedömningen av "andra omständigheter", är det avsedda brottets straffvärde. Är straffvärdet av det planerade brottet lägre än tre eller fyra månaders fängelse kan gärningen anses mindre allvarlig. I sådana fall döms det inte till ansvar (23 kap. 2 § femte stycket BrB).

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?